SNFS 1998:4

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Statens naturvårdsverks

författningssamling

ISSN 0347-5301

SNFS 1998:4

Utkom från trycket

den 24 juli 1998

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i

kungör elsen

(SNFS 1994:2)

me d föreskrifter om skydd

för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i

jordbruket;

beslutade den 13 maj 1997.

Med stöd av 30 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter och 17 §

andra punkten miljöskyddsförordningen (1989:364) samt efter samråd med

Kemikalieinspektionen föreskriver Statens naturvårdsverk att 10 och 14 §§

samt bilagorna A, B, D och E i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter

om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

skall ha följande lydelse.

10 § Brukaren av åkermarken skall före användning av avloppsslam kontrollera

markens metallhalt, om det kan antas att halten av en eller flera metaller i

marken överskrider gränsvärden i bilaga B därför att

1.

åkermarken håller hög ursprunglig halt av någon metall,

2.

åkermarken är förorenad genom en olyckshändelse eller

3.

industriella utsläpp förekommer eller har förekommit i

närheten.

Kontrollen skall ske med hjälp av provtagning och analys av representativa

jordprover i överensstämmelse med de metoder som anges i bilagorna D och

E.

Uttagna jordprover skall analyseras med avseende på

1. pH,

2.

torrsubstans

3.

bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.

14 § Huvudmannen för ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt

miljöskyddslagen (1969:387) och från vilket slam har saluhållits eller överlåtits

för användning inom jordbruket, skall en gång per kalenderår lämna följande

uppgifter till den myndighet som utövar tillsynen beträffande

avloppsreningsverket enligt miljöskyddslagen:

1.

uppgifter om resultaten av analyser som har utförts enligt 11 §,

2.

uppgifter om de mängder, uttryckt i torrsubstans, som har

levererats under det gånga året för användning i jordbruket,

3.

uppgifter om total mängd producerat avloppsslam, uttryckt i

torrsubstans, och vilken behandling som slammet har

genomgått.

Om tillsynen efter överlåtelse enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:387)

utövas av en kommunal nämnd, skall uppgifterna även lämnas till

länsstyrelsen.

Uppgifterna skall lämnas i den miljörapport som avges enligt 38 b §

miljöskyddslagen (1969:387).

Beträffande slam som har levererats för användning i ett annat län än där

avloppsreningsverket finns, skall uppgifter enligt första stycket 1–2 även

lämnas till länsstyrelsen i mottagarlänet.

Bilaga A

Växtnäringstillförsel till åkermark via avloppsslam

Totalfosfor

Maximal mängd totalfosfor per hektar som vid tillämpning av 5 §

högst får tillföras åkermark via avloppsslam

Jordens

fosforklass1

Kilogram per hektar

och år

Kilogram per hektar och

spridningstillfälle

Årsmedelvärde

I och II

35

245

III–V

22

154

1

Lättlöslig fosfor (P-AL):

Klass

mg per 100 gram torr jord

I

<2

II

2,0 — 4,0

III

4,1 — 8,0

IV

8,1 — 16,0

V

>16

Ammoniumkväve

Maximal mängd ammoniumkväve per hektar som vid

tillämpning av 5 § högst får tillföras åkermark via

avloppsslam

Kilogram per hektar och

år

Kilogram per hektar och

spridningstillfälle

150 150

illförseln kan delas upp på flera spridningstillfällen, men den totala

mängden får inte överstiga 150 kg ammoniumkväve per hektar

under spridningsåret.

Bilaga B

Metaller i åkermark

Gränsvärden enligt 8 och 10 §§ för halten metaller i åkermark

vid användning av avloppsslam

Metall

mg/kg torrsubstans i jord

Bly

Kadmium

Koppar

Krom

Kvicksilver

Nickel

Zink

40

0,4

40

60

0,3

30

100

Trots vad som sägs i tabellen får åkermarkens zinkhalt uppgå till

150 mg/kg torrsubstans jord i Jämtlands, Stockholms,

Södermanlands, Uppsala, Västernorrlands och Västmanlands län.

Bilaga D

Provtagningsmetoder

Provtagning av jord och avloppsslam för kontroll enligt 10 respektive 11 §

skall ske med hjälp av nedan beskrivna metoder. Som alternativ till dessa

metoder får andra metoder användas, under förutsättning att det kan visas att

metoderna är likvärdiga vid provtagning av aktuell typ av jord eller

avloppsslam. Med likvärdig avses här att metoden skall ge samma resultatnivå

och ha minst lika god repeterbarhet som den föreskrivna metoden.

Provtagning av åkermark enligt 10 §

För analys av jordprover enligt bestämmelserna i 10 § och denna bilaga skall

ett representativt jordprov tas ut. Detta omfattar normalt ett blandprov om

minst 0,5 liter som består av minst 25 stickprov, uttagna på en areal som är

mindre än eller lika med 5 hektar och som brukas på ett enhetligt sätt.

Proverna skall tas ut till ett djup av 25 cm. Är markbearbetningsdjupet

mindre än 25 centimeter kan provtagningsdjupet minskas till motsvarande

djup, dock inte till mindre än 10 cm.

Provtagning av avloppsslam enligt 11 §

Allmänna bestämmelser

Provtagning av avloppsslam enligt bestämmelserna i 11 § och denna bilaga

skall ske efter behandling och innan det levereras till användaren. Proverna

skall vara representativa för framställningen av avloppsslam. Det prov som

lämnas till laboratoriet för analys skall vara ett slutprov på 1 liter som har tagits

ur ett samlingsprov på det sätt som beskrivs nedan.

Primärprov tas ur den löpande produktionen i direkt anslutning till

avvattningsutrustningen, antingen från transportband eller från

uppsamlingsbehållare. Ett primärprov prepareras genom att avloppsslam tas

vid en och samma tidpunkt från fem olika punkter på transportbandet eller

behållaren. De enskilda delproven töms i ett plastkärl och omblandas noga.

Från denna blandning tas det egentliga primärprovet.

Primärproven skall förvaras frysta under provtagningsperioden. När

provtagningsperioden är slut tinas primärproven och blandas omsorgsfullt till

ett samlingsprov. Ur detta samlingsprov tas ett slutprov för analys.

Provtagningsförfarande vid olika avloppsreningsverk

Provtagningsfrekvensens beroende av avloppsreningsverkets

storlek, när egen slamavvattningsutrustning finns.

Anslutning, personekvivalenter

200–2 000

2 001–20

000

>20 000

Provtyp

Provtagningsfrekvens

Uttag av primär

prov

1 prov per

varannan

vecka

1 prov per

vecka

1 prov per

arbetsdag då

avvattnings-

utrustningen

är i drift

Beredning av

samlingsprov och

uttag av slutprov

1 prov per år 1 prov per

halvår

1 prov per

månad

Om avloppsslammet lagras i silo uttas ett primärprov från denna

vid varje tömning, dock högst en gång per dag, och fryses.

Bilaga E

Analysmetoder

Nedanstående analysmetoder skall användas vid provberedning och analys av

jord- och slamprover. Som alternativ till de föreskrivna referensmetoderna får

andra metoder användas, under förutsättning att det kan visas att metoderna är

likvärdiga vid analys av aktuell typ av jord eller avloppsslam. Med likvärdig

avses här att analysmetoden skall ge samma resultatnivå och ha minst lika god

repeterbarhet som den föreskrivna referensmetoden.

Analys för bestämning av jordens fosforklass enligt 5 § och bilaga A

Lättlöslig fosfor (P—AL)

Svensk standard SS 02 83 10, utgåva 1, 1993-05-12. Markundersökningar –

Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium

ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (Almetoden),

och

Svensk standard SS 02 83 10 T1, utgåva 1, 1995-01-05. Markundersökningar –

Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium

ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (AL-metoden) – Teknisk

rättelse.

Analys av jord enligt 10 § och bilaga B

pH

Svensk standard SS-ISO 10390, utgåva 1, 1994-10-14. Markundersökningar –

Bestämning av pH.

Torrsubstans

Svensk standard SS-ISO 11 465, utgåva 1, 1995-09-15. Markundersökningar –

Bestämning av torrsubstans och vattenkvot – Gravimetrisk metod.

Metaller

Svensk standard SS 02 83 11, utgåva 1, 1997-06-04. Markundersökningar –

Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra, med

följande tillägg:

Analys med avseende på kadmium:

Halten kadmium i extraktet skall bestämmas med

atomabsorptionsspektrofotometri enligt nedanstående referensmetoder, eller

med induktivt kopplad plasma (ICP) enligt referens 1, 2 eller 3 i Svensk

standard SS 02 83 11, utgåva 1, 1997-06-04.

Svensk standard SS-EN ISO 5961, utgåva 1, 1995-09-08.

Vattenundersökningar – Bestämning av kadmium med

atomabsorptionsspektrometri (ISO 5961:1994), Section 3: Determination of

cadmium by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry,

eller

Svensk standard SS 02 81 83, utgåva 1, 1986-05-20. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk atomisering i grafitugn –

Allmänna principer och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 84, utgåva 1, 1988-05-20. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk atomisering i grafitugn –

Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom,

mangan och nickel.

Analys med avseende på krom:

Halten krom i extraktet skall bestämmas med atomabsorptionsspektrofotometri

enligt Svensk standard SS-EN 1233, utgåva 1, 1997-01-31.

Vattenundersökningar – Bestämning av krom med

atomabsorptionsspektrometri.

Analys med avseende på kvicksilver:

Svensk standard SS 02 81 75, utgåva 1, 1989-01-25. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Speciella anvisningar för kvicksilver.

Resultatangivelse

Resultatet av samtliga analyser anges som milligram per kilogram torrsubstans

jord (mg/kg TS) på det sätt som anges i respektive standard.

Analys av avloppsslam enligt 11 §

Torrsubstans

Svensk standard SS 02 81 13, utgåva 1, 1981-05-20. Vattenundersökningar –

Bestämning av torrsubstans och glödgningsrest i vatten, slam och sediment.

Glödgningsförlust

Svensk standard SS 02 81 13, utgåva 1, 1981-05-20. Vattenundersökningar –

Bestämning av torrsubstans och glödgningsrest i vatten, slam och sediment.

Totalfosfor

Provberedning och uppslutning enligt Svensk standard SS 02 81 50, utgåva 2,

1993-05-12. Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och sediment –

Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i flamma – Allmänna

principer och regler.

Slutbestämning enligt Svensk standard SS-EN 1189, utgåva 1, 1997-04-11.

Vattenundersökningar – Bestämning av fosfor – Spektrometrisk metod med

ammoniummolybdat, avsnitt 3 – Bestämning av ortofosfat,

eller

Svensk standard SS 02 81 26, utgåva 2, 1984-04-01. Vattenundersökningar –

Bestämning av fosfat i vatten.

Totalkväve

Svensk standard SS 02 81 01, utgåva 1, 1992-04-22. Vattenundersökningar –

Nitrogenhalt i vatten – Bestämning med kjeldahlmetod efter reduktion med

Devardas legering.

A%mmoniumkväve

Svensk standard SS 02 81 34, utgåva 1, 1976-02-15. Bestämning av

ammoniumnitrogenkoncentration hos vatten.

Metaller

Analys med avseende på bly, koppar, nickel och zink:

Svensk standard SS 02 81 50, utgåva 2, 1993-05-12. Vattenundersökningar —

Bestämning av metaller med atomabsorptionsspektrometri i flamma –

Allmänna principer och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 52, utgåva 2, 1993-05-12. Vattenundersökningar –

Atomabsorptionsspektrometri i flamma – Speciella anvisningar för aluminium,

bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink.

Analys med avseende på krom:

Svensk standard SS-EN 1233, utgåva 1, 1997-01-31. Vattenundersökningar –

Bestämning av krom med atomabsorptionsspektrometri.

Analys med avseende på kadmium:

Svensk standard SS-EN ISO 5961, utgåva 1, 1995-09-08.

Vattenundersökningar – Bestämning av kadmium med

atomabsorptionsspektrometri (ISO 5961:1994), Section 3: Determination of

cadmium by electrothermal atomization atomic absorption spectrometry,

eller

Svensk standard SS 02 81 83, utgåva 1, 1986-05-20. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk atomisering i grafitugn –

Allmänna principer och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 84, utgåva 1, 1988-05-20. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk atomisering i grafitugn –

Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom,

mangan och nickel.

Analys med avseende på kvicksilver:

Svensk standard SS 02 81 75, utgåva 1, 1989-01-25. Vattenundersökningar –

Metallhalt i vatten, slam och sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Speciella anvisningar för kvicksilver.

Anmärkning

Svensk standard säljs av SIS – Standardiseringen i Sverige, Box 6455, 113 82

STOCKHOLM. Besöksadress: S:t Eriksgatan 115. Telefon: 08-610 30 00

Telefax: 08 - 30 77 57.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft

1. när det gäller bestämmelserna i bilaga E den 10 februari 1999, och

2. när det gäller övriga bestämmelser den 10 augusti 1998.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Björn Södermark

(Kommunenheten)