SOSFS 2008:19

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­ skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­ inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­ psykiatrisk undersökning

författningssamling

Socialstyrelsens

Upphävande av delar av Socialstyrelsens

föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet

vid sjukvårdsinrättningar som ger

psykiatrisk tvångsvård och rätts-

psykiatrisk vård samt vid enheter för

rättspsykiatrisk undersökning

SOSFS 2008:19 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-19

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2008:19 (M)

Utkom från trycket

den 16 september 2008

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av delar av Socialstyrelsens före­

skrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårds­

inrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och

rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts­

psykiatrisk undersökning;

beslutade den 19 augusti 2008.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § förordningen (1991:1472)

om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt 2 § 1 och 4

och 3 § 3 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för So-

cialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. att 8 kap. 1 § Socialstyrel-

sens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrätt-

ningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt

vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning ska upphöra att gälla vid

utgången av augusti 2008.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Lena Jensen

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

3

SOSFS

2008:19