SOSFS 2012:8

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och

allmänna råden (SOSFS 2008:17) om

läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2012:8 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2012-6-36

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2012

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2012:8 (M)

Utkom från trycket

den 5 juli 2012

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas

specialiseringstjänstgöring;

beslutade den 5 juni 2012.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 1–4 patientsäker-

hetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring

dels att 7 kap. 9–11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4 och 8 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap. 1 §

och 7 kap. 1, 3, 4, 7 och 8 §§ samt bilagorna 1–7 till föreskrifterna och

de allmänna råden

ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på legitimerade läkares vidareut-

bildning för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 8

§ patientsä-

kerhetslagen (2010:659).

2 kap.

1 § Av 4 kap. 1

§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

det att för att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska

han eller hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

som föreskrivs för specialistkompetensen genom att under minst fem

år genomgå specialiseringstjänstgöring. Denna ska fullgöras genom

tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i

kompletterande utbildning.

3 kap.

4 § Av 4 kap. 1

§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

det att specialiseringstjänstgöringen ska genomföras under handled-

ning.

8 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns doku-

menterade rutiner för hur verksamheter med specialiseringstjänstgö-

ring regelbundet ska granskas genom externa inspektioner.

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

4

SOSFS

2012:8

Den inspekterande enheten och den inspekterade verksamheten får

inte ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till

varandra.

Granskningen ska avse de krav som ställs i 1–7

§§ samt tillhörande

allmänna råd.

4 kap.

1 § För specialistkompetens i klinisk immunologi och transfusions-

medicin, klinisk bakteriologi och virologi samt arbets- och miljömedi-

cin ska det finnas två ansvariga verksamhetschefer och två ansvariga

handledare.

Det som anges i detta kapitel om verksamhetschef avser även den

läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen

har gett uppdraget.

Undantag från kravet på dubbla verksamhetschefer får göras om

verk samhetschefen har dubbla specialistkompetenser enligt ovan eller

har specialistkompetens enligt den specialitetsförteckning som anges

i 5 kap. 2 §. Samma undantag ska gälla för kravet på handledarna.

6 kap.

1 § Av 4 kap. 1

§ patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

det att meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas i specialise-

ringstjänstgöringen.

Under förutsättning att kraven i aktuell målbeskrivning är uppfyll-

da ska Socialstyrelsen utfärda specialistkompetensbevis efter minst

fyra och ett halvt års tjänstgöring om ST-läkaren har

1. en svensk doktorsexamen, eller

2. en utländsk doktorsexamen som av svenskt universitet eller hög-

skola eller, i förekommande fall, av Högskoleverket bedömts mot-

svara en svensk doktorsexamen.

7 kap.

1 § Av 4 kap. 10

§ patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår det att

ansökan om bevis om specialistkompetens prövas av Socialstyrelsen.

3 § Ansökan om bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 8

§ pati-

entsäkerhetslagen (2010:659) ska göras på särskild blankett (bilaga 1).

Ansökan ska skickas till Socialstyrelsen.

4 § Verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkom-

petens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, och handle-

daren ska utfärda ett intyg på särskild blankett (bilaga 2) som visar att

ST-läkaren har

5

SOSFS

2012:8

1. tillägnat sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som an-

ges i den fastställda målbeskrivningen för den sökta specialiteten,

2. fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning, och

3. använt sig av lärandemetoderna i målbeskrivningen i den mån de

avser lärandemetoder som anges i 7

§.

Av intyget ska det även framgå om eventuell utlandstjänstgöring varit

relevant för uppfyllelse av mål eller delmål i målbeskrivningen.

Intyget ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen.

7 § Följande lärandemetoder i målbeskrivningarna ska användas och

redovisas genom intyg på särskilda blanketter (bilagorna 3–7):

1. kliniska tjänstgöringar,

2. auskultationer – endast när lärandemetoden är angiven i målbe-

skrivningen som alternativ till klinisk tjänstgöring,

3. kurser,

4. skriftliga individuella arbeten enligt vetenskapliga principer, och

5. kvalitets- och utvecklingsarbeten.

Intygen ska skickas till Socialstyrelsen i samband med ansökan om

specialistkompetens.

8 § Socialstyrelsen ska på grundval av ansökan pröva om kravet på

tjänstgöringstid under minst fem år enligt 4 kap. 1

§ patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) är uppnått samt om kraven i målbeskriv-

ningen är uppfyllda.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2012.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Helena Scarabin

Bilaga 1

1

Personuppgifter

Efternamn, samtliga förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Tjänsteställe (sjukhus, vårdcentral etc.)

Telefon bostaden (inkl. riktnummer)

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Utbildning.

Ange datum (år, månad, dag) vid de olika alternativen

Läkare med svensk examen

Läkarexamen

Läkarlegitimation

Tidigare erhållen specialistkompetens i

Läkare med utländsk examen och kompletterande utbildning i Sverige

Läkarexamen (land)

Läkarlegitimation (land)

Tidigare erhållen specialistkompetens i (land)

Svensk läkarlegitimation

ANSÖKAN om specialistkompetens

Sänds till

Socialstyrelsen

106 30 STOCKHOLM

Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett

registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem.

Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis överförs till Social-

styrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).

Både ärendehanteringssystemet och HOSP uppdateras med

vissa folkbokföringsuppgifter.

Specialistkompetens i

Socialstyrelsens anteckningar

Åtgärder

Datum för bevis

SOSFS 2012:

8 Bilaga 1 (2012-06)

Återställ formulär

6

SOSFS

2012:8

Bilaga 1

Tjänsteförteckning.

Här redovisas tjänstgöringar under handledning med uppgift om enheter, tider, tjänstgörings-

grader och ledigheter utöver semester och jourkompensationer

Sjukhus, klinik, enhet eller motsv.

Tjänstgöringsperiod

fr.o.m–t.o.m. (ååmmdd)

i procent

Tjänstgöring

antal månader

Ledigheter

antal månader

Summa

Tjänstgöringstid

2

7

SOSFS

2012:8

Bilaga 1

Förteckning över bifogade intyg avseende

Godkänd svensk doktorsexamen

Bilaga nr

Bedömning av utländsk doktorsexamen

Bilaga nr

Utländsk tjänstgöring

Bilaga nr

Underskrift

Ort och datum

Sökandens underskrift

Att denna meritförteckning överensstämmer med oss företedda originalhandlingar intygas

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnr och postort

Postnr och postort

Avgift

Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) ska sökanden ha betalt en avgift innan ansökan handläggs. Avgiften för

specialistkompetens är f.n. 2 300 kronor (se Socialstyrelsens hemsida för aktuell avgift). Avgiften betalas in till Social-

styrelsen, Bankgirokonto 790-3750.

Observera att vid inbetalningen är det viktigt att personnummer anges (i en följd utan mellanslag eller streck), ingen-

ting annat får skrivas i meddelanderutan!

Intyg om uppnådd kompetens enligt

målbeskrivning

Kliniska tjänstgöringar

Auskultationer

Kurser

Skriftligt individuellt arbete

Kvalitets- och utvecklingsarbete

3

Bilaga nr

Bilaga nr

Bilaga nr

Bilaga nr

Bilaga nr

Bilaga nr

Förteckning över bifogade intyg i enlighet med Socialstyrelsens standardformulär avseende

8

SOSFS

2012:8

Bilaga 2

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tillstyrkan av handledare med specialistkompetens i den avsedda specialiteten

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

4

INTYG

om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

Avsedd specialitet

Undertecknad verksamhetschef intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren

Namn

Personnummer

uppnått kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för specialiteten,

fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning

använt sig av de lärandemetoder som målbeskrivningen föreskriver, och

i förekommande fall, har genomgått utlandstjänstgöring som varit relevant för måluppfyllelsen.

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

1

2

3

Undertecknad verksamhetschef intygar att uppdraget att intyga uppnådd kompetens har delegerats

till ovanstående intygande person enligt 7 kap. 5 § första stycket (i tillämpliga fall)

1

Bilaga:

SOSFS 2012:

8 Bilaga

2 (2012-06)

Återställ formulär

9

SOSFS

2012:8

Bilaga 2

Samråd har, enligt 7 kap. 6 §, skett med undertecknade verksamhetschefer vid andra vårdenheter

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

den läkare med avsedd specialistkompetens som verksamhetschefen gett uppdrag åt att utfärda intyg

om specialiseringstjänstgöring enligt 7 kap. 4 .

Om

godkänd doktorsexamen åberopas gäller minst fyra och ett halvt års tjänstgöring under handledning förutsatt att kraven i mål-

beskrivningen är uppfyllda. Se 6 kap. 1 § andra stycket.

§

2 Eller

3

5

Eller den läkare med avsedd specialistkompetens som verksamhetschefen har utsett att vid sidan av honom/henne själv intyga

den uppnådda kompetensen enlig 7 kap. 5 § andra stycket

t

.

Eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget.

1

2

För sammanslagna specialiteter ska två intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning utfärdas i enlighet med 4 kap. 6 §.

4

5

10

SOSFS

2012:8

Bilaga 3

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

KLINISK TJÄNSTGÖRING

Avsedd specialistkompetens

Delmål

i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Tjänstgöringsplats/enhet

Bilaga:

eller i förekommande fall del av delmål

,

,

Namn

Personnummer

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Att legitimerade läkaren

Tjänstgöringstid/tjänstgöringstider

har genomgått godkänd tjänstgöring och uppnått avsedd kompetens enligt ovan

intygas av undertecknad handledare

SOSFS 2012:

8 Bilaga

3 (2012-06)

Återställ formulär

11

SOSFS

2012:8

Bilaga 4

Namn

Personnummer

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

AUSKULTATION

Avsedd specialistkompetens

Delmål eller i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Tjänstgöringsplats/enhet

Tjänstgöringstid

Bilaga:

,

Att legitimerade läkaren

har genomgått godkänd auskultation och uppnått avsedd kompetens enligt ovan

intygas av undertecknad handledare

SOSFS 2012:

8 Bilaga

4 (2012-06)

Återställ formulär

12

SOSFS

2012:8

Bilaga 5

Kursens namn

Kort beskrivning av kursens innehåll (max 20 ord)

.

Namn

Personnummer

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Kurstid fr.o.m. – t.o.m.

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

KURS

Avsedd specialistkompetens

Bilaga:

Att legitimerade läkaren

Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Specialitet (i förekommande fall)

har genomgått och godkänts på ovanstående kurs

intygas av undertecknad kursledare

SOSFS 2012:

8 Bilaga

5 (2012-06)

Återställ formulär

13

SOSFS

2012:8

Bilaga 6

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

SKRIFTLIGT

Avsedd specialistkompetens

Bilaga:

INDIVIDUELLT ARBETE ENLIGT VETENSKAPLIGA PRINCIPER

Namn

Personnummer

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ämnet för arbetet i rubrikform

Att legitimerade läkaren

Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Kort beskrivning av arbetet (max. 20 ord)

har med godkänt resultat genomfört ovanstående arbete

intygas av undertecknad handledare

SOSFS 2012:

8 Bilaga

6 (2012-06)

Återställ formulär

14

SOSFS

2012:8

Bilaga 7

Ämnet för arbetet i rubrikform

Namn

Personnummer

Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Avsedd specialistkompetens

Bilaga:

Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Att legitimerade läkaren

Kort beskrivning av arbetet (max. 20 ord)

har med godkänt resultat genomfört ovanstående arbete

intygas av undertecknad handledare

SOSFS 2012:

8 Bilaga

7 (2012-06)

Återställ formulär

15

SOSFS

2012:8