SOSFS 2001:6

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten i cigaretter

Upphävande av Socialstyrelsens före-

skrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter

och innehållsdeklaration på tobaksvaror

samt begränsning av tjärhalten i cigaretter

SOSFS 2001:6 (M)

Föreskrifter

Socialstyrelsens

författningssamling

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

Föreskrifter är bindande regler.

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2001-10-6

Tryck: Modin-Tryck, Stockholm 2001

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 1994:9) Varningstexter och innehålls-

deklaration på tobaksvaror samt begränsning av

tjärhalten i cigaretter;

beslutade den 20 juni 2001.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1994:9) Varningstexter

och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt begränsning av tjärhalten

i cigaretter skall upphöra att gälla den 1 juli 2001.

Socialstyrelsen

KERSTIN WIGZELL

Anders Alexandersson

(Enheten för hälsoskydd)

SOSFS

2001:6 (M)

Utkom från trycket

den 29 juni 2001