SNFS 1987:14

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1987:14

NV:36

Utkom från trycket den

23 december 1987

Kungörelse med föreskrifter om TÖFSINGDALENS

nationalpark; SNFS ( 1987:14 )

utfärdad den 18 december 1987.

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar

Naturvårdsverket följande föreskrifter för nationalparken enligt 5 §1 andra

stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär övningsverksamhet

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

− plocka eller gräva upp växter

− inplantera växt- eller djurart

− insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

− jaga eller fiska

− använda motordrivet fordon

− landa med luftfartyg

− göra upp eld

− rida

− medföra okopplad hund

− sätta upp tavla, affisch e.dyl.

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

1 Senaste lydelse 1986:262.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

− tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller

nationalparksförvaltningsärende använder terrängskoter på snötäckt mark

eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen innan genomförandet

− tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende

använder erforderligt fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall

snarast efter utfört uppdrag

− medlem i Idre sameby i samband med renskötselarbete använder

terrängskoter på snötäckt mark samt landar med luftfartyg

− plocka bär och svamp.

_________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)