SOSFS 2012:16

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag

författningssamling

Socialstyrelsens

Särskilt tandvårdsbidrag

SOSFS 2012:16 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2012-12-11

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2012:16 (M)

Utkom från trycket

den 4 december 2012

Socialstyrelsens föreskrifter

om särskilt tandvårdsbidrag;

beslutade den 28 november 2012.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 c § förordningen

(2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

Tillämpningsområde

1

§ Dessa föreskrifter ska tillämpas vid bedömningen av om en pa-

tient har en sådan sjukdom eller funktionsnedsättning som medför

risk för försämrad tandhälsa enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd och 4

a

§ första stycket förord-

ningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

2

§ Av 2 kap. 1

a

§ första stycket lagen (2008:145) om statligt tand-

vårdsstöd framgår det att särskilt tandvårdsbidrag får användas för

betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder,

om patienten när tandvårdsåtgärden påbörjas har en sjukdom eller

funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa.

I 4

a

§ förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd finns be-

stämmelser om vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som av-

ses och om det underlag som ska styrka sjukdomen eller funktions-

nedsättningen.

3

§ Vad som anges i föreskrifterna om att en patient med ett intyg el-

ler något annat underlag ska styrka sin sjukdom eller funktionsned-

sättning gäller inte i enlighet med 4

a

§ andra stycket förordningen

(2008:193) om statligt tandvårdsstöd, om det finns särskilda skäl.

Kriterier för en patients rätt till särskilt tandvårdsbidrag

Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

4

§ Patienten ska anses muntorr om salivprov visar att

1. sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per mi-

nut för en mätperiod om 5 minuter och

2. vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 minu-

ter.

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

4

SOSFS

2012:16

Något av de läkemedel som patienten behandlas med ska ha muntorr-

het som biverkning enligt FASS.

Läkemedelsbehandlingen ska anses som långvarig, om den förvän-

tas pågå i minst sex månader. Om patienten inte har någon salivsekre-

tion alls, ska läkemedelsbehandlingen anses som långvarig, om den

förväntas pågå i minst tre månader.

5

§ Patienten ska styrka att han eller hon behandlas med läkemedel

som har muntorrhet som biverkning enligt FASS med ett läkarintyg

eller ett utdrag från det register över köp av förskrivna läkemedel (lä-

kemedelsförteckning) som regleras i lagen (2005:258) om läkemedels-

förteckning.

Underlaget i form av läkarintyg eller utdrag från läkemedelsför-

teckningen och resultat av salivprov får inte vara äldre än tre månader

när den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är

fråga om en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning en-

ligt 4 kap. 5 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får under-

laget inte vara äldre än tre månader när ansökan lämnas in dit. Tiden

ska räknas från den dag läkarintyget utfärdades, utdraget från läke-

medelsförteckningen gjordes och resultatet av salivproven förelåg.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller

halsregionen

6

§ Patienten ska anses muntorr om salivprov visar att

1. sekretionshastigheten i tuggstimulerad saliv är högst 0,7 ml per mi-

nut för en mätperiod om 5 minuter och

2. vilosaliven är högst 0,1 ml per minut för en mätperiod om 15 minu-

ter.

Patienten ska styrka strålbehandlingen med ett läkarintyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Sjögrens syndrom

7

§ Patienten ska ha diagnostiserats med Sjögrens syndrom enligt de

amerikansk-europeiska kriterierna.

Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

5

SOSFS

2012:16

Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller

näringsdryck

8

§ Patienten ska styrka diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom

och ordinationen av syrgas eller näringsdryck med ett läkarintyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Cystisk fibros

9 § Patienten ska styrka diagnosen cystisk fibros med ett läkarintyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Ulcerös colit

10

§ Patienten ska styrka diagnosen ulcerös colit med ett läkarintyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Crohns sjukdom

11

§ Patienten ska styrka diagnosen Crohns sjukdom med ett läkarin-

tyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Tarmsvikt

12

§ Patienten ska ha tarmsvikt på grund av en tunntarmssjukdom

som ger malabsorption eller korttarmssyndrom och ska ha ordinerats

oral, enteral eller parenteral nutritionsbehandling eller vätskebehand-

ling.

Patienten ska styrka tarmsvikten och ordinationen med ett läkarin-

tyg.

Underlaget behöver inte förnyas.

Frätskador på tänderna och anorexia nervosa eller bulimia nervosa

13

§ Patienten ska styrka diagnosen anorexia nervosa eller bulimia

nervosa med ett läkarintyg.

Frätskador på tänderna ska ha dokumenterats i tandvårdens patient-

journal.

14

§ Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan

den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga

om en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning enligt

4

kap. 5

a

§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får läkarinty-

get inte vara utfärdat senare än tre månader innan ansökan lämnas in

dit.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen (2008:145) om

6

SOSFS

2012:16

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom

15

§ Gastroesofageal refluxsjukdom ska ha diagnostiserats med en

24-timmars pH-mätning eller som synlig esofagit med hjälp av endo-

skopi.

Patienten ska styrka diagnosen med ett läkarintyg.

Frätskador på tänderna ska ha dokumenterats i tandvårdens pa-

tientjournal.

16

§ Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan

den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga

om en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning enligt

4

kap. 5

a

§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får läkarinty-

get inte vara utfärdat senare än tre månader innan ansökan lämnas in

dit. Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Svårinställd diabetes

17

§ Patientens blodsockernivå ska under en period om minst sex må-

nader ha haft ett genomsnitt av tre på varandra följande värden på

HbAlc över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till

adekvat behandling har varit god.

Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon har svårin-

ställd diabetes av en sådan svårighetsgrad som anges i första stycket.

18

§ Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan

den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga

om en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning enligt

4

kap. 5

a

§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får läkarinty-

get inte vara utfärdat senare än tre månader innan ansökan lämnas in

dit.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

7

SOSFS

2012:16

Dialysbehandling

19

§ Patienten ska med ett läkarintyg styrka att han eller hon genom-

går dialysbehandling.

Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan den

första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga om

en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning enligt 4 kap.

5 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får läkarintyget inte

vara utfärdat senare än tre månader innan ansökan lämnas in dit.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Immunosuppression på grund av läkemedelsbehandling

20

§ Patienten ska vara immunosupprimerad på grund av behandling

med cytostatiska, cytotoxiska eller immunosuppressiva läkemedel

som tillhör grupp L01 respektive L04 i ATC-systemet (Anatomical

Therapeutic Chemical Classification System).

Patienten ska styrka immunosuppressionen med ett läkarintyg.

21

§ Läkarintyget får inte vara utfärdat senare än tre månader innan

den första förebyggande tandvårdsåtgärden påbörjas. När det är fråga

om en ansökan till Försäkringskassan om förhandsprövning enligt

4

kap. 5

a

§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd får läkarinty-

get inte vara utfärdat senare än tre månader innan ansökan lämnas in

dit.

Underlaget ska förnyas senast fyra år efter att den första förebyg-

gande tandvårdsåtgärden påbörjades. Om Försäkringskassan vid en

förhandsprövning har beslutat att förutsättningarna för särskilt tand-

vårdsbidrag enligt 2 kap. 1

a

§ första stycket 2 lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den

dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Organtransplantation

22

§ Patienten ska vara immunosupprimerad på grund av läkeme-

delsbehandling som bedöms bli livslång.

Patienten ska med ett läkarintyg styrka läkemedelsbehandlingen

och att han eller hon har genomgått organtransplantation.

Underlaget behöver inte förnyas.

Läkarintyg

23 § Läkarintyg för att styrka sjukdom eller funktionsnedsättning en-

ligt dessa föreskrifter ska utfärdas på en särskild blankett (bilagan).

8

SOSFS

2012:16

En annan blankett för läkarintyg som är fastställd av Socialstyrel-

sen eller Försäkringskassan får dock användas, om den innehåller

samtliga de uppgifter som ska anges på den särskilda blanketten.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Charlotte Gilén

9

SOSFS

2012:16

1. Personuppgifter

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Identiteten styrkt genom

personlig kännedom

identitetshandling

2. Sjukdom eller funktionsnedsättning

Långvarig behandling med läkemedel som har muntorrhet som biverkning enligt FASS

Fyll även i 3.1

Strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

Sjögrens syndrom som diagnostiserats enligt de amerikansk-europeiska kriterierna

Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller näringsdryck

Cystisk fibros

Ulcerös colit

Crohns sjukdom

Tarmsvikt på grund av tunntarmssjukdom som ger malabsorption eller korttarmssyndrom. Oral, enteral eller parenteral nutritionsbehandling eller vätskebe-

handling har ordinerats.

Anorexia nervosa eller bulimia nervosa

Gastroesofageal refluxsjukdom som diagnostiserats med 24-timmars pH-mätning eller som synlig esofagit med hjälp av endoskopi

Svårinställd diabetes där patientens blodsockernivå under en period om minst sex månader haft ett genomsnitt av tre på varandra följande värden på HbAlc

över 73 mmol/mol samtidigt som patientens följsamhet till adekvat behandling varit god

Dialysbehandling (pågående)

Immunosuppression på grund av behandling med cytostatiska, cytotoxiska eller immunosuppressiva läkemedel som tillhör grupp L01 respektive L04 i ATC-

systemet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

Fyll även i 3.2

Organtransplantation. Patienten får immunosupprimerande läkemedelsbehandling som bedöms bli livslång.

3. Kompletterande information

3.1 Långvarig behandling med läkemedel som har muntorrhet som biverkning enligt FASS

Ange det eller de läkemedel som patienten behandlas med

Ange hur lång tid behandlingen förväntas pågå

3.2 Immunosuppression på grund av läkemedelsbehandling

Ange det eller de läkemedel som patienten behandlas med

4. Ovanstående uppgifter intygas

Ort och datum

Läkarens namnteckning

Läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnummer)

E-post

LÄKARINTYG

för särskilt tandvårdsbidrag till

förebyggande tandvårdsåtgärder

enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd

SOSFS

2012:16

Bilaga

(2012-12)

Bilaga