SKVFS 2023:5

Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2023:5

Folkbokföring

Utkom från trycket

den 25 augusti 2023

Skatteverkets föreskrifter

om identitetskontroll hos Skatteverket;

beslutade den 21 augusti 2023.

Skatteverket föreskriver med stöd av 10 b § folkbokförings-

förordningen (1991:749) följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller vid identitetskontroll hos Skatteverket när

en person ska lämna en anmälan om inflyttning från utlandet.

Dessa föreskrifter gäller även vid anmälan av den som är

avregistrerad som försvunnen och ska folkbokföras på nytt.

2 § Dessa föreskrifter gäller också när den som är folkbokförd vill ändra

uppgift om sin identitet och Skatteverket enligt 23 § andra stycket

folkbokföringslagen (1991:481) har begärt att uppgiften ska lämnas vid

personlig inställelse.

3 § Dessa föreskrifter gäller inte för barn som ska folkbokföras i landet

enligt 2 a § eller 3 § tredje stycketfolkbokföringslagen (1991:481).

2 kap. Kontroll av identitet vid personlig inställelse

1 § Vid identitetskontrollen ska Skatteverket noggrant kontrollera

personens identitet.

Skatteverket ska kontrollera äktheten av överlämnade handlingar och

jämföra dem och tillgängliga biometriska uppgifter med personen som

inställer sig hos Skatteverket.

2 § Vid identitetskontrollen godtas som pass enligt 26 b §

folkbokföringslagen (1991:481) ett hemlandspass som är utfärdat av

behörig myndighet i det land där innehavaren är medborgare.

3 § Vid identitetskontrollen godtas som identitetskort enligt 26 b §

folkbokföringslagen (1991:481) ett identitetskort för EES-medborgare

eller medborgare i Schweiz som är utfärdat av behörig myndighet i det

land där innehavaren är medborgare.

4 § Som annan motsvarande handling enligt 26 b § folkbokföringslagen

(1991:481) godtas en handling som används i stället för pass och är

utfärdad på ett ur identitetssynpunkt säkert sätt, och som är ett

1. resedokument, eller

2. främlingspass.

2

SKVFS 2023:5

Som annan motsvarande handling får också godtas en handling för

vilken det finns särskilda standarder och krav som innebär att

handlingen utgör ett säkert verktyg för identifiering. Sådan handling ska

vara utfärdad av behörig myndighet.

3 kap. Kontroll av biometriska uppgifter

Fotografi

1 § En ansiktsbild som tas på begäran enligt 26 c § folkbokföringslagen

(1991:481) ska vara i sådant skick att den kan jämföras med

ansiktsbilden i lagringsmediet.

Fingeravtryck

2 § Fingeravtryck som tas på begäran enligt 26 c § folkbokföringslagen

(1991:481) ska vara i sådant skick att de kan jämföras med

fingeravtrycken i lagringsmediet.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Anne Charlotte Hakefjäll

(Rättsavdelningen, rättsenhet 1)