SNFS 1990:11

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

SNFS 1990:11

MS:29

Utkom från trycket den

6 september 1990

Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid

ackrediterade laboratorier m.m;

beslutad den 14 juni 1990.

Med stöd av 17 § 2 miljöskyddsförordningen (1989:364) föreskriver Statens

naturvårdsverk följande.

1 § Denna kungörelse reglerar när obligatorisk kontroll av vatten, som beslutats

med stöd av miljöskyddslagen (1969:387), skall utföras av ackrediterat

laboratorium, samt vilka kunskaper en provtagare i annat fall skall ha vid sådan

kontroll.

2 § I denna kungörelse har följande beteckningar nedan angivna betydelser

Beteckning Betydelse

Ackrediterat

laboratorium

Laboratorium som av statens mät- och

provstyrelse givits formellt erkännande av

kompetens enligt lagen (1989:164) om kontroll

genom teknisk provning och om mätning att

utföra specificerade provningar

Vatten

naturvatten,

avloppsvatten,

slam och sediment,

vattenmiljön

Kontroll

mätning, provtagning och analys i syfte att

bedöma en eller flera egenskaper hos ett objekt

Obligatorisk

kontroll

kontroll som är

1) föreskriven i lag eller annan författning eller

2) ålagd genom beslut av myndighet

Provtagare

person som utför mätning eller provtagning

Verksamhets-

utövare

den som bedriver miljöfarlig verksamhet enligt

miljöskyddslagen.

3 § Obligatorisk kontroll skall utföras av ackrediterat laboratorium om sådant

finns för den kontroll som avses och om inte annat framgår av 4 §.

4 § Ackrediterat laboratorium behöver ej anlitas för sådan del av den

obligatoriska kontrollen som avser mätning eller provtagning, om anlitad

provtagare

1) har genomgått utbildning enligt för uppgiften tillämpligt kursprogram som

finns infogat i bilaga 1 eller 2.

2)eljest besitter kunskaper som motsvarar denna utbildning och i övrigt är

lämpad för uppgiften.

5 § Då mätning och provtagning ej utförs av ackrediterat laboratorium svarar

verksamhetsutövaren för att provtagaren uppfyller kraven i 4 §.

6 § Bestämmelser om tillsynsmyndighets möjlighet att i särskilt fall besluta om

för tillsynens fullgörande behövliga undersökningar finns i 43 §

miljöskyddslagen (1969:387).

7 § Statens naturvårdsverk kan medge undantag från bestämmelser i denna

kungörelse, om det finns särskilda skäl.

8 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrifter

finns i miljöskyddslagen (1969:387).

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1991.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Ekedahl

(Enheten för mätteknik och

kvalitetssäkring)

Bilaga 1

Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning utsläpp

Bakgrund (1,5 h)

Lagstiftning. Miljöskyddslagens grunder. Motiv och innebörd för

kvalitetssäkrad miljökontroll.

Kvalitetssäkring på laboratorier.

Målsättning. Medel för att nå målen.

Kontrollprogram (1 h)

Kontrollprogrammets uppbyggnad och krav.

Ansvarsfrågor.

Provtagning och provhantering (3 h)

Provtagningskedjan. Metoder och felkällor.

Villkor för representativitet. Exempel på erfarenheter.

Åtgärder för god provtagning - provhantering.

Utrustning (1,5 h)

Exempel på utrustning för provtagning. Val av utrustning. Drift- och

skötselinstruktioner. Journalföring.

Övningsuppgifter

Flödesmätning (2 h)

Mätmetoder. Felkällor och mätnoggrannhet. Möjliga åtgärder. Egna problem.

Utrustning (1,5 h)

Exempel på utrustning för flödesmätning. Val av utrustning. Kalibrering. Drift-

och sköteselinstruktioner.

Journalföring.

Praktiska övningar (2,5 h)

Handhavande, skötsel och kalibrering av utrustning för provtagning och

flödesmätning.

Övningsuppgifter

Egna problem. Diskussion.

Genomgång och sammanfattning

Kursprov (1 h)

Bilaga 2

Utbildning av provtagare, normalkursprogram, provtagning recipienter

Vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning

Bakgrund, uppläggning, kvalitetskrav (1 h)

Målsättning, lagstöd. Basprogram påbyggnadsprogram. Ackreditering,

kvalitetssäkring. Ansvarsfrågor.

Limnologi (2 h)

Ekosystemets uppbyggnad. Vattnets kemiska och fysikaliska karaktär. Effekter

på biota. Årscykler. Påverkansfaktorer. Koppling till utsläppskontrollen.

Provtagningsanvisningar (1,5 h)

Provtagnings- och provhanteringsinstruktioner. Provtagningsteknik.

Fältanalyser, fältobservationer. Skydds- och ansvarsfrågor.

Provtagningsutrustning (2 h)

Vattenprovtagare. Sedimentprovtagare, lod och ekolod. Utrustning för

fältanalyser, vattenföring, strömmätning.

Övningsuppgifter (1,5 h)

Fingerad provtagning. pH-analyser m.m. Egna problem. Diskussion.

Fältövningar (6 h)

Prov (1 h)