Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-04-10
Ändring införd
SFS 2008:145 i lydelse enligt SFS 2020:712
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde och syfte

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

[S2]Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

I andra stycket görs ett tillägg med innebörd att statligt tandvårdsstöd även kan lämnas i form av särskilt tandvårdsbidrag.

Prop. 2007/08:49: I första stycket anges att lagen innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Patienten är visserligen den som är berättigad till tandvårdsstöd men stödet betalas ut direkt till vårdgivaren. Patienten betalar överskjutande del av kostnaderna till vårdgivaren. I sammanhanget kan nämnas att tandvård som utförts i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan ersättas med belopp som motsvarar det svenska tandvårdsstödet ...

[K1]2 §  I denna lag avses med

 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan,
 2. vårdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård.

Prop. 2007/08:49: I paragrafen definieras begreppen tandvård respektive vårdgivare. Begreppet tandvård behandlas i avsnitt 12 och vårdgivare i avsnitt 20.2.

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Samma definition finns i 1 ...

[K1]3 §  Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för

 1. förebyggande tandvård, och
 2. tandvård som patienten behöver och som syftar till att åstadkomma
  • frihet från smärta och sjukdomar,
  • förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder, eller
  • ett utseendemässigt godtagbart resultat.

[S2]Tandvården ska syfta till att så långt möjligt bevara munnens vävnader. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaderna.

[S3]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning enligt denna lag och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åtgärderna (ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder).

Prop. 2007/08:49: Paragrafens första och andra stycke behandlas närmare i avsnitt 12 och det tredje stycket i avsnitt 18.

Av första stycket framgår att det är Försäkringskassan som lämnar statligt tandvårdsstöd för viss tandvård. Bestämmelsen beskriver vidare övergripande vilken tandvård som ska kunna berättiga till statligt tandvårdsstöd. ...

Allmänna bestämmelser om rätt till statligt tandvårdsstöd

[K1]4 §  Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med det år då patienten fyller 24 år. Bestämmelser om avgiftsfri tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år finns i 7 § 1 och 15 a § första styckettandvårdslagen (1985:125). Lag (2016:1287).

Prop. 2007/08:49: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets yttrande.

Paragrafen behandlas i avsnitt 14. I paragrafen anges att statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs från och med det år då patienten fyller 20 år. Vidare erinras om att det i 7 § 1 och 15 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125) finns bestämmelser ...

[K1]5 §  Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

 1. är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap.socialförsäkringsbalken, eller
 2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Lag (2010:1322).

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Enligt bestämmelsen får statligt tandvårdsstöd lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas, har rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringslagen (1999:799; SofL) eller, utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 ...

[K1]6 §  Statligt tandvårdsstöd får inte lämnas för sådan tandvård som avses i 15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125). Lag (2010:251).

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Av bestämmelsen framgår att tandvårdsstöd inte får lämnas för sådan tandvård som avses i 15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125), dvs. tandvård som omfattas av bestämmelserna ...

Allmänt tandvårdsbidrag

[K2]1 §  Allmänt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder under en period av högst två år räknat från och med den 1 juli varje år, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2.

[S2]Varje bidrag får användas för betalning vid endast ett tillfälle. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

Det allmänna tandvårdsbidraget kan, till skillnad från det föreslagna särskilda tandvårdsbidraget, inte användas för betalning mer än vid ett tillfälle. Detta tydliggörs i ett nytt andra stycke i paragrafen.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 15.

Av bestämmelsen framgår att det allmänna tandvårdsbidraget får användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder under en period av högst två år, räknat från och med den 1 juli varje år, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2.

Tandvårdsbidraget kan användas för betalning av såväl regelbundna undersökningar ...

Särskilt tandvårdsbidrag

[K2]1 a §  Särskilt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder under två perioder om vardera högst sex månader varje år, räknat från och med den 1 januari respektive den 1 juli, om patienten

 1. detta datum uppfyller kraven i 1 kap. 5 § 1 eller 2, och
 2. när tandvårdsåtgärden påbörjas har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i första stycket 2.Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5.1 och 5.2.

Enligt första stycket får särskilt tandvårdsbidrag användas för betalning av ersättningsberättigande förebyggande tandvårdsåtgärder. Varje bidrag får användas under en period om högst sex månader, räknat från och med den 1 januari eller den 1 juli varje år. Det bidrag ...

Gemensamma bestämmelser om tandvårdsbidrag

[K2]2 §  Tandvårdsbidrag får även användas för betalning enligt ett avtal om abonnemangstandvård, om avtalet innebär att vårdgivaren under en period av tre år till ett fast pris ska utföra den tandvård som patienten behöver i form av

 1. undersökningar och utredningar,
 2. hälsofrämjande insatser,
 3. behandling av sjukdoms- och smärttillstånd, samt
 4. reparativ vård.

[S2]Avtalet får även omfatta annan tandvård än som sägs i första stycket. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

Paragrafen justeras så att det framgår att båda typerna av tandvårdsbidrag (allmänt och särskilt) under vissa förutsättningar kan användas för betalning enligt ett avtal om abonnemangstandvård. Avtalet ska innebära att vårdgivaren under en period av tre år till fast pris ska utföra viss tandvård som patienten behöver. Minimikravet är att avtalet omfattar undersökningar ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 16.

Av bestämmelsen framgår att det allmänna tandvårdsbidraget under vissa förutsättningar även kan användas för betalning enligt avtal om abonnemangstandvård. Avtalet ska innebära att vårdgivaren under en period av tre år till ett fast pris ska utföra viss tandvård som patienten behöver. Minimikravet är att avtalet omfattar undersökningar och utredningar, hälsofrämjande ...

[K2]3 §  Regeringen meddelar föreskrifter om tandvårdsbidragens storlek. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.1.

Genom ändringen framgår det att regeringen meddelar föreskrifter om storleken på såväl det allmänna som det särskilda tandvårdsbidraget.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 15.

I bestämmelsen lämnas en upplysning om att regeringen, med stöd av sin restkompetens enligt 8 kap. 13 § första stycket 2 regeringsformen, meddelar föreskrifter om det allmänna tandvårdsbidragets storlek. Beloppet avses slås fast i en ny förordning om statligt tandvårdsstöd.

Tandvårdsersättning

[K2]4 §  För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp som har fastställts enligt 6 § 1.

[S2]Kostnaderna beräknas med utgångspunkt i referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder. Kostnaden för en utförd åtgärd får dock inte beräknas högre än ett belopp motsvarande vårdgivarens pris för åtgärden för den aktuella patienten.

[S3]Ersättningsperioden enligt första stycket påbörjas när en första ersättningsberättigande åtgärd har slutförts. Vårdgivaren kan på patientens begäran anmäla hos Försäkringskassan att en ny ersättningsperiod ska påbörjas innan den tidigare ersättningsperioden har löpt ut.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om anmälan enligt tredje stycket samt om när en ny ersättningsperiod ska börja löpa.

[S5]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen vid extraordinära händelser i fredstid meddela sådana föreskrifter om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i första och tredje styckena. Lag (2020:712).

Prop. 2019/20:184: För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp som har fastställts enligt 6 § 1.

Kostnaderna beräknas med utgångspunkt i referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder. ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 17.

I första stycket anges att för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp som har fastställts enligt 6 § 1. Bestämmelsen utgör den grundläggande principen för skyddet mot höga kostnader. ...

[K2]4 a §  Vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § ska sådana kostnader för tandvård, läkemedel eller övriga vårdprodukter som lagts till grund för beslut om ersättning enligt 10 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas. Lag (2013:517).

Prop. 2012/13:150: I paragrafen, som är ny, anges att vid beräkning av tandvårdsersättning enligt 4 § ska sådana kostnader för tandvård i ett annat land som lagts till grund för beslut om ersättning enligt 10 § lagen (2013:00) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde medräknas.

Paragrafen behandlas ...

[K2]5 §  Tandvårdsersättning får inte lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som omfattas av ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 §.

[S2]Tandvårdsersättning får inte heller lämnas för tandvårdsåtgärder till den del dessa betalas med tandvårdsbidrag. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

Ändringen i andra stycket innebär att tandvårdsersättning inte får lämnas för tandvårdsåtgärder till den del de betalas med särskilt tandvårdsbidrag. Liksom vad gäller för det allmänna tandvårdsbidraget ska det särskilda tandvårdsbidraget således räknas av från patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder. ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 17.3.

I första stycket anges att tandvårdsersättning inte får lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som omfattas av ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 §. Kostnader för sådana åtgärder ska således inte ingå i underlaget för beräkning av tandvårdsersättning. Denna princip gäller även om patienten väljer att gå till en annan vårdgivare än den som han ...

[K2]6 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om

 1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under ersättningsperioden ska överstiga för att tandvårdsersättning ska kunna lämnas,
 2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader överstigande beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska lämnas, samt
 3. referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 18.1.

I bestämmelsen finns en upplysning om att regeringen, med stöd av sin restkompetens enligt 8 kap. 13 § första stycket 2 regeringsformen, meddelar föreskrifter om dels vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under ersättningsperioden ska överstiga för att tandvårdsersättning ...

Förutsättningar för att få statligt tandvårdsstöd

[K3]1 §  För att en vårdgivare ska kunna få ersättning enligt denna lag ska vårdgivaren vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om kraven för och upphörande av anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd.

Prop. 2007/08:49: Enligt bestämmelsens första stycke ska vårdgivaren vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd för att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt den nya lagen. Samtidigt slopas den nuvarande förteckningen över enskilda vårdgivare. Bakgrunden till kravet på anslutning är att det nya tandvårdsstödet i hög grad bygger på att vårdgivare och Försäkringskassan kan kommunicera med varandra på ett så enkelt och arbetsbesparande sätt som möjligt. Exempelvis ...

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

[K3]2 §  Vårdgivaren är på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig att i ärenden om statligt tandvårdsstöd lämna upplysningar samt visa upp journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en patient.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.4.1.

I bestämmelsen anges att vårdgivaren, på begäran av Försäkringskassan eller domstol, är skyldig att i ärenden om statligt tandvårdsstöd lämna upplysningar samt visa upp journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en patient. Med övrigt material avses exempelvis gipsavgjutningar.

[K3]3 §  Vårdgivaren ska till Försäkringskassan lämna uppgifter om

 1. utförd tandvård, och
 2. innehållet i ingångna avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § och om ett sådant avtal har upphört att gälla i förtid.

[S2]Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter om sina patienters tandhälsa.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäkringskassan och Socialstyrelsen och om den information som vårdgivaren ska lämna till en patient. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

Genom att punkt 2 i första stycket upphävs upphör vårdgivarens skyldighet att till Försäkringskassan lämna uppgifter om aktuella priser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som vårdgivaren utför. Ändringen föranleds av att Försäkringskassan inte längre ska tillhandahålla någon prisjämförelsetjänst på tandvårdsområdet.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen, som utformats i enlighet med Lagrådets yttrande, behandlas närmare i avsnitt 20.5.1.

I bestämmelsen fastläggs på ett övergripande plan den skyldighet som vårdgivaren har att lämna vissa uppgifter till Försäkringskassan. Bestämmelsen syftar till att åstadkomma förutsättningar för administration och kontroll av det nya tandvårdsstödet samt för uppföljning och utvärdering ...

Försäkringskassans uppgiftsskyldighet

[K4]1 §  Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla de uppgifter som vårdgivaren behöver för att kunna beräkna en patients kostnad för tandvården.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.6.

I 7 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100) föreslås ett tillägg med innebörd att sekretess ska gälla bl.a. hos Försäkringskassan i ärenden om statligt tandvårdsstöd. Av skäl som närmare anges i avsnitt 20.6 bör Försäkringskassan ...

Återbetalningsskyldighet

[K4]2 §  Om en vårdgivare har fått ersättning enligt denna lag med ett för högt belopp, får Försäkringskassan kräva tillbaka den ersättning som felaktigt har betalats ut. Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt denna lag.

[S2]Första stycket gäller inte särskilt tandvårdsbidrag, om vårdgivaren har haft skälig anledning att anta att patienten varit berättigad till sådant bidrag. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Försäkringskassan från vårdgivare får kräva tillbaka ersättning som betalats ut med ett för högt belopp eller räkna av beloppet från en annan fordran på ersättning som vårdgivaren har. Dessa bestämmelser gäller alla typer av statligt tandvårdsstöd. I ett nytt andra stycke införs dock en undantagsregel med innebörd att ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.7.1.

Bestämmelsen innebär att om en vårdgivare har fått ersättning med ett för högt belopp, får Försäkringskassan kräva tillbaka den ersättning som felaktigt har betalats ut. Försäkringskassan får, i stället för att kräva åter-...

[K4]3 §  Försäkringskassan får kräva tillbaka den ersättning som har lämnats till en vårdgivare som har utfört en protetisk behandling som behöver göras om, under förutsättning att den nya behandlingen

 1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i föreskrifter som meddelats med stöd av 1 kap. 3 § tredje stycket, och
 2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om.

[S2]Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt denna lag.

[S3]Försäkringskassan får lämna ersättning till den vårdgivare som gör om behandlingen.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.7.2.

I paragrafens första stycke stadgas att Försäkringskassan, under vissa angivna förutsättningar, får återkräva ersättning som har lämnats till en vårdgivare som har utfört en protetisk behandling som behöver göras om. En protetisk behandling utförs i syfte att ersätta förlorade tänder. Kraven för att återkrav ska få ske är att den nya behandlingen ...

[K4]4 §  Om patienten har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter som medfört att vårdgivaren inte har fått begärd ersättning från Försäkringskassan, får vårdgivaren kräva patienten på det belopp som utgör skillnaden mellan begärd och erhållen ersättning.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets yttrande.

Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.8. Av bestämmelsen framgår att om en patient har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter som medfört att vårdgivaren inte har fått begärd ersättning från Försäkringskassan, får vårdgivaren kräva patienten på det belopp som utgör skillnaden mellan begärd och erhållen ersättning.

Bestämmelsen ...

Förhandsprövning

[K4]5 §  I fall som avses i 3 § första stycket, ska behovet av att göra om den protetiska behandlingen förhandsprövas av Försäkringskassan innan den nya behandlingen påbörjas.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.7.2.

Av bestämmelsen följer att behovet av att göra om en protetisk behandling ska förhandsprövas av Försäkringskassan om behandlingen inte är ersättningsberättigande och avsikten är att den ska utföras av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som behöver göras om. Bestämmelsen utgör ett undantag från utgångspunkten att förhandsprövningar ...

[K4]5 a §  Försäkringskassan ska på ansökan av en patient eller en vårdgivare göra en förhandsprövning av om förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 är uppfyllda. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 5.5.

Enligt bestämmelsen ska Försäkringskassan, på ansökan av en patient eller en vårdgivare, göra en förhandsprövning av om förutsättningarna för särskilt tandvårdsbidrag enligt 2 kap. 1 a § första stycket 2 är uppfyllda, dvs. om patienten har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Beslutet gäller under den tid och under ...

[K4]6 §  Försäkringskassan får besluta att en vårdgivare, för att kunna få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandsprövning hos Försäkringskassan, om

 1. vårdgivaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt bestämmelserna i denna lag, eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om vårdgivares skyldigheter eller förutsättningarna för ersättning, och
 2. det finns skäl att anta att vårdgivaren kommer att fortsätta att i väsentlig utsträckning åsidosätta bestämmelserna.

[S2]Ett beslut om förhandsprövning får gälla högst ett år. Beslutet får begränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd. Lag (2017:431).

Prop. 2016/17:153: Förslaget behandlas i avsnitt 5.1.

Första stycket reglerar under vilka förutsättningar som Försäkringskassan får besluta att en vårdgivare ska begära förhandsprövning hos

Försäkringskassan för att kunna få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder. Bestämmelsen får en ny redaktionell utformning men ingen ändring i sak är avsedd. ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.5.4.

Bestämmelsen reglerar sanktioner i form av s.k. obligatorisk förhandsprövning. Försäkringskassan ska under vissa förutsättningar få besluta att vårdgivaren, för att kunna få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandsprövning hos Försäkringskassan. Ett sådant beslut ska kunna fattas om en vårdgivare i väsentlig utsträckning ...

[K4]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 5-6 §§. Lag (2011:1189).

Prop. 2011/12:7: I bestämmelsen görs en följdändring med anledning av den nya bestämmelsen om förhandsprövning i 4 kap. 5 a §.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 20.4.2.

I bestämmelsen informeras om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 5 och 6 §§.

Det kan exempelvis finnas skäl att göra en förhandsprövning i vissa svårbedömda fall. Om det visar sig att föreskrifterna om vilka tandvårdsåtgärder ...

Ansökan om och utbetalning av statligt tandvårdsstöd

[K4]8 §  För att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt denna lag, ska ansökan om ersättning ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att den tandvårdsåtgärd för vilken ersättning begärs har slutförts. Om det finns särskilda skäl, kan Försäkringskassan betala ut ersättning även om ansökan har kommit in för sent. Lag (2017:431).

Prop. 2016/17:153: Paragrafens andra stycke flyttas till den nya paragrafen 8 a §. Se vidare i kommentaren till den paragrafen.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitten 20.5.3 och 20.5.4.

Enligt första stycket ska vårdgivaren, för att kunna få ersättning för en utförd tandvårdsåtgärd enligt den nya lagen, ge in ansökan om ersättning till Försäkringskassan inom två veckor från det att åtgärden har slutförts. Om det finns särskilda skäl ska dock Försäkringskassan kunna betala ut ersättning även om ansökan har kommit in för sent. En sådan situation kan föreligga om vårdgivaren av personliga skäl, ...

[K4]8 a §  Försäkringskassan ska betala ut ersättning inom två veckor från det att ansökan kom in.

[S2]Om en vårdgivare inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap.2 och 3 §§, får Försäkringskassan vänta med att betala ut ersättning till dess att rätten till ersättning har utretts. En sådan utredning före utbetalning får begränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd.

[S3]Utöver de fall som anges i andra stycket får Försäkringskassan betala ut ersättning senare än den tidpunkt som anges i första stycket om det finns särskilda skäl. Lag (2017:431).

Prop. 2016/17:153: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2.

Första stycket reglerar inom vilken tid Försäkringskassan ska betala ut ersättning till vårdgivaren. Stycket motsvarar andra stycket första meningen i 8 § i dess nuvarande lydelse.

I andra stycket regleras Försäkringskassans möjlighet att vänta med att betala ut ersättning till en vårdgivare som inte har fullgjort sin uppgiftsskyldighet. ...

Överklagande m.m.

[K4]9 §  Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

[S2]Bestämmelserna i 108 kap.2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycketsocialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.

[S3]Försäkringskassans beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2017:431).

Prop. 2012/13:45: Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:

Prop. 2016/17:153: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

Paragrafen har fått ett nytt tredje stycke som reglerar att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd som huvudregel börjar gälla omedelbart. Det innebär bl.a. att Försäkringskassan kan verkställa ett beslut om återkrav av felaktigt utbetald tandvårdsersättning genom kvittning innan beslutet om återkrav har fått laga kraft.

Om ...

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 21.

I bestämmelsen hänvisas till 20 kap.413 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring ...

[K4]10 §  Vårdgivaren får inte överklaga andra beslut av Försäkringskassan i ärenden om förhandsprövning än sådana som avses i 6 §. Beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 5 § får dock överklagas av den vårdgivare som har utfört den behandling som behöver göras om.

Prop. 2007/08:49: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets yttrande.

Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 21. I bestämmelsen anges att vårdgivaren inte får överklaga andra beslut av Försäkringskassan i ärenden om förhandsprövning än sådana som avses i 4 kap. 6 §, dvs. beslut om krav på förhandsprövning som sanktion mot vårdgivare. Beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 §, dvs. av behovet ...

[K4]11 §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om

 1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt denna lag,
 2. abonnemangstandvård, samt
 3. förhandsprövning.

Prop. 2007/08:49: Genom bestämmelsen informeras om att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om ansökan om

och beräkning och utbetalning av ersättning enligt den nya lagen samt om abonnemangstandvård och förhandsprövning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre ersättningsbestämmelser.
 3. Om förhandsprövning har begärts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser om förhandsprövning och ersättning för de tandvårdsåtgärder som omfattas av förhandsprövningen.
 4. En förutsättning för att kunna få ersättning enligt äldre bestämmelser är att vårdgivaren inom fyra månader från det att tandvårdsåtgärden slutfördes ansöker om ersättning hos Försäkringskassan. Detta gäller dock inte tandvårdsåtgärder som omfattas av en förhandsprövning som har begärts före den 1 juli 2008. För tandvårdsåtgärder som har slutförts före den 1 september 2009 får ansökan om ersättning göras hos Försäkringskassan fram till den 1 september 2011. Lag (2010:336).
 5. Det allmänna tandvårdsbidraget får inte användas för betalning enligt ett avtal om abonnemangstandvård, om patienten vid ikraftträdandet redan omfattas av ett gällande avtal om abonnemangstandvård. Äldre bestämmelser om ersättning gäller för avtal om abonnemangstandvård som ingåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
CELEX-nr
31971R1408
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:251) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:214, Prop. 2009/10:88, Bet. 2009/10:SoU9
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:336) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2009/10:237, Prop. 2009/10:118, Bet. 2009/10:SoU24
Omfattning
ändr. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1299) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1322) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1189) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 3 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:47, Prop. 2011/12:7, Bet. 2011/12:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 1 a, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 7 §§, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 5 a §, rubr. närmast före 2 kap. 1 a, 2 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:110) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:517) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2012/13:269, Prop. 2012/13:150, Bet. 2012/13:SoU23
Omfattning
ny 2 kap. 4 a §
CELEX-nr
32011L0024
Ikraftträder
2013-10-01

Lag (2016:1285) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:127, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:SoU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1286) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:127, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:SoU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2016:1287) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:127, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:SoU1
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2017:431) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:278, Prop. 2016/17:153, Bet. 2016/17:SoU20
Omfattning
ändr. 4 kap. 6, 8, 9 §§; ny 4 kap. 8 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2020:712) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Förarbeten
Rskr. 2019/20:370, Prop. 2019/20:184, Bet. 2019/20:SoU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder
2020-09-01