Upphävd författning

Naturvårdsförordning (1976:484)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1976-06-03
Ändring införd
SFS 1976:484
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning förstås med

 1. naturvårdsobjekt, områden och naturföremål för vilka förordnanden enligt naturvårdslagen (1964:822) har meddelats,
 2. naturvårdsförvaltning, sådan vård och förvaltning av naturvårdsobjekt som behövs för att tillgodose det ändamål som avses med förordnande enligt naturvårdslagen.

2 §  Statens naturvårdsverk har det centrala ansvaret för naturvårdsförvaltningen. Länsstyrelsen är ansvarig för naturvårdsförvaltningen inom länet.

[S2]I frågor av vikt för vården av kulturmiljöer i landskapet skall naturvårdsverket samråda med riksantikvarieämbetet. Förordning (1991:1165).

3 §  För naturvårdsobjekt skall naturvårdsförvaltare utses enligt denna förordning. Till förvaltare skall den utses som med hänsyn till kompetens samt från naturvårdssynpunkt och av ekonomiska eller andra skäl bedöms som mest lämplig.

[S2]Vid valet av förvaltare skall behovet av samordning av naturvårdsförvaltningen beaktas. Förordning (1988:715).

4 §  Länsstyrelsen kan utse skötselråd för rådgivning inom länet i fråga om naturvårdsförvaltning och vård av landskapet i övrigt.

Nationalparker

5 §  I fråga om naturvårdsförvaltningen av nationalparker gäller vad som föreskrivs i nationalparksförordningen (1987:938). Förordning (1987:939).

[S2]6--8 §§ har upphävts genom förordning (1987:939).

Naturreservat

9 §  Länsstyrelsen meddelar föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av naturreservat genom att fastställa en skötselplan. En skötselplan skall ingå i varje beslut om bildande av naturreservat. Naturvårdsförvaltare för naturreservat utses av länsstyrelsen.

[S2]Om det finns särskilda skäl får skötselplan fastställas efter det att beslut om bildande av naturreservat har fattats.

[S3]Markägare, naturvårdsverket och naturvårdsförvaltaren skall snarast möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket. Förordning (1991:1165).

10 §  Länsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i 10 § naturvårdslagen (1964:822). Förordning (1991:1165).

11 §  Innan länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat eller beslut enligt 8 § andra stycket eller 9 §naturvårdslagen (1964:822), skall länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att, om de vill framställa erinran mot åtgärden, göra detta hos länsstyrelsen inom viss tid. Tiden får ej sättas kortare än en månad. Har alla sakägare med känt hemvist lämnat skriftligt godkännande, får länsstyelsen pröva ärendet utan att meddela föreläggande.

[S2]Föreläggandet och de ifrågasatta reservatföreskrifterna skall snarast möjligt delges varje sakägare vars rätt kan beröras av föreskrifterna och som ej skriftligen har godkänt dessa.

12 §  När föreskrift enligt 8-10 §§naturvårdslagen (1964:822) eller förbud enligt 11 § samma lag meddelas, ändras eller upphävs, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet och delges varje sakägare vars rätt berörs av beslutet.

[S2]En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk, kommunen och naturvårdsförvaltaren. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till Boverket, väghållningsmyndigheten, lantmäterimyndigheten och skogsvårdsstyrelsen, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.

[S3]Andra stycket skall också tillämpas när enligt 12 § naturvårdslagen undantag medges från reservatföreskrift eller när tillstånd lämnas eller vägras till en åtgärd, som enligt en sådan föreskrift inte får vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. När tillstånd vägras, behöver en kopia av beslutet dock sändas endast till Naturvårdsverket och naturvårdsförvaltaren. Förordning (1995:1433).

Naturminnen

13 §  Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för naturminne och utser naturvårdsförvaltare.

[S2]Bestämmelserna i 10--12 §§ har motsvarande tillämpning på naturminne.

[S3]Markägare, statens naturvårdsverk och naturvårdsförvaltaren skall snarast möjligt underrättas om beslut som avses i första stycket.

Särskilda bestämmelser till skydd för växt- och djurarter

14 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om förbud enligt 14 § eller 14 a §naturvårdslagen (1964:822) för hela landet. Länsstyrelsen får meddela motsvarande föreskrifter för länet eller delar av länet. Myndigheter som har meddelat sådana föreskrifter får i särskilda fall medge undantag från förbudet, om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt av undantaget.

[S2]Förbud som avses i första stycket skall ej utgöra hinder mot att marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om ej annat föreskrives vid dess meddelande. Har sådan föreskrift ej givits, kungöres förbudet på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Meddelas förbudet av länsstyrelsen, skall Naturvårdsverket underrättas.

[S3]Kan förbud som avses i första stycket medföra hinder mot att marken nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, har 11 och 12 §§ motsvarande tillämpning. Lag (1994:1823).

15 §  Länsstyrelsen får meddela föreskrifter som avses i 14 b § naturvårdslagen (1964:822). Föreskrifterna får avse förbud att

 1. färdas eller uppehålla sig inom området,
 2. landa med båt eller annan farkost,
 3. jaga eller medföra jaktredskap eller hund,
 4. fiska,
 5. bortföra eller skada ägg, rom eller bon,
 6. ofreda djur genom fotografering eller liknande åtgärd.

[S2]Om inte något annat föreskrivs, gäller förbud som avses i första stycket 1 eller 2 inte markinnehavaren eller hans folk och inte heller statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende.

[S3]Länsstyrelsen får i särskilda fall medge undantag från förbud enligt första stycket.

[S4]Om ett beslut enligt första stycket har betydelse för luftfarten skall Luftfartsverket underrättas. Lag (1994:1823).

16 §  I fråga om föreskrifter som avses i 15 § och som gäller markinnehavaren eller hans folk har 11 och 12 §§ motsvarande tillämpning.

17 §  Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen för område som avses i 15 § och utser naturvårdsförvaltare. Förordning (1977:63).

18 § har upphävts genom förordning (1987:939).

19 §  Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur minkfarm eller liknande anläggning skall vara inhägnad samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter.

Biotopskydd

19 a §  Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras inom sådana skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 1.

[S2]Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotoper som avses i bilaga 1. Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (1993:1086).

 • RÅ 1997:59:Förutsättningarna för dispens enligt 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484) från förbud mot arbetsföretag som kan skada naturmiljön inom en biotop som utgörs av stenmurar i jordbruksmark.

19 b §  Skogsvårdsstyrelsen får besluta att sådana särskilt skyddsvärda biotoper som anges i bilaga 2 skall omfattas av biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen (1964:822). I skogsvårdsstyrelsens beslut skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen.

[S2]Skogsvårdsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotoper. Förordning (1994:1161).

19 c §  Länsstyrelsen får besluta att följande biotoper skall omfattas av biotopskydd enligt 21 § första stycket naturvårdslagen (1964:822): Rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar och naturbetesmarker. Länsstyrelsen får meddela sådant beslut även för naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter för mark som inte omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). I länsstyrelsens beslut skall anges gränserna för den skyddsvärda biotopen.

[S2]Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotoper. Förordning (1994:1161).

19 d §  Innan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen fattar beslut om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall myndigheten förelägga de ägare eller de innehavare av särskild rätt till marken som vill invända mot åtgärden att lämna sina invändningar till myndigheten inom viss tid. Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat skriftligt godkännande, får myndigheten pröva ärendet utan att meddela föreläggande.

[S2]Beslut om biotopskydd enligt 19 b eller 19 c § skall delges ägare eller innehavare av särskild rätt till marken. Förordning (1994:1161).

19 e §  19 a--19 c §§ gäller inte för arbetsföretag på mark i omedelbar anslutning till befintlig bebyggelse.

[S2]Trots vad som föreskrivs i 19 a--19 c §§ får sådana arbetsföretag utföras som behövs för att genomföra en detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) om planen har vunnit laga kraft när biotopskyddet beslutas. Motsvarande gäller arbetsföretag i enlighet med områdesbestämmelser eller arbetsplaner enligt väglagen (1971:948) som varit utställda. Förordning (1993:1086).

19 f §  Länsstyrelsen skall på begäran kostnadsfritt lämna besked om ett mark- eller vattenområde är skyddat enligt 19 a §. Förordning (1993:1086).

19 g §  Vad som sägs om länsstyrelsen i denna förordning skall i fråga om skyddet för biotoperna i stället gälla skogsvårdsstyrelsen, om den myndigheten ansvarar för vården av biotopen. Förordning (1993:1086).

Markavvattning

19 h §  Förbud enligt 18 d § naturvårdslagen (1964:822) mot markavvattning gäller i de län eller kommuner eller områden som anges i bilaga 3.

[S2]Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. Förordning (1994:1161).

Särskilda skyddsområden

19 i §  De områden som är förtecknade i bilaga 4 är sådana särskilda skyddsområden som avses i 19 b § första stycket naturvårdslagen (1964:822). Kartor som utvisar områdenas avgränsningar skall finnas tillgängliga hos Statens naturvårdsverk. Förordning (1996:203).

Särskilda bestämmelser till skydd för friluftslivet och naturmiljön

20 §  Länsstyrelsen får meddela förordnande och föreskrift som avses i 15 § andra--fjärde stycket, 16 § andra och fjärde stycket och 18 c § tredje stycket samt tillstånd och föreläggande enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822). Länsstyrelsen får också föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 20 § första stycket samma lag i andra fall än som avses i 23 § denna förordning. Motsvarande befogenhet tillkommer skogsvårdsstyrelsen i fall som avses i 23 a §.

[S2]När föreskrift enligt 18 c § tredje stycket naturvårdslagen meddelas, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. En kopia av beslutet skall snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk och skogsvårdsstyrelsen.

[S3]Har länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen föreskrivit anmälningsskyldighet som avses i första stycket, skall föreskriften delges varje sakägare vars rätt berörs av beslutet. Lag (1994:1823).

21 §  Innan förordnande meddelas om utvidgning av strandskyddsområde enligt 15 § andra stycket naturvårdslagen (1964:822), skall, om förordnandet är avsett att gälla längre tid än sex månader, förslag till förordnandet ha hållits tillgängligt för granskning inom orten under viss tid, minst en månad, efter det kungörelse därom har införts i ortstidning eller tillkännagetts på annat lämpligt sätt. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för sakägarna att, om de vill framställa erinran mot förslaget, göra detta hos länsstyrelsen inom granskningstiden.

[S2]I fråga om beslut att utvidga, undanta ett område från eller upphäva strandskydd enligt 15 § andra -- fjärde stycketnaturvårdslagen tillämpas 12 § första och andra stycket denna förordning. Om det är fråga om upphävande av strandskydd inom ett område som avses att omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser krävs inte kungörande och delgivning enligt 12 § första stycket, om motsvarande uppgifter lämnats i kungörelsen vid förfarandet enligt 5 kap.24 och 25 §§plan- och bygglagen (1987:10). Lag (1994:1823).

21 a §  Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) om leden eller anläggningen ligger utanför ett område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. behöver inte anmälan göras.

[S2]Anmälan enligt första stycket skall även göras innan skoterled eller annan anläggning för skotertrafik utförs för annan huvudman än en kommun. Förordning (1997:714).

21 b §  Innan det meddelas tillstånd att bedriva undersökning enligt minerallagen (1991:45) inom ett område som avses i 3 kap. 5 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822).

[S2]Undersökningstillstånd får beviljas endast om det kan antas att arbetet kan utföras så att påtaglig skada för områdets natur- eller kulturvärden inte uppkommer. Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt. Förordning (1997:714).

21 c §  Innan renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822). Förordning (1997:714).

22 §  I fråga om naturvårdsområde har 9--12 §§ motsvarande tillämpning.

23 §  Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 18 c § naturvårdslagen (1964:822) skall anses ha gjort anmälan för samråd beträffande åtgärden enligt 20 § första stycket naturvårdslagen.

[S2]Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken tas i anspråk. Förordning (1993:1098).

23 a §  De befogenheter som länsstyrelsen har enligt 20 och 39 §§naturvårdslagen (1964:822) skall i stället utövas av skogsvårdsstyrelsen för åtgärder på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och som avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, bortförande av avverkningsrester, skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning.

[S2]Innan beslut fattas beträffande skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning skall skogsvårdsstyrelsen samrada med länsstyrelsen. Förordning (1994:1161).

24 § har upphävts genom förordning (1983:424).

25 §  Ansökan om undantag enligt 12 § andra stycket eller om dispens enligt 16 a § första stycket eller om tillstånd enligt 17 § andra stycket, 18, 18 c, 19, 22 eller 24 a § samt anmälan om samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen (1964:822) skall vara åtföljd av karta, skiss eller ritning samt i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

[S2]Om ett ärende som avses i första stycket är av stort allmänt intresse skall kungörelse om ansökan eller anmälan och om miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de ortstidningar som länsstyrelsen bestämmer. I kungörelsen skall anges var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga samt att skriftliga anmärkningar får lämnas till länsstyrelsen inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd. Platsen där handlingarna hålls tillgängliga bör bestämmas i samråd med berörd kommun.

[S3]Överväger länsstyrelsen att i fråga om ett område som avses med en ansökan om tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen meddela föreskrifter om skydd för grundvattnet enligt 19 kap. 2 § vattenlagen (1983:291), bör frågan om sådant tillstånd inte prövas förrän frågan om skyddet för grundvattnet har avgjorts. Förordning (1991:1165).

26 §  I ärende enligt 22 § naturvårdslagen (1964:822) rörande anordning inom område med områdesbestämmelser skall yttrande inhämtas från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

[S2]Söks tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och kräver anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna. Förordning (1991:1629).

26 a §  Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt sjöterritorium från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.

[S2]Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om tillstånd. Förordning (1996:521).

27 §  När dispens medges enligt 16 a § första stycket naturvårdslagen (1964:822) eller tillstånd lämnas enligt 18, 22 eller 24 a § samma lag, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Statens naturvårdsverk och kommunen. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till väghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten om beslutet har betydelse för myndigheten. När dispens eller tillstånd enligt de paragraferna vägras, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket. När tillstånd lämnas eller vägras enligt 18 c § naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket och skogsvårdsstyrelsen.

[S2]När beslut meddelas i ett ärende om föreläggande eller förbud enligt 17 §, 20 § andra stycket, 22 § andra stycket, 24 § eller 39 § första stycket eller om handräckning enligt 39 § första stycket naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket.

[S3]När ett beslut meddelas enligt 19 b eller 19 c § eller när det till följd av ett sådant beslut meddelas ett beslut om intrångsersättning enligt 26 § naturvårdslagen skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket. En kopia av en skogsvårdsstyrelses beslut skall sändas till länsstyrelsen i samma län och kopia av en länsstyrelses beslut till skogsvårdsstyrelsen i samma län.

[S4]Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt underrättas om beslutet om föreläggande enligt 17 § första stycket första meningen, tillstånd enligt 18 § samt föreskrift om samråd enligt 20 § första stycket naturvårdslagen. Lantmäterimyndigheten skall snarast möjligt underrättas om beslut enligt 19 b eller 19 c § samt om beslut om intrångsersättning i sådant fall. Förordning (1995:1433).

27 a §  Den som exploaterar en täkt som kräver tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller för annat ändamål än markinnehavarens husbehov exploaterar en täkt med tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om produktionen av block, sten, grus, sand, morän och torv enligt föreskrifter som meddelas av Statens naturvårdsverk. Samma uppgiftsskyldighet gäller för den som bedriver en stenkrossrörelse som inte ligger i anslutning till en täkt.

[S2]Länsstyrelsen får medge undantag från skyldigheten enligt första stycket om uppgifterna saknar betydelse för planeringen av naturvården inom länet.

[S3]Den som innehar ett sådant tillstånd till täkt av block, sten, grus och sand som avses i första stycket skall till länsstyrelsen lämna uppgift om vem som vid varje tidpunkt är exploatör av täkten. Länsstyrelsen skall lämna uppgiften till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Förordning (1996:7).

Tillsyn

27 b §  Innan en kommun gör framställning om överlåtelse av tillsynsansvar till en kommunal nämnd enligt 18 b § naturvårdslagen (1964:822), bör samråd ske med länsstyrelsen.

[S2]När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av tillsynen mellan länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett sätt som är lämplig från naturvårdssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall därvid fästas vid kommunens önskemål.

[S3]Beslut om överlåtelse av tillsynsansvar skall sändas till statens naturvårdsverk. Förordning (1983:424).

27 c §  Naturvårdsvakt förordnas av länsstyrelsen i det län där naturvårdsvakten har sitt hemvist.

[S2]Föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:1165).

28 §  Innan länsstyrelsen i ett naturvårdsärende fattar beslut som kan föranleda ersättnings- eller inlösensskyldighet enligt naturvårdslagen (1964:822) eller annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annat beslut av vikt, skall länsstyrelsen samråda med statens naturvårdsverk.

[S2]I naturvårdsärenden som berör skogsmark skall yttrande inhämtas från skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1991:79).

28 a §  Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 16 a § första stycket såvitt avser dispens för annan åtgärd än byggande av försvarsanläggning eller allmän väg, 17 § samt 39 § första och andra styckenanaturvårdslagen (1964:822) helt eller delvis skall tillkomma den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Detsamma gäller i fråga om befogenhet att enligt 20 § denna förordning meddela tillstånd eller föreläggande enligt 22 § naturvårdslagen.

[S2]Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen enligt 7--9, 11--13 och 19 §§naturvårdslagen helt eller delvis skall tillkomma även den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Efter ett sådant förordnande får den kommunala nämnden även meddela föreskrifter som avses i 10 § samma lag.

[S3]I ärenden som efter förordnande enligt denna paragraf prövas av en kommunal nämnd skall även de uppgifter i övrigt som enligt denna förordning ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på den kommunala nämnden. Samråd skall dock ske med länsstyrelsen i stället för med statens naturvårdsverk. Förordning (1991:2011).

28 b §  Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande enligt 28 a § första stycket skall expedieras enligt de föreskrifter som gäller när länsstyrelsen har meddelat ett beslut av samma slag. Dessutom skall en avskrift av beslutet sändas till länsstyrelsen.

[S2]Ett beslut som en kommunal nämnd meddelat efter förordnande enligt 28 a § andra stycket skall genom länsstyrelsens försorg och på kommunens bekostnad kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske. Beslutet skall genom kommunens försorg anslås och underrättelse om beslutet införas i ortstidning. Förordning (1991:1165).

29 §  I naturvårdsärende åligger det länsstyrelsen att på statens vägnar söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet.

[S2]Länsstyrelsen kan på begäran förskjuta medel för ändamål som avses i 30 § naturvårdslagen (1964:822).

30 §  Föres vid domstol talan om ersättning eller inlösen enligt naturvårdslagen (1964:822), företrädes staten av kammarkollegiet. I frågor av vikt med hänsyn till naturvårdsintresset skall kammarkollegiet samråda med statens naturvårdsverk.

31 §  Ingår fastighet i häradsallmänning eller annan samfällighet som enligt gällande bestämmelser ej får minskas, skall länsstyrelsen hålla inne ersättningsbelopp, som tillkommer samfälligheten enligt 26 § naturvårdslagen (1964:822) eller på grund av inlösen enligt 27 § nämnda lag, till dess det slutligen har avgjorts hur det skall förfaras med beloppet.

32 §  Kostnad för handräckning enligt 39 § naturvårdslagen (1964:822) som inte har sökts av en kommunal nämnd kan på kronofogdemyndighetens begäran förskjutas av allmänna medel. Förordning (1987:594).

33 §  Länsstyrelsen skall tillse att, i den mån det behövs, mätning och kartläggning sker av område som utgör naturreservat, naturminne eller naturvårdsområde. Närmare bestämmelser om mätning och kartläggning finns i mätningskungörelsen (1974:339).

34 §  Länsstyrelsens beslut enligt 9 §, 13 § första stycket, 15 § tredje stycket, 17 § eller 22 § såvitt avser meddelande av föreskrifter om naturvårdsförvaltningen och utseende av naturvårdsförvaltare eller statens naturvårdsverks beslut enligt 19 § får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller länsstyrelsens beslut enligt 18 c § tredje stycket naturvårdslagen (1964:822).

[S2]Länsstyrelsens beslut enligt 27 a § andra stycket får inte överklagas.

[S3]En kommunal nämnds beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:939).

35 §  Länsstyrelsen skall föra ett register över beslut i naturvårdsärenden och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister) i enlighet med föreskrifter som meddelas av Statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket skall föra ett sammanfattande register. Förordning (1992:432).

Avgifter för vissa ärenden

36 §  Avgift tas ut för en statlig myndighets prövning av ansökan enligt naturvårdslagen (1964:822) eller denna förordning i de fall som framgår av tredje stycket.

[S2]Bestämmelser om vissa andra avgifter finns i förordningen (1984:381) om täktavgift.

[S3]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
Dispens från bestämmelserna i 16 a § första stycket naturvårdslagen (1964:822) Tillstånd till torvtäkt Tillstånd till markavvattning för en dikeslängd av 0--999 meter 1 000--9 999 meter 10 000 meter och längre Tillstånd till uppsättning av sådan anordning som avses i 22 § naturvårdslagen Tillstånd till uppförande av vilthägn5 7 2 4 6 5 5

[S4]Prövas flera ansökningar om markavvattning samtidigt och rör ansökningarna samma eller intilliggande markområden, skall avgift tas ut för den sammanlagda dikningslängd som ansökningarna avser. Förordning (1992:1265).

Bilaga 1

Biotoper som avses i 19 a § naturvårdsförordningen (1976:484)
 1. Alléer
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.
 1. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar.
 1. Odlingsrösen i jordbruksmark
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
 1. Pilevallar
Hamlade pilar i en rad som består av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet.
 1. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
 1. Stenmurar i jordbruksmark
Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen.
 1. Åkerholmar
Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Förordning (1993:1086).

Bilaga 2

Brandfält Lövbrännor Äldre naturskogsartade lövbestånd Äldre naturskogsartade ädellövskogsbestånd Örtrika allundar Ravinskogar Örtrika bäckdråg Urskogsartade barrskogsbestånd Ädellövsumpskogar Örtrika sumpskogar Äldre skogsbeten Åsgranskogar Kalkbarrskogar Rik- och kalkkärr i skogslandskapet Alkärr Gamla hassellundar Källor med omgivande våtmarker inom område som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) Myrholmar på mark som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) Ras- eller bergbranter inom område som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429)Förordning (1993:1086).

Bilaga 3

Län, kommuner och områden vilka skyddas enligt 19 h § naturvårdsförordningen (1976:484)

Län
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län utom Hylte kommun Västra Götalands län
Kommuner
Jönköpings kommun Tranås kommun Aneby kommun Eksjö kommun Vetlanda kommun Habo kommun Mullsjö kommun Säffle kommun Grums kommun Hammarö kommun Kristinehamns kommun Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar Örebro kommun Kumla kommun Hallsbergs kommun Laxå kommun Askersunds kommun Arboga kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Hallstahammars kommun Västerås kommun

Områden

Objekt Län
Åsnen G
Kävsjö-Store Mosse F
Kilsviken O/S
Svartåområdet U
Hovranområdet W
Ånnsjön Z
Umeälvens delta AC
Tärnasjön AC
Gammelstadsviken BD
Persöfjärden BD
Tjålmejaure-Laisdalen BD
Laidaure BD
Sjaunja BD
Taavavouma BD
Förordning (1997:963).

Bilaga 4

Områden som enligt 19 i § naturvårdsförordningen (1976:484) är förklarade som särskilda skyddsområden
LänNr enligt enligtEG-kodNamn (1964:822,NVL)Skyddsform enligt naturvårdslagen
ABSE0110017Tyresta-Åva nationalparknaturreservat,
AB AB AB ABSE0110034 SE0110083 SE0110092 SE0110096Angarnsjöängen Gunnarstenarna Stora Nassa Svenska Högarna NVLnaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat,14 b §
ABSE0110114Bornsjönnaaturvårdsområde
C C C CSE0210008 SE0210023 SE0210037 SE0210040Båtfors Florarna Fiby urskog VästerbådanLågagrundetnaturreservat naturreservat naturreservat 14 b § NVL
C C C CSE0210041 SE0210077 SE0210152 SE0210153Hållet-Blåbådan Hjälstaviken Bleckan-Söderören Forsmarksbruk14 b § NVL naturreservat 14 b § NVL 14 b § NVL
D DSE0220020 SE0220034Strandstuguviken Tullgarn naturreservatnaturreservat naturvårdsområde,
DSE0220086Hartsö-Enskär 14 b § NVLnaturreservat,
D D DSE0220087 SE0220129 SE0220145Sörfjärden Skärgårdsreservaten Båvenreservaten delvis oskyddadnaturreservat naturreservat delvis naturreservat,
E E E E E E E E ESE0230067 SE0230090 SE0230100 SE0230124 SE0230125 SE0230126 SE0230136 SE0230137 SE0230138Tåkern Bråviken Glottern Kungsbro Svartåmynningen Svensksundsviken Sjövik Rocksmosse Åsvikelandet-Kvädö 14 b § NVLnaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat,
E E ESE0230139 SE0230140 SE0230141Dannskären Väggö Eknön14 b § NVL naturreservat naturreservat
F F F F F F FSE0310016 SE0310017 SE0310020 SE0310102 SE0310103 SE0310104 SE0310106Draven Fegen Store Mosse Ko mosse Dumme mosse Domneådammen Uvaberget och Ramlaklintnaturreservat naturvårdsområde nationalpark naturreservat naturreservat 14 b § NVL naturreservat
F FSE0310375 SE0310376Kroppsjön Hyllingensaknas naturreservat
GSE0320014Möckelnnaturreservat
GSE0320022Taglamyrennaturreservat
GSE0320031Kråketorpnaturreservat
GSE0320040Åsnennaturreservat
GSE0320101Östra Åsnennaturreservat
GSE0320102Långönaturreservat
GSE0320103Storsjöområdetnaturreservat
GSE0320104Osabynaturreservat
GSE0320105Årshultsmyrennaturreservat
H H H H H HSE0330034 SE0330049 SE0330050 SE0330051 SE0330052 SE0330054Grytsjön Misterhult Norra Kvill Ålhults urskog Sladö-Äskeskär BeijershamnSvansholmennaturreservat naturreservat nationalpark naturreservat naturreservat naturreservat
H H H H H H H H H H H H HSE0330059 SE0330060 SE0330062 SE0330082 SE0330083 SE0330084 SE0330106 SE0330109 SE0330126 SE0330127 SE0330128 SE0330129 SE0330130Petgärde Djurstad träsk Knisamosse Stora Ören Ottenby Södviken Storö Eckelsudde Vållö Virbo med Ekö Ängmossen Hulingen Björnnäsetnaturreservat naturreservat naturreservat 14 b § NVL naturreservat 14 b § NVL naturreservat 14 b § NVL naturreservat naturreservat saknas 14 b § NVL naturreservat
I I I I I I I I I ISE0340010 SE0340016 SE0340017 SE0340018 SE0340021 SE0340023 SE0340025 SE0340045 SE0340049 SE0340098Näsrevet Hummelsboholm Närsholmen Ugnen Laus holmar Stora Karlsö Lilla Karlsö Uppstaig Paviken GrötlingbouddYtterholmen14 b 14 b § NVL naturvårdsområde 14 b § NVL naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservatNVL
I I I I ISE0340099 SE0340100 SE0340104 SE0340105 SE0340106Faludden Västergarns utholme Yttre Stockviken Södra Grötlingboudd Sigdesholm14 b § NVL naturreservat naturvårdsområde naturvårdsområde naturvårdsområde
K KSE0410040 SE0410041Utklippan TorhamnHästholmennaturreservat naturreservat
K K K K K K K K K K K KSE0410042 SE0410043 SE0410044 SE0410046 SE0410047 SE0410048 SE0410049 SE0410050 SE0410051 SE0410052 SE0410053 SE0410086Tromtö-Almö Tjärö-Bockö Vållholmen Bräkne-Hoby Skärgård Björkeskärven Ronnekläppen m.fl. öar Björnön-Varö Gräsör m.fl. öar Abramsäng Majö Kristianopels skärgård Storemossenaturreservat naturreservat 14 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL 14 b § NVL naturreservatb § NVL
M M M M MSE0420002 SE0420124 SE0420125 SE0420126 SE0420127Hallands väderö Håslövs ängar Fredriksdal Gruarna TostebergaÄnggruarnanaturreservat,14 b § NVL naturreservat naturreservat 14 b § NVL naturreservat, 14 b § NVL
MSE0420144Pulken och Vramsåns mynningsaknas
M M M MSE0420145 SE0420146 SE0430002 SE0430087Hammarsjö-området Araslövssjö-området Falsterbo-Foteviken Klingavälsåns dalgång saknas delvissaknas saknas naturreservat naturreservat,
MSE0430088Sandhammaren landskapsbildsskyddnaturreservat,
M M M MSE0430089 SE0430090 SE0430091 SE0430092Norra Fyledalen Fulltofta-Ringsjön Löddeåns mynning Kullabergsaknas naturreservat naturreservat naturreservat
NSE0510006Laholmsbuktens sanddynreservat1naturreservat
N N N N N N N N N N N N NSE0510023 SE0510050 SE0510068 SE0510080 SE0510081 SE0510082 SE0510083 SE0510084 SE0510085 SE0510086 SE0510087 SE0510088 SE0510089Porsbjärnatur Balgö Sandsjöbacka Tylön Morups Tånge Gamla Köpstad Getterön Nidingen Tjölöholm Äskatorp Tira Öar Fegen Söderängarnareservat naturvårdsområde naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturvårdsområde naturreservat
OSE0520001Vrångöskärgården 14 b § NVLnaturreservat,
O O OSE0520013 SE0520033 SE0520034Ödsmålskile Sandsjöbacka Stigfjorden naturvårdsområdenaturreservat naturreservat naturreservat,
O OSE0520035 SE0520036Göta-Nordre älv Sälöfjorden 14 b § NVLnaturreservat naturreservat,
OSE0520037Breviks kileToftenäsnaturreservat, naturvårdsområde
O O O OSE0520107 SE0520141 SE0520142 SE0520144Vättlefjäll Kynnefjäll Svartedalen Galtö lera - Älgö leranaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat, naturvårdsområde
O OSE0520146 SE0520152Bredfjället västra Svartedalen västra SPAnaturreservat naturvårdsområde
O O O O O OSE0530001 SE0530008 SE0530024 SE0530027 SE0530028 SE0530029Fegen Komosse Svartedalen Bredfjället Hullsjön Halle- och Hunnebergs branternaturvårdsområde naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat
O O O OSE0530030 SE0530041 SE0530042 SE0530051Öjemossarna Tingavallamossen Sörknatten Yttre BodaneKräklingarnanaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat, 14 b § NVL
O O OSE0530052 SE0530073 SE0540001Baljåsen Risveden Dumme mosse landskapsbildsskydd delvis 14 b § NVLnaturreservat naturreservat delvis
OSE0540009Bare mossenaturvårdsområde
O O O O O OSE0540044 SE0540045 SE0540047 SE0540062 SE0540084 SE0540120Öjemossarna Hunnebergs branter Sydbillingens platå Östen Hornborgasjön ÅråsvikenVallholmennaturreservat naturreservat naturreservat naturvårdsområde naturreservat,saknas delvis naturreservat
OSE0540163Blängsmossennaturreservat
SSE0610001MillesvikLuröskärgårdnaturreservat
SSE0610006Värmlandsskärgårdennaturreservat
S S S SSE0610010 SE0610012 SE0610031 SE0610036Nötön-Åråsviken Gillbergasjön Bjursjöhöjden RahästenRödvattenbernaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat
S S S S S S S SSE0610089 SE0610093 SE0610095 SE0610120 SE0610122 SE0610123 SE0610126 SE0610127Ivana Horstomyren Brånberget Kesebotten Hovfjället Geijerdalsmossen Fänstjärnsskogen Titjärnsskogennaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat
TSE0240001Tiveden nationalparknationalpark
TSE0240009Skagershultsmossennaturreservat
TSE0240011Sotterns skärgårdnaturreservat
TSE0240020Ugglehöjdennaturreservat
TSE0240022Trangärdetnaturreservat
TSE0240032Grönbonaturreservat
TSE0240036Hammarmossennaturreservat
TSE0240037Knuthöjdsmossennaturreservat
TSE0240045Norra Vätterns skärgård naturreservat
TSE0240052Fisksjönnaturreservat
TSE0240058Kvismarennaturreservat
TSE0240059Oset-Rynningevikennaturreservat
TSE0240060S Åsmossensaknas
TSE0240064Östra Sälsjömossennaturreservat
TSE0240078Björka lertagnaturreservat
U U U U USE0250005 SE0250008 SE0250009 SE0250018 SE0250019Strömsholm Ridöarkipelagen Engsö Lappland Stora Flyten och Stormossennaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat samrådsområde
U USE0250022 SE0250027Vitmossen Långhällsmossensamrådsområde naturreservat
USE0250029Ruthagsskogennaturreservat
USE0250032Bredmossennaturreservat
USE0250043Ölstabrändannaturreservat
USE0250052Tängstanaturreservat
USE0250095Askö-Tidönaturreservat
USE0250096Gniennaturreservat
USE0250097Fermansbourskognaturreservat
USE0250098Nötmyrannaturreservat
USE0250099Höskovsmossennaturreservat
USE0250100Djupebonaturreservat
USE0250101Tinäsetnaturreservat
USE0250102Hedesundafjärdensamrådsområde
USE0250104Fläckebonaturreservat
USE0250147Gorgensamrådsområde
USE0250148Gussjönsamrådsområde
USE0250151Vrenningesamrådsområde
WSE0620001Långfjället-StädjanNipannaturreservat
W W WSE0620002 SE0620009 SE0620015Vedungsfjällen Drevfjällen Fulufjället saknas delvisnaturreservat naturreservat naturreservat,
WSE0620041Ansjovarden-StopånVåmhuskölennaturreservat
W W W W WSE0620053 SE0620062 SE0620130 SE0620156 SE0620244Gåsberget Tandövala Nybrännberget Bredmossen Klosternaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat
XSE0630023Myrar öster om Öjarensamrådsområde
X XSE0630026 SE0630027Orarna Eggegrund och Gråsjälsbådansamrådsområde naturvårdsområde
XSE0630034Axmar högmosse och Gnagmurnaturreservat
X XSE0630051 SE0630061Sässmanområdet YsbergetLaxtjärnsbergetsamrådsområde naturreservat
X XSE0630107 SE0630108Brassberget Stensjön och Lomtjärnennaturreservat naturreservat
X X X X X XSE0630125 SE0630153 SE0630154 SE0630155 SE0630156 SE0630163Hagåsen Jordbärsmuren-Ålbo Spjutholmen Stenöorm Ålsjön GammelstillaBredmossennaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat naturreservat
XSE0630164Testeboåns naturreservatnaturreservat
XSE0630166Axmar-Gåsholmanaturreservat
YSE0710033Jämtgavelnnaturreservat
YSE0710054Skuleskogennationalpark
ZSE0720226Sånfjället naturreservat,saknasnationalpark,
Z Z Z Z Z Z ZSE0720033 SE0720084 SE0720094 SE0720134 SE0720160 SE0720164 SE0720171Rogen Vålådalen Ändsjön Offerdalsberg Oldflån-Ansätten Skäckerfjällen Sjösjöfjällen delvisnaturreservat naturreservat naturreservat naturreservat saknas naturreservat naturreservat,saknas
ZSE0720183Frostvikenfjällen delvisnaturreservat,saknas
Z Z ZSE0720201 SE0720202 SE0720215Helvetesbrännan Öjsjömyrarna Brötarnasaknas saknas saknas
ACSE0810001Kronörennaturreservat
ACSE0810002Bondennaturreservat
ACSE0810010Holmöarnanaturreservat
ACSE0810016Björnlandetnationalpark
ACSE0810039Vitbergennaturreservat
ACSE0810051Alsbergetnaturreservat
ACSE0810054Blaikfjälletnaturreservat
ACSE0810056Oxfjälletnaturreservat
ACSE0810057Gitsfjälletnaturreservat
ACSE0810059Marsfjälletnaturreservat
ACSE0810080Vindelfjällennaturreservat
ACSE0810096Stenbithöjdennaturreservat
BDSE0820216Sjaunanaturreservat
BDSE0820257Pessinkinaturreservat
BDSE0820108Haparanda skärgårdnationalpark
BDSE0820167Muddusnationalpark
BDSE0820201Padjelantanationalpark
BDSE0820035Rödkallen-Sör-Espennaturreservat
BDSE0820042Gammelstadsvikennaturreservat
BDSE0820275Alajaurenaturreservat
BDSE0820276Påkketanjaurenaturreservat
BDSE0820018Lamburträsketnaturreservat
Förordning (1998:38).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:746) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 12, 14, 20 §§

Förordning (1977:63) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 17, 34 §§

Förordning (1977:900) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 21 §

Förordning (1979:23) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 12, 28, 32, 35 §§

Förordning (1979:794) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 23 §

Förordning (1983:424) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  upph. 24 §; ändr. 20, 25, 27, 34 §§; nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före nya 27 a, 27 b §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:801) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1986:175) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:339) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 20, 23, 25, 27, 34 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:594) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 20, 21, 26, 27, 28, 32, 34, 35 §§; nya 28 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:939) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  upph. 6-8, 18 §§; ändr. 3, 5, 28 a, 34 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:715) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:85
  Omfattning
  ändr. 3, 9 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:268) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 12, 27 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:625) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:79) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 12, 20, 25, 27, 28 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1165) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 2, 9, 10, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 28 a §§; nya 27 c, 28 b §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1629) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:2011) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 28 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:228) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  nya 36 §, rubr. närmast före 36 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:432) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1265) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1086) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 19 h §§, rubr. närmast före 19 a, 19 h §§, bil. 1, 2, 3
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1098) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1161) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 19 b, 19 c, 19 d, 20, 27 §§, rubr. närmast före 19 h §; ny 23 a §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1823) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 14, 15, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1433) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.
  Omfattning
  ändr. 12, 27 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:7) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. 27 a §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:203) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 19 a, 19 h §§; nya 19 i §, rubr. närmast före 19 i §, bil. 4
  CELEX-nr
  379L0409
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:521) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ny 26 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1657) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. bil. 3, 4
  CELEX-nr
  379L0409
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1997:646) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. bil. 3, 4
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:714) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  nya 21 a, 21 b, 21 c §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:963) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. bil. 3, 4
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:38) om ändring i naturvårdsförordningen (1976:484)

  Omfattning
  ändr. bil. 4
  CELEX-nr
  379L0409
  Ikraftträder
  1998-03-01

Ändring, SFS 1998:1252

Omfattning
upph.