SOSFS 2001:16

Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Kompetenskrav för sjuksköterskor

vid förskrivning av läkemedel

SOSFS 2001:16 (M)

Föreskrifter

Socialstyrelsens

författningssamling

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler.

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2001-10-16

Tryck: Modin-Tryck, Stockholm 2001

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren

Socialstyrelsens föreskrifter

om kompetenskrav för sjuksköterskor vid

förskrivning av läkemedel;

beslutade den 23 oktober 2001.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 4 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Läkemedelsverket.

1 § En sjuksköterska får förskriva läkemedel i enlighet med de förut-

sättningar som framgår av bilagan om

1. något av utbildningskraven i 2 § är uppfyllda,

2. sjuksköterskan tjänstgör vid någon av verksamheterna som anges i

3 §,

3. sjuksköterskan sänder en begäran om förskrivningsrätt till Social-

styrelsen och bifogar handlingar som styrker att kraven enligt punk-

terna 1 och 2 är uppfyllda,

4. förskrivningsrätten är införd i Socialstyrelsens register över hälso-

och sjukvårdspersonal, och

5. sjuksköterskan skriftligen fått en förskrivarkod av Socialstyrelsen.

2 § För att få förskrivningsrätt krävs att sjuksköterskan uppfyllt något

av utbildningskraven

1. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar

50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,

2. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjuk-

domslära,

3. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar

40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,

4. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och

sjukdomslära,

5. legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen som om-

fattar 120 poäng, samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjuk-

domslära, eller

SOSFS

2001:16 (M)

Utkom från trycket

den 12 december 2001

3

6. grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och

sjukvård som omfattar 120 poäng, samt därutöver 20 poäng i farma-

kologi och sjukdomslära.

3 § För att få förskrivningsrätten krävs vidare för distriktssköterskor

att de tjänstgör som distriktssköterska inom landstingets eller kommu-

nens primärvård eller hemsjukvård eller inom kommunens hälso- och

sjukvård i övrigt enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För

andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör inom kommunens hälso- och

sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Med landsting eller kommun jämställs privata vårdgivare som utför

motsvarande uppgifter med offentlig finansiering.

Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan

tjänstgör vid någon av de angivna verksamheterna.

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2001.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 1994:11) Rätt för sjuksköterskor i öppen hälso-

och sjukvård att förskriva vissa läkemedel.

Socialstyrelsen

KERSTIN WIGZELL

Inga-Lisa Johansson

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

SOSFS

2001:16

4

Bilaga

Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Avsnitt

Sida

0

1

MUN OCH SVALG

0

6

0

2

MAGE OCH TARM

0

6

0

3

NUTRITION

0

7

0

4

SÅRBEHANDLING

0

7

0

5

HUDINFEKTIONER

0

7

0

6

EKSEM

0

8

0

7

ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

0

8

0

8

HUD, övrigt

0

9

0

9

INFEKTION

0

9

10

INKONTINENS OCH SLEMHINNEBESVÄR

10

11

MÖDRAVÅRD

10

12

SMÄRTA

10

13

ÖRON – NÄSA – HALS

11

14

ÖGON

11

15

ÖVRIGT

12

SOSFS

2001:16

5

1 MUN OCH SVALG

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

1.1

Hög kariesrisk i samband med

muntorrhet

Natriumfluorid

A01A A01

Ej nyinsättning

1.2

Oral och peroral candidiasis

Amfotericin

A01A B04

------

Nystatin

A07A A02

2 MAGE OCH TARM

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

2.1

Symtomatisk behandling vid

epigastralgier och halsbränna

Antacida

A02A D01

Endast receptfria

styrkor och

förpackningar

Ranitidin

A02B A02

Famotidin

A02B A03

2.2

Symtomatisk behandling vid

hiatusinsufficiens, sura

uppstötningar och halsbränna

Alginsyra

A02E A01

------

2.3

Spädbarnskolik

Silikoner

A02D A01

Endast Minifom

droppar

2.4

Tillfällig förstoppning

Bisakodyl

A06A B02

------

Sennaglykosider

A06A B06

Natriumpikosulfat

A06A B08

Sagrada,

kombinationer

A06A B57

Ispaghula

A06A C01

Sterkuliagummi

A06A C03

Kostfiber

A06A C07

Mineralsalter i

kombination

A06A D10

Movicol

Laktulos

A06A D11

------

Laktitol

A06A D12

Sorbitol

A06A G07

Laurylsulfat

A06A G11

Natriumdokusat inkl.

kombinationer

A06A G10

Koldioxidutvecklande

medel

A06A X02

2.5

Symtomatisk behandling

av ospecifika diarréer

Loperamid

A07D A03

------

Loperamidoxid

A07D A05

SOSFS

2001:16

6

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

2.6

Tillfälligt vid anala besvär

Lidokain

D04A B01

Ej nyinsättning

Antihemorrojdalia,

utvärtes medel

C05A A01

C05A A04

C05A X03

------

Springmask och spolmask

Se avsnitt 9 Infektion

3 NUTRITION

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

3.1

Förebyggande av vitamin- och

mineralbrist vid ensidig kost eller

otillräckligt födointag hos vuxna

Multivitaminer,

kombinationer

A11A

------

Multivitaminer utan

tillsatser

A11B

4 SÅRBEHANDLING

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

4.1

Sårdesinfektion

Klorhexidin

D08A C02

------

4.2

Vätskande och infekterade sår

Cadexomer jod

D03A X01

------

4.3

Venösa bensår

Zinkbandage

D09A B01

------

4.4

Smärtande sår

Lidokain

D04A B01

Endast utvärtes

5 HUDINFEKTIONER

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

5.1

Candidainfekterade blöjutslag

och intertriginös candida

Nystatin

D01A A01

------

Klotrimazol

D01A C01

Mikonazol

D01A C02

Ekonazol

D01A C03

Bifonazol

D01A C10

5.2

Fotsvamp

Klotrimazol

D01A C01

------

Mikonazol

D01A C02

Ekonazol

D01A C03

Bifonazol

D01A C10

Terbinafin

D01A E15

Endast

lokalbehandling

SOSFS

2001:16

7

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

5.3

Fotsvamp eller intertriginös

candida, med besvärande klåda

Hydrokortison plus

svampmedel enligt 5.2

D07A A02

------

5.4

Impetigo

Väteperoxid

D08A X01

------

Mupirocin

D06A X09

5.5

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotikum

D07C A01

------

6 EKSEM

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

6.1

Eksem

Hydrokortison

D07A A02

------

6.2

Akuta eksem av varierande genes

Medelstarka steroider:

------

Klobetason

D07A B01

Hydrokortisonbutyrat

D07A B02

Flupredniden

D07A B07

Desonid

D07A B08

Triamcinolon

D07A B09

Alklometason

D07A B10

6.3

Akuta och kroniska eksem

av varierande genes

Hydrokortison plus

andra medel

D07X A01

------

6.4

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison med

antibiotikum

D07C A01

------

7 ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

7.1

Lindrig acne vulgaris

Tretinoin

D10A D01

------

Adapalen

D10A D03

Bensoylperoxid

D10A E01

Azelainsyra

D10A X03

7.2

Mjällbildning och seborroisk

dermatit i hårbotten

Ketokonazol

D01A C08

------

Selensulfid

D11A C03

Svavel plus salicylsyra

D11A C08

7.3

Huvudlöss

Permetrin

P03A C04

------

Malation

P03A X03

7.4

Huvudlöss och flatlöss

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

------

Malation

P03A X03

SOSFS

2001:16

8

8 HUD, övrigt

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

8.1

Torr hud

Karbamid

D02A E01

Dessutom Decubal

med 2 och 5 resp.

10 % karbamid

Essex B kräm med

2 % karbamid

Essex kräm med

2 % karbamid

Essex lotion med

2 % karbamid

Locobase med 2 %

karbamid

Propylenglykol

D02A X00

Dessutom Decubal

med 20 % propylen-

glykol

Essex kräm med

20 % propylenglykol

Essex lotion med

20 % propylenglykol

8.2

Avlägsnande av fjäll och krustor

Salicylsyra

D02A F00

------

8.3

Hematom och tromboflebiter

Heparin och

heparinoida substanser

C05B A01

------

8.4

Ytanestesi av huden i samband

med nålstick och ytliga kirurgiska

ingrepp, t.ex. revision av bensår

Lidokain plus prilokain

N01B B20

------

8.5

Tillfällig klåda

Klemastin

R06A A04

------

8.6

Skabb

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

------

9 INFEKTION

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

9.1

Scarlatina, mikrobiologiskt

verifierad

Penicillin V

J01C E02

------

9.2

Tonsillit hos patient i samma

hushåll som aktuellt fall av

scarlatina

Penicillin V

J01C E02

------

9.3

Springmask

Pyrvin

P02C X01

------

Mebendazol

P02C A01

9.4

Spolmask

Mebendazol

P02C A01

------

SOSFS

2001:16

9

10 INKONTINENS OCH SLEMHINNEBESVÄR

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

10.1

Trängningsinkontinens

Emepron

G04B D01

Ej nyinsättning

Oxybutynin

G04B D04

Tolterodin

G04B D07

10.2

Senila slemhinnebesvär

Östriol

G03C A04

Lokalbehandling,

ej nyinsättning

Östradiol

G03C A03

11 MÖDRAVÅRD

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

11.1

Amningsstimulering

Oxytocin

H01B B02

Endast nasala

beredningar

12 SMÄRTA

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

12.1

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Acetylsalicylsyra

N02B A01

------

Acetylsalicylsyra med

koffein

N02B A51

Paracetamol

N02B E01

Ibuprofen

M01A E01

12.2

Dysmenorré utan organisk orsak

Ibuprofen

M01A E01

Oral tillförsel,

ej nyinsättning

Naproxen

M01A E02

Ketoprofen

M01A E03

Diklofenak

M01A B05

12.3

Lokala smärttillstånd av lätt till

måttlig intensitet i samband med

muskel- och ledskador, t.ex.

sportskador

Ketoprofen gel 2,5 %

M02A A10

------

SOSFS

2001:16

10

13 ÖRON – NÄSA – HALS

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

13.1

Rinit

Oximetazolin

R01A A05

------

Xylometazolin

R01A A07

13.2

Allergisk rinit

Natriumkromoglikat

R01A C01

------

Levokabastin

R01A C02

13.3

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

13.4

Svalgsmärtor med sväljnings-

svårigheter

Lidokain

R02A D02

Ges inte till barn

13.5

Extern otit

Hydrokortison plus

fusidinsyra

D07C A01

------

Hydrokortison plus

oxytetracyklin och

polymyxin B

S03C A04

14 ÖGON

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

14.1

Allergisk konjunktivit

Nafazolin,

kombinationer

S01G A51

------

Natriumkromoglikat

S01G X01

Levokabastin

S01G X02

14.2

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

14.3

Bakteriell konjunktivit

Kloramfenikol

S01A A01

------

Fusidinsyra

S01A A13

14.4

Lättare yttre ögoninflammation

Bibrokatol

S01A X05

------

14.5

Tillstånd av torra ögon p.g.a.

naturlig tårvätskeinsufficiens

eller blåst, damm etc.

Tårsubstitut

S01X A20

------

SOSFS

2001:16

11

15 ÖVRIGT

Indikation

Substans/preparat

ATC-kod

Anmärkning

15.1

Tillfälligt illamående

Dimenhydrinat

R06A A02

Ges inte till barn

eller gravida kvinnor

Cyklizin

R06A E03

Meklozin

R06A E05

Ges inte till barn

15.2

Åksjuka

Dimenhydrinat

R06A A02

Ges inte till barn

eller gravida kvinnor

Cyklizin

R06A E03

Meklozin

R06A E05

Ges inte till barn

15.3

Hjälp mot abstinensbesvär

vid rökavvänjning

Nikotin

N07B A01

------

15.4

Hosta

Pentoxiverin

R05D B05

------

Noskapin

R05D A07

SOSFS

2001:16

12