Smittskyddslag (2004:168)

(SmittskL)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-04-07
Ändring införd
SFS 2004:168 i lydelse enligt SFS 2020:242
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

Smittskyddets mål

[K1]1 §  Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  I denna lag ges föreskrifter om smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.

[S2]Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken, livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658). Lag (2006:831)

Definitioner

[K1]3 §  Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa.

[S2]Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

[S3]Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

[S4]De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar skall anmälas eller bli föremål för smittspårning enligt bestämmelserna i denna lag. Sådana sjukdomar benämns anmälningspliktiga sjukdomar respektive smittspårningspliktiga sjukdomar.

[S5]De allmänfarliga sjukdomarna anges i bilaga 1 och de samhällsfarliga sjukdomarna i bilaga 2 till denna lag. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: Förslaget har behandlats i avsnitt 8. Ett nytt tredje stycke införs i paragrafen. I detta ges en definition av begreppet samhällsfarliga sjukdomar. Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Allvarliga ...

Allmänna riktlinjer för smittskyddet

[K1]4 §  Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

[S2]När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

[S3]Åtgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till buds.

[K1]5 §  Insatser inom smittskyddet skall vara av god kvalitet.

[S2]Den som är verksam inom smittskyddet skall ha kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften.

[K1]6 §  Den som är verksam inom smittskyddet skall värna både om skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom. De smittade skall få det stöd och den vård som behövs från smittskyddssynpunkt.

Ansvaret för smittskyddet

[K1]7 §  Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet. Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt. Lag (2014:1549).

Prop. 2012/13:116: I andra stycket görs en ändring som innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som ska fullgöra uppgift enligt bestämmelsen.

I övrigt görs några språkliga ändringar i paragrafen.

[K1]8 §  Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område, i den utsträckning annat inte följer av denna lag.

[S2]Det som sägs i denna lag om region gäller också en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:915).

[K1]9 §  I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare.

[S2]En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller smittskyddsläkarens myndighetsutövning ska denne verka under nämnden.

[S3]Smittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en smittskyddsenhet eller vid en infektionsklinik inom regionen att fullgöra uppgifter som smittskyddsläkaren har enligt denna lag. Lag (2019:915).

[K1]10 §  Myndigheter inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning

[K2]1 §  Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

[K2]2 §  Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

[S2]Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.

Information om förebyggande åtgärder

[K2]3 §  Regionen, och under regionen smittskyddsläkaren, ska se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.

[S2]Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom smittskyddet ska vid behov upplysa patienter om åtgärder för att förebygga smittsamma sjukdomar. Lag (2019:915).

Prop. 2003/04:30: I första stycket tydliggörs landstingets ansvar för att allmänheten får den information som de behöver för att kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar. Det rent faktiska preventionsarbetet bedrivs främst av smittskyddsläkaren. I 6 kap. 2 § p 1 och 2 stadgas att smittskyddsläkaren skall se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar samt att han eller hon skall ge råd och anvisningar till grupper som är särskilt utsatta för ...

Nationella vaccinationsprogram

[K2]3 a §  Regionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

[S2]Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass. Lag (2019:915).

[K2]3 b §  Skyldigheten enligt 3 a § gäller för sådana nationella vaccinationsprogram som avses i 3 c-3 e §§. Lag (2012:452).

[K2]3 c §  Nationella vaccinationsprogram delas in i

 1. allmänna vaccinationsprogram, och
 2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Lag (2012:452).

[K2]3 d §  En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som kan

 1. ges utan föregående diagnos av sjukdomen, och
 2. ge mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen. Lag (2012:452).

[K2]3 e §  En smittsam sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram, om vaccination med det vaccin mot sjukdomen som avses i 3 d § kan förväntas

 1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen,
 2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och
 3. vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter. Lag (2012:452).

[K2]3 f §  Den som omfattas av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska av regionen erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i nationella vaccinationsprogram.

[S2]Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning. Lag (2019:915).

Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning

[K2]4 §  Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal skall vara uppmärksamma på förekomsten av smittsamma sjukdomar och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas från smittskyddssynpunkt.

[K2]5 §  En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i den region där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.

[S2]Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även

 • läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
 • den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
 • läkare som utför obduktion. Lag (2019:915).

Prop. 2012/13:116: I första stycket görs en ändring som innebär att anmälan enligt bestämmelsen ska göras till den nya Folkhälsomyndigheten i stället för till Smittskyddsinstitutet.

I övrigt görs ett par språkliga ändringar i paragrafen.

Prop. 2003/04:158: Bakgrunden till tillägget i paragrafen framgår av avsnitt 8. Den anmälningsskyldighet som föreskrivs i vissa fall även för andra sjukdomar än anmälningspliktiga sjukdomar överensstämmer med vad som gäller enligt nu gällande smittskyddslag (1988:1472).

[K2]6 §  En anmälan enligt 5 § skall innehålla uppgifter om

 1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress,
 2. den sannolika smittkällan,
 3. de sannolika smittvägarna,
 4. de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning, och
 5. andra uppgifter av betydelse för smittskyddet.

[K2]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter

 1. om anmälan enligt 5 §,
 2. om uppgifter som avses i 6 § 5,
 3. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om viss sjukdom,
 4. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om till vem anmälan ska göras,
 5. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om kravet på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och
 6. om undantag för uppgift i anmälan enligt 6 § vid viss sjukdom. Lag (2014:1549).

Prop. 2005/06:50: Ändringen har kommenterats i avsnitt 8.1.2. En ny andra strecksats införs i bestämmelsen av vilken framgår att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som avses i 6 § 5. Av 6 § framgår vilka uppgifter en behandlande läkare, läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik och den som är ansvarig för sådant laboratorium samt läkare som ...

Veterinärs anmälningsskyldighet

[K2]7 a §  En veterinär ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet. Lag (2009:309).

Läkarundersökning

[K3]1 §  Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.

[S2]En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs.

[S3]Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte samtycker till undersökning och provtagning skall läkaren utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.

[K3]2 §  Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning. Beslut om sådan undersökning får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas.

[S2]Vid undersökningen får det inte förekomma ingrepp som kan förorsaka annat än obetydligt men.

[S3]Den läkare som utfört undersökningen skall omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om resultatet av denna. Lag (2009:840).

[K3]3 §  Om den som undersökts för en allmänfarlig sjukdom byter behandlande läkare, skall den läkare som övertar behandlingsansvaret omedelbart underrätta den tidigare behandlande läkaren och smittskyddsläkaren om detta.

Smittspårning

[K3]4 §  Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom, skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som kan ha smittats. Den enskilde patienten är skyldig att lämna de upplysningar som han eller hon förmår lämna.

[S2]Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning på grund av uppgifter från patienten misstänker att andra personer kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas att uppsöka läkare.

[K3]5 §  Om en behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvar för smittspårningen i ett enskilt fall finner att han eller hon saknar möjlighet att fullgöra smittspårningen, skall han eller hon underrätta smittskyddsläkaren om detta. Smittskyddsläkaren får överta smittspårningsärendet eller överlämna det till en annan person med särskild kompetens och erfarenhet för uppgiften. Sådant övertagande eller överlämnande får också ske om smittskyddsläkaren finner att smittspårningen i ett enskilt fall inte utförs på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Har smittspårningsärendet tagits över av smittskyddsläkaren skall den enskilde patienten lämna sådana upplysningar som avses i 4 § första stycket till honom eller henne.

[K3]6 §  Om en person som har underrättats enligt 4 § andra stycket om misstanke om att han eller hon kan ha smittats av en allmänfarlig sjukdom inte utan dröjsmål låter sig undersökas av läkare, skall den som enligt 4 § första stycket ansvarar för smittspårningen utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Innehållet i anmälan

[K3]7 §  En anmälan enligt 1 § tredje stycket eller 6 § skall innehålla uppgifter om

 1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress, och
 2. andra uppgifter som bedöms kunna vara av betydelse för smittskyddsläkarens fortsatta åtgärder.

[S2]En sådan anmälan skall alltid innehålla en redogörelse för de omständigheter på vilka den behandlande läkaren grundar sin misstanke om att en person bär på en allmänfarlig sjukdom.

Extraordinära smittskyddsåtgärder

[K3]8 §  Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att denne samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

[S2]Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom får Folkhälsomyndigheten besluta att personer som anländer till Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

[S3]Hälsokontroll enligt första och andra styckena får inte vara förenad med frihetsberövande eller innefatta provtagning eller annan åtgärd som innebär kroppsligt ingrepp.

[S4]Smittskyddsläkaren ska verkställa Folkhälsomyndighetens beslut enligt andra stycket. Lag (2014:1549).

Prop. 2003/04:158: Enligt denna paragraf får smittskyddsläkaren eller Socialstyrelsen besluta att den som anländer till Sverige från utlandet skall genomgå hälsokontroll på platsen för inresan. Förutsättningen är att det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom. Förslaget har behandlats i avsnitt 9.1. Att bestämmelsen är tillämplig på personer som anländer till Sverige innebär att även personer som passerar gränsen till Sverige ...

[K3]9 §  Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär förbud att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud att ta emot besök där.

[S2]Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att ta emot besök. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: Motiven till bestämmelserna finns i avsnitt 9.2. I paragrafen finns grundläggande bestämmelser om karantän. I första meningen i första stycket föreskrivs att om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. I andra ...

[K3]10 §  Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att besöka det.

[S2]Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Folkhälsomyndigheten i det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning. Lag (2014:1549).

Prop. 2003/04:158: I paragrafen regleras möjligheten att besluta om avspärrning av områden där en samhällsfarlig sjukdom förekommer eller misstänks förekomma. Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Socialstyrelsen besluta att ett visst område skall vara avspärrat. I fråga om de allmänna överväganden som ligger till grund för bestämmelserna hänvisas till <a href="https://lagen.nu/prop/2003/04:158#S9-3" ...

[K3]11 §  Begär den som på grund av beslut enligt 9 § första stycket skall hållas i karantän att beslutet inte längre skall gälla är beslutsmyndigheten skyldig att utan dröjsmål pröva frågan. Detsamma gäller om någon ansöker om undantag enligt 9 § andra stycket från förbud att besöka den som hålls i karantän eller enligt 10 § andra stycket från beslut om avspärrning.

[S2]Finns inte längre skäl för beslut enligt 9 § första stycket eller 10 § första stycket skall beslutsmyndigheten omedelbart häva beslutet. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: Enligt första stycket är beslutsmyndigheterna skyldiga att utan dröjsmål pröva vissa framställningar. Detta gäller när någon som skall hållas i karantän begär att beslutet inte längre skall gälla, när någon ansöker om undantag från förbudet att besöka den som hålls i karantän eller när någon ansöker om undantag från beslut om avspärrning.

I regel bör beslut meddelas senast dagen efter det framställningen nått myndigheten. I paragrafens andra stycke föreskrivs att beslutsmyndigheten ...

[K3]12 §  Den som på grund av en samhällsfarlig sjukdom

 1. har isolerats enligt 5 kap. 1 §,
 2. har isolerats tillfälligt enligt 5 kap. 3 §,
 3. skall hållas i karantän enligt 9 §, eller
 4. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om avspärrning enligt 10 §

[S2]får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra personen från att lämna landet.

[S3]I andra fall än de som avses i första stycket får den som bär på en samhällsfarlig sjukdom inte vägras att lämna landet. Han eller hon skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta berörd hälsomyndighet på ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning. Lag (2006:1571).

4 kap. Vissa smittskyddsåtgärder

Råd och stöd

[K4]1 §  Den behandlande läkaren skall ge den som bär på eller misstänks bära på en smittsam sjukdom som omfattas av bestämmelserna i denna lag individuellt utformade medicinska och praktiska råd om hur han eller hon skall undvika att utsätta andra för smittrisk.

[S2]Den som är i behov av psykosocialt stöd för att kunna hantera sin sjukdom eller för att ändra sin livsföring skall erbjudas detta. Sådant stöd kan ges av den behandlande läkaren eller av annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften.

Förhållningsregler

[K4]2 §  Den behandlande läkaren skall besluta om individuellt utformade förhållningsregler i syfte att hindra smittspridning för den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom. Förhållningsreglerna får endast avse

 1. inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet,
 2. förbud mot att donera blod och organ,
 3. förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg,
 4. skyldighet att informera vårdgivare och sådana som utför icke-medicinska ingrepp om smittbärarskap,
 5. skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap,
 6. skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning,
 7. skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner, eller
 8. skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare.

[S2]Förhållningsreglerna skall meddelas skriftligt så snart det är möjligt samt tas in i den undersöktes patientjournal. Läkaren skall så långt det är möjligt se till att förhållningsreglerna följs.

[K4]3 §  Om patienten begär det skall smittskyddsläkaren pröva beslutet om förhållningsregler enligt 2 §. Smittskyddsläkaren får efter en sådan begäran eller på eget initiativ ändra förhållningsreglerna på det sätt han eller hon finner mest ändamålsenligt. Smittskyddsläkarens beslut skall meddelas den behandlande läkaren och av denne tas in i patientjournalen.

[S2]Patienten skall av den behandlande läkaren informeras om möjligheten att få förhållningsreglerna prövade av smittskyddsläkaren.

[K4]4 §  Om den behandlande läkaren misstänker eller får veta att en patient som bär eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom inte iakttar eller kommer att iaktta förhållningsreglerna skall läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

[S2]Anmälan behöver dock inte göras om läkaren bedömer att han eller hon själv kan se till att patienten får det stöd som behövs för att ändra sitt beteende.

[K4]5 §  Om någon som bär på en allmänfarlig sjukdom tas in på en kriminalvårdsanstalt, eller med tvång på en vårdinrättning, skall den läkare som ansvarar för hälso- och sjukvården där underrättas av den behandlande läkaren, när denne får kännedom om intagningen, om smittan och om de förhållningsregler som meddelats den intagne.

[S2]Kan den intagne inte tas om hand på ett sådant sätt att smittspridning kan förhindras, skall den ansvarige läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Vård och behandling

[K4]6 §  Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av behandlande läkare erbjudas den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Om det finns behov av särskilda behandlingsinsatser för att förändra ett smittfarligt beteende skall detta också erbjudas den enskilde.

[K4]7 §  Om den behandlande läkaren får veta eller misstänker att en patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk för andra människor skall läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

[S2]Anmälan behöver dock inte göras om läkaren bedömer att patienten i fortsättningen kommer att följa behandlingen.

Underrättelse till närstående

[K4]8 §  Om en behandlande läkare får veta eller misstänker att en patient som bär på en allmänfarlig sjukdom inte informerat en närstående om sjukdomen och läkaren bedömer att den närstående löper påtaglig risk att smittas skall läkaren anmäla detta till smittskyddsläkaren.

[S2]Smittskyddsläkaren skall, om han eller hon gör samma bedömning som den behandlande läkaren, underrätta den närstående om smittrisken och hur den kan förebyggas.

Innehållet i anmälan

[K4]9 §  I en anmälan enligt 4 §, 7 § eller 8 § första stycket skall den behandlande läkaren ange

 1. den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress, och
 2. andra uppgifter som bedöms kunna vara av betydelse för smittskyddsläkarens fortsatta åtgärder.

Förutsättningar för isolering

[K5]1 §  Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om

 1. det av omständigheterna klart framgår att den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt minska risken för smittspridning, eller
 2. det finns grundad anledning anta att den enskilde inte följer de förhållningsregler som har beslutats.

[S2]Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas.

[K5]2 §  Förvaltningsrätten beslutar i fråga om isolering enligt 1 § efter ansökan av smittskyddsläkaren. Till ansökan skall smittskyddsläkaren foga en utredning om den enskildes situation och behov samt om vidtagna och erbjudna åtgärder. Utredningen skall också innehålla en individuell vårdplan som visar vilka insatser som behövs för att tillgodose den enskildes behov av vård eller stöd för att minska risken för smittspridning och på vilket sätt sådana insatser kan tillhandahållas. Lag (2009:840).

[K5]3 §  Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. Ett sådant beslut förfaller om det inte senast inom fyra dagar underställs förvaltningsrätten.

[S2]Tillfällig isolering som fastställts av förvaltningsrätten får bestå i högst två veckor, räknat från den dag beslutet verkställdes. Lag (2009:840).

[K5]4 §  Isolering enligt 1 eller 3 § ska ske på en vårdinrättning som drivs av en region. Lag (2019:915).

[K5]5 §  Isolering enligt 1 § får bestå i högst tre månader, räknat från den dag beslutet verkställdes. I denna tid inräknas inte tillfällig isolering.

[S2]Efter ansökan av smittskyddsläkaren får förvaltningsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta om fortsatt isolering. Sådant beslut får avse högst sex månader åt gången, räknat från prövningstillfället.

[S3]Sådan ansökan skall ha kommit in till rätten innan tiden för gällande beslut om isolering har löpt ut. Isoleringen skall fortsätta i avvaktan på att rättten beslutar med anledning av ansökan. Lag (2009:840).

[K5]6 §  Har beslut fattats om isolering enligt 1 § ska smittskyddsläkaren genast underrätta den region eller den kommun som svarar för sådana insatser som den isolerade behöver. Smittskyddsläkaren ska lämna de uppgifter om den enskilde som behövs för planering av insatserna.

[S2]Regionen eller kommunen ska i samråd med smittskyddsläkaren förbereda lämpliga åtgärder för att tillgodose den enskildes behov när isoleringen upphör. Lag (2019:915).

[K5]7 §  Begär den isolerade att isoleringen skall upphöra är smittskyddsläkaren skyldig att utan dröjsmål pröva den isolerades begäran.

[K5]8 §  Finns inte längre skäl för isolering enligt 1 eller 3 § skall smittskyddsläkaren omedelbart besluta att isoleringen skall upphöra. Frågan om isoleringens upphörande skall övervägas fortlöpande.

Isoleringens innehåll

[K5]9 §  Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § skall tas väl om hand. Nödvändiga förberedelser skall göras för att den enskilde efter isoleringen skall få den vård eller det stöd han eller hon behöver för att minska risken för smittspridning. Han eller hon skall även under isoleringen få det stöd och den hjälp som behövs för att risken för smittspridning skall förebyggas eller minskas så långt som möjligt.

[S2]Den isolerade skall ges möjlighet till sysselsättning och sådan fysisk träning som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes ålder och hälsotillstånd.

[S3]Den isolerade skall ges möjlighet att dagligen vistas utomhus under minst en timme, om det inte finns synnerliga hinder mot detta.

[K5]10 §  Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § har rätt att föra telefonsamtal och ta emot besök i den utsträckning det kan ske med hänsyn till vården och ordningen på vårdinrättningen. Besök kan förbjudas, om ändamålet med isoleringen annars skulle motverkas.

[S2]Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § har rätt att sända och ta emot brev och andra försändelser.

[K5]11 §  Beslut i frågor som avses i 9 § andra och tredje styckena samt 10 § första stycket meddelas av chefsöverläkaren efter samråd med smittskyddsläkaren.

Särskilda befogenheter vid isoleringen

[K5]12 §  Den som är isolerad enligt 1 eller 3 § får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han eller hon skall vistas och får i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för isoleringen. Rörelsefriheten får också inskränkas när det behövs av hänsyn till den isolerades egen eller andras säkerhet.

[K5]13 §  Från den som isolerats enligt 1 eller 3 § får omhändertas

 1. narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 3. injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen,
 4. andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, eller
 5. annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon annan eller vara till men för ordningen på vårdinrättningen.

[K5]14 §  Om det är nödvändigt får den som skall isoleras enligt 1 eller 3 § kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas när han eller hon kommer till vårdinrättningen, för kontroll av att den isolerade inte bär på sig egendom som avses i 13 §. Detsamma gäller om det under vistelsen på vårdinrättningen uppkommer misstanke att sådan egendom kommer att påträffas hos den isolerade.

[S2]Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara när åtgärden utförs.

[S3]Chefsöverläkaren beslutar om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

[K5]15 §  Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till den som isolerats enligt 1 eller 3 § får undersökas för kontroll av att de inte innehåller egendom som avses i 13 §. Om en försändelse innehåller sådan egendom får den omhändertas.

[K5]16 §  Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 13 eller 15 § eller har sådan egendom påträffats där någon är isolerad enligt 1 eller 3 § utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller i fråga om andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

[S2]Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten. Lag (2019:362).

Vistelse utanför vårdinrättningen

[K5]17 §  Den som är isolerad enligt 1 § får ges tillstånd att under viss kort tid vistas utanför vårdinrättningens område, om det är påkallat av särskilda skäl som gäller den isolerade själv eller hans eller hennes närstående eller utgör ett led i den planerade vården eller behandlingen av den isolerade. Tillståndet får förenas med särskilda villkor.

[K5]18 §  Tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område och meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 17 § beslutas av smittskyddsläkaren efter samråd med chefsöverläkaren. Smittskyddsläkaren får återkalla tillståndet om förhållandena kräver det.

[S2]Smittskyddsläkaren får överlåta åt chefsöverläkaren att pröva frågor om tillstånd att tillfälligt vistas utanför sjukhusets område.

Stödperson

[K5]19 §  Chefsöverläkaren skall se till att den som har isolerats enligt 1 § upplyses om sin rätt att få en stödperson.

[S2]När den isolerade begär det, skall en stödperson utses. En stödperson kan utses också i annat fall, om den isolerade inte motsätter sig det.

[S3]Stödpersonen skall bistå den isolerade i personliga frågor så länge denne är isolerad enligt denna lag och, om den isolerade och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att isoleringen har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka den isolerade under förutsättning att besöket kan genomföras på sådant sätt att det inte finns någon risk för smittspridning. Stödpersonen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om den isolerades hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

[K5]20 §  Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

[S2]Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner tillämpas, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

Prop. 2016/17:122: Paragrafens första stycke justeras så att det framgår att patientnämndsverksamheten regleras i lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

[K5]21 §  Chefsöverläkaren skall anmäla till en sådan nämnd som avses i 20 § första stycket när det kan finnas skäl att utse en stödperson.

[S2]I en sådan anmälan skall chefsöverläkaren ange den isolerades inställning till att få en stödperson. Om den isolerade inte har uttryckt en klar uppfattning skall nämnden kontakta den isolerade eller vårdpersonal med kännedom om denne för att få besked om den isolerade vill ha en stödperson.

[S3]När isoleringen upphör för den som har en stödperson skall nämnden underrättas om detta samt om huruvida stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.

[K5]22 §  Om den isolerade önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) när isoleringen upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den nämnd som avses i 20 § första stycket underrätta socialnämnden i den kommun där den isolerade är folkbokförd om hans eller hennes önskemål. Lag (2012:781).

Prop. 2003/04:30: Paragrafen innebär att om den isolerade så önskar och stödpersonen samtycker därtill skall socialnämnden i den kommun där den isolerade är folkbokförd underrättas om att den isolerade önskar att stödpersonsuppdraget skall övergå till att vara ett uppdrag som kontaktperson enligt socialtjänstlagen.

[K5]23 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en stödpersons säkerhet, skall chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om den isolerade till stödpersonen eller till den nämnd som avses i 20 § första stycket.

Prop. 2003/04:30: Paragrafen innebär att chefsöverläkaren skall, om det finns särskilda skäl med hänsyn till stödpersonens säkerhet, lämna ut nödvändiga uppgifter om den isolerade till stödpersonen eller till sådan nämnd som avses i 20 § första stycket. Paragrafen skall tolkas restriktivt men skall i de enstaka fall då det är behövligt ge en möjlighet att lämna ut uppgifter även om den isolerade inte samtyckt till det.

Särskilt förordnande att fullgöra chefsöverläkares uppgifter

[K5]24 §  Regionen får förordna någon inom hälso- och sjukvården legitimerad befattningshavare, som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att i chefsöverläkares ställe fullgöra de uppgifter som chefsöverläkaren har enligt 9-23 §§ vid isolering enligt 1 eller 3 §.

[S2]Det som sägs i denna lag om chefsöverläkaren gäller också den som förordnats enligt första stycket. Lag (2019:915).

Smittskyddsläkarens ansvar

[K6]1 §  Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar enligt 1 kap. 9 §. Smittskyddsläkaren skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.

[K6]2 §  I smittskyddsläkarens uppgifter ingår att

 1. se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar,
 2. ge råd och anvisningar om smittskyddsåtgärder för grupper som är särskilt utsatta för smittrisk,
 3. se till att förebyggande åtgärder vidtas,
 4. stödja behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt andra som är verksamma inom smittskyddet i arbetet mot smittsamma sjukdomar och när det behövs ge råd om lämpliga åtgärder,
 5. följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan och personer som kan ha utsatts för smittrisk samt att ändamålsenliga råd och förhållningsregler ges till dem som kan ha smittats,
 6. bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd eller den vård som påkallas av sjukdomen eller smittrisken,
 7. följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, samt
 8. fortlöpande följa smittskyddsläget i området. Lag (2006:194).

Prop. 2005/06:50: Smittskyddsläkaren har ansvar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas vid i princip varje utbrott av smittsamma sjukdomar i det område inom vilket han eller hon verkar.

Genom ett tillägg i bestämmelsen framgår nu att i smittskyddsläkarens uppgifter ingår att följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning. Övervägandena bakom ändringen har behandlats i avsnitt 8.1.2. ...

[K6]3 §  Efter att ha fått en anmälan enligt 3 kap. 1 § tredje stycket eller 3 kap. 6 § skall smittskyddsläkaren utreda ärendet och vidta de åtgärder som behövs för att få till stånd läkarundersökning av den som misstänks vara smittad, om en sådan läkarundersökning inte är obehövlig. I utredningen skall det ingå ett personligt samtal med den enskilde om inte skäl talar mot detta.

[K6]4 §  Efter att ha fått en anmälan enligt 4 kap. 4 § första stycket, 4 kap. 5 § andra stycket eller 4 kap. 7 § första stycket skall smittskyddsläkaren utreda den enskildes situation och behov samt vilka insatser som behövs för att förebygga smittspridning. I utredningen skall det ingå ett personligt samtal med den enskilde om inte skäl talar mot detta.

[K6]5 §  Om smittskyddsläkaren uppmärksammar brister i smittskyddet skall han eller hon påpeka detta för den myndighet eller annan som har att avhjälpa bristerna. Om bristerna inte avhjälps och detta medför fara från smittskyddssynpunkt skall smittskyddsläkaren anmäla förhållandena till respektive tillsynsmyndighet.

[K6]6 §  Smittskyddsläkarna skall samarbeta med varandra och med behandlande läkare i smittskyddsfrågor och lämna de uppgifter som behövs för verksamheten.

Prop. 2003/04:30: Paragrafen motsvarar 12 § andra stycket i den gällande smittskyddslagen.

[K6]7 §  Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta de myndigheter eller den kommun, som ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur eller objekt som sprider eller misstänks sprida smittsam sjukdom, om iakttagelser som är av betydelse för det objektinriktade smittskyddet.

[S2]Smittskyddsläkaren skall på begäran få fortlöpande information om de beslut som fattas och de andra åtgärder som vidtas eller planeras med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658) när det är av betydelse för smittskyddet för människor.

[S3]Smittskyddsläkaren, andra berörda myndigheter och kommunen har rätt till samråd med anledning av den information som lämnas enligt första eller andra stycket. Lag (2006:831).

[K6]7 a §  Smittskyddsläkaren skall skyndsamt underrätta vårdgivare om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning inom det verksamhetsområde som vårdgivaren ansvarar för. Lag (2006:194).

Prop. 2005/06:50: En ny bestämmelse införs i smittskyddslagen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 8.1.2. Av denna framgår att smittskyddsläkaren skyndsamt skall underrätta vårdgivare om iakttagelser som är av betydelse för att förebygga smittspridning inom det verksamhetsområde som vårdgivaren ansvarar för. Genom i första hand de anmälningar som skall göras till smittskyddsläkaren ...

[K6]8 §  En smittskyddsläkare får, om det är lämpligt och smittskyddsläkarna är överens om det, överlämna ett smittskyddsärende till en smittskyddsläkare i en annan region. Lag (2019:915).

Uppgiftsskyldighet

[K6]9 §  Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om en person som smittats av en allmänfarlig sjukdom, är följande personer och myndigheter skyldiga att på begäran av smittskyddsläkaren lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

 1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om uppgifter av betydelse för smittskyddet, och
 2. personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin yrkesutövning står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. Lag (2012:948).

[K6]10 §  Den som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt läkare och andra som är ansvariga inom hälso- och sjukvården skall lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om denne i ett enskilt fall begär det och behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

[K6]11 §  Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § har anledning att anta att socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården kan lämna upplysningar som behövs för utredningen, ska smittskyddsläkaren underrätta berörd myndighet.

[S2]En sådan underrättelse ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och de förhållningsregler han eller hon ska följa för att förebygga smittspridning. Lag (2014:763).

[K6]12 §  Uppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården, efter att ha fått underrättelse enligt 11 §, i sin verksamhet förhållanden som tyder på att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler, ska detta anmälas till den smittskyddsläkare som lämnat underrättelsen. Om smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat ärendet till smittskyddsläkaren i en annan region, ska anmälan i stället göras till den smittskyddsläkaren.

[S2]Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader från det att underrättelsen enligt 11 § mottagits. Lag (2019:915).

/Upphör att gälla U: 2020-06-02/

[K7]1 §  Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Lag (2018:1238).

/Träder i kraft I: 2020-06-02/

1 §  Läkemedel som har förskrivits mot en allmänfarlig sjukdom och som förskrivaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Detsamma gäller läkemedel som de förskrivna läkemedlen har bytts ut mot enligt 21 b § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Lag (2018:1239).

[K7]2 §  Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom regionens hälso- och sjukvård eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med regionen är kostnadsfri för patienten om det är fråga om en allmänfarlig sjukdom. Lag (2019:915).

[K7]2 a §  Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram är kostnadsfria för patienten. Lag (2012:452).

[K7]3 §  Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

 1. den som enligt 5 kap.socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,
 2. den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,
 3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924, och
 4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2016:523).

Prop. 2015/16:97: I paragrafen finns bestämmelser om vilka som har rätt till kostnadsfria läkemedel samt kostnadsfri undersökning, vård och behandling enligt 1 och 2 §§. Andra punkten förtydligas så att det uttryckligen anges att kostnadsfriheten gäller den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004. Någon ändring i sak är inte avsedd (jfr <a href="https://lagen.nu/prop/2003/04:30#sid199" ...

[K7]3 a §  Hälsokontroll som beslutas med stöd av 3 kap.8 § första eller andra stycket är kostnadsfri för den som genomgår kontrollen. Lag (2012:452).

[K7]4 §  Regionen har kostnadsansvar för läkemedel som avses i 1 §. Ett öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett sådant läkemedel har rätt att få ersättning för kostnaderna för läkemedlet av den region inom vars område patienten är bosatt.

[S2]Om patienten inte är bosatt inom någon regions område, ska kostnaderna i stället ersättas av den region inom vars område den förskrivande läkaren har sin verksamhetsort. Lag (2019:915).

Prop. 2015/16:97: Paragrafen har fått en i huvudsak ny lydelse. I paragrafen regleras att landstinget har kostnadsansvar för läkemedel som är kostnadsfria enligt 1 §. De delar av paragrafen som handlar om undersökning, vård och behandling samt om vaccinationer flyttas till en ny 4 a §, se nedan.

I paragrafen införs regler om vilket landsting som ska ersätta ett öppenvårdsapotek för kostnaderna för läkemedel som lämnats ut kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. ...

[K7]4 a §  Regionen har kostnadsansvar för åtgärder som avses i 2 § och för vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § första stycket.

[S2]Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt skollagens (2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket. Lag (2019:915).

Prop. 2015/16:97: Paragrafen är ny. Bestämmelserna om undersökning, vård och behandling samt om vaccinationer som i dag finns i 7 kap. 4 § förs efter vissa språkliga justeringar över till paragrafen. Någon saklig ändring är inte avsedd. Bestämmelserna behandlas i prop. 2003/04:30 s. 240 och i prop. 2011/12:123 s. 79 f.

Övervägandena finns ...

Överklagande hos domstol

[K8]1 §  Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet gäller

 1. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
 2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
 3. avslag på begäran om upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
 4. avslag på begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område eller meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 5 kap. 18 §,
 5. återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område enligt 5 kap. 18 §,
 6. karantän enligt 3 kap. 9 §,
 7. avslag på ansökan om att karantän ska upphöra enligt 3 kap. 11 §, eller
 8. avslag på ansökan om undantag från förbud att besöka den som hålls i karantän enligt 3 kap. 11 §.

[S2]Chefsöverläkares beslut enligt 5 kap. 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 5 kap. 11 § i fråga om den som isolerats enligt 5 kap. 1 §.

[S3]Folkhälsomyndighetens beslut att avslå en ansökan om undantag från beslut enligt 3 kap. 10 § om avspärrning får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Andra beslut av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller Folkhälsomyndigheten enligt denna lag får inte överklagas. Lag (2014:1549).

Prop. 2003/04:158: Paragrafen reglerar rätten att överklaga de beslut som enligt smittskyddslagen fattats av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller Socialstyrelsen. I bestämmelsens första stycke införs tre nya punkter (punkterna 6–8). Vidare införs ett nytt tredje stycke. Slutligen görs en viss följdändring i sista stycket.

I punkterna 6-8 föreskrivs att smittskyddsläkarens beslut enligt lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol ...

[K8]2 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i andra mål än sådana som avser

 1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
 2. isolering enligt 5 kap. 1 §,
 3. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
 4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
 5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
 6. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,
 7. undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 §, eller
 8. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: Bestämmelsen behandlar vilka mål som kräver prövningstillstånd i kammarrätten. En redaktionell ändring görs av paragrafen för att öka läsbarheten. De måltyper som inte kräver prövningstillstånd i kammarrätten anges nu i punktform. Vidare görs ett tillägg i bestämmelsen genom tre punkter med innebörd att det inte heller krävs prövningstillstånd i kammarrätten för mål som avser beslut om karantän, upphörande av karantän eller undantag från beslut om avspärrning. Det krävs däremot prövningstillstånd ...

[K8]3 §  Frågor som ankommer på förvaltningsrätt enligt denna lag prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den som har beslutat i frågan eller ansökt om åtgärden har sin verksamhet. Lag (2009:840).

Handläggningen i domstol

[K8]4 §  Mål enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

Prop. 2003/04:30: Paragrafen motsvarar 54 § i den gällande smittskyddslagen.

[K8]5 §  Förvaltningsrätten skall inom en vecka från den dag då ansökan eller överklagandet kom in till domstolen ta upp till avgörande mål om

 1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
 2. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
 3. isolering enligt 5 kap. 1 §,
 4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
 5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §, eller
 6. undantag från förbud att besöka den som hålls i karantän enligt 3 kap. 9 §.

[S2]Förvaltningsrätten får dock förlänga tidsfristen enligt första stycket om det finns särskilda skäl.

[S3]Ett mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § vari beslutet underställts förvaltningsrätten skall tas upp till avgörande snarast och senast fyra dagar från den dag underställningen skedde. Om beslutet om tillfällig isolering inte är verkställt när det underställs, skall målet tas upp till avgörande inom fyra dagar från den dag beslutet verkställdes.

[S4]Mål om karantän enligt 3 kap. 9 §, mål om undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 § samt mål om upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 § skall förvaltningsrätten ta upp till avgörande senast inom fyra dagar från det överklagandet kom in.

[S5]I mål om isolering enligt 5 kap. 1 §, tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § och fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § får förvaltningsrätten fatta beslut i målet i avvaktan på att målet slutligt avgörs. Lag (2009:840).

Prop. 2003/04:158: Av andra stycket framgår möjligheten för länsrätten att förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl. Denna möjlighet framgick tidigare av bestämmelsens första stycke.

Ett nytt fjärde stycke införs i paragrafen. Av detta framgår att länsrätten skall ta upp mål om karantän, upphörande av karantän eller undantag från beslut om avspärrning till avgörande senast inom fyra dagar från det överklagandet kom in. Att särskild skyndsamhet är påkallad vid länsrättens handläggning av ...

Prop. 2003/04:30: I första stycket anges den tidsfrist, inom vilken länsrätten har att ta upp mål om tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §, förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §, isolering enligt 5 kap. 1 §, fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §

[K8]6 §  I mål om isolering enligt 5 kap. 1 §, fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § eller upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 § skall förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas i sådana mål om någon part begär det. Parterna skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling. Den isolerades stödperson har rätt att närvara vid och skall om möjligt underrättas om förhandlingen.

[S2]Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. Lag (2009:840).

[K8]7 §  När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § ska förvaltningsrätten höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

[S3]Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap.15 §§ eller 26 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sakkunnigs uppdrag. Lag (2014:1549).

[K8]8 §  Vid handläggningen i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § skall nämndemän ingå i rätten.

[K8]9 §  Offentligt biträde skall förordnas för den som åtgärden avser i mål i allmän förvaltningsdomstol om

 1. isolering enligt 5 kap. 1 §,
 2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
 3. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
 4. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
 5. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,
 6. beslut att inte medge undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 §, eller
 7. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §.

[S2]Offentligt biträde skall dock inte förordnas om det måste antas att behov av biträde saknas. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: Bestämmelsen ändras redaktionellt så att de mål i vilka offentligt biträde skall förordnas anges i punktform. I paragrafen görs vidare ett tillägg med innebörd att även den som vill överklaga smittskyddsläkarens beslut om karantän eller upphörande av karantän skall ha rätt till offentligt biträde. Denna rätt gäller dock inte för den som vill överklaga ett beslut om begäran att få besöka en person som hålls i karantän. Även den som vill överklaga smittskyddsläkarens beslut att inte medge undantag ...

Prop. 2003/04:30: Bestämmelsen ersätter 59 § i den gällande smittskyddslagen.

[K8]10 §  Vid delgivning med enskild i mål enligt denna lag får 34-38 och 47-51 §§delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1974).

[K8]11 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas i beslutet.

Biträde av Polismyndigheten

[K8]12 §  Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av smittskyddsläkaren för att

 1. genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
 2. föra den som ska isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras tillfälligt enligt 5 kap. 3 § till vårdinrättningen,
 3. återföra den som har avvikit från en vårdinrättning, där han eller hon enligt beslut ska vara tillfälligt isolerad eller isolerad, eller den som inte har återvänt till vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,
 4. genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § och då upprätthålla ordningen,
 5. föra den som ska hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § till vårdinrättning eller annan plats där karantänsvistelsen ska äga rum, eller
 6. återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller annan plats för karantänsvistelsen till denna plats.

[S2]Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av Folkhälsomyndigheten med att spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och att upprätthålla dessa avspärrningar. Lag (2014:1549).

Prop. 2003/04:158: I paragrafen föreskrivs att polismyndighet skall lämna biträde på begäran av smittskyddsläkaren vid verkställighet av beslut om hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap 8 § eller karantän enligt 3 kap 9 § och på begäran av Socialstyrelsen vid verkställighet av beslut om avspärrning enligt 3 kap

10 §. I fråga om beslut om karantän kan biträdet i första hand bestå av hjälp med att föra den som skall hållas i karantän till den plats där karantänsvistelsen skall äga rum eller med att ...

Tillsyn

[K9]1 §  Smittskyddet i landet står, med det undantag som anges i andra stycket, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. Vid tillsynen enligt denna lag ska inspektionen tillämpa 7 kap.2028 §§ och 10 kap. 13 §patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S2]Smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om denna tillsyn. Lag (2017:783).

Prop. 2016/17:144: I första stycket föreslås en upplysning om att det i ett andra stycke finns undantag från bestämmelsen om att Inspektionen för vård och omsorg har tillsynen över smittskyddet i landet. Därutöver görs språkliga ändringar.

Av andra stycket, som är nytt, framgår det att försvarsinspektören för hälsa och miljö har tillsynen över smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Att Försvarets materielverk omfattas av tillsynsfunktionens ansvar är en utvidgning ...

Vissa bemyndiganden

[K9]2 §  Om riksdagens beslut om ändring i bilaga 1 eller bilaga 2 inte kan avvaktas, får regeringen föreskriva att bestämmelserna om allmänfarliga sjukdomar eller samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer på en viss smittsam sjukdom som förekommer eller inom kort kan förekomma här i landet, om sjukdomen bedöms uppfylla kriterierna i 1 kap.3 § andra eller tredje stycket.

[S2]En sådan föreskrift får meddelas endast om det vid lagens ikraftträdande inte var känt

[S3]Föreskrifter som meddelas med stöd av denna paragraf skall snarast underställas riksdagens prövning. Lag (2004:877).

Prop. 2003/04:158: I bestämmelsen görs vissa tillägg i första och andra stycket. För att lagen skall kunna tillämpas på någon annan allmänfarlig sjukdom krävs som huvudregel att bilaga 1 och/eller bilaga 2 ändras genom lag. Regeringen får dock genom denna bestämmelse ett bemyndigande att även meddela föreskrifter om att en allmänfarlig sjukdom som anges i bilaga 1 nu också skall definieras som en samhällsfarlig sjukdom och därför tas upp i bilaga 2. Vidare får regeringen föreskriva att en sjukdom som tidigare inte ...

[K9]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska vara anmälningspliktiga.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska vara smittspårningspliktiga. Lag (2014:1549).

Prop. 2003/04:30: Av paragrafen framgår att regeringen får föreskriva vilka smittsamma sjukdomar utöver de allmänfarliga som är anmälningspliktiga. Likaså får regeringen, eller efter regeringens bemyndigande Socialstyrelsen, föreskriva om vilka smittsamma sjukdomar utöver de allmänfarliga som är smittspårningspliktiga.

[K9]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt till skydd för enskilda.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på Försvarsmakten och Försvarets materielverk, i den utsträckning föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd mot en enskild. Lag (2017:783).

Prop. 2016/17:144: Ändringen avser andra stycket och innebär att bemyndigandet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter om undantag från smittskyddslagens tillämpning på Försvarsmakten, utsträcks till att även omfatta tillämpningen på Försvarets materielverk.

Skälen för ändringen redogörs närmare för i avsnitt ...

[K9]5 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag om landet kommer i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som landet har befunnit sig i.

[K9]6 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet.

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

[K9]6 a §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19 och riksdagens beslut inte kan avvaktas. Föreskrifterna får avse

 1. tillfälliga begränsningar för folksamlingar,
 2. tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser,
 3. tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, såsom barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler,
 4. tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser eller buss- eller järnvägsstationer,
 5. tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer, eller
 6. tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.

[S2]Beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2020:241).

Prop. 2019/20:155: enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19. Föreskrifterna får avse

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

[K9]6 b §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om samverkan och inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner, om det i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19. Lag (2020:241).

Prop. 2019/20:155: handel eller omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning när det gäller regioner och kommuner, om det i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19.

/Upphör att gälla U: 2020-07-01/

[K9]6 c §  Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a eller 6 b § ska omedelbart underställas riksdagens prövning. Lag (2020:241).

Prop. 2019/20:155: Paragrafen, som är ny och som har fått sin beteckning och utformning efter synpunkter från Lagrådet, innehåller en s.k. underställningsmekanism. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Enligt paragrafen ska föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a eller 6 b § omedelbart ...

[K9]7 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar som ska ingå i sådana nationella vaccinationsprogram som avses i 2 kap.3 c-3 e §§.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. till vilka åldersgrupper vaccinationer ska erbjudas,
 2. antalet doser som ska ges av varje vaccin,
 3. med vilka intervall vaccinet ska ges, och
 4. de ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram. Lag (2012:452).

Bilaga 1

Allmänfarliga sjukdomar
 • campylobacterinfektion
 • difteri
 • fågelinfluensa (H5N1)
 • infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
 • giardiainfektion
 • gonorré
 • hepatit A-E
 • hivinfektion
 • infektion med HTLV I eller II
 • klamydiainfektion
 • kolera
 • infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
 • mjältbrand
 • paratyfoidfeber
 • pest
 • infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
 • polio
 • rabies
 • salmonellainfektion
 • shigellainfektion
 • smittkoppor
 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • syfilis
 • tuberkulos
 • tyfoidfeber
 • virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia epidemica) Lag (2010:334).

Bilaga 2

Samhällsfarliga sjukdomar
 • smittkoppor
 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber) Lag (2015:146).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Smittskyddslag (2004:168)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 2004, då smittskyddslagen (1988:1472) (gamla lagen) skall upphöra att gälla.
 2. Förhållningsregler som har meddelats enligt 16 § eller ändrats enligt 17 § gamla lagen gäller längst till och med den 31 december 2004.
 3. Om tvångsundersökning som smittskyddsläkaren har beslutat enligt 36 § gamla lagen inte har genomförts före den nya lagens ikraftträdande, skall smittskyddsläkaren senast den 5 juli 2004 ansöka hos länsrätten om tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 § nya lagen. Till dess ansökan har prövats av länsrätten gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.
 4. Om en patient vid ikraftträdandet är tvångsisolerad enligt 38 § gamla lagen skall smittskyddsläkaren senast den 5 juli 2004 ansöka hos länsrätten om isolering enligt 5 kap. 1 § nya lagen. Till dess ansökan har prövats av länsrätten gäller den gamla lagen i tillämpliga delar.
 5. Den som vid lagens ikraftträdande är isolerad enligt beslut av smittskyddsläkaren med stöd av 39 § gamla lagen skall anses tillfälligt isolerad enligt beslut av smittskyddsläkaren med stöd av 5 kap. 3 § nya lagen. Härvid skall smittskyddsläkarens beslut om isolering anses ha fattats vid ikraftträdandet.
 6. Om ett mål om tvångsisolering enligt 38 eller 39 § gamla lagen inte är slutligt avgjort vid ikraftträdandet skall rätten pröva förutsättningarna för isolering enligt 5 kap. 1 § eller 5 kap. 3 § enligt nya lagen.
 7. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:877) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:25, Prop. 2003/04:158, Bet. 2004/05:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 8 kap 1, 2, 5, 9, 12 §§, 9 kap 2 §, nya bil. 1; nya 3 kap 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, bil. 2
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:984) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
ändr. 6 kap 11, 12 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:194) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:178, Prop. 2005/06:50, Bet. 2005/06:SoU13
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §, 6 kap 2 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:661) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:303, Prop. 2005/06:199, Bet. 2005/06:SoU27
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:831) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1571) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.
 2. Beslut som har meddelats enligt 14 § i den upphävda karantänslagen (1989:290) gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:61, Prop. 2005/06:215, Bet. 2006/07:SoU3
Omfattning
ny 3 kap 12 §
Ikraftträder
2007-06-15

Lag (2007:251) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:153, Prop. 2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12
Omfattning
ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:309) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
ny 2 kap. 7 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:498) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:840) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 2, 3, 5 §§, 8 kap. 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:860) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:314, Prop. 2008/09:212, Bet. 2008/09:SoU26
Omfattning
ändr. bil.1
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:334) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:236, Prop. 2009/10:126, Bet. 2009/10:SoU16
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2010-06-01

Lag (2010:672) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1321) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:233, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1974) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 8 kap. 10 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2012:452) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:260, Prop. 2011/12:123, Bet. 2011/12:SoU20
Omfattning
ändr. 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 7 kap. 2 a, 3 a §§, 9 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:781) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:51
Omfattning
ändr. 5 kap. 22 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2012:948) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:410) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:230, Prop. 2012/13:109, Bet. 2012/13:SoU20
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:634) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:763) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 kap. 11, 12 §§, 8 kap. 12 §, rubr. närmast före 8 kap. 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1549) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:71, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:SoU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8, 10 §§, 8 kap. 1, 7, 12 §§, 9 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:146) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:115, Prop. 2014/15:38, Bet. 2014/15:SoU5
Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2016:523) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:249, Prop. 2015/16:97, Bet. 2015/16:SoU13
Omfattning
ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 4 a §
Ikraftträder
2016-10-01

Lag (2017:54) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 9 §, 2 kap. 3 f §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:376) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:259, Prop. 2016/17:122, Bet. 2016/17:SoU16
Omfattning
ändr. 5 kap. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:783) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:314, Prop. 2016/17:144, Bet. 2016/17:FöU11
Omfattning
ändr. 9 kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2017-10-01

Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 5 kap. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1238) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:370, Prop. 2017/18:233, Bet. 2017/18:SoU31
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1239) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:370, Prop. 2017/18:233, Bet. 2017/18:SoU31
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-06-02

Lag (2019:362) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 5 kap. 16 §
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:915) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f, 5 §§, 5 kap. 4, 6, 24 §§, 6 kap. 8, 12 §§, 7 kap. 2, 4, 4 a §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:241) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:214, Prop. 2019/20:155, Bet. 2019/20:SoU20
Omfattning
nya 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder
2020-04-18

Lag (2020:242) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. De upphävda 9 kap.6 a och 6 b §§ gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:214, Prop. 2019/20:155, Bet. 2019/20:SoU20
Omfattning
upph. 9 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder
2020-07-01