SOU 1936:32

Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914-1935 : redogörelse

N 4-0 (;(

oå (—

CU m

&( *. IOTQ'

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 19:36:32 SOCIALDEPARTEMENTET

SVENSK ARBETSLÖSHETSPOLITIK ÅREN 1914—1935

REDOGÖRELSE UTARBETAD INOM

SOCIALDEPARTEMENTET

%

STOCKHOLM

1936

Statens offentliga utrednilnugnari 1936

Krönblogisk förteckning

Betftnkanden 1 rörande seraflmcrlasarettets eko-

nomi samt 2 rörande lasarettets ställning och verksamhet. Baggström. 187 8. Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och sklliednmur m. 11]. Norstedt. 55 s. 13. 3. Betänkande med förslag om vissa föreskrifter he- trllffande konsumtionsmjölk. Marcus. 68 5. do- 4. Betänkande med förslag till lag om behandling av

förbrytare. hemfallne at alkoholmissbruk, m. m. Marcus. 56 s. Ju.

5. Betänkande med förslag angående revision av ". lagstlitnlngen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker. Marcus. 397 s. Fi. G. Utredning med förslag rörande bidrag st barn till änkor och .vissa invalider samt åt iöräldralösa barn. Beckman. 93 s. 5.

7. Socialiseringsproblemet. Allmänna synpunkter. Tiden. vili, 99 s. Fi.

8. Ur socialiseringens »curopeiska- idékrets. Tiden. viii, 210 s. Fl.

9. Socialiseringsidéer och sociallserlngspraxls ] Sovjet- unionen. 1. Tiden. iv, 206 s. Fl. 10. Statligt kaifemonopol. Marcus. 192 s. Fi. 11. Förslag till psalmbok för svenska kyrkan. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 58', 319 s. E. 12. Betänkande angående förlossningsvarden och barn- morskeväsendet' samt förebyggande mödra- och barnavård. Norstedt. 120 s. &. 13. Betänkande angående iamlliebeskattningen. Mar- cus. 147 s. Fi. 14. Betänkande angående. dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslän. Norstedt. 55 s. S. 15. Betänkande angående moderskapspenning och mö— druhjälp. Norstedt. 78 s. S. 16. Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötraflknmdel. Baggström. 183 s. h". 17. Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjö- lagen m. m. Norstedt. viij. 418 s. Ju. 18. Undersökningar rörande det samlade skattetrycket i Sverige och utlandet. Marcus. vii], 308 s. Fi.

Anm. Om särskild tryckort ej angives, iir tryckorten Stockholm. under vilket utredningen avgivits,

bokstäverna till det departement,

19. Betänkande med förslag till lagstiftning angående skyddsskogar rn. m. Marcus. 172 s. 1 karta.». Jo. 20. Betänkande med förslag i anledning av verlkställd granskning av 1932 års traflkutrednlngs törsllag till förordning angående allmän—automobiltrafik. ?Haegg- ström. 54 5. K. - 21. Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 19353. Mar- cus. 274 s. 1 karta. S'. 22. Den svenska. sjötortsnärlngen. Statlstisk-ekomomlsk undersökningu Norstedt. 111 s. 11. 23. Betänkande angående åtgärder för avhjälp'mnde av de inom vissa delar av Norrbottens läns lapipmurk yppade missförhållanden samt rörande de kostna— der som därav kunde föranledns ni. in. Luleå. Litnstryckeriet. 318 s. 1 bilaga. . 24. Betänkande med förslag till lag om internationella rättstörhallandcn rörande arv, testamente oich bo- utrednlng m. m. Norstedt. 82 s. Ju. Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa. delar av lagen den 29 juni 1923 (mr 286) om sparbanker m. m. Marcus. 163 s. Fl. 26. Sociala jordutrednlngens betänkande med förslag till revision av lagstiftningen angående avstyckning— m. ni. Marcus. 79 s. Jo. 21. Angående kontrollen över elektriska starkstreömsnn- läggningar. Engeström. 185 s. 11. 28. Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge) under dansk tid. Marcus. xxxj, 405 s. 1). 29. Betänkande om socialstyrelsens organisation.. Beck— man. 151 s. 8. 30. Betänkande med förslag till lagstiftning amgående skogar & städer och enskilds. tillhöriga. flygsands- . fält i Hallands län. Marcus. 108 5. Ja. 31. Betänkande med utredning och förslag amgåcnde åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren. , Baggström. 164 s. E. 32. Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914—1935. Nor- Stedt. 122 s. ?. _ 25.

Bokstäverna med fetstil utgöra hemnnelse- t. ex. E. = eckleslostikdeputementezt. Jo. =

iordhruksdepartcmenwt. Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens oftentllga utredningen yttre anordning (nr 98) utgivna utredningarna l omslag med enhetlig färg för varje departement.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1936: 32 SOCIALDEPARTEMENTET

SVENSK ARBETSLÖSHETSPOLITIK ÄREN 1914—1935

REDOGÖRELSE UTARBETAD INOM

SOCIALDEPARTEMENTET

STOCKHOLM 1936 KUNGL. nox'rnrcxnnmr. P. A. noasrmyr & söm 1 362735

EEfterföljande redogörelse har utarbetats för VI. Internationaler Gemeinde- konngress i Berlin den 8—13 juni 1936. Kostnaderna hava delvis bestritts av 5 svenska stadsförbundet.

MVIed hänsyn till det intresse, som redogörelsen ansetts äga även för dem, somn inom landet syssla med hithörande spörsmål, har det synts lämpligt att befordra densamma till trycket. Någon omarbetning har därvid icke sketztt, varav följer, att upplysningar om vissa inom landet allmänt kända förhhållanden fått kvarstå, ehuru de i första hand varit avsedda för utländska läsaare.

UUtarbetandet av redogörelsen har handhafts av biträdande sekreteraren hos ; statens arbetslöshetskommission T. Hessler (inledningen, kap. I—III och kapp. VI) samt av förste amanuensen i socialdepartementet A. Berger (kap. IV ( och V).

SStockholm i maj 1936.

SOCIALDEPARTEMENTET.

Inlednin 0".

Sveriges areal, som uppgår till inemot 450,000 kmz, understiger med alle- nast 20,000 km2 Tysklands ytvidd. Medan Sverige sålunda med avseende på arealen är en av Europas större stater, är emellertid invånarantalet förhål- landevis litet, allenast 6'2 milj. (31 december 1934), motsvarande mindre än 1(10 av Tysklands folkmängd. De norra delarna av Sverige, som till stor del utgöras av ofruktbara områden, äro mycket glest bebodda. Den avgjort största delen av befolkningen är bosatt i södra och mellersta Sverige samt längs kusten vid Bottniska viken.

Trots Sveriges nordliga läge de sydligaste delarna äro belägna i jämn- höjd med norra Skottland, medan nordspetsen av Sverige när inemot 30 mil norr om polcirkeln är klimatet tack vare Golfströmmen väsentligt gynn- sammare än i andra lika nordligt belägna delar av värld-en. Sedan gammalt har huvuddelen av befolkningen livnärt sig på jordbruk och boskapsskötsel. Liksom i flertalet andra länder har emellertid dessa näringsgrenars relativa betydelse under 1800—tal-ets senare del och under 1900-talet gått tillbaka främst till följd av den hastiga industriella expansionen. Medan sålunda år 1870 över 70 0/0 av landets folkmängd hämtade sin näring ur jordbruket med binäringar, hade denna proportion år 1930 sjunkit till omkring 40 0/0. Även absolut sett är den folkmängd, som kommer på jordbruket, år 1930 lägre än är 1870. Trots denna utveckling får emellertid jordbruket alltjämt anses såsom en av landets viktigaste näringsgrenar.

Det svenska näringslivet belyses av tabell 1, i vilken yrkesutövarna förde- lats efter olika yrkesgrupper. Uppgifterna grunda sig på resultaten av 1930 års folkräkning.

Landets rikedom på skog och förekomsten av naturliga transportleder i de många vattendragen ha gjort skogsbruket till en betydelsefull förvärvskälla. Det är vidare med hänsyn härtill naturligt, att trävaru- och pappersmasse- industrierna för landet ha blivit mycket viktiga näringar. Arbetsmarknaden i de mellersta och norra delarna av landet präglas till mycket stor del av de arbetstillfällen, som dessa industrier kunna bereda befolkningen.

Av Sveriges olika naturtillgångar må förutom skogen nämnas de ovanligt rikliga fyndigheterna av högprocentiga järnmalmer. Gruv— och järnhante- ring äro även betydelsefulla förvärvskällor för stora delar av befolkningen. Av övrig industriell verksamhet må nämnas stenindustrien, som för vissa de- lar av väst- och sydkusten (Bohuslän och Blekinge) utgör befolkningens hu-

Tab. 1. Antal yrkesutövare, fördelade på olika yrkesgrupper enligt folkräkningen den 31 december 1930.

Y r k e n Antal Procent Jordbruk med binäringar ...................... 1,040,793 32.2 Industri och hantverk ........................ 926,999 28.6 Malmbrytning, mineral-, metall— och maskin- industri .................................. 205,281 6.3 Jord— och stenindustri ...................... 56,525 1.8 Trävaruindustri ............................ 100,825 3-1 Pappers— och grafisk industri ................ 76.167 2.4 Närings— och njutningsmedelsindustri .......... 75,079 2.8 Textil— och beklädnadsindustri .............. 153,010 4.7 Läder-, hår— och gummivaruindustri .......... 63,910 2.0 Kemisk—teknisk industri ...................... 20,812 0.6 Byggnadsverksamhet, belysnings— och vatten— ledningsindustri m. m. .................... 171,473 5.3 Ej specificerad industri ...................... 3,917 0.1 Handel och samfärdsel ........................ 511,066 15.8 Allmän tjänst och fria yrken .................. 184,139 5.7 Husligt arbete ................................ 208,827 644 F. (1. yrkesutövare och övriga .................. 364.378 11.3 Summa 333620? 100.0

vudsakliga näringsfång, ävensom textilindustrien. Stenjndustrien arbetar väsentligen för export, medan textilindustrien är inriktad på produktion för hemmamarknaden.

Landets stora utsträckning i norr och söder —— avståndet mellan den nord- ligaste och sydligaste delen uppgår till omkring 150 mil — medför, att de kli- matologiska förhållandena bli synnerligen olika. I de nordligare delarna, där sommaren är kort, sysselsätter jordbruket arbetare endast under om- kring fyra månader av året, medan arbetssäsongen i de sydligaste delarna är väsentligt längre, omkring sex månader eller mera. Utmärkande för jord- bruket i de nordliga delarna av Sverige är vidare, att brukningsdelarna äro små. Detta medför, att i norr behovet av särskilt avlönad arbetskraft är vä- sentligt mindre än i söder, där brukningsdelarna genomgående äro större.

Av ålder har jordbruket tillgodosett sitt arbetskraftsbehov genom årsan- ställda arbetare. Under vintern ha dessa varit sysselsatta med skogsavverk- ningar ävensom med diverse förbättrings- och underhållsarbeten inom jord- bruket. Endast i mindre utsträckning förekom tidigare, att särskild arbets- kraft anställdes under vårbruket och skördetiden. Utvecklingen har emeller- tid gått därhän, att jordbruket alltmera övergått till dagavlönad arbetskraft, som anställes antingen för sommarhalvåret eller för ännu kortare tid.

Arbetena i skogarna erbjuda ett betydelsefullt komplement till jordbrukets arbetsmarknad. Avverkningarna äga huvudsakligen rum vintertid, då sam- tidigt nedforslingen sker av det huggna timret från skogarna till de frusna floderna. Under senare tid har emellertid utvecklingen gått mot en jämnare

fördelning av arbetstillfällena till alla delar av året, något som i sin tur ökat storleken av den fasta skogsarbet—arkåren. Alltjämt äga emellertid avverk- ningarna vintertid betydande omfattning och utgöra ett viktigt näringsfång för den jordbrukande befolkningen i de skogbärande delarna av landet.

Inom industriens olika näringsgrenar äro tegelbruks- och sockerindustri- erna typiska säsongyrken. Säsongvariationer av olika styrka göra sig emel- lertid gällande även inom flertalet andra näringsgrupper, exempelvis såg- verksindustrien. Arbetet inom textilindustrien påverkas vidare av de höst och vår inträffande försäljningssäsongerna. Av övriga näringar må fram- hållas byggnadsindustrien, som till följd av kylan vintertid i stora delar av landet måste betydligt inskränkas. Vissa näringsgrupper erbjuda förhållan- devis konstant arbetstillgång, såsom malmförädlingsindustrien, maskin— och metallindustrien samt livsmedelsindustrien.

Utvecklingen inom näringslivet har, om man bortser från jordbruket, gått mot en utjämning av säsongvariationerna. Vid bedömandet av vad denna ut— veckling har medfört för den enskilde individen bör emellertid hänsyn tagas till att variationer i arbetstillgången icke äro liktydiga med däremot svaran- de säsongsysselsättning och säsongarbetslöshet. Den enskilde arbetarens år- liga sysselsättningstid är nämligen beroende på förekomsten av varandra supplerande säsongarbeten på olika områden av arbetsmarknaden ävensom möjligheten att kombinera dessa. Inom näringslivet har under senare tid gi- vit sig till känna en tendens till uppdelning av arbetsmarknaden i från var- andra alltmera avgränsade delmarknader, något som medfört, att såväl be- nägenheten för som möjligheten till kombination av olika säsongarbeten minskats. Trots den utveckling, som ägt rum, är det sålunda sannolikt, att säsongarbetslösheten ur individuell synpunkt icke undergått en motsvarande utjämning. Huru utvecklingen verkligen gestaltat sig är emellertid till följd av otillfredsställande statistiskt material icke möjligt att belysa.

FÖRSTA AVDELNINGEN.

KAP. I.

Översikt över arbetslöshetens utveckling åren 1914—1935.

Innan en redogörelse lämnas för utvecklingen av arbetsmarknaden i Sve- rige under de senaste decennierna, torde med några ord böra beröras det fö- refintliga statistiska materialet.

Sverige saknar en arbetslöshetsstatistik i detta ords egentliga bemärkelse. Det finns sålunda inga uppgifter över det verkliga antalet arbetslösa. Ut- vecklingen av arbetsmarknaden får i stället beskrivas med tillhjälp av vissa andra uppgifter, vilka icke direkt ange antalet arbetslösa, men som dock kunna sägas vara förhållandevis goda mätare av de förskjutningar, som äga rum å arbetsmarknaden.

Sedan lång tid tillbaka ha olika lokala fackorganisationer frivilligt åtagit sig att till den centrala myndighet, som närmast handlägger ärenden av social natur, nämligen socialstyrelsen, lämna uppgifter rörande antalet inom vederbörande organisation till följd av arbetslöshet fristämplade medlemmar. Denna statistik omfattar sålunda allenast de organiserade arbetare, beträf- fande vilka arbetslöshetsuppgifter lämnas till socialstyrelsen. Statistiken av- ser vidare allenast industriens och handelns arbetare, icke arbetarna inom jordbruksnäringen.

Vid bedömandet av fackföreningsstatistiken får vidare hållas i minnet den betydande utveckling, som arbetarnas organisationer undergått under senare tid. Vid tiden före kriget var antalet organiserade arbetare förhållandevis litet och omfattade främst de mera yrkeskunniga arbetarna. Sedan denna tid har antalet betydligt ökats. Det kan sålunda nämnas, att, medan antalet arbetare inom de till landsorganisationen anslutna förbunden år 1914 upp- gick till något mindre än 100,000, antalet vid utgången av år 1935 stigit till omkring 700,000. Denna betydande stegring av antalet organiserade arbetare har inneburit, att organisationerna tillförts nya arbetarkategorier med i ge— nomsnitt större arbetslöshetsrisker. Fackföreningsstatistiken över antalet arbetslösa inom fackorganisationerna lämpar sig visserligen till att belysa variationerna i arbetslöshetens omfattning från en tidpunkt till en annan när- liggande men tillåter däremot icke jämförelser av arbetslösheten för två från varandra mera avlägset liggande tidpunkter.

Utvecklingen av arbetsmarknaden återspeglas även i variationen i antalet arbetssökande per 100 lediganmälda platser vid den offentliga arbetsförmed- lingen. Vid bedömandet av denna statistik får ihågkommas, att de arbets—

sökande ingalunda alltid äro arbetslösa. Statistiken rörande verksamheten vid den offentliga arbetsförmedlingen är sålunda ingen arbetslöshetsstati- stik. Däremot ingår naturligen en del och (kanske en stor del av de arbets- lösa i antalet vid de olika förmedlingsanstalterna anmälda arbetssökande. Även vid bedömandet av denna statistik bör hänsyn tagas till den utveckling, som den offentliga arbetsförmedlingen undergått under de se- naste decennierna. Är 1914 utgjorde antalet genom den offentliga arbets- förmedlingen tillsatta platser 138,000; motsvarande antal år 1935 hade sti- git till 317,000. Medan fackföreningsstatistiken uteslutande omfattar indu- striens, handelns och sjöfartens arbetare, avser åter arbetsförmedlingsstati- stiken i främsta rummet jordbrukets arbetare.

Arbetsmarknaden belyses även i viss mån av antalet hos de lokala ar- betslöshetskommittéerna anmälda arbetslösa. Såsom kommer att framgå av den efterföljande redogörelsen, skall en arbetslös person, som till följd av arbetslöshet önskar komma i åtnjutande av samhällets hjälp, anmäla sig hos ett särskilt kommunalt organ, arbetslöshetskommittén. Uppgifter rörande antalet hos dessa kommunala organ anmälda inrapporteras till den statliga uppsiktsmyndigheten över hjälpverksamheten för arbetslösa, statens arbets- löshetskommission. Denna statistik omfattar, såsom framgått av det före- gående, allenast sådana arbetslösa, vilka anmält sig vara i behov av hjälp till följd av arbetslöshet; den avser sålunda ingalunda hela antalet arbetslösa. Det är emellertid naturligt, att variationerna i antalet hjälpsökande arbets- lösa i viss mån skola återspegla förändringarna i läget å arbetsmarknaden. Uppgifter rörande antalet hjälpsökande arbetslösa finnas endast från och med oktober månad 1921; för vissa av de föregående månaderna samma år har antalet hjälpsökande arbetslösa kunnat approximativt upp— skattas.

Den efterföljande skildringen av arbetslöshetens utveckling i Sverige stöder sig närmast på de ovan berörda uppgifterna rörande arbetslösheten inom fackorganisationerna, antalet arbetsansökningar per 100 lediga platser vid den offentliga arbetsförmedlingen och antalet hjälpsökande arbetslösa. Ingen av dessa tre statistiska serier åskådliggör arbetslöshetens omfattning, men till- sammans torde de förhållandevis väl belysa inträffade förskjutningar i läget å arbetsmarknaden.

Utvecklingen å arbetsmarknaden enligt det i det föregående berörda sta- tistiska materialet framgår av tabellerna 2——4.

Arbetsmarknaden i Sverige gestaltade sig i stort sett mycket tillfredsställan- de under de närmaste åren före världskrigets utbrott. Arbetslöshet synes denna tid ha förekommit i endast ringa omfattning. Det framgår av de återgivna. tabellerna, att antalet arbetsansökningar vid den offentliga arbetsförmed- lingen i april och maj 1914 allenast uppgick till 91 respektive 93 per 100 lediga platser. Enligt dessa uppgifter kunde sålunda icke samtliga anmälda platser besättas. Det var tydligt, att på vissa områden brist på lämplig ar- betskraft förelåg.

Tab. 2. Arbetslösheten inom fackorganisationerna. Procent. Åren 1914—1935.

Års- År 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 31/12 medel?

tal 1914 10.4 7.5 6.5 5.1 3.2 3.1 3 0 8.1 7.7 8.1 10.3 15.0 7.3 1915 14.8 12.0 11.2 8.5 6.7 6.3 4.0 3.6 3.5 3.8 4.5 7.7 7.2 1916 8.0 6.7 5.2 4.7 3.3 2.7 2.7 2.2 2.2 2.3 2.2 5.4 4.0 1917 5.9 5.5 6.1 4.4 2.8 3.1 3.3 2.8 2.4 2.8 2.4 5.8 4.0 1918 6.0 5.0 4.9 5.0 4.0 4.6 4 2 3.5 3.7 3.2 3.4 7.3 4.6 1919 7.5 7.6 8.1 7.5 6.1 4.6 3.8 3.2 3.1 3.2 3.8 7.2 5.5 1920 7.6 7.5 4.5 3. 2.9 3.4 2.8 3.0 2.9 4.9 7.0 15.8 5.4 1921 20.1 20.7 24.5 24.2 25.1 27.7 27.9 27.4 27.3 27.1 28.8 33.2 26.6 1922 34.3 31.9 30.5 28.3 22.9 20.9 18.2 16.7 15.1 15.5 17.2 21.3 22.9 1923 20.5 19.4 18.0 14.9 10.7 9.8 9.1 8.6 8.0 8.2 9.3 14.0 12.5 1924 13.6 13.4 13.9 11.6 7.6 7.4 6.2 6.6 7.0 8.4 10.5 15.6 10.1 1925 14.8 13.6 12.0 10.8 8.2 8.2 7.6 7.7 8.5 10.1 11.8 19.5 11.0 1926 15.7 14.8 14.7 12.3 9.9 9.6 8.6 8.3 9.1 11.4 13.0 19.1 12.2 1927 16.3 15.6 14.1 12.3 9.9 9.4 8.3 7.9 8.4 10.4 12.8 18.6 12.0 1928 14.3 13.3 13.2 11.7 8.2 7.6 7.4 6.9 7.8 9.0 10.9 17.3 10.6 1929 14.8 14.6 13.7 11.4 7.7 6.8 6.3 6.1 6.7 8.2 10.1 16.3 10.2 1930 13.9 13.2 12.3 10.8 8.0 8.0 8.0 8.1 9.5 12.3 15.3 22.9 11.9 1931 20.2 18.7 19.4 17.1 13.2 12.4 11.8 12.8 13.4 16.4 19.3 26.5 16.8 1932 24.2 23.8 24.1 20.8 19.0 19.3 19.4 20.0 20.6 22.1 24.1 31.0 22.4 1933 28.8 27.7 28.7 24.3 21.1 20.3 19.4 19.6 19.2 20.2 22.3 27.2 23.3 1934 24.4 24.4 23.8 19.6 15.4 14.0 12.9 13.3 13.0 14.8 17.1 23.7 18.0 1935 22.3 20.1 18.5 16.0 12.0 11.3 9.9 10.2 10.9 12.7 14.9 21.9 15.0

Med krigsutbrottet inträdde en häftig rubbning av förhållandena å ar- betsmarknaden. Till stor del torde dessa rubbningar vara att tillskriva den oro, som grep sinnena och som medförde, att arbetsgivare på vissa håll vid- togo omfattande inskränkningar i driften till följd av en befarad nedgång i efterfrågan på varor. Till en del voro naturligen de inträffade rubbningarna att tillskriva nödvändigheten av att taga landets produktivkrafter i anspråk för delvis nya uppgifter. Den omständigheten, att Sverige i samband med krigsutbrottet företog mobilisering, försvårade [den industriella driftens upp- rätthållande, något som tog sig uttryck i nedläggande av eller inskränkningar i driften.

Världskriget skapade sålunda omedelbart en viss arbetslöshet i landet, som kännetecknade utvecklingen under hela återstoden av år 1914. Det var givet- vis i främsta rummet exportindustrierna, som ledo avbräck genom krigstill- ståndet, men verkningarna gåvo sig tillkänna även för en del industrier, som huvudsakligen arbetade för hemmamarknaden.

Den i anledning av världskrigets utbrott inträdda arbetslösheten nådde sin 'kulmen vid årsskiftet 1914/1915. Antalet arbetsansökningar per 100 lediga platser vid den offentliga arbetsförmedlingen kulminerade i januari månad och visade under våren 1915 en stark nedgång. Under sommaren kunde den av världskriget förorsakade arbetslösheten väsentligen anses övervunnen. Den efterträddes av synnerligen goda konjunkturer. Efterfrågan på varor från utlandet, särskilt från de krigförande länderna, ökades kraftigt i jäm-

Tab. 3. Antal ansökningar per 100 lediga platser vid den offentliga arbetsförmedlingen. Åren 1914—1935.

Års— År Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. medel— tal

1914 125 127 107 91 93 104 99 133 121 128 192 182 131 1915 202 181 147 125 118 135 134 122 110 110 141 113 141 1916 1.38 124 109 90 85 92 82 88 79 87 106 97 102 1917 110 124 118 108 93 94 88 83 81 100 115 105 108 1918 137 167 158 143 136 156 147 131 115 109 125 139 144 1919 179 162 141 111 99 100 101 97 92 92 113 110 122 1920 125 112 91 80 84 92 94 95 98 110 155 153 113 1921 246 301 240 203 213 258 261 235 223 263 384 473 282 1922 482 479 381 368 257 215 203 172 155 177 269 321 296 1923 346 308 231 165 135 146 141 140 126 129 191 195 186 1 924 270 236 186 157 136 134 142 135 128 149 227 237 177 1925 329 292 224 172 163 161 165 158 156 175 259 237 206 1926 310 279 204 170 168 171 165 155 161 192 298 290 212 1927 337 299 227 183 176 166 154 150 145 172 268 264 210 1928 325 300 218 171 151 159 170 162 143 159 248 239 201 1929 267 229 180 154 136 137 138 136 128 150 211 214 174 1930 265 226 177 143 131 128 141 144 147 178 274 251 183 1931 243 254 200 202 170 196 206 207 204 271 483 388 251 1932 453 508 397 382 380 405 420 409 407 463 853 881 487 1 933 735 737 729 620 559 566 626 579 577 663 865 810 685 1934 735 694 514 477 383 379 362 332 331 379 549 531 463 1935 485 477 414 321 303 284 277 255 244 284 434 442 365

förelse med förhållandena under fredstiden, något som särskilt gällde expOrt- industriernas produkter. Den gynnsamma utvecklingen fortsatte även under år 1916, då relationen mellan arbetsansökningar och lediga platser än ytter- ligare sjönk; den uppgick i juli 1916 till allenast 82. En påtaglig brist på arbetskraft förelåg sålunda denna tid.

I slutet av år 1916 och början av år 1917 framträdde tecken på försäm— rade konjunkturer. De synnerligen gynnsamma avsättningsmöjligheterna började motvägas av ökade svårigheter att anskaffa råmaterial, något som sammanhängde med skärpningen av krigföringen till sjöss och de krigfö- rande makternas strävan att inskränka råvarutillförseln till de neutrala länderna. År 1918 ingick med ett starkt försämrat läge. Bristen på råvaror inom industrien gjorde sig nu alltmer kännbar. Svårigheterna minskades visserligen något till följd av det handelsavtal, som Sverige i maj 1918 in- gick, och som medförde vissa lättnader i tillförseln av råvaror. Efter vapen- stilleståndet i november 1918 inträffade emellertid en kort och häftig kris. Man väntade ett omfattande prisfall, varför inskränkningar i driften allmänt vidtogos. Mycket snart vände sig utvecklingen emellertid på nytt. Det fram- går av tabellerna, att arbetstillgången år 1919 var mycket god; på våren detta år satte en ny högkonjunktur in, som varade till på sensommaren år 1920. I april sistnämnda år utgjorde antalet arbetsansökningar per 100 lediga platser allenast 80.

1 2 Tab. 4. Antalet till arbetslöshetskommissio- Oktober 1321—- År Januari Februari Mars April Maj Jun 1921 ........ (60.000) —— — — — 1922 ........ 163,200 158,600 149,000 126,800 83,000 49,300 * 55,500 49,200 43,400 35,200 24,100 20,7 )0 16,600 15,900 13.700 10,300 7,000 5,690 20,600 21.600 18,600 14.800 12,100 10,3)0 22,700 22.300 20,500 16,600 18,900 11,8)0 27.400 25.400 22,400 22,200 18,200 15.200 26.700 26.300 24.600 19,600 14.100 11,1”)0 18.500 17,700 15,700 12,300 5,400 5,900 16.600 15,400 13,600 11.400 9,000 6,6)0 40.200 41,600 41 ,900 39,40() 34.600 31.110 1932 ........ 103.700 108,000 109,700 1 11,300 104.100 97,4 )0 1933 ........ 180,600 181.900 186.600 176,800 156,200 145.ö)0 1934 ........ 171,500 166,300 160,300 145,600 1 16,300 99.610 1935 ........ 93,400 89,800 83,600 75.100 61,200 51,2)0

känna redan i medio av år 1920. Såväl fackföreningsstatistiken som upp— gifterna rörande den offentliga arbetsförmedlingen visade under de senare sommarmånaderna en ogynnsam utveckling. Den procentuella arbetslöshe- ten inom fackorganisationerna visade en kraftig stegring. Den 31 oktober utgjorde sålunda antalet arbetslösa fackföreningsmedlemmar 4.3 0/0, i no- vember 7.0 0/0 och i december icke mindre än 15.8 0/0.

En allmän stagnation förmärktes inom näringslivet. Omfattande realisa- tioner vidtogos och den industriella produktionen sjönk snabbt. År 1921 medförde ett ytterligare försämrat läge. Arbetslösheten låg under hela året på en mycket hög nivå, och sommaren medförde knappast någon förbättring i läget. Hösten 1921 steg antalet arbetslösa inom fackorganisationerna till 33.2 %, d. v. s. motsvarande näs—tan jämnt 1/8 av samtliga rapporterade fack- föreningsm-edlemmar.

Början av år 1922 utmärkte kulmen av lågkonjunkturen. Antalet arbets- ansökningar per 100 lediga platser had-e nu stigit till 482. Enligt den av arbetslöshetskommissionen förda statistiken utgjorde antalet hjälpsökande arbetslösa över 163,000, ett för denna tid mycket högt antal.

Våren 1922 innebar en avsevärd lättnad av trycket å arbetsmarknaden. Den [industriella produktionen kom nu åter i gång, och antalet arbetslösa sjönk avsevärt. Utvecklingen belyses bäst av uppgifterna rörande arbetslös- heten inom fackorganisationerna och den offentliga arbetsförmedlingens sta- tistik. Den starka nedgången i antalet hjälpsökande arbetslösa samman- hänger nämligen delvis med de betydande avstängningar från arbetslöshets- hjälp, som denna tid vidtogos av arbetslöshetskommissionen, och som med- förde, att arbetslösa i stor utsträckning slutade att anmäla sitt hjälpbehov till följd av att möjligheter till erhållande av hjälp icke förelågo. Ehuru hösten 1922 medförde någon försämring, var läget dock väsentligt bättre än ett år tidigare. Under år 1923 sjönk arbetslösheten än ytterligare. Alltjämt

december 1935.

__

==

Juli Augusti September Oktober November December Årsmedeltal (80.000) —- 98.300 120.000 141.000 (c:a 85.000) 38.300 36.000 35.100 37.300 43.500 45.900 80.500 19.100 15.800 12.700 11.900 13.800 16.100 26.400

4.800 4.200 4.500 6.500 9.200 12.600 9.200 9.400 9.500 10.200 13.100 18.000 20.300 14.900 10.800 11.200 12.000 15.600 20.100 24.700 16.900 12.200 12.800 12.900 16.500 21.400 24.200 19.200 9.500 9.800 10.000 13.000 16.400 18.700 16.700 5.100 4.800 5.000 7.300 9.800 12.000 10.200 5.800 6.300 8.600 14.600 24.800 31.900 13.700 30.500 35.700 40.400 57.100 77.300 88.800 46.500 94.700 99.800 106.400 123.600 147.000 161.200 113.900 138.900 144.200 151.500 164.700 170.700 171.100 164.100 86.300 83.000 78.900 84.800 92.000 92.900 114.800 42.600 41.700 41.200 47.000 54.200 58.000 61.600

dröjde dock denna tid omfattande arbetslöshet kvar inom vissa näringsgrenar, såsom inom gruv- och järnbruksindustrien. År 1924 torde väsentligen kun- na karakteriseras såsom ett återhämtningens år. Sommaren 1924 beteck— nar ett bottenläge i arbetslöshetens omfattning; antalet hjälpsökande hade nu nedgått till allenast 4.200.

För bedömandet av utvecklingen under de följande åren torde i korthet böra lämnas några uppgifter rörande produktionens utveckling i Sverige. Uppgifter, belysande ökningen av den sysselsatta arbetskraften. av produk— tionsvolymen och av den använda drivkraften, ha sammanställts i efterföl- jande tabell. '

Tab. 5. Jämförelse mellan ökningen av antalet arbetare, av produktionsvolym och av drivkraft inom industriell verksamhet.

Åren 1924—1934. År 1924 = 100.

Å r Produktions— Arbetar— Drivkraft

volym antal Hkr

1924 .......................................... 100 100 100 1925 .......................................... 103 103 104 1926 .......................................... 1 13 107 109 1927 .......................................... 116 108 1 14 1928 .......................................... 123 116 121 1929 .......................................... 138 1 19 127 120 132 1 13 141 106 141 104 143 116 151

Det framgår av denna tabell. att från år 1924 fram till och med år 1930 såväl arbetarantalet som produktionsvolymen varit i stigande. Industrien har kunnat för varje år sysselsätta ett allt större antal arbetare. Det framgår emellertid vidare, att stegringen av produktionens omfattning gått i hasti- gare tempo än stegringen av arbetarantalet. Den använda drivkraften har samtidigt mycket kraftigt ökats. Medan sålunda under tiden 1924—1930 ar- betarantalet stegrats med 20 0/0, har antalet i anspråk tagna hästkrafter ökats med 32 0/o och produktionsvolymen med 38 0/0. Det anförda sifferm-aterialet återspeglar den omfattande rationaliseringen inom svensk industri denna tid.

T-ill belysning av utvecklingen under tiden efter den stora fredskrisen åter— gives i följande tabell antalet hjälpsökande fördelade på olika yrken. Enär en delvis ny yrkesförteckning kom till användning från den 1 januari 1935, föreligga för detta år jämförbara uppgifter allenast för de olika huvudgrup- perna.

Tnb. 6 a. Hjälpsökande arbetslösus Antal. Årsmedeltal

Y r k e 5 g r 11 p p 1923 1924 1925 1926

Jordbruk och Skogshushållning ................ 1.704 380 1.119 926 Jordbruk ................................... 995 291 442 451 Skogshushållning ............................ 709 89 677 475 Industri och hantverk ........................ 17.171 5.796 8.355 9.104 Gruvdrift och malmförädling .................. 2.732 955 1.664 1.899 Jord—. sten- och glasindustri .................. 2.537 618 587 887 Metall— och maskinindustri .................... 5.907 2.067 1.950 1.569 Trävaruindustri .............................. 1.272 442 1.673 2.021 Byggnadsverksamhet .......................... 1.659 665 1.211 1.429 Läder-. hår—. gummi- o. d. industri.. 708 59 107 142 Textilindustri ...................... . . . 114 67 113 141 Beklädnadsindustri .......................... 127 40 64 78 Närings— och njutningsmedelsindustri .......... 307 140 182 202 Kemisk—teknisk och belysningsindustri ........ 201 60 163 99 Trämasse— och pappersindustri ................ 266 44 54 57 Grafisk industri .............................. 148 45 47 56 Industri och hantverk. ej särsk. specif. ........ 1.793 594 540 524 Sjöfart och fiske .............................. 564 340 564 301 Handel och samfärdsel ........................ 1.592 625 996 956 Kentors-. bank- och försäkringspersonal ........ 223 51 87 61 Butiks— och magasinspersonal .................. 468 221 332 321 Hotell—. kafé- och restaurangrörelse ............ 61 25 26 32 Landtransport ................................ 663 278 491 509 Allmän och litterär verksamhet .............. 13 4 4 8 Handel och samfärdsel. ej särsk. specif. ........ 164 46 56 25 Husligt arbete ................................ 132 38 11 5 Arbete. ej hänförligt till annan grupp ........ 5.287 2.062 3.837 5.558

Summa 26.450 9.241 14.882 16.850

Trots att industrien under åren närmast efter år 1924 kunde sysselsätta ett alltjämt ökat antal arbetare. kännetecknades utvecklingen av arbetsmarkna- den av ett stegrat överskott på ledig arbetskraft. Under början av år 1924 fram till och med september månad hade arbetslöshetsprocenten inom .fack- organisationerna legat lägre än under föregående år; från och med oktober lågo 1924 års siffror högre än motsvarande relationstal för år 1923. Slutet av år 1924 kännetecknades av en hastigt stigande arbetslöshet, ett förhållan- de. som även återspeglas i det till kommissionen rapporterade antalet hjälp- sökande arbetslösa. som inom loppet av några få månader flerdubblades. Denna utveckling fortsatte sedermera under åren 1925 och 1926. I slutet av år 1926 och i början av år 1927 syn—es den stigande arbetslösheten ha nått sin kulmen. Våren 1927 medförde en nedgång. och arbetsmarknaden ut- vecklade sig härefter under de närmaste åren åter i gynnsam riktning.

Arbetslösheten åren 1925—1927 visade en helt annan karaktär än under fredskrisen. Åren 1921—1923 berörde arbetslösheten praktiskt taget alla nä-

fördelning på olika yrkesgrupper. 1929—1995. 1927 1928 1929 1990 1991 1992 1999 1994 1995 921 794 424 611 6.560 19.650 30.106 17.786 6.586 594 499 258 995 1.624 6.849 12.769 9.140 3.187 987 295 166 276 4.996 19.001 17.997 8.646 9,999 9.826 7.623 4.618 6,619 22.694 49.835 69.864 48.830 28.110 1.502 1.297 699 918 3.360 7.948 8.242 4.865 964 590 959 600 5.209 8.348 12.000 10.612 mm 1209 699 996 3.438 9.220 12.594 7.461 2.445 1.830 1.249 2.009 5.777 11.258 19.442 8.905 1.660 1.428 849 1.092 2.179 6.822 12.519 8.445 178 112 86 102 218 405 859 549 156 107 94 197 169 416 841 492 117 117 84 97 172 549 1.211 1.044 297 209 149 150 908 904 1.641 1.522 100 114 89 85 176 448 665 684 131 125 71 221 919 1.702 2,511 1.651 81 67 26 22 56 228 446 924 597 484 260 316 725 1.593 2.959 2.282 234 194 97 148 590 1.600 2.708 2.904 1.270 1.251 1.251 655 820 1.813 5.997 11.238 9.942 5.490 96 89 46 54 190 471 1.044 1.080 419 989 225 241 491 1995 2.899 2.540 49 50 90 49 87 287 885 799 655 640 920 457 1.014 9.005 5.777 4.524 11 12 8 5 17 98 909 281 99 72 26 20 74 141 924 178 10 11 62 29 36 192 976 210 45 6.987 6.788 4.356 5.496 14.907 37.092 49.762 36.330 20.080 19.229 16.661 10.212 13.723 46.540 119,9061164054 114.802 61.581

Tab. (; b. Hjälpsökande arbetslösms Procent. Årsmedelt1a1

Y r k e 5 g r u p p 1923 1924 1925 1926 |

Jordbruk och Skogshushållning ................ 6.5 4.1 7.6 5.5 Jordbruk .................................... 3.8 3.1 3.0 2.7 Skogshushållning ............................ 2.7 1.0 4.6 2.8 Industri och hantverk ........................ 65.0 62.7 56.0 54.0 Gruvdrift och malmförädling .................. 10.3 10.3 11.2 11.3 Jord-. sten— och glasindustri .................. 9.6 6.7 3.9 5.3 Metall— och maskinindustri .................... 22.3 22.4 13.1 9.3 Trävaruindustri .............................. 4.8 4.8 11.2 12.0 Byggnadsverksamhet .......................... 6.3 7. 2 8.1 8.5 Läder-. hår-, gummi— o. d. industri ............ 0.4 0.6 0.7 0.8 Textilindustri ................................ 0.4 0.7 0.8 0.8 Beklädnadsindustri .......................... 0.5 0.4 0.4 0.5 Närings- och njutningsmedelsindustri .......... 1.2 1.5 1.2 1.2 Kemisk-teknisk och belysningsindustri ........ 0 8 0.7 1.1 0.6 Trämassse— och pappersindustri ................ 1.0 0.5 0.4 0.3 Grafisk industri .............................. 0.6 0.5 0.3 0.3 Industri och hantverk. ej särsk. specif. ........ 68 6.4 3.6 3.1 Sjöfart och fiske .............................. 2.1 3.7 3.8 1.8 Handel och samfärdsel ...................... 5.9 6.8 6.7 5.7 Routers-, bank— och försäkringspersonal ........ 0.8 0.6 0.6 0.4 Butiks- och magasinspersonal .................. 1.8 2.4 2.2 1.9 Hotell—, kafé- och restaurangrörelse ............ 0.2 0.3 0 2 0.2 Landtransport ................................ 2.5 3.0 3.3 3.0 Allmän och litterär verksamhet .............. - -—- -— 0.1 Handel och samfärdsel. ej särsk. specif ......... 0.6 0.5 0.4 0.1 Husligt arbete ................................ 0.5 0.4. 0.1 —-— Arbete. ej hänförligt till annan grupp ........ 20.0 22.3 25.8 33.0 ' Summa 1000 1000 | 1000 1000

ringsgrenar och drabbade såväl den yrkeskunniga som den icke yrkeskun- niga arbetskraften. Ären 1925—1927 var det åter främst grovarbetarna, som drabbades av otillräcklig arbetstillgång. Detta förhållande framgår med sär- skild tydlighet av arbetslösh-etskommissionens statistik. Medan exempelvis gruppen »Arbete. ej hänförligt till annan grupp», som utgöres av grov- och diversearbetare. är 1924 i genomsnitt omfattade omkring 2.100. hade antalet är 1927 stigit till 7.000. Trots att totalantalet hjälpsökande samtidigt under- gått en avsevärd ökning, hade dock grovarbetarnas relativa andel av de h jälp- sökande stegrats från 22.3 0/0 år 1924 till 36.4 0/0 år 1927. Bristen på arbets- tillfällen för grovarbetare var så påtaglig. att arbetslösheten denna tid ofta karakteriserades såsom ett grovarbetarproblem. Orsakerna härtill voro många.

Under den stora krisen år 1921—1923 hade av naturliga skäl knappast någon nyrekrytering av arbetskraft ägt rum. Detta medförde i första hand omedelbart försämrad arbetstillgång och därmed arbetslöshet för de unga

1923—1935.

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 4.8 8 4.1 4.5 14.1 17.4 18.9 15.5 10.7 2.8 2.5 2.5 3.5 6.0 7.8 8.0 5.2 2.0 1 8 1.6 2.0 10.6 11.4 10.5 7.5 5.5

50.9 45.7 45.3 48.2 48.8 43.8 42.6 42.5 45.6 7.8 7.8 6.8 6.7 7.2 7.0 5.0 4.2 5.0 3.2 3.5 4.4 11.2 7.3 7.3 9.2 8.9 7.2 6.9 6.8 7.4 8.1 7.6 8.5 12.7 11.0 12.2 14.6 12.4 9.9 8.2 7.8 8.6 8.6 8.3 7.5 4.7 6.0 7.7 7.4 0.9 0.7 0.8 0.7 0.5 0.3 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9 1.0 0.9 0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 0.7 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.2 1.4 1.1 0.7 0.8 1.0 1.3 0.5 0.7 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 1.6 2.0 1.5 1.5 1.4 0.4 0.4 0.9 0.2 0.1 0.2 0.9 0.3 2.8 2.9 2.5 2.9 1.5 1.4 1.9 2.0 1.2 1.2 0 9 1.1 1.1 1.4 1.7 2.0 2.1 6.6 7.5 6 4 5.9 3.9 4.7 6.9 8.1 8.9 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9 2.2 2.3 2.2 1.8 1.0 1.2 1.8 2.2 0.2 0.3 0.9 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 3.4 3.9 3.1 3.3 2 2 2.6 3.5 3.9 0.1 0.1 0.1 —— —— 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0 1 0 2 0.1 0.3 0.2 0 1 0.1 0 6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 36.4 40.7 42.7 40.1 32.0 32.6 30.3 31.7 32.6 1000 1000 ] 1000 1000 I 1000 1 1000 1000 1000 I 1000

arbetarna. Den minskade och på sina håll praktiskt taget helt avstannade nyrekryteringen av arbetskraft innebar emellertid även. att de ungas möjlig- heter att förskaffa sig erforderlig yrkesutbildning försvårades. När krisen se- dan lättade. och arbetstillfällena åter ökade, hade dessa arbetare ofta passe- rat den ålder. då de lämpligen kunde sysselsättas såsom lärlingar. De hade då ingen annan utväg att skaffa sig arbete än att söka anställning såsom grovarbetare. I andra hand kom sålunda krisen åren 1921—1923 att med- föra en ökad tillströmning av arbetskraft till grovarbetargrupperna. Bland övriga bidragande orsak-er må vidare nämnas. att samhällets hjälpverksam- het under krisen 1921—1923 i stor utsträckning hade lämnats i form av sys- selsättning vid väg- och andra grovarbeten. Härigenom hade denna tid ar- betslösa yrkesarbetare blivit tränade även för grovarbete, varigenom de se- dermera, därest fortsatta svårigheter att vinna anställning inom deras gamla yrke förelågo, kommo att rekrytera grovarbetarnas stora skara. Det visade _ sig även. att. därest yrkesarbetare på detta sätt lämnade sitt gamla fack för

att övergå till grovarbete, betydande svårigheter förelågo att vända åter till det gamla facket, även sedan arbetstillgången inom detta ökat. De ovan på- pekade förhållandena medförde även under de ekonomiskt gynnsamma åren 1928—1929 en förhållandevis stor arbetslöshet inom grovarbetarfacket. Den avbrutna rekryteringen av lärlingar kom emellertid även att medföra en inom vissa fack, särskilt den mekaniska verkstadsindustrien, kännbar brist på yr- kesskickliga arbetare.

Största antalet hjälpsökande stod denna tid att finna inom gruvdrift och malmförädling, inom metall- och maskinindustrien samt inom trävaruindu- strien. Särskilt inom den senare näringsgrenen var arbetslöshetens utveck- ling åren 1924—1927 mycket ogynnsam. Stenindustrien, som under krisen hårt drabbats av arbetslöshet, uppvisade denna tid förhållandevis god arbets- tillgång.

Utvecklingen å arbetsmarknaden gick från och med år 1927 åter i gynn- sam riktning. F örmånligast var utvecklingen såsom nämnts för den yrkes- utbildade arbetskraften. På grund av den starka industriella expansionen denna tid uppstodo vidare flerstädes inom jordbruket svårigheter att erhålla arbetskraft i erforderlig utsträckning.

Slutet av 1920-talet kännetecknades av ett försämrat konjunkturläge i För- enta Staterna, Tyskland och flera andra länder. Det dröjde förhållandevis länge, innan verkningarna härav gåvo sig tillkänna i Sverige. Ännu under första hälften av år 1930 var arbetsmarknaden, något som även återspeglas i de ovan återgivna tabellerna, i stort sett opåverkad av det denna tid för- sämrade allmänna ekonomiska läget i världen. De första tecknen på ett om- slag i konjunkturutvecklingen i Sverige gåvo sig visserligen tillkänna under våren och sommaren 1930, men omslag-et kom så sakta och omärkligt, att någon direkt ogynnsam utveckling å arbetsmarknaden först mera tydligt framträdde i slutet av året. Till följd av att utvecklingen denna gång gick väsentligt långsammare än exempelvis var fallet i fråga om krisen 1921— 1923, ansågs utvecklingen att börja med allenast innebära en konjunkturav- mattning, ett tillfälligt avstannande av den hastiga expansionen åren 1928—— 1929. Den ogynnsamma utvecklingen fortgick emellertid under de närmast följande åren, då, om man bortser från tillfälliga säsongvariationer, arbets- marknaden undergick en konstant försämring.

Av tabell 5 framgår, att produktionsvolymen inom industrien under tiden 1930—1932 gick tillbaka från 138 till 125; produktionsvolymen är här ut- tryckt i procent av densamma år 1924. I arbetarantalet skedde en motsva- rande minskning, som emellertid fortsatte även under år 1933, då produk- tionsvolymen undergick en viss ökning. Utvecklingen mellan åren 1930 och 1933 innebar, att arbetarantalet minskades från 455,000 till 393,000 eller med 62,000 arbetare. Det torde förtjäna bemärkas, att drivkraften trots produk- tionsvolymens minskning icke någon gång nedgick.

Arbetslösheten inom fackorganisationerna undergick en betydande steg- ring. Medan arbetslöshetsprocenten år 1930 hade utgjort 11.9 % i genomsnitt för hela året, utgjorde den år 1933 23.3 0/0. På samma sätt ökades antalet

ansökningar per 100 lediga platser vid den offentliga arbetsförmedlingen från 183 till 685.

Antalet hjälpsökande arbetslösa hos de lokala arbetslöshetsorganen under- gick från slutet av år 1930 fram till början av år 1933 en praktiskt taget konstant stegring, endast tillfälligt avbruten under sommarmånaderna. Me- dan antalet hjälpsökande på sommaren 1930 hade uppgått till allenast 5,800, sjönk antalet är 1931 aldrig under 30,000, ett förhållande, som anger en avse- värd försämring. Hösten 1931 betecknar en allt hastigare fortskridande förr- sämring. Antalet hjälpsökande stegrades för varje månad och översteg med in- gången av år 1932 100,000-talet. Hjälpbehovet, i den mån detta återspeglas i arbetslöshetskommissionens statistik, fortsatte att stegras år 1932 och nådde kulmen i mars 1933 med inemot 187,000 anmälda hjälpsökande arbetslösa.

Enligt de i tabellerna 2—4 återgivna uppgifterna synes kulmen av krisen ha passerats under våren 1933. Sommaren detta år medförde en påtaglig nedgång i arbetslöshetens omfattning; denna var naturligen delvis och kan- ske huvudsakligen av säsongnatur men synes även i någon mån vara att till- skriva en verklig förbättring i det vid denna tid ytterligt ogynnsamma kon- junkturläget. Visserligen ökades vintern 1933—1934 arbetslösheten ånyo, men den var dock av mindre omfattning än under motsvarande tid ett år tidigare. Den gynnsamma utvecklingen gav sig med särskild styrka tillkän- na år 1934, under vilket är antalet hjälpsökande arbetslösa sjönk med in— emot hälften; arbetslösheten inom fackorganisationerna nedgick avsevärt om än icke i fullt samma proportion. Denna utveckling fortsatte sedermera under år 1935, som kan betecknas som ett återhämtningens år.

Arbetslöshetens utveckling under den senaste krisen enligt arbetslöshets- kommissionens statistik belyses tydligare, om antalet anmälda arbetslösa sättes i relation till folkmängden. Enär den registrerade arbetslösheten prak- tiskt taget omfattat allenast män, synas vid en dylik jämförelse kvinnorna helt böra frånskiljas. I efterföljande tabell har antalet hjälpsökande män satts i relation till antalet män inom landet.

Tab. 7. Antal hjälpsökande män. Procent av manliga befolkningen. Anmälda hjalp- sökande per 1,000 manliga arbetstagare.

Januari och juli 1930—1936.

. Anmälda hjälpsökande Antal hjälpsökande män % av manllga befolk- per 1,000 manliga arbets— Ä r ningen tagare1

Januari Juli Januari Juli Januari Juli 1930 ........ 16,580 5,796 0.6 0.2 12 4 1931 ........ 39,990 30,466 1.3 1.0 26 20 1932 ........ 103,579 94,528 3.4 3.1 68 62 1933 ........ 179,638 137,758 5.9 4.5 118 90 1934 ........ 169468] 85,826 5.5 2.8 110 56 1935 ........ 92,947 42,467 3.0 1.4 60 28 1936 ........ 61,202 — 2.0 — 40 —

Vid bedömandet av denna tabell får hänsyn tagas till att uppgifterna rö- rande befolkningen hänföra sig till alla åldrar och att de sålunda även om- fatta dem, som å arbetsmarknaden icke uppträda såsom arbetstagare eller arbetssökande. Enär omkring 2/3 av den manliga befolkningen befinna sig i åldern 15—65 år, och då antalet män, som icke utbjuda sin arbetskraft på arbetsmarknaden, torde antagas motsvara omkring 1/6 av samtliga, synes man kunna approximativt uppskatta den del av den manliga befolkningen, som uppträder å arbetsmarknaden, till omkring hälften av samtliga män. Antalet hjälpsökande män i relation till det sålunda beräknade antalet löntagare har även återgivits i tabell 7.

Juli månad 1930, d. v. s. innan ännu några nämnvärda verkningar av kri- sen gjort sig gällande inom landet, motsvarade antalet anmälda manlig-a ar- betslösa allenast 0.2 % av befolkningen, d. v. s. 4 arbetslösa på 1,000 man- liga arbetstagare. Und-er den följande tiden visade arbetslösheten en konti- nuerlig stegring, endast avbruten sommartid av mindre säsongförbättringar. I januari 1931 hade arbetslösheten stegrats, så att den motsvarade 26 arbets- lösa på 1,000 arbetstagare, och i januari 1932 var motsvarande siffra 68. Kulmen nåddes, såsom redan berörts, i början av år 1933; i januari detta år motsvarade antalet anmälda arbetslösa 118 av 1,000 arbetstagare. På som- maren sjönk detta relationst—al visserligen tillbaka till 90, men i januari 1934 var det åter så högt som 110. Den starka förbättringen under år 1934 fram- träder sedan markerat. Medan från januari 1933 till januari 1934 relations- talet, såsom nämnts, gått tillbaka allenast från 118 till 110, sjönk det under det därpå följande året, januari 1934—januari 1935, från 110 till 60 och un- der tiden januari 1935—januari 1936 slutligen till allenast 40.

Den omfattande arbetslösheten åren 1931—1933 gav sig tillkänna inom alla yrken. Vissa näringsgrenar drabbades emellertid särskilt hårt av den bety- dande arbetsbristen. Detta var fallet med skogsbruket, något som för stora delar av befolkningen inom de mellersta och norra delarna av landet föror- sakade allvarsamma försörjningssvårigheter. Betydande var vidare arbets- lösheten inom trävaruindustrien. Enär en stor del av denna verksamhet är koncentrerad till en viss del av landet (Västernorrlands län), drabbades den- na landsända ovanligt hårt av krisen.

Det under åren 1931—1933 mycket höga antalet hjälpsökande inom grup- pen jord-, sten- och glasindustri är att tillskriva den omfattande arbetslöshe- ten inom stenindustrien. Denna är, såsom nämnts, i huvudsak koncentre- rad till tvenne delar av landet vid väst- och sydkusten, nämligen Bohuslän och Blekinge. Även i dessa delar uppkommo under krisen omfattande för- sörjningssvårigheter; den omständigheten, att befolkningens i dessa trakter praktiskt taget enda förvärvskälla på detta sätt sinade, medförde även, att särskilda hjälpåtgärder vidtogos för denna näringsgren.

Den allmänna depressionen drabbade av naturliga skäl mycket hårt den tunga industrien ävensom byggnadsindustrien. Vid bedömandet av arbets- löshetsuppgifterna för denna senare näringsgren bör emellertid hänsyn även

tagas till att den under större delen av år 1933 och i början av år 1934 berör- des av en omfattande arbetskonflikt.

Under den här berörda tiden har sålunda utvecklingen av arbetsmarkna- den i Sverige karakteriserats av tvenne mycket omfattande och allvarliga ar- betslöshetsvågor, nämligen åren 1921—1923 och 1931—1933. Däremellan fö- rekom en mindre arbetslöshetsperiod, nämligen åren 1925—1927. Denna ut- veckling av arbetsmarknaden torde böra hållas i minnet vid den efterföljande framställningen av de av samhället till förmån för de arbetslösa vidtagna åt- gärderna, enär utvecklingen i ett flertal avseenden tydligt sätter sin prägel på hjälpåtgärdernas karaktär.

KAP. II.

Huvuddragen av hjälpverksamhetens utformning under tiden före 1 juli 1933.

Den under statens arbetslöshetskommission bedrivna hjälpverksamheten.

Organisationen.

Före år 1914 fanns icke någon särskild statlig organisation för samhällelig hjälpverksamhet till förmån för arbetslösa. Den hjälp som lämnades ägde rent kommunal karaktär och förmedlades genom kommunernas fattigvårds- myndigheter. Från statens sida lämnades icke någon hjälp.

Vid den i januari 1914 sammanträdande lagtima riksdagen hade i statför- slaget upptagits ett anslag om 300,000 kronor till arbetslöshetens bekäm- pande. Detta förslag blev emellertid i anledning av riksdagens upplösning icke upptaget till prövning. Vid den efter nyvalen sammanträdande riks- dagen kom sedermera frågan rörande statlig hjälp åt arbetslösa i ett annat läge till följd av världskrigets utbrott. På grund av de avskedanden och driftsinskränkningar, som mångenstädes företogos, och inför den ovisshet, som präglade utvecklingen, fann sig regeringen föranlåten att omedelbart vidtaga olika åtgärder. Sålunda tillsattes bland annat olika kommissioner, som erhöllo till uppgift att överväga åtgärder för tryggandet av vissa sam- hällsbehov. En av dessa var statens arbetslöshetskommission. Enligt re- geringens beslut den 10 augusti skulle kommissionen ha att i samråd med socialstyrelsen upprätta och inkomma med förslag till åtgärder, som voro ägnade att motverka den under dåvarande förhållanden väntade arbetslös- heten och mildra verkningarna av densamma.

Arbetslöshetskommissionen var sålunda från början ett rådgivande, till regeringen knutet organ, som uteslutande hade att avge förslag till vidtag-an-

de av olika åtgärder. Någon egen beslutanderätt tillkom däremot ursprung- ligen icke kommissionen.

En av arbetslöshetskommissionens första åtgärder avsåg upprättande av lokala verkställighetsorgan för den understödsverksamhet för arbetslösa, som statsmakterna inför den hotande situationen beslöto att igångsätta. Dessa organ, som benämndes arbetslöshetskommittéer, skulle ha att behandla de enskilda hjälpfallen. Samtidigt inrättades, jämväl på initiativ av arbetslös- hetskommissionen, s. k. länshjälpkommittéer. Dessa kommittéer skulle ver- ka för samarbetet mellan de olika arbetslöshetskommittéerna inom länet och övervaka dessas verksamhet samt tillhandagå med råd och upplysning-ar.

Här skall icke i detalj redogöras för den utveckling, som arbetslöshetskom- missionen från år 1914 undergått. I korthet må endast följande omnämnas. Arbetslöshetskommissionens befattning med arbetslöshetsärendena erhöll successivt en helt ändrad karaktär. Önskvärdheten att bereda hjälp åt ar- betslösa i form av arbete medförde en tid efter krigets utbrott igångsättande av särskilda arbeten, vilkas kostnader delvis bestredos med statsbidrag. Upp- sikten över dessa arbeten uppdrogs åt arbetslöshetskommissionen. Krisen 1921—1923 förändrade sedermera i grund arbetslöshetskommissionens ställ- ning. Den stor-a arbetslösheten gjorde igångsättandet av omfattande arbeten erforderligt. Vidare visade det sig nödvändigt att avsevärt låta den kontanta understödsverksamheten ökas. Arbetslöshetskommissionens befattning med den löpande verksamheten växte samtidigt som kommissionen successivt för- lorade sin karaktär av rådgivande org—an till regeringen. Arbetslöshetskom- missionen övergick denna tid faktiskt till en central myndighet, som ägde uppsikt över d-e tvenne institutioner, södra Sveriges statsarbeten och Norr- lands statsarbeten, vilka närmast handhade driften av de till förmån för de arbetslösa igångsatta s. k. nödhjälpsarbetena. Det tillkom arbetslöshetskom- missionen att meddela beslut rörande igångsättande av nödhjälpsarbetsföre- tag ävensom att mera allmänt bestämma den omfattning, i vilken arbetena skulle bedrivas.

Vid arbetslöshetens tillbakagång och hjälpåtgärdernas därav beting-ade ned- skärning ansågs det icke längre erforderligt med tvenne särskilda institutio- ner för handhavandet av driften av nödhjälpsa-rbetena, utan denna a-rbets- uppgift överfördes år 1924 till arbetslöshetskommissionen. Från detta år framstår sålunda kommissionen icke endast såsom det centrala statliga organ, som handlägger ärenden rörande arbetslöshet, utan jämväl såsom ett statligt företag med uppgift att besluta om och handhava driften av de särskilda ar- beten, som igångsättas såsom ett led i samhällets hjälpverksamhet för arbets- lösa.

Arbetslöshetskommissionen hade, såsom nyss nämnts, att på eget initiativ igångsätta nödhjälpsarbeten i den utsträckning, som med hänsyn till arbets— löshetens bekämpande kunde anses erforderlig. Då från statsmakternas sida vid denna tid endast mera allmänt hållna direktiv utfärdades rörande verk- samhetens bedrivande, ägde arbetslöshetskommissionen en mycket självstän- dig ställning med möjlighet att förhållandevis fritt leda verksamheten. Här-

jämte var arbetslöshetskommissionen uppsiktsmyndighet över den med stats- bidrag bedrivna kontanta understödsverksamheten. Under tiden fram till den 1 juli 1933, då den statliga verksamheten för arbetslöshetens bekämpande un- dergick en betydelsefull omläggning, var arbetslöshetskommissionen den myndighet, som, allenast under den allmänna uppsikt, som utövades av re- geringen, ensam handhade den statliga hjälpverksamheten för arbetslösa och avgjord-e densammas omfattning och de former, arbete eller understöd, i vilka arbetslöshetshjälpen inom de olika kommunerna skulle lämnas. Arbetslös- hetskommissionen ägde med hänsyn härtill fullmakt att förhållandevis själv- ständigt ikläda staten betydande ekonomiska förpliktelser.

Beslutanderätten i arbetslöshetskommissionen tillkom ett antal av rege- ringen utsedda ledamöter, vilket under förevarande period varierat, men som vid tiden närmast före hjälpverksamhetens omläggning år 1933 uppgick till fyra. En av ledamöterna tjänstgjorde såsom ordförande. Den förberedan- de behandlingen av de olika ärendena och verkställandet av arbetslös- hetskommissionens beslut tillkom kansliet, bestående av ett antal tjänste- män.

Tidigare var det avsett, att bland kommissionens ledamöter representanter skulle finnas, förutom för staten, såväl för arbetsgivar- som arbetarintresse- na. Då till följd av utgången av den s. k. Stripakonflikten, för vilken i det följande (sid. 30 ff.) kommer att redogöras, huvudorganisationen å arbetar- sidan, landsorganisationen i Sverige, förklarade sig icke kunna vara företrädd i arbetslöshetskommissionen, erhöll densamma från och med den 1 juli 1927 en ny sammansättning, som bibehölls oförändrad till i oktober 1933. Samt- liga ledamöter utgjordes denna tid av företrädare för de statliga intressena. Till arbetslöshetskommissionens förfogande skulle vidare stå tvenne exper- ter, en för arbetsgivarsidan och en för arbetarsidan. Särskild expert för ar- betarsidan blev emellertid aldrig tillsatt, enär landsorganisationen icke ansåg sig vilja föreslå en härför lämplig företrädare. Till följd av att såsom chef för arbetslöshetskommissionens kansli emellertid utnämndes en person, som tidigare i egenskap av ledamot av kommissionen närmast representerat ar- betarsidan, ansågs, att dennas intressen skulle kunna på erforderligt sätt bli fö- reträdda.

Såsom nämnts, tog arbetslöshetskommissionen redan år 1914 initiativ till upprättande i de olika kommunerna av lokala arbetslöshetsorgan, nämligen arbetslöshetskommittéerna. Kommittéernas främsta uppgift var att vidtaga åtgärder i kommunerna för förebyggande av uppkomsten av arbetslöshet och att i den mån, som arbetslöshet trots dessa åtgärder uppkom, meddela hjälp åt de arbetslösa. Kommunerna ägde icke någon skyldighet att upprätta sär- skilda arbetslöshetskommittéer, men då arbetslöshet i någon större omfatt- ning uppstod i en kommun, visade det sig i allmänhet ändamålsenligt att till- sätta ett särskilt organ för handläggande av arbetslöshetsärenden. De ar- betslösa hade att vid behov av hjälp vända sig till arbetslöshetskommittén i den kommun, inom vilken de för tillfället uppehöllo sig.

Antalet ledamöter i arbetslöshetskommittéerna har varierat i olika kommu- ner. Enligt bestämmelserna i den kungörelse, som reglerad-e den kontanta understödsverksamheten, skulle antalet utgöra lägst fyra och högst tio jämte erforderligt antal suppleanter. Ordföranden och hans suppleant utsågos icke av de kommunala myndigheterna utan av vederbörande länsstyrelse, som även utsåg en av revisorerna i kommittén.

För handläggande av arbetslöshetsärenden, gemensamma för hela länet, utsågos enligt vad redan berörts särskilda länshjälpkommittéer. Då emeller- tid dessas verksamhet i allmänhet icke erhöll större betydelse, torde de här kunna förbigås.

Allmänna villkor för arbetslöshetshjälp.

Under förevarande tidsperiod, nämligen från år 1914 till medio av år 1933, lämnades arbetslöshetshjälp huvudsakligen i tvenne former, nämligen ge- nom hänvisning till arbeten, s. k. reservarbeten, samt genom meddelande av kontantunderstöd. Härjämte må nämnas, att i mindre utsträckning även förekom kursverksamhet, främst för unga arbetslösa. Statsmakterna medde- lade ursprungligen närmare bestämmelser allenast rörande understödsverk- samheten, icke i fråga om den hjälp, som lämnades i form av hänvisning till reservarbete. I fråga om denna hjälpform meddelades från riksdagens sida allenast vissa mera allmänna direktiv, främst rörande principerna för löne- sättningen. Dessa bestämmelser beröras särskilt i det följande (sid. 31). Då reservarbetslinjen sedermera i samband med arbetslöshetens ökade omfatt- ning vidgades, föreskrev emellertid arbetslöshetskommissionen med stöd av de befogenheter, som tillkommo densamma i egenskap av uppsiktsmyndig- het, att för ifrågavarande hjälpform samma bestämmelser som i fråga om den kontanta understödsverksamheten skulle gälla. Härigenom blev även samhällets hjälpverksamhet i viss mån enhetligt reglerad. I förevarande avsnitt redogöres för innebörden av de bestämmelser, vilka på ovan angi- vet sätt reglerade såväl den kontanta understödsverksamheten som hjälp i form av sysselsätttning vid reservarbeten, d. v. 5. de allmänna villkoren för erhållande av statlig arbetslöshetshjälp; för hjälpverksamhetens förhållan- de till konflikter å arbetsmarknaden redogöres däremot särskilt i det föl- jande (sid. 27). Den rent kommunala hjälpverksamheten, som bedrevs utan statsbidrag, regleras helt av vederbörande kommun.

Att börja med må erinras om några karakteristiska grunddrag för d-et svenska hjälpsystemet, sådant det tedde sig förevarande tid. Ansvaret för vidtagande av åtgärder till förmån för de arbetslösa åvila—de alltid vederbö- rande kommunala organ. De beslutande kommunala myndigheterna hade sålunda att avgöra, huruvida hjälpverksamhet för de arbetslösa skulle igång- sättas och den omfattning den skulle givas. Det ankom vidare på de kom- munala myndigheterna att, därest medverkan från statens sida ansågs erfor-

derlig för bekämpandet av arbetslösheten, göra framställning om hjälp hos arbetslöshetskommissionen, som hade att avgöra, huruvida och i vad mån statens medverkan för arbetslöshetens bekämpande skulle lämnas.

Av det anförda följer, att kostnaderna för hjälpverksamheten för arbetslösa i första hand åvilade kommunerna. Statens medverkan till bestridandet av kostnaderna för hjälpen till de arbetslösa skedde år 1914 bland annat för att möjliggöra, att understöd lämnades i annan form än fattigvård. Den statliga verksamheten utvecklades emellertid sedermera främst i syfte att möjliggöra en jämnare fördelning av de bördor, som arbetslöshetshjälpen orsakad-e de olika kommunerna.

Ett annat av grunddragen i det svenska hjälpsystemet för arbetslösa var, att arbetslöshet icke skapade någon rätt till hjälp, utan att dylik allenast ut- gick i den mån behov av hjälp till följd av arbetslöshet förelåg. Hjälpbeho- vet prövades av en kommunal myndighet, och det överlämnades, såsom nyss nämnts, åt de kommunala myndigheterna att, även om ett konstaterat behov av arbetslöshetshjälp förelåg, besluta, huruvida särskild hjälp skulle utdelas eller icke. Arbetslöshetshjälpen skulle sålunda differentieras med hänsyn till de i de enskilda fallen föreliggande omständigheterna. Hjälpens omfattning kom emellertid av naturliga skäl även att röna inverkan av de ekonomiska uppoffringar, som man i de olika kommunerna ansåg sig böra göra till för- män för de arbetslösa.

För den med statens bistånd bedrivna arbetslöshetshjälpen ha statsmakter- na, såsom nämnts, uppställt vissa villkor, vilka de arbetslösa skola uppfylla för att kunna komma i åtnjutande av dylik arbetslöshetshjälp. Det första vill- koret för erhållande av statlig arbetslösh-etshjälp i någon form var, att den arbetslöse vid sin hänvändelse till det lokala arbetslöshetsorganet kunde styr- ka, att han sökt men icke kunnat erhålla arbetsanställning. Det fordrades med hänsyn härtill, att varje hjälpsökande före sin hänvändelse om hjälp an- mält sig såsom arbetssökande hos organ för den offentliga arbetsförmedlin- gen och att han icke kunnat anvisas lämpligt arbete. För att möjliggöra dylik anmälan ålåg det arbetslöshetskommittén att tillse, att ett organ för arbetsförmedlingen fanns inom kommunen.

Den hjälpsökande skulle vidare kunna styrka, att han var oförvållat ar- betslös, d. v. s. att han icke slutat sin anställning på egen begäran, utan att arbetslösheten uppkommit i anledning av arbetsbrist.

De nyss anförda bestämmelserna voro de primära villkoren för erhållande av arbetslöshetshjälp. Härjämte ha emellertid i olika hänseenden föreskri- vits vissa bestämmelser, av vilka här i korthet följande må beröras.

Statlig arbetslöshetshjälp utgick regelmässigt allenast till svenska medbor- gare. Regeringen erhöll emellertid bemyndigande att under förutsättning av reciprocitet förordna om hjälpverksamhetens utsträckande jämväl till ut- länningar, som under längre tid varit bosatta i Sverige och därunder haft sta- digvarande anställning inom det svenska näringslivet. Med stöd av detta be-

myndigande har Sverige slutit dylik-a överenskommelser med Danmark, Norge, Polen, Schweiz, Tyskland och Tjeckoslovakien.

Arbetslöshetshjälp utdelades under tiden före den 1 juli 1933 vidare alle- nast till personer, som fyllt 15 år. I fråga om hjälp genom sysselsättning vid reservarbeten gällde dock en åldersgräns om 18 år. Någon högsta ålders- gräns för erhållande av statlig arbetslöshetshjälp förefanns icke formellt. Ett villkor för erhållande av arbetslöshetshjälp var emellertid, att vederbörande skulle vara arbetsför. Denna bestämmelse avsåg att från d-e arbetslösa skilja fattigvårdsklientelet, som skulle omhändertagas av de särskilda kommunala fattigvårdsmyndigheterna. Särskilda bestämmelser reglerade vidare förhål— landet till fattigvården för att undvika, att hjälp samtidigt skulle utgå till en och samma person såväl i form av arbetslöshetsunderstöd som fattigvård.

Arbetslöshetshjälpens ursprungligen starka karaktär av kommunal ange- lägenhet medförde, att hjälpen blev i viss mån beroende på de arbetslösas hemortsförhållanden. I Sverige skall varje medborgare årligen i november månad undergå mantalsskrivning inom den kommun, där han är bosatt. Statlig arbetslöshetshjälp skulle enligt de för verksamheten gällande bestäm- melserna i allmänhet icke utgå till andr-a hjälpsökande än de, som voro man- talsskrivna i vistelsekommunen. Undantag kunde dock göras för sådana personer, som haft stadigvarande uppehåll i kommunen, ehuru de icke bli- vit där mantalsskrivna, och beträffande vilka det kunde antagas, att de hade större möjlighet till "försörjning därstädes än i mantalsskrivningskommunen. De kommunala myndigheterna ägde emellertid möjligheter att föreskriva strängare villkor i fråga om hemortsförhållandena än de ovan angivna. Den- na rättighet togo ock ett flertal kommuner, främst städer, i anspråk för att såvitt möjligt undvika inflyttning av arbetslösa från kringliggande lands- bygd.

Särskild Icarenstid föreskrevs icke i arbetslöshetskungörelsen i annan mån, än a-tt hjälpen icke fick utdelas förrän sex dagar efter det att a-rbetslöshets- fallet anmälts hos vederbörande hjälporgan. Då arbetslöshetsunderstöd all- tid utdelades i efterskott, förelågo sålunda möjligheter att erhålla arbetslös- hetsunderstöd från och med arbetslöshetens första dag. För den hjälp, som utgick i form _av hänvisning till reservarbete, förelåg dock faktiskt genom den utformning, som bestämmelserna erhållit, en karenstid om sex dagar.

Då krisen år 1922 började lätta och arbetstillfällena ökades, ansåg sig arbetslöshetskommissionen böra dels med hänsyn härtill och dels ock även av andra orsaker successivt begränsa hjälpverksamhetens omfattning. Det- ta skedde i början så, att vissa yrken, huvudsakligen av säsongkaraktär, avstängdes från möjlighet att erhålla statlig arbetslöshetshjälp, men seder- mera övergick arbetslöshetskommissionen till att föreskriva, att allenast per- soner, tillhörande vissa yrken, inom vilka man ansåg, att krisarbetslöshet dröjde kvar, skulle kunna erhålla del av den statliga arbetslöshetshjälpen. Dessa yrken voro gruv-, järnbruks-, verkstads- och varvsindustrierna även- som gruppen affärsanställda. Med hänsyn till arbetslöshetens så småningom ändrade karaktär föreskrev arbetslöshetskommissionen i slutet av år 1924,

att verksamhetens begränsning till allenast vissa yrken skulle upphöra och att avstängda från statlig arbetslöshetshjälp skulle allenast vara sådana yrken, inom vilka säsongarbetslöshet av större regelbundenhet förekom, s. k. avstängda yrken. Hänförliga till säsongyrkena ansågos vara lant-, skogs-, flottnings-, byggnads-, tegelbruks-, hamn- och stuveriarbetare. Dock medgav arbetslöshetskommissionen dispens från dessa allmänna avstäng— ningsbestämm—elser, därest på grund av lokala förhållanden arbetslöshet, som icke var att anse såsom en normal säsongföreteelse, uppkommit. Principerna för hjälpverksamhetens begränsning & förevarande hänseende ha varit oför- ändrade under hela förevarande period; dock ha de yrken, som varit av- stängda från statlig arbetslöshetshjälp, varierat. Sålunda kan nämnas, att lant-, skogs- och flottningsarbetare under vissa tider icke vari-t avstängda från statlig arbetslöshetshjälp.

Var och en som åtnjöt statlig arbetslöshetshjälp var skyldig att antaga ho— nom anvisat arbete. I allmänhet betraktades under tiden före juli 1933 varje erbjudet arbete såsom lämpligt, därest det icke var uppenbart, att vederböran- de arbetsgivare icke utbetalade löner eller licke följde gällande kollektivavtal eller den erbjudna lönen var oskäligt låg. Förelåg kollektivavtal för vederbö- rande arbetsställe, ansågs varje lön, som understeg de i avtalet angivna lö- nerna, såsom oskäligt låg. Då kollektivavtal ej förelåg, betraktades lönen som oskäligt låg, allenast om den understeg vad som vid ifrågavarande tid- punkt kunde betecknas som den gängse lönenivån för dylikt arbete. Här— jämte kunde naturligen undantag från skyldighet att taga erbjudet arbete förekomma, därest detta vore att anse såsom hälsovådligt eller stridande mot god sed. Därest de hjälpta eller hjälpsökande icke iakttoge ovan återgivna be- stämmelser, avstängdes vederbörande från statlig arbetslöshetshjälp. Sålun- da skulle person, som åtnjöt arbetslöshetsunderstöd, gå dylikt förlustig un- der viss tid vid fall av vägran att antaga arbete, som av arbetslöshetskom- mittén förklarats vara att anse såsom lämpligt etc.

Konfliktdirektiven.

Enighet har i princip alltid rätt om att staten skall iakttaga neutralitet i strider å arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och arbetare. Det följer av denna principiella inställning, att erhållandet av statlig arbetslöshetshjälp på visst sätt gjorts beroende av huruvida och i vilken mån de hjälpsökande del- togo i arbetskonflikter. Till följd av den stora politiska betydelse, som de 5. k. konfliktdirektiven vid flera tillfällen erhållit, ävensom de betydande me- ningsmotsättningar, som förelegat rörande utformningen av dessa, torde stats- makternas beslut i förevarande hänseende böra något beröras.

Det har rätt enighet därom, att sådana personer, som direkt deltaga i strejk eller äro föremål för lockout, skola vara avstängda från statlig arbets- löshetshjälp. Däremot ha olika meningar gjorts gällande om och i vad mån även andra arbetargrupper skola avstängas från statlig arbetslöshetshjälp under en konflikt.

Når statsmakterna år 1914 för första gången beviljade medel till bedrivan-

de av kontant understödsverksamhet med statsbidrag, berördes icke frågan rörande hjälpverksamhetens förhållande till konflikter på arbetsmarknaden. Till följd av den i stort sett gynnsamma utvecklingen å arbetsmarknaden blev d-enna fråga, även sedan hjälpverksamheten till följd av igångsättandet av olika nödhjälpsarbeten väsentligen utvidgats, icke aktuell förrän år 1921 i samband med den då inträdande stora krisen. De denna tid sjunkande lö- nerna förorsakade talrika konflikter, som medförde behov av fasta regler rö- rande en konflikts inverkan på den samhälleliga hjälpverksamheten. Enligt de regler, som härvid först utvecklade sig, förfor man på följande sätt.

Man skilde mellan allmän konflikt och partiell konflikt. Allmän konflikt ansågs föreligga, då en konflik—t omfattade samtliga eller övervägande anta- let arbetare inom ett fack, antingen i hela landet eller ock inom en eller flera orter. Konflikten ansågs åter vara partiell, då den endast berörde ett eller ett fåtal arbetsföretag. Vid allmän konflikt avstängdes från statlig ar- betslöshetshjälp samtliga arbeta-re inom ifrågavarande fack i landet resp. de områden, som berördes av konflikten. Vid partiell konflikt åter skedde av- stängning allenast av arbetare, vilka direkt berördes av konflikten. Vid par— tiell konflikt kunde sålunda personer, vilka icke deltogo i konflikten, men som tillhörde samma yrke som de av en konflikt berörda, komma i åtnjutan- de av statlig arbetslöshetshjälp.

Vid partiella konflikter uppkom härvid frågan, huruvida arbetare, som åt- njöto statlig arbetslöshetshjälp, och som därmed ägde principiell skyldighet att antaga dem erbjudet arbete, även skulle ha skyldighet att taga hänvis- ning till sådan arbetsplats, på vilken arbetskonflikt rådde. Med andra ord: skulle arbete å arbetsplats, som berördes av konflikt, vara att anse såsom lämpligt arbete, vilket en person, som åtnjöt statlig arbetslöshetshjälp, måste antaga vid risk eljest av hjälpens förlust? Enligt den praxis, som härvid ut- vecklades inom kommissionen, skulle dylik Skyldighet föreligga, därest arbe- tet i övrigt ansågs fylla kraven på lämpligt arbete. Det må tilläggas, att vid allmänna konflikter fråga om hänvisning till arbetsplats, där arbetskonflikt rådde, i allmänhet icke kunde uppkomma, enär hjälpverksamheten inom yrket i dylika fall helt upphörde under konflikttiden.

Frågan rörande konfliktdirektivens utformning var år 1922 föremål för behandling i riksdagen. Denna uttalade härvid bland annat, att många stri- der å arbetsmarknaden, som uppträdde under den partiella konfliktens form, i själva verket vore ett led i en genomgående plan, avsedd att förändra löne- och arbetsvillkoren inom hela yrket. Där detta vore förhållandet, syntes dylika partiella konflikter böra likställas med allmänna konflikter. I dylika fall skulle avstängning ske av samtliga arbetare inom yrket å resp. orter. Då en partiell konflikt hade annan innebörd än den nu angivna och sålu-n- da icke skäligen kunde anses i avsevärd mån inverka på de allmänna löne- och arbetsvillkoren, borde avstängning allenast ske av de i konflikten direkt deltagande.

Förevarande direktiv innebar sålunda, att vissa partiella konflikter skulle i här förevarande hänseende likställas med allmänna konflikter. Vid all-

männa konflikter och vid sådana partiella konflikter, som avsågo att för- ändra löne- och arbetsvillkoren inom hela yrket, skulle samtliga arbetare inom yrket å resp. ort-er avstängas från statlig arbetslöshetshjälp. Innebör- den av detta statsmakternas beslut var en utvidgning av avstängningsförfa- randet vid konflikter. Däremot uttalade riksdagen icke uttryckligen, huru- vida vid fall av sådana partiella konflikter, som icke kunde likställas med allmänna, skyldighet alltjämt skulle föreligga att taga hänvisning till ar- betsplats, där arbetskonflikt rådde. Det ansågs visserligen klart, att sådana fall kunde förekomma, då samhällsintresset krävde, att hänsyn icke toges till en arbetargrupps blockadpåbud (s. k. okynneskonflikter), men det vi- sade sig uppkomma m—eningsskiljaktigheter, huruvida jämväl i andra fall hänvisningsförfarande skulle komma i fråga eller icke. Å ena sidan gjordes gällande, att den tidigare skyldigheten att taga hänvisning till arbetsplats, där arbetskonflikt rådde, alltjämt förelåg vid partiella konflikter, som icke vore likställda med allmänna, medan å andra sidan den meningen närmast från arbetarhåll framfördes, att hänvisning till arbetsplats, där arbetskon- flikt rådde, principiellt icke kunde ifrågakomma. Man erinrade om att i riksdagens konfliktdirektiv dylik hänvisning över huvud taget icke omnämn- des; allenast i fråga om de nämnda okynneskonflikterna medgav man här- vid, att hänvisning finge äga rum.

Innan en redogörelse lämnas för de meningsmotsättningar, som uppkom- mo i anledning av olika tolkningar av de ovan återgivna konfliktdirektiven, vilka utgjorde resultatet av en kompromiss mellan olika politiska partier i riksdagen, torde med några ord böra omnämnas den komplettering, som kon- fliktdirektiven i ett annat avseende erhöllo år 1923. I början av detta år hade omfattande arbetskonflikter utbrutit inom flera näringsgrenar, bland annat vid järnbruken. Enär sedan länge arbetslösheten inom förevarande näringsgren varit mycket omfattande, förefanns inom detta fack ett stort antal arbetare, vilka redan vid konflikternas utbrott voro arbetslösa. På grund av de vid denna tid gällande konfliktdirektiven avstängdes samtliga ar- betare inom facket från statlig arbetslöshetshjälp. I anledning av det nöd- låge, som härigenom uppstod bland de arbetslösa, och de svårigheter, som läget även medförde för en hel del kommuner med hårt ansträngd ekonomi, framlade regeringen för riksdagen förslag om en modifiering av avstäng- ningsbestämmelserna vid arbetskonflikter. Arbetslösa, som vid konfliktens utbrott voro och under de sex närmast föregående månaderna oavbrutet va- rit arbetslösa, skulle sålunda icke drabbas av avstängning från statlig arbets- löshetshjälp.

Regeringens förslag godkändes icke i oförändrad form av riksdagen. I an- ledning härav uppkom en politisk kris, som slutade med den dåvarande so- cialdemokratiska regeringens avgång. Riksdagens beslut innebar visserli- gen en modifikation av de tidigare gällande avstängningsbestämmelserna men efter andra linjer än de som regeringen föreslagit. Riksdagen utgick från att det på många orter i landet fanns ett lokalt överskott av arbetskraft, vil-

ket icke ägde möjlighet att återvinna anställning inom sitt gamla yrke. På grund härav föreskrev riksdagen, att personer, som voro anmälda såsom hjälpsökande arbetslösa hos arbetslöshetskommittéerna, skulle med vissa återkommande tidsint-ervaller göras till föremål för undersökning, huruvida de alltjämt kunde anses tillhöra sitt tidigare yrke. Om därvid konstaterades, att deras sista mera stadigvarande anställning varit vid ett arbetsställe, där driften definitivt eller för längre tid nedlagts av annan anledning än arbets- konflikt, skulle de icke längre anses tillhöra yrket utan betraktas såsom exempelvis f. d. järnverksarbetare, f. d. verkstadsarbetare etc. De personer, vilkas yrkesbeteckni—ng sålunda försågs med »f. d.», skulle hänföras till ett s. k. »lokalt arbetskraftsöverskott». Vid konflikt inom ett fack skulle de per- soner, som hänförts till det lokala arbetskraftsöverskottet, icke drabbas av avstängning från statlig arbetslöshetshjälp utan kunna erhålla dylik i sam- ma utsträckning som arbetare inom andra av arbetskonflikt icke berörda fack.

I det föregående omnämndes, att de år 1922 beslutade konfliktdirektiven kommo att bli föremål för olika uttolkningar och att härigenom menings- skiljaktigheter uppkommo, huruvida hänvisning till arbetsplats, där arbets- konflikt rådde, skulle kunna ske vi sådana partiella konflikter, som icke för- klarats höra likställas med allmänna dylika. Dessa meningsmotsättningar aktualiserades år 1926 i samband med en uppkommen konflikt vid Stripa gruvfält. Denna konflikt hade av arbetslöshetskommissionen förklarats vara av sådan partiell karaktär, att den icke borde likställas med allmän konflikt, och att hinder icke skulle föreligga att verkställa hänvisning av arbetskraft till arbetsplatsen; de vid arbetsstället erbjudna lönerna hade av arbetslöshets- kommissionen efter verkställd prövning förklarats vara att anse såsom skä- liga. I anledning av överklagande blev arbetslöshetskommissionens beslut föremål för prövning av regeringen. Det torde böra omnämnas, att den re- gering (konservativ), som år 1923 tillträtt, påföljande år avgått och ersatts med en ny socialdemokratisk regering. Denna beslöt nu, att konflikten vis- serligen skulle vara att anse såsom sådan partiell konflikt, vilken icke skulle likställas med allmän, men att hänvisning till arbetsplatsen i fråga dock icke borde ske. Regeringens beslut fattades sålunda under åberopande av riks- dagens uttalande år 1922 rörande konfliktdirektiven och anslöt sig närmast till den från arbetarhåll hävdade tolkningen av dessa direktiv.

Regering—ens uttolkning av konfliktdirektiven, enligt vilken hänvisning av arbetslösa till arbetsplats, där arbetskonflikt rådde, principiellt icke borde förekomma, blev föremål för prövning av riksdagen, som härvid förklarade sig icke kunna dela regeringens uppfattning. Riksdagen uttalade, att, enär skilda uppfattningar gjort sig gällande i fråga om rätta tillämpningen av de dåvarande direktiven, riksdagen ville sammanfattningsvis och i förtydligan- de syfte ange följande bestämmelser att lända till efterrättelse i den statliga hjälpverksamheten för arbetslösa.

Vid allmän konflikt inom ett yrkesområde skulle all statens hjälpverksam- het upphöra och yrkets samtliga arbetare i landet resp. orten avstängas från

statlig arbetslöshetshjälp. På enahanda sätt skulle förfaras vid sådan par— tiell konflikt, om vilken gällde, att den kunde anses vara ett led i en aktion med syfte att inverka på de allmänna löne- och arbetsvillkoren inom yrkes- området i fråga. Vid annan partiell konflikt skulle fråga om hänvisning av arbetssökande till därav berört arbetsställe göras beroende av huruvida den lön och övriga villkor, som erbjödes, kunde med hänsyn till å orten gällan- de löne- och arbetsvillkor anses skäliga.

Riksdagens beslut i denna fråga ledde till den socialdemokratiska regerin- gens avgång. Det må erinras om att såsom en följd av förevarande beslut de ledamöter i arbetslöshetskommissionen, som närmast företrädde arbetar- sidan, avgingo ur kommissionen, och att, då landsorganisationen icke ansåg sig kunna föreslå nya representanter, kommissionen undergick en omorga- nisation (se sid. 23). Riksdagens direktiv av år 1926 förblevo oförändrat gäl- lande till den 1 juli 1933, då de i samband med hjälpverksamhetens delvisa omläggning undergingo betydelsefulla förändringar, beträffande vilka redo- göres i efterföljande kap. VI.

Lönedirektiven.

Då nödhjälpsarbeten eller, som de senare kommo att benämnas, reservar- beten först igångsattes i Sverige, funnos inga särskilda av statsmakterna an- givna direktiv rörande lönerna, utan dessa fastställdes av arbetslöshetskom- missionen förhållandevis självständigt. Man sökte härvid hålla såvitt möj- ligt ensartade löner på de olika arbetsplatserna. Från början utgingo löner- na per dag, men man övergick så småningom till ackordslönesystem.

Vid bestämmandet av lönerna för nödhjälpsarbetena fastslog arbetslöshets- kommissionen redan från början den principen, att lönerna borde understiga de på den öppna arbetsmarknaden gällande för att förhindra, att arbetena konkurrerade med den öppna arbetsmarknaden om arbetskraften. Stats- makterna uttalade år 1921 sin anslutning till denna princip. År 1922 upp- togs frågan rörande närmare direktiv för lönesättningen vid nödhjälpsarbe- tena till behandling i riksdagen. Enligt statsmakternas beslut, som blev normgivande för verksamheten ända fram till och med den 30 juni 1933, ge- staltade sig lönesystemet vid reservarbetena i huvudsak på sätt, som framgår av följande redogörelse. För att föråtå orsakerna till den utformning, som reservarbetslönesystemet erhållit, torde emellertid först i korthet böra lämnas några upplysningar rörande de omständigheter, som betingade det delvis invecklade systemet för lönernas fastställande.

Löneförhållandena på arbetsmarknaden i Sverige förete mycket stora ojämnheter. Till en del sammanhänga dessa med yrkenas olika karaktär och ekonomiska förutsättningar samt de fackliga organisationernas olika styrka. Inom de yrken, som närmast arbeta på export, bli lön-eförhållandena huvud- sakligen beroende av produktpriserna å världsmarknaden, medan inom hem- mamarknadsindustrierna möjligheterna äro större för arbetarnas organisa- tioner att genomdriva höjda löner. Särskilt markerade äro löneolikheterna mellan jordbruksarbetare och vissa grupp-er arbetare inom industrien. Men

även olika industrigrupper emellan förekomma betydande lönespänningar. Dylika föreligga även mellan olika orter, dels såsom en följd av de nyss på- pekade lönespänningarna olika yrken emellan men dels även till följd av olikheter i levnadskostnaderna.

Då till reservarbetena måste sammanföras arbetare från ett flertal yrken och orter, var det omöjligt att bereda de olika arbetargrupperna tillfälle att bibehålla sina mycket olika löner. Vid fastställandet av lönerna vid re- servarbetena hade man sålunda att utgå allenast från de löner, som i resp. orter betalades för sådant arbete, som väsentligen förekom å reservarbetena, nämligen jordschaktning och annat grovarbete.

Förfaringssättet vid reservarbetslönernas fastställande var i korthet föl- jande.

För varje kommun, inom vilken statlig hjälpverksamhet för arbetslösa bedrevs, ävensom för varje kommun, inom vilken ett statligt reservarbete var beläget, hade arbetslöshetskommissionen att verkställa en undersökning rörande de å den öppna arbetsmarknaden gängse lönerna för grovarbetare. Denna undersökning grundade sig på uppgifter, som de olika arbetslöshets- kommittéerna enligt särskilt formulär lämnade. Som resultat av denna undersökning fastställde arbets-löshetskommissionen för varje kommun den lön, för vilken grovarbete i större omfattning kunde beredas inOm kom- munen, den s. k. grovarbetarlönen. Enär enligt statsmakternas direktiv de vid arbetena utgående lönerna skulle understiga den öppna arbetsmark- nadens, fastställdes härefter reservarbetslönen i viss proportion till den så- lunda utrönta grovarbetarlönen. Vid fastställandet av reservarbetslönen skulle härvid samtidigt skälig hänsyn tagas till vederbörandes möjligheter att bereda sig uppehälle på den sålunda fastställda lönen. Proportionen mellan grovarbetar- och reservarbetslön har vid flera tillfällen ändrats; i efterföl- jande tabell återgives den löneskala, som var gällande vid tiden närmast före reservarbetslönesystemets omläggning år 1933.

Tab. 8 a. Reservarbetslöneskulau under tiden närmast före lönesystemets omläggning 1 juli 1933.

Reservarbetslön # Reservarbetslön Timlön vid tids- vid ackordsarbete i % av grov— lönsarbete

_ arbetarlön _ l&r. Kr. hr.

Grovarbetarlön

77.8 79.4 80.0 81.3 82.1 83.1 84.2 85.5 86.0 88.9 92.5 98.6 98.3

?W??????HS?Q9 & w w w w w lolololololol wQOP4H$4 9999999999999 wwmwmmpwwwmmm awwqopqoeqoww wwweeeaaaeaas 01on oootoowoowxl

(Dm—Nl

Det framgår, att spänningen mellan reservarbetslönen och löneläget å öppna arbetsmarknaden, representerat av den s. k. grovarbetarlönen, var störst vid de högre lönerna och sedermera minskades i de lägre lönelägena, så att här reservarbetslön och grovarbetarlön praktiskt taget sammanföllo.

Det har nämnts, att arbetet vid reservarbetena utfördes mot ackord. Den för en kommun fastställda reservarbetslönen skulle härvid tjänstgöra såsom riktpunkt för ackordssättningen. Denna skulle verkställas på sådant sätt, att reservarbetare med normal arbetsprestation skulle beräknas komma upp till den för reservarbetsplatsen bestämda reservarbetslönen, som dock icke var garanterad. De verkliga förtjänsterna, som sålunda kunde såväl över- som understiga den fastställda reservarbetslönen, utbetalades alltid till arbe- tarna.

Ehuru man, såsom nämnts, sökte att såvitt möjligt utföra allt arbete mot ackord, förelågo naturligen å varje arbetsplats vissa arbetsuppgifter, som antingen icke alls eller endast med stora svårigheter kunde göras till före- mål för ackordssättning. Dylika arbetsuppgifter måste utföras mot 5. k. tidlön. Tidlön utgick alltid, såsom framgår av tabell 8 a, med ett lägre be- lopp än som arbetarna beräknades intjäna vid ackor-dsarbete.

Ovan nämndes, att en r-eservarbetslön fastställdes för varje särskild kom- mun i den mån som behov härav förelåg. Till följd av kommunernas i Sve- rige mycket olika storlek ävensom de skiftande förhållandena inom en och samma kommun, förekommo emellanåt undantag från denna regel. Detta var särskilt förhållandet, då inom en från början utpräglad jordbrukskom— mun uppvuxit industriell verksamhet inom en viss bestämd del av kom- munen. Med hänsyn till den ofta betydande spänningen mellan lönerna för industriarbetare och lönerna för jordbruksarbetar-e verkställd-es härvid stun- dom en uppdelning av en kommun i tvenne löneområden, det ena omfattan- de industriområdet, det andra den jordbruksbetonade delen av kommunen.

I allmänhet sökte man vid fastställandet av lönerna undgå större löne— spänningar mellan närbelägna kommuner. Vid lönesättningen har man vi- dare sökt såvitt möjligt bestämma lika löner för kommuner, tillhörande ett område med likartad ekonomisk struktur. Man har sålunda i alla enskilda fall icke låtit löneläget inom den enskilda kommunen vara helt utslagsgi- vande för reservarbetslönens storlek.

Förutom kontanta löner kunde reservarbetarna i vissa fall komma i åtnju— tande även av andra förmån-er. Detta gällde främst vid de statliga reserv- arbet—ena, d. v. s. arbeten, som bedrevos i arbetslöshetskommissionens egen regi. Såsom framgår av den efterföljande framställningen medförde de ar— betslösas sysselsättande vid dessa arbeten, att de arbetslösa ofta icke kunde kvarbo i sina hem. Med hänsyn till den merkostnad, som anskaffandet av bostad å arbetsplatsen skulle medföra för de till statliga reservarbeten hän- visade arbetslösa, beredde arbetslöshetskommissionen samtliga dylika hän- visade arbetslösa fria bostäder ävensom fritt lyse och bränsle. Härjämte förekommo tidigare diverse olika ersättningar, som emellertid successivt av- skaffats, och vilka här torde kunna förbigås. Ett undantag utgör dock de

s. k. ortstilläggen, en avlöningsform, som utgör en synnerligen viktig inte- grerande del i det svenska reservarbetslönesystemet.

Såsom nämnts, fastställdes i regel en reservarbetslön för varje särskild kommun. Till följd av de i det föregående påpekade stora lönespänningar, som i Sverige föreligga mellan olika områden, medförde detta system be- tydande olikheter i reservarbetslönerna de olika kommunerna emellan. Detta framgår även av den i det föregående återgivna löneskalan, vilken spänner över ett mycket stort område från lägst kr. 2: 95 upp till högst kr. 7: —.

Det är naturligt, att därest en familjeförsörjare hänvisats från en ort med viss lön till en arbetsplats, belägen inom en kommun med lägre lön än hän- visningskommunens, svårigheter ofta skulle kunna uppkomma att på denna lägre lön underhålla såväl sig själv som familjen i hemkommunen. För att undanröja dessa svårigheter och därmed underlätta utskickandet av familje- försörjare till statliga reservarbeten infördes såsom ett komplement till löne- systemet det 5. k. ortstillägget. Dylikt ortstillägg kun-de utgå till de arbetare vid de statliga reservarbetena, som enligt gällande bestämmelser voro att be- trakta såsom familjeförsörjare, med ett belopp, högst svarande mot skillna- den mellan lönen i hemkommunen och lönen å arbetsplatsen. Frågan om huruvida ortstillägg skulle utgå eller ej avgjordes av vederbörande arbets- löshetskommitté, som även bestämde storleken av detta inom ovan angiven ram. Ortstillägget tillställdes vidare den arbetslöses familj, icke arbetaren; ortstilläggets karaktär av bidrag till familjens underhåll framgår härigenom tydligt.

Arbetslöshetskommissionen har fastställt de högsta understödsbelopp, som kunde ifrågakomma vid kontantunderstödsverksamhet., Dessa understöds- satser, d. v. s. maximibeloppen, voro graderade, såsom framgår av efter- följande tabell, med hänsyn dels till vederbörandes ålder, dels ock till antalet barn. Såsom framgår, voro vidare dessa understödsbelopp avpassade i viss relation till kommunens grovarbetarlön. Understödsbeloppen avvägdes här- vid så, att erhållande av reservarbete alltid skulle ställa sig väsentligt för- månligare än erhållande av understöd.

Under de båda omfattande kriserna ha de belopp, vartill understödet högst fått uppgå per familj, maximerats till omkring 2/3 av grovarbeta—rlönen; un- der mellantiden har motsvarande maximum satts till hälften. Dessa änd- ringar ha vidtagits med hänsyn till de väsentligt ökade försörjningssvårig- heterna under tider med kriskaraktär.

"vm—__ _ .

Då statlig arbetslöshetshjälp år 1914 igångsattes i Sverige, skedde detta i form av kontant understöd. Såväl statsmakterna 'som arbetslöshetskom- missionen, på vars initiativ den statliga kontantunderstödsverksamheten på- börjades, uttalade emellertid, att hjälp såvitt möjligt borde beredas de arbets- lösa i form av arbete. Man vidtog denna tid ock anordningar för att mera

! De olika hjälpformerna. |

D a g u n d e r s t 6 d Högsta under stödsbelopp .. per familjeförsörjare och Grovarbetar— U n d e rs t 0 d 5 b el 0 p p p e 1- d a g vecka vid understödens lön maximering till Man och Ensam per— Barntillägg

hustru till- son 18 år såna?—576152- (för barn un— vi) av Iglar *I; T' grov-

hopa eller däröver n är der 16 år) är e ar on n är e ar onen Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 9: — 3: 2: 1: 20 0:60 27: 36: — 8:50 3:— 2 1:20 0:60 25:50 34:— 8:— 3:— 2 1:20 0:60 24: — 32:— 7: 50 2:85 1 90 1:15 0:55 22:50 30:— 7: —— 2: 70 1:80 1: 10 0:55 21: _ 28: —— 6: 50 2: 55 1: 70 1: — 0:50 19: 50 26: — 6: — 2: 40 1:60 0.95 0.50 18:—— 24: _— 5:50 2: 20 1: 45 0:90 0 45 16: 50 22: 5:— 2: 05 1: 35 0.80 0: 40 15: 20:— 4:50 1:85 1 25 0 75 0 35 13:50 18:— 4:—— 1:75 1 15 0 70 035 12: 16:— 3: 50 1:60 1:05 0 65 0 30 10:50 14:— 3:— 1:50 1:— 0.60 0 30 9:—— 12: . 2: 50 1: 40 0: 95 0: 55 0. 25 7: 50 10: —

allmänt öka arbetsmöjligheterna, främst inom de områden, som särskilt hårt drabbats av arbetslöshet, genom igångsättande av arbeten, som eljest icke skulle ha kommit till stånd.

De första arbeten, som kunna sägas gå under namn av reservarbeten, igångsattes år 1918. Beträffande dessa arbeten gällde nämligen särskilda bestämmelser, som arbetslöshetskommissionen hade att utfärda, och som gjorde, att de erhöllo en från den öppna arbetsmarknadens arbeten på betydelsefulla punkter avvikande karaktär. Dessa reservarbeten bedrevos i regi av en föref—intlig organisation, benämnd skogssällskapets statsarbe- ten. Då i slutet av år 1920 arbetslösheten började att växa, togs denna or- ganisation i anspråk för åstadkommande av en mot det ökade hjälpbe- hovet svarande utvidgning av reservarbetena. Organisationen effektivisera- des sedermera genom en uppdelning på tvenne institutioner, södra Sveriges statsarbeten och Norrlands statsarbeten, vilka vid krisens upphörande sam- manslogos med arbetslöshetskommissionen, som vid denna tid sålunda över- tog även den omedelbara ledningen av dessa arbeten. Genom beslut vid 1922 års riksdag kunde reservarbete vidare bedrivas i en kommuns regi, s. k. statskommunalt reservarbete.

De olika hjälpformer, som förekommo, voro sålunda statliga och stats- kommunala reservarbeten samt kontantunderstödsverksamhet. Härjämte

förekom i viss mindre utsträckning även kursverksamhet, närmast avsedd

Statliga reservarbeten bedrevos sedan år 1925 alle- Den myndighet, för vars räk-

för yngre arbetslösa. nast i arbetslöshetskommissionens egen regi. ning arbetet utfördes, hade att till kommissionen för det utförda arbetet

utge viss ersättning, som i allmänhet uppgick till 10—25 0/0 av kostnaderna; återstående kostnader bestredos av kommissionen. De statskommunala re- servarbetena bedrevos i kommunal regi; till desamma utgick statsbidrag enligt vissa särskilda regler, som beröras i det följande. Kontantunderstödsverk- samheten omhänderhades av vederbörande arbetslöshetskommitté. Kursverk— samhet till sist bedrevs även helt av vederbörande kommun, .som härför erhöll statsbidrag för vissa av de med verksamheten förenade kostnaderna.

Arbetslinjens principiella företräde framför understödslinjen innehar även, att man sökte såvitt möjligt ersätta understöd, då sådana utgingo, med hän- visningar till reservarbeten. I den mån sålunda som en kommun hade till- stånd att bedriva kontantunderstödsverksamhet med statsbidrag, ålåg det arbetslöshetskommittén i kommunen att, i den mån som arbetslöshetskom- missionen tilldelade denna platser vid reservarbeten, besätta dessa platser, vid risk eljest att rätten till bedrivande av kontantunderstöd-sverksamhet med statsbidrag indrogs. Varje person, som åtnjöt kontantunderstöd med statsbidrag, var sålunda skyldig att taga hänvisning till reservarbete. En- dast i undantagsfall medgavs rätt att vägra taga dylik hänvisning utan för- lust av understöd.

Arbetslinjen.

Reservarbetena, såväl de statliga som de statskommunala, skilde sig i vissa betydelsefulla avseenden, som voro konstitutiva för hela reservarbetssyste-met, från arbeten på den öppna marknaden. De arbetsobjekt, vilka ansågos kun- na ifrågakomma såsom reservarbeten, voro i olika avseenden begränsade. Arbetskraften utvaldes vidare allenast med hänsyn till de arbetslösas behov av hjälp; löne- och anställningsvillkoren fastställdes enligt särskilda av stats- makterna beslutade normer, icke genom avtal eller överenskommelse med de sysselsatta arbetarna eller med en fackorganisation.

För reservarbetslönesystemet har i det föregående en redogörelse lämnats. I här förevarande sammanhang beröras dels .de principer, efter vilka arbets- objekten utvalts för reservarbetena, dels ock sättet för arbetskraftens ut- väljande.

Enligt de principer, som successivt utbildade sig för utvalet av arbets- objekt för reservarbeten, skulle arbetena i huvudsak äga följande egenskaper:

1) Arbetet skulle komma stat, kommun eller allmän institution till godo samt vara ekonomiskt eller kulturellt berättigat, dock ej av den art, att det inom när- maste framtiden kunde väntas komma till utförande på den öppna marknaden.

2) Arbetet borde vara av den beskaffenhet, att arbetslönen utgjorde en jäm- förelsevis stor kvot av totalkostnaden.

3) Arbetet borde vara av sådan art, att varje arbetare med normal arbetsför- måga lämpligen kunde utföra detsamma.

4) Av särskilt värde voro arbeten, som kunde bedrivas även på vintern. 5) Arbetet borde kunna upptagas, nedläggas, inskränkas och helst även utökas i mån av arbetslöshetens omfattning.

Det framgår av punkt 1 ovan, att arbetet icke fick vara av den art, att det inom den närmaste tiden kunde väntas komma till utförande å den öppna

marknaden. Anordnandet av reservarbeten skulle sålunda medföra en verk- lig ökning av arbetstillfällena i samhället. Vid bedömandet av frågan om arbetets aktualitetsgrad utgick man i allmänhet från att, därest arbetet skul- le komma till utförande inom loppet av de närmaste tre åren, dess aktualitet var så pass hög, att det icke kunde ifrågakomma som reserv- arbete.

Reservarbetena borde vidare vara av beskaffenhet, att arbetslönen utgjorde en jämförelsevis stor del av totalkostnaderna. Härigenom möjliggjordes sys- selsättandet vid desamma av största möjliga antal arbetare.

En av de regler i svensk arbetslöshetspolitik, för vilken visserligen i spe— ciella fall undantag gjorts, men vilken dock i allmänhet tillämpats, har varit, att hjälpen skulle beredas alla yrkesgrupper i samma former. Arbetslös- hetshjälpen har sålunda såsom regel aldrig varit yrkesbetonad. En natur- lig följd av detta är, att, för att ett arbete skall passa såsom reservarbete, vid detsamma skola kunna sysselsättas arbetare utan särskilda förkunskaper el- ler utan särskild yrkesskicklighet. Med hänsyn härtill ha reservarbetena ock vanligen utgjorts av grovarbeten av olika slag, såsom skogsdränerings- arbeten, vägbyggnader, byggande av idrottsplatser etc.

Till följd av de inledningsvis berörda starka variationerna i arbetstillgån- gen å arbetsmarknaden med hänsyn till de klimatologiska förhållandena i landet var det av synnerlig vikt, att arbetena voro av natur att jämväl kun- na bedrivas vintertid. Med hänsyn till den i stora delar av landet starka kölden vintertid, hardetta villkor medfört ganska stark begränsning av de arbetsobjekt, vilka kunna komma i fråga till reservarbeten.

Det har naturligen icke varit möjligt att alltid taga hänsyn till samtliga ovan angivna villkor. Dessa ha nämligen allenast utgjort de regler, som varit vägledande vid valet av arbeten, men arbetslöshetskommissionen har inga- lunda varit helt bunden av desamma.

De olika slag av arbeten, som kommit till utförande såsom statliga reserv- arbeten, belysas av tabell 9.

Det må att börja med erinras om att uppgifterna i tabellen hänföra sig allenast till tiden 1 juli 1929—30 juni 1933, d. v. s. till de senaste fyra åren före hjälpverksamhetens omläggning. Enär uppgifterna avse de beräknade kostnadssummorna äro de givetvis behäftade med stor osäkerhet.

Huvudparten av de statliga reservarbetena faller såsom framgår av tabel— len på gruppen vägarbeten. Av de 418 arbetsföretag, som igångsatts under tiden 1 juli 1929—30 juni 1933, komma icke mindre än 290 på vägarbeten. Av kostnaderna belöpte sig inemot 80 0/0 på denna grupp av arbeten. Av andra arbeten må nämnas skogsförbättrande åtgärder, vilka motsvara 7 0/0 av de under ifrågavarande tid beviljade totalkostnaderna, ävensom kanaler och andra vattenvägar. De senare avse flottledsarbeten, huvudsakligen i de norra delarna av landet. Inom gruppen »andra arbeten» rymmas bland annat sådana arbetsföretag som kulturhistoriska arbeten, avseende konser- veringar av fornlämningar etc.

Tab. 9. Statliga reservarbeten, fördelade på olika slag av arbetsobjekt. 1 juli 1929—30 juni 1933.

Av totalkostnaderna belöpa sig å An— Totalkostnader Slag av arbete få?; statsmedel går.; arbetslöner material tag Kr. % Kr. % Kr. Kr. % Kr. 1 Allmänna vägar (inkl. gator) ............. 290 73.140,625 78.8 57,250,713 78.315,889,9l2l57,488,53178.615,652,094 Broar ............... 3 305,073 0.3 242,536 79.5 62,537 239,788 78.6 65.285 Järnvägsanläggningar . 1 3,941,176 4.3 3,94l,l76100.0 — 3,27l,176 83.0 670,000 Jordförbättringar, ut- dikningar m.m..... 5 113,483 0.1 111,288 98.1 2,195 106,674 94.0 6,809 Kanaler och andra in- re vattenvägar ..... 23 5,325,523 5.7 5,320,126 99.9 5,39? 5,155,106 96.8 170,417 Skogsförbättrande åt- gärder ............. 56 6,530,445 7.0 5,871,758 89.9 658,687 6,138,618 94.0 391,827 Dricksvatten— och av- loppsledningsarbeten 1 111,918 0.1 99,154 88.6 12,764 87,968 78.6 23,950 Havs— och flodhamnar, fiskehamnar ....... 2 225,350 0.3 219,44?) 97.4 5,907 177,125 78.6 48,225 Flyganläggningar Flygfält ........... 7 1,477,595 1.6 l,477,995100.0 1,230,837 83.3 246,758 Byggnadsföretag ...... 1 6,311 . 6,311 1000 — 5,244 83.1 1,067 Andra arbeten ....... 29 1,684.038 1.8 1,665.623 98.9 18.415 1.399,436 83.1 284.602 Summa 418 92,861,537l100.0 76,205,723 82.1116,655,814 75,3005031814 l7,561,034

Medelkostnad per arbetsföretag kr. 222.000.

Det framgår vidare, att de olika arbetsföretagen genomsnittligt sett varit av förhållandevis stor omfattning, nämligen över 222,000 kr. (= c:a 11,500 £).

Tabellen belyser vidare sättet för kostnadernas bestridande ävensom de- ras fördelning på arbetslöner och materialkostnader m. m. För vissa slag av arbeten avseende statliga ändamål faller praktiskt taget hela kostnaden på arbetslöshetskommissionen. Däremot ha i fråga om väganläggningar er- sättningar, uppgående i genomsnitt till 20 0/0 av totalkostnaderna, betingats av kommissionen.

Det framgår vidare, att de statliga reservarbetena i mycket hög grad upp- fyllt kravet på att en stor del av kostnaderna skall belöpa sig på arbetslö- ner. I genomsnitt ha sålunda mer än 4/5 avsett arbetskostnader; endast 1/5 har belöpt sig på materialkostnader etc.

Platserna vid de statliga reservarbetena disponerades av arbetslöshets- kommissionen. Denna ställde platser vid dessa arbeten till arbetslöshets- kommittéernas förfogande. Utvåljandet av de arbetare, som skulle medde- las hjälp genom hänvisning till de statliga reservarbetena, skedde sedan av arbetslöshetskommittéerna. Hänvisningen var icke begränsad till viss tid, utan hemsändandet från arbetsplatsen skedde efter beslut i varje särskilt fall av arbetslöshetskommissionen eller av arbetslöshetskommittén.

Den omständigheten, att reservarbetena i stor utsträckning måste utföras under vintern, då arbetslösheten har sin största omfattning, utgjorde av na- turliga skäl ett försvårande moment. Sparandet av lämpliga arbeten till vin- tern innebar även en i viss mån tidskrävande anordning med ökat överflyt- tande av arbetslag från ett arbetsmoment till ett annat. De ovan påpekade förhållandena inverka naturligen i sista hand på arbetskostnaderna.

Storleken av den arbetsstyrka, som sysselsattes vid olika statliga reserv- arbeten, var vidare i viss mån avhängig av det förefintliga hjälpbehovet. Man kunde icke låta antalet arbetare variera på samma smidiga sätt, som sked- de å den öppna arbetsmarknaden, under enbart hänsynstagande till tekniskt- ekonomiska förhållanden. Ett analogt förfaringssätt skulle ur hjälpverk- samhetens synpunkt ha medfört påtagliga nackdelar.

Ofta voro vidare de till statliga reservarbeten hänvisade arbetarna ovana vid de arbetsuppgifter, som där förekommo. Denna omständighet skulle visserligen, enär arbetskraften förhållandevis fort kunde upptränas för de mestadels ganska enkla förekommande arbetsuppgifterna, icke mera av- sevärt inverka på kostnaderna för arbetena, om icke omsättningen av arbets— kraften vore så stor som förhållandet var. Enär arbetslöshetskommittéerna hade att så jämnt som möjligt fördela förefintliga hjälpresurser, skedde nämligen i betydande utsträckning ombyten av de till reservarbetena hän- visade. Mycket vanligt var vidare, att man växelvis lät de arbetslösa er- hålla sysselsättning vid reservarbete och kontantunderstöd. En dylik väx- ling, som visserligen ur hjälpverksamhetens synpunkt var fördelaktig, var naturligen oförmånlig med hänsyn till arbetenas ändamålsenliga bedrivan- de. Arbetslöshetskommissionen själv verkställde vidare hemsändning från statliga reservarbeten av arbetare, vilkas arbetsmöjligheter å den öppna arbetsmarknaden undergått sådan förbättring, att de kunde antagas icke längre vara i behov av samhällets hjälp. Arbetslagen fingo såsom en följd av det ovan anförda undergå täta ombildningar, ett förhållande, som givet- vis inverkade störande å arbetstakten.

De ovan berörda omständigheterna medförde, att de statliga reservarbe- tena, enligt en företagen undersökning, blevo 8—10 0/0 dyrare i drift än arbeten å den öppna marknaden. En dylik merkostnad ansågs emellertid moti- verad med hänsyn till de uppgifter reservarbetena hade att fylla, nämligen till- godos—eendet av ett i anledning av arbetslöshet uppkommet hjälpbehov.

Reservarbetena förorsakade vidare vissa andra utgifter, till vilka mot— svarighet icke finnes på den öppna marknaden, nämligen de 5. k. sociala utgifterna. Arbetslöshetskommissionen bekostade sålunda exempelvis arbe- tarnas resor till och ofta även från de statliga reservarbetena m. m. Bere- dandet av fria bostäder medförde utgifter, som icke ägde sin motsvarighet på den öppna arbetsmarknaden. Dessa sociala utgifter ha beräknats höja de statliga reservarbetenas kostnader med omkring 17 0/0.

Den kontanta understödsverksamhetens utomordentligt stegrade omfatt- ning år 1921 framkallade på många håll farhågor för en ur olika synpunkter

betänklig utveckling av denna hjälpform. För kommunerna framstod det som en betydelsefull angelägenhet att i erforderlig utsträckning kunna ge- nom hänvisning till reservarbete pröva arbetsviljan bland understödstagarna. De enda reservarbeten, som från början förefunnos, voro de statliga. På grund av arbetslöshetens snabba ökning visade det sig emellertid omöjligt att vidga denna hjälpform med samma hastighet, varmed arbetslösheten stegrades. I denna situation väcktes i arbetslöshetskommissionen av leda- möter, som närmast representerade arbetarsidan, förslag om statsbidrag till av kommunerna i egen regi utförda reservarbeten, s. k. statskommunala reservarbeten. Detta förslag vann statsmakternas bifall år 1922. Statsbi- draget utgick ursprungligen med belopp, svarande mot det bidrag, som skulle ha tillkommit vederbörande kommun, därest kontantunderstöd med statsbi- drag i stället tilldelats de arbetslösa, som erhållit hjälp genom sysselsättning vid arbetet.i fråga.

Arbetslöshetskommissionen hade att på därom gjord framställning medge rätt för en kommun att bedriva ett arbete såsom statskommunalt reservar- bete. Arbetslöshetskommissionen bestämde den procentsats, varmed statsbi- draget skulle utgå, samt den lön, som skulle tillämpas för arbetet i fråga. Lönesättningen för de statskommunala reservarbetena skedde efter samma normer som för de statliga reservarbetena. För hänvisning till statskom- munala reservarbeten skulle gälla samma bestämmelser som för erhållande av understöd eller hänvisning till statliga reservarbeten. De arbetslösa skulle sålunda uppfylla de allmänna vilkor, som i d—et föregående (sid. 24) berörts.

Vid valet av arbetsobjekt skulle i huvudsak iakttagas samma regler, som i fråga om de statliga reservarbetena. De olika slag av arbeten, som kommo till utförande såsom statskommunala reservarbeten, belysas av efterföljande tabell, uppställd på analogt sätt som den i det föregående återgivna tabell 9 rörande motsvarande uppgifter för de statliga reservarbetena.

Vid en jämförelse mellan de statliga och statskommunala reservarbetena faller genast i ögonen, hurusom de statskommunala reservarbetena avse nå- got andra arbetsobjekt än de statliga. Av de 1,389 arbetsföretag, som un- der förevarande period, 1 juli 1929—30 juni 1933, beviljats såsom stats- kommunala reservarbeten, avse allenast 367 allmänna vägar, motsvarande 32.2 0/0 av totalkostnaderna för samtliga under förevarande tid beviljade statskommunala reservarbeten. Huvudparten av antalet beviljade företag kommer på gruppen jordförbättringar och utdikningar. En annan grupp ar- beten, SOm likaledes haft förhållandevis stor omfattning, är dricksvatten— och avloppsledningsarbeten.

Det framgår vidare, att den genomsnittliga storleken av de beviljade stats- kommunala reservarbetena varit avsevärt mindre än i fråga om de statliga arbetena. Medan medelkostnaden för varje statligt reservarbetsföretag be- löpte sig till 222,000 kr., utgjorde medelkostnaden för varje statskommunalt reservarbetsföretag allenast 27,000 kr. (= c:a 1,400 £).

Tab. 10. Statskommunala reservarbeten, fördelade på olika slag av arbetsobjekt. 1 juli 1929—30 juni 1933.

Av totalkostnaderna belöpa sig å

An-

. Totalkostnader Slag av arbete få?; statsmedel ååå arbetslöner material tag Kr. 76 Kr. % Kr. Kr. % Kr.

Allmänna vägar (inkl. gator) ............. 36711,9()1,790 32.2 4,909,550 41.3 6,992,240 8,580,715 72.1 3,32l,075 Broar ............... 8 110,62!) 0.3 47,845 43.2 62,780 76,970 69.6 33,65!) Järnvägsanläggningar 1 233,400 0.6 82.260 35.2 151,140 137,10058.7 96,300 Jordförbättringar, ut-

(likningar m.m..... 437 9,930,340 26.9 4,941,49ö 49.8 4,988,845 7,583,635 76.4 2,346,705 Kanaler och andra in—

re vattenvägar 17 341,245 0.9 155,970 45.7 185,27?) 264,110 77.4 77,135 Skogsförbättrande åt-

gärder ............ 36 188,550 0.5 82,545 43.8 106,00?) 170,585 90.5 17,96?)

Dricksvatten- och av— loppsledningsarbeten 200 6,190,685 16.8 2,032,115 32.8 4,158,57U 3,582,32ö 57.9 2,608,360 Havs— och flodhamnar,

fiskehamnar ........ 17 704,530 1.9 304,650 43.2 399,880 485,590 68.9 218,940 Flyganläggningar

Flygfält ............ 5 2,301,050 6.2 1,261,980 54.8 1,039,07O 1,599,200 69.5 701,850 Byggnadsföretag ...... 11 123,595 0.3 50,775 41.1 72,820 74,915 60.6 48.680 Andra arbeten ...... 290 4.962.89ö 13.4 2.204,450 44.4 2,758,44ö 3,938,155 79.4 1.024.74(-

Summa 1,38913638830511000 16,073,63ä| 43.5'20,915,070 26,4935100'71.6!10,495,40€; Medelkostnad per arbetsföretag kr. 27,000.

Att fördelningen av kostnaderna på statsmedel och kommunala medel skall ställa sig väsentligt annorlunda än i fråga om de statliga reservarbetena är naturligt. Under förevarande tid ha i genomsnitt 43.5 0/0 av kostnaderna bestritts med statsmedel, under det att i fråga om de statliga reservarbetena motsvarande relation utgjorde 82.1 0/0. I förevarande sammanhang torde dock böra erinras om att uppgifterna rörande storleken av de kostnader, å vilka statsbidrag ej utgingo, d. v. s. andra kostnader än arbetslöner, sannolikt bli— vit ofullständigt redovisade. Av denna anledning framstår i tabell 10 statens andel av kostnaderna högre än den i verkligheten var. (Se härom sid. 55 ff.)

Det framgår vidare av tabellen, att de statskommunala reservarbetena genomgående varit något mera materialkrävande än de statliga reservarbe- tena. Av de statliga arbetenas kostnader belöpte sig 81.1 0/0 på arbetslöner, medan i fråga om de statskommunala reservarbetena motsvarande propor- tion uppgick till 71.6 0/0. Den verkliga skillnaden i förevarande hänseende torde emellertid på grund av sättet för kostnadsberäkningarnas uppgörande icke vara fullt så stor som differensen mellan dessa procenttal anger.

De statskommunala reservarbetena tillkommo såsom nämnts år 1922 för att möjliggöra en minskning av den vid denna tid omfattande kontanta un- derstödsverksamheten; statsbidraget utgick med hänsyn härtill efter samma normer som till den kontanta understödsverksamheten. Dessa förhållande- vis oförmånliga statsbidragsbestämmelser förbättrades från 1 juli 1928. Från denna tid utgick statsbidraget med viss procent, i regel 30—50 0/0, av kost—

naden för arbetslöner; övriga kostnader skulle bestridas av vederbörande kommun. I särskilda fall kunde regeringen medge högre statsbidrag än 50 0/o. I samband med de gynnsammare statsbidragsbestämmelserna före- skrevs, att arbetslöshetskommissionen skulle i varje särskilt fall angiva det högsta antal arbetare, som samtidigt fick sysselsättas vid arbetet.

Understödslin jen.

I redogörelsen för den statliga hjälpverksamheten i form av sysselsätt- ning vid reservarbeten berördes, hurusom kontantunderstödsverksamheten i Sverige givits karaktär av en komplementär hjälpform. Att statsmakterna givit principiellt företräde åt arbetslinjen framför understödslinjen (trots de väsentligt högre kostnader, som reservarbetena orsaka, är att tillskriva de socialt menliga verkningar, som ansetts förenade med åtnjutande under längre tid av understöd. Därest hjälpen åter lämnas i form av arbete, und- vikes, att de hjälpta få gå sysslolösa; de utföra vidare en prestation, som kom- mer samhället till godo.

Kontantunderstödsverksamhet förekom i tvenne former, nämligen dels ett per arbetslös dag beräknat understöd, s. k. arbetslöshetsunderstöd, dels ock ett i allmänhet per månad utgående understöd, kallat hyreshjälp. Arbetslös- hetsunderstödet utgick närmast för bestridande av oundgängliga levnadskost- nader, främst föda och kläder, medan hyreshjälpen avsåg bidrag till kostna- der för hyra eller andra för familjens och hemmets sammanhållande nödiga utgifter.

Arbetslöshetsunderstöd utdelades i betydande utsträckning under de båda kriserna 1921—1923 och 1931—1933 men förekom under den mellanlig- gande perioden, 1924—1930, endast i vissa kommuner, som drabbats av mera besvärande arbetslöshet. Hyreshjälpen, som infördes såsom särskild hjälpform år 1921, förekom fram till och med år 1926 men var sedan helt nedlagd under åren 1927—1932. Från och med år 1933 öppnades ånyo hy— reshjälpverksamhet.

För erhållande av arbetslöshetsunderstöd fordrades, att vederbörande hjälpsökande skulle uppfylla [de allmänna villkor för erhållande av statlig arbetslöshetshjälp, som ovan (sid. 24) berörts. Med hänsyn till nödvändig- heten att såvitt möjligt upprätthålla en tydlig gräns mellan arbetslöshets- understöd och fattigvårdshjälp och för att undvika dubbelunderstöd ha sär- skilda beståmmelser meddelats. Enligt de direktiv, som reglerade den kon- tanta un—derstödsverksamheten, skulle den som åtnjutit fattigvård under de senaste sex månaderna, innan ansök-an om understöd gjorts, icke kunna komma i åtnjutande av arbetslöshetsunderstöd med statsbidrag. Undantag skulle dock göras för fattigvård av tillfällig karaktär ävensom för sådan fat- tigvård, som utgått i anledning av den arbetslöses eller hans familjemedlem- mars sjukdom eller i vissa fall, då den arbetslöse uppenbarligen sökt att ef- ter bästa förmåga försörja sig och ude sina men till följd av betungande för- sörjningsplikt nödgats mottaga understöd av fattigvården. Det visade sig emellertid, att dessa bestämmelser i alla delar icke kunde följas. Sålunda

kunde icke från erhållande av arbetslöshetsunderstöd uteslutas samtliga de, som under nyssnämnda tid erhållit fattigvård. Man sökte emellertid vid ut- delandet av understöd alltid att såvitt möjligt undvika, att arbetslösa sam- tidigrt erhöllo både arbetslöshetsunderstöd och fattigvårdshjälp.

Enligt de ursprungliga bestämmelserna ägde en kommun själv att efter beslut härom igångsätta understödsverksamhet för arbetslösa och härtill er— hålla statsbidrag med hälften av de i understöd utbetalade beloppen. Verk- samhetens ansvällning under den år 1921 inbrytande krisen gjorde emeller- tid ökad statlig kontroll nödvändig. Statsmakterna föreskrevo sålunda det— ta år, att kontantunderstödsverksamhet med statsbidrag icke fick igångsät- tas inom en kommun utan att arbetslöshetskommissionen härtill lämnat sitt medgivande. Däremot förekom denna tid icke någon särskild reglering rö- rande understödsverksamhetens omfattning i de särskilda kommunerna. Dy- lik begränsning genomfördes först år 1926, då arbetslöshetskommissionen, i samband med den kontanta understödsverksamhetens återupptagan-de, med stöd av de av statsmakterna lämnade direktiven föreskrev, att den så- lunda beviljade understödsverksamhetens omfattning icke fick överstiga ett viss-t av arbetslöshetskommissionen angivet antal arbetslösa. Dylik före- skrift lämnades sedermera alltid av kommissionen. Varje tillstånd att utgiva arbetslöshetsunderstöd meddelades vidare allenast för viss tid.

Storleken av arbetslöshetsunderstöden har berörts i det föregående. Stats- bidragen utgingo i allmänhet med 50 0/0 av de utbetalade beloppen. I sär- skilda fall, då en kommun drabbats av mycket besvärande arbetslöshet och kommunens finanser voro hårt ansträngda, har högre statsbidrag medgivits.

Arbetslöshetsunderstöd utgick dels i form av kontanter, 'dels ock helt eller delvis i form av naturaförmåner. Det ankom i allmänhet på vederbörande arbetslöshetskommitté att besluta, i vilken form arbetslöshetsunderstöd skul- le utgå. Särskilt landskommunerna med-delade ofta understöd i form av tilldelning av matvaror. Un—derstödstagare var vidare pl—iktig att i den mån så bestämdes utföra lämpligt kommunalt arbete under tid ej överstigande två dagars arbetstid per understödsvecka, s. k. motprestationsarbete.

Hyreshjälp skulle utgå endast i särskilt ömmande fall och till familjeför- sörjare, som enligt de i det föregående omnämnda allmänna villkoren kun- de erhålla arbetslöshetsunderstöd. Ursprungligen var hyreshjälpen en fullt självständig hjälpform. Enligt beslut av arbetslöshetskommissionen begrän- sades emellertid ldenna hjälpform att avse allenast sådana arbetslösa, vilka antingen uppburo arbetslöshetsunderstöd eller voro sysselsatta vid statliga eller statskommunala reservarbeten.

För hyreshjälpverksamheten gällde i övrig-t motsvarande bestämmelser som för arbetslöshetsunderstöd. Sålunda fick hyreshjälpverksamhet med statsbidrag icke igångsättas förrän efter särskilt av arbetslöshetskommissio- nen erhållet tillstånd. Den högsta hjälp, som i .de enskilda fallen fick ifråga- komma, avgjordes jämväl av arbets-löshetskomm-issionen, men det ålåg ar- betslöshetskommittéerna att gradera hjälpen med hänsyn till det föreliggan- de hjälpbehovet. Statsbidrag till hyreshjälpverksamhet motsvarade i all—

mänhe-t omkring hälften av hyreshjälpverksamhetens kostnader, emellanåt en något mindre andel.

Ungdomshjälpen.

Redan i samband med igångsättandet av kontant understödsverksamhet med statsbidrag år 1914 uttalades från arbetslöshetskommissionens sida, att kommunerna borde ägna särskild uppmärksamhet åt angelägenheten, att de arbetslösa, som ej kunde erhålla produktivt arbete, använde sin lediga tid på ett för deras framtida verksamhet nyttigt sätt. I de till'förmån för ar- betslösa anordnade kurserna meddelades att börja med väsentligen teoretisk undervisning, såsom i 'medborgarkunskap, yrkeshygien, yrkesekonomi. yr- keslagstiftning, bostadshygien m. m. Dock förekom redan nu i viss utsträck- ning även praktisk undervisning, såsom i matlagning, slöjd, skolagning m. m. Ehuru icke uttryckligen föreskrivet, kom av naturliga skäl deltzgan- de i kurs att bliva en hjälpform särskilt lämplig för unga arbetslösa. Stats— bidrag till bestridandet av kostnaderna för kursverksamhet utgick med be- lopp svarande mot lärarlön.

Från början var meddelandet av statsbidrag till kursverksamhet omgär- dat med vissa restriktiva bestämmelser, så att dylikt medgavs endast vid fall av mera omfattande arbetslöshet. År 1931 togs av en denna tid arbetande kommitté, tillsatt i anledning av den stigande ung-domsarbetslösheter, ett betydelsefullt initiativ till utvidgning och omläggning av kursverksamheten. Dylik borde sålunda kunna anordnas även i de fall, då arbetslösheten icke ägde särskilt stor omfattning. Vidare tillsattes inom arbetslöshetskommis— sionens kansli en särskild tjänsteman, som enbart skulle ha att handlägga ärenden rörande kursverksamheten.

Kursverksamhetens planläggning kom från denna tid även att ske efter rationellare linjer. Man sökte sålunda i större utsträckning än tidigare av- passa undervisningen med hänsyn [till de arbetslösas möjligheter att vinna anställning "å arbetsmarknaden. Den utvidgning och rationalisering av kurs- verksamheten, som påbörjades år 1932, hann dock icke bli fullt genomförd förrän i samband med och efter arbetslöshetshjälpens omläggning i medio av år 1933. Med hänsyn härtill torde en redogörelse för kursverksamhetens gestaltning lämpligen böra lämnas i samband med hjälpverksamhetens om- läggning från 1 juli 1933.

Under de tider, då kursverksamheten hade mindre omfattning, d. v. s. före omläggningen 1931, var regeln den, att deltagarna icke åtnjöto särskilt arbetslöshetsunderstöd. Utvecklingen gick emellertid därhän, att dylikt un- derstöd i allt större utsträckning utdelades 'till kursdeltagare, något som se- dermera blev regel.

Andra statliga åtgärder till förmån för arbetslösa.

I det föregående ha berörts de av staten under arbetslöshetskommissionens ledning vidtagna åtgärderna för bekämpande av arbetslöshetens verkningar.

Från statens sida ha emellertid under förevarande tid vidtagits åtgärder även i flera andra avseenden i anledning av förefintlig arbetslöshet. Det må sålun- da nämnas, att vägarbeten ävensom andra arbeten igångsatts å öppna arbets— marknaden under motivering, att de skulle komma att öka arbetstillgången. Vid ett par tillfällen ha vidare mera omfattande hjälpaktioner igångsatts, vil- ka legat utanför arbetslöshetskommissionens verksamhet. Av dylika av stats- makterna beslutade hjälpaktioner må här omnämnas åtgärderna till förmån för arbetslösa inom stenindustrien och statsbeställningarna år 1922.

Världskrigets utbrott år 1914 drabbade stenindustrien synnerligen hårt. Produktionen, som närmast var inriktad på export, gick hastigt ned, och en omfattande arbetslöshet utbröt bland stenindustriens arbetare. Medan denna industri år 1914 sysselsatte omkring 13,000 arbetare, hade arbetarantalet åren 1918—1922 nedgått till allenast omkring 4,000. Då stenindustrien är loka- liserad till i huvudsak tvenne begränsade områden, inom vilka den utgör be- folkningens huvudsakliga näringsfång, uppstodo härigenom omfattande för- sörjningssvårigheter. För att öka arbetstillgången inom stenindustrien bil- dades år 1916 ett särskilt statligt organ, statens stenleveranscentral, med upp— gift att förmedla lån till kommuner och väghållningsdistrikt i och för inköp av gatsten. Tillsammans förmedlades genom stencentralen beställningar för kommuner och vägdistrikts räkning för tillsammans 2.4 milj. kr. Vidare verkställdes från olika statliga myndigheters sida med för ändamålet av rege- ringen särskilt beviljade medel omfattande statliga stenbeställningar belöpan- de sig till 7.6 milj. kr.

Sedan krisen 1921—1923 lättat, minskades arbetslösheten förhållandevis snart inom stendistrikten. I samband härmed avvecklades de statliga hjälp- åtgärderna för stenindustrien.

Tiden 1924—1930 kan betecknas såsom i stort sett gynnsam för stenindu- strien. Den är 1930 inbrytande krisen medförde emellertid ånyo svårigheter för denna industri. För att öka arbetstillfällena verkställde staten särskilda beställningar av sten. För detta ändamål bildades statens steninköpskom- mitté. Den inköpta gatstenen skulle sedermera successivt försäljas. För än- damålet beviljades anslag om sammanlagt ett belopp å 7.5 milj. kr. Dess— utom förefanns rätt att i viss omfattning för de medel, som inflöto från för- säljningen, verkställa nya stenbeställningar. Steninköpskommittén upplöstes år 1933. Genom beviljandet av lån och anslag till inköp av gatsten har sta- ten sedermera fortsatt att stödja stenindustrien.

Den under år 1921 snabbt växande arbetslösheten och svårigheterna att i tillräcklig omfattning öka reservarbetena skapade behov av ytterligare hjälp- åtgärder från statens sida. I denna situation beslöto statsmakterna att ge- nom verkställandet av statliga beställningar hos olika industriföretag med- verka till en ökning av arbetstillgången, varigenom de arbetslösa bereddes sysselsättning inom sitt förutvarande yrke. Denna form av hjälp var natur- ligen särskilt lämpad för de högre kvalificerade industriarbetarna. På för- slag av regeringen beviljade 1922 års riksdag för detta ändamål ett anslag

om 15 milj. kr. Statsbeställningarna kommo i främsta rummet de mekaniska verkstäderna till godo (icke mindre än 7.5 milj. kr.).

En dylik hjälpaktion förekom allenast år 1922; till följd av arbetslöshetens snabba nedgång visade det sig nämligen icke erforderligt att efterföljande år verkställa nya dylika statsbeställningar. De återupprepades emellertid seder- mera under krisen 1931—1933, då de ingingo som ett ledi de av statsmakterna år 1933 beslutade omfattande hjälpåtgärderna.

I förevarande sammanhang böra även omnämnas de av statsmakterna år 1931 beslutade s. k. beredskapsarbetena. En redogörelse för dessa återfinnes å sid. 63 ff.

Den rent kommunala hjälpverksamheten.

Såsom tidigare berörts, vilade ansvaret för arbetslöshetshjälpen principiellt å kommunerna. Dessa hade sålunda att vidtaga de åtgärder, som kunde vara erforderliga för att förebygga arbetslöshet eller att mildra verkningarna av denna. Detta kommunernas principiella ansvar för åtgärder till arbets— löshetens bekämpande medförde, att arbetslöshetskommissionen icke ansåg sig böra tillerkänna en kommun bidrag av statsmedel till hjälpverksamheten för arbetslösa i andra fall, än då arbetslösheten i förhållande till kommunens ekonomiska bärkraft tagit större omfattning. Den statliga arbetslöshetshjäl- pen präglades med hänsyn härtill av en viss restriktivitet, vilken särskilt gjorde sig gällande under tiden 1924—1930, då arbetslösheten i landet i stort sett icke hade större omfattning. Den med bidrag av statsmedel bedrivna hjälpverksamheten var denna tid även begränsad till ett förhållandevis litet antal kommuner. Även i de fall, då arbetslösheten inom en kommun hade en sådan omfattning, att det ansågs motiverat, att bidrag av statsmedel ut- gick till hjälpverksamheten, avpassades dock den statliga arbetslöshetshjäl- pen med hänsyn till kommunernas principiella ansvar för arbetslöshetens bekämpande så, att den endast avsåg en del av de anmälda arbetslösa.

Den rent kommunala hjälpverksamheten bedrevs väsentligen i tvenne for- mer, nämligen genom anordnande av arbeten och genom understöd. De av kommunerna till förmån för arbetslösa anordnade arbetena gingo vanligen under namn av reservarbeten, i anledning av att de i analogi med de statliga och statskommunala reservarbetena startades i hjälpsyfte. Ehuru de sålun- da erhöllo en benämning, liknande dessa senare, i enlighet med statsmak— ternas direktiv bedrivna reservarbeten, bedrevos de rent kommunala reserv- arbetena naturligen helt i överensstämmelse med de föreskrifter, som veder- börande kommunala myndigheter funnit sig böra lämna. Denna skillnad bör hållas i minnet vid den efterföljande redogörelsen för de olika reserv- arbetenas omfattning.

Genom att några gemensamma bestämmelser icke funnos för de kommu- nala reservarbetena blev gränsen mellan den öppna arbetsmarknadens arbe- ten och de kommunala reservarbetena flytande. Det inträffade ofta, att en

kommun angav arbeten, vilka även eljest skulle kommit till utförande å öppna marknaden, såsom kommunala reservarbeten. De i det följande läm- nade uppgifterna rörande de kommunala reservarbetenas omfattning äro med hänsyn härtill behäftade med betydande svagheter. Det må vidare er- inras om att uppgifter rörande omfattningen av de bedrivna kommunala re- servarbetena förefinnas inom arbetslöshetskonimissionen, endast därest de kommunala myndigheterna själva ansett sig höra till arbetslöshetskommis- sionen insända rapporter rörande sysselsättningen vid dessa reservarbeten. Något tvång härtill förelåg icke, enär statsbidrag till dylika arbeten icke i nå- gon form har utgått.

Såsom kommunala reservarbeten ha förekommit mindre utdikningsarbe— ten, arbeten med iordningställande av kyrkogårdar, röjningsarbeten, mindre vägarbeten etc. Såsom regel var varje arbete av förhållandevis liten omfatt— ning. '

Därest en kommun önskade bereda arbetslösa hjälp i form av understöd och härtill icke erhållit arbetslöshetskommissionens tillstånd, hade kommu- nen att lämna dylikt understöd i form av fattigvård. Däremot ägde kommu- nen lagenligt icke rätt att utge understöd i andra former än de ovannämnda, kontantunderstöd med statsbidrag eller fattigvård. Emellertid förekom i ett flertal kommuner, att understöd utdelades i anledning av arbetslöshet utan medgivande från arbetslöshetskommissionen och utan iakttagande av fattig- vårdslagens bestämmelser. I de fall, då kommunala beslut om utgivandet av rent kommunalt understöd i andra former än vad fattigvårdslagen föreskrev överklagades, upphävdes de kommunala besluten härom i högsta instans.

KAP. III.

Hjälpverksamhetens omfattning och kostnader åren 1914—medio 1933.

Avvägningen av hjälpverksamhetens omfattning med hänsyn till det före- fintliga hjälpbehovet framstod, sedan hela den statliga hjälpverksamheten på sätt i det föregående berörts inordnats under arbetslöshetskommissionen, alltid såsom dennas centrala uppgift. Normerande för verksamheten var naturligen den utsträckning, i vilken det ansågs, att det föreliggande hjälp- behovet skulle tillgodoses genom ingripande från statens sida. Om det så- lunda åt kommissionen inrymdes befogenhet att vid varje särskilt tillfälle efter eget bedömande utvidga eller minska statens verksamhet på förevaran- de område, var naturligen storleken av de belopp, som riksdagen beviljat till verksamheten, vägledande för kommissionen genom att de angåvo den om- fattning, i vilken riksdagen med hänsyn till de vid tiden för anslagens bevil- jande rådande förhållanden ansåg, att verksamheten skulle givas. De an-

slagna medlen utgjorde dock icke någon bestämd ram för verksamheten, utan denna kunde överskridas, något som även inträffat under samtliga år 1931—1935. I dessa fall har riksdagen måst bevilja de tilläggsanslag till arbetslöshetskommissionens verksamhet, som varit nödvändiga.

Rörande hjälpverksamhetens totala omfattning under tiden fram till år 1921 föreligga inga uppgifter, beroende på att någon central statistik rörande den kontanta understödsverksamheten icke fördes denna tid. Däremot före- ligga vissa uppgifter beträffande sysselsättningen vid de statliga reservarbe- tena. Medelantalet arbetare framgår av följande tablå.

Medelantalet Å r arbetare vid de statliga reservarbetena 1918 .............................................. 912 1919 .............................................. 1,236 1920 .............................................. 1.072 192 1 .............................................. 11,165

De statliga reservarbetena åren 1918—1920 hade sålunda endast helt ringa omfattning. Arbetslösheten var denna tid icke heller en mera allmän före- teelse. År 1921 steg antalet betydligt.

Den följande framställningen rörande hjälpverksamhetens omfattning stö- der sig helt på de inom arbetslöshetskommissionen föreliggande uppgifterna. För ett rätt bedömande av de i det följande meddelade uppgifterna, främst rörande hjälpverksamhetens omfattning i förhållande till antalet anmälda arbetslösa, torde här först böra erinras om vad i det föregående anförts rö- rande arbetslöshetskommissionens statistik. Denna grundar sig sålunda på de rapporter, som de olika arbetslöshetskommittéerna månatligen insända till kommissionen. I dessa rapporter lämnas uppgifter förutom om totala antalet personer, som anhållit om hjälp hos arbetslöshetskommittéerna, om de i olika former hjälpta arbetslösa. Det sätt, varpå uppgifterna insamlas, innebär, att arbetslöshetskommissionens statistik över antalet hjälpsökande icke blir någon mätare på hela hjälpbehovet utan på det antal arbetslösa, som efter eget bedömande ansett sig i behov av hjälp och påkallat dylik hos vederbörande arbetslöshetskommitté. Det följer härav, att relationstalet mel- lan antalet hjälpta och hjälpsökande, den s. k. hjälpprocenten, endast anger hur stor del av de anmälda arbetslösa, som efter av arbetslöshetskommittéer- na verkställd prövning tilldelats arbetslöshetshjälp. I vilken utsträckning behov av hjälp till följd av arbetslöshet även förelegat bland de ohjälpta är naturligen omöjligt att avgöra. Det torde endast kunna sägas, att, enär an- mälningen hos arbetslöshetskommittéerna sker frivilligt, en viss mindre del av de anmälda sannolikt alltid utgöres av obehöriga eller eljest icke behö- vande arbetslösa. Det bör emellertid även erinras om att ett visst hjälpbehov aldrig anmäles hos arbetslöshetskommittéerna. Trots detta torde dock de va- riationer, som hjälpprocenten undergått, kunna anses vara en mätare på hjälpverksamhetens effektivitet. Det följer av det ovan anförda, att hjälp-

procenten alltid legat icke obetydligt under 100; hjälp åt samtliga anmälda skulle ha inneburit, att även obehöriga och icke behövande tilldelats hjälp.

I det efterföljande lämnas först en kort översikt över hjälpverksamhetens totala omfattning. Därefter lämnas vissa uppgifter rörande de olika hjälp- formernas omfattning ävensom vissa andra uppgifter, som nära samman- hänga med hjälpverksamheten.

Den statliga och kommunala hjälpverksamhetens totala omfattning under tiden 1922—medio 1933 ävensom hjälpens fördelning på de med statsmedel vidtagna hjälpåtgärderna och de rent kommunala anordningarna till arbets- löshetens bekämpande belysas av efterföljande tabell.

Tab. 11. Genom staten och kommunerna hjälpta arbetslösa. Antal och procent. Årsmedeltal 1922—juni 1933.

Hjälpta genom

Staten Kommunerna Summa Antal rap—

Å r porterade

% av % av % av arbetslösa

Antal arbets— Antal arbets— Antal arbets- lösa lösa lösa

1922 .................... 44,238 55.1 6,382 8.0 50,62!) 63.1 80,271 1923 .................... 12,487 47.2 2,280 8.6 14,767 55.8 26,450 1924 .................... 1,779 19.3 2,089 22.6 3,868 41.9 9,241 1925 .................... 2,986 20.1 2,157 14.5 5.143 34.6 14.882 1926 .................... 3,402 20.2 2,549 15.1 5,951 35.3 16,850 1927 .................... 4,088 21.3 3,92?) 204 8,011 41.7 19,229 1928 .................... 3,650 21.9 3,492 21.0 7,142 42.9 16,661 1929 .................... 2,600 25.5 2,124 20.8 4,724 46.3 10,212 1930 .................... 2,806 20.4 2,874 21.0 5,680 41.4 13,723 1931 .................... 12.314 26.5 8,577 18.4 20.891 44.9 46,540 1932 .................... 42,506 37.3 17,411 15.3 59,91? 52.6 113,906 1933 jan.—juni .......... 77.965 45.5 31,56?) 18.5 109,528 640 171267

Den under år 1921 snabbt stigande arbetslösheten ställde betydande krav på statens medverkan till vidtagandet av anordningar för arbetslöshetens bekämpande. Omfattande föranstaltningar för igångsättande av statliga re- servarbeten vidtogos ock omedelbart vid krisens utbrott. Att de omfattande ansträngningarna kröntes med framgång framgår redan av de i det före- gående meddelade uppgifterna rörande sysselsättningen vid de statliga re- servarbetena år 1921. I januari 1921 sysselsattes vid dessa arbeten allenast 1,200 man, medan i december arbetsstyrkan vuxit till 20,900.

Den befogenhet, som arbetslöshetskommissionen år 1921 erhöll, nämligen att för varje kommun bestämma, huruvida understöd med statsbidrag fick bedrivas, möjliggjorde vidare för arbetslöshetskommissionen att såvitt möj— ligt inrikta den statliga verksamheten på beredandet av hjälp genom hänvis- ning till arbete. I avsikt att förlägga hjälpverksamhetens huvudvikt på ar-

4—362735

betslinjen avslog kommissionen att börja med ansökningar från ett icke obe- tydligt antal kommuner om rätt att öppna kontantunderstödsverksamhet.

Denna mycket stränga restriktivitet i fråga om den kontanta understöds- verksamheten upphörde emellertid i slutet av år 1921. I november detta år upptogs inom regeringen till behandling frågan rörande hjälpverksamhetens omfattning och den därav betingade understödsverksamheten. Regeringen uttalade härvid, att understödsverksamhet icke utan tungt vägande skäl borde förvägras någon kommun; staten borde lämna den kraftigast möj- liga hjälp till de kommuner, vilka på grund av sin ekonomiska ställning hade svårighet att själva nöjaktigt sörja för motarbetandet av arbetslöshe- tens följder. Regeringens beslut i förevarande fråga medförde, att den kon- tanta understödsverksamhetens omfattning betydligt ökades. Medan år 1921 vid oktober månads utgång antalet understödda utgjorde 22,700, hade vid årsskiftet 1921—1922 antalet stigit till icke mindre än 47,800.

Läget å arbetsmarknaden var, såsom tidigare berörts, vid ingången av år 1922 synnerligen ogynnsamt. Arbetslösheten kulminerade emellertid redan under årets första del och visade snart tecken att betydligt lätta. Hjälpverk- samheten nådde sin största omfattning i februari månad detta år, då 106,000 erhöllo arbetslöshetshjälp, motsvarande omkring T/m av samtliga anmälda arbetslösa. Den med våren inträdande förbättringen i läget å arbetsmark- naden medförde, att omfattande inskränkningar i hjälpverksamheten kunde vidtagas. En större restriktivitet ansågs emellertid även betingad av eko- nomiska hänsyn. Framför allt ansågs det nödvändigt att begränsa hjälp- verksamheten under sommarmånaderna. Det var i samband härmed, som arbetslöshetskommissionen denna tid vidtog de i annat sammanhang (sid. 26) berörda avstängningarna av vissa yrkesgrupper från statlig arbetslös- hetshjälp.

Arbetslöshetens nedgång och de i samband därmed beslutade avstäng- ningsåtgärderna medförde under våren och sommaren 1922 en mycket hastig minskning i hjälpverksamhetens omfattning. Medan i mars månad antalet understödda uppgick till 62,500, hade motsvarande antal 'i augusti sjunkit till endast 2,350. Den ökade restriktivitet, som genomfördes under våren och sommaren 1922 i samband med det förbättrade läget å arbetsmarknaden, bi- behölls under den följande tiden och satte sin prägel på hjälpverksamhetens utformning även under de kommande åren.

Under åren 1924—1929, då såsom nämnts den rapporterade arbetslösheten icke någon gång, vad hela landet i genomsnitt beträffar, nådde en mera avse- värd omfattning, beredde den med statsmedel bedrivna verksamheten hjälp åt omkring 1/5 av de anmälda arbetslösa, motsvarande i medeltal 3,000 i 4.000 per år. Att hjälpverksamheten år 1929, relativt sett, kom att något ökas synes huvudsakligen bero på att de statliga åtgärderna icke hunno skäras ned i samma omfattning som arbetslösheten detta år nedgick. Den rent kommunala hjälpverksamheten hade under denna tid ungefär samma om- fattning som den statliga. Tillsammans hjälptes något mindre än hälften av de hjälpsökande.

på den statliga hjälpverksamheten för arbetslösa. Statlig hjälp påkallades från allt flera kommuner. Det framgår av tabell 11, att, medan antalet av arbetslöshetskommissionen hjälpta år 1929 allenast utgjorde 2,600 i medel- tal, motsvarande antal år 1930 var 2,800 och år 1931 över 12,300. Medan sta- ten under de föregående åren i allmänhet meddelat hjälp allenast åt omkring 20 % av de arbetslösa, kunde hjälpprocenten trots det stegrade antalet an- mälda något ökas. Den totala hjälpverksamheten steg är 1932 till 52.6 %, d. v. s. till något över hälften av de anmälda arbetslösa, och under första halvåret 1933 till 64.0 %.

Vid bedömandet av den ökning av hjälpprocenten, som sålunda ägde rum, bör hänsyn tagas till arbetslöshetens denna tid ändrade karaktär. Åren 1925 —1929 förelågo till följd av den relativt gynnsamma ekonomiska situationen såsom regel möjligheter för de fullgoda arbetare, som drabbades av arbets- löshet, att förhållandevis snart åter vinna inträde i produktionen. Med stor sannolikhet var den enskildes hjälpbehov — om man bortser från vissa en- staka arbetslöshetscentra under åren 1925—1929 icke så stort som under den följande krisen, då arbetsmöjligheterna inom alla områden minskades och utsikterna att åter vinna arbete voro betydligt reducerade. Den kritik, som under krisen starkt gjorde sig gällande mot samhällets hjälpverksam- het för arbetslösa, bör ses mot bakgrunden av att de enskilda arbetslöshets- fallen blivit av en annan och svårare karaktär och att de i ökad utsträckning påkallade hjälp från samhället. Möjligheterna för den enskilde individen att under de då rådande förhållandena själv reda sig under arbetslöshets- perioden måste nämligen minskas i samma mån, som arbetslöshetsfallen blevo långvarigare. Kritiken, för vilken närmare redogöres i det följan- de, betingades visserligen även av krav på i vissa hänseenden ändrad-e direktiv för verksamheten, men till viss del var den, såsom här berörts, att tillskriva den allmänna restriktivitet, som präglade hjälpverksamheten.

Såsom vid flera tillfällen i det föregående påpekats, utgör en av grundprin- ciperna i det svenska hjälpsystemet för arbetslösa, att hjälp om möjligt skall meddelas i form av arbete. Hur den meddelade hjälpen fördelats med hän- syn till de denna tid förekommande två huvudformerna av arbetslöshets- hjälp, nämligen arbetslinjen och understödslinjen, framgår av tabell 12. Härvid har till understödslinjen förts även det antal arbetslösa, som deltagit i kursverksamhet.

Med hänsyn till de våldsamma förskjutningar i hjälpverksamhetens om— fattning, som ägde rum under år 1922, framgår icke av de medeltal, som återgivas för år 1922, med tydlighet den omfattning, som hjälpverksamheten ägde i början av året. Det kan exempelvis nämnas, att i januari 1922 59,000 personer åtnjöto understöd, medan 28,000 voro sysselsatta vid statliga och kommunala reservarbeten. I mars utgjorde de understödda inemot 63,000, medan de vid reservarbetena sysselsattas antal steg till 32,000. I december åter hade de understöddes antal nedgått till 6,000, medan vid reservarbetena sysselsattes 17,000. Av de här återgivna siffrorna framgår sålunda, att vid början av den tid, över vilken förevarande uppgifter spänna, understödslin-

Tab. 12. Hjälpte arbetslösas för delning å huvudslag av hjälpformer. Antal och procent. Årsmedeltal 1922—juni 1933.

___—___— ___—___—

Hjälpta genom

Arbetslinjen Understödslinjen Summa Antal rap— porterade % av % av arbetslösa Antal arbets— Antal Antal arbets- lösa " lösa

1922 .................... 31.8 25,143 . 50,620 63.1 80.271 1923 .................... , 46.1 2.577 . 14,767 55.8 26,450

1924 .................... 38.6 305 . 3,868 41.9 9.241 1925 .................... ' 31.8 416 . 5,143 34.6 14.882 1926 .................... ' 30.2 855 . 5.951 35.3 16.850 1927 .................... ' ' 31.5 1,959 . 8,011 41.7 19.229 1928 .................... 30.8 2,013 . 7,142 42.9 16,661

1929 .................... 35.5 1,101 . 4.724 46.3 10.212 1930 .................... 29.6 1,615 . 5.680 41.4 13,723 1931 .................... 29.7 7.074 . 20,891 44.9 46.540 1932 .................... ' 27.7 28,378 59.917 52.6 113,906 1933 jan.—juni .......... 25.8 65,401 3822 109.528 64.0 171,267

jen hade väsentligt större omfattning än reservarbetena, ett förhållande, som för övrigt är helt naturligt. Under tider med hastigt stigande arbetslöshet är det nämligen icke möjligt att låta reservarbetena ökas i samma takt som arbetslösheten växer. Den snabba nedskärningen i understödsverksamhetens omfattning belyses med tydlighet av siffran för år 1923, då de kontantunder- stödda allenast omfattade omkring 10 0/0 av samtliga anmälda arbetslösa, medan de genom reservarbeten hjälptas antal steg till inemot hälften.

Under de följande åren, 1924—1929, dominerade arbetslinjen hjälpverk- samheten. Under denna tidsperiod hjälptes aldrig mindre än 30 0/0 av de an- mälda arbetslösa genom hänvisning till olika slag av reservarbeten, medan understödslinjen aldrig omfattade mer än omkring 12 0/0_

Understödslinjens karaktär av komplementär hjälpform framträdde tyd- ligt under åren 1930—1933. Trots de utomordentliga ansträngningar, som såväl från arbetslöshetskommissionens som från de olika kommunernas sida gjordes att igångsätta reservarbeten till förmån för arbetslösa, var det dock icke möjligt att vidga arbetslinjen i samma takt som arbetslösheten steg. Den del av de arbetslösa, som hjälptes genom hänvisning till reservarbeten, sjönk sålunda relativt sett och hade i början av år 1933 nedgått till omkring 1/4 av de arbetslösas antal. Att hjälpprocenten icke samtidigt sjönk utan i stället något steg berodde på den ökade omfattningen av understöd, främst statliga dylika.

I det föregående har berörts, hurusom antalet genom hänvisning till olika reservarbeten hjälpta under åren 1925—1929 motsvarade omkring 3/1o av an- talet hjälpsökande, samt att denna relation under de följande åren något gick tillbaka. I tabell 13 ha de vid olika arbeten sysselsatta fördelats på olika slag av reservarbeten, statliga, statskommunala och rent kommunala.

Tab. 13. Vid statliga, statskommunala och kommunala reservarbeten sysselsatta. Antal och procent. Årsmedeltal 1922—30 juni 1933.

Hjälpta genom . Statskommu- Statliga re— Kommunala servarbeten nalabreserv- reservarbeten Summa Antal rap— Å r ar e en porterade ! % av % av % av % av arbetslosa ar- ar— ar- ar- Antal b et s- Antal bets- Antal bets- Antal bets- lösa lösa lösa lösa ; 1922 ................ 19.095 23.8 — — 6.382 8.0 25.477 31.8 80.271 ' 1923 ................ 9.482 35.9 428 1.6 2.280 8.6 12.190 46.1 26.450 1924 ................ 1.421 15.4 358 3.9 1.784 19.3 3.563 38.6 9.241 15.0 750 5.1 1.741 11.7 4.727 31.8 14.882 16.4 632 3.7 1.694 10.1 5.096 30.2 16.850 . 15.3 1.021 5.3 2.093 10.9 6.052 31.5 19.229 1928 ................ 16.3 809 4.9 1.604 9.6 5.129 30.8 16.661 1929 ................ 2.028 19.9 490 4.8 1.105 10.8 3.623 35.5 10.212 1930 ................ 2.349 17.1 322 2.3 1.394 10.2 4.065 29.6 13.723 1931 ................ 6.898 14.8 1.274 2.8 5.645 12.1 13.817 29.7 46.540 1932 ................ 14.820 13.0 5.631 5.0 11.088 9.7 31.539 27.7 113.906 1933 jan.—juni ...... 18.780 11.0 10.366 6.1 14.981 8.7 44.127 25.8 171.267

Fördelningen av de genom understöd hjälpta på olika hjälpformer, näm- ligen statligt understöd och rent kommunalt understöd. framgår av ta- bell 14.

Tab. 14. Genom statligt och rent kommunalt understöd hjälpta arbetslösa. Antal och procent. Årsmedeltal 1922—30 juni 1933.

Hjälpta genom Statligt under- Kommunalt Å r stöd understöd Summa åääråfig- % av % av % av arbetslösa Antal arbets- Antal arbets- Antal arbets- lösa lösa lösa 1922 .................... 25,143 31.3 — — 25.143 31.3 80.271 1923 .................... 2.577 9.7 — -— 2.577 9.7 26.450 1924 .................... — — 305 3.3 305 3.3 9.241 1925 .................... — —— 416 2.8 416 2.8 14.882 1926 .................... —— 855 5.1 855 5.1 16.850 1927 .................... 129 0.7 1.830 9.5 1.959 10.2 19.229 1928 .................... 125 0.8 1.888 11.3 2.013 12.1 16.661 i 1929 .................... 82 0.8 1.019 10.0 1.101 10.8 10.212 j 1930 .................... "135 1.0 1.480 10.8 1.615 11.8 13.723 . 1931 .................... 4.142 8.9 2.932 6.3 7.074 15.2 46.540 1932 .................... 22.055 19.4 6.323 5.5 28.378 24.9 113.906 1933 jan.—juni .......... 48.820 28.5 16.581 9.7 65.401 38.2 171.267

Tab. 15. Statliga, statskommunala och Tusental kr. Årligen 1914—1932.

Statliga kostnader K o m m u n a l 3 T i (1 .” Statskom- . _ Statskom— .. servarbeten servarbeten l/3 1914—”Vu 1920 Medeltal per år .......... 1.767 — 1.767 55 — Summa hela perioden 11.339 —— 11.339 350 — 1921 .................... 26.849 —— 26.849 1.927 — 1922 .................... 43.800 18 43.818 4.865 99 1923 .................... 25.400 157 25.557 4.607 932 1924 .................... 3.024 100 3.124 1.111 650 1925 .................... 2.899 265 3.164 402 1.438 1926 .................... 3.402 228 3.630 590 1.305 1927 .................... 4.286 309 4.595 400 2.223 1928 .................... 4.723 356 5.079 363 1.849 1929 .................... 3.726 260 3.986 272 1.105 1930 .................... 4.107 148 4.255 396 836 11.418 539 11.957 801 1.826 1932 .................... 27.010 2.695 29.705 921 7.489

I fråga om de till förmån för unga arbetslösa vidtagna åtgärderna föreligga för tiden före 1 juli 1933 inga månatliga uppgifter. De genom deltagande i kurser hjälpta unga arbetslösa ingå sålunda, i den mån som de åtnjutit un- derstöd, i uppgifterna för understödstagarna.

Över kostnaderna för den statliga under arbetslöshetskommissionens led- ning bedrivna hjälpverksamheten föreligga naturligen i kommissionens bok— föring årliga uppgifter. Däremot finns ingen fortlöpande statistik över kost- naderna för den rent kommunala hjälpverksamheten. Kommunerna äro nämligen icke skyldiga att kontinuerligt till arbetslöshetskommissionen med- dela uppgifter rörande kostnaderna för den kommunala hjälpverksamhet, över vilken kommissionen icke har uppsikt. I samband med utarbetandet av redogörelsen för kommissionens verksamhet under tvenne perioder, näm- ligen åren 1914—1924 och 1925—1934, har emellertid arbetslöshetskommis- sionen föranstaltat om särskilda undersökningar rörande hjälpverksamhe- tens totala kostnader. Det är emellertid naturligt, att dylika lång tid efteråt inhämtade uppgifter måste bli i viss mån ofullständiga och behäftade med felaktigheter; möjligheterna från arbetslöshetskommissionens sida att gran- ska och kontrollera de sålunda erhållna uppgifterna bli även mycket begrän- sade. Enår vidare de inhämtade uppgifterna icke varit i alla avseenden ana- loga, ha vissa utgiftsposter måst beräknas. Detta är bland annat fallet i fråga om den rent kommunala arbetslöshetshjälpens kostnader är 1935; detta år beröres nämligen icke av de av arbetslöshetskommissionen verkställda kost- nadsundersökningarna. Trots den osäkerhet, varmed uppgifterna rörande

kommunala reservarbetena kostnader. (Ersättningar ej fråndragna).

_ Statliga kostnader i% av k 0 S t 11 a d e r 5 _u m m a totala kostnader vid . Statskom— Kommu-

Kommu- Statliga munala nala re- Statliga re- Statskom— nala reserv- Summa reserv- reser v- serv ar- Summa servarbeten munala re-

arbeten arbeten arbeten beten servarbeten 872 927 1.822 -— 872 2.694 97.0 — 5.596 5.946 11.689 —— 5.596 17.285 97.0 —- 11.702 13.629 28.776 — 11.702 40.478 93.3 9.809 14.773 48.665 117 9.809 58.591 90.0 15.3 5.409 10.948 30.007 1.089 5.409 36.505 84.6 14.4 2.338 4.099 4.135 750 2.338 7.223 73.1 13.4 3.065 4.905 3.301 1.703 3.065 8.069 87.8 15.5 2.503 4.398 3.992 1.533 2.503 8.028 85.2 14.9 2.815 5.438 4.686 2.532 2.815 10.033 91.5 12.2 2.872 5.084 5.086 2.205 2.872 10.163 92.9 16.1 2.438 3.815 3.998 1.365 2.438 7.801 93.2 19.1 3.715 4.947 4.503 984 3.715 9.202 91.2 15.1 8.458 1 1.085 12.219 2.365 8.458 23.042 93.4 22.8 13.510 21.920 27.931 10.184 13.510 51.625 96.7 26.5

hjälpverksamhetens kostnader äro behäftade, torde de dock ge en viss belys- ning av de uppoffringar, som samhället iklätt sig till förmån för de arbets- lösa.

I tabell 15 ha sammanställts uppgifter rörande samhällets kostnader för de till förmån för arbetslösa anordnade olika reservarbetena.

Såsom framgår av tabellen. äro uppgifterna angivna i tusental kr. För tiden 1914—1920 har det icke varit möjligt att erhålla ifrågavarande upp- gifter årsvis. I tabellen är därför allenast angiven en totalsumma för denna tidsperiod. För att möjliggöra jämförelse med de kommande åren har emel- lertid beräknats ett årsmedeltal, som även angivits i tabellen. Det må härvid erinras om att uppgifterna för år 1914 allenast avse tiden från och med 1 augusti till årets slut.

Tabellen belyser bland annat, hur kostnaderna för de olika arbetena för. delats på stat och kommun. I de kommunala kostnaderna äro inräknade landstingens kostnader för statskommunala reservarbeten. Däremot äro icke inräknade de ersättningar. som erlagts till kommissionen för utförda arbeten De statliga kostnaderna avse sålunda statens bruttoutgifter för ifrågavarande ändamål.

Den avgjort största delen av kostnaderna för statliga reservarbeten faller naturligen på arbetslöshetskommissionen; de kostnader, som kommunerna förorsakats för dessa arbeten, ha bland annat bestått i vissa resekostnader ävensom utrustning av hänvisade reservarbetare.

Kostnaderna för de statskommunala reservarbetena vilade till största de-

len på kommunerna. Under åren 1922 1927 bestredos i genomsnitt allenast omkring 15 0/0 med statsmedel. De är 1928 införda förmånligare statsbi- dragsgrunderna ökade något denna proportion, som sedermera. med undantag för år 1930. varit i stigande. De i tabell 15 återgivna talen rörande kostnader- nas fördelning på stat och kommun äro av olika anledningar icke jämförbara med de i tabell 10 återgivna.

Beträffande kostnaderna per dagsverke för de olika reservarbetena före- ligga uppgifter allenast i fråga om de statliga arbetena för hela här föreva- rande tid. *

I efterföljande tabell angivas förefintliga uppgifter ävensom kostnadernas fördelning på reservarbetarnas förmåner och på andra kostnader. Tyvärr hänföra sig dessa uppgifter icke till kalenderår utan till den i arbetslöshets- kommissionens bokföring använda. nämligen budgetår.

Tab. 16. De statliga reservarbetenas kostnader per utfört dagsverke. Fördelning på reservarbetarnas förmåner och andra kostnader.

1 januari 1925—30 juni 1933.

Reservarbetarnas förmåner Reservar- Samman- arbetarnas lagda kost- förmåner nader i % av kost— naderna

Övriga

AVIÖ_ kostnader

ningar och ortstillägg

Övriga

förmåner Summa

: 30 75.5 : 02 : 31 : 71 : 52

:SS :15 :31 :14

1925 .................... 4: 68 1926 jan.—juni .. . .. 4: 36 1926/1927 ........ .. 4: 33 1927/1928 ................ 4: 42 1928/1929 ................ 4: 29

1929/1930 ................ 4: 39 l930/1931........: ...... 1931/1932 ................ 1932/1933 ................

Flow—0203

999999999. UNT.—lx) man 0. v—mUn— '$": 03 P???? ?!?!??? &??? 339527”??? *l—l'sl—l ammo.—|

Det framgår. att avlöningarnas storlek har varierat jämförelsevis litet. Re- servarbetarnas övriga förmåner ha huvudsakligen utgjorts av bostadsför— måner. fritt lyse och värme. vissa fria resor samt diverse olika under vissa tidigare år förekommande ersättningsförmåner. Under denna rubrik redo- visas även kostnaderna för sjukvård och olycksfall. Under »övriga kostna- der» redovisas kostnader för material. arbetsledning etc. Det framgår, att reservarbetarnas sammanlagda förmåner under tiden fram till och med bud- getåret 1927/1928 motsvarade omkring 3/4 av arbetenas kostnader per dags- verke, men att denna proportion under senare år sjunkit. Detta förhållande är i främsta rummet beroende på ökade materialkostnader. Arbetslöshets- kommissionen har nämligen från år 1929 i allt större utsträckning igångsatt vägarbeten ävensom andra arbeten, vilka förorsakat något större kostnader för materialier m. m. än de rena skogsarbeten. som under första delen av den tidsperiod, tabellen avser, huvudsakligen förekommo. Det må emellertid även nämnas. att differensen till en del är fiktiv, i det att vissa materialkost- nader för skogsarbetena bestritts från annat håll. och att dessa bidrag här icke äro inräknade.

Tab. 17. Statlig och kommunal understödsverksamhets kostnader inkl. ungdomshjälp. Tusental kr. Årligen 1914—1932.

Statliga kostnader Kommunala kostnader S 11 m m a T 1 d Arbets- Arhets— Arbets- löshets— ”Wes" sum" löshets- HW? sum" löshets- HYFCS' sum" "hjälp hjalp ma hjälp hjalp ma hjälp hjalp ma % 1914—”lm 1920 Medeltal per år ........ 594 594 491 491 1.085 1.085 Summa hela perioden .. 3.812 —— 3.812 3.153 3.153 6.965 6.965 1921 .................. 5.669 252 5.921 8.204 285 8.489 13.873 537 14.410 1922 .............. .. 10.189 526 10.715 7.803 594 8.397 17.992 1.120 19.112 1923 .................. 1.496 283 1.779 1.427 319 1.746 2.923 602 3.525 1924 .................. 12 32 44 384 37 421 396 69 465 1925 .................. 1 16 17 1.303 24 1.327 1.304 40 1.344 1926 .................. 9 13 22 1.803 17 1.820 1.812 30 1.842 1927 .................. 49 49 2.518 _- 2.518 2.567 — 2.567 1928 .................. 74 74 3.114 — 3.114 3.188 — 3.188 1929 .................. 70 70 2.555 2.555 2.625 2.625 1930 .................. 110 110 2.551 — 2.551 2.661 -— 2.661 1931 .................. 1.407 1.407 6.629 — 6.629 8.036 — 8.036 1 1932 .................. 8.544 . 8.544 17.451 17.451 25.995 _ 25.995

De statliga kostnader, som äro upptagna för åren 1924—1925, då en- ligt de föregående uppgifterna någon statlig understödsverksamhet icke före- kom. avse sådana statliga bidrag. som utgått för hjälpsökandes resor till vederbörande hemkommun. Även under åren 1926—1929 voro kostnaderna för understödsverksamheten helt små. Med den år 1930 inbrytande krisen stegrades sedermera såväl statens som kommunernas utgifter för understöds- verksamheten.

De genomsnittliga understödsbeloppen i den med statsbidrag bedrivna hjälpverksamheten ävensom statsbidragens storlek framgå av efterföljande tabell.

Tab. 18. Utdelade understödsbelopp, statsbidragsbelopp. Kronor per understödsdag, Årligen 1926—30 juni 1933.

Understödsbelopp per understöds— Därav statsbidrag Å r (lag Procent Kr. Kr. 2:27 1:14 50.2 2:02 1:84 91.1 2: 85 1: 60 56.1 2: 61 2: 24 85.8 2:86 2:35 82.2 2: 63 1: 61 61.2 2:32 1:46 62.9 1933 jan.—juni .................. 2: 23 1:42 63.7 |

Av en jämförelse med tabell 16 framgår, att understöden i genomsnitt upp- gått till omkring hälften av de sammanlagda förmånerna vid de statliga reservarbetena- De genomsnittliga understödsbeloppen ha varierat förhål- landevis litet. Att de under tiden 1930—1933 sjunkit sammanhänger med att understödsverksamhet successivt öppnades i ett flertal landskommuner. som icke tidigare bedrivit dylik hjälpverksamhet. Enär understödssatserna i landskommunerna genomsnittligt legat lägre än i städerna har härigenom den genomsnittliga storleken gått tillbaka.

I de i det föregående meddelade uppgifterna rörande hjälpverksamhetens kostnader ha icke ingått de centrala förvaltningskostnaderna; icke heller har hänsyn tagits till de kostnader för övriga ändamål i anledning av ar- betslöshetens bekämpande, som kommunerna förorsakats. Dessa utgifter redovisas i efterföljande tabell.

Tab. 19. Förvaltningskostnader. Kommunernas kostnader för diverse åtgärder 1 an- ledning av arbetslösheten. Tusental kr. Årligen 1914—1932.

Kommu- nernas och landsting— ens kostna- der för di- verse ät— gärder till arbetslös- hetens be- kämpande

Förvaltningskostnader

% av Kommu— totala % av nala kommu- ' totala kostna— nala Summa kostna- der kostna— der der '

% av

Statliga totala kost- statliga nader kostna—

der

Ve 1914—”hg 1920 Medeltal per år. . .. Summa hela perio—

den ............ .

1921 .............. 1922 .............. 1923 .............. 1924 .............. 1925 ..............

1926 ..............

30 03

ram nm Ma

o.... cocoa—Jao . . . . ...

280 334 268 203 123

ms Lwe

512 541 492 477

7m LäS

mmm-amma www—a:..— cow—oem)—

rw PSP?? svva Hw wewwe &

PH NFFP.”) .N? 'eo'm

ooo om

193211: ........ III

De statliga förvaltningskostnaderna ha under tider, då verksamheten haft större omfattning. allenast uppgått till några få procent av de totala statliga kostnaderna. Att förvaltningskostnaderna år 1924 sprungo upp så som de gjorde berodde naturligen på den detta år pågående omfattande avveck-

1 Häri ingå kostnader för kommunal förvaltning.

lingen av den tidigare stora verksamheten. Åren 1925—1929 motsvarade utgifterna för förvaltningen 6—7 0/0 av de sammanlagda statliga utgifterna. Under senare år har denna proportion varit väsentligt lägre. Samtliga för- valtningskostnader, statliga och kommunala, ha hela tiden uppgått till blott 3 a 4 0/0; under den senaste krisen har denna proportion legat avsevärt lägre,

| I

| |

I |

ett i och för sig naturligt förhållande. De till övriga ändamål redovisade kommunala kostnaderna avse sålunda utgifter, som ha föranletts kommu- nerna exempelvis av bidrag till någon myndighet, för att denna skulle igång- sätta ett arbete eller ock föranstaltande av andra åtgärder. vilka kunde kom- ma de arbetslösa till godo.

I tabell 20 ha uppgifterna rörande samhällets totala kostnader för reserv- arbeten. för understöd och för övriga åtgärder, i vilka även inräknats för- valtningskostnaderna, sammanställts.

Tab. 20. De totala kostnaderna för samhällets hjälpverksamhet för arbetslösa. Tusental kr. Årligen 1914—1932.

1. Totalkostnader för Därav Procelräåfgördel—

: T i (1 . Kom- . Kom— l Statliga Statliaa -

Reserv— Under— . . munala '” munala arbeten stöd Övrigt Summa koäria— kostna- klänga— kostna— der e der

% 1914—31,62 1920 Medeltal per år . . . . 2.694 1.085 120 3.899 2.424 1.475; 62 2 37 8 Summa hela perioden 17.285 6.965 769 25.019 15.555 9.464 ' ' 1921 ................ 40.478 14.410 2.519 57.407 33.704 23.703 58.7 41.3 1922 ................ 58.591 19.112 3.989 81.692 56.652 25.040 69.3 30.7 1923 ................ 36.505 3.525 2.344 42.374 28.960 13.414 68.3 31.7 1924 ................ 7.223 465 1.041 8.729 3.761 4.968 43.1 56.9 1925 ................ 8.069 1.344 843 10.256 3.449 6.807 33.6 66.4 1926 ................ 8.028 1.842 709 10.579 3.932 6.647 37.2 62.8 1927 ................ 10.033 2.567 846 13.446 4.970 8.476 37.0 63.0 1928 ................ 10.163 3.188 809 14.160 5.504 8.656 38.9 61.1 1929 ................ 7.801 2.625 695 11.121 4.370 6.751 39.3 60.7 1930 ................ 9.202 2.661 600 12.463 4.650 7.813 37.3 62.7 1931 ................ 23.042 8.036 1.294 32.372 13.773 18.599 42.5 57.5 1932 ................ 51.625 25.995 2.837 80.457 38.967 41.490 48.4 51.6

Av tabellen framgår bland annat, huru de sammanlagda kostnaderna ha fördelats på stat och kommun. Under åren 1921—1923 vilade den avgjort största delen av kostnaderna på staten. medan under de ekonomiskt gynn— samma åren 1924—1929 kostnaderna fördelade sig med omkring 40 0/o på staten och 60 % på kommunerna. Med hänsyn till den karaktär, som den statliga hjälpverksamheten för arbetslösa äger i Sverige, nämligen att sätta in främst vid kristillfällen eller vid tider av mera omfattande arbetslöshet. är detta naturligt. Det framgår även, att under den senaste krisen utgifterna för statens vidkommande ökat kraftigare än för kommunernas.

ANDRA AVDELNINGEN.

KAP. IV.

Övergången till ett nytt system.

') Kritik av och försvar för det äldre systemet.

Av den föregående redogörelsen framgår, att meningsskiljaktigheter rått rörande utformningen av vissa detaljer i hjälpsystemet. Under senare hälf- ten av 1920-talet och början av 1930-talet kom emellertid kritiken att allt- mera inriktas mot systemet såsom sådant. Då denna kritik så småningom ledde till en omdaning av den statliga arbetslöshetshjälpen. synes lämpligt att i ett sammanhang angiva huvuddragen av de erinringar. som riktades mot det äldre systemet, liksom ock de synpunkter, som av dess försvarare anfördes till bemötande av de kritiska anmärkningarna.

Såsom en allvarlig brist hos det äldre systemet angavs, att åtgärderna för arbetslöshetens bekämpande varit alldeles otillräckliga i förhållande till den vid olika tidpunkter rådande arbetslösheten. Redan denna disproportion mellan hjälpbehov och hjälpåtgärder ansågs påkalla en utvidgning av de senare.

Vidare framhölls, att systemet icke gav tillräcklig möjlighet att för ar- betslöshetens motverkande mobilisera den förhandenvarande tillgången på nödvändiga och nyttiga allmänna arbeten. Enligt gällande föreskrifter skulle visserligen reservarbetena komma stat. kommun eller allmän institu- tion till godo samt vara ekonomiskt eller kulturellt berättigade, men de fingo icke gälla företag av den art, som inom närmaste framtiden kunde väntas komma till utförande på den öppna marknaden. Reservarbetena fingo med andra ord icke rycka undan arbetstillfällen av så att säga ordinarie ka- raktär. Denna princip ledde till en relativt snäv avgränsning vid valet av arbeten. Nackdelarna härav hade blivit allt mera framträdande, ju större behovet av att sysselsätta arbetslösa varit.

Det gjordes därjämte gällande, att bristerna i reservarbetssystemet ytter- ligare markerats genom att arbetslösheten upphört att vara enbart ett grov- arbetarproblem. För motverkande av en över hela yrkesskalan utbredd ar- betslöshet måste en utväg sökas för ett mera mångsidigt utnyttjande av arbetstillfällena, varigenom även de arbetslösa yrkesarbetarna skulle i viss utsträckning kunna beredas arbete i sitt gamla yrke.

Arbetslöshetens utbredning till större områden hade aktualiserat proble- met om möjligheten av att fördela arbetstillfällena på flera platser. Starka anmärkningar riktades emot att arbetare uttogos till reservarbeten långt borta från sina hemorter.

Kritiken mot det äldre hjälpsystemet innefattade bland annat följande fyra punkter:

1. Det dåvarande reservarbetssystemet motverkade effektiva arbetspresta- tioner, emedan varje framsteg i denna riktning omedelbart bestraffades genom justering av ackordslönerna, enär arbetsledningen ständigt måste tillse, att de verkliga förtjänsterna icke för mycket överstege den fastställda reservar- betslönen.

2. Principen att lönerna under inga omständigheter finge stiga över ett visst maximum nödvändiggjorde fattigvårdshjälp eller allmänna bidrag till så gott som samtliga reservarbetarfamiljer. .

3. Samma princip verkade nästan regelbundet så, att reservarbetena blevo dyrbarare än liknande arbeten på vanliga villkor. Samhället fick betala onö- digt mycket för de arbeten, som utfördes genom arbetslöshetskommissionen, samtidigt som arbetarna fingo onödigt dåligt betalt för sitt arbete.

4. Reservarbetaren fick lätt en stämpel av mindervärdig arbetare, vilket försvårade hans återgång till den fria arbetsmarknaden, då med rätt eller orätt ansågs, att arbetaren vandes vid en arbetstakt. som faktiskt kunde göra honom mindre ägnad för arbete i privat drift. De framställda anmärkningarna utmynnade i krav på systemets avskaf- fande. I dess ställe borde sättas ett system med produktiva statsarbeten, vilka beredde arbetstillfällen i största möjliga utsträckning åt den lediga arbetskraf— ten på vanliga löne- och arbetsvillkor. I sammanhang med övergången till det nya systemet borde arbetslöshetskommissionen avvecklas och ersättas med annat statsorgan, som sörjde för att produktiva statsarbeten i tillräck- lig omfattning ständigt vore i gång och att de arbetslösa, i den utsträckning arbetenas omfattning medgåve, placerades. Emot påståendet, att fliten så att säga bestraffades genom reducering av ackordspriserna (punkten 1) erinrade det äldre systemets försvarare bland annat, att nämnda priser enligt gällande regler skulle så avvägas, att den för viss arbetsplats fastställda reservarbetslönen, som alltid måste understiga den lokala öppna marknadens grovarbetarfön, skulle kunna uppnås. Då det tillkom arbetslöshetskommissionen att övervaka, att dessa bestämmelser ef- fektivt tillämpades, hade förekommit. att ackordspriserna understundom ändrats. Enär den genomsnittliga ackordsförtjänsten varit utslagsgivande, hade ackorden emellertid icke sänkts, förrän denna arbetsförtjänst kommit att avsevärt överskrida den för arbetsplatsen stipulerade medelförtjänsten. Härav följde med nödvändighet, att goda arbetare kunnat uppnå förtjänster, som väsentligt överskridit medelförtjänsten. medan arbetare funnits, vilkas låga förtjänster motvägt de dugligare arbetarnas högre sådana. Beträffande anmärkningen mot lönesättningen vid reservarbeten att denna nödvändiggjorde fattigvårdshjälp eller kommunala bidrag åt så gott

som samtliga reservarbetares familjer (punkten 2) -— framhölls, att de 5. k. ortstilläggen, som inneburo ett av humanitära skäl betingat lönetillägg, åsyf- tade att bereda familjeförsörjare möjlighet att försörja sig och sin familj med de inkomster, som härflöto ur anställning vid reservarbete. Det hade mindre varit förtjänst-ernas knapphet än vederbörande arbetares familjeför- hållanden, som i regel påkallat fattigvårdens inskridande. Då det icke sällan inträffade, att det allmänna måste träda hjälpande emellan även i fråga om arbetare på den öppna marknaden, som bragts i ekonomiskt svårt läge, borde det ej förvåna. att fattigvården nödgats i viss utsträckning träda till när det gällt reservarbetare.

Det hade vidare gjorts gällande, att reservarbeten skulle bliva dyrare än arbeten i öppna marknaden (punkten 3). Vid bedömandet av denna fråga måste ihågkommas, att vid reservarbetena tillkommo vissa socialt betingade, fördyrande moment, som ej ägde motsvarighet vid arbeten i öppna markna- den. Sålunda måste reservarbeten merendels bedrivas under den tid av året, då de klimatiska förhållandena äro mindre gynnsamma. Det vore därför, invändes det, just de fördyrande moment, som hölle företagsamheten på den öppna marknaden tillbaka, som indirekt genom den arbetslöshet, som därav föranleddes _ gåve anledning till igångsättandet av reservar- beten.

Beträffande påståendet att reservarbetare skulle erhålla en stämpel av min- dervärdig arbetare (punkten 4) framhölls, att ett arbetes karaktär av reserv- arbete icke i och för sig kunde anses vara diskvalificerande för den därmed sysselsatta arbetskraften. Om denna verkligen erhölle någon stämpel av mindervärdighet, måste detta bero på obefogade generaliseringar av om- dömen om de sämre element, som kunde finnas bland hjälpklientelet.

Det äldre systemets försvarare anförde slutligen i huvudsak följande emot förslaget om slopande av det praktiserade reservarbetssystemet och dettas ersättande med produktiva statsarbeten, bedrivna såsom arbeten å öppna marknaden i fråga om löne- och arbetsvillkor.

Därest de ifrågasatta arbetena skulle utföras efter den öppna marknadens villkor, måste rekryteringen av arbetskraft ske på liknande sätt som å den öppna marknaden, varav följde, att även icke-arbetslösa torde komma att söka sig dit. På grund av det naturliga samband, som förefunnes mellan ar- betslön och arbetsmarknad, skulle otvivelaktigt igångsättandet av statsarbe- ten verka därhän, att arbetsdugligt folk med lägre betalning än vid stats- arbetena rycktes från annan produktiv sysselsättning till dessa arbeten. Följ- den härav skulle givetvis bliva kännbar framför allt för jord- och skogsbru- ket och särskilt inom de delar av landet, där de ifrågavarande statliga arbe- tena påginge. Ingenting uteslöte sålunda sannolikheten för en sådan tillspets- ning av situationen, att jordbruket på en ort med omfattande statsarbeten skulle komma att tillskyndas direkta förluster på grund av omöjligheten att kunna i konkurrensen med statsföretaget erhålla nödig arbetskraft.

Men även om det vore möjligt att förhindra konkurrens från den öppna marknadens arbetare vid dessa arbetsföretag, skulle likväl betydande svå-

righeter göra sig gällande i fråga om möjligheterna för de arbetslösa att draga nytta av dessa arbetstillfällen. En stor del av de planerade arbetena måste nämligen utföras på orter, belägna på avsevärda avstånd från befint- liga arbetslöshetscentra. Det kunde då antagas, att de landsbygdens arbetare. vilka kunnat nödtorftigt draga sig fram på små förtjänster och tillfälliga arbe- ten, komme att företrädesvis uppsöka de nya hjälparbetena, under det att de redan förut arbetslösa. vilka huvudsakligen förefunnes i de större städerna och de större industrisamhällena, endast med svårighet kunde tillgodogöra sig dessa arbetstillfällen, såvida icke ordnades med rese- eller flyttningsbidrag, speciella anordningar för uttagning o. s. v. Det läge sålunda nära till hands, att ett hjälpprogram enligt de föreslagna riktlinjerna skulle medföra, att storstädernas betungande arbetslöshetsproblem skulle komma att skärpas eller i varje fall kvarstå såsom praktiskt taget olöst, under det att de skogs- och jordbruksidkande orternas i allmänhet lindrigare känningar av arbets— lösheten skulle bliva lättade men på ett sätt, som i åtskilliga fall kunde tänkas förrycka arbetsmarknaden på dessa orter.

Kritiken av det äldre systemet ledde till att 1931 års riksdag på förslag av Kungl. Maj:t beslöt anställa försök med s. k. beredskapsarbeten till förmån för arbetslösa. Dessa arbeten skulle utföras enligt den öppna marknadens arbetsvillkor. För ändamålet anvisade riksdagen ett anslag av 3,000.000 kronor för budgetåret 1931/1932.

Vid ärendets behandling framhölls, att det i och för sig måste vara till övervägande gagn, att de statliga arbeten, som under alla förhållanden förr eller senare skulle utföras, så avpassades, att de i större utsträckning än som följde av det sedvanliga arbetsprogrammet komme att pågå under tider, då det enskilda näringslivet icke vore i stånd att i samma utsträckning som eljest sysselsätta den tillgängliga arbetskraften. Ur arbetslöshetssynpunkt skulle därmed för stunden vinnas den verkan, att anställningsmöjligheterna i viss utsträckning vidmakthölles, samtidigt som det vore antagligt, att de allmänna arbetena kunde gynnsamt påverka övergången till normala förhållanden inom förvärvslivet. Verkningarna av dylika speciella åtgärder finge emellertid icke överskattas. Särskilt i den mån offentliga arbeten i större utsträckning skulle bekostas med skattemedel, förelåge den faran, att detta skulle inne- bära en börda för den industriella verksamheten. som kunde leda till min- skad sysselsättning i det privata förvärvslivet.

Det av riks-dagen anvisade anslaget skulle enligt Kungl. Maj:ts prövning användas till arbeten. som under alla förhållanden förr eller senare skulle utföras med anlitande av allmänna medel och genom statlig myndighets för- sorg och som vore av natur, att i normala fall riksdagen på framställning av Kungl. Maj:t för varje fall därtill anvisade medel. Enda olikheten mot det vanliga förfaringssättet skulle alltså vara, att Kungl. Maj:t hade att, ef- ter det de särskilda ämbetsverken inkommit med förslag om utförandet av olika allmänna arbeten vid sidan av det i vanliga former till omedelbart ge- nomförande avsedda programmet, väga dessa förslag mot varandra icke blott med hänsyn till graden av angelägenheten av utförandet utan också med

hänsyn till deras betydelse för motverkande av arbetslösheten och dess följ- der. Varje arbete skulle igångsättas vid den tidpunkt, som ur nämnda syn- punkter och med hänsyn till lokala förhållanden vore den lämpligaste. Man skulle på detta sätt skapa möjlighet till en viss elasticitet i statens verksam— het och genom att avvägandet skedde centralt och enhetligt kunna utan upp- skov träffa val mellan skilda arbeten och bestämma i fråga om tidpunkten för deras påbörjande.

Myndigheterna skulle inkomma med förslag inom sina ordinarie program, lämpligen ordnade efter angelägenhetsgrad. Sådana arbeten skulle därvid i allmänhet äga företräde, beträffande vilka förelågo i detalj utarbetade för- slag, som gjorde det möjligt att utan dröjsmål igångsätta dem vid den lämp- liga tidpunkten. Initiartiv till övervägande av anordnande av arbeten inom viss ort skulle .tagas av ortsmyndigheten eller vederbörande centrala verk. Arbetslöshetssynpunkten skulle beaktas genom att socialstyrelsen och ar- betslöshetskommissionen hade att avgiva utlåtanden i ärendena.

De arbeten, till vilka Kungl. Maj:t anvisade medel ur ifrågavarande an- slag, blevo till alla delar helt likställda med andra allmänna arbeten; endast sättet för medlens anvisande utgjorde skillnad. Härav följde, att några sär- skilda regler angående arbetarnas löner, utväljande av arbetare o. s. v. icke behövde meddelas, utan vederbörande myndigheter ägde att helt efter eljest tillämpade metoder utföra arbetena. Emellertid skulle hållas i sikte. att de- samma så anordnades, att de bleve till gagn för arbetslöshetens bekämpande. Sålunda skulle vederbörande myndighet vid anskaffande av arbetskraft .hän- vända sig till arbetsförmedlingsorganen inom orter med betydande arbets- löshet, varjämte skulle tillses, att arbetena i första hand komme de mest be- hövande till godo, i den mån dessa utgjorde fullgod arbetskraft.

Av 1932 års riksdag beviljades ytterligare 3,000,000 kronor till beredskaps- arbeten. Föredragande departementschefen anförde bland annat. att för bud- getåret 1932/1933 måste räknas med behov av statliga åtgärder till lindrande av arbetslöshetens följder av mycket stor omfattning. Det syntes därför önskligt, att beredskapsarbeten inginge såsom ett led bland dessa åtgärder. Då beslut om dylika arbeten falttats år 1931, [hade man närmast avsett en försöksanordning, och någon definitiv uppfattning om anordningen hade ännu icke kunnat vinnas. Så mycket hade emellertid tydligt visat sig, att en synnerligen riklig tillgång funnes å arbetsföretag lämpade för utförande så- som beredskapsarbeten. Arbetena torde på ett lyckligt särtt hava inpassat sig i statens ordinarie arbetsprogram och några slitningar i förhållande till de statliga och statskommunala reservarbetena med avseende å arbetskraft eller arbetslöner hade icke förekommit. Vidare gåve erfarenheten röran- de de sysselsatta arbetarnas yrkesfördelning vid handen, att icke blott grovarbetare utan även en hel del andra arbetargrupper erhållit sysselsätt- ning. '

Beträffande beloppets storlek framhölls, att hela anordningen ännu be- funne sig på försöksstadiet, och att det därför icke vore tillrådligt att giva densamma för stor omfattning. Vidare hade arbetslöshetens fortgående ök-

ning nödvändiggjort en mycket betydande utvidgning av ramen för de av statens arbetslöshetskommission bedrivna hjälpåtgärderna, enär effekten av en viss summa i arbetslöshetslindrande syfte bleve störst, då densamma an- vändes enligt de för kommissionens verksamhet angivna riktlinjerna. De- partementschefen erinrade därjämte. att i olika hänseenden föreslagits och beslutats anordningar av en karaktär. som ganska nära anslöte sig till den till grund för beredskapsarbeten liggande tanken, t. ex. anslag till vissa till- fälliga skogsvårdsåtgärder å enskilda skogar, anslag för inköp av gatsten m. m.

Kungl. Maj:ts förslag vann riksdagens bifall. Emellertid framhöll riks- dagen, att viss tvekan alltjämt måste hysas om lämpligheten av att vid si- dan av de i arbetslöshetskommissionens regi bedrivna direkta reservarbetena anordna andra statliga arbeten. vid vilka, i trots av deras mer eller mindre framträdande karaktär av reservarbeten, tillämpades den allmänna arbets— marknadens löner. Riksdagen framhöll vidare, att beredskapsarbetena allt- jämt måste betraktas såsom en försöksanordning samt att självfallet därvidlag måste jämsides med arbetslöshetssynpunkterna tagas i beaktande. att till utförande såsom beredskapsarbeten allenast ifrågakomme företag, varav den praktiska nyttan kunde komma att stå i rimligt förhållande till nedlagda kost— nader.

Grunddragen av Kungl. Maj:ts förslag till 1933 års riksdag.

Det förslag, som förelades 1933 års riksdag, innebar i princip. att statens åtgärder till lindrande av arbetslösheten främst skulle taga formen av en omfattande arbetsanskaffning. Denna skulle möjliggöras dels genom anord- nande av arbeten i öppna marknaden på initiativ av staten, av kommuner eller av enskilda, dels ock genom särskilda med hänsyn till arbetslösheten anordnade och under vissa speciella former och betingelser bedrivna s. k. beredskapsarbeten. Det tidigare systemet med reservarbeten skulle därvid successivt avvecklas. Som komplement till detta arbetsanskaffningsprogram skulle bidrag av statsmedel till kontant understödsverksamhet i olika for- mer förekomma.

För särskilt angivna ändamål äskades av riksdagen ett belopp av 34.880,600 kronor med fördelning å olika departements verksamhetsområden. Detta belopp skulle i enlighet med riksdagen förelagda, utarbetade förslag dispo- neras för anordnande av arbeten i öppna marknaden i statlig, kommunal eller enskild regi såsom byggnadsarbeten, understöd åt enskilda järnvägar, torrlåggningsföretag, skogsvårdsåtgärder. arbetarsmåbruk m. m. Därutöver äskades ett belopp av 125,000,000 kronor till beredskapsarbeten. Be- loppet fördelades med 75,000,000 kronor å socialdepartementets och 50,000,000 kronor å kommunikationsdepartementets verksamhetsområden. Med avseende å dispositionen av dessa belopp framlades icke några detaljerade förslag, då det var nödvändigt att för en riktig anpassning av åtgär-

derna bevara möjlighet till en friare prövning från fall till fall. Slut- ligen äskades ett belopp av 35,000.000 kronor för avveckling av pågå— ende reservarbeten och för kontantunderstöd åt arbetslösa, som ej kunde beredas sysselsättning.

Förstnämnda tvenne belopp å tillhopa 159,880.600 kronor skulle utgå av lånemedel; sistnämnda belopp åter av andra statsinkomster. De erforderliga lå- nen föresloges löpa med kort amorteringstid. Därigenom skulle de risker praktiskt taget anses undanröjda. som möjligen kunde vara förbundna med upptagande av lån till företag. vilka icke gåve avkastning i pengar och där- för i privatekonomisk mening icke vore räntabla. En viss inkomstkälla — arvskattemedlen skulle knytas vid amorteringen.

I det följande redogöres för Kungl. Maj:ts förslag, i vad det avser bered- skapsarbeten. Dessförinnan bör emellertid framhållas, att det framlagda arbetsanskaffningsprogrammet —— såsom framgår redan därav att medel till kontantunderstödsverksamhet äskades -— icke beräknades komma att räcka till för sysselsättning åt alla arbetslösa. Kungl. Maj:t hade fördenskull ut- arbetat förslag till ett allsidigt utbyggande av krisåtgärderna, avseende i första hand att genom stimulerande av näringslivet motverka ytterligare arbetslöshet. Genom exportkreditgaranti samt stöd- och ackordslån åt hant- verkare avsågs att främja vissa grenar av företagsverksamheten för motver- kande av arbetslösheten inom exportindustrien och hantverket. Därjämte avsågo vissa förslag till jordbrukets stödjande att bevara arbetstillfällena inom detta betydande område av näringslivet. Dessa förslag, som icke kun- na förbigås vid en belysning av regeringens allmänna krispolitik, falla emel- lertid utom ramen för denna redogörelse.

Innan arbetsanskaffningsprogrammet lämnas, böra ytterligare ett par syn- punkter beröras.

Såsom förut antytts, skulle jämväl kommuner och enskilda ekonomiskt bidraga vid vissa företags utförande. För den insats av 159.880,600 kronor, som staten beräknades göra, förväntades, att arbeten skulle komma till ut- förande för en totalkostnad av i runt tal 295,000,000 kronor.

I arbetsanskaffningsprogrammet ingingo vidare i stor utsträckning arbe- ten, där materialkostnaderna representerade stora summor. Avsikten därmed var att uppmuntra i främsta rummet industrier genom beställningar. Det förutsattes nämligen, att det material, som skulle användas vid företage—ns ut- förande, skulle vara av inhemsk tillverkning i så stor utsträckning, som över huvud taget vore möjligt. Såsom en indirekt effekt av företagens igångsättan- de skulle sålunda beredas arbetsuppgifter för hemmaindustrien.

Den föreslagna anordningen med beredskapsarbeten- avsåg att ersätta de tidigare reservarbetena. Med hänsyn härtill måste vissa särskilda be- stämmelser anknytas till dessa beredskapsarbeten. Om man nämligen kräv- de, att beredskapsarbetena icke endast skulle öka arbetstillgången utan att de också skulle kunna användas för beredande av sysselsättning åt arbets- lösa. påkallades dylika bestämmelser. Man kunde sålunda icke undgå att

begränsa arbetsledningens frihet i valet av arbetskraft för att bereda ar- bete åt arbetslösa i allmänhet och ej endast åt arbetare inom vissa fack eller vissa kategorier av yrkesvana arbetare. Man kunde vidare icke upp— ställa annat krav än att arbetskraften skulle vara av sådan kvalitet, att den inom viss tid kunde antagas bliva i stånd att förvärva erforderlig yrkesvana inom det fack, beredskapsarbetet avsåge.

I det föregående har redogjorts för de beredskapsarbeten, till vilkas an- ordnande medel anvisats för budgetåren 1931/1932 och 1932/1933. Av det redan sagda framgår, att de beredskapsarbeten, varom nu är fråga, äro av en principiellt annan innebörd. Denna skillnad kommer ytterligare att be- lysas av den följande skildringen.

Beträffande valet av arbetsobjekt föreligger den väsentliga olikheten, att de äldre beredskapsarbetena kunde utföras allenast i statlig myndighets regi, medan de föreslagna arbetena därjämte skulle kunna utföras i såväl kommu- nal som enskild regi. Härigenom vidgades självfallet den rayon, inom vilken arbetsobjekt kunde sökas.

Beredskapsarbetena skulle vara av styrkt angelägenhetsgrad. Vid valet mellan olika arbetsuppgifter, vilka i ett givet fall kunde komma till ut- förande, skulle arbetets allmännytta och angelägenhetsgrad vid sidan av dess värde för motverkande av arbetslöshet tillmätas den största betydelsen. Den statliga hjälpen till enskilda arbetens utförande borde bestämmas med viss försiktighet.

Ur ren arbetslöshetssynpunkt angavs såsom önskligt, att en jämförelsevis stor kvot av totalkostnaden utgjordes av arbetslöner. En sådan kostnads- fördelning utmärker framför allt schaktnings-, väg- och vissa andra anlägg- ningsarbeten. Arbetslöshetens utbredning nödvändiggjorde emellertid, att ökad arbetstillgång bereddes icke endast åt arbetare. lämpliga för anlägg- ningsarbeten, utan även för andra arbetargrupper. Ur denna synpunkt bor- de sådana arbeten komma till utförande, vid vilka inhemskt material för- brukades i relativt stor utsträckning.

Vid de äldre beredskapsarbetena hade yrkesvan arbetares prestation krävts. Det för reservarbeten uppställda kravet, att arbetet skulle vara så- dant, att envar arbetare med normal arbetsförmåga skulle kunna hänvisas till detsamma, kunde självfallet icke upprätthållas beträffande de föreslagna beredskapsarbetena. Ej heller borde vid alla tillfällen krav på arbetskraf- tens yrkesvana och yrkesskicklighet upprätthållas. Såsom inledningsvis framhållits, ansågs tillfyllest, att för det egentliga grovarbetet anlita arbetare, som kunde anses äga fysiska förutsättningar för att förvärva vana vid ar— betet. I den mån yrkesskicklig arbetskraft erfordrades, skulle dock sådan självfallet komma till användning.

Vidare underströks värdet av arbeten. som kunde bedrivas jämväl vin- tertid. '

Av vikt är uppenbarligen, att en anordning med beredskapsarbeten kan underkastas anpassning efter läget på arbetsmarknaden. Det ansågs emel- lertid orimligt att kräva samma elasticitet, som utmärkte reservarbetena

tack vare arbetslöshetskommissionens rätt att efter gottfinnande nedlägga eller helt avbryta ett påbörjat arbete. Ett sådant krav skulle stå i bestämd strid mot den grundläggande principen, att vid valet mellan från arbetslös- hetssynpunkter likvärda uppgifter de mest angelägna skulle hava företräde. Emellertid räknades med att erhålla en tillfredsställande anpassningsförmåga hos beredskapsanordningen på andra vägar.

Då ett stort antal arbetsföretag kunna avslutas på kort tid, skulle dylika företag av Kungl. Maj:t utnyttjas i anpassningssyfte så långt de stode till buds. Genom desamma räknades jämväl med att kunna taga hänsyn till arbets- löshetens säsongväxlingar.

Vissa större arbeten t. ex. större vägförbättringar, vissa hamnbyggnader samt telegrafverkets linjearbeten m. fl. beräknades utan större olägenheter kunna utföras i etapper, vilka var för sig skulle kunna färdigställas på kort tid. Möjligheten till sådan uppdelning av större företag i mindre skulle utnyttjas i all den utsträckning, som erfordrades ur elasticitetssyn- punkt.

Därjämte framhölls. att även om ett antal arbeten måste slutföras efter det lågkonjunkturen börjat giva vika, detta förhållande icke borde vara ägnat att ingiva allvarligare betänkligheter från allmänt ekonomiska syn- punkter.

Slutligen underströks, att riksdagen såsom anslagsbeviljande alltid hade möjlighet att år för år bestämma den maximala omfattningen för verksam- heten.

En väsentlig skillnad mellan beredskapsarbeten och reservarbeten utgör Iönefrågan. Någon ändring av de principer, som i avseende härå fastställts för de äldre beredskapsarbetena, ifrågasattes icke enligt Kungl. Maj:ts före- varande förslag till beredskapsarbeten. Med den öppna marknadens löner skulle alltså förstås de löner, som antingen innefattades i gällande kollektiv— avtal för förekommande slag av arbeten eller ock, där kollektivavtal icke upp- rättats. eljest vore gängse å orten för dylika arbeten. Ackordsprissättningen måste naturligtvis i sådana fall, då gällande kollektivavtal icke innehölle be- stämmelser därom, ske med hänsyn till de anspråk, som rimligen kunde ställas på den fullgoda och, i de fall speciell yrkesutbildning erfordrades, yrkeskompetenta arbetskraften. För arbetare, som anställts oaktat de icke förvärvat tillräcklig kompetens eller tillräcklig vana vid arbeten av det slag. varom fråga vore, erfordrades en viss tids träning i arbetet, innan de i all- mänhet kunde räkna med ur försörjningssynpunkt tillräckligt hög inkomst av ackordsarbete, som prissatts med tanke på den fullgoda och kompetenta arbetskraften. Därest i gällande kollektivavtal föreskrivits, att i avtalen fixe- rade tidlöner skulle tillförsäkras arbetarna, även om ackordsförtjänsten icke överstege tidlönsförtjänsten, skulle åtgärder vidtagas för att åstadkomma jämkningar i föreskrifterna, om vid arbetena sysselsattes icke vana arbetare. Härvid förutsattes att överenskommelser träffades med vederbörande arbetar- organisationer.

Avsikten med beredskapsarbetena var att bereda största möjliga antal

arbetslösa sysselsättning. Med hänsyn härtill övervägdes särskilda anord- ningar för fördelning av arbetstillfällena.

Såsom den lämpligaste anordningen för dylik fördelning upptogs tanken på förkortad arbetstid. Sådan begränsning kunde exempelvis ske genom för- kortning av arbetsveckan från 48 till 40 timmar.

Vidare ansågs den utvägen kunna väljas. att anställa arbetare endast under viss på förhand bestämd tid. Denna metod kunde tillämpas vid alla arbeten. som påginge tillräckligt länge. Emellertid skulle den endast i undantagsfall komma i tillämpning. Om nämligen exempelvis ett byggnadsföretag eller en brobyggnad skulle taga mycket lång tid i anspråk, torde införandet av ny, eventuellt ovan arbetskraft kunna få ofördelaktiga verkningar på arbetet, framför allt ur kostnadssynpunkt.

Inskränkning av arbetstiden skulle äga rum enligt Kungl. Maj:ts bestäm- mande, dock att vederbörande företagare — statlig myndighet, kommun, väg- styrelse eller enskild — ägde avgöra efter vilken princip inskränkningen skulle ske.

Övertidsarbete finge ej förekomma annat än i absolut tvingande fall. I den mån arbetslöshet trots de ökade arbetstillfällena bleve kvar i jäm- förelsevis stor utsträckning, måste till en viss grad en reglering av utväljan— det av arbetskraft ske. Ett dylikt reglerande medförde som konsekvens, att åt de verk och myndigheter eller enskilda, som skulle utföra arbetena, icke kunde medges ett fritt val bland tillgänglig arbetskraft. Kunde ett sådant medgivande icke lämnas, bleve det emellertid nödvändigt att föreskriva, att arbetskraftens uttagande skulle verkställas av de lokala organen och gå ge- nom den offentliga arbetsförmedlingen.

Avsikten med en samhällsreglering av uttagandet utav arbetskraft måste självfallet vara att i främsta rummet bereda sysselsättning åt de arbetslösa, som hade största behov av arbete. Då emellertid arbetsförmedlingsanstalter- na icke hade till uppgift att vid anvisningen av platser taga någon hänsyn till den platssökandes behov, ansågs själva uttagningen av arbetskraften böra ske genom annat organ.

Redan tidigare hade i vissa fall den metoden tillämpats, att de lokala ar- betslöshetskommittéerna givit arbetsförmedlingen listor på de personer, som anvisats visst bestämt reservarbete. Denna metod gjordes enligt Kungl. Maj:ts förslag till allmän regel. Självklart förutsättes därvid, att lokala arbetslös- hetskommittéer alltjämt skulle finnas och att de arbetslösa skulle anmäla sig såväl hos arbetsförmedlingen som hos det lokala arbetslöshetsorganet. I sådana kommuner, där arbetslösheten vore ringa och arbetslöshetskommitté icke funnes, skulle dess uppgifter fullgöras av annat kommunalt organ. t. ex. kommunalnämnden. Då arbetsförmedlingen icke vore så organiserad, att kontor eller ombud, för vilkas verksamhet statsbidrag utginge, funnes på alla de platser, där arbetslöshet kunde råda, skulle ledamot av arbetslöshetskom- mittén tjänstgöra som ombud för arbetsförmedlingen. På detta sätt skapades en jämförelsevis smidig organisation för samarbete mellan arbetsförmedling och lokala arbetslöshetsorgan.

Vid utväljandet av arbetskraft skulle arbetslöshetskommitté bedöma de ar- betssökandes behov i huvudsak efter längden av deras arbetslöshet. Andra regler för prövning av behov av arbete ansågos icke vara nödvändiga.

Vid urvalet av arbetskraft skulle vidare iakttagas en karenstid för den ar- betslöse om minst 14 dagar.

Arbetslöshetskommittéerna skulle vidare tillse, att arbetaren icke vore in- dragen i arbetskonflikt (deltagare i strejk eller föremål för lockout), vilket självfallet gällde arbetsnedläggelse både vid beredskapsarbeten och andra företag. Arbetaren skulle vara skyldig att antaga honom anvisat arbete. där han icke kunde anföra särskilda, av arbetslöshetskommittén godtagbara skäl för arbetsvägran, vid äventyr att eljest all slags arbetslöshetshjälp undan- droges honom. Om arbetaren utan giltiga skäl lämnade beredskapsarbete, skulle motsvarande påföljd gälla.

Person, som blivit arbetslös i anledning av konflikt, skulle äga att utan hänsyn härtill erhålla sysselsättning vid beredskapsarbeten, såvida han icke vore direkt indragen i konflikten. Avgörande för omdömet, huruvida de arbetslösa skulle anses stå utanför eller vara inblandade i arbetskonflikterna. skulle vara, om de på ena eller andra sättet materiellt stödde den ena av de stridande parterna, och icke, om de eventuellt någon gång i framtiden kunde få skada eller gagn av en konflikts utgång. Denna principiella ståndpunkt ahsågs tillgodose anspråket på statens neutralitet i striderna på arbetsmark- naden.

Beträffande arbetskonflikter framhölls ytterligare. att frågan om dylika konflikter för flertalet arbeten icke krävde någon speciell lösning. I den mån arbetena vore sådana. för vilka bidrag utgått till annan företagare än staten, syntes detta utan vidare vara klart. Därest exempelvis arbetskonflikt upp- stode vid bostadsbygge, för vilket enskild eller kommun erhållit subvention, bleve konflikten att behandla på samma sätt som om konflikt uppstode vid ett bygge i enskild eller kommunal regi. Motsvarande gällde beträffande väg- arbete med statsbidrag. I en mängd fall skulle arbeten, som utfördes tack vare medel från beredskapsanslag, enligt gällande lag om kollektivavtal kom- ma att omfattas av bestämmelserna rörande arbetskonflikter i kollektivavtal och i nämnda lag.

Vare sig arbetena komme att vara underkastade dylika bestående regler eller icke, funnes det givetvis anledning för såväl de ordinarie förliknings- organen som även för Kungl. Maj:t att med särskild uppmärksamhet följa arbetstvister vid arbeten av ifrågavarande slag för att i möjligaste mån söka förebygga arbetsinställelser. Skulle i särskilda fall inträffa. att vederböran- de arbetarorganisation eller arbetargrupp hindrade en uppgörelse genom upp- ställandet av ohållbara krav eller genom att motsätta sig sådana modifika- tioner i gällande avtal. som betingades av hänsyn till arbetslösheten, kunde det finnas skäl att låta tills vidare anstå med arbetets utförande.

Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle en avveckling av arbetslöshetskommis— sionens verksamhet ske. Det ansågs därvid icke lämpligt att samtliga i gång varande arbeten vid en viss tidpunkt nedlades, med risk för att vissa av dem

kanske icke alls och andra endast efter längre eller kortare uppehåll skulle komma att fortsättas. Det ansågs i stället ligga i sakens natur, särskilt in- nan det nya systemet med beredskapsarbeten kommit helt i gång, att de ar— betsföretag, som redan påbörjats till arbetslöshetens bekämpande. fortfaran- de skulle utnyttjas för detta ändamål. I den mån emellertid av kommissionen bedrivna arbetsföretag kunde övertagas av statliga organ, till vilkas normala arbetsområde de hörde —— t. ex. vissa för domänstyrelsens räkning utförda ar- beten på kronoparkerna — skulle sådant överlämnande snarast möjligt ske. I de fall, då överenskommelse med vägdistrikt eller kommuner om omedelbart fortsättande av bedrivna arbeten kunde komma till stånd, skulle sådan över- enskommelse träffas. På de arbetsplatser åter, där överlåtande icke på nu angivet sätt kunde komma till stånd, skulle arbetet tills vidare fortsättas ge- nom arbetslöshetskommissionen.

Detta innebar emellertid icke. att gällande villkor för reservarbetena skulle fortbestå. Vare sig arbetena skulle utföras av arbetslöshetskommissionen eller annat organ, skulle de erhålla samma karaktär som övriga arbeten. Så- lunda skulle exempelvis löne- och övriga anställningsvillkor bliva desamma. som skulle gälla enligt förslaget i allmänhet.

Arbetslöshetskommissionens uppgift skulle alltså inskränkas till att vara ett organ för slutförande av den dittillsvarande arbetslinjen.

För de av Kungl. Maj:t föreslagna beredskapsarbetena skulle alltså, så- som av den lämnade redogörelsen i stort sett framgår, gälla följande huvud- regler:

1. Vid valet av beredskapsarbeten skulle hänsyn tagas till följande syn- punkter:

a) Angelägna arbeten skulle hava företräde framför mindre angelägna.

b) Intet slag av arbete skulle principiellt vara uteslutet från anslag. 0) Arbetet skulle vara obestridligt allmännyttigt. (1) Arbete, som lämpade sig som vinterarbete, skulle äga företräde fram- för annat arbete.

e) Det arbete skulle äga företräde, som direkt och indirekt gav större antal arbetare sysselsättning. _

f) Orter med stor arbetslöshet skulle vid valet mellan olika beredskaps- arbeten under i övrigt lika förhållanden hava företräde framför orter med mindre arbetslöshet.

2. I fråga om beredskapsarbetens anordnande skulle gälla:

a) Vid arbetena skulle tillämpas samma löner, som å den öppna arbets- marknaden plägade utgå för arbeten av det slag, varom fråga vore.

b) Arbetena skulle påbörjas inom föreskriven tid.

c) Inskränkning av arbetstiden skulle i allmänhet äga rum enligt Kungl. Maj:ts bestämmande. dock att vederbörande företagare —— statlig myndighet. kommun, vägstyrelse eller enskild avgjorde efter vilken princip inskränk— ningen skulle ske.

d) Övertidsarbete skulle ej få förekomma annat än i tvingande fall.

e) Central regi, motsvarande den som utövades av arbetslöshetskommis- sionen beträffande de statliga reservarbetena. skulle icke förekomma.

f) Regi och arbetsledning skulle utövas av vederbörande företagare: stat- lig myndighet, kommun, vägstyrelse eller enskild.

g) Ä arbeten, som icke utfördes av statlig myndighet, borde den kontroll, som erfordrades, i allmänhet ske av central myndighet eller. i fråga om väg- och broarbeten, av länsstyrelserna.

3. Beträffande arbetskraftens uttagande skulle gälla:

a) Arbetskraften skulle anvisas genom den offentliga arbetsförmedlingen i enlighet med uppgifter från de lokala arbetslöshetsorganen. i regel arbets- löshetskommittéerna, angående de personer, som uttagits till beredskapsar- bete. De arbetslösa skulle anmäla sig såväl hos arbetsförmedlingen som hos det lokala arbetslöshetsorganet.

b) Kungl. Maj:t skulle med hänsyn till arbetslöshetssituationen bestämma, från vilka orter arbetskraft skulle uttagas till visst arbetsföretag.

c) Vid uttagandet till arbete skulle arbetslöshetsorganet bedöma de sö- kandes behov i huvudsak efter längden av deras arbetslöshet, därvid hän- syn icke ensamt skulle tagas till vederbörandes sista arbetslöshetsperiod. En karenstid om minst 14 dagar skulle iakttagas. I övrigt skulle arbetslös- hetsorganet söka så rättvist som möjligt mellan de arbetslösa fördela genom beredskapsarbetena skapade arbetstillfällen. För arbeten, som krävde yr- kesskicklighet. skulle endast yrkesarbetare uttagas. Från de egentliga grov- arbetena skulle däremot arbetare från andra fack icke utan vidare uteslutas.

d) Arbetsgivaren skulle vara skyldig att mottaga den anvisade arbets— kraften, i den mån ej särskilda förhållanden förelåge.

o

4. I avseende a arbetskonflikters inverkan på arbetares rätt att erhålla sysselsättning vid beredskapsarbeten skulle gälla: Utestängda från anställning vid beredskapsarbeten skulle vara arbetare, vilka befunne sig i strejk eller vore föremål för lockout på grund av arbets- konflikter. Utestängda skulle likaledes vara arbetare, som, utan att giltig anledning förelåge, vägrade antaga anvisat beredskapsarbete eller lämnade sin anställning vid sådant arbete.

5. Beträffande övergången till det nya systemet skulle gälla följande regler:

a) Av arbetslöshetskommissionen bedrivna statliga reservarbeten skulle av kommissionen fortsättas endast i den mån de icke lämpligen kunde över- tagas av annan företagare.

b) Statskommunala arbeten skulle övergå till beredskapsarbeten. i den mån vederbörande kommun så önskade.

c) Vid arbeten, som i fortsättningen komme att bedrivas som statliga eller statskommunala reservarbeten, skulle från tidpunkt, som Kungl. Maj:t be- stämde, beträffande löner gälla samma regler som för beredskapsarbeten.

1933 års system.

Kungl. Maj:ts förslag till 1933 års riksdag antogs icke oförändrat. Det system, som av riksdagen utformades. har i denna redogörelse betecknats 1933 års system.

Riksdagen delade Kungl. Maj:ts uppfattning därom, att arbetslinjen borde vara grundläggande för arbetslöshetspolitiken. Vid arbetslinjens utformning borde huvudvikten läggas vid arbeten på den öppna marknaden inom skilda delar av landet och inom olika yrkesfack. Därjämte skulle reservarbetena bibehållas, dock med betydande förändringar och utbyggnader i olika hän- seenden i förhållande till det tidigare reservarbetssystemet. Slutligen skulle arbetslinjen kompletteras med kontantunderstödsverksamhet och vissa spe- ciella åtgärder i anslutning därtill.

Den väsentligaste skillnaden mellan Kungl. Maj:ts förslag och riksdagens beslut bestod alltså däri, att den av Kungl. Maj:t föreslagna utformningen av systemet med beredskapsarbeten icke vann riksdagens godkännande samt att reservarbetsanordningen med statens arbetslöshetskommission så— som centralorgan bibehölls fastän i flera hänseenden modifierad.

För de arbeten eller åtgärder, för vilka skulle gälla öppna marknadens villkor, anvisades särskilda anslag å tillhopa i runt tal 100,000,000 kronor. I kap. V redogöres närmare för de sålunda till allmänna arbeten beviljade anslagen.

Till statliga och statskommunala reservarbeten anvisade riksdagen ett anslag å 55,000,000 kronor. Från detta anslag skulle jämväl bestridas kost— naderna för arbetslöshetskommissionens verksamhet liksom vissa andra utgifter. En närmare redogörelse för de principer, som av riksdagen fastslo- gos för reservarbetena, återfinnes i kap. VI.

I princip vann Kungl. Maj:ts förslag rörande arbetslöshetsanslagens finan- siering riksdagens godkännande. Anslagen skulle sålunda täckas av låneme- del med kort amorteringstid. För amorteringen skulle framför allt inkom- sterna av arvs- och gåvobeskattningen anlitas.

Den organisation av den samhälleliga hjälpverksamheten för arbetslösa, som beslöts vid 1933 års riksdag, har därefter i sina huvudrag blivit be- stående. Endast i fråga om vissa detaljer hava förändringar förekommit.

En återblick på den redogörelse, som lämnats i föregående kapitel, visar, huru till medio av år 1933 hjälpverksamheten i sin helhet varit samlad hos arbetslöshetskommissionen, som utövat den centrala ledningen enligt de di- rektiv, som lämnats av statsmakterna. Av redogörelsen framgår, huru så små- ningom nya synpunkter å hjälpverksamhetens utformning gjort sig gällande, huru försök med allmänna arbeten anordnats och huru slutligen förslag till en principiell omläggning av hjälpsystemet framlagts. Utvecklingen kom sålunda att gå därhän, att mot varandra ställdes två system, å ena sidan det äldre med reservarbeten och å andra sidan ett nytt med allmänna arbeten på öppna marknaden, syftande till såväl stimulering av produktionen som sysselsättning av de arbetslösa. '

Det beslut, som fattades år 1933, kan i viss mån sägas vara en kompromiss mella-11 de båda nämnda systemen men en kompromiss till förmån för det se- nare. Allmänna arbeten skulle anordnas i avsevärd omfattning under öpp- na marknadens inllkor och former. Därigenom skulle arbetstillfällen direkt åstadkommas och vidare skulle produktionen stimuleras genom köpkraftens stärkande och arbetstillgången följaktligen indirekt förbättras. Vid sidan härav skulle arbetslöshetskommissionen genom reservarbeten och understöd m. m. bereda hjälp åt personer, som drabbats av arbetslöshet.

KAP. V.

Allmänna arbeten. Av riksdagen beviljade anslag.

För budgetåren 1933/1934 och 1934/ 1935 hava betydande anslag till all- männa arbeten anvisats. Anslagen hava sammanförts under särskild av— delning av riksstaten beroende på sättet för deras finansiering.

För budgetåret 1935/1936 har däremot särskild finansieringsplan för an- slagen till allmänna arbeten icke ansetts erforderlig. Någon sammanställ- ning av anslagen under särskild avdelning av riksstaten förekommer där- för icke. Härav följer, att vissa svårigheter uppstå, då det gäller att avgöra vilka anslag, som skola betecknas som anslag till allmänna arbeten. I denna redogörelse hava de anslag medtagits, som i Kungl. Maj:ts proposition till 1935 års riksdag angående anslag till statliga och kommunala beredskaps- arbeten m. m. ingå i kalkylerna rörande effekten av arbetslöshetshjälpen under löpande budgetår.

Något försök till definition av begreppet anslag till allmänna arbeten ut- över den, som ligger i en uppräkning av anslagen, skall följaktligen icke göras.

De åsyftade anslagen återfinnas i följande sammanställning.

Tab. 21. Anslag till allmänna arbeten under budgetåren 1933/1934—1935/1936.

1 #

A n s 1 a g * 1933/1934 1934/1935 1935/1936 Summa

Statsbeställningar ...................... i 10,700,000 10,000,000 —- 20,700,0(')O Statliga beredskapsarbeten , 3,000,000 3,000,000 Kommunala beredskapsarbeten ........ i 8,500,000 7,000,000 Främjande av bostadsbyggande

a) i städer och stadsliknande samhällen 5,000,000 -— 3,000,000 8,000,000

b) på landsbygden .................. 18,000,0UO 8,000,000l 7.000.000 33,000,000

Främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer.. 10,000,000 10,000,000

Lån till främjande av enskild företag-j

samhet ............................ & 10,000,000 3,000,000 —— 13,000,000

% 3,000,000 24,500,000

A n s 1 a g 1933/1934 1934/1935 1935/1936 Summa Subventioner till främjande av enskild företagsamhet ...................... 3,500,000 — -— 3,500,000 Skenfria korsningar .................... 7,000,000 2,500,000 — 9,500,000 Broar och hamnar .................... 6,000,000 6,500,000 —— 12,500,000 Vissa vägbyggnadsarbeten .............. —— 3,200,000 _ 3,200,000 Stensättning av vägar .................. 4,000,000 — 4,000,000 Elektrifiering av banorna Laxå—Char- lottenberg, Södertälje södra—Eskilstuna med bilinjer och Uppsala—Gävle 4,000,000 4,000,000 Statsbana Malung—Vansbro ............ 800,000 700,000 — 1,500,000 Förlag för understöd åt enskilda järnvägar 1,500,000 — — 1,500,000 Tillverkning av vagnar m. m. för statens _ järnvägar .......................... 1,250,000 1,200,000 Vissa banarbeten m. m. för statens järn- _ vägar .............................. — 950,000 — 900,000 Bidrag till gödselvårdsanläggningar ...... 700,000 700,000 1,400,000 Lån till gödselvärdsanläggningar ........ 500,000 — 500,000 Torrläggningsföretag, ägnade att mot— verka arbetslösheten ................ 4,000,000 4,000,000 —- 8,000,000 Bidrag för uppförande av Spannmåls— lagerhus ............................ 300,000 —- 300,000 Bidrag till täckdikningar .............. 1,000,000 1,500,000 -— 2,500,000 Isbrytande undersöknings— och bevak— ningsfartyg för havsfiskets behov . . . . 550,000 — — 650,000 Byggande av nybyggesvägar ............ 150,000 150,000 Väg— och flottledsbyggnader å skogar i enskild ägo .......................... 500,000 500,000 1,000,000 Vissa åtgärder å skogshushållningens om- råde m. m ........................... 475,000 900,000 —- 1,375,000 Vissa tillfälliga skogsvårdsåtgärder å en- skildas skogar ...................... 5,000,000 3,500,000 — 8,500,000 Arbetarsmåbrukslånefonden ............ 7,500,000 8,000,000 10,000,000 25,500,000 Byggande av nytt fyrskepp ............ 367,000 75,000 442,000 Anskaffande av viss materiel för lots- verkets behov ...................... 75,000 75,000 Undersöknings— och förberedande gruv- arbeten m. m. inom Västerbottens län 364,000 485,000 849,000 Väganläggningar från Adak—Kuorbevare malmfält till Slagnäs samt från Bjur— träsk till Orträsk och Högkulla inom Västerbottens län .................... 650,000 — — 650,000 Byggande av nytt tjänstefartyg för västra lotsdistriktet .................. —- 300,000 — 300,000 Lån till sammanslutningar av fiskare för främjandet av beredning och avsätt— ning av fisk m. m ................... —— 700,000 700,090 Vedeldningslånefonden ................ 2,000,000 _— 27000900 Statliga byggnader .................... 12,321,400 9,734,250 9,080,350 31,136,000 Summa 108,102,400 8694-4250 42,080,350 237,127,000

Det torde knappast behöva påpekas, att de uppräknade anslagen icke an- visats enbart med den motiveringen, att de skulle bidraga till skapandet eller bibehållandet av arbetstillfällen. De hava givetvis därutöver till ändamål att tillgodose speciella intressen såsom behov av skenfria korsningar, fiske- hamnar m. m. I ett fall, nämligen beträffande de för budgetåret 1935/1936 anvisade anslagen till bostadsförbättringsverksamhet, kan till och med göras gällande, att det speciella intresset —— den sociala bostadsförbättringen dominerar. Däremot kan självfallet icke påstås, att visst belopp avsetts för beredande av arbetstillfällen och visst belopp för den av sociala hänsyn betingade förbättringsverksamheten.

För övrigt bör beaktas, att den omständigheten, att vissa av de för budget- åren 1933/1934 och 1934/1935 eller ettdera av dessa budgetår anvisade ansla- gen t. ex. anslagen till skenfria korsningar, broar och hamnar samt sten- sättning m. fl. icke återfinnas för budgetåret 1935/1936 i förestående sam- manställning, icke betyder, att anslag för ändamålet icke anvisats för sist- nämnda budgetår. Det betyder endast, att anslagen för budgetåret 1935/ 1936 icke hänförts till anslag till allmänna arbeten.

Varför då denna uppdelning? Svaret härå har redan givits. Här skall endast belysas en annan sida av saken. Om nämligen vissa anslag icke längre räknas till anslag till allmänna arbeten, kan med fog frågas, om detta betyder, att staten återtagit sin nor- mala stödverksamhet å de områden, som med anslagen avses. Härå kan icke obetingat svaras ja, då vad som menas med statens normala verksam- het över huvud taget icke låter sig angivas. Man torde endast kunna kon— statera en tendens till minskning av statens hjälpverksamhet, samman- hängande med den förbättring av konjunkturläget, som ägt rum.

Slutligen må framhållas, att den upplåning, som ägt rum för finansiering av anslagen för budgetåren 1933/1934 och 1934/ 1935 till allmänna arbeten, inklusive reservarbeten, kommer att slutligt regleras under budgetåret 1936/ 1937. Då ursprungligen räknats med att amorteringen skulle pågå till om- kring år 1940, kan konstateras, att utvecklingen blivit betydligt gynnsammare än man från början vågat hoppas på.

Gällande regler för användningen av vissa anslag till allmänna arbeten.

Den närmast följande redogörelsen avser icke att uttömmande återgiva de principer, som gälla för användningen av samtliga anslag till allmänna ar- beten. En sådan redogörelse skulle kräva långt större utrymme än som kunnat anslås för ändamålet. Avsikten är endast att giva en allmän bild över statshjälpens utformning å vissa områden, därvid urvalet av de anslag, för vilka redogöres, ansetts böra ske bland dem, som vid behandlingen av verkställigheten av de allmänna arbetena komma att närmare uppmärk- sammas.

De anslag t. ex. till broar och hamnar och vägbyggnader rn. m. som regleras enligt tidigare gällande bestämmelser för statens allmänna bistånd till dylika företag, komma att i detta sammanhang förbigås, liksom ock de anslag, för vilkas användning icke gälla några som helst bestämmelser, av det slag, varom här är fråga, t. ex. anslagen till statliga byggnader.

Anslagen till statliga beredskapsarbeten användas i stort sett efter samma grunder, som gällde för de av 1931 och 1932 års riksdagar anvisade ansla- gen till beredskapsarbeten. Medlen fördelas sålunda av Kungl. Maj:t.

Vid utväljandet av arbetsobjekt skall jämsides med arbetslöshetssynpunk- ten tagas i beaktande, att till utförande allenast må ifrågakomma företag, varav den praktiska nyttan kan komma att stå i rimlig proportion till ned- lagda kostnader.

Ursprungligen användes anslagen endast för rent statliga företag. Vid 1934 års riksdag medgavs emellertid, att bidrag finge utgå till föreningar, andra sammanslutningar och stiftelser, vilka väl ej representerade rent statliga ändamål men ändock en så allmännyttig verksamhet, att de ur så- dan synpunkt bord-e komma i fråga till erhållande av medel ur anslagen till statliga beredskapsarbeten. Dylika bidrag utgå emellertid endast i en— staka undantagsfall och då starka skäl föreligga för bidrags beviljande.

I övervägande antalet fall hava de förslag, som blivit föremål för Kungl. Maj:ts prövning, inkommit från statliga myndigheter, som beretts tillfälle att framlägga sina önskemål.

Jämväl anslagsmedlen till kommunala beredskapsarbeten fördelas av Kungl. Maj:t. Vid avgörandet av frågan, om statens stöd för utförande av dylika arbeten skall lämnas eller ej, tages i första hand hänsyn till det procentuella antalet arbetslösa inom den sökande kommunen. Vidare beak- tas skattebördan inom kommunen, dennas tillgångar och skulder, kommu- nens utgifter i allmänhet för arbetslöshetens bekämpande och dylikt.

Statens hjälp lämnas i form av lån eller bidrag utan återbetalningsskyl- dighet. Största vikten vid avgörandet av formen för statens stöd tillmätes skattetrycket inom kommunen. Vid hög uttaxering beviljas bidrag och vid lägre uttaxering lån. Denna princip har dock, på sätt i det följande när- mare utvecklas, i visst avseende modifierats.

Lånens storlek bestämmes med beaktande av kommunens ekonomiska ställning. Antingen utgår lån med hela kostnaden för visst arbete eller med större eller mindre del därav. För lånen medgives ränte— och amorterings- frihet under fem år. För tiden därefter löpte ursprungligen ränta efter 41/2 procent, vilken räntesats sedermera nedsatts till 4 procent. Amorteringsti- derna hava i regel bestämts enligt samma principer, som tillämpas för andra kommunala lån.

Jämväl vid bestämmandet av bidragens storlek tillmätes uttaxeringen in- om kommunen största betydelsen. Ju större skattetrycket varit, desto större bidrag har beviljats. Hårt skattetyngda kommuner hava beviljats statsbi- drag med belopp, som uppgått till 90 procent av kostnaderna.

Kombinering av statsbidrag och lån till samma arbete har förekommit

allenast i undantagsfall. Det har nämligen visat sig, att, därest en kommun kunnat erhålla statsbidrag till viss procent, några svårigheter med anskaf— fande av återstående del av kostnaden genom lån i fria marknaden eller på annat sätt icke gjort sig gällande. '

Vid 1934 års riksdag medgavs möjlighet för Kungl. Maj:t att i de fall, då enligt förut angivna grunder endast lån, räntefritt i högst fem år, borde ifrågakomma, evalvera denna förmån i direkt statsbidrag, beräknat till 20 procent av lånebeloppet. Därjämte medgavs i fråga om användningsom- rådet motsvarande förändring, som förut angivits beträffande statliga be- redskapsarbeten. Län eller bidrag kunna alltså lämnas till föreningar, sam- manslutningar eller stiftelser av kommunal karaktär, såvida något vinstin- tresse ej är förenat därmed.

Ursprungligen lämnades statshjälp endast undantagsvis till kommuner, där antalet hos arbetslöshetskommittéerna anmälda arbetslösa utgjort mindre än 3 procent av kommunens totala folkmängd. Den sedermera inträdda allmänna nedgången i arbetslösheten har emellertid möjliggjort, att hjälp kunnat beredas även kommuner med mindre antal arbetslösa. Härtill har även bidragit nyssnämnda möjlighet att evalvera lån med räntefrihet i direkt statsbidrag, varigenom tillgängliga medel räckt till för tillgodoseende av ett betydligt större antal ansökningar. I regel har dock statshjälp ansetts icke böra förekomma till kommuner med mindre arbetslöshet än 1 51 11/2 procent av befolkningen.

Till främjande av bostadsbyggande i städer och stadsliknande samhällen har, såsom av den förut lämnade redogörelsen framgår, anvisats anslag för budgetåren 1933/1934 och 1935/1936. Det bostadsbyggande, som bedrivits med medel ur förstnämnda anslag, betecknas i det följande 1933 års verk- samhet till skillnad mot 1935 års verksamhet, som då avser den med stöd från sistnämnda anslag bedrivna byggnadsverksamheten.

Det torde vara lämpligt att i ett sammanhang redogöra för gällande be- stämmelser och därvid särskilt angiva, i vad mån reglerna för 1935 års verk- samhet utvidgats eller på annat sätt förändrats i förhållande till den tidiga- re verksamheten.

Statens bistånd i förevarande hänseende lämnas allenast i form av lån. Sådant kan enligt 1935 års verksamhet utgå till såväl ny- som ombyggnad. Enligt 1933 års verksamhet kunde endast lån till nybyggnad förekomma. Med ombyggnad avses härvid sådan ändring eller modernisering av bygg- nad, som ej är att hänföra till löpande underhåll.

Lån kan beviljas för alla slag av bostadsbyggnader, oavsett byggnadernas och lägenheternas eller byggnadsföretagens karaktär, och kan sålunda läm- nas till exempelvis enskilda byggmästare för uppförande av hyreshus med större eller mindre lägenheter, kooperativa bostadsföretag, egnahemsbyggare eller enskild fastighetsägare, som vill modernisera sitt hus. Byggnadsföretag i kommuns egen regi kunna dock icke ifrågakomma till erhållande av ny- eller ombyggnadslån. Ej heller kan dylikt lån utgå till byggnadsföretag, som- jämväl utan statligt stöd kan väntas komma till stånd under den närmare tiden.

Län skall städse förmedlas av vederbörande kommun. Förmedlingen av- ser i stort sett, att kommunen kostnadsfritt åtager sig den lokala administra- tionen och kontrollen men däremot —— med undantag för det fall, att lånet utbetalas under byggnadstiden —— icke kommunal borgen.

Med avseende å området för verksamheten städer och vissa samhällen behöver den administrativa indelningen ej vara utslagsgivande. Av be— tydelse är, huruvida tätare bebyggelse faktiskt föreligger på platsen för byggnadsföretaget. Byggnadsverksamhet inom ett egentligt jordbruksom- råde kan sålunda ej ifrågakomma, även om området är inkorporerat med en stad. Å andra sidan är ett bygge inom exempelvis ett villasamhälle i en landskommun icke nödvändigtvis uteslutet. I allmänhet torde gränserna för området för ifrågavarande verksamhet sammanfalla med dem, inom vilka hälsovårdsstadgans bestämmelser för stad äro tillämpliga. Härav följer så- lunda, att lån för bostadsbyggande inom ett municipalsamhälle kunna tän- kas förmedlade likaväl av landskommunen som av municipalsamhället.

Beträffande lånebeloppens storlek och inteckningssäkerhetens beskaffena het gäller såsom generell regel, att statslånet utgår dels mot säkerhet av in- teckning i omedelbar följd efter inteckningssäkerheten för den kredit, som erhålles på öppna marknaden, dels ock med belopp, som står i viss relation till öppna marknadens kredit, nämligen med en femtedel av denna kredits sammanlagda belopp. Den kredit på öppna marknaden, som sålunda i första hand lägges till grund för beräkningen av statslånets högsta medgivna be- lopp, skall vidare prövas vara på betryggande sätt ordnad (leverantörkre— diter och andra län av tillfällig natur få i allmänhet ej åtnjuta förmånsrätt framför statslånet). Statslånet må vidare utgöra högst 15 procent av fastig- hetsvärdet och skall ligga inom högst 90 procent av nämnda värde samt inom summan av brandförsäkringsvärdet och tomtvärdet.

I dessa regler kan med avseende å ombyggnadslån göras viss jämkning, då byggnadsföretagaren gör egen kapitalinsats eller andra särskilda om— ständigheter därtill föranleda. Ett överskridande av den angivna högsta belåningsgränsen kan emellertid ej ifrågakomma. Beträffande ombyggnads- lån gäller ytterligare ett principiellt betydelsefullt förbehåll, nämligen att. lånet i intet fall må utgå med högre belopp, än som motsvarar halva kostna- den för ombyggnaden.

Enligt 1933 års verksamhet utgick lån ursprungligen endast mot säkerhet av inteckning i fast egendom. Redan 1934 års riksdag medgav emellertid, att lån finge utgå mot säkerhet jämväl av inteckning i tomträtt. Lånen löpa till en början med 5 procent ränta och utan amortering. Vid en för alla till den ena eller andra verksamheten hörande lånen gemensam tidpunkt, som Kungl. Maj:t bestämmer, förvandlas lånen till amorteringslån. Annuiteten utgör därvid 71/4 procent, varav 41/4 procent motsvara ränta, 2 procent amor- tering samt 1 procent avsättning till en riskfond, avsedd för täckande av eventuella förluster på verksamheten. I den mån fonden ej tagits i anspråk för sådant ändamål, skall den användas till avskrivning å de senaste an- nuiteterna.

att hänvända sig till det kommunala förmedlingsorganet, vilket har att för- medla krediten samt att tillhandagå byggnadsföretagaren med närmare upp- lysningar. * . ; '

Ansökan om lån skall, ställd till statens byggnadslånebyrå, som utgör ett för handhavande å statens vägnar av verksamhetens administration inrättat organ, ingivas till förmedlingsorganet inom kommunen. Förmedlingsorganet översänder därefter jämte yttrande ansökningen till byggnadslånebyrån, som meddelar preliminärt beslut, huruvida lån beviljas och i så fall till vil— ket belopp, på vilka villkor och under vilka förutsättningar lånet, såvitt då kan bedömas, må komma att utgå. Sedan byggnadsföretaget fullbordats, verkställes besiktning och värdering av fastigheten, varefter byggnadslåne- byrån har att fatta slutligt beslut i ärendet.

Kontroll utövas dels av det kommunala förmedlingsorganet, dels ock av särskilda, utav byggnadslånebyrån för ändamålet utsedda värderingsmän.

Anslag—en till främjande av bostadsbyggande på landsbygden avs—e, såsom namnet anger, i första hand byggnadsverksamhet på rena landsbygden. Av det för budgetåret 1934/1935 anvisade anslaget medgav emellertid riksdagen, att ett belopp av högst 500,000 kronor fick användas för dylik verksamhet i municipalsamhällen. Vidare kunna medel ur anslagen disponeras för bo- stadsbyggande inom de delar av städerna, där häISOVårdsstadgans föreskrif- ter för landet gälla.

Statshjälpen utgår i form av förbättringsbidrag eller nybyggnadslån. Förbättringsbidragen utlämnas för ur hälsosynpunkt påkallade repara- tioner och andra förbättringsarbeten samt för uppförande av nya bostads- lägenheter i stället för förut befintliga, bristfälliga bostäder under förut- sättning dessutom att ifrågakommande bostadslägenheter, såvitt kan bedö- mas, äro behövliga för framtiden. Vidare skola sökandena — för att inom den närmaste tiden kunna genomföra byggnadsföretagen _ vara i behov av ekonomiskt bistånd och förbinda sig att enligt fastställd byggnadsplan och inom föreskriven tid utföra företagen. Som ytterligare villkor gäller, att bostadslägenheterna efter företagens genomförande skola uppfylla de krav, hälsovårdsstadgan föreskriver. Bidragsbeloppens storlek hänför sig till viss del av de för hela byggnadsföretagen beräknade kostnaderna. Den- na del skall i varje särskilt fall bestämmas med skälig hänsyn till sökandens förmåga att själv bidraga med penningar, material, transporter och eget ar- bete samt till den rätt, han må äga att för byggnadsföretaget av annan undfå ersättning, såsom t. ex. vid arrendeavtal. Bidraget bör i regel under- stiga 50 procent av totalkostnaderna. Det kan för varje särskild bostadslä- genhet uppgå till högst 1,000 kronor, dock i intet fall till mera än den å lägenheten i fråga belöpande andel-en av kostnaderna för företag, avseende flera lägenheter. Kostnaderna för byggnadsföretag av sistberörd omfattning skola, såvida icke annan fördelningsgrund finnes skälig, anses belöpa sig å de skilda lägenheterna i förhållande till deras golvytor. För en byggnad med exempelvis tre bostadslägenheter utgör alltså högsta bidrag samman- lagt 3,000 kronor.

För förbättringsbidrag, som i regel utbetalas i den mån byggnadsarbetet utföres, erfordras icke säkerhet annat än vid förskottsutbetalning.

Nybyggnadslånen skola löpa med 4 procent ränta från utlämnandet samt amorteras under en tid av 20 år med början året näst efter det, då bygg- nadsföretagen fullbordats. De äro i första hand avsedda att utgöra kom- plement till förbättringsbidrag i sådana fall, då icke enbart genom bidrag byggnadsföretagens utförande möjliggöres. Dessutom skola nybyggnadslån kunna beviljas i fall, då förbättringsbidrag icke kunna förekomma, näm- ligen till personer, som icke äro i behov av hjälp i form av bidrag men väl i form av lån för att byggnadsföretagen skola komma till stånd., Nybygg- nadslån lämnas för samma slags byggnadsföretag som förbättringsbidrag, dock icke för smärre reparationer och förbättringsarbeten och — med nyss- berörda undantag för behovet av ekonomiskt bistånd —— under samma för- utsättningar. Lånen avse sålunda större förbättringsarbeten liksom ny- byggnadsarbeten. Också i fråga om nybyggnadslån förutsättes, att lånta- garen själv skall svara för viss del av kostnaderna genom att tillskjuta pen- ningar, bestå material, utföra transporter eller deltaga i arbetet. Lånet får ej överstiga 70 procent av byggnadskostnaderna och kan uppgå till högst 3,000 kronor per bostadslägenhet. Utgår för samma byggnadsföretag så- väl nybyggnadslån som förbättringsbidrag, må dessas sammanlagda belopp ej överstiga 80 procent av kostnaderna och kan i dylikt fall nybyggnads- lånet uppgå till högst 2,000 kronor per lägenhet.

För återbetalning och förräntning av nybyggnadslån, vilket liksom för- bättringsbidrag kan utbetalas efter hand som arbetet fortskrider, skall stäl- las godtagbar säkerhet.

Rätt att tilldelas förbättringsbidrag eller nybyggnadslån tillkommer den, som äger eller är underhållsskyldig för ifrågakommande bostadslägenhet, alltså även arrendator av enskild jord såväl som av kronojord. Bostadslå- genhet, för vilken det allmänna _— stat eller kommun eller allmän inrätt- ning är underhållsskyldig, faller utom verksamheten, som endast avser enskilda företag.

Verksamheten handhaves av dels hälsovårdsnämnderna för de olika om- rådena, dels hushållningssällskapens egnahemsnämnder, dels ock statens egnahemsstyrelse. Hälsovårdsnämnderna skola mottaga ansökningar, verk- ställa utredningar, yttra sig till egnahemsnämnderna om ansökningarna och kontrollera byggnadsföretagen. Egnahemsnämnderna hava att besluta an- gående bidrag och lån, utbetala dessa, förvalta säkerheterna m. m. Egna- hemsstyrelsen utgör klagoinstans beträffande egnahemsnämndernas beslut samt leder och övervakar verksamheten.

Kostnaderna för organisationen gäldas av statsmedel, dock skola kost- naderna för hälsovårdsnämndernas verksamhet bestridas av vederbörande kommuner.

De statsåtgärder, som finansieras med medel från anslaget till bostads— försörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer, hava en markerad bostadssocial syftning.

Åtgärderna från statens sida bestå dels i långivning för underlättande av produktion eller förvärv av bostadshus, innehållande lägenheter, lämp- liga att ställas till förfogande för barnrika familjer (bostadsanskaffningslån), dels ock i beredande av ärliga statsbidrag (familjebidrag), att utgå till för- billigande av hyran för de bostadslägenheter, som anskaffats för ändamålet.

Verksamhetsområdet omfattar städer samt stadsliknande samhällen och andra tätare bebyggda samhällen. Län och bidrag beviljas antingen ve— derbörande kommun eller också, under förmedling av kommunen, s. k. all- männyttigt bostadsföretag. Härmed menas företag, som av statens bygg- nadslånebyrå blivit erkänt såsom allmännyttigt.

Organ för kommuns förmedling av lån och bidrag (förmedlingsorgan) är, där kommunen ej annorlunda beslutar, i stad drätselkammaren och på lan- det kommunalnämnden eller municipalnämnden. Lån och bidrag beviljas av byggnadslånebyrån efter där gjord ansökan.

I princip avser ifrågavarande verksamhet att åstadkomma ett mellan stat och kommun fördelat bistånd till den bostadsförsörjning, varom fråga är, därvid statens bidrag huvudsakligen består av familjebidrag och kommu- nens av upplåtelse av tomt.

Byggnad, som kan komma till användning för bostadsförsörjning, skall vara av för ändamålet lämplig typ och storlek. Flerfamiljshus, som ny- byggas, skola innehålla lägenheter om minst 2 rum och kök.

Bostadsanskaffningslån beviljas för nybyggnad eller förvärv och förbätt-" ring av äldre fastighet samt utgår med högst 45 procent av värdet av fastigheten, sedan därifrån avräknats värdet av tomten. Innehar bostads- företag tomt allenast med tomrätt, skall lånet utgå med högst 45 procent av värdet å tomträtten och vad därtill lagligen hör. För bostadsanskaffnings- lån ställes säkerhet, vilken skall bestå av inteckning i fastigheten eller, där tomt innehaves allenast med tomträtt, i tomträtten, liggande mellan lägst 50 och högst 95 procent av fastighetens på nyss angivna sätt fastställda värde. Lån skall förräntas efter fast, vid lånets beviljande bestämd räntefot. Denna utgör för närvarande 3.6 procent. Från dag, som bestämmes av byggnads- lånebyrån, skall bostadsanskaffningslån utgöra amorteringslån med fast annuitet. Lån skall vara slutamorterat inom 40 år i fråga om nybyggnad av sten och inom 30 år i fråga om nybyggnad av trä.

Bostadsföretag må beviljas bostadsanskaffningslån endast på villkor, att kommunen förbinder sig att dels, i den mån så erfordras, tillhandahålla företaget den del av fastighetskapitalet, som överskjuter det genom lån av statsmedel erhållna, utan rätt att å sålunda tillskjutet kapitalbelopp åtnjuta ränta och amortering i vidare mån än som av byggnadslånebyrån prövas skälig, dels fritt ställa tomt till förfogande eller på annat sätt utan kost- nad för företaget svara för den del av fastighetskapitalet, som motsvarar tomtens värde, dels ock gentemot staten ansvara för den förlust, som kan uppkomma genom försummad hyresbetalning.

Familjebidrag beviljas kommun eller bostadsföretag för att såsom hyres— avdrag tillgodokommabarnrika familjer. Hyresavdragen utgöra viss pro-

cent av de standardhyror, som byggnadslånebyrån efter förslag av kom- munen eller bostadsföretaget fastställer för de särskilda lägenheterna. Av- draget uppgår till 30 procent för familj med 3 barn, 40 procent för familj med 4 barn samt 50 procent för familj med 5 eller flera barn. Såsom barnrik anses familj bestående av, förutom en eller flera vuxna personer, 3 eller flera minderåriga, helt eller delvis försörjda barn. Har bostadsan— skaffningslån ej erhållits, må familjebidrag beviljas, allenast där fastigheten genom kommunens försorg eller eljest på ett betryggande sätt är så finan- sierad, att standardhyrorna kunna hållas vid belopp ej överstigande dem, som kunna antagas hava blivit bestämda därest bostadsanskaffningslån be- viljats. Familjebidrag utgår under det antal år, som omfattas av amorte- ringstiden för bostadsanskaffningslån för fastighet. Har sådant lån ej er— hållits, utgår bidraget för den tid, som av byggnadslånebyrån prövas skälig, dock högst under 10 år. Efter medgivande av byggandslånebyrån må hy- resgästen, på villkor som kommunen finner lämpliga, vid uthyrning av en- familjshus tillförsäkras rätt att framdeles förvärva huset.

Anslagen till skenfria korsningar avse att bereda medel till ombyggnad av korsningar mellan väg och järnväg, så att trafiklederna komma att lig- ga i olika plan. Av statsmedel bestridas samtliga kostnader med undantag av dels visst bidrag från vederbörande järnväg statlig eller enskild — dels ock en fjärdedel av kostnaderna för eventuellt erforderlig markupplåtelse, vilken sistnämnda kostnadspost bestrides av de väghållningsskyldiga. Järn- vägens bidrag motsvarar i allmänhet kapitaliserade värdet av årlig bespa- ring av bevakningskostnader och uppgår i genomsnitt till 10 procent av an- läggningskostnaderna.

Ansökan om statsbidrag göres hos Kungl. Maj:t. Bland statens utlåningsfonder ingår den s. k. gödselvårdslånefonden, som bildats för att underlätta tillkomsten av ändamålsenliga gödselvårdsanlägg- ningar. Med hänsyn till det arbetstillskott anordnandet av anläggningarna medför hava anslag anvisats till bidrag till gödselvårdsanlåggningur. För bidrag från dessa anslag gälla i huvudsak samma regler som för lån till gödselvårdsanläggningar. Bidrag utgår med högst 25 procent av den be- räknade kostnaden för den med bidraget avsedda anläggningen. Samman- lagda beloppet av för anläggningen beviljade statsbidrag och lån av stats- medel får ej överstiga 2,000 kronor och ej heller utgöra mer än 75 procent av den beräknade kostnaden. Bidrag-en kunna beviljas ägare eller brukare av åker eller annan odlad jord, oberoende av fastighetens storlek och bruk- ningstidens längd.

Bidragen sökas hos hushållningssällskapen, vilka, därest de önska erhål- la statsanslag för utlämnande av statsbidrag, skola till lantbruksstyrelsen ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökan.

Bidrag från anslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbets- lösheten, utgå efter samma villkor, som gälla för lån ur statens avdiknings- lånefond. Företagen avse i och för sig höjande av alstringsförmågan hos mark med hänsyn till dess utnyttjande såsom åker eller ständig slåtter- eller

betesvall. Bidragen beviljas av Kungl. Maj:t. De få ej överstiga 50 pro- cent av godkända kostnaden för företaget.

Från anslaget till bidrag till uppförande av spannmålslagerhus kan eko- nomisk förening, som tilldelas lån från spannmålslagerhusfonden, tillika be- viljas bidrag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet till belopp, motsva- rande högst 15 procent av den beräknade anläggni'skostnaden. Samman- lagda beloppet av bidrag och lån får dock icke överstiga 85 procent av an- läggningskostnaden, i vilken tomt ej får inräknas. Bidragen utd-elas av Kungl. Maj:t.

Anslaget till bidrag till täckdikningar disponeras för bidrag åt ägare eller brukare av åker eller annan odlad jord för verkställande av täckdikning. Vid bidragens beviljande fästes icke avseende vid fastighetens storlek eller brukningstidens längd. Bidrag utgår med belopp, motsvarande högst 25 procent av den beräknade kostnaden för företaget. Under ett och samma år beviljas dock icke bidrag till så högt belopp, att detta jämte bidragstagaren under året beviljat lån från täckdikningslånefonden överstiger 5,000 kronor. Samma person får ej heller innehava bidrag och häfta i skuld för lån till högre belopp än sammanlagt 10,000 kronor, såvida ej Kungl. Maj:t i sär- skilda fall på framställning av lantbruksstyrelsen medgiver ökning av be- loppet. Sammanlagda beloppet av statsbidrag och täckdikningslån får högst uppgå till, där fråga är om täckdikning med rör, hela den beräknade kost- naden, dock ej mer än 500 kronor för hektar av den jord, som är avsedd att förbättras genom företaget, samt, där fråga är om täckdikning med annat material, fyra femtedelar av den beräknade kostnad—en, dock högst 350 kro- nor för hektar av jorden.

Bidragen sökas hos och utlämnas av vederbörande hushållningssällskap. På framställning av skogsvårdsstyrelse beslutar Kungl. Maj:t om anvi- sande till styrelsen av medel att utdelas från anslaget till väg- och flottleds- byggnader d skogar i enskild ägo. Bidrag kan utgå allenast till företag, som avse nybyggnad av väg eller flottled eller sådan omläggning eller förbättring av förut befintlig väg eller flottled, att denna först genom sagda åtgärd kan fylla det med densamma avsedda ändamålet. Bidrag kan beviljas med högst 25 procent av godkända kostnaden för företaget.

Anslaget till vissa tillfälliga skogsvärdsätgärder ä enskildas skogar tjänar liksom flertalet här berörda anslag samtidigt två ändamål, nämligen i detta fall beredande av ökade arbetstillfällen inom skogsbruket och främjande av skogsvården. Från detsamma utgå bidrag till skogsutdikning och skogsod- ling. Bidragen utdelas av vederbörande skogsvårdsstyrelser, sedan Kungl. Maj:t på framställning ställt medel till styrelsernas förfogande. För utdik- ning utgå bidrag med högst 60 procent av den för företaget godkända kost- naden och för odlingsföretag med högst 50 procent.

Från arbetarsmåbrnkslånefonden utlämnas lån till landskommun i ända- mål att giva skogsarbetare samt därmed likställd arbetare såsom exempelvis flottningsarbetare, lantarbetare, stenhuggare och fiskare tillfälle att förvärva mindre lägenhet, som är ägnad att bereda innehavaren utkomst genom jord-

bruk, drivet vid sidan av sådant förtjänstarbete, vilket icke kan anses giva erforderlig försörjning och sysselsättning.

Låneverksamheten, som står under överinseende av statens egnahemssty- relse, handhaves inom den kommun, där lägenheten i fråga är belägen, av särskilt utsedd arbetar åbruksnämnd eller, om verksamheten kan antagas få mindre omfattning, kommunalnämnden. Nämnden har att tillhandagå lånesökande med anskaffande av lämplig och välbelägen jord samt lämna ho- nom råd och hjälp med lägenhetens bebyggande och uppodling samt vad i övrigt sammanhänger med verksamheten.

Kungl. Maj:t beviljar på därom av kommunen gjord ansökan lånemedel ur arbetarsmåbrukslånefonden såsom arbetarsmåbruksstatslån. Härav utläm- nar nämnden lån, kallat arbetarsmåbrukslån, till jordsökande. Högsta lå- nebeloppet är 6,000 kronor.

Med avseende på återbetalningen och framtida förräntningen uppdelas lå- net i en amorteringsdel och en stående del. Den stående delen fastställes till belopp, motsvarande kostnaden för jordförvärvet jämte viss eventuell od— lingskostnad, dock högst till en tredjedel av hela länet. Amorteringsdelen, som utgör återstoden av länet, skall från och med det sjätte hela kalender- året från lånets beviljande återbetalas med en trettiondel årligen. Ä amorte- ringsdelen erlägges ej ränta. Ä den stående delen, som i regel ej är uppsäg- bar från kommunens sida, skall efter amorteringstidens utgång gäldas ränta enligt den räntesats, som Kungl. Maj:t bestämmer med hänsyn tagen till rän- tesatsen å den stående delen av egnahemslån för jordbrukslägenheter.

Som säkerhet för arbetarsmåbrukslån skall lämnas första inteckning i lä- genheten. För eventuell förlust å lånerörelsen svarar staten huvudsakligen. Kommunen ansvarar nämligen för lånemedlen i dess helhet endast intill dess amorteringsskyldighetcn inträder, d. v. s. till sjätte årets början och där- efter blott för en fjärdedel av uppkomma-nde förlust, varav återstoden faller på staten. '

Efter inrättandet av arbetarsmåbrukslånefonden finnes möjlighet till bil— liga lånemedel åt härför avsedda medellösa men skötsamma jordsökande. Framför allt kan härigenom hjälp lämnas familjeförsörjare, som på grund av säsongarbete eller av annan orsak blott tidvis hava arbete och som sakna egna medel att genom egnahemslän eller eljest förvärva sig ett mindre jord- bruk såsom stöd un-der återkommande tider av arbetslöshet. Förutom bo— stad erhåller innehavaren av arbetarsmåbruk möjlighet att hålla ett par kor och smådjur samt odla foderväxter, potatis och grönsaker m. m. för åtmin- stone det egna behovet emot en jämförelsevis ringa årlig amorteringsutgift, högst omkring 133 kronor, som följer från och med det 6:e till och med det 35:e året, varefter inträder ränteskyldighet, som medför årligt ränteutlägg av högst 80 kronor. För det år, under vilket arbetarsmåbrukslånet beviljats, samt för efterföljande 5 åren utgår ingen som helst avgift för lånet. I den mån lägre lån än 6,000 kronor utlämnas, minskas nämnda årsutgifter.

Verksamhetens omfattning.

För belysning av den med medel från anslag till allmänna arbeten be- drivna hjälpverksamhetens omfattning samlas vissa uppgifter inom social- departementet. Sålunda föres register för varje kommun, utvisande den hjälp, som kommit kommunen till godo antingen genom direkt anslag till exempelvis kommunala beredskapsarbeten eller genom anslag till företag inom kommunen. Med ledning av dessa register är möjligt att bedöma, huru de olika anslagen fördelats å skilda delar av landet.

Envar —— kommun, enskild eller annan —— som tilldelats statshjälp för visst företag är vidare skyldig att månadsvis avgiva rapport till socialde- partementet rörande den sysselsatta arbetsstyrkan. Dessa rapporter använ- das dels för komplettering av kommunregistren med uppgifter rörande sys- selsättningen inom kommunerna, dels ock för sammanställningar rörande sysselsättningseffekten av olika anslag.

Det statistiska material, som sålunda förefinnes inom socialdepartemen- tet, har anlitats för den följande redogörelsen för de allmänna arbetena. Därjämte hava vissa uppgifter från ämbetsverk och enskilda rörande de särskilda företagen stått till förfogande.

Vid bedömandet av hjälpverksamhetens omfattning måste i första hand klargöras, i vilken utsträckning anslagen till allmänna arbeten disponerats av Kungl. Maj:t, d. v. s. i vilken utsträckning de av riksdagen anvisade an- slagen anlitats för de med desamma avsedda ändamålen. En uppfattning härom erhålles av följande sammanställning över den 31 december 1935 odisponerade medel.

Tab. 22. Fördelning å anslag till allmänna arbeten av den 31 december 1935 av Kungl. Maj:t odisponerade medel.

Odisponerat

Anslag belopp

Statliga och kommunala beredskapsarbeten ...................................... 792,694 Främjande av bostadsbyggande:

a) i städer och stadsliknande samhällen ...................................... 205,400

b) på landsbygden .......................................................... 2,156,870 Främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer ........ 9,792,640 Län och subventioner till främjande av enskild företagsamhet .................... 2,315,800 Skenfria korsningar ............................................................ 682.835 Broar och hamnar ............................................................ 428,120 Torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten ........................ 2.067 Bidrag till uppförande av spannmålslagerhus .................................... 19.865 Väg— och flottledsbyggnader å skogar i enskild ägo .............................. 152,38? Vissa åtgärder ä skogshushållningens område m. m ............................... 585,963 Vissa tillfälliga skogsvårdsåtgärder å enskildas skogar ............................ 457,438 Arbetarsmåbrukslånefonden .................................................... 10,000,000 Vedeldningslånefonden l,903,260

Summa kronor %),—195334

Till allmänna arbeten har, såsom förut angivits, för budgetåren 1933/ 1934—1935/1936 anvisats tillhopa 237,127,000 kronor. Av detta belopp hade Kungl. Maj:t alltså vid utgången av år 1935 disponerat 207,631,666 kronor.

Det belopp av 29,495,334 kronor, som vid nämnda tidpunkt återstod odisponerat, kan vid första påseende förefalla högt. Man måste emellertid ställa beloppet i relation till de anslag, som för budgetåret 1935/1936 anvi- sats till allmänna arbeten, sammanlagt 42,080,350 kronor. Vidare är att märka, att i s-ammanställningeningå två anslag, beträffande vilka dispositionen icke kunnat erhålla någon eller endast ringa omfattning under hösten 1935, nämligen anslagen till arbetarsmåbrukslånefonden och till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer. Förstnämn— da anslag skall nämligen en_ligt riksdagens beslut användas till arbetarsmå- bruksverksamhet under år 1936. Sistnämnda anslag åter avser ett i förhål— lande till övriga anslag nytt ändamål. På grund av det ansökningsförfaran- de, som måste äga rum, har verksamheten praktiskt taget icke kunnat kom- ma igång förrän efter nyåret. Ifrågavarande bägge anslag ingå i samman- ställningen med ett sammanlagt belopp av 19,792,640 kronor.

Av övriga i sammanställningen ingående anslag utvisar endast anslaget till vedeldningslånefonden, som anvisats för budgetåret 1934/ 1935, ett i för— hållande till anslagets storlek (2,000,000 kronor) odisponerat belopp av me- ra iögonenfallande storlek. Detta anslag är avsett för lån till landsting, kommuner och enskilda bränsleförbrukare dels för täckande av uppstående kostnader för utbyte av förefintliga kokspannor mot vedpannor eller in- montering av förugnar vid gamla anläggningar, dels ock för täckande av uppstående merkostnader vid installering av vedpannor i stället för kokspan- nor vid nyanläggningar. Anledningen till att anslaget anlitats så pass litet som skett torde närmast vara att söka i den omständigheten, att möjlig— heterna till billiga lån å allmänna lånemarknaden varit synnerligen goda under den tid anslaget varit tillgängligt.

De av Kungl. Maj:t disponerade medlen fördela sig under budgetåret 1933/ 1934 tämligen lika å de olika länen inom landet, dock med en viss förhöj- ning för de nordligast belägna. Under budgetåret 1934/1935 är denna för- höjning något mera markerad, men samtidigt kan konstateras en viss för- skjutning till förmån för trakter, där arbetslösheten icke visat samma ten- dens till återgång som å andra håll. Denna förskjutning framträder än tydligare under budgetåret 1935/1936. Samtidigt visar det sig, att de större städerna erhållit förhållandevis högre belopp än under budgetåret 1934/ 1935. Detta sammanhänger givetvis med den omständigheten, att anslag till bostadsbyggande i städer icke anvisats för sistnämnda budgetår, vilket däremot icke minst av bostadssociala skäl —— är fallet för budgetåret 1935/1936.

Dispositionen av anslagen till allmänna arbeten utvisar sålunda en anpass- ning efter arbetslöshetsläget å skilda orter. Denna anpassning kan i princip givas så stor smidighet, man över huvud taget önskar. Emellertid måste hål-

Här-

Anslags- Antal ———————

belopp företag under

ut- förande

total- kostnader

] , 6

Statliga beredskapsarbeten. Allmänna vägar (inkl. gator) ............... 97,257

Stensättning .............................. — Järnvägsanläggningar ...................... 43.000 Utdikningar .............................. — Koloniseringsåtgärder ...................... . —— Kanaler och farleder m. m ................. 27,400 Skogsförbättrande åtgärder ................ 1 4,000 Dricksvatten— och avloppsledningsarbeten 7 298,653 1,045,343 245,000 78,778 18,28? 404,550 607,021 81,005 150,300 47,512 Andra arbeten ............................ 457.267 Summa 24,5oo,ooo 3,605,873

(DWQQO'DFOSI—åp— CD CD

Fiskehamnar ..............................

>_— 0 Flyghamnar ............................... Flygfält .................................. Byggnader för offentliga myndigheter ....... Byggnader för militära förläggningar ....... Andra byggnadsföretag ....................

b—lt—l Idi-I

,. 09

|.— wmmxtwwmw

_- .:.

Skjutban'or ................................

>.. C?!

Försvarsanläggningar ......................

I— O

Fornminnesrestanreringar ..................

).a —'I

H 07 p..- NJ

Kommunala beredskapsarbeten. Allmänna vägar (inkl. gator) ............... 60,62? Stensättning ............................... 86,519 Broar ..................................... ' 10,157 Dricksvatten— och avloppsledningsarbeten . .. l 1,428,848 Handelshamnar ............................ i 5 261,904 Kommunalhus och rådhus * ( 1,325,542

Högre allmänna läroverk och samskolor .. .. 1,757,418 Folkskolor och kommunala mellanskolor. . . . 3,514,761 Gymnastikhus, tennishallar och idrottsplatser _ 1,014,607 Lasarett och sjukhus ...................... 739,365 Badhus 160,730 Gasklocka ................................. Andra byggnadsföretag ..................... 1,544,445 Kyrkorestaureringar ....................... 1,140,555 Värmeledningsarbeten ...................... 42,386

Summa 13,087,859

. v H . . v stressar-. ___ så)??? från de i . total— 22513; total- kostnader ROI.” 2 airliäi'la från material arbets- kostnader ej på— kostnader 225122; stats— andra m. m. löner borjade medlen medel 7 s 1 9 10 11 12 | 13 | 14 15 137.301 — 234,558 229,608 4,950 — 93,113 141,445 1 40,000 40.000 40.000 — — 22,000 18.000 175.000 — — 218,000 218,000 — 77,500 140,500 4,940 — 4,940 4.940 — — 1,550 3,390 7,030 — 7,030 7.030 — 1.990 5,040 231,000 -— _ 258,400 246,400 12.000 122.769 135,631 —— 4,000 4,000 -— —— 4,000 117,291 — —— 415,944 387.619 6.500 21,825 202,010 213.934 1,243,300 4 581,500 2,8?0,143 2,719,193 150,950 1,262,231 1,6(17,912 —- — 245.000 245,000 —- 163.000 82.000 — — — 78,778 78.778 — _ 47,422 31,356 28,600 —— 46,88? 46,88? —— 21,449 25,438 248,000 1 40.300 692,850 692,740 110 -— 389.841 303,009 436,72? —— —— 1,043,748 898,31?) 14,61? 130,812 612,902 430.846 15,000 — — 96,005 96.005 — 41,748 54,25? 136,500 —- 286,800 286,800 — —— 143.523 143.277 278.950 2 35,600 362,062 359.350 512 2,200 145,535 216,52? 194.048 1 39,000 690,315 662,788 27,52? 289,375 400,940 3,253,687 9 736,400 7,595.460 7,223,457 26,689 345.814 3,637,958 3,957,502 280.400 —- —- 341,022 272,400 —- 68,622 228,114 112,908 128,200 —— 214.719 173,850 40.869 101,878 112,841 77,800 1 153,000 240,95? 168,410 —— 72,54? 154,395 86.562 106,800 4 356,470 l,892,118 1,228,860 — 663.258 1,352,634 539,484 6,486,300 — 6,748,204 1,548,000 — 5,200,204 4,120,166 2.628,038 2,844,699 4 179,925 4,350,166 1,567,281 — 2,782,885 2,746,953 1,603,213 1,700,013 3,457,431 1,300,355 — 2,157,076 2,070,110 1,387,321 3,254,704 20 303,479 7,072,944 4,634,823 — 2,438,121 4,298,090 2,774,854 280,85? 2 144,300 1,439,764 546,110 —- 893,654 945,156 494,608 6,121,232 1 170,900 7,031,497 1,531,360 5.500,137 4,327,655 2,703,842 580,200 3 428,150 1,169,080 403.248 -— 765,832 791.792 377,288 " 165,000 — 165.000 33,000 132,000 91,786 73,21 4 1,897,105 ? 203,73?) 3,645,283 1,874,515 1,770,768 2,172,195 1,473,088 613.601 1 ?,940 1,762,096 918,236 — 843,860 921.911 840,185 44,950 -— 87,336 38.690 — 48.646 61,125 26,211 24,581,861 43 1,947,897 39,617,617 16,239,138 23,378,479 24,383,960 15,233,657

Anslags- belopp

Antal företag

Här-

total— kostnader

under ut- förande

1

l

Främjande av bostadsbyggande. Bostadsbyggnadsföretag på landsbygden .....

Bostadsbyggnadsföretag i städer och stads— liknande samhällen ......................

Bostadsanskaffning åt mindre bemedlade, barnrika familjer (avser städer, stadslik- nande samhällen och andra tätare bebyggda orter) ...................................

Summa Skenfria korsningar. Skenfria korsningar ........................ Broar och hamnar. Broar .....................................

Havs- och flodhamnar, fiskehamnar ........

Summa

Vissa vägbyggnadsarbelen.

Allmänna vägar ........................... Stensättning av vägar.

Stensättning .............................. Vissa banarbeten m. m. för statens järnvägar.

Banarbeten m. m. Bidrag till gödselvdrdsanläggningar.

Gödselvårdsanläggningar ...................

Torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbets— lösheten.

Utdikningar .............................. Bidrag till täckdikningar. Utdikningar ..............................

Väg— och flottledsbyggnader & skogari enskild ägo. Skogsförbättrande åtgärder ................ Vissa tillfälliga skogsvårdsåtgärder å enskildas skogar.

Skogsförbättrande åtgärder ................

Arbetarsmåbruksldnefonden. Koloniseringsåtgärder ......................

Bidrag till uppförande av spannmdlslagerhus. Spannmålslagerhus ........................ Byggande av nybyggesvägar. Enskilda vägar ............................ Statliga byggnader. Byggnader för offentliga myndigheter ......

Andra byggnadsföretag .................... Summa Summa summarum

33,000000

. s,000,000

10.000,000

39.342

261

25.439 39.62.3266

142 32.166,700

51,000,000

9,500,000

%12,500,000

91

42 43

25.581 71,789,966

31 2.765,646

15 2,940,730 21 3,829.104

12,5oo.oooi

3,200,000 4,000000 950.000

1.400,000

s,000,000 2,500000

1,000,000

8,500,000 25.500,000 300.000

150.000

%31,136,000

85

56 23 15

8.652

1 ,846 9.434

392

17.838 2,780

6

36 6,769,834

30 5,854,018 17 1,994,510 215.762

4,940,431

651 5,116,030 7,318 7,983,460

121 553.468

13.099 10,325,296 380 1,900,000 1,808,926 127.083

1,413,500 4.876,850

Av summa total- ! a v H ä r a v kostnader belöpa å _ Summa total— från de i . besluta— fran total- de men total— kostnader aäollmga andra från material arbets— kostnader ej på— kostnader ansgla s- stats— andra m. m. löner började medlån medel 7 I 8 | 9 10 | 11 12 13 14 15 13.869.569 7.18213,137.425 66.630.260 29.922.764 — 36.707.496 38.892.467 27.737.7931 10,961,026 36 3.324.092 46.451,818 7.729.600 — 38.722.218 27.871.090 l8,580,7282 460.800 — -—- 460.800 207.360 253.440 276.480 184.320 3 25,291,395 7.21816.461.617118,542.878 37,859,724 75.883.154 67.040,037 46.502,841 7.342.600 8 427.600 10.535.846 8.500.696 1.101.575 933.575 5.425.821 5.110.0254 5.612.200 -— —— 8.552.930 5,733.284 1,138.360 1.681.286 4.219.677 4.333.253 5 4.221.800 2 263.000 8.313.904 5,816,106 — 2.497,798 4.554.105 3.759.799 6 9.884.000 2 263.000 16.866.834 11.549.890 1,138.360 4.179.084 8.773.782 8.098.052 3.663,000 1 39.000 9.556.018 3.200,000 5.504.452 851.566 2,117.990 7,438.028 7 2.005,49O — — 4.000.000 4.000.000 ' -— 800.800 3.199.200 8 747,000 962.762 950.000 12.762 — 365.310 597.452 9

694.218 892 636.906 6.271.555 1.339.558 945.976 3,986.021 3.095,132 3.176.42310

11.228.870 106 605.110 16,950,010 7,909.560 4.506,770 4.533.680 4.250.000 12.700.01011

1:460270 928 765.700 10,209.430 2.366.650 3.240,000 4.602,780 4.588.610 5,620,82012

195-37.447 26 166.066 2.656,981 663.947 — 1.993,034 399.750 2.257.23113 3.955,628 783 818.619 15,099,543 6,724,123 8,375.420 259.749 14.839.79414 ? 9.750.000 450 2.250,000 13,900,000 13.685.139 ' — 214.861 9.730.000 4,170.00015

* _ 1,808.926 260.485 912.630 635.811 1.250,885 558,04116

583.118 —- 710.201 149.813 108.000 452.388 84.050 626.151 17 1.694.100 1 50.000 3,157,600 3.157.600 —— -— 1,900.600 1,257,00018 22.941,550 2 210.000 28.028.400 27.978.400 50.000 16.820.557 11.207,84319 24,635,650 3 260.000 s1,1ae,ooo s1,1se,ooo 50.000 18.721,157 12,464.843

las i minnet, att anslagen hava ett dubbelt syfte, nämligen att både skapa och bibehålla arbetstillfällen. I sistnämnda hänseende hava vissa arbeten t. ex. statliga byggnadsarbeten, som i och för sig måste utföras. igångsatts i större omfattning under lågkonjunkturen än som skulle hava skett under normala förhållanden för att därigenom bland annat bereda möjlighet för beställningar hos materiallevererande industrier. Dessa arbeten böra icke avbrytas, när konjunkturerna förbättras. Skenbart kan därför fördelningen av anslagen till dylika arbeten giva det intrycket, att vissa landsändar er- hållit en i förhållande till arbetslösheten därstädes väl stor del av den stat- liga hjälpen.

Kungl. Maj:ts disposition av anslagsmedlen är första steget på vägen mot arbetstillfällen. Det gäller därefter. att anläggningar och företag komma igång. Läget härutinnan vid senaste årsskiftet belyses av tabell 23.

Såsom av tabellen framgår, hava däri medtagits uppgifter om företagens totalkostnad—er samt dessa kostnaders fördelning å statsmedel och andra medel samt å materialkostnader och arbetslöner.

I omedelbar anslutning till den redogörelse, som lämnats rörande Kungl. Maj:ts disposition av anslagen, må framhållas. att de i tabellen ingående anslagsmedlen (kol. 11) understiga de av Kungl. Maj:t från samma anslag anvisade beloppen med 5.688,009 kronor. Härav belöpa 2.018,855 kronor å administrationskostnader. varjämte 3,669.154 kronor antingen återleve- rerats eller ställts till förfogande för myndigheter och andra utan att den 31 december 1935 ännu hava fördelats å företag.

En blick på tabellen visar, att de arbeten. som ingå däri. representera en total kostnadssumma av 301.470,061 kronor (kol. 10), varav kommuner, vägstyrelser och enskilda bidragit med 130,215.167 kronor (kol. 13).

Ä materialkostnader belöpa 154,924,991 kronor (kol. 14). Häri ingå vis- serligen kostnader för arbetsledning. men beloppet giver dock en föreställ- ning om den betydande utsträckning, i vilken industrierna beretts beställnin- gar till de olika företagen. Beloppet ger dock ingalunda någon uttömmande bild av denna de allmänna arbetenas indirekta effekt, då anslag till dylika arbeten ingå i tabellen med allenast 153.757.680 kronor (kol. 11). medan den 31 december 1935 disponerats 207,631.666 kronor av samtliga anslag till allmänna arbeten.

Av tabellen framgår vidare omfattningen av de skilda ändamål, som till- godosetts med medel från de i tabellen ingående anslagen. Åtgärder hava vidtagits till gagn för samfärdseln samt för jordbruk och skogsbruk. Ar- betarsmåbruk till ett antal av 2.780 hava åstadkommits. En omfattande förbättring av bostadsförhållandena på landsbygden och i städerna har upp- nåtts. Genom anslagen till beredskapsarbeten hava åtskilliga kommunala intressen tillgodosetts. Undervisningsväsendet har främjats genom bland annat nybyggnads- och reparationsbidrag till 156 folkskolor och kommu- nala mellanskolor. En koncentrerad bild av företagens och deras total- kostnaders fördelning å vissa huvudändamål erhålles av följande utdrag av tabell 23.

Tab. 24. Antal företag och totalkostnader för allmänna arbeten, till vilka medel beviljats under tiden 1/1 1933—”Vu 1935.

Slutförda företag Pågående företag Ej påbörjade S u m rn a Ä n (1 a m ä 1 ] Totalkost- Totalkost— Totalkost- Före— Tota kost— Antal nader Antal nader Antal nader tag nader Beredskapsarbclen. Statliga .......... 72 3.605.373 52 3.253.687 9 736.400 133 7.595.460 Kommunala . . . . 196 13,087.859 126 24.581.861 43 1.947.897 365 39.617.617 Summa 268 16,693.232 178 27,835,548 52 2.684.297 498 47,213.077 Sam/ärdsel. Skenf ria korsningar 31 2,765.646 52 7.342,600 8 427.600 91 10.535.846 Broar ............ 15 2.940,730 27 5.612.200 — —— 42 8.552.930 Hamnar ........ 21 3.829.104 20 4,221.800 2 263.000 43 8.313.904 Stensättning ...... 17 1.994.510 6 2.005.490 —— 23 4.000.000 Banarbeten ...... 9 215.762 6 747.000 — 15 962.762 Vägbyggnader . . . . 30 5.854,018 25 3.663.000 1 39.000 56 9,556.018

Summa 123 17.-599.770 136 23.592.090 11 729.600 270 41.921,460 Jordbruk o. skogsbruk.

Gödselvård ...... 6.730 4.940.431 1.030 694.218 892 636.906 3.652 6.271.555 Torrläggning 651 5,116.030 1.089 11,228.870 106 605.110 1.846 16.950.010 Täckdikning 7.318 7.983.460 1.188 1.460.270 928 765.700 9.434 10.209.430 Spannmålslagerhus 6 1.808.926 —— 6 1.808.926 Flottleder ........ 121 553.468 245 1.937.447 26 166.066 392 2.656.981 Skogsvård ........ 13.099 10.325.296 3.956 3.955.628 783 818.619 17.838 15,099.543 Nybyggesvägar .. 28 127.083 87 583.118 — — 115 710.201 Summa 27.933 30.854.094 7.595 l9.859,551 2.735 2.992.401 38.283 53,706,646 Arbetarsmåbruk 380 1.900.000 1.950 9.750.000 450 2.250,000 2.780 13,900.000 Bostadsbyggen. Landsbygden 25.439 39,623.266 6.721 13.869.569 7.182 13.137.425 39.342 66.630.260 Städerna ........ 142 32,166,700 89 11.421.826 36 3.324.092 267 46.912.618 Summa 25.581 71.789.966 6.810 25.291.395 7.218 16.461.517 39.609113,542,87S Statliga byggnader .. 19 6.290.350 36 24.635.650 3 260.000 58 31,186.000 Summa summarum 54.324 145,128.012l16.705l130.964.234l10.469' 25,377.815 81.498!301.470.061

För åstadkommande av de i tabell 23 ingå-ende 81.498 företagen, repre- senterande en totalkostnad av 301.470,061 kronor, har krävts en statlig in- sats av 171.254,894 kronor (kol. 11 och 12). Mest fruktbringande har sta- tens insats varit beträffande bostadsförbättringsverksamheten, där statsmedel till ett belopp av 37,859,724 kronor åstadkommit byggnadsföretag för en totalkostnad av 113.542,878 kronor. Men även anslagen till kommunala be- redskapsarbeten och vissa jordbruks- och skogsanslag utvisa i förevarande hänseende gynnsamma resultat.

Huru gestalta sig de allmänna arbetena i sysselsättningshänseende blir nästa fråga.

1933

Juli .............. Augusti .......... September ........ Oktober .......... November ........ December ........

1934

Januari .......... Februari .......... Mars April ............ Ma j .............. Juni ..............

Summa juli 1933 _juni 1934

Juli ..............

September ........ Oktober .......... November ........ December ........

1935

Januari .......... Februari ..........

Summa juli 1934 —juni 1935

Juli .............. Augusti .......... September ........ Oktober .......... November ........ December ........

Summa juli— dec. 1935

Summa juli 1933 —dec. 1935

Beredskaps- arbeten

Bostads- byggande

Vissa Sten- Sken- Broar .. .. fria och vag- satt-

stat- liga

kom- mnnala

landet städer

kors- ham- byggn.- ning

. arbe- av nm .. gar nar ten vagar

9.330 12.126 12.844 11.633 1 1.203

5.649 5.681 5.513 5.644 4.295 2.992

1.898 3.365 6.136 7.590 11.279 15.178

435

1.625 322 6.103 376 7.675 2.408 6.779 2.314

9.002 3.792 9.971 4.883 10.757 7.681 12.896 12.476 13.866 18.998 14.696 24.161

70 328 241 1.500

17.686

17.931 29.569 57.1 15 97.878 139.662 214.184

Illlll lllll]

7.579 0 14.711 21.474 18.270 14.269 15.465

llllll llllll

77.489

10.435 13.338 12.412 10.655 16.489 22.845

16.976 14.621 16.776 13.457 20.017 14.732

76.220

19.056 22.107 22.246 23.326 20.146 15.874

18.810 17.355 19.088 20.114 23.464 19.804

93.805 77,411

13.975 35.638 13.203 38.428 11.497 41.687 12.217 48.611 12.193 44.594 7.788 33.776

7.201 29.850 5.840 28.423 8.843 29.970 9.660 33.920 11.562 42.795 11.336 45.252

576.164 118.691 94.418

221.692 63.475 16.456 — 227.360 71.817 19.301 —— 240.626 70.244 20.476 — 207.319 42.702 18.000 25.486 159.317 35.674 15.955 19.473 68.034 36.166 10.455 9.796

30.200 39.174 13.426 9.126 21.234 40.196 17.494 11.104 30.882 33.860 17.735 12.148 60.290 14.722 , 20.841 10.736 141.787 12.519 21.447 11.013 213.054 8.527 17.959 19.129

182.753

16.797 17.287 12.703 14.437 30.702 16.057

241.890

24.226 22.946 20.448 23.915 22.981 18.920

125.285 452.944

14.155 53.861 12.438 54.490 10.788 43.681 10.249 42.942 10.166 34.049 6.021 22.400

262.294 1.621,795 489.076 183.395 209.545 128.011

269.348 9.728 13.077 22.958 38.730 285.974 11.439 14.873 24.148 14.779 7.453

231.976 1.495 11.036 19.388 22.169 5.241 158.612 8.954 6.885 16.670 5.353 1.789 88.941 11.699 3.302 9.529 2.872 478

_- 13.261 21.192 22.000 6.968

107.983

368.225

133.438

450.046

63.817 251.423

282.907 781.778

1.297.145 43.815 62,434113.885105.903 30.786

3.495.104 631.082 317,894.417.S48 233.914 96.349

Såsom förut nämnts, är envar företagare, som erhållit medel ur anslag till allmänna arbeten. skyldig att månadsvis avgiva rapport till socialdepartemen-

tet rörande den sysselsatta arbetsstyrkan. En sammanställning av de sålunda inkomna uppgifterna återfinnes i tabell 25.

mau—09:01—

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 32

__ V' 8 Våg" Afbe- Lå 1'11 lSSa .. pann- ar— n 1 ban- Cigg" måls- Torr- Täck- Håål; _ ååå? små— Diver- Summ enskild arbe- ä (1 lager- läggning dikning ' å _ d bruks— se a företag- ten V r hus bygg- tgar er läne- samhet nader fonden — — — — — — — — 2.083 8.167 — -— -— — — 6.178 11.929 2.148 — —— — — —— —— 43.026 — 7.498 59.631 4.853 —— -— — — 117.350 — 11.094 143.155 12.433 — — — 17.467 30.402 137.655 — 8.109 213.852 29.816 —- 9.213 — 13.793 15.587 — 73.765 3.578 2.451 156.141 32.038 _ 11.734 — 17.442 11.210 — 34.052 2.967 4.089 132.663 45.069 —— 3.916 -— 9.879 13.220 -— 15.517 1.373 3.718 127.616 50.893 1.993 — 13.661 6.997 — 5.530 4.390 6.129 173.903 66.179 — 2.497 16.451 21.401 — 6.536 4.632 7.914 254.403 78.376 —- 4.460 35.775 21.148 9.694 10.586 8.239 353.217 92.168 —— 6.755 ' — 56.606 37.902 —— 18.418 18.675 11.907 517.248 104.052 40.568 — 181.074 157.867 461.543 46.201 79.409 2.151.925 518.025 15.337 3.538 69.494 26.648 494 45.785 24.623 12.524 602.542 127.325 26.952 4.494 98.053 23.083 1.692 78.901 30.842 14.156 709.711 136.806 484 26.785 3.279 85.238 15.023 297 57.388 35.287 16.119 689.562 150.341 582 32.235 5.297 64.561 68.502 3.443 208.177 33.587 21.456 858.350 160.846 2.510 39.117 7.135 43.818 79.644 320 225.528 20.894 18.367 788.710 163.959 2.449 53.416 4.856 38.228 56.005 5.051 127.666 12.265 10.082 531.393 141.997 2.770 31.179 2.374 22.420 30.000 1.807 18.265 3.839 13.864 302.549 192.063 4.575 10.276 1.446 . 21.408 5.990 2.449 18.381 2.112 12.878 244.541 208.047 3.561 6.788 1.076 26.015 19.624 — 12.071 3.512 10.950 263.914 233.994 3.632 11.592 878 34.245 20.699 593 5.395 8.062 9.436 295.248 224.778 3.228 3.533 763 49.556 37.898 1.125 5.519 21.573 11.852 443.803 223.190 2.576 7.557 571 59.008 45.006 4.123 15.038 37.864 9.183 551.276 197.728 26.367 264.767 35.707 612.044 428.122 21.394 818.114 234.460 160.867 6.281.599 2.161.074 2.785 9.556 216 91.705 44.649 6.320 37.740 46.225 8.460 719.393 204.855 2.787 25.420 48 85.466 46.754 6.863 69.535 51.621 7.025 761.346 220.427 2.651 29.585 48 86.306 62.030 6.663 87.199 64.974 7.016 759.807 213.626 3.312 34.319 260 73.597 97.085 8.697 182.230 50.292 5.762 838.402 223.642 3.308 51.832 240 77.828 105.183 15.499 235.533 28.295 4.161 818.040 227.180 1.952 48.187 23.048 76.816 14.061 92.140 14.820 2.964 454.207 185.565 16.795 198.899 812 437.950 432.517 58.103 704.377 256.227 85.383 4.351.195 1.275.295 43.162 504.234 36.519 1.231.068 1.018.506 79.497 1.984.034 536.888 275.664 12.784.719 3.954.394

Tabellen visar jämväl, i vilken takt de olika företagen kommit igång. Vid bedömandet av den snabbhet, varmed igångsättandet skett, bör beaktas, att 1933 års riksdagsbeslut förelåg först i slutet av juni nämnda år. Den admi- nistrativa prövningen kunde sålunda påbörjas tidigast under juli och augusti 1933. Vidare är att märka, att konfliktstillstånd rådde inom byggnadsfacket vid tidpunkten för riksdagens beslut samt att åtgärder för byggnadsarbetenas igångsättande enligt riksdagens direktiv måste anstå i avvaktan på konflik- tens avveckling. Då avtalsförhandlingarna ledde till resultat först i februari 1934, kunde de beslutade statliga byggnaderna och bostadsbyggandet i all- mänhet icke komma igång i någon större utsträckning förrän i mars 1934.

Av tabellen framgår endast antalet utförda dagsverken men icke antalet i arbetena sysselsatta personer. En något så när riktig uppfattning erhålles emellertid, om man utgår ifrån att ett månatligt antal av 25 dagsverken re- presenterar en arbetare. Beträffande december månad synes dock riktigast att räkna med att 20 dagsverken motsvara en arbetare.

Med dessa utgångspunkter skulle de i tabellen ingående dagsverkena re- presentera följande antal arbetare.

Anslag till

lån till en- Övriga skild före— anslag Summa

1 9 3 3 tagsamhet Juli .............................. —— 327 327 Augusti ..... 86 477 563 September. . . 194 2,385 2,579 Oktober ....... . 497 5,726 6,22?) November ....... . . 1,193 8,554 9,747 December ........................ 1,602 7,80? 9,40!)

1 9 3 4 Januari .......................... 1,803 5,30? 7,110 Februari. . .............. 2,036 5,105 7,141 Mars ....... 2,647 6,956 9.603 April . . 3,135 10,176 13,311 Maj ..... . 3,687 14,127 17.814 Juni ......... .. 4,162 20,690 24.852 Juli .............................. 5,093 24,102 29,195 Augusti .......................... 5,472 28,388 33,860 September ........................ 6,014 27,58? 33,596 Oktober .......................... 6,434 34,334 40,768 November ........................ 6,558 31,548 38,106 December ........................ 7,100 26,570 33,670

1 9 3 5 Januari .......................... 7,683 12,10? 19.785 Februari .......................... 8,322 9,782 18,104 Mars ............................ 9,360 10,557 19,917 April ............................ 8.991 11,810 20,801 Maj .............................. 8,928 17,752 26,680 Juni ............................ 7,909 22,051 29,960 Juli .............................. 8,194 28,776 36.970 Augusti .......................... 8,817 30,454 39,271 September ........................ 8,545 30,392 38,937 Oktober .......................... 8,946 33,536 42,45? November ........................ 9,087 32,722 41,809 December ........................ 9,278 22,710 31,988

De anförda siffrorna utvisa bland annat, att sysselsättningen i de allmänna arbetena först i september 1933 nått en mera påtaglig omfattning. Därefter kan från och med april 1934 konstateras en kraftig stegring, som praktiskt taget fortgått till och med oktober 1934, då det dittills högsta antalet syssel- satta uppnåtts. Därefter h-ar en nedgång ägt rum, men från och med mars 1935 stiger åter antalet för att i oktober 1935 uppnå maximisiffran hittills.

Vid en undersökning av lönenivån vid de allmänna arbetena i öppna mark- naden samt den kostnad, de utförda dagsverkena åsamkat statsverket (dags- verkskostnaden), år man hänvisad till de uppgifter, som inom socialdeparte- mentet föreligga, beträffande slutförda företag. Det inom departementet föreliggande materialet är emellertid icke av den beskaffenhet, att uppgifter i förevarande hänseende kunna åstadkommas beträffande samtliga slutförda företag. Sålunda saknas uppgifter i fråga om t. ex. anslagen till främjande av bostadsbyggande, bidrag till gödselvårdsanläggningar, bidrag till täckdik- ningar, vissa tillfälliga skogsvårdsåtgärder å enskildas skogar m. fl. Beträf- fande anslagen till statliga och kommunala beredskapsarbeten, skenfria kors- ningar samt broar och hamnar är det däremot möjligt att med tämligen stor grad av sannolikhet angiva såväl medeldagsförtjänsten som dagsverkskost- naden. De uppgifter, som i dessa avseenden förefinnas, hava sammanförts i följande översikt, i vilken jämväl angivits företagens totalkostnader, statens bidrag och antalet utförda dagsverken.

Härav Medel— Dags- Total— av st ats— Utförda förtjänst verkskostnad A n s 1 a g kostnader medel dags- per 8 t. (inkl. kronor k r verken arbetsdag material) rono kronor kronor 1 2 3 4 5 6 Statliga beredskapsarbeten 3,605,373 3,387,867 171,812 8:76 19:72 Kommunala beredskapsar- beten .................. 13,087,859 7,543,750 436,257 9: 12 17: 29 Skenfria korsningar ...... 2,765,646 2,100,891 125,434 8:60 16:75 Broar och hamnar ...... 6,769,834 4,860,805 209,382 9: 22 23:22

Till jämförelse med de i översikten upptagna medelförtjänstsiffrorna må framhållas, att medelförtjänsten vid statliga reservarbeten under åren 1933 —1935 legat mellan 4 och 5 kronor. Medelförtjänsten vid statskommunala reservarbeten har för samma tid hållit sig mellan 5 och 6 kronor (se tabell 35).

—l

7—362

35

KAP. VI.

Arbetslöshetskonnnissionens hjälpverksamhet.

År 1933 och senare genomförda ändrade bestämmelser.

I de föregående kapitlen har redogjorts för den omläggning av samhällets hjälpverksamhet för arbetslösa, som genomfördes år 1933. Tidigare hade praktiskt taget all statlig verksamhet för arbetslöshetens bekämpande be- drivits under arbetslöshetskommissionens centrala ledning och enligt de för denna verksamhet av statsmakterna och kommissionen givna direktiven. Nu infördes ett helt nytt system, uppbyggt efter de principer, vilka i kap. IV berörts.

Vid sidan av det år 1933 införda nya systemet för arbetslöshetens bekäm- pande framträder tydligt den karaktär av hjälpanordning, som arbetslös- hetskommissionens verksamhet ägde. Reservarbete eller understöd etc. kun- de sålunda endast erhållas av personer, som drabbats av arbetslöshet, och som i anledning av denna befunnits vara i behov av hjälp.

Den karaktär, som arbetslöshetskommissionens verksamhet sålunda ägde, medförde, att den i viss mån framstod såsom ett komplement till de övriga av statsmakterna träffade anordningarna för arbetslöshetens bekämpande. I den mån nämligen som den lediga arbetskraften icke uppsögs genom de all- männa arbetena, hade de enskilda arbetslösa att hänvända sig till vederbö- rande arbetslöshetskommitté med anhållan om hjälp. Emellertid får arbets- löshetskommissionens verksamhet, sådan den gestaltade sig efter den 1 juli 1933, icke betraktas främst såsom en integrerande del i det system med olika arbeten, som detta år igångsattes. Genom den mycket självständiga ställ- ning, som arbetslöshetskommissionen i likhet med tidigare ägde vad be— träffade såväl bestämmandet av hjälpverksamhetens omfattning i de enskil- da kommunerna som de former, i vilka den statliga hjälpen skulle lämnas, blev realiter kommissionens verksamhet en med det nya systemet parallellt arbetande hjälpanordning.

I flera avseenden förblevo principerna i den under arbetslöshetskommis- sionens ledning bedrivna hjälpverksamheten för arbetslösa oförändrade. Så- lunda skulle arbete alltjämt givas principiellt företräde framför understöd. Arbete skulle vidare meddelas genom hänvisning till reservarbete; de gam- la formerna av reservarbeten, statliga och statskommunala arbeten, kvarsto- do. I vissa hänseenden genomfördes emellertid mycket betydelsefulla ändringar. De Viktigaste av dessa voro de av statsmakterna år 1933 beslu- tade ändringarna i fråga om reservarbetslönernas höjd, principerna för ur- valet av arbetsobjekt för reservarbetena, de statskommunala reservarbetenas plats i hjälpsystemet, konfliktdirektiven och den vidgade ungdomshjälpen. Härjämte genomfördes vissa ändringar i fråga om en del detaljbestämmelser; exempelvis höjdes minimiåldern för åtnjutande av statlig arbetslöshetshjälp

från tidigare 15 år till 16 år etc. De flesta av dessa sist nämnda för hjälp- verksamhetens utformning mindre viktiga ändringar torde i förevarande sammanhang kunna förbigås.

Lönesystemet.

Såsom framgått av den föregående redogörelsen, var en av de viktigaste principerna i det dåvarande hjälpsystemet, att lönerna vid reservarbetena, såväl de statliga som de statskommunala, skulle ligga lägre än lönerna för grovarbete på den öppna arbetsmarknaden. Statsmakterna ansågo emeller- tid är 1933 en sådan förbättring av reservarbetarnas villkor berättigad, att de kommo i åtnjutande av en reservarbetslön, motsvarande grovarbetar- lönen utan någon reduktion.

Vid fastställandet av reservarbetslönen för en kommun skulle arbetslöshets- kommissionen liksom tidigare ha att först utröna storleken av kommunens grovarbetarlön. Härvid skulle utgångspunkten vara den lägsta grovarbetar- lön, för vilken arbete i orten kunde i avsevärd omfattning beredas med be- aktande jämväl av löneförhållandena inom jordbruk och skogsbruk. Den lön, som sålunda utrönts vara kommunens grovarbetarlön, fastställdes se- dermera såsom reservarbetslön, vilken skulle tillämpas vid alla reservarbe- ten, statliga och statskommunala, inom kommunen.

Ett av de skäl, som åberopats till stöd för det tidigare reservarbetslöne- systemet, var, att lönerna icke fingo vara högre än att reservarbetarna av ekonomiska skäl alltid skulle själva söka att så fort som möjligt övergå från reservarbete till den öppna arbetsmarknaden. Denna effekt ansågs emeller— tid kunna ernås, även därest avlöningen bestämdes i paritet med grovarbe- tarlönen. Det skulle även i fortsättningen framstå för reservarbetarna såsom fördelaktigt att övergå till den öppna arbetsmarknaden. Sålunda borde exempelvis flertalet yrkesarbetare kunna räkna med att erhålla högre löner inom sitt gamla fack. I fråga om de statliga reservarbetena tillkom den om- ständigheten, att arbetena i stor utsträckning voro förlagda till annan ort än hemorten, av vilken anledning man kunde vänta, att arbetarna själva skulle göra betydande ansträngningar att genom anskaffande av arbetsan- ställning å öppna marknaden återvända till hemorten. Alltjämt skulle så- lunda hjälpen vara i viss mån så anordnad, att arbetskraften automatiskt sökte sig över till den öppna marknaden. Till någon del ersattes emellertid naturligen det tidigare automatiskt verkande systemet med en ökad över- vakning från arbetslöshetskommissionen, som skulle ha att vidtaga åtgär- der för att återföra arbetskraften till den öppna arbetsmarknaden, därest lämpliga arbetstillfällen förefunnos och arbetskraften själv icke visade sig göra erforderliga ansträngningar härför. Vid övervakningen av reservar- betenas omfattning hade arbetslöshetskommissionen att nedlägga reservar- beten eller hemsända arbetare, när det visade sig, att de icke gjorde allt vad på dem skäligen kunde ankomma att förskaffa sig annat arbete.

I samband med reservarbetslönesystem—ets omläggning genomfördes även den förändringen, att klagomål rörande arbetslöshetskommissionens be-

slut i fråga om reservarbetslöner icke skulle såsom tidigare underställas re- geringen utan hänskjutas till en särskild för ändamålet tillsatt nämnd, be- svärsnämnden för reservarbetslöner. De av denna nämnd fattade besluten fingo icke överklagas.

I förevarande sammanhang må även nämnas, att löne- och understöds- skalan år 1934 omarbetades. Det hade visat sig, att det tidigare tillämpade intervallet om 50 öre mellan varje löneklass varit för stort. Detta minska- des nu till 40 öre. Den från 1 maj 1934 tillämpade skalan återgives i föl- jande tabell.

Tab. 26. Löne- och understödsskaln från 1 maj 1934.

Dagundcrstöd Reservar— .. . .. Mot reserv- Understodsbelopp per dag Maxxmum beåslon .pler arbetslönen ag VK svarande Ensam aik???" timlön vid Man och person Ensam Barn e e e] — —- hustru . person under garanterad) tidlonsarbete tillhopal 125—2555,— 16—17 år 16 är Per dag Per vecka

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Kr. Kr 8: 80 0: 88 3: 2: —— 1: 20 0:60 5: 87 35: 20 8: 40 0: 84 3: —— 2: 1: 20 0: 60 5: 60 33: 60 8: 0: 80 3: — 2: -— 1: 20 0: 60 5: 33 32: 7: 60 0:76 2: 90 1: 90 1: 15 0:55 5: 07 30: 40 7: 20 0:72 2: 75 1: 85 ]: 10 0:55 4: 80 28: 80 6: 80 0: 68 2: 65 1: 75 1: 05 0: 50 4: 53 27: 20 6: 40 0:64 2: 55 1: 70 1: — 0:50 4: 27 25: 60 6: — 0:60 2: 40 1:60 0:95 0:50 4: —- 24: 5: 60 0: 56 2: 30 1: 55 0: 90 0:45 3: 73 22: 40 5: 20 0:52 2: 20 1: 45 0: 85 0:45 3:47 20: 80 4:80 0:48 2: 10 1: 40 0:80 0:40 3: 20 19: 20 4: 40 0: 44 1: 95 1: 30 0: 75 0: 35 2: 93 17: 60 4: — 0:40 1: 85 1: 20 0:70 0: 35 2: 67 16: — 3: 60 0: 36 1: 70 1: 10 0: 65 0: 30 2: 40 14: 40 3: 20 0: 32 1: 60 1: 05 0: 60 0: 30 2: 13 12: 80 2: 80 0:28 1: 50 1: — 0:55 0:25 1: 87 11: 20 2: 40 0: 24 1: 40 0: 95 0:55 0: 25 1: 60 9: 60

Den statskommunala reservarbetslinjen.

Såsom framgått av redogörelsen för omfattningen av den under arbets- löshetskommissionens inseende bedrivna hjälpverksamheten under tiden fram till den 1 juli 1933, ägde de statskommunala reservarbetena väsentligt mindre omfattning än de statliga. De bedrevos vidare huvudsakligen endast i kommuner med större arbetslöshet, så att det antal arbetare, som syssel- sattes vid statskommunala reservarbeten, alltid utgjorde endast en mindre del av totalantalet inom kommunen hjälpta arbetslösa. Denna tid ägde så- lunda de statliga reservarbetena principiellt företräde framför de statskom- munala. I detta hänseende vidtogs år 1933 en betydelsefull ändring.

Statsmakterna uttalade, att de statskommunala reservarbetena utgjorde

1 Även ensam person, som lever i gemensamt bo med och huvudsakligen underhåller för— äldrar eller adoptant.

en mycket lämplig form för hjälp åt arbetslösa. De medförde den fördelen, att arbetarna i större utsträckning kunde förbli i sina hemorter och därige- nom lättare uppehålla förbindelsen med den normala arbetsmarknaden. Ge— nom anordnande i större utsträckning av statskommunala reservarbeten kunde vidare statens kostnader nedbringas samtidigt som det kommunala intresset engagerades för reservarbetenas övervakande och rationella. led— ning. För framtiden borde med hänsyn härtill principiellt företräde givas åt den statskommunala reservarbetslinjen framför den statliga. För att möjliggöra denna utvidgning av den statskommunala reservarbetslinjen be- slöto statsmakterna samtidigt, att statsbidragen till dessa arbeten skulle ut- gå efter förmånligare grunder än tidigare. Medan förut statsbidragen alle- nast utgått till kostnader för arbetslöner, medgavs nu, att bidrag även skulle komma i fråga till materialkostnader, transporter och arbetsledning. I fråga om arbeten, avseende allmänna vägar, skulle statsbidraget utgå å samtliga kostnader efter enahanda grunder, som gällde för statsbidrag i öppna mark- naden. I samband med denna omläggning av arbetslinjen och de statskom- munala reservarbetenas utvidgning beslöts, att rätt att bedriva statskommu- nala reservarbeten skulle tillkomma icke endast, såsom tidigare varit fallet, kommuner och landsting utan även vägdistrikt.

Det principiella företrädet åt de statskommunala reservarbetena framför de statliga har sedermera ägt bestånd, ehuru riksdagen i viss mån åren 1934 och 1935 modifierade sitt tidigare givna bestämda uttalande rörande de stats- kommunala reservarbetenas företräde. Alltjämt kvarstod dock i arbetslös- hetskungörelsen, att hjälp genom reservarbete företrädesvis borde beredas genom hänvisning till statskommunala reservarbeten.

Urvalet av arbetsobjekt.

Av den föregående redogörelsen har framgått, att såsom reservarbeten ti- digare icke förekommo arbeten av sådan aktualitet, att de inom den närmaste framtiden kunde komma till utförande å den öppna arbetsmarknaden. I samband med övergången till det nya lönesystemet och den därmed förenade höjningen av reservarbetslönerna, ävensom med hänsyn till önskvärdheten att såvitt möjligt utvidga arbetsprogrammet, ansågo sig statsmakterna kunna frångå denna bestämmelse. Såsom reservarbeten borde principiellt intet ar- bete vara uteslutet, allenast med vissa särskilt angivna undantag, nämligen:

a) reservarbete skulle vara ekonomiskt eller kulturellt berättigat;

b) reservarbete skulle komma staten, kommun eller annat allmänt rättssubjekt till godo; dock skulle som reservarbete även kunna upptagas arbete, som komme enskild till godo, såvida det utfördes genom allmänt rättssubjekt;

c) reservarbete borde vara sådant, att arbetarnas löner utgjorde en jämförelsevis stor del av totalkostnaden;

d) reservarbete borde vara sådant, att varje arbetare med normal arbetsförmåga lämpligen kunde hänvisas till detsamma;

e) reservarbete borde i regel kunna bedrivas under vintern; samt

f) som regel, ehuru icke ovillkorligt, skulle iakttagas, att reservarbete borde kun- na upptagas, nedläggas, utökas eller inskränkas allt efter arbetslöshetens växlande omfattning.

De olika slag av arbeten, som under tiden 1 juli 1933—31 december 1935 kommit till utförande såsom statliga och statskommunala reservarbeten, framgå av tabell 27. 4

Vid bedömandet av tabellen bör hänsyn tagas till vad i det föregående år sid. 37 ff. anförts rörande liknande uppgift-er för tiden 1 juli 1929—30 juni 1933. Uppgifterna avse sålunda allenast de beräknade kostnaderna och äro i flera fall synnerligen osäkra. De torde dock kunna tjäna att i nå- gon mån belysa själva fördelningen av kostnaderna olika huvudgrupper av arbeten emellan.

Storleken av de arbetsföretag, som kommit till utförande såsom reservarbe- ten, belyses av följande tablå.

Medelkostnad per arbetsföretag Statliga reserv- Statskommunala

T i d arbeten reservarbeten 1 juli 1929—30 juni 1933 ................ 222,000 27,000 1 juli 1933—31 december 1935 ........... 170,000 35,000

De statliga reservarbetsföretagens medelstorlek har sålunda under de se- naste åren minskats i jämförelse med tidigare; de statskommunala arbetenas storlek har åter något ökats. Att de statliga reservarbetena minskats sam- manhänger med att arbetslöshetskommissionen för att såvitt möjligt öka ar- betslinjen emellanåt ansett sig böra kontrahera även vissa mindre arbets— objekt, vilka under tider med mindre arbetslöshet icke skulle ha kommit i fråga såsom statliga reservarbeten. Den ökade storleken av de statskom- munala reservarbetena sammanhänger därmed, att till följd av de förmånli- gare statsbidragsbestämmelserna mera materialkrävande och därmed större arbetsföretag kommit i fråga såsom statskommunala reservarbeten.

Bland de statliga reservarbetena dominerade alltjämt vägarbetena i till och med något större utsträckning än tidigare (jfr tab. 9 sid. 38).

I likhet med tidigare bestreds alltjämt den avgjort största delen av de stat- liga reservarbetenas kostnader med statsmedel. Att statsbidragens andel ökat i fråga om de statskommunala reservarbetena är naturligt med hänsyn till de i samband med hjälpverksamhetens omläggning år 1933 införda gynnsam- mare statsbidragsbestämmelserna. Utvecklingen i förevarande hänseende be- lyses av efterföljande tablå, i vilken återgives den procentuella andel av kost- naderna, som bestritts med statsmedel.

Procentuell andel statsmedel

T i (1 Statliga reserv— Statskommunala

arbeten reservarbeten 1 juli 1929—30 juni 1933 ................ 82.1 43.5 1 juli 1933—31 december 1935 .......... 86.8 57.8

I tablån å sid. 104 ha sammanställts uppgifter rörande arbetslönernas pro- centuella andel.

Tab. 27. Statliga och statskommunala reservarbeten, fördelade på olika slag av arbetsobjekt 1/7 1938—3011 1935. Slag av arbete

Antal företag

Totalkostnader

Av totalkostnaderna belöpa sig a

Kr.

Statsmedel

Kr.

Andra medel

Kr.

Arbetslöner

Kr.

Material

Kr.

Statliga reservarbeten.

Allmänna vägar (inkl. gator). . . . . . . . . . . . .. Broar Järnvägsanläggmngar Jordförbättringar, utdikningar m. m.. .. Kanaler och andra inre vattenvägar .. . . .. Skogsförb attrande åtgärder.... . . . . . . . . . . .. Dricksvatten- och avloppsledningsarbeten .. Havs- och flodhamnar, fiskehamnar. . . . . . . . Flyganläggningar

Flygfält Byggnadsföretag

Byggnader för offentliga myndigheter. Andra arbeten

Summa Medelkostnad per arbetsföretag

Statskommunala reservarbeten. Allmänna vägar (inkl. gator). .. . . Broar Järnvägsanlä ggningar Jordförbättringar, utdikningar m.m. Kanaler och andra inre vattenvägar .. Skogsförbättrande åtgärder. . . . . . . . . . . . . . .. Dricksvatten- och avloppsledningsarbeten .. Havs— och flodhamnar, fiskehamnar .. . . .. Flyganläggningar

Flygfält Byggnadsföretag

Byggnader för offentliga myndigheter. . .. Andra arbeten

Summa Medelkostnad per arbetsföretag

21 641 2,656

99,885,677 114,300 3,435,000 1,365,348 7,82l,306 1,703,173 320,400 221,800

5,619,010 280,000 2,179, 138

"...,945, 152 170,000 36,308, 105 114,730 195,000

3.096,375 746,480 323,195

25,532,945

3,630,74O 5,074,500

161,285 11,887,205 92,970,560

35,000

Adm—advice w

N—m—HQQNN '”. . '!HO—l

Na)

1000

OS :o o—cmqnomna

domo'ot—im IQ m

QQ! 0

12.8 100.0

87,261,130 106,055 128,000

],337,063 7,691,229 1,703, 173 316,612 199,620 5,484,010

280,000 2,163,217

106,670,109

25,244,940 70,790 51,005

5,461,970 402,875 167,285

11,569,695

1,319,725 3,546,290

80,035 5,800, 184

53,714,794

87.4 92.8 3.7 97.9 98. 3 100. 0 98. 8 90.0 97.6

100.0 99.3

86.8 69.5 61.7 26.2 61.7 54.0 51.8 45.3 36.3 69.9 49.6 48.8 57.8

12, 624, 547

130,077

3,73?!» 22,180

135,000

15,95 16,275,043

11,063,165 43,940 143,995 3,534,405 343,605 155,910 13,963,250 2,311,015

1,528,210

81,250 6,087,021

39,255,766

75,913,115 86,868 2,816,700 1,283,427 6,4 13,471 1,101,220 243,504 177,440

4,663,778

187,600 1,786,893

94,674,016 22,763,395 07,415 122,700 6,689,340 512, 445 255133 5 12,907,125 2,018,710

3,320,220

96,295 7,582,870

56,395,850

62.7 58.8 62.9 74. 4 68.6 79.0 50. 8 55.6 65.4 59.7 63.8 60.7

23,972,562 27,432 618,300 81,921 1,407,835 601,953 76,896 44,360

955,232

92,400 392,245

28,271,136 13,544,710 47 315 72.500

2,307,035 234,035 67,860 12,565,820 1,612,030 1,754,280

64,990 4,304,335

36,574,710

T 1 d Statliga reserv- Statskommunala arbeten reservarbeten 1 juli 1929—30 juni 1933 ................ 81.1 71.6 1 juli 1933—31 december 1935 .......... 77.0 60.7

Den omständigheten, att statsbidrag till statskommunala reservarbeten ef- ter 1 juli 1933 även utgått till materialkostnader, har naturligen medfört, att materialkrävande arbetsföretag i betydligt större utsträckning än tidigare kommit till utförande såsom statskommunala reservarbeten.

I förevarande sammanhang må även omnämnas den nya form av reserv— arbeten, s. k. arkivarbeten, som tillkom år 1934 efter beslut av regeringen. Såsom nämnts, utgjordes de vanliga reservarbetena i allmänhet av grovarbe- ten, schaktnings- och dikningsarbeten m. m. Det förelåg ofta icke möjlighet att bereda arbetslösa kontorister o. dyl. sysselsättning vid dessa arbeten, enär de till följd av ovana vid grovarbete icke kunde beräknas nå en sådan arbets- förtjänst, att de skulle kunna livnära sig av denna. Det kunde för övrigt ofta även vara till direkt skada för dylika arbetslösa att sysselsättas i det mycket tunga arbetet vid de vanliga reservarbetena. Vidare förefunnos inga arbeten lämpliga för arbetslösa kvinnor. Regeringen beslöt år 1934, att såsom re- servarbete även skulle anordnas olika gallrings- och .sorteringsarbeten i arkiv ävensom andra därmed jämförliga arbeten. Dessa s. k. arkivarbeten ha i all— mänhet utförts för olika statliga myndigheter, någon gång även till förmån för större kommuner.

Konfliktdirektiven.

I det föregående berördes, hurusom en socialdemokratisk regering år 1926 avgick i anledning av riksdagens beslut i fråga om konfliktdirektiven. Dessa konfliktdirektiv hade sedermera oförändrat varit gällande. Det var natur- ligt, att, då en ny socialdemokratisk regering år 1932 trädde till, frågan rö- rande konfliktdirektivens utformning ånyo skulle bli aktuell. Erfarenheten hade för övrigt givit vid handen, att de 5. k. stripadirektiven —— d. v. s. de bestämmelser, enligt vilka en person, som åtnjöt statlig arbetslöshets- hjälp, i vissa fall skulle vara skyldig att taga hänvisning till arbetsplats, där arbetskonflikt rådde —— endast i ett mycket ringa antal fall vunnit tillämp- ning.

I samband med hjälpverksamhetens omläggning från 1 juli 1933 upphäv- des de tidigare gällande konfliktdirektiven. De nya direktiven inneburo en betydande inskränkning i fråga om den avstängning från arbetslöshetshjälp, vilken skulle äga rum vid arbetskonflikt. Enligt de bestämmelser, som nu genomfördes, skulle sålunda vid arbetskonflikt allenast följande grupper av- stängas från arbetslöshetshjälp, nämligen

1) de, som voro direkt indragna i konflikt (deltogo i strejk eller voro föremål för lockout), samt

2) de, som eljest blivit arbetslösa i anledning av konflikten och vilkas löne- och anställningsvillkor skäligen kunde antagas röna inverkan av densamma.

De nya konfliktdirektiven begränsade avstängningsförfarandet till sådana arbetargrupper, som mera direkt kunde ha intresse av eller påverka konflik- tens utgång. Som följd av den utformning, konfliktdirektiven nu erhöllo, avskaffades samtidigt bestämmelserna rörande det 5. k. lokala arbetskrafts- överskottet (Ovan sid. 30). _

I de nya konfliktdirektiven föreskrevs vidare, att skyldighet icke skulle föreligga att taga hänvisning till arbetsplats, där arbetskonflikt rådde. Från denna generella regel medgåvos emellertid undantag i vissa fall, då särskilda anledningar härtill förelågo. Sedan konfliktdirektiven år 1926 varit föremål för prövning av statsmakterna, hade genom beslut vid 1928 års riksdag vun— nits ett sätt för prövning av konflikters laglighet, nämligen enligt lagen om kollektivavtal. Det ansågs nu naturligt, att, därest en konflikt enligt utslag av arbetsdomstolen, som hade att pröva konflikters laglighet enligt kollektiv- avtalslagen, förklarats avtalsstridig, en dylik konflikt icke borde av samhäl- let respekteras. Det borde sålunda icke föreligga rätt att vägra taga hänvis- ning till en arbetsplats, som berördes av en av arbetsdomstolen såsom avtals- stridig förklarad konflikt. Ej heller borde sådana smärre konflikter respek- teras, som emellanåt uppkomma å arbetsmarknaden, och vilka uppenbart tillkommit i annan ordning än som föreskrives i fackorganisationens stadgar. Det bestämdes med hänsyn härtill, att rätt att vägra taga hänvisning icke skulle föreligga i sådana fall, då arbetslöshetskommissionen förklarat en kon- flikt vara av den särskilda beskaffenhet, att skälig anledning till arbetsvägran icke förelåg. Jämväl i vissa andra mindre betydelsefulla hänseenden under- gingo konfliktdirektiven en omformning.

Ungdomshjälpen.

Den under tiden fram till och med år 1931 bedrivna kursverksamheten till förmån för unga arbetslösa har i det föregående (sid. 44) berörts. Det fram— gick av den lämnade redogörelsen, att kursverksamhetens huvudsakliga syfte denna tid var att bereda sysselsättning åt arbetslösa personer och att den i kurserna bedrivna undervisningen i huvudsak var av teoretisk natur, avsedd att mera allmänt öka de arbetslösas kunskaper i olika ämnen. Det nämndes, att i slutet av år 1931 ett initiativ togs av en då sittande kommitté, åsyftande en utvidgning av denna verksamhet. Kommitténs initiativ medförde en ome- delbar utvidgning och omläggning av kursverksamheten. Enär denna allt- jämt pågick i medio av år 1933, berördes i den föregående redogörelsen för hjälpverksamheten fram till medio av år 1933 icke närmare innebörden av de denna tid vidtagna åtgärderna. Dessa upptagas i stället i förevarande sam- manhang till behandling.

Arbetslöshetskommissionen vidtog i början av år 1932 omedelbara åtgär- der för att förmå kommunerna att i större utsträckning än tidigare anordna kurser. I viss mån gjordes frågan om rätt att bedriva understödsverksam-

het med statsbidrag beroende av de åtgärder, som vidtogos i syfte att anordna kurser för unga arbetslösa. Medan undervisningen å kurserna tidigare i all- mänhet varit av teoretisk karaktär lades huvudvikten numera i allt större utsträckning på de rent praktiska ämnena. Kursernas ökade praktiska in- riktning underlättades av att från 1 juli 1934 statsbidrag kunde utgå jämväl till kostnader för materiell. De olika i en kurs ingående undervisningsämne- na gåvos vidare större planmässighet. I varje kurs lades huvudvikten vid undervisningen i ett särskilt ämne, i regel avseende ett yrke. Kring under- visningen i detta yrke, som naturligen kom att upptaga huvudparten av ti— den, grupperade sig sedan teoretisk och praktisk undervisning i vissa andra ämnen, som direkt anknöto till huvudämnet. De kunskaper, som eleverna förvärvade sig i dessa kurser, avsågo visserligen icke någon verklig yrkesut- bildning, men de bidrogo utan tvivel i väsentligt större utsträckning än den tidigare bedrivna kursverksamheten att skapa ökade förutsättningar för kurs- deltagarna att erhålla arbetsanställning.

I samband med denna omläggning utsträcktes successivt undervisningsti- den från tidigare 20—24 timmar per vecka till 30—35 timmar. Förutom en effektivisering av undervisningen innebar denna ökning, att deltagandet i en kurs gjordes till en verklig motprestation för det understöd, som eleverna samtidigt uppburo. Härigenom minskades uppenbart även olägenheterna av utdelandet av understöd åt unga arbetslösa.

Det var av särskild betydelse, att kurserna erhöllo en målmedveten inrikt- ning i sådana fall, då man kunde förutsätta, att de unga arbetslösa icke skulle äga möjlighet att vinna anställning i orten, och att arbetskraften sålunda hade att söka sig över till andra delar av landet eventuellt även inom ett annat yrke. Undervisningen måste i detta senare fall inriktas på de yrken, vilka ägde de största förutsättningarna att bereda nya anställningar, med andra ord, kursverksamheten tog sikte på en omskolning av arbetskraften. Då man syftade till en överflyttning av arbetskraften till annan ort, brukade även en annan hjälpform, vilken infördes från och med juli 1933, tagas i anspråk, nämligen den frivilliga arbetstjänsten. Sammanförandet av arbetslösa ung- domar till ett läger, eventuellt beläget å annan ort än hemorten, underlättade nämligen och var i viss mån även ett steg i arbetskraftens överförande till andra områden.

Syftet med den frivilliga arbetstjänstén var att bereda unga arbetslösa så- dan sysselsättning, som hos dem stärkte och vidmakthöll arbetsförmågan och gjorde dem bättre skickade för deras framtida arbetsuppgifter. Arbetet vid lägren uppgick i medeltal till 4—6 timmar per dag. Undervisningen jämte gymnastik och idrottsövningar upptogo en tid av 4—2 timmar i medeltal per dag, så att undervisning och arbete alltid omfattade omkring 8 timmar per dag.

Det framgår av namnet å förevarande hjälpform, att deltagande i arbets- tjänsten var frivilligt. En arbetslös, som erhöll hänvisning till ett arbetslä- ger, hade sålunda icke skyldighet att antaga denna hänvisning, därest han

så icke önskade. Trots en eventuell vägran hade han möjlighet att erhålla statlig arbetslöshetshjälp i annan form.

Ur organisatorisk synpunkt förekomma tvenne form-er av frivillig arbets- tjänst, nämligen statliga och statskommunala arbetsläger. De förstnämn— da drevos i arbetslöshetskommissionens egen regi och voro sålunda ord- nade i analogi med de statliga reservarbetena. Platserna vid de statliga ar- betslägren tilldelades de olika arbetslöshetskommittéerna av arbetslöshets- kommissionen.

De statskommunala arbetslägren åter voro såsom regel drivna i regi av en kommunal myndighet; platserna vid ett dylikt läger disponerades helt av den kommun, som anordnade detsamma.

Kostnaderna för de statliga lägren bestredos i det närmaste helt av arbets- löshetskommissionen. För de statskommunala arbetslägrens kostnader an- svarade vederbörande kommun men åtnjöt visst statsbidrag.

De arbeten, som kommo till utförande vid arbetslägren, ha utgjorts av jordbruks- och trädgårdsarbeten, enklare vägarbeten samt reparations- och byggnadsarbeten. Den å arbetslägren bedrivna undervisningen omfattade som regel modersmålet och matematik.

Eleverna å arbetslägren åtnjöt-o fri kost och logi, en mindre dagpen- ning (50 öre = c:a 6 d.) samt i vissa fall även flitpengar med högst 50 öre per dag.

En ytterligare utökning av ungdomslinjen genomfördes från 1 juli 1934, då de tidigare förekommande hjälpformerna kompletterades med ytterligare en, nämligen s. k. ungdomsreservarbeten. I likhet med den frivilliga arbets- tjänsten var ungdomsreservarbete en kombination av undervisning och ar- bete, men huvudvikten har i fråga om ungdomsreservarbetena i större ut- sträckning lagts å arbetet. En olikhet mot den frivilliga arbetstjänsten var även, att ugdomsreservarbete utgjorde en obligatorisk hjälpform, d. v. s. skyldighet förelåg att antaga hänvisning till dylikt arbete vid risk eljest av förlust av arbetslöshetshjälp.

Ungdomsreservarbeten förekomma såväl i arbetslöshetskommissionens egen regi, s. k. statliga ungdomsreservarbeten, som i olika kommuners egen regi, s. k. statskommunala ungdomsreservarbeten.

Vissa andra mera betydelsefulla ändringar.

I samband med statsmakternas beslut är 1926 rörande konfliktdirektiven hade de ledamöter av arbetslöshetskommissionen, som närmast represente- rade arbetarsidan, lämnat kommissionen. Då är 1933 dessa konfliktdirektiv avskaffades, bortföll det hinder, som man å arbetarhåll ansett föreligga för att låta sig representera. I oktober 1933 ombildades ock arbetslöshetskom- missionen. I densamma insattes nu sju ledamöter, varav tre närmast före- trädde statsintressena; av de övriga fyra representerade två arbetsgivar- och två arbetarintressena.

I det föregående (sid. 27) ha berörts de regler, som utvecklats inom arbets- löshetskommissionen rörande vägran att antaga erbjudet arbete. Statsmak- terna förklarade nu uttryckligen, att ett erbjudet arbete på den öppna arbets- marknaden skulle anses såsom lämpligt, därest det vore förenat med avlö- ning, som prövades vara skälig i förhållande till å arbetsorten förekomman- de avlöning för sådant arbete. Denna bestämmelse skulle enligt uttalande från riksdagens sida tolkas så, att, därest ett arbetsområde reglerades av kol- lektivavtal, den kollektivavtalsbestämda lönen skulle vara att anse såsom skälig. Inom arbetsområden äter, där kollektivavtal icke vore allmänt gäl- lande något som i övervägande grad vore fallet exempelvis inom skogs- bruk och lantbruk skulle emellertid en saklig skälighetsprövning ske.

Hjälpverksamhetens omfattning och kostnader medio 1933—1935.

Såsom berörts i den föregående redogörelsen betingades den år 1933 vid- tagna omläggningen av hjälpverksamheten bland annat av önskvärdheten att öka omfattningen av arbetslöshetshjälpen. Hjälpverksamhetens totala om- fattning ävensom de hjälptas fördelning på den statliga och den rent kom- munala arbetslöshetshjälpen framgå av tabell 28.

Under första halvåret 1933 hade samhällets totala hjälpverksamhet för de arbetslösa omfattat i genomsnitt 64.0 0/0 av hela antalet rapporterade arbetslö- sa. Det framgår av tabellen, att denna proportion icke nämnvärt öka-des under återstoden av året. Detta blev emellertid- fallet redan med ingången av år 1934, då hjälpverksamheten nådde en effektivitet av omkring 70 0/0. Under sommarmånaderna stegrades hjälpprocenten än ytterligare och nådde icke mindre än 76.3 %. Under den därpå följande vintern sjönk återigen procen- ten något för att ånyo stegras under sommaren 1935. Under tiden juli 1933 -—december 1935 karakteriserades hjälpverksamheten sålunda av förhål- landevis hög effektivitet under sommaren och lägre under vintermåna- derna.

Det framgår, att den med bidrag av statsmedel bedrivna hjälpverksamhe- ten bringades upp till väsentligt högre nivå under år 1934. Den rent kom- munala hjälpverksamheten undergick samtidigt en viss minskning; såsom framgått av det föregående, innebar emellertid utvecklingen en nettoökning av hjälpverksamhetens totala omfattning. Den omläggning, som genomför- des år 1933, medförde sålunda, förutom en faktisk ökning av hjälpverksam- hetens effektivitet, även att verksamhetens tyngdpunkt i än större utsträck- ning än tidigare blev förlagd till den statliga hjälpen.

Den statliga hjälpverksamheten nådde sin största omfattning i början av år 1934, då den omfattade över 97,000 arbetslösa. Under den därefter föl- jande tiden har hjälpverksamhetens totala omfattning avsevärt nedskurits. Denna minskning har gått i något hastigare takt än vad arbetslösheten gått tillbaka. Effektiviteten låg sålunda år 1935, särskilt vad beträffar årets se- nare del, lägre än under motsvarande månader är 1934.

Tab. 28. Genom staten och kommunerna hjälpta arbetslösa. Månadsvis juli 1933—december 1935.

Antal och procent.

H j ä 1 p t a g e n o m Antal S t a t e n Kommunerna S 11 mm a rappor— År M å n a d terade 76 av % av % av arbets- Antal arbets— Antal arbets— Antal arbets- lösa lösa lösa lösa 1932 Medeltal 42,506 37.3 1.7,411 15.3 59,917 52.6 113,906 1933 jan.—juni » 77,965 45.5 31,563 18.5 109,526 64.0 171,267 juli .................. 73,810 53.2 22,118 15.9 95,928 69.1 138,855 augusti 72,540 50.3 22,737 15.8 95,277 66.1 144,185 september ............. 75,914 50.1 21,36]. 14.1 97,275 64.2 151,498 oktober .............. 82,438 50.1 20,305 12.3 102,743 62.4 164,747 november ............ 82,740 48.5 21,33!» 12.5 104,078 61.0 170,702 december ............. 65,616 50.1 23,316 13.6 108,932 63.7 171,065 Medeltal 78,843 50.2 21,863 14.0 100,706 64.2 156,842 1934 januari ............... 93,081 54.2 23,633 13.8 116,714 68.0 171,540 februari . . . 95,846 57.6 23,401 14.1 119,247 71.7 166,348 mars ...... 97,123 60.6 18,061 11.2 115,184 71.8 160,345 april ................. 85,071 58.5 14,034 9.6 99,105 68.1 145.588 maj .................. 73,754 63.4 10,101 8.7 83,855 72.1 116,257 juni .................. 65,638 65.9 8,199 8.2 73,837 74.1 99,628 juli .................. 58,516 67.8 7312 8.5 65,828 76.3 86,253 augusti ............... 53,611 64.6 6,726 8.1 60.337 72.7 83,042 september ............ 47.954 608 6,515 8.2 54,469 69.0 78,918 oktober ............... 46,995 55.4 6,678 7.9 53,673 63.8 84,811 november ............ 45,171 49.1 8,676 9.4 53,847 58.5 92,016 december ............. 46,950 50.5 9,714 10.5 56,664 61.0 92,881 Medeltal 67,476 58.8 11,921 10.4 79,397 69.2 114,802 1935 januari ............... 50,551 54.1 11,422 12.2 61,973 66.3 93,419 februari .............. 52,681 58.7 10,804 12.0 63,485 70.7 89,838 mars ................. 51.651 61.8 8,936 10.7 60,587 72.5 83.588 april ................. 43,905 58.4 7253 9.7 51,158 68.1 75,122 maj .................. 35,842 58.6 5,745 9.4 41,587 68.0 61,177 juni .................. 31,746 62.0 4,699 9.2 36,445 71.2 51,157 juli .................. 28,713 67.5 3,887 9.1 32,600 76.6 42,582 augusti ............... 25,582 61.3 4.599 11.0 30,181 72.8 41,723 september ............ 22,394 54.4 5,160 12.5 27.554 66.9 41,190 oktober .............. 21,471 45.6 6,665 14.2 28,136 59.8 47,045 november ............ 24,362 45.0 7.679 14.2 32,041 59.2 54,167 december ............ 26,190 45.2 7,661 13.2 33,851 58.4 57,965 Medeltal 34,591 56.2 7,042 11.4 41,633 67.6 61,581

Hjälpverksamhetens fördelning på olika huvudslag av hjälpformer belyses av tabell 29. Det må erinras om att från och med juli 1933 uppgifter föreligga för om- fattningen av den hjälp, som lämnats i form av särskilda, för unga arbetslösa vidtagna åtgärder. Dessa utgjordes under tiden juli 1933—juni 1934 av

kurser och frivillig arbetstjänst samt från och med juli 1934 förutom av nämnda hjälpformer även av s. k. ungdomsreservarbeten.

Tab. 29. Hjälptn arbetslösas fördelning å. huvudslag av hjälpform. Antal och procent. Månadsvis juli 1933—december 1935.

Hjälpta genom

linjen linjen hjälpen rappor—

* År.-_ terade

% avi % av % avi arbets— ar— .

1 Antal bets-* Antal

lösa

1

_ v " - i _ I. Arbets Lnderstods Lngdoms Summa Antal M å 11 a d . 1

ar— ar- | lösa bets- Antal bets- Antal lösa lösa

Medeltal ! 31.539 .. _ 28.378 jan.—juni » 44.127 . 65.401

juli .................. 47.330 48.183 ." 415 augusti . . .. .. .. . . . . . .. 47.968 . 46.616 '. 693 september ........... 46.989 48.915 ' . 1.371 oktober .............. 46.799 '. 53.404 ' . 2.540 november 42.224 ' . 58.573 3.281 december ............ 1 37.852 ' 69.354 1.726

Medeltal 44.861 . 54.174 .' 1.671

januari .............. 43.023 ' . 69.170 . 4.521 februari ............. 47.256 . 66.354 .. 5.637 mars ................ 47.419 . 62.877 . 4.888 april ................ 45.240 . 50.229 . 3.636 maj ................. 46.11 )9 ' 34.891 2.855 juni ................. 48.465 23.145 2.227

juli .................. 48.207 . . 15.426 . 2.195 augusti .............. 46.901 . 11.356 13.7 2.080 september ............ 43.247 ' . 9.408 11.9 1.814 oktober .............. 41.821 . 9.694 11.4 2.158 november ............ 37,494 14.034 15.3 2.319 december ............ 35.319 19.765 21.3 1.580

Medeltal 44.208 . 32.196 28.1 2.993

januari .............. 36.729 . 22.088 23.6 3.156 februari ............. 37.437 41.7 22.584 25.1 3.464 mars ................ 36.917 44.2 20.115 24.1 3.555 april ................ 32.580 43. 4 15.589 20.7 2.989 maj ................. 32.534 53.2 7.210 11.8 1.843 juni ................. 33.263 65.0 2.192 4.3 990

juli .................. 29.547 69.4 2.229 5.2 824 augusti .............. 27.164 65.1 2.391 5.7 626 september ............ 24.347 59.1 2.602 6.3 605 oktober .............. 22.779 48.4 4.576 9.7 781 november ........ . . 23.327 43.1 7.645 14.1 1.069 december ............ 20.750 35.8 12.124 20.9 977

Medeltal 29.781 48.4 10.112 16.4 1.740

59.917 . 113.906 109.528 . 171.267

95.928 . 138.855 95.277 . 144.185 97.275 . 151.498 102.743 - . 164.747 104.078 170.709 108.932 171.065

100.706 . 156.842

116.714 . 171.540 119.247 . 166.348 115.184 . 160.345 99.105 . 145.588 83.855 116.257 73.837 99.628

65.828 . 86.253 60.337 83.042 54.469 . 78.918 53.673 . 84.811 53.847 . 92.016 56.664 . 92.881 79.397 . 114.802

61.973 . 93.419 63.485 70.7 89.838 60.587 72.6 83.588 51.158 68.1 75.129 41.587 680 61.177 36.445 712 51.157

32.600 76.6 42.582 30.181 72.3 41.723 27.554 66. 9 41.190 28,136 59.8 47.045 32.041 59.2 54.167 33.851 58.4 57.965 41.633 67.6 61.581

a> sto-menos?» Napa-owman >— ococneoowoa & :s

5000me

50. Fiol—*???” 149925???” NHNPNNN) NwmeDN B* %*!dt—PQQ SDF—

oo NIO'QWUIO

I juli 1933 ägde arbetslinjen och understödslinjen lika stor omfattning; genom vardera hjälptes något mer än /3 av antalet anmälda arbetslösa. Ut- vecklingen under återstoden av året innebar en allt större förskjutning till förmån för understödslinjen. Denna erhöll under vintern 1933—1934 en mycket stor omfattning och- nådde vid årsskiftet upp till i det närmaste 70.000 understödda.

Omläggningen av hjälpverksamheten år 1933 innebar bland annat vid- gade möjligheter att anskaffa för reservarbeten lämpliga arbetsobjekt, sam- tidigt som kommunerna genom förmånligare statsbidragsgrunder stimule- rades att bedriva statskommunala reservarbeten. Att trots detta arbetslinjen faktiskt gick tillbaka under månaderna omedelbart efter verksamhetens om- läggning sammanhängde med det i början av år 1933 framlagda förslaget om reservarbetenas avveckling. som medförde, att arbetslöshetskommissio- nen denna tid iakttog viss återhållsamhet vid nya arbetsföretags kontrahe- rande. Statsmakternas beslut i juni 1933 om bibehållandet av systemet med reservarbeten föranledde visserligen vidtagande av omedelbara åtgärder för att anskaffa nya arbetsobjekt till de statliga reservarbetena ävensom för att stimulera kommunerna att igångsätta statskommunala reservarbeten. Men dessa ansträngningar kunde till följd av den oundgängliga tidsutdräkt, som igångsättandet av arbeten kräver, icke bära frukt förrän i början av år 1934. Det framgår även av tabellen, att antalet vid reservarbeten sysselsatta under början av år 1934 steg. Medan vid årsskiftet 1933—1934 38.000 voro syssel- satta vid reservarbetena, hade antalet i juni 1934 stegrats till 48.000. Denna omfattande ökning av tillgången på platser vid de statliga och statskommu- nala reservarbetena i förening med nedgången i antalet hjälpsökande möjlig- gjorde en betydande nedskärning av understödslinjen. Denna nedgick så- lunda från 69.000 vid årsskiftet 1933—1934 till 9.000 i september 1934.

Under vintern 1934—1935 visade det sig nödvändigt trots den alltjämt be- tydande omfattningen av olika reservarbeten att i någon utsträckning till- gripa understödsverksamhet. Denna kulminerade i februari 1935, då den omfattade inemot 23.000 personer. motsvarande 1/4 av de anmälda arbetslösa; genom reservarbeten av olika slag hjälptes samtidigt mer än 4lm av de arbets- lösa. Den betydande omfattning. som reservarbetena denna tid ägde. gjorde det möjligt att med vårens inträde i det närmaste helt avveckla den kon- tanta understödsverksamheten. Det under hösten 1935 stegrade antalet hjälpsökande medförde sedermera åter en viss ansvällning av denna hjälp- form, denna gång emellertid i väsentligt mindre skala än under de föregående åren.

Vad den särskilda ungdomshjälpen beträffar, må påpekas, att de an- märkningsvärt låga uppgifterna för samtliga decembermånader äro att till- skriva den omständigheten, att ungdomshjälpen i viss utsträckning nedlägges några dagar före julhelgen och sedan återupptages först några dagar efter årsskiftet. Enär rapporternas uppgifter hänföra sig till den sista dagen i månaden. kommer härigenom i statistiken hjälpens omfattning för december månad att framträda såsom förhållandevis låg.

1933 års riksdagsbeslut rörande vissa särskilda åtgärder till förmån för unga arbetslösa medförde en omedelbar stegring av denna hjälplinje, som vintern 1933—1934 berörde över 5.600 ungdomar. Den största effektiviteten nåddes dock under den därpå följande vintern. Det må erinras om att hjälp- verksamheten för unga arbetslösa varit föremål för prövning av 1934 års riksdag. som på förslag av regeringen fattade beslut om betydande utvidg- ningar av åtgärderna för unga arbetslösa. Arbetslös ungdom erhöll emeller-

Tab. 30. Genom olika slag av reservarbeten hjälpta. Antal och procent. Månadsvis juli 1933—december 1935.

H j ä 1 p t a g e n o m . Stats— Statliga Kommunala Antal reservarbeten kommugiatlean reservarbeten Summa rappor- År M a n a cl reservar e terade % av % av % av % av arbets— A t 1 ”' A 1 1 ar" A t 1 ”" A t 1 ar" mm 11 a bets— n a bets- n a bets— n a bets- lösa lösa lösa lösa 1932 Medeltal 14.820 13.8 5.631 5.0 11.088 9.7 31.539 27. 7 1 13.906 1933 jan.—juni > 18.780 11.0 10.366 6.1 14.981 8.7 44.127 25.8 171.267 juli ................... 23.707 17.1 10.998 7.9 12.625 9.1 47.330 34.1 138.855 augusti ............... 23.683 16.4 11.367 7.9 12.918 8.9 47.968 33.2 144.185 september ............. 22.934 15.1 12.139 8.0 11.916 7.9 46.989 31.0 151.498 oktober ............... 20.676 12.6 14.564 8.8 11.559 7.0 46.799 28.4 164.747 november ............. 17.691 10.4 14.207 8.3 10.326 6.1 42.224 24.8 170.702 december ............. 16.374 9.6 12.241 7.1 9.237 5.4 37.852 22.1 171.065 Medeltal 20.844 13.3 12.586 8.0 11.431 7.3 44.861 28.6 156.842 1934 januari ............... 18.598 10.8 13.879 8.1 10.546 6.2 43.023 25.1 171.540 februari .............. 20.667 12.4 16.199 9.7 10.390 6.3 47.256 28.4 166.348 mars ................ 21.826 13.6 17.277 10.8 8.316 5.2 47.419 29.6 160.345 april ................. 21.935 15.1 17.277 11.9 6.028 4.1 45.240 31.1 145.588 maj .................. 23.029 19.8 18.165 15.6 4.915 4.3 46.109 39.7 116.257 juni .................. 25.488 25.6 18.477 18.6 4.500 4.5 48.465 48.7 99.628 juli ............... ' . . . 26.756 31.0 17.075 19.8 4.376 5.1 48.207 55.9 86.253 augusti ............... 26.816 32.8 16.037 19.3 4.048 4.9 46.901 56.5 83.042 september ............ 25.014 31.7 14.362 18.2 3.871 4.9 43.247 54.8 78.918 oktober . . ............ 23.639 27.9 14.187 16.7 3.995 4.1 41.821 49.3 84.811 november ............ 20.045 21.8 13.005 14.1 4.444 4.8 37.494 40.7 92.016 december ............. 18.401 19.8 12.739 13.7 4.179 4.5 35.319 38.0 92.881 Medeltal 22.684 19.8 15.723 13.7 5.801 5.0 44.208 38.5 114.802 1935 januari ............... 19.190 20.5 12.221 13.1 5.318 5.7 36.729 39.3 93.419 februari .............. 19.232 21.4 12.662 14.1 5.543 6.2 37.437 41.7 89.838 mars ................. 19.392 23.2 12.851 15.4 4.674 5.6 36.917 44.2 83.588 april ................. 17.345 23.1 11.780 15.7 3.455 4.6 32.580 434 75.122 maj .................. 18.878 30.9 10.843 17.7 2.813 4.6 32.534 53.2 61.177 juni .................. 20,398 39.9 10.168 19.9 2.697 5.2 33.263 65.0 51.157 juli .................. 18.215 42.8 9.132 21.4 2.200 5.2 29.547 69.4 42.582 augusti ............... 16.288 39.0 8.325 20.0 2.551 6.1 27.164 65.1 41.723 september ............ 14.356 34.8 7.232 17.6 2.759 6.7 24.347 59.1 41.190 oktober .............. 13.320 28.3 6.626 14.1 2.833 6.0 22.779 48.4 47.045 november ............ 13.181 24.3 6.845 12.7 3.301 6.1 23.327 43.1 54.167 december ............ 11.389 19.7 6.207 10.7 3.154 5.4 20.750 35.8 57.965 16.765 27.2 9.574 15.6 3.442 5.6 29.781 48.4 61.581

Medeltal

tid även hjälp i betydande utsträckning genom hänvisning till olika reserv- arbeten; de i tabellen under ungdomshjälpen redovisade motsvara sålunda icke hela antalet hjälpta ungdomar.

Arbetslinjens och undverstödslinjens utveckling belysas närmare av ta- beller—na 30 och 31, i vilka de hjälpta fördelats med hänsyn till den hjälpform,

Tub. 31. Genom understöd hjälpta arbetslösas fördelning & statligt och kommunalt understöd.

Antal och procent. Månadsvis juli 1933—december 1935.

Hjälpta genom

. Antal Statligt under— Kommunalt Summa ” .. .. . . ppor- Är M :i n :1 d stod understöd _ terade % av % av % av 332218— Antal arbets- Antal arbets— Antal arbets- lösa lösa lösa . 1932 Medeltal 22.055 19.4 6.323 5.5 28.378 24.9 113.906 1 1933 jan.—juni ............ 48.820 28.5 16.581 9.7 65.401 38.2 171.267 juli .................. 38.690 27.9 9.493 6.8 48.183 34.7 138.855 augusti ............... 36.797 25.5 9.819 6.8 46.616 32.3 144.185 september ............ 39.470 26.1 9.445 6.2 48.915 32.3 151.498 oktober .............. 44.658 27.1 8.746 5.3 53.404 32.4 164.747 november ............ 47.561 27.9 11.012 6.4 58.573 34.5 170.702 december ............ 55.275 32.3 14.079 8.3 69.354 40.6 171.065 Medeltal 43.742 27.9 10.432 6.6 54.174 34.5 156.842 1934 januari .............. 56.083 32.7 13.087 7.6 69.170 40.3 171.540 februari ........ . . . 53.343 32.1 13.01] 7.8 66.354 39.9 166.348

5” ... 53.132 33.1 9.745 62.877 39.2 160.345

mars . .

april . ..... 42.223 29.0 8.006 5.5 50.229 34.5 145.588 maj . . ......... 29.705 25.5 5.186 4.5 34.891 30.0 116.257 juni .................. 19.446 19.5 3.699 3.7 23.145 23.2 99.628 juli .................. 12.536 14.5 2.890 3.4 15.426 17.9 86.253 augusti ............... 8.723 10.5 2.633 3.2 11.356 13.7 83.042 september ............ 6.808 8.6 2,600 3.3 9.408 11.9 78.918 oktober .............. 7.076 83 2.618 3.1 9.694 11.4 84.811 november ............ 9.899 10.8 4.135 4.5 14.034 15.8 92.016 december ............. 14.322 15.4 5.443 5.9 19.765 21.3 92.881 Medeltal 26.108 22.8 6.088 5.8 32.196 28.1 114.802

1935 januari ............... 16.129 17.2 5.959 6.4 22.088 23.6 93.419 februari .............. 17.450 19.4 5.134 5.7 22.584 25.1 89.838 mars ................. 15.962 19.1 4.153 5.0 20.115 24.1 83.588 april ................. 11.859 15.8 3.730 4.9 15.589 20.7 75.122 maj .................. 4.335 7.1 2.875 4.7 7.210 11.8 61.177 juni .................. 249 0.5 1.943 3.8 2.192 4.3 51.157 juli .................. 598 1.4 1.631 3.8 2.229 5.2 42.582 augusti .............. 400 0.9 1.991 4.8 2.391 5.7 41.723 september ............ 260 0.6 2.342 5.7 2.602 6.8 41.190 oktober ........ 807 1.7 3.769 8.0 4,576 9.7 47.045 november ...... 3.336 6.2 4.309 7.9 7.645 14,1 54.167 december ...... . . . 7.685 13.2 4.439 7.7 12.124 20.9 57,965 Medeltal 6.589 10.7 3.523 5 7 10.112 16.4 61.581

som ifrågakommit (statliga, statskommunala och kommunala reservarbeten; statligt och kommunalt understöd).

Omfattningen av de under tiden 1 juli 1933 31 december 1935 till förmån för unga arbetslösa vidtagna åtgärderna framgår av tabell 32. i vilken även redovisas de hjälptas fördelning på de olika formerna av ungdomshjälp.

8—3 82 736

Tab. 32. Genom ungdomshjlllpen hjälpta arbetslösas fördelning på kurser, frivillig arbetstjänst 0011 ungdomsreservarbeten.

Antal och procent. Månadsvis juli 1933—december 1935.

__

Hjälpta genom

, i Frivillig Ungdoms- Antal Ixurser i arbetstjänst reservarbeten Summa rappor- '—— terade % av % av % av % av arbets— ar— ar— ar— ar- lösa bets- Antal bets- Antal bets— bets- lösa lösa lösa lösa Antal

415 693 1.371 2.540 3.281 1.726

1,671

4.521 5.637

31636 2.855 2.227

2,195 2.080 1.814 2.158 2319 1.580 2.993

3.156 3.464 3.555 2.989 1.843

990

824 626 605 781 1 .069 977

1.740

138.855 144.185 151.498 164.747 170.702 171.065 156.842

171.540 166.348 160.345 145.588 116.257

99.628

86.253 83.042 78.918 84.811 92.016 92.881 114.802

99,419 89.838 83.588 75,122 61.177 51.157

42.582 41.723 41.190 47.045 54.167 57.965 61.581

juli .................. augusti ............... september ............ oktober .............. november december

Illlll

o mono—www »— oceanen—bo

Medeltal

]

januari ............... februari .............. mars ................ april ................. maj .................. juni ..................

Illlll

wwNPQPJM !" FFl—20.09 Nai—views:

axwell—uc—

juli .................. augusti september ............ oktober .............. november . december ! Medeltal ] I 1935 ? januari ............... i 3 februari .............. » i mars ................. * april ................. maj .................. juni ..................

comuni—omk— Qiu—wwwin— O: damma-cu

arezon—mo ca:—lammen EDOOIOCDFP

juli .................. ! augusti ............... ] september ............ ! oktober .............. i november . december .............

& Medeltal

PPP??? FFl—*??? .0 G?!—WH”? o_ . . . .

tomtom»— lzoqcuuio

#999999 PHNNPON PFFEFHH rer—www !— .os—r-ppp

.w rawr-wrp revy—em» 99 Hamen.se

» que—rouhe) !".o

av en

en

Det må erinras om att frivillig arbetstjänst infördes först från och med juli 1933 i samband med hjälpverksamhetens allmänna omläggning. Det är naturligt, att det skulle dröja viss tid innan denna hjälpform erhöll större betydelse. Under senare hälften av år 1933 utgjordes därför ungdomshjäl- pen huvudsakligen alltjämt av kursverksamhet. Under år 1934 växte emel- lertid den nya hjälpformen i betydelse. De från och med juli 1934 startade ungdomsreservarbetena erhöllo större omfattning först mot slutet av år 1935.

Enär uppgifterna rörande hjälpverksamhetens kostnader hänföra sig till kalenderår, föreligger icke möjlighet att särskilja uppgifterna för senare hälf— ten av år 1933. I den följande redogörelsen för kostnaderna under här före- varande tidsperiod ingår sålunda hela kalenderåret 1933. Det må i föreva- rande sammanhang erinras om att uppgifterna rörande de kommunala kost- naderna under år 1935 till största delen ha måst beräknas och att de sålunda äro osäkra (se sid. 54). I de kommunala kostnaderna för statskommunala reservarbeten ingå vidare landstingens och vägdistriktens kostnader”.

I tabell 33 ha sammanställts uppgifter rörande de statliga, statskommunala och kommunala reservarbetenas kostnader.

Tab. 33. Statliga, statskommunala och kommunala reservarbetens kostnader. Tusental kr. Åren 1933—1935.

! 1933 1934 J 1935 ' Statliga kostnader. Statliga reservarbeten ............................ 40,542 51,932 43,665 Statskommunala reservarbeten .................... 7,447 15,522 15,75? Summa 47,989 67,454 59,417 Kommunala kostnader. Statliga reservarbeten .............................. 821 1,36?) 1,0611 Statskommunala reservarbeten .................... 15,872 23,943 17,530 Kommunala reservarbeten ........................ 13.595 5,725 3,397I Summa 30,288 | 31,031 21,988 Summa. Statliga reservarbeten .............................. 41,363 53,295 44,726 Statskommunala reservarbeten .................... 23.319 39,465 33,28? Kommunala reservarbeten ........................ 13,595 5,725 3397 Summa 78,277 98,485 81,405 Statliga kostnader i % av totalkostnader. Statliga reservarbeten .............................. 98.0 97.4 97.6 Statskommunala reservarbeten .................... | 31.9 39.3 47.3

Kostnaderna för samtliga reservarbeten uppgingo, såsom framgår av ta- bellen, till omkring 78 milj. kr. under år 1933 och icke mindre än 98 milj. kr. år 1934. Under år 1935 nedgingo kostnaderna i samband med den vä- sentligt minskade arbetslösheten men uppgingo i alla fall till omkring 81 milj. kr.

Av tabellen framgår jämväl, huru kostnaderna för de statliga och stats- kommunala reservarbetena fördelats på stat och kommun. Det torde böra erinras om att förevarande uppgifter icke äro jämförbara med de uppgifter, som i det föregående meddelats beträffande kostnadernas fördelning i fråga om statliga reservarbeten mellan uppdragsgivaren och arbetslöshetskommissio- nen och ifråga om statskommunala reservarbeten mellan vederbörande kom— muner och kommissionen. Dels avsågo de i det föregående meddelade uppgif- terna allenast de beräknade kostnaderna och kunna sålunda icke stämma

överens med de i tabell 33 återgivna uppgifterna, som avse de under vederbö- rande år verkliga utgifterna för ifrågavarande ändamål, dels tages itabell 33 icke någon hänsyn till de ersättningar, som kommissionen resp. kommunerna kunnat betinga sig från vederbörande uppdragsgivare.

Det framgår, att de kostnader, som de statliga reservarbetena förorsakat kommunerna, äro ytterligt små; de belöpa sig till omkring 2 0/0. För de statskommunala reservarbetena åter uppgår deras andel till 50—70 %. Sta- tens andel av kostnaderna för dessa senare arbeten har stigit bland annat som en följd av de gynnsammare statsbidragsgrunderna.

De ändringar, som genomfördes från juli månad 1933, påverkade i viss omfattning kostnaderna för de statliga och statskommunala reservarbetena genom de nya lönedirektiven och de ändrade reglerna för urvalet av arbets- objekt. Huru dessa påverkats vad de statliga reservarbetena beträffar bely- ses av tabell 34. Tyvärr föreligger icke möjlighet att erhålla liknande upp- gifter för de statskommunala reservarbetena.

Tub. 34. De statliga reservarbetenas kostnader per utfört dagsverke. ' Budgetåren 1932/1933, 1933/1934 och 1934/1935.

% av kostnaderna Kronor budgetåret 1932/1933

1932/1933 1933/1934 1934/1935 1933/1934 1934/1935

Rcservarbelarnas förmåner. Avlöningar ........................ 4: 25 4: 53 4: 48 1066 1054 Diverse förmåner .................. 0: 51 0:56 0:59 109.8 115.7

Summa 4: 76 5: 09 5: 07 1063 1065 Övriga kostnader .................. 2: 38 2: 93 3: 69 1231 1550 Sammanlagda kostnader ............ 7: 14 8: 02 8: 76 112.3 122.7

Reservarbetarnas förmåner i % av sammanlagda kostnader .......... 66.7 63.5 57.9

Det må att börja med förtjäna att bemärkas, att de i ovanstående tabcll meddelade kostnaderna avse de statliga utgifterna för samtliga av arbetare vid de statliga reservarbetena utförda arbeten. I det dagsverksantal, var- med kostnaderna dividerats för erhållande av de i tabellen återgivna me- deltalen, ingå sålunda förutom de av reservarbetare utförda dagsverkena även sådana dagsverken, som utförts av de s. k. specialarbetarna, d. v. s. arbetare anställda enligt öppna arbetsmarknadens villkor för utförande av sådana arbetsprestationer, som reservarbetare icke kunnat utföra. Föreva- rande omständighet torde böra hållas i minnet, därest de i ovanstående ta- bell återgivna siffrorna jämföras med de i en efterföljande tabell återgivna uppgifterna rörande medeldagsförtjänsterna vid de statliga reservarbetena; dessa avse nämligen allenast de verkliga reservarbetarna. I ovanstående ta- bell 34 ingå kostnaderna för specialarbetare under rubriken »Övriga kost— nader».

Att börja med framgår, att kostnaderna per dagsverke för de statliga re-

servarbetena stigit efter de nya bestämmelsernas genomförande. Kostna- derna per dagsverke ökade sålunda från 7: 14 kr. budgetåret 1932/1933 till 8:02 kr. under det därpå följande budgetåret, innebärande en kostnads- ökning av 12.3 0/0. Under budgetåret 1934/1935 inträffade en fortsatt ök- ning, uppgående till 22.7 0/0 vid en jämförelse med året 1932/1933.

Det framgår vidare, att kostnadsökningarna varit mycket olika i fråga om reservarbetarnas förmåner och övriga kostnader. Reservarbetarnas sam- manlagda förmåner ha undergått en ökning av inemot 7 0/0; de kontanta avlöningarna ha stigit en aning mindre, medan andra reservarbetarna till- kommande förmåner ökats något mera. De kostnader, som äro samman- förda under rubriken »Övriga kostnader», avseende material- och arbetsled- ningskostnader, avlöningar till specialarbetare m. ni., ha däremot ökats procentuellt sett väsentligt mer än reservarbetarnas förmåner. Denna om- ständighet torde väsentligen vara att tillskriva det förhållandet, att under budgetåren 1933/1934 och 1934/1935 mera materialkrävande företag kom- mit till utförande än tidigare. Detta har medfört, att den andel av reserv- arbetarnas totalkostnader, som kommit på reservarbetarnas förmåner, gått tillbaka från 66.7 0/0 under budgetåret 1932/1933 till 57.9 % budgetåret 1934/1935.

De i ovanstående tabell återgivna uppgifterna avse närmast verkningarna av hjälpverksamhetens omläggning sedda ur statens synpunkt, d. v. s. i vil- ken utsträckning dennas kostnader för hjälpverksamheten ökats per ut- fört dagsverke. I efterföljande tabell 35 meddelas uppgifter rörande storle- ken av reservarbetarnas medeldagsförtjänster vid de statliga och statskom- munala reservarbetena. Samtidigt angives relationen till förtjänsterna under motsvarande månader budgetåret 1932/1933. Denna tabell återger sålunda närmast verkningarna av de nya lönedirektiven, sedda ur den enskilde ar- betarens synpunkt.

Vid bedömandet av förevarande tabell bör erinras om att storleken av medeldagsförtjänsterna naturligen påverkas av löneläget i de orter, inom vilka reservarbetena äro belägna. Den omständigheten, att de statliga re- servarbetena under senare år i ökad utsträckning blivit förlagda till orter med lågt löneläge, har medfört en tendens till sänkning av förtjänsterna, beräknade såsom medeltal för hela landet. Den verkliga ökningen är sålunda högre än vad som omedelbart framgår av de i tabellen återgivna talen. Vad de statskommunala reservarbetena beträffar har en motsatt tendens gjort sig gällande, vilket i sin tur förklarar den mycket starka ökningen för de se- naste månaderna år 1935.

Kostnaderna för understödsverksamheten belysas av tabell 36. Den avgjort största kostnaden belöper sig å den form av kontantunderstöd, som utgår i ett per dag avmätt understöd. I dessa kostnader ingå även kom- munernas utgifter för den rent kommunala understödsverksamheten.

Storleken av de utgående dagunderstöden, d. v. 5. den kontanta understöds- verksamhet, vartill statsbidrag utgår, belyses av tabell 37.

Tab. 35. Modoldagsförtjänster vid statliga och statskommunala reservarbeten. Månadsvis juli 1933—december 1935.

Statskommunala

Stathga reservarbeten reser varb eten

% av mot- % av mot— svarande svarande månad " . månad budgetåret budgetåret 1932/1933 1932/1933

juli .......................... augusti ...................... september oktober ...................... november .................... december ....................

105 116 116 114 112 107

108 109 107 106 101

98 113 116 118 117

quwmm muwmpw

januari ...................... februari

april ........................

augusti ...................... september

oktober ...................... november .................... december ....................

112 HD 108 105 105

103 103 106 101 105 103

107 116 111 109 108 :

102 5:69 121 i

januari ...................... februari

april ........................

augusti ...................... september .................... oktober ...................... november .................... december ....................

t?!?!?t?':?t? !?!?t?t?t?l? t?t?t?t?l?l? t?!?!?:?!?t? !?t?l?!?t?!?

m ' Gam—40101 Mål-IÄQO'ICFOÄ åååääå äoååäå &..—zoomen wwwwwr—

De genomsnittliga understödsbeloppen ha varierat förhållandevis litet. I allmänhet har statsbidraget uppgått till omkring 60 % eller något därutöver, medan sålunda 40 % bestritts med kommunala medel. Den starka ökningen i statsbidragen under sommaren och hösten 1935 beror på att den statliga un- derstödsverksamheten denna tid bedrevs allenast i vissa av arbetslöshet myc- ket hårt drabbade kommuner, vilka nästan alla åtnjöto 90 eller 95 % stats- bidrag till verksamheten.

Kostnaderna för ungdomshjälpen ha sammanställts i tabell 38. Den största delen av kostnaderna för ungdomshjälpen har bestritts med statsmedel. Detta gäller särskilt den frivilliga arbetstjänsten, ett förhållande, som sammanhänger med att arbetslägren anordnats företrädesvis i arbetslös-

Tab. 36. Statlig och kommunal understödsverksamhets kostnader. Tusental kr. Åren 1933—1935.

1933 1934 1935

Statliga kostnader. Arbetslöshetshjälp; . 18,372 15.087 4,415 Hyreshjälp ........................................ 620 1,245 505

Summa 18,99? 16,32 4,920

Kommunala kostnader. Arbetslöshetshjälp ................................. 24,652 [12,342 6,2851 Hyreshjä lp ........................................ 1,211 907 4981

Summa 25,863 13,24 9 6, 783

Summa. Arbetslöshetshjälp ................................. 43,024 27,429 10,700 Hyreshjälp ........................................ 1.831 2,15? 1,003

Summa 44,855 29,581 11,703

Anm. I förestående tabell ingå även kommunernas kostnader för den rent kommunala under- stödsverksamheten utan statsbidrag.

Tab. 37. Genomsnittliga storleken av utdelade dagunderstöd och av statsbidragets storlek. Kronor per understödsdag. Månadsvis juli 1933—december 1935.

Understöds—

M å belopp per

understödsdag _— Kr. Kr. %

Därav statsbidrag

åå

juli ................................ augusti ............................ september .......................... oktober ........ november .......................... december ..........................

64.2 62.9 62.3

"wwww %&»me

januari ............................ februari ............................ mars .............................. ap ril ..............................

augusti ............................ september. . . '. ...................... oktober ............................ november .......................... december ..........................

&)de mwwmww Ego-wo»- cor—00004

januari ............................ februari ............................ mars ..............................

september .......................... oktober ............................ november .......................... december ..........................

(Duk 0309 m-JU'CFU'CF

”HIFI—”ww '#'—”'””??? Hifi—.*???? termer-fr.- för???) U—cnow ammo-oxen»:— wok-ppm»:— mumsa—us.:— ääåååå gåäomm mammon:- snaxcnusoow mwwmqm

Tab. 38. Ungdomshjälpens kostnader. Tusental kr. Åren 1933—1935.

1933 1934 1935 Statliga kostnader.

Kursverksamhet .................................. 511 516 379

Frivillig arbetstjänst' .............................. 97 1,036 1,48? Summa 603 1,55»: ' 1,866

Kommunala kostnader. Kursverksamhet .................................. 396 439 1752 Frivillig arbetstjänst .............................. 65 280 3082 Summa 461 719 483 Summa Kursverksamhet .................................. 907 955 554 Frivillig arbetstjänstl .............................. 162 1.316 1.795 Summa 1,069 2,271 2,349

Statliga kostnader i % av totalkostnaderna.

Kursverksamhet .................................. 56.3 54.0 68.4 Frivillig arbetstjänst .............................. 59.9 78.7 82.8

hetskommissionens regi. Även beträffande förevarande hjälpform har ut- vecklingen gått mot en ökning av statens andel av totalkostnaderna.

Förvaltningskostnaderna ha till sist sammanställts i tabell 39.

Tab. 39. Förvaltningskostnader. Kommunernas kostnader för diverse åtgärder i anledning av arbetslösheten. Tusental kr. Åren 1933—1935.

Förvaltningskostnader &%mffååägäf Å ens kostnader r . Kom- % av rför diverse åt- Summa 155032? % aåaätåga munala Summa total- ; gärder för ar- i der k ostn aål er kost- kost— betslöshetens der nader bekämpande 1933 .............. 1.024 1.5 1,840 2,864 2.2 2,066 4,930 1934 . . 1,406 1.6 2,038 3,444 2.6 649 4,093 1935 .............. 1,425 2.1 1,1082 2,533 2.6 4002 2.933

Det må erinras om att de statliga förvaltningskostnaderna allenast avse ut- gifter för arbetslöshetskommissionens centrala kansli. Det framgår, att dessa allenast belöpt sig till en mycket ringa del av de totala utgifterna.' År 1935 i samband med hjälpverksamhetens tillbakagång stegrades de dock något men uppgingo alltjämt blott till 2.1 0/0. De totala förvaltningskostnaderna, sålunda

1 Inkl. ungdomsreservarbeten. " Beräknade kostnader.

avseende såväl den centrala som den lokala förvaltningen, ha belöpt sig till mellan 2.2 och 2.6 % av de sammanlagda utgifterna. Hjälpverksamhetens totala kostnader återgivas i tabell 40.

Tab. 40. De totala kostnaderna för den statliga och kommunala hjälpverksamheten för arbetslösa.

Tusental kr. Åren 1933—1935.

1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 Kr. % Kr. 96 Kr. | %

Reservarbeten .................. 78,277 60.6 98.485 73.3 81,405 ' 82.7 Understöd ..................... 44.855 34.8 29,581 22.0 11,703 11.9 Ungdomshjälp .................. 1,069 0.8 2,271 1.7 2,349 2.4 Övrigt ......................... 4,930 3.8 4093 3.0 2,933 3.0 Summa 129,131 1000 134,43) 1000 es,-390 I 1000 Därav Statliga kostnader ............ 68.613 53.1 86.744 64.6 67.628 1 68.7 Kommunala kostnader ........ 60,518 46.9 47.686 35.5 30,762 31.3 Anm. Kommunala kostnaderna för år 1935 delvis beräknade.

Det må erinras om att tabell 40 i likhet med övriga i kap. VI lämnade upp— gifter allenast avser den under arbetslöshetskommissionens ledning och den av kommunerna med egna medel bedrivna hjälpverksamheten. Kostnaderna kulminerade år 1934, då de uppgingo till omkring 134 milj. kr. Det därpå föl- jande året nedgingo kostnaderna avsevärt. Det framgår vidare, hurusom statens andel av kostnaderna för hjälpverksamheten för arbetslösa ökat. Me- dan statens andel år 1933 belöpte sig till 53.1 %, hade den år 1935 stegrats till 68.7 0/6.

Även år 1933, då understödsverksamheten ägde en mycket betydande om- fattning, kom den största delen av kostnaderna å arbetena; understöden mot- svarade 1/8 av totalutgifterna. I samband med arbetslinjens ökade betydelse såsom hjälpform under de följande åren stegrades naturligen dennas andel av totalkostnaderna. År 1935 kommo sålunda icke mindre än 82.7 % på re- servarbetena.

9— 362735

Inledning .

INNEH ÅLLSFÖRTECKN ING.

Första avdelningen

Kap. Kap.

I. II.

Översikt över arbetslöshetens utveckling åren 1914—1935 . Huvuddragen av hjälpverksamhetens utformning under tiden före 1 juli 1933 . . . . . . . Den under statens arbetslöshetskommission bedrivna hjälpverk-

samheten . Organisationen s. 21. Allmänna villkor för arbetslöshetshjälp s. 24. Kon- fliktdirektiven 5. 27. Lönedirektiven s. 31. De olika hjälpformerna 5.34.

Andra statliga åtgärder till förmån för arbetslösa . Den rent kommunala hjälpverksamheten

Kap. III. Hjälpverksamhetens omfattning och kostnader åren 1914—medio

1933 .

Andra avdelningen. . . . . . . . . . Kap. IV. Övergången till ett nytt system

Kritik av och försvar för det äldre systemet. Grunddragen av Kungl. Maj. ts förslag till 1933 års riksdag

1933årssystem . . . . . . . . . .

Allmänna arbeten

Av riksdagen beviljade anslag . Gällande regler för användningen av vissa anslag till allmänna arbeten...... . .

Verksamhetens omfattning . Arbetslöshetskommissionens hjälpverksamhet .

År 1933 ocn senare genomförda ändrade bestämmelser Lönesystemet s. 99. Den statskommunala reservarbetslinjen s. 100. Ur- valet av arbetsobjekt 5.101. Konfliktdirektiven 5.104. Ungdomshjälpen s. 105. Vissa andra mera betydelsefulla ändringar 5.107. Hjälpverksamhetens omfattning och kostnader medio 1933—1935