SOU 1972:16

Ny regeringsform, ny riksdagsordning

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Grundlagberedningen får härmed överläm- De i detta betänkande framlagda färgla- na förslag och utkast till vissa följdförfatt- gen OCh utkasten till följdförfattningar är ningar till de av beredningen i SOU 1972:15 enhälliga. framlagda förslagen till ny regeringsform Stockholm den 22 mars 1972 och ny riksdagsordning. På grundlagberedningens vägnar:

Valter Åman / Erik Holmberg

15. MAJ 1972 50 STOCKHOLM

Statens offentliga utredningar 1972

Kronologisk förteckning

Ämbetsansvaret ll. Ju. Svensk Möbelindustri. |. Personal för g- och intendenturlörvaltning. Fö. Såkerhets- oc törsvarspolltlken. Fö. CKR (Centrala körkortsreglstret) K. . Reklam !. Beskattning av reklamen. U. . Reklam ll. Beskrivning och analys. U. . Reklam lll. Ställningsteganden och förslag. U. . Reklam IV. Reklamens beståmningstaktor. U. 10. Godsbelordran till sjöss. Ju. 11. Förenklad löntagarbeskanning. Fi. 12. Skadestånd lV. Ju. 13. Kommersiell service i glesbygden ln. 14. Revision av vattenlagen. De 2. Ju. 15. Ny regeringsform . Ny riksdagsordning. Ju. 16. Ny regeringsform . Ny riksdagsordning. (Följdför- lattnlngar) Ju.

umvmwswwr

Statens offentliga utredningar 1972

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Ämbetsansvaret ||. [1] Godsbefordran till sjöss. [10] Skadestånd IV. [12] Revision av vattenlagen. Del 2. [14] Grundlagberedningen. 1. Ny regeringsform . Ny riks- dagsordning. [15] 2. Ny regeringsform . Ny riksdags- or ning (Följdlöriattningar) [16]

Försvarsdepartementet Personal för tyg- och intendenturtörvaltning. [3] Säkerhets- och försvarspolitiken. [4]

Kommunlkationsdepartementet CKR (Centrala körkortsregistret) [5]

Finansdeparlementet Förenklad löntagarbeskattning. [11]

Utbildningsdepartementet

Reklamutredningen. 1. Reklam I. Beskattning av rekla- men [6] 2. Reklam ||. Beskrivning och analys. [7] 3. Reklam |||. Ståliningstaganden och förslag. [8] 4. Re- klam lV. Reklamens bestämningsfaktorer. [9]

lnrikesdepartementet Kommersiell service i glesbygder. [13]

lndustridepartementet Svensk möbelindustri. [2]

Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen.