SKVFS 2023:9

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering

Skatteverkets författningssamling

ISSN 1652-1420

1

SKVFS 2023:9

Fastighetstaxering

Utkom från trycket

den 25 augusti 2023

Skatteverkets föreskrifter

om värderingen av småhusenheter vid 2024 års

förenklade fastighetstaxering;

beslutade den 21 augusti 2023.

Skatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen

(1993:1199) följande.

Värdefaktorer för tomtmark för småhus

Storlek

1 § Värdefaktorn storlek ska anges i hela kvadratmeter.

Typ av bebyggelse

2 § Värdefaktorn typ av bebyggelse ska för tomtmark indelas i

följande klasser.

– Friliggande småhus (F)

– Radhus (R)

– Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande småhus avses ett småhus som inte är sammanbyggt

med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst

tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med

kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande småhus eller

radhus.

Närhet till strand

3 § Värdefaktorn närhet till strand ska indelas i belägenhetsklasser

enligt följande.

Belägenhetsklass

Byggnadsplatsens avstånd

från strandlinjen

1. strand

högst 75 m och egen strand

2. strandnära

högst 75 m utan egen strand

3. strandnära

mer än 75 m men högst 150 m

4. inte strand eller strandnära

mer än 150 m

Med avstånd avses det horisontella kortaste avståndet till

strandlinjen. Avståndet mäts mellan byggnadsplatsen och strandlinjen.

4 § Värderingsenhet för tomtmark för småhus ska indelas i

belägenhetsklass 1, om området mellan byggnadsplatsen och en högst

75 m därifrån belägen strandlinje mot hav, insjö eller vattendrag tillhör

2

SKVFS 2023:9

värderingsenheten och inte används för bebyggelse, bil-, park- eller

gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan värderingsenhet än som sägs

i föregående mening, på vilken byggnadsplatsen ligger högst 75 m från

strandlinjen, indelas i belägenhetsklass 2. Detsamma gäller värderings-

enhet med egen strand om byggnadsplatsen ligger högst 75 m från

strandlinjen, om stranden används som badplats eller liknande av

allmänheten och inte i ringa omfattning.

Om kortaste möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen till

strandlinjen är mer än 300 m ska värderingsenhet som med ledning av

uppmätt avstånd skulle indelas i belägenhetsklass 2 eller 3 i stället

hänföras till belägenhetsklass 4.

Vatten och avlopp

5 § Värdefaktorn vatten och avlopp ska indelas i följande VA-klasser.

Klass 1.

Kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp.

Klass 2.

Kommunalt vatten året om och enskilt wc-avlopp

alternativt enskilt vatten året om och kommunalt wc-

avlopp.

Klass 3.

Enskilt vatten året om och enskilt wc-avlopp.

Klass 4.

Kommunalt eller enskilt vatten året om men wc-avlopp

saknas.

Klass 5.

Kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av

året (sommarvatten). Vatten eller avlopp, eller båda, i

annan kombination än som angetts för klasserna 1–4.

Klass 6.

Vatten och wc-avlopp saknas.

Med vatten avses drickbart vatten.

Med kommunalt vatten och kommunalt wc-avlopp avses anslutning

till allmän va-anläggning.

Med allmän va-anläggning avses sådan anläggning som anges i lagen

(2006:412) om allmänna vattentjänster.

Med enskilt vatten och enskilt wc-avlopp avses anslutning till enskild

anläggning. Med enskild anläggning avses sådan anläggning som anges

i lagen om allmänna vattentjänster. Enskild anläggning kan omfatta en

eller flera fastigheter.

Fastighetsrättsliga förhållanden

6 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska för

en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

Klass 1.

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

Klass 2.

Värderingsenhet för tomtmark som kan bilda själv-

ständig fastighet.

Klass 3.

Värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda

självständig fastighet.

3

SKVFS 2023:9

7 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark ska för

en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

Klass 1.

Värderingsenhet för tomtmark som utgör en eller flera

självständiga fastigheter.

Klass 2.

Övriga värderingsenheter för tomtmark.

Värdefaktorer för småhus

Storlek

8 § Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Med

värdeyta avses summan av småhusets boutrymmen med tillägg av

motsvarande 20 procent av sådana biutrymmen som kan nås inifrån

småhuset genom dörr eller liknande. Tillägget får uppgå till högst 20

kvadratmeter. Värdeyta, boyta, biyta och tillägg för biyta ska anges i

hela kvadratmeter.

Med boyta och boutrymmen avses boarea enligt svensk standard SS

21054:2020.

Med biyta och biutrymmen avses biarea enligt svensk standard SS

21054:2020.

I tvåbostadshus ska biyta som används som gemensamt kommunika-

tionsutrymme inte medräknas.

9 § Vid klassificering av värdefaktorn storlek ska en byggnad med

biutrymmen där biutrymmena är sammanbyggda med ett småhus räknas

som del av småhuset, om biutrymmena kan nås inifrån småhuset genom

dörr eller liknande. Om sådan förbindelse saknas, utgör byggnaden

komplementhus.

Ålder

10 § Värdefaktorn ålder anges genom ett värdeår. Med värdeår avses

småhusets nybyggnadsår om till- eller ombyggnad inte skett. Med

nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs

eller kunde ha tagits i bruk. Vid bestämning av värdeår ska som

nybyggnadsår beaktas 1929 för byggnader uppförda 1929 och tidigare.

Har till- eller ombyggnad skett, som ändrat boytans storlek, ska

värdeåret jämkas.

Standard

11 § För värdefaktorn standard ska anges standardpoäng för småhusets

byggnadsmaterial och utrustning för de fem huvudområdena enligt

bilaga 1. Delsumma som anges för varje huvudområde enligt bilaga 1

ska jämkas om

1. byggnadsmaterial eller utrustning är av mycket hög eller mycket

låg kvalitet, eller

2. annat byggnadsmaterial eller annan utrustning än som anges i

bilaga 1 är av mycket hög eller mycket låg standard och delsumman för

4

SKVFS 2023:9

ett eller flera huvudområden därför ger en uppenbart felaktig bild av den

faktiska standarden.

Jämkning av en delsumma får inte medföra att antalet standardpoäng

överstiger det maximala antalet standardpoäng, som enligt bilaga 1 kan

erhållas för huvudområdet. Inte heller får jämkningen medföra att

standardpoängen för huvudområdet blir lägre än 0.

Byggnadskategori

12 § Värdefaktorn byggnadskategori ska indelas i följande klasser.

– Friliggande småhus (F)

– Radhus (R)

– Kedjehus m.m. (K)

Med friliggande småhus avses ett småhus som inte är sammanbyggt

med annat småhus. Med radhus avses varje småhus i en rad om minst

tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Med

kedjehus m.m. avses ett småhus som inte utgör friliggande hus eller

radhus.

Fastighetsrättsliga förhållanden

13 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för

en värderingsenhet som inte ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

Klass 1.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör

självständig fastighet.

Klass 2.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda

självständig fastighet.

Klass 3.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan

bilda självständig fastighet.

14 § Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhus ska för

en värderingsenhet som ligger inom ett grupphusområde indelas i

följande klasser.

Klass 1.

Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör

självständig fastighet.

Klass 2.

Övriga småhus.

Värdeordning

15 § Värdefaktorn värdeordning ska indelas i följande två klasser.

Klass 1.

Det mest värdefulla småhuset inom värderingsenheten

för tomtmark till småhus.

Klass 2.

Övriga småhus inom värderingsenheten för tomtmark

till småhus.

5

SKVFS 2023:9

Indelning i värdeområden och provvärderingsområden

16 § Indelning i värdeområden och provvärderingsområden för små-

hus och tomtmark till småhus (riktvärdekarta S) fastställs på det sätt som

framgår av bilaga 21.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023 och tillämpas

första gången vid förenklad fastighetstaxering 2024 och därefter vid

särskild fastighetstaxering för år 2025–2026 av småhusenheter.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Lena Björner

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

1 Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos Skatteverket och på

www.skatteverket.se.

6

SKVFS 2023:9

Huvudområde Exteriör

Fasadbeklädnad

Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av

- tegel eller stenmaterial

4

- trä, puts, fibercement, plåt eller plast

3

Garage

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för en bil

2

- finns i huset (inte källarplan) eller på tomten,

med plats för två eller flera bilar

4

Carport

Carport finns på tomten

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt 2003 eller senare 3

Maximal delsumma Exteriör

15

Huvudområde Energihushållning

El

El finns indragen

4

Fönster

Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan består av

två-, tre- eller fyrglasfönster med kopplade eller hermetiskt

tillslutna bågar, med eller utan isolerglas

2

Uppvärmning

System för uppvärmning finns (dock inte enbart vedspis,

kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump

utan luftkanaler mellan rummen)

3

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Elsystemet är utbytt 2003 eller senare

3

Maximal delsumma Energihushållning

12

Huvudområde Kök

Inredning och utrustning m.m.

Bedöm om kökets fasta inredning och utrustning har

- enkel standard

3

Bilaga 1

7

SKVFS 2023:9

- normal standard

6

- hög standard

9

Underhålls- och ombyggnadsstandard

Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och

utrustning är i sin helhet utbytta 2009 eller senare

3

Maximal delsumma Kök

12

Huvudområde Sanitet

Vatten

I huset finns indraget

- åretruntvatten

4

- sommarvatten

3

Vattenspolad toalett (wc)

Wc finns

3

Bad och dusch

I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns

- ett bad- eller duschutrymme

1

- två eller flera bad- eller duschutrymmen

2

Utrymme för tvätt och klädvård

Särskilt utrymme större än 4 kvadratmeter finns inrättat för tvätt

och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök

1

Underhålls- och ombyggnadsstandard

- Ledningarna för vatten och avlopp i byggnaden är till mer än

hälften av sin totala längd utbytta år 2003 eller senare

3

- Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden

i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt

utbytt 2009 eller senare

3

Maximal delsumma Sanitet

16

Huvudområde Övrig interiör

Öppen spis, allrum

- Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden

2

- I källare finns allrum eller liknande inrett utrymme

större än 15 kvadratmeter

2

Maximal delsumma Övrig interiör

4