SOSFS 2009:16

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 1999:26) om att före­

bygga och ha beredskap för att behandla

vissa överkänslighetsreaktioner

SOSFS 2009:16 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08­779 96 67, e­post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346­6000 Artikelnr 2009­10­109

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:16 (M)

Utkom från trycket

den 23 oktober 2009

Omtryck

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap

för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner;

beslutade den 8 oktober 2009.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 3 § 1 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m. i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och allmän­

na råd (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att be­

handla vissa överkänslighetsreaktioner

dels att de allmänna råden till 2 § under rubriken ”Åtgärder vid vac­

cination” och de allmänna råden till 3 § utgår,

dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,

dels att nuvarande 4 § ska betecknas 5 §,

dels att de allmänna råden efter ingressen samt 3 och nya 5 §§ ska

ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna och de allmänna råden ska införas en ny

paragraf, 4 §, nya allmänna råd till nya 4 § samt nya allmänna råd till

nya 5 § av följande lydelse.

Föreskrifterna och de allmänna råden kommer därför att ha följan­

de lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Föreskrifterna är markerade genom inramning.

Föreskrifterna och de allmänna råden riktar sig till läkare, sjuksköter­

skor och biomedicinska analytiker. (SOSFS 2009:16).

Allmänna åtgärder

1 § Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor och biomedi­

cinska analytiker ska, innan behandling med läkemedel ges eller

undersökning med radiokontrastmedel eller andra medel påbör­

jas, ta reda på om patienten tidigare haft symtom på överkänslig­

het och i så fall mot vilka ämnen.

4

SOSFS

2009:16

Åtgärder vid vaccination

2 § Läkare och i förekommande fall sjuksköterskor ska vid vac­

cination

– ta reda på om patienten tidigare haft överkänslighetsreaktioner

i form av anafylaktisk chock, urtikaria eller Quinckes ödem el­

ler om patienten har en känd överkänslighet mot ägg, antibio­

tika eller andra ämnen som kan finnas i vaccinet,

– kontrollera att det aktuella vaccinet inte innehåller ämnen som

patienten uppgivit sig vara överkänslig mot, och

– kontrollera att vaccinet inte heller innehåller ämnen som kan

korsreagera mot de ämnen som patienten uppgivit sig vara över­

känslig mot.

Åtgärder vid hudtestning

Vid hudtestning i samband med utredning av en misstänkt IgE­bero­

ende allergi bör s.k. pricktest användas. Intrakutantest bör endast ut­

föras vid en specialistenhet med särskilda kunskaper inom området

och endast sedan pricktest med det aktuella allergenet har utförts.

Åtgärder vid hyposensibilisering

En hyposensibilisering bör inledas vid en specialistenhet med särskil­

da kunskaper inom området och där det finns erforderliga resurser för

att omedelbart behandla en anafylaktisk reaktion. Underhållsbehand­

ling av en patient med pollenorsakad rinit eller konjunktivit samt un­

derhållsbehandling av insektsallergi kan dock utföras vid någon an­

nan enhet av läkare med kunskaper och erfarenheter inom området

och med resurser att behandla överkänslighetsreaktioner.

Vid hyposensibilisering bör patienten stanna kvar minst en halv

timme efter injektionen. Innan patienten lämnar mottagningen bör pa­

tientens tillstånd kontrolleras.

Om patientens tillstånd är nedsatt av pågående sjukdom eller aller­

genpåverkan, bör den ansvarige läkaren överväga att uppskjuta be­

handlingen till ett senare tillfälle eller att ge en lägre dos allergen än

föregående gång.

En allergeninjektion bör helst ges i armen så att en stas kan sättas

ovanför injektionsstället för att göra resorptionen långsammare. Sta­

sen bör sättas på ett sådant sätt att den arteriella cirkulationen inte

upphävs.

Hyposensibilisering bör inte påbörjas om en kvinna är gravid. Om

en kvinna blir gravid under pågående underhållsbehandling, kan be­

handlingen dock fortsätta.

5

SOSFS

2009:16

Åtgärder vid undersökning med kontrastmedel

Verksamhetschefen bör utfärda skriftliga instruktioner för intravenös

administrering av kontrastmedel till en patient som tidigare reagerat

med en överkänslighetsreaktion. I instruktionerna bör hänsyn tas till

graden av den tidigare reaktionen och indikationen för undersökning­

en.

Krav på utrustning och personal

3 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det på mottagningar,

avdelningar och på annan plats där behandlingar med risk för

överkänslighetsreaktion utförs finns

– personal med kompetens att behandla överkänslighetsreaktio­

ner, och

– akutbricka eller akutväska.

Verksamhetschefen ska även ansvara för att det i den lokala in­

struktionen för läkemedelshantering anges vilka läkemedel för

behandling av överkänslighetsreaktioner som en läkare får ordi­

nera enligt generella direktiv. (SOSFS 2009:16).

4 § Verksamhetschefen ska dessutom vid behandling av patienter

med ökad risk för överkänslighetsreaktion ansvara för att

– en läkare som kan ordinera läkemedel för behandling av över­

känslighetsreaktioner finns tillgänglig på plats, och

– syrgas och utrustning för att ge konstgjord andning med and­

ningsmask samt andningsblåsa finns att tillgå. (SOSFS 2009:16).

Även sug och nebulisator bör finnas att tillgå. (SOSFS 2009:16).

5 § Den läkare, eller i förekommande fall sjuksköterska, som an­

svarar för vaccination, allergidiagnostik, hyposensibilisering med

allergen, behandling med immunglobulin eller artfrämmande se­

rum ska ha försäkrat sig om att föreskriven utrustning och kom­

petent personal finns tillgänglig innan en behandling påbörjas.

(SOSFS 2009:16).

Vid intrakutantestning med allergen och vid hyposensibiliering bör

det finnas en spruta med uppdragen adrenalinlösning, 1 mg/ml, samt

beta­adrenerg substans för inhalation, hydrokortison för injektion och

volymexpander för infusion i beredskap. (SOSFS 2009:16).

6

SOSFS

2009:16

1. Denna författning1 träder i kraft två veckor efter den dag då författ­

ningen utkom från trycket.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS

1977:2) om förebyggande och behandling av vissa överkänslighets­

reaktioner.

Denna författning2 träder i kraft omedelbart.

Socialstyrelsen

LARS­ERIK HOLM

Pål Resare

(Hälso­ och sjukvårdsavdelningen)

1 SOSFS 1999:26.

2 SOSFS 2009:16.

7

SOSFS

2009:16

8

SOSFS

2009:16

SOSFS

2009:13