SOSFS 2014:18

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Socialstyrelsens

författningssamling

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 1999:5) om

allmäntjänstgöring för läkare

SOSFS 2014:18 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2015-1-26

Tryck: Edita Bobergs 2015

SOSFS

2014:18 (M)

Utkom från trycket

den 26 januari 2015

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om

allmäntjänstgöring för läkare;

beslutade den 16 december 2014.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 5 § patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

dels att 1 kap. 1, 2 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 3 kap. ska lyda ”Kirurgiska specialiteter”.

1 kap.

1 § I dessa föreskrifter används beteckningen AT för praktisk tjänst-

göring som läkare (allmäntjänstgöring) enligt 3 kap. 5 § patientsäker-

hetsförordningen (2010:1369). AT-läkare används som beteckning för

läkare som fullgör AT.

Med tjänstgöringsavsnitt avses i föreskrifterna de grupper av spe-

cialiteter som avses i 3 respektive 4 kap. samt de specialiteter som av-

ses i 5 respektive 6 kap.

Med målbeskrivning avses bestämmelserna i 2–6 kap.

2 § I 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) finns be-

stämmelser om AT:s och de olika tjänstgöringsavsnittens längd. Del-

tidstjänstgöring, dock lägst halvtid, ska tillgodoräknas som AT i pro-

portion till tjänstgöringens omfattning.

9 § Den handledning av AT-läkaren som arbetsgivaren svarar för en-

ligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska fullgöras

dels av en specialistkompetent läkare under varje tjänstgöringsavsnitt

(personlig handledare), dels av någon annan befattningshavare med

ett övergripande ansvar för AT-läkarens sammanhållna kompetensut-

veckling (huvudhandledare).

Så snart som möjligt efter AT-läkarens anställning ska huvudhand-

ledaren i samråd med AT-läkaren utforma en individuell skriftlig

handlednings- och tjänstgöringsplan.

AT-läkaren ska beredas möjlighet att tillsammans med den person-

liga handledaren och huvudhandledaren regelbundet utvärdera sin

tjänstgöring.

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman

SOSFS

2014:18

Arbetsgivaren ska eftersträva kontinuitet mellan handledare och

AT-läkare och i möjligaste mån undvika byte av handledare.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Gastón Fernández Palma