SOSFS 2005:19

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet

författningssamling

Socialstyrelsens

Upphävande av vissa föreskrifter och

allmänna råd inom smittskyddsområdet

SOSFS 2005:19 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-19

Tryck: Grafi kerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2005

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna

råd inom smittskyddsområdet;

beslutade den 3 augusti 2005.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § smittskyddsförordning-

en (2004:255) att följande föreskrifter och allmänna råd skall upp-

höra att gälla vid utgången av augusti 2005, nämligen

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1985:4) an-

gående AIDS,

2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1986:11) om

information och föreskrifter till patienter i samband med meddelan-

den om resultat av test avseende antikroppar mot LAV/HTLV-III,

3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1989:18) om

tillämpningen av smittskyddslagen.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Anders Alexandersson

(Smittskyddsenheten)

SOSFS

2005:19 (M)

Utkom från trycket

den 15 september 2005