SOSFS 2013:29

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpningsmedel

författningssamling

Socialstyrelsens

Upphävande av föreskrifterna

(SOSFS 2005:5) om tillstånd

för användning av vissa

bekämpningsmedel

SOSFS 2013:29 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-11-30

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS

2013:29 (M)

Utkom från trycket

den 10 december 2013

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5)

om tillstånd för användning av vissa bekämpnings-

medel;

beslutade den 19 november 2013.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 48 och 49 §§ förordningen

(2000:338) om biocidprodukter att Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av vissa bekämpnings-

medel ska upphöra att gälla vid utgången av år 2013.

Socialstyrelsen

TAINA BÄCKSTRÖM

Georg Lagerberg

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord