SNFS 1982:2

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1982:2

NV:9

Utkom från trycket

den

12 juli 1982

Kungörelse om

Store Mosse nationalpark;

utfärdad den 24 maj 1982.

Regeringen har i beslut den 6 maj 1982 anfört följande.

Sedan riksdagen medgett att vissa områden av Store Mosse med Kävsjön i

Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner får avsättas till nationalpark

uppdrog regeringen den 27 maj 1981 åt Statens naturvårdsverk att till

regeringen lämna förslag om de slutliga gränserna för den nya nationalparken

och om förvaltningen av nationalparken samt de huvudsakliga föreskrifter som

kan visa sig erforderliga för området.

Naturvårdsverket har i skrivelse den 19 april 1982 redovisat sitt uppdrag.

Enligt skrivelsen bör nationalparken omfatta mark innanför en gräns som

angetts på en till skrivelsen fogad karta. Vissa områden inom gränsen har ännu

inte förvärvats av staten.

__________

Regeringen föreskriver att staten nu tillhörig mark inom det område av Store

Mosse med Kävsjön som angetts på den av Naturvårdsverket bilagda kartan

skall avsättas till nationalpark och benämnas Store Mosse nationalpark.

Nationalparkens läge framgår av översiktskarta som bifogas.

Store Mosse nationalpark har till syfte att bevara Sydsveriges största

sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr

med växtlighet och djurliv skall få utvecklas fritt.

Nationalparken skall vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta

syfte.

Det ankommer på Naturvårdsverket att enligt bestämmelserna i

naturvårdsförordningen (1976:484) meddela närmare bestämmelser om

förvaltningen av nationalparken och de föreskrifter som är erforderliga för att

trygga ändamålet med nationalparken.

Det ankommer vidare på Naturvårdsverket att kungöra detta beslut och till

regeringen redovisa när återstående markförvärv inom området slutförts.

Med stöd av regeringens beslut föreskriver Naturvårdsverket följande.

1. Beskrivning av nationalparken

Benämning

Store Mosse nationalpark

Kommun och län

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo i Jönköpings län

Socknar

Kulltorp, Kävsjö, Åker, Kärda och Värnamo

Fastighetsbeskrivning

Se särskild förteckning, bilaga 1

Lägesbeskrivning

Top kbl 5 D NO och 6 D SO

Ek kbl 5 D 9 g, h, 6 D O f, h, i, 1h, i

Tyngdpunktskoordinater

6353/1388

Gränser

Nationalparkens gränser finns markerade på utdrag ur

fastighetskartan, förminskad till 1:20 000, förvarad

hos Naturvårdsverket. Gränserna framgår också av

markering på bifogade översiktskarta, bilaga 2.

Area

7 750 ha, därav landarea 7 500 ha.

1.1 Beskrivning

Store Mosse är Sydsveriges största sammanhängande myrområde. Det är en

representativ naturtyp för inre Småland. Nationalparken ligger till största delen

inom Storåns nederbördsområde och avvattnas till Bolmen. Myren består av

flera högmossar medan andelen kärr är ringa. Stora partier av myren är trädlös.

Mot kanterna, intill fastmarksöar och kärrdråg finns det gles tallskog.

Fastmarksöarna är av tre slag, dels system med vindformade sandryggar

(rocknar), dels moränöar och dels öar dominerade av kalt berg. De torra

sandryggarna är bevuxna med tallskog.

Kävsjön är nationalparkens enda större kvarvarande sjö. Den är avsänkt och

endast ca två meter djup. Horssjön och Häradsösjön är så kraftigt avsänkta och

igenväxta att vattenytor saknas utom vid högvatten.

Jordbruk har tidigare bedrivits på Lövö och Södra Svänö. Odlingslandskapet

har restaurerats och hävdas genom kreatursbete. Betesförsök pågår på

iståndsatta strandängar intill Kävsjön. Vid Södra Svänö finns ett

järnåldersgravfält.

Torvtäkt har bedrivits på åtskilliga platser inom nationalparken. Utöver

småtäkter för husbehov förekom täkt i industriell omfattning utmed järnvägen.

Fortfarande bryts torvströ för husbehov på några ställen.

Biotoprikedomen är stor, växtligheten omväxlande och delvis rik. Speciellt

fågellivet är förhållandevis rikt med flera inslag av nordliga arter. Kävsjön har

varit känd som både häcknings- och rastlokal sedan slutet på 1800-talet.

Nationalparken erbjuder många möjligheter till naturupplevelser och

friluftsliv, vilket med åren utnyttjats av allt fler. Med sitt läge nära Europaväg 4

är den lätt att nå.

Nationalparken är redovisad som område av riksintresse såväl för

vetenskaplig naturvård som för friluftsliv. Den ingår som område nr 7 på

Sveriges lista över våtmarker av internationell betydelse (CW-listan i

våtmarkskonventionen).

2. Föreskrifter för nationalparken enligt 5 § andra stycket

naturvårdslagen och 6 § andra stycket naturvårdsförordningen

A. Föreskrifter angående förfogandet

Utöver förbud och föreskrifter i lagar, och andra författningar skall förbud

gälla att

-

bedriva täktverksamhet (undantag: två medgivna husbehovstäkter av torv)

-

dikesrensa

-

dika, dämma, muddra, schakta, borra, utfylla, tippa eller spränga (undantag:

vad som erfordras för normalt underhåll av befintliga vägar och järnväg)

-

anordna upplag

-

dra fram mark- eller luftledning

-

anlägga väg

-

uppföra helt ny byggnad

-

avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

-

använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen

-

kalka

-

bedriva militär övningsverksamhet

-

jaga

-

fiska (undantag: vinterfiske får enligt servitutsavtal med vissa tidigare

fastighetsägare inom området ske i begränsad omfattning i Kävsjön under

tiden 1 oktober till 28 februari)

-

inplantera djur- och växtarter.

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för åtgärder enligt

fastställd skötselplan.

B. Föreskrifter för allmänheten

Utöver förbud och föreskrifter i lagar och andra författningar skall förbud

gälla att

-

under tiden 1 mars-30 september beträda Kävsjön och dess närmaste

omgivning enligt särskild markering på karta och i terrängen (se bilaga 2)

-

under tiden 1 april-15 juli beträda område norr om Herrestadssjön enligt

särskild markering på karta och i terrängen (se bilaga 2)

-

göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

-

ställa upp hus- eller släpvagn över natt

-

tälta eller uppföra vindskydd, koja, gömsle eller liknande anordning

-

landa med luftfarkost

-

framföra snöskoter

-

framföra medhavd båt, kanot eller liknande farkost

-

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

-

medvetet störa djurlivet

-

medföra ej kopplad hund

-

rida

-

anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

-

plocka blommor, mossor eller lavar, samt gräva upp växter

-

utan Naturvårdsverkets tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

3. Föreskrifter angående naturvårdsförvaltningen enligt 5 och 6 §§

naturvårdsförordningen

A. Syftet med förvaltningen

Nationalparken skall förvaltas så att mark, vatten, vegetation och djurliv i

princip lämnas till fri utveckling. Den skall genom lämpliga åtgärder göras

tillgänglig för allmänheten särskilt inom sevärda eller attraktiva partier under

förutsättning att väsentliga naturvärden inte skadas. Härigenom åsyftas en

sådan indelning av nationalparken att för slitage och störningar känsliga

delområden bevaras opåverkade samtidigt som övriga delar görs mer

tillgängliga för allmänheten. Inom ramen för syftet får nationalparken nyttjas

för forskning och undervisning.

B. Skötselplan

För nationalparken gäller en skötselplan som fastställs i särskild ordning.

C. Utmärkning

Nationalparken skall utmärkas enligt Svensk Standard och

Naturvårdsverkets anvisningar.

D. Naturvårdsförvaltare

Efter samråd med länsstyrelsen utser naturvårdsverket Domänverket till

naturvårdsförvaltare av nationalparken.

__________

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Naturvårdsbyrån)

Bilaga 1 SNFS1982:2 NV:9

Statens fastigheter inom Store Mosse nationalpark i Jönköpings län

Fastigheter

Naturvårdsfonden = x

Statens vägverk

= x x

Statens järnvägar = x x x

Kärda sn, Värnamo kn

Herrestad 1:63

X

Herrestad 1:182

X

Herrestad 1:208

X

Hörda 1:36

X

Värnamo sn, Värnamo kn

Maramö 1:8

X

Maramö Börjagård 1:13

X

Vällersten Jonsingsgård 4:12

X

Kulltorp sn, Gnosjö kn

Aggarp 1:10

X

Högshult 1:12

X

Tyngel Lillegård 2:10

X

Tyngel Norrgård 4:6

X

Tyngel Gåsagård 5:5

X

Tyngel Gåsagård 5:6

X

Törestorp Östergård 2:16

X

Kävsjö sn, Gnosjö kn

Hillerstorp Hoffmansgård 3:101

X

Hädinge 6:2

X

Hädinge 10:3

X

Karsö 1:2

X

Kävsjö Stom 3:10

X

Stråkeved 1:21

X

Stråkeved 1:41

X

Svänö 1:18

X

Uppebo 1:8

X

Uppebo 1:9

X

Hädinge Mellangård 3:21

x x

Hillerstorp 4:231

x x x

Åkers sn, Vaggeryds kn

Häradsö 1:6

X

Nässja Södergård 2:7

X

Nässja Södergård 2:8

X

Enskild mark inom gränsmarkeringen på kartan, bilaga 2.

Hädinge 2:1, 2:7, 10:3, S:11 och S:14

Fastighetsreglering pågår

Maramö 1:13, 5:2 och 5:4

Fastighetsreglering pågår

Herrestad 1:30 och 1:182

Fastighetsreglering pågår

Häradsö S:2, vissa andelar

Fastighetsreglering pågår

Bilaga 2 SNFS 1982:2 NV:9

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 1982-06-14.