Upphävd författning

Förordning (1985:835) om kemiska produkter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1985-11-07
Ändring införd
SFS 1985:835 i lydelse enligt SFS 1998:124
Ikraft
1986-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1985:426) om kemiska produkter har samma betydelse i denna förordning.

[S2]Med tillverkare avses i denna förordning också den som för vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt utan att ha importerat eller tillverkat produkten.

2 §  Kemikalieinspektionen får föreskriva att bestämmelserna i 5, 8, 9 och 11 §§ lagen (1985:426) om kemiska produkter skall tillämpas även på en vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras medföra skada på människor eller i miljön.

[S2]Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar en sådan vara som avses i första stycket skall, även om en särskild föreskrift inte har meddelats, iaktta vad som föreskrivs i 5 och 8 §§ lagen om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

3 §  Lagen (1985:426) om kemiska produkter skall inte tillämpas på tobaksvaror. I fråga om kemiska produkter som omfattas av lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall lagen om kemiska produkter tillämpas endast om produkten har hälso- eller miljöfarliga egenskaper som beror på annat kemiskt ämne än etanol. Förordning (1994:1597).

3 a §  Denna förordning skall inte tillämpas på kosmetiska och hygieniska produkter. För sådana produkter gäller förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. Förordning (1993:1291).

4 §  Ytterligare föreskrifter beträffande vissa kemiska produkter m.m. finns i

 1. förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel,
 2. förordningen (1985:837) om PCB m.m. och förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m.,
 3. förordningen (1985:838) om motorbensin,
 4. förordningen (1985:839) om kadmium,
 5. förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.,
 6. förordningen (1996:971) om farligt avfall,
 7. förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar,
 8. förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon,
 9. förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier,
 10. förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
 11. förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel,
 12. förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor,
 13. förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall,
 14. förordningen (1993:1268) om spillolja,
 15. förordningen (1995:555) om HFC.

[S2]Vidare finns särskilda bestämmelser om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m. Förordning (1998:124).

Försiktighetsmått

5 §  Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om försiktighetsmått enligt 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter.

[S2]I fråga om transport av kemiska produkter meddelas dock sådana föreskrifter som avses i första stycket av respektive transportmyndighet enligt förordningen (1982:923) om transport av farligt gods efter samråd med Kemikalieinspektionen. Förordning (1993:1291).

Bedömning av hälso- eller miljöfarlighet

6 §  Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar en kemisk produkt skall bedöma produktens inneboende egenskaper från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Han skall härvid bl.a. utreda

 1. vilka ämnen som kan ge produkten farliga egenskaper,
 2. arten och graden av de farliga egenskaperna,
 3. vilka åtgärder som behövs för att skydda hälsa och miljö vid hanteringen,
 4. vilka åtgärder som behövs för att ta hand om avfall från produkten.

 • RÅ 1998:56:Fråga - vid bedömningen av om fortsatt godkännande för vissa bekämpningsmedel skulle ha lämnats eller ej - om betydelsen av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, särskilt under tiden innan bilaga 1 till direktivet hunnit upprättas. Rättsprövning.

7 §  Kemikalieinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om bedömningar och utredningar enligt 6 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

8 §  Kemiska produkter delas in i livsfarliga produkter och mycket farliga produkter för tillämpningen av 17-24 §§. Kemikalieinspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka kemiska produkter som skall anses som livsfarliga eller mycket farliga. Förordning (1994:1532).

9 § har upphävts genom förordning (1994:1532).

Kunskapskrav

10 §  Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 7 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

Produktinformation

11 §  Kemikalieinspektionen skall meddela de föreskrifter om produktinformation som behövs för tillämpningen av 8 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

Produktregister

12 §  Kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller importeras till Sverige skall registreras i produktregistret i enlighet med föreskrifterna i 13-14 §§.

[S2]Produktregistret förs av Kemikalieinspektionen.

13 §  Varje kemisk produkt som kan hänföras till något av de varuslag som anges i bilaga till denna förordning skall anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret.

[S2]Anmälan skall göras av tillverkaren eller, i fråga om en kemisk produkt som är importerad, av importören. Om det är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt får Kemikalieinspektionen i särskilda fall medge att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet i stället för en importör.

[S3]Den som årligen tillverkar eller importerar mindre än 100 kilogram av en kemisk produkt behöver inte anmäla produkten, om inte Kemikalieinspektionen föreskriver annat.

14 §  Anmälningsskyldighet inträder när en kemisk produkt tillverkas eller importeras.

15 §  Kemikalieinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret. Kemikalieinspektionen får föreskriva avsteg från eller för särskilt fall medge undantag från föreskrifterna i 12-14 §§.

15 a § har upphävts genom förordning (1993:1291).

Uppgiftsskyldighet i övrigt

16 §  Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 9 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1993:1291).

16 a §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter i fråga om förhandsanmälan enligt 10 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1991:1392).

Tillstånd m.m.

17 §  Tillstånd som avses i 11 § lagen (1985: 426) om kemiska produkter krävs för

 1. yrkesmässig import av livsfarliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
 2. yrkesmässig överlåtelse av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter,
 3. annan än yrkesmässig import av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen,
 4. annan än yrkesmässig hantering av livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter. Förordning (1995:210).

18 §  Föreståndare för institution eller motsvarande vid universitet eller högskola eller för sådant undersökningslaboratorium, forskningsinstitut eller liknande som ägs eller får stöd av staten, landstinget eller kommunen, får utan tillstånd enligt 17 § 1 importera livsfarliga kemiska produkter som behövs för verksamheten. Tillstånd till import av livsfarliga kemiska produkter krävs inte heller för den som enligt läkemedelslagen (1992:859) är behörig att tillverka läkemedel i allmänhet. Förordning (1992:1229).

19 §  Tillstånd enligt 17 § 2 krävs inte för den som enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. har rätt att driva detaljhandel med läkemedel.

[S2]Tillstånd enligt 17 §3 och 4 får lämnas endast till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål. Förordning (1996:1167).

20 §  Fråga om tillstånd enligt 17 § prövas, om sökanden bedriver rörelse, av länsstyrelsen i det län där rörelsen bedrivs och annars av länsstyrelsen i det län där sökanden är bosatt. Tillstånd får gälla under högst fem år och får förenas med villkor.

21 §  Tillstånd enligt 17 § får helt eller delvis återkallas om tillståndshavaren åsidosätter vad som åligger honom enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen eller enligt villkor som förenats med tillståndet. Återkallelse får också ske om tillståndshavaren av annat skäl bedöms som olämplig att ha hand om sådana kemiska produkter som tillståndet avser.

[S2]Innan länsstyrelsen återkallar ett tillstånd skall tillståndshavaren få tillfälle att yttra sig. Om det är lämpligt får länsstyrelsen, i stället för att återkalla tillståndet, ge tillståndshavaren tillfälle att vidta rättelse.

22 §  Livsfarliga eller mycket farliga kemiska produkter får inom riket överlåtas endast till den som skall använda dem yrkesmässigt eller som har tillstånd för annan hantering. Den som överlåter sådana produkter skall föra anteckningar om försäljningen enligt föreskrifter som meddelas av Kemikalieinspektionen.

23 §  En livsfarlig kemisk produkt får inte tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065) av annan än den som får importera en sådan produkt. I övrigt gäller i fråga om oförtullade kemiska produkter lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kemikalieinspektionen bestämmer hur det skall förfaras med en livsfarlig kemisk produkt som inte kan försäljas enligt 3 § lagen. Förordning (1991:1276).

24 §  Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva att bestämmelserna i 17-23 §§ skall tillämpas också på en kemisk produkt som inte anses som livsfarlig eller mycket farlig.

[S2]Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om avsteg från eller för särskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 17-23 §§. Förordning (1994:1532).

25 §  Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter enligt 11 § lagen (1985:426) om kemiska produkter såvitt avser krav på tillstånd eller särskilt villkor för hantering, import eller export av en kemiska produkt. Förordning (1995:952).

25 a §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om sådana förbud som behövs till följd av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier4 och rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar). Förordning (1995:1093).

Tillsyn

26 §  Den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1985:426) om kemiska produkter och över föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av följande myndigheter inom nedan angivna områden.

[S2]__________________________________________________________________________ Tillsynsmyndighet Tillsynsområde __________________________________________________________________________

KemikalieinspektionenTillsyn över tillverkare, importörer och andra leverantörer
Tillsyn i övrigt som inte skall utövas av följande andra myndigheter
Statens naturvårdsverkSkydd för den yttre miljön i samband med yrkesmässig hantering av kemiska produkter
Tillsyn över tillverkare, importörer och andra leverantörer av drivmedel och bränslen
ArbetarskyddsstyrelsenSkydd mot ohälsa och olycksfall i arbetsmiljön i samband med yrkesmässig hantering av kemiska produkter
BoverketTillsyn i fråga om föreskrifter meddelade med stöd av 30 § 2
Statens livsmedelsverkTillsyn i fråga om föreskrifter meddelade med stöd av 30 § 3

[S3]Regional och lokal tillsyn utövas såvitt gäller arbetsmiljön av yrkesinspektionen och såvitt gäller Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, i frågor som inte tillhör yrkesinspektionens område, av generalläkaren. Sådan tillsyn utövas såvitt gäller material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar av Livsmedelsverket. En sådan kommunal nämnd som utövar tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) skall biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer. I övrigt utövar länsstyrelsen den närmare tillsynen inom länet och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet den omedelbara tillsynen inom varje kommun.

[S4]Tillsynsmyndigheterna skall när det är påkallat samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (1995:1093).

26 a §  Kemikalieinspektionen utövar tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier.

[S2]Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2455/92. Förordning (1996:819).

27 §  En statlig tillsynsmyndighet skall göra anmälan till Konsumentombudsmannen om myndigheten från hälso- och miljöskyddssynpunkt finner att det finns skäl för ingripande enligt marknadsföringslagen (1995:450) mot marknadsföringen av en kemisk produkt. Andra myndigheter än Kemikalieinspektionen skall samråda med inspektionen innan anmälan görs. Förordning (1995:1347).

28 §  En tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov skall ersättas av den vars verksamhet provtagningen och undersökningen avser.

[S2]Föreskrifter om i vilken utsträckning och enligt vilka villkor kostnaderna skall ersättas meddelas av Kemikalieinspektionen eller, i fråga om provtagning och undersökning av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och av nappar, av Statens livsmedelsverk.

[S3]Den som döms till ansvar enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter skall ersätta sådana kostnader för provtagning och undersökning av prov som varit skäligen påkallade. Förordning (1994:1532).

28 a §  Även annan verksamhet hos Statens livsmedelsverk enligt denna förordning än sådan som avses i 28 § skall finansieras genom avgifter enligt föreskrifter som meddelas av Livsmedelsverket. Förordning (1993:1291).

Vissa bemyndiganden m.m.

29 §  Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Kemikalieinspektionen får också meddela föreskrifter om hantering, import och export av kemiska produkter för verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2455/92 av den 23 juli 1992 om export och import av vissa farliga kemikalier. Förordning (1995:1093).

30 §  Följande myndigheter får efter samråd med Kemikalieinspektionen och på följande villkor meddela sådana föreskrifter som avses i 2, 5, 11, 16, 25 och 29 §§.

 1. Statens naturvårdsverk, om det finns skäl med hänsyn särskilt till skyddet av den yttre miljön.
 2. Boverket, i fråga om byggprodukter, om det behövs till skydd för inomhusmiljön.
 3. Statens livsmedelsverk, i fråga om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och i fråga om nappar. Förordning (1994:1532).

 • SNFS 1996:14: Statens naturvårdsverks föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen vid hantering av bensin vid depåer
 • SNFS 1993:7: Föreskrifterna gäller befintliga fasta brandsläckningsanordningar samt handbrandsläckare. 2 § Vad som sägs om halon gäller även för HCFC och HFC-föreningar med undantag av 9 § punkt 2, 11 §, lagring och transport av halon samt de krav i 4 och 8 §§ som hänvisar till branschnormer som Sveriges Försäkringsförbund ställer på fasta automatiska halonsläckanläggningars utförande (RUS 170, april 1993). Krav för handbrandsläckare gäller dock endast i den omfattning som anges i 5 §. För brandsläckningsanordningar i fartyg gäller dessa föreskrifter i tillämpliga delar samt i övrigt Sjöfartsverkets kungörelse (1985:24) om brandskydd. Definitioner 3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
 • SNFS 1998:4: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket
 • SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

31 §  Innan annan myndighet än sådan transportmyndighet som avses i 5 § andra stycket meddelar förbud eller föreskrifter som har betydelse för transporter skall samråd ske med vederbörande transportmyndighet enligt förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

Avgifter för vissa ärenden

31 a §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall som framgår av tredje stycket.

[S2]Om det särskilt är föreskrivet om avgift för prövning m.m. gäller i stället de föreskrifterna.

[S3]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas.

ÄrendeslagAvgiftsklass
Tillstånd som krävs enligt
17 § 13
17 § 23
17 § 32
17 § 42
Förordning (1996:819).

Ansvar

32 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

Besvär

33 §  Ett beslut enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter eller villkor som har fattats av en kommunal nämnd som avses i 26 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Ett beslut av yrkesinspektionen får överklagas hos Arbetarskyddsstyrelsen. Förordning (1991:1631).

34 §  Beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet i det särskilda fallet meddelat enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller om ett sådant beslut meddelats enligt föreskrifter som beslutats med stöd av lagen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra beslut som en länsstyrelse eller en central förvaltningsmyndighet har meddelat med stöd av bemyndigande enligt lagen om kemiska produkter eller denna förordning får överklagas hos regeringen. För tillvaratagande av konsumentintresset får ett sådant beslut överklagas av en sammanslutning av konsumenter samt av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsvarande organisation på arbetsgivarsidan. Förordning (1995:210).

 • RÅ 1996:43:Beslut av tillsynsmyndighet med stöd av 5 § lagen (1985:426) om kemiska produkter, vilka inte uttryckligen getts formen av föreläggande eller förbud, har med hänsyn till beslutens innebörd och faktiska verkningar ansetts kunna överklagas genom förvaltningsbesvär.

Bilaga

Kemiska produkter som skall anmälas enligt 13 §

Varukod (statistiskt nr) Varuslag
Kombinerad nomenklatur
1301 Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser och gummihartser (t.ex. balsamer):
1301 10 1301 20 1301 90 - Schellack o.d - Gummi arabicum - Andra slag
ur1302 1302 11 1302 14 - Växtsafter och växtextrakter: - Opium - Pyrethrumextrakt och extrakter ur rötterna ur rotenonhaltiga växter
ur 1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
1520 Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut
ur 1521 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra insektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller färgade: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
ur 1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer: avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
2207 20 - Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt
ur 2501 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:- avsett för tekniskt bruk
2503 Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
2511 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816:
2511 10 2511 20 - Naturligt bariumsulfat (tungspat) - Naturligt bariumkarbonat (witherit)
2522 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825:
2522 10 2522 20 2522 30 - Osläckt kalk - Släckt kalk - Hydraulisk kalk
ur 2523 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker: - Portlandcement:
2523 21 2523 29 2523 30 2523 90 - Vit cement, även artificiellt färgad - Annan - Aluminatcement - Annan hydraulisk cement
2524 Asbest
2525 20 - Glimmerpulver
2526 20 - Talk, krossad eller pulveriserad
2527 Naturlig kryolit; naturlig chiolit
2528 Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H BO, beräknat på torrsubstansen:
2528 10 - Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat, även bränt
2528 90 - Andra slag
2529 Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat:
2529 10 - Fältspat - Flusspat:
2529 21 - Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid
2529 22 - Innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid
2529 30 - Leucit; nefelin och nefelinsyenit
2706 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet s.k. preparerad tjäraVarukod (statistiskt
2707 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna:
2707 10 2707 20 2707 30 2707 40 2707 50 - Bensen - Toluen (toluol) - Xylen (xylol) - Naftalen (naftalin) - Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst 65 volymprocent destillat (inklusive förluster) vid 250 o C vid bestämning med metoden enligt ASTM D 86
2707 60 2707 91 2707 99 - FenolerAndra slag: -- Kreosotoljor -- Andraur
2708 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck:
2708 10 - Beck
2709 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral
2710 Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
2711 Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten: - Förtätade till vätska:
2711 11 2711 12 2711 13 2711 14 2711 19 -- Naturgas -- Propan -- Butan -- Eten, propen, buten och butadien -- Andra - I gasform:
2711 21 2711 29 -- Naturgas -- Andra
2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, 'slack wax', ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade:
2712 10 2712 20 - Vaselin - Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja
2712 90 - Andra slagur
2713 Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:
2713 20 2713 90 - Petroleumbitumen (asfalt) - Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
2715 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, 'cut backs')
2801 Fluor, klor, brom och jod:
2801 10 - Klor
2801 20 - Jod
2801 30 - Fluor; brom
2802 Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel
2803 Kol (kimrök och andra fomer av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)
2804 2804 10 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller: - Väte - Ädelgaser:
2804 21 2804 29 2804 30 2804 40 2804 50 -- Argon' -- Andra - Kväve - Syre - Bor; tellur - Kisel:
2804 61 -- Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel
2804 69 2804 70 2804 80 2804 90 -- Annan - Fosfor - Arsenik - Selen
2805 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra; kvicksilver: - Alkalimetaller:
2805 11 2805 19 2805 21 2805 22 2805 30 -- Natrium -- Andra - Alkaliska jordartsmetaller: -- Kalcium -- Strontium och barium - och yttrium, även blandade eller legerade med varandra Sällsynta jordartsmetaller, skandium
2805 40 - Kvicksilver
2806 Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra:
2806 10 - Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)
2806 20 - Klorosvavelsyra
2807 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)
2808 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra
2809 Fosforpentoxid; fosforsyra och polyfosforsyror:
2809 10 2809 20 - Fosforpentoxid - Fosforsyra och polyfosforsyror
2810 Boroxider; borsyror
2811 Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller: - Andra oorganiska syror:
2811 11 2811 19 -- Vätefluorid (fluorvätesyra) -- Andra - Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:
2811 21 2811 22 2811 23 2811 29 -- Koldioxid (kolsyra) -- Kiseldioxid -- Svaveldioxid -- Andra
2812 Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller:
2812 10 2812 90 - Klorider och kloridoxider - Andra slag
2813 Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid:
2813 10 2813 90 - Koldisulfid (kolsvavla) - Andra slag
2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:
2814 10 - Vattenfri ammoniak
2814 20 - Ammoniak i vattenlösning
2815 Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid: - Natriumhydroxid (kaustik soda):
2815 11 2815 12 2815 20 2815 30 -- I fast form -- I vattenlösning (natronlut) - - Kaliumhydroxid (kaustikt kali) Natriumperoxid och kaliumperoxid
2816 Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium:
2816 10 2816 20 2816 30 - Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid - Oxid, hydroxid och peroxid av strontium - Oxid, hydroxid och peroxid av barium
2817 Zinkoxid; zinkperoxid
2818 Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid:
2818 10 - Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad
2818 20 - Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund
2818 30 - Aluminiumhydroxid
2819 Kromoxider och kromhydroxider:
2819 10 - Krom(VI)oxid (kromtrioxid)
2819 90 - Andra slag
2820 Manganoxider:
2820 10 - Mangandioxid
2820 90 - Andra slag
2821 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O
2821 10 2821 20 - Järnoxider och järnhydroxider - Jordpigment
2822 Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider
2823 Titanoxider
2824 Blyoxider; mönja och orangemönja:
2824 10 - Blymonooxid (massikot, blyglete)
2824 20 - Mönja och orangemönja
2824 90 - Andra slag
2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och ' metallperoxider:
2825 10 - Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
2825 20 2825 30 2825 40 2825 50 2825 60 2825 70 2825 80 2825 90 - Litiumoxid och litiumhydroxid - Vanadinoxider och vanadinhydroxider - Nickeloxider och nickelhydroxider - Kopparoxider och kopparhydroxider - Germaniumoxider och zirconiumdioxid - Molybdenoxider och molybdenhydroxider - Antimonoxider - Andra slag
2826 Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter: - Fluorider:
2826 11 2826 12 2826 19 2826 20 2826 30 -- Av ammonium eller natrium -- Av aluminium -- Andra - Fluorosilicater av natrium eller kalium - Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)
2826 90 - Andra slag
2827 Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider:
2827 10 2827 20 - Ammoniumklorid (salmiak) - Kalciumklorid - Andra klorider:
2827 31 2827 32 2827 33 2827 34 2827 35 2827 36 2827 38 2827 39 -- Magnesiumklorid -- Aluminiumklorid -- Järnklorider -- Koboltklorid -- Nickelklorid -- Zinkklorid -- Bariumklorid -- Andra - Kloridoxider och hydroxidklorider:
2827 41 2827 49 -- Av koppar -- Andra - Bromider och bromidoxider:
2827 51 2827 59 2827 60 -- Natriumbromid och kaliumbromid -- Andra - Jodider och jodidoxider
2828 Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter:
2828 10 - Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypokloriter
2828 90 - Andra slag
2829 Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater: - Klorater:
2829 11 2829 19 2829 90 -- Natriumklorat -- Andra - Andra slag
2830 Sulfider; polysulfider:
2830 10 - Natriumsulfider
2830 20 - Zinksulfid
2830 30 - Kadmiumsulfid
2830 90 - Andra slag
2831 Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:
2831 10 2831 90 - Av natrium - Andra slag
2832 Sulfiter; tiosulfater:
2832 10 - Natriumsulfiter
2832 20 - Andra sulfiter
2832 30 - Tiosulfater
2833 Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater): - Natriumsulfater:
2833 11 2833 19 -- Dinatriumsulfat -- Andra - Andra sulfater:
2833 21 2833 22 2833 23 2833 24 2833 25 2833 26 2833 27 2833 29 2833 30 2833 40 -- Magnesiumsulfat -- Aluminiumsulfat -- Kromsulfater -- Nickelsulfater -- Kopparsulfater -- Zinksulfat -- Bariumsulfat -- Andra - - Peroxosulfater (persulfater) Alunarter
2834 2834 10 Nitriter; nitrater: - Nitriter - Nitrater:
2834 21 2834 22 2834 29 -- Kaliumnitrat -- Vismutnitrater -- Andra
2835 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater:
2835 10 - Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter) - Fosfater:
2835 22 2835 23 2835 24 2835 25 -- Mononatrium- och dinatriumfosfat -- Trinatriumfosfat -- Kaliumfosfater -- Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
2835 26 2835 29 -- Andra kalciumfosfater -- Andra - Polyfosfater:
2835 31 2835 39 -- Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat) -- Andra polyfosfater
2836 Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat:
2836 10 - Kommersiellt ammoniumkarbonat och andra ammoniumkarbonater
2836 20 2836 30 - Dinatriumkarbonat - Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)
2836 40 2836 50 2836 60 2836 70 - Kaliumkarbonater - Kalciumkarbonat - Bariumkarbonat - Blykarbonat - Andra slag:
2836 91 2836 92 2836 99 -- Litiumkarbonater -- Strontiumkarbonat -- Andra
2837 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider: - Cyanider och cyanidoxider:
2837 11 2837 19 2837 20 -- Av natrium -- Andra - Komplexa cyanider
2838 Fulminater, cyanater och tiocyanater
2839 Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller: - Natriumsilikater:
2839 11 2839 19 2839 20 2839 90 -- Natriummetasilikater -- Andra - Kaliumsilikater - Andra slag
2840 Borater; peroxoborater (perborater): - Dinatriumtetraborat (renad borax):
2840 11 2840 19 2840 20 2840 30 -- Vattenfritt -- Annat - Andra borater - Peroxoborater (perborater)
2841 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror:
2841 10 2841 20 2841 30 2841 40 2841 50 - Aluminater - Zinkkromat och blykromat - Natriumdikromat - Kaliumdikromat - Andra kromater och dikromater; peroxokromater - Manganiter, manganater och permanganater:
2841 61 2841 69 2841 70 2841 80 2841 90 -- Kaliumpermanganat -- Andra - Molybdater - Volframater - Andra slag
2842 Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror, med undantag av azider:
2842 10 - Dubbelsilikater och komplexa silikater
2842 90 - Andra slag
2843 Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller:
2843 10 - Ädla metaller i kolloidal form - Silverföreningar:
2843 21 2843 29 2843 30 2843 90 -- Silvernitrat -- Andra - Guldföreningar - Andra föreningar; amalgamer
ur 2844 Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter:
2844 30 - Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar av dessa produkter
2846 Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller:
2846 10 2846 90 - Ceriumföreningar - Andra slag
2847 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)
2848 Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)
2849 Karbider, även inte kemiskt definierade:
2849 10 2849 20 2849 90 - Kalciumkarbid - Kiselkarbid (karborundum) - Andra slag
2850 Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849
ur 2851 Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller(dock ej destillerat vatten)
2901 2901 10 Acykliska kolväten: - Mättade - Omättade:
2901 21 2901 22 2901 23 2901 24 2901 29 -- Eten -- Propenó -- Buten och butenisomerer -- Butadien-(1,3) och isopren - - Andra
2902 Cykliska kolväten: - Cyklaner, cyklener och cykloterpener:
2902 11 2902 19 2902 20 2902 30 -- Cyklohexan -- Andra - - - Bensen (bensol) Toluen (toluol) Xylener (xyloler):
2902 41 2902 42 2902 43 2902 44 2902 50 2902 60 2902 70 2902 90 -- o-Xylen -- m-Xylen -- p-Xylen -- Blandade xylenisomerer - Styren (styrol) - Etylbensen - Kumen - Andra slag
2903 Halogenderivat av kolväten: - Mättade klorderivat av acykliska kolväten:
2903 11 -- Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan --(etylklorid)
2903 12 2903 13 2903 14 2903 15 2903 16 -- Diklormetan (metylenklorid) -- Triklormetan (kloroform) -- Tetraklormetan (koltetraklorid) -- 1,2-Dikloretan (etylendiklorid) -- 1,2-Diklorpropan (propylendiklorid) och diklorbutaner
2903 19 -- AndraOmättade klorderivat av acykliska kolväten:
2903 21 2903 22 2903 23 2903 29 2903 30 -- Vinylklorid (monokloreten) -- Trikloreten -- Tetrakloreten (perkloretylen) -- Andra - Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten - Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller flera olika halogener:
2903 41 2903 42 2903 43 2903 44 -- Triklorfluormetan -- Diklordifluormetan -- Triklortrifluoretaner -- Diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan
2903 45 -- Andra derivat fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor
2903 46 -- Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtetrafluoretaner
2903 47 2903 49 -- Andra fullständigt halogenerade derivat -- Andra - Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener:
2903 51 2903 59 -- 1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan -- Andra - Halogenderivat av aromatiska kolväten:
2903 61 -- Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen
2903 62 -- Hexaklorbensen och DDT (1,1,1-triklor-2,2,----bis[pklorfenyl]etan)
2903 69 -- Andra
2904 Sulfo-, nitro-och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade:
2904 10 - Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat
2904 20 - Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper
2904 90 - Andra slag
2905 Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro-och nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Mättade monoalkoholer:
2905 11 2905 12 -- Metanol (metylalkohol) -- Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylalkohol)
2905 13 2905 14 2905 15 -- Butanol-(1) (n-butylalkohol) -- Andra butanoler -- Pentanol (amylalkohol) och pentanolisomerer
2905 16 -- Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer
2905 17 -- Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalkohol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol)
2905 19 -- Andra - Omättade monoalkoholer:
2905 22 2905 29 2905 31 2905 32 2905 39 -- Acykliska terpenalkoholer -- AndraDioler: -- Etylenglykol (etandiol) -- Propylenglykol (propandiol-(1,2)) -- Andra - Andra polyoler:
2905 41 -- 2-Etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan)
2905 42 2905 43 2905 44 2905 45 2905 49 2905 50 -- Pentaerytritol -- Mannitol -- D-glucitol (sorbitol) -- Glycerol -- Andra - nitrosoderivat av acykliska alkoholer Halogen-, sulfo-, nitro- och
2906 Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro-och nitrosoderivat av sådana alkoholer: - Cyklan-, cyklen-och cykloterpenalkoholer:
2906 11 2906 12 -- Mentol -- Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohexanoler
2906 13 2906 14 2906 19 -- Steroler och inositoler -- Terpineoler -- Andra - Aromatiska alkoholer:
2906 21 2906 29 -- Bensylalkohol -- Andra
2907 Fenoler; fenolalkoholer: - Monofenoler:
2907 11 -- Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol
2907 12 2907 13 -- Kresoler och salter av kresoler -- Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar
2907 14 2907 15 2907 19 -- Xylenoler och salter av xylenoler -- Naftoler och salter av naftoler -- Andra - Polyfenoler:
2907 21 2907 22 -- Resorcinol och salter av resorcinol -- Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon
2907 23 -- 4,4'-Isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening
2907 29 2907 30 -- Andra - Fenolalkoholer
2908 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer:
2908 10 - Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter av sådana derivat
2908 20 - Derivat innehållande enbart sulfonsyragrupper samt salter och estrar av sådana derivat
2908 90 - Andra slag
2909 Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfonitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acyliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar:
2909 11 2909 19 2909 20 -- Dietyleter -- Andra - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
2909 30 - Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar - Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer:
2909 41 2909 42 -- 2,2'-Oxidietanol (dietylenglykol, digol) -- Monometyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol
2909 43 -- Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol
2909 44 -- Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol
2909 49 2909 50 -- Andra - halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt
2909 60 - ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar Alkoholperoxider, eterperoxider,
2910 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:
2910 10 2910 20 2910 30 2910 90 - Oxiran (etylenoxid) - Metyloxiran (propylenoxid) - 1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin) - Andra slag
2911 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2912 Aldehyder, även med annan oxygenfunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd: - Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion:
2912 11 2912 12 2912 13 2912 19 -- Metanal (formaldehyd) -- Etanal (acetaldehyd) -- Butanal (butyraldehyd, normal isomer) -- Andra - Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion:
2912 21 2912 29 2912 30 -- Bensaldehyd -- Andra - Aldehydalkoholer - Aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion:
2912 41 2912 42 -- Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd) -- Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)
2912 49 2912 50 2912 60 -- Andra - - Paraformaldehyd Cykliska polymerer av aldehyder
2913 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912
2914 Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acykliska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 11 2914 12 2914 13 2914 19 -- Aceton - - Butanon (etylmetylketon) -- 4-Metylpentanon-(2) (metylisobutylketon) -- Andra - Cyklan-, cyklen-och cykloterpenketoner utan annan syrefunktion:
2914 21 2914 22 2914 23 2914 29 -- Kamfer -- Cyklohexanon och metylcyklohexanoner -- Jononer och metyljononer -- Andra - Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion:
2914 31 2914 39 2914 40 2914 50 -- Fenylaceton (1-fenylpropan-2-on) -- Andra - Ketonalkoholer och ketonaldehyder - Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion - Kinoner:
2914 61 2914 69 2914 70 -- Antrakinon -- Andra - Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
2915 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra:
2915 11 2915 12 2915 13 -- Myrsyra -- Salter av myrsyra -- Estrar av myrsyra - Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyraanhydrid:
2915 21 2915 22 2915 23 2915 24 2915 29 -- Ättiksyra -- Natriumacetat -- Koboltacetater -- Ättiksyraanhydrid -- Andra - Estrar av ättiksyra:
2915 31 2915 32 2915 33 2915 34 2915 35 2915 39 2915 40 -- Etylacetat -- Vinylacetat -- n-Butylacetat -- Isobutylacetat -- 2-Etoxietylacetat -- Andra - Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av dessa syror
2915 50 - Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra
2915 60 - Smörsyror och valeriansyror samt salter och estrar av dessa syror
2915 70 - Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa syror
2915 90 - Andra slag
2916 Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro-och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2916 11 2916 12 2916 13 2916 14 2916 15 -- Akrylsyra och salter av akrylsyra -- Estrar av akrylsyra -- Metakrylsyra och salter av metakrylsyra -- Estrar av metakrylsyra -- Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror
2916 19 2916 20 -- Andra - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar - Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2916 31 -- Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra
2916 32 2916 34 -- Bensoylperoxid och bensoylklorid -- Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra
2916 35 2916 39 -- Estrar av fenylättiksyra -- Andra
2917 Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2917 11 -- Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra
2917 12 -- Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra
2917 13 -- Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa syror
2917 14 2917 19 2917 20 -- Maleinsyraanhydrid -- Andra - Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar - Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2917 31 2917 32 2917 33 2917 34 2917 35 2917 36 2917 37 2917 39 -- Dibutylortoftalater -- Dioktylortoftalater -- Dinonylortoftalater och didecylortoftalater -- Andra estrar av ortoftalsyra -- Ftalsyraanhydrid -- Tereftalsyra och salter av tereftalsyra -- Dimetyltereftalat -- Andra
2918 Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar: - Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2918 11 -- Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra
2918 12 2918 13 2918 14 2918 15 2918 16 -- Vinsyra -- Salter och estrar av vinsyra -- Citronsyra -- Salter och estrar av citronsyra -- Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra
2918 17 -- Mandelsyra (fenylglykolsyra) samt salter och estrar av mandelsyra
2918 19 -- Andra slag - Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2918 21 2918 22 -- Salicylsyra och salter av salicylsyra -- o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra
2918 23 -- Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar
2918 29 2918 30 -- Andra slag - Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar
2918 90 - Andra slag
2919 Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920 Estrar av andra oorganiska syror (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:
2920 10 - Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920 90 - Andra slag - Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:
2921 11 -- Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer
2921 12 2921 19 -- Dietylamin och salter av dietylamin -- Andra - Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:
2921 21 2921 22 -- Etylendiamin och salter av etylendiamin -- Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin
2921 29 2921 30 -- Andra - Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar - Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:
2921 41 2921 42 2921 43 -- Anilin och salter av anilin -- Anilinderivat och salter av anilinderivat -- Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa föreningar
2921 44 -- Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa föreningar
2921 45 -- 1-Naftylamin (á-naftylamin), 2-naftylamin (â-naftylamin) och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar
2921 49 -- Andra slag - Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar:
2921 51 -- o-, m-och p-Fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar
2921 59 -- Andra slag
2922A minoföreningar med syrefunktion: - Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar:
2922 11 -- Monoetanolamin och salter av monoetanolamin
2922 12 2922 13 2922 19 -- Dietanolamin och salter av dietanolamin -- Trietanolamin och salter av trietanolamin -- Andra - Aminonaftoler och andra aminofenoler samt deras etrar och estrar, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar:
2922 21 -- Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror
2922 22 -- Anisidiner, dianisidiner, fenetidiner samt salter av dessa föreningar
2922 29 2922 30 -- Andra - Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar - Aminosyror och deras estrar, andra än sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av sådana föreningar:
2922 41 -- Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar
2922 42 2922 43 2922 49 2922 50 -- Glutaminsyra och salter av glutaminsyra -- Antranilsyra och salter av antranilsyra -- Andra - Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoföreningar med syrefunktion
2923 Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider:
2923 10 2923 20 2923 90 - Kolin och salter av kolin - Lecitiner och andra fosfoaminolipider - Andra slag
2924 Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion:
2924 10 - Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar - Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och derivat av dessa amider; salter av sådana föreningar:
2924 21 -- Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar
2924 22 2924 29 -- 2-Acetanidobensoesyra - - Andra
2925 Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion: - Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar:
2925 11 2925 19 2925 20 -- Sackarin och salter av sackarin -- Andra - Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar
2926 Föreningar med nitrilfunktion:
2926 10 - Akrylnitril
2926 20 - 1-Cyanoguanidin (dicyandiamid)
2926 90 - Andra slag
2927 Diazo-, azo-och azoxiföreningar
2928 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin
2929 Föreningar med annan kvävefunktion:
2929 10 - Isocyanater
2929 90 - Andra slag
2930 2930 10 2930 20 Svavelorganiska föreningar: - Xantater (ditiokarbonater) - Tiokarbamater och ditiokarbamater
2930 30 2930 40 2930 90 - Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram - Metionin - Andra slag
2931 Andra metallorganiska och organiska föreningar av icke-metaller
2932 Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er): - Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydrogenerad) i sin struktur:
2932 11 2932 12 2932 13 -- Tetrahydrofuran -- 2-Furaldehyd (furfuraldehyd) -- Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol
2932 19 2932 21 2932 29 -- AndraLaktoner: -- Kumarin, metylkumariner och etylkumariner -- Andra laktoner - Andra slag:
2932 91 2932 92 2932 93 2932 94 2932 99 -- Isosafrol -- 1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-1 -- Piperonal -- Safrol -- Andra
2933 Heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er): - Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur:
2933 11 2933 19 -- Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon -- Andra - Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även hydrogenerad) i sin struktur:
2933 21 2933 29 -- Hydantoin och derivat av hydantoin -- Andra - Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hydrogenerad) i sin struktur:
2933 31 2933 32 2933 39 2933 40 -- Pyridin och salter av pyridin -- Piperidin och salter av piperidin -- Andra - Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem (även hydrogenerade), inte vidare kondenserade - Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur:
2933 51 -- Malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat av malonylkarbamid; salter av dessa föreningar
2933 59 -- Andra - Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur:
2933 61 2933 69 -- Melamin -- Andra - Laktamer:
2933 71 2933 79 2933 90 -- 6-Hexanlaktam (å-kaprolaktam) -- Andra - Andra slag
2934 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar:
2934 10 - Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydrogenerad) i sin struktur
2934 20 - Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogenerat), inte vidare kondenserade
2934 30 - Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat), inte vidare kondenserade
2934 90 - Andra slag
2935 Sulfonamider
2936 Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning:
2936 10 - Provitaminer, oblandadeVitaminer och vitaminderivat, oblandade:
2936 21 2936 22 -- Vitamin A och derivat av vitamin A -- Vitamin B 1 B 1 och derivat av vitamin
2936 23 -- Vitamin B 2 och derivat av vitamin B 2
2936 24 -- D-och DL-pantotensyra (vitamin B 3 och vitamin B 5) samt derivat av dessa vitaminer
2936 25 -- Vitamin B 6 och derivat av vitamin B 6
2936 26 -- Vitamin B 12 och derivat av vitamin B 12
2936 27 2936 28 2936 29 2936 90 -- Vitamin C och derivat av vitamin C -- Vitamin E och derivat av vitamin E -- Andra vitaminer och vitaminderivat - Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat
2938 Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider:
2938 10 2938 90 - Rutin (rutosid) och rutinderivat - Andra slag
2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider:
2939 10 - Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen - Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen:
2939 21 2939 29 2939 30 -- Kinin och salter av kinin -- Andra - - Koffein och salter av koffein Efedriner och salter av efedriner:
2939 41 2939 42 -- Efedrin och salter av efedrin -- Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin
2939 49 2939 50 -- Andra - Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen - Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloider; salter av sådana ämnen:
2939 61 2939 62 2939 63 2939 69 2939 70 2939 90 -- Ergometrin (INN) och salter av ergometrin -- Ergotamin (INN) och salter av ergotamin -- Lysergsyra och salter av lysergsyra -- Andra - Nikotin och salter av nikotin - Andra slag
2940 Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och fruktos; sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939
2942 Andra organiska föreningarur 3002 90 -- Kulturer av mikroorganismer(dock inte jäst)
3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska:
3102 10 - Karbamid (urinämne), även löst i vatten - Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat:
3102 21 3102 29 3102 30 3102 40 -- Ammoniumsulfat -- Andra slag - Ammoniumnitrat, även löst i vatten - Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan
3102 50 3102 60 - Natriumnitrat - Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat
3102 70 3102 80 - Kalciumcyanamid - Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak
3102 90 - Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de föregående undernumren
3103 Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska:
3103 10 3103 20 3103 90 - Superfosfater - Basisk slagg - Andra slag
3104 3104 10 Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska: - Karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter
3104 20 3104 30 3104 90 - Kaliumklorid - Kaliumsulfat - Andra slag
3105 Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:
3105 10 - Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg
3105 20 - Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel)
3105 30 - Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)
3105 40 - Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) - Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor:
3105 51 3105 59 3105 60 -- Innehållande nitrater och fosfater -- Andra - Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium
3105 90 - Andra slag
3201 Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror:
3201 10 3201 20 3201 90 - Kvebrachoextrakt - Mimosaextrakt (wattleextrakt) - Andra slag
3202 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat:
3202 10 3202 90 - Syntetiska organiska garvämnen - Andra slag
3203 Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat enligt anm. A, på basis av färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
3204 Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anm. A, på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade: - Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt anm. A till detta kapitel på basis av sådana färgämnen:
3204 11 -- Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 12 -- Sura färgämnen, även metallkomplexa, samt preparat på basis av sådana färgämnen; betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 13 -- Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 14 -- Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 15 -- Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt skick är användbara som pigment) samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 16 -- Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen
3204 17 3204 19 -- Pigment samt preparat på basis av pigment -- Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen enligt nr 3204 113204 19
3204 20 - Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel
3204 90 - Andra slag
3205 Substratpigment; preparat enligt anm. A, på basis av substratpigment
3206 Andra färgämnen; preparat enligt anm. A, som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, även kemiskt definierade: - Pigment och preparat på basis av titandioxid:
3206 11 -- Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på torrsubstansen
3206 19 3206 20 -- Andra - Pigment och preparat på basis av kromföreningar
3206 30 - Pigment och preparat på basis av kadmiumföreningar - Andra färgämnen och preparat:
3206 41 -- Ultramarin och preparat på basis av ultramarin
3206 42 -- Litopon och andra pigment och preparat på basis av zinksulfid
3206 43 -- Pigment och preparat på basis av hexacyanoferrater (ferrocyanider och ferricyanider)
3206 49 3206 50 -- Andra - Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer
ur 3207 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat av sådana slag som används inom keramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor:
3207 10 - Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat
3207 20 - Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat
3207 30 - Flytande lysterfärger och liknande preparat
3208 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anm. B:
3208 10 3208 20 3208 90 - På basis av polyestrar - På basis av akryl- eller vinylpolymerer - Andra slag
3209 Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium:
3209 10 3209 90 - På basis av akryl- eller vinylpolymerer - Andra slag
3210 Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder
3211 Beredda sickativur
3212 Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:
3212 90 - Andra slag
3213 Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former eller förpackningar:
3213 10 3213 90 - Färger i satser - Andra slag
3214 Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.:
3214 10 - Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger
3214 90 - Andra slag
3215 Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncentrerade eller i fast form: - Tryckfärger:
3215 11 3215 19 3215 90 -- Svarta -- Andra - Andra slag
ur 3302 Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin:
3302 90 - Andra slag
ur 3307 Beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och även med desinficerande egenskaper: - Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier:
3307 41 -- 'Agarbatti' och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning
3307 49 3307 90 -- Andra - Andra slagur
3401 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även innehållande tvål: - Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken (ej för personligt bruk)
3401 19 3401 20 -- För annat ändamål - Tvål och såpa i annan form (ej för personligt bruk)
3402 Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana som omfattas av nr 3401: - Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar:
3402 11 3402 12 3402 13 3402 19 3402 20 -- Anjonaktiva -- Katjonaktiva -- NonjonaktivaVarukod (statistiskt nr) -- Andra - Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detaljhandelsförpackningar
3402 90 - Andra slag
3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral: - Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral:
3403 11 -- Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material
3403 19 -- Andra - Andra slag:
3403 91 -- Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material
3403 99 -- Andra
3404 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:
3404 10 - Av kemiskt modifierat montanvax
3404 20 - Av polyetylenglykol
3404 90 - Andra slag3
3405 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404:
3405 10 - Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller läder
3405 20 - Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trämöbler eller andra trävaror
3405 30 - Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än metallpolermedel
3405 40 - Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
3405 90 - Andra slag
3407 Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för barn; s.k. dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra preparat för dentalt bruk, på basis av gipsur
3501 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:
3501 90 - Andra slag
ur 3502 Albuminer, albuminater och andra albuminderivat:
3502 11 - Äggalbumin (olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel)
3502 90 - Andra slag (olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel)
3503 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr 3501
3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:
3505 10 3505 20 - Dextrin och annan modifierad stärkelse - Lim och klister
3506 Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:
3506 10 - Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg - Andra slag:
3506 91 -- Lim och klister på basis av gummi eller plast (inbegripet konsthartser)
3506 99 -- Andra
ur 3507 Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
ur 3507 10 - Löpe och koncentrat av löpe (dock inte ostlöpe)
3507 90 - Andra slag
3601 Krut
3602 Beredda sprängämnen, andra än krut
3606 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anm. C:3606 10 - Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3
3606 90 - Andra slag
3707 Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim, klister och liknande preparat); oblandade produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick:
3707 10 3707 90 - Strålningskänsliga emulsioner - Andra slag
3801 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat:
3801 10 - Konstgjord grafit
3801 20 - Kolloidal eller halvkolloidal grafit
3803 Tallolja (tallsyra), även raffinerad
3804 Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt nr 3803
3805 Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå para-cymen; 'pine oil' innehållande á-terpineol som huvudbeståndsdel:
3805 10 - Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin
3805 20 3805 90 - "Pine oil" - Andra slag
3806 Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning:
3806 10 3806 20 - Kolofonium och hartssyror - Salter av kolofonium och av hartssyror samt derivat av kolofonium och av hartsyror, andra än salter av kolofoniumaddukter
3806 30 - Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol
3806 90 - Andra slag
3807 Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck
3808 Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper):
3808 10 3808 20 3808 30 - Insektsbekämpningsmedel - Svampbekämpningsmedel - Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter
3808 40 3808 90 - Desinfektionsmedel - Andra
3809 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
3809 10 - På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter - Andra slag:
3809 91 -- Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier
3809 92 -- Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier
3809 93 -- Av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier
3810 Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd:
3810 10 - Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen
3810 90 - Andra slag
3811 Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor: - Preparat för motverkande av knackning:
3811 11 3811 19 -- På basis av blyföreningar -- Andra - Tillsatsmedel för smörjoljor:
3811 21 -- Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
3811 29 3811 90 -- Andra - Andra slag
3812 Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast:
3812 10 3812 20 - Beredda vulkningsacceleratorer - Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast
3812 30 - Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast
3813 Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber
3814 Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel
3815 Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: - Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:
3815 11 -- Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel
3815 12 -- Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv beståndsdel
3815 19 3815 90 -- Andra - Andra slag
3816 Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801
3817 Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902:
3817 10 3817 20 - Blandningar av alkylbensener - Blandningar av alkylnaftalenerur
3818 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken (dock ej kisel)
3819 Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor
3820 Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel
3821 Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer
3822 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006
3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer: - Tekniska enbasiskt fettsyror, sura oljor från raffinering:
3823 11 3823 12 3823 13 3823 19 3823 70 -- Stearin -- Olein -- Tallfettsyra -- Andra - Tekniska fettalkoholer
3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
3824 10 - Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor
3824 20 - Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror
3824 30 - Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel
3824 40 - Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong
3824 50 3824 60 - Murbruk och betong, inte eldfasta - Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 - Blandningar innehållande fullständigt halogenerade derivat av acykliska kolväten innehållande två eller flera olika halogener:
3824 71 -- Innehållande acykliska kolväten fullständigt halogenerade enbart med fluor och klor
3824 79 3824 90 -- Andra - Andra
3901 3901 10 Polymerer av eten, i obearbetad form: - Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD)
3901 20 - Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD)
3901 30 3901 90 - Sampolymerer av eten och vinylacetat - Andra slag
3902 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form:
3902 10 3902 20 3902 30 3902 90 - Polypropen - Polyisobuten - Sampolymerer med propen - Andra slag
3903 Polymerer av styren, i obearbetad form: - Polystyren:
3903 11 3903 19 3903 20 -- Expanderbar -- Annan - Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN)
3903 30 - Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS)
3903 90 - Andra slag
3904 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form:
3904 10 - Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen - Annan polyvinylklorid:
3904 21 3904 22 3904 30 3904 40 3904 50 -- Inte mjukgjord -- Mjukgjord - Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat - Andra sampolymerer med vinylklorid - Polymerer av vinylidenklorid - Fluorhaltiga polymerer:
3904 61 -- PolytetrafluoretenVarukod (statistiskt nr)
3904 69 3904 90 -- Andra - Andra slag
3905 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form: - Polyvinylacetat:
3905 12 3905 19 -- I vattendispersion -- Andra - Sampolylmerer av vinylacetat:
3905 21 3905 29 3905 30 -- I vattendispersion -- Andra - Polyvinylalkoholer, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper - Andra slag:
3905 91 3905 99 -- Sampolymerer -- Andra
3906 Akrylpolymerer i obearbetad form:
3906 10 - Polymetylmetakrylat
3906 90 - Andra slag
3907 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form:
3907 10 3907 20 3907 30 3907 40 3907 50 3907 60 3907 91 3907 99 - Polyacetaler - Andra polyetrar - Epoxihartser - Polykarbonater - Alkydhartser - PolyetentereftalatAndra polyestrar: -- Omättade -- Andra
3908 3908 10 Polyamider i obearbetad form: - Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller 6,12
3908 90 - Andra slag
3909 Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form:
3909 10 3909 20 3909 30 3909 40 3909 50 - Karbamidplaster; tiokarbamidplaster - Melaminplaster - Andra aminoplaster - Fenoplaster - Polyuretaner
3910 Silikoner i obearbetad form
3911 Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anm. D, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form:
3911 10 - Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhartser samt polyterpener
3911 90 - Andra slag
3912 Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form: - Cellulosaacetater:
3912 11 3912 12 3912 20 -- Inte mjukgjorda -- Mjukgjorda - Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) - Cellulosaetrar:
3912 31 -- Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne
3912 39 3912 90 -- Andra - Andra slag
3913 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form:
3913 10 - Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra
3913 90 - Andra slag
3914 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901-3913, i obearbetad form
3915 Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:
3915 10 3915 20 3915 30 3915 90 - Av polymerer av eten - Av polymerer av styren - Av polymerer av vinylklorid - Av annan plast
4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor:
4001 10 - Naturgummilatex, även förvulkad - Naturgummi i annan form:
4001 21 4001 22 -- Rökt arkgummi -- Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR)
4001 29 4001 30 -- Annat - Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter
4002 Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor: - Styrengummi (SBR); karboxylstyrengummi (XSBR):
4002 11 4002 19 4002 20 -- I form av latex -- I annan form - Butadiengummi (BR) - Butylgummi (IIR); halogenerat butylgummi (CIIR och BIIR):
4002 31 4002 39 -- Butylgummi (IIR) -- Annat - Kloroprengummi (CR):
4002 41 4002 49 -- I form av latex -- I annan form - Nitrilgummi (NBR):
4002 51 4002 59 4002 60 4002 70 4002 80 -- I form av latex -- I annan form - Isoprengummi (IR) - Etenpropengummi (endast EPDM) - Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt nr 4002 - Andra slag:
4002 91 4002 99 -- I form av latex -- I annan formur
4005 Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor:
4005 10 - Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid
4005 20 - Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr 4005 10 - Andra slag:
4005 99 - - Andra
ur 6806 Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material; blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska material, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812 eller kap. 69:6806 10 - Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar
6812 10 - Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat
ur 7019 Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader): - Roving och andra fiberknippen, även huggna: garn
7502 Nickel i obearbetad form:
7502 10 - Olegerad nickel
7502 20 - Nickellegeringar
7503 Avfall och skrot av nickel
7504 Pulver och fjäll av nickel
7804 20 - Pulver och fjäll av bly
7903 Stoft, pulver och fjäll av zink:
7903 10 - Zinkstoft
7903 90 - Andra slag
8107 10 - Kadmium i obearbetad form; avfall och skrot; pulver
Anmärkning A
Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 skall också tillämpas för preparat på basis av färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kap. 28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar. Dessa nummer skall emellertid inte tillämpas för pigment som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215.
Anärkning B
Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901-3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt.

Anmärkning C

Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast
 1. metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i fast form eller i pastaform,
 2. flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3,
 3. tjärfacklor, braständare o.d.

Anmärkning D

Nr 3901-3911 skall endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk
syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:
 1. Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 oC, omräknat till 1013 millibar vid destillation under reducerat tryck (nr 3901 och 3902).
 2. Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911).
 3. Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera enheter.
 4. Silikoner (nr 3910).
 5. Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer.
Anmärkning E
Med obearbetad form i nr 3901-3914 avses endast produkter i följande former:
 1. Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner) och lösningar.
 2. Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och sprutmassor), korn, flingor o.d. Förordning (1996:1098.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:835) om kemiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 17-24 §§ den 1 juli 1986 och i övrigt den 1 januari 1986, då kungörelsen (1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om gifter i 2 § andra stycket första meningen, 9-12 §§, 15, 18 o ch 19 §§ samt bestämmelserna i 48 § första stycket kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor skall dock tillämpas t.o.m. den 30 juni 1986. Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva om avsteg eller för det särskilda fallet medge undantag från de bestämmelser som skall tillämpas till och med den 30 juni 1986.
  2. Vid ikraftträdandet gällande föreskrifter eller villkor, som har meddelats med stöd av bestämmelse som har upphävts genom denna förordning, skall tillämpas som föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1985:426) om kemiska produkter och denna förordning till dess annat förordnas.
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1985:998) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1986-02-01

Förordning (1986:7) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 34 §, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1986-02-11

Förordning (1986:685) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1986:1237) om ändring i förordningen (1986:685) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 1986:685
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1181) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 23 §, bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:717) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1380) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 10, 16, 29 §§, bil.; nya 15 a, 28 a §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:241) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 2, 30 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:557) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 10, 11, 15 a, 16, 25, 26, 28 a, 29 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1276) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:145
  Omfattning
  ändr. 23, 26, 30 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1392) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4, 25 §§, bil.; ny 16 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1631) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 26, 33 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:230) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  nya 31 a §, rubr. närmast före 31 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1229) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:742) om ikraftträdande av förordningen (1992:1229) om ändring iförordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1229

Förordning (1993:1267) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 25 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1291) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  upph. 15 a §; ändr. 2, 5, 7, 10, 11, 16, 25, 26, 28, 28 a, 29, 30 §§; ny 3 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1267

Förordning (1994:679) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1238) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1532) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 8, 24, 26, 28, 30 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1597) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 januari 1995, och i övrigt den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
  Omfattning
  ändr. 3, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:210) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 17, 19, 34 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:683) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:952) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 25, 25 a, 29 §§
  CELEX-nr
  394R3093
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1093) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 25 a, 26, 29 §§; ny 26 a §
  CELEX-nr
  392R2455
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1995:1241) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. bil.
  CELEX-nr
  387R2658
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1347) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 27 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:819) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 26 a, 31 a §§
  CELEX-nr
  392R2455
  Ikraftträder
  1996-09-01

Förordning (1996:972) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1098) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1167) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:124) om ändring i förordningen (1985:835) om kemiska produkter

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-05-01

Ändring, SFS 1998:941

Omfattning
upph.