SOSFS 2012:10

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 2009:6) om bedömningen

av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

kan utföras som egenvård

SOSFS 2012:10 (M och S)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000, 0346-6019 Artikelnr 2012-6-46

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2012:10

(M och S)

Utkom från trycket

den 5 juli 2012

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om

bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

kan utföras som egenvård;

beslutade den 12 juni 2012.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter

m.m. att 4 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om

bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som

egenvård ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2012.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Emil Bergschöld

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord