SOU 1983:76

Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål : delbetänkande

j FORETAGENS _. UPPGIFI'S-

f MNANDE FÖR BESKATTNINGS-

ÄNDAMÅL

Delbetänkande av i ommissionen mot ekonomisk

& FORETAGENS

i __UPPGIFl'S-u

* *MNANDE FOR BEsKATTNmos- ' ÄNDAMÅL

: Delbetänkande av ommissionen mot ekonomisk brottslighet.

& Statens offentliga utredningar ww 1983z76 & J ustitiedepartementet

Företagens uppgifts- lämnande för beskattningsändamål

Del 2: Deklarationsbilagor

Delbetänkande av Kommissionen mot ekonomisk brottslighet

Stockholm 1983

Omslag Liber Information/Hans Bergman

ISBN 91-38-08066-4 ISSN 0375-250X

Graphic Systems AB, Göteborg 1983

S()[Jl983:76 INNEHÅLLSFÖRTECKNINB DEKLARATIONSBILAGOR

N 1 Annan fastighet, fysisk person m fl, ej årsbokslut 5 N ZA Annan fastighet, fysisk person m fl, årsbokslut 9 N ZA Annan fastighet, juridisk person 13 N 4 Rorelse, fysisk person, ej årsbokslut 15 N SA Rörelse, fysisk person m fl, årsbokslut 19 N en Rörelse, juridisk person 23 N ? Jordbruk, fysisk person, ej årsbokslut 25 N BA Jordbruk, fysisk person m fl, årsbokslut 29 N 9A Jordbruk, juridisk person 33 N 10 Delägare/medhjälpande make i näringsverksamhet 35 N 11 Avskrivningsbilaga täckdiknings— och markanläggningar 37 N 12 Avskrivningsbilaga byggnader 39 N 13 Avskrivningsbilaga inventarier 41 N 14 Allmänt räkenskapsschema, fysisk person m fl 43 N 15 Allmänt räkenskapsschema, juridisk person 47 N 16 Särskild förvärvskälla, fysisk person m fl 51 N 17 Särskild fdrvärvskälla, juridisk person 57

*l-**i(—********itil-****************å****i*************i*****'*********

KOMMISSIONEN HAR oVERVÄGT ALTERNATIVQ DEKLARATIONSBLANKETTER FöR DEN som AVSLUTAR MED ÅRSEOKSLUT. DESSA BLANKETTER INNEHÅLLER SPECIFIKQTION av INTÄKTER OCH KOSTNADER M N ENDAST PÅ FÖRVÄRVS— KÄLLENIVÅ. ENLIGT DETTA ALTERNATIV ERSÄTTS oquSTAENDE A—BLANKET» TER NED NEDANSTÅENDE B—BLANKETTER VARVID DESSUTOM BLANKETTERNA N 14, N15, N 16 OCH N 17 BORTFALLER.

N 28 Annan fastighet, fysisk person m fl, årsbokslut 65 N 38 Annan fastighet, juridisk person 6? N 58 Rörelse, fysisk person m fl, årsbokslut 73 N 63 Rörelse, juridisk person 7? N 88 Jordbruk, fysisk person m fl, årsbokslut 83 N 98 Jordbruk, juridisk person 8?

DEKLARATIONSBILAGA N 1

Redovisning av inkomst av ANNAN FASTIGHET, för den vars räkenska— per lNTE avslutas med resultaträkning och balansräkning. (Blan— ketten får även användas av den som avslutar sina räkenskaper med

.a..-

a.sbokslut men som vill redovisa inkomsten kontantmässigt.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Personnummer

Den skattskyldiges namn ________________________________________ Räkenskapsåret omfattning: kalenderåret 198 Annat räkenskapsår nämligen fr o m _____________ t o m ____________

Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla:

Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________

H ll

ll ————————————————— lt ___________ _________________ Summa: "___——

*äv*—-H-****N£-*Mil—****!-**%**I-***—i'l-i-*—t****l»*************-***f************

SPECIFIKATION Nedan redovisas endast skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter i förvärvskallan om inte annat sarskilt anges.

kONToNTA iNKOMSTER Hyresinkomster + (302) övriga inkomster + (303) NATURAFDRMÅNER M M Värdet av produkter för privat bruk + (310) Eostadsförmån enligt ortens pris + (311) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (312) andra privata förmåner, t ex el, eldningsolja o telefon + (313) För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650) (vardeförandring lager, tillkommande och avgående balans— poster nedan ifylls inte av den som redovisar inkomsten av Fastigheten kontantmassigt, utan endast av den som redovisar inkomsten av fastigheten enligt bokföringsmässiga grunder) VÄRDEFdRÄNDRiNG LAGER (bokföringsmassiga grunder) Utgående varulager, inventerat varde efter inkurans + (801) Utgående lagerreserv - (802) Ingående varulager, föregående års utgående värde — (803) ingående lagerreserv + (804)

TILLKOMMER: BALANSPOSTER (bokföringsmässiga grunder) Utgående hyresfordringar m m + (805) Nedskrivning av hyresfordringar har skett med (806) kr Ingående förskottshyror + (807) Ingående ränteskulder + (808) övriga ingående driftskostnadsskulder + (809) ovana: BALANSPOSTER (bokföringsmassiga grunder) Ingående hyresfordringar — (811) Utgående förskottshyror — (812) Utgående ranteskulder — (813) övriga utgående driftskostnadsskulder — (814)

UTGIFTER FöR ARBETSKRAFT M M" Löner Utgifter avseende kostförmåner till anställda Utgifter avseende bostadsförmåner till anställda Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående Tjänsteresor, antal dagar: (505)

Schablonmässiga traktamenten till.övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507)

Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga Lagstadgade arbetsgivaravgifter

övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet övriga utgifter arbetskraft

REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSUTBIFTER Totalutgift för reparationer och underhåll under året

FöRSkJUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSUTGIFTER Av årets utgift förskjuts

Föregående år försköts därav förskjuts ytterligare ett år

kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret

öVRIBA UTGIFTER Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) Personbilskostnader:

* leasing reparation/underhåll — drivmedel,skatt, försäkring m m Bokföring, porto, telefon, försäkring o revision Andra övriga utgifter

AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12 Markanläggningarltäckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 Naturtillgångar enl utredning

RANTEUTGIFTER FÖR FASTIGHET

SÄRSKILDA SKATTEMASSIGA AVDRAE Särskilt investeringsavdrag övriga yrkanden enl särskild bilaga Fastighetens inkomst

(501) (502) (503) — (504)

" (506) " (508)

(510) — (511) (512) — (513)

(514) - (515)

(820)

+ (816)

- (817? + (818)

(819)

" (604)

(509) " (610) " (611) (621) ” (622)

— (701) — (702) — (703) (?04)

(708) _ (913)

Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr : (926) Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ (927) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934)

Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan = (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl- lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp ____________________________ (93b)___________ ___________ FöRHöGENHET Nettoförmögenheten i förvärvskällan vid räkenskapsårets utgång: (Taxeringsvärde + värdet av övriga tillgångar » skulder) (937) Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938) Skattepliktigt förmögenhetsvärde (hela beloppet ovan): = (944)

ANDRA DELÄGARE I FASTIGHETEN I fastigheten finns nedan angivna delägare, som har del i fastighetens inkomst och ( förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINEAR/FÖRSÄLJNINGAR Inköp av maskiner och inventarier (958)

Försäljning av maskiner och inventarier (959)

Anskaffningar avseende ny— till— eller ombyggnad av markanläggning eller byggnad (962)

?: ,,L

J.J.-('. _-| M #1.

:* rama-4 "' *"f ;. »” rill '

DEKLARATIONSBILAEA N ZA

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisnxng av inkomst av ANNAN FASTIGHET, för den vars räkenskaper avslutas med resultaträkning och balans" räkning. (Den som vill redovisa inkomsten kontantmässigt skall dock använda blankett N 1). Finns i inkomstslaget annan fastighet flera förvärvskällor, som i bokföringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och övriga på blankett N 15. Om inkomst av fastighet (ej schablontaxerad) i bokföringen redovisas tillsammans med inkomst av rörelse eller jordbruk skall inkomst av fastighet deklareras på blankett N is.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Personnummer

Den skattskyldiges namn ____________________________________________ Räkenskapsåret omfattning: kalenderåret 198 Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ____________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________ ll _________________ u ____________ _________________ Summa. -*_______ _

ä'*****************åä'li'åtÅ-k****-**********-***i'”***-,'(")(Hlf'xl'éf-K'***äåv-lfk'åi'Jt-NIHK'

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna, bilaga N 14 (900) åkattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Värdet av produkter för privat bruk + (902) Eostadsformän enligt ortens pris + (903) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (904) Andra privata förmåner, t ex el, eldningsolja o telefon + (905) I räkenskaperna bokfört värde av förmåner enligt ovan m (907) Inkomster, som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster finns i räkenskaps— schemat redovisade vid: (kod) — (998) (kod) — (998) (kod) — (998) kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. Icke avdragsgill representation + (520) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redovisats vid: (kod) + (999) (kod) + (9??) (kod) + (999)

1 räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: (908) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla: + (909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamnet skall de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sådan förvärvskalla, utom den som redovisas i denna blankett.)

! räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (910)

I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar:

Inventarier m m enl bilaga N 13 + (911) Byggnader enl bilaga N 12 » (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 — (913) Naturtillgångar enl utredning — (914) Särskilt investeringsavdrag — (917) övriga yrkanden enl särskild bilaga + (921)

FÖRSKJUTNA REPARATIONC— OCH UNDERHÅLLSKOSTNQDER Av årets kostnad förskjuts + (816) Föregående är försköts — (817) därav förskjuts ytterligare ett är + (815) kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret + (819) Fastighetens inkomst = (922) Härav belöper på min andel (923) Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: ental mil: (924) x (925) kr : (926) Avgår, ej avdragsgill del ;1_QQQ - (927) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällän : (932) AVgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— ldr med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn (mynd.anteckn,) Belopp

(936)

FÖRMÖGENHET Nettdfdrmdgenheten i fdrvärvskallan vid räkenskapsårets utgång: (Taxeringsvärde + värdet av övriga tillgångar _ skulder) (937) Av Fdrmdgenhetsvärdet enligt ovan beldper på min andel: (938) Vid hrutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret:

Insättningar mellan Dokslutstidpunkten 31.12 + 1939) Uttag mellan Bokslutstidpunkten 31.12 — (940)

Vid nrutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

Insättningar mellan 31.12 bokslutstidpunkten (941) Uttag mellan 31.12 Dokslutstidpunkten + (942) Skattepliktigt fdrmdgenhetsvarde: : (944)

ANDRA DELÄGARE I FASTIGHETEN I fastlgheten finns nedan angivna delägare, som har del i fastighetens inkomst och Förmögenhet enligt Följande: Namn Persunfnrg.nr Statligt Kommunalt Förmögenhet (945)

DEKLARATIONSBILAGA N 39

Deklarationsbilaga for aktiebolag, ekonomisk förening och annan juridisk person, som inte är skattskyldig För förmögenhet. Redo" visning av inkomst av ANNAN FASTIGHET. Finns i inkomstslaget annan fastighet flera forvärvskällor, som i bokföringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och ovriga på blankett N 17_ Om inkomst av fastighet (ej schablöntaxoradi i bokföringen redovisas tillsammans med inkomst av rörelse eller jordbruk skall inkomst av fastighet deklareras på blankett N 1?.

(Rätt föreligger även För juridisk person att redovisa inkomsten i förvärvskällan kontantmässigt om så skett tidigare DESkBttnlNgå” år.I sådant Fall används blankett N 1.)

ALLMÄNNA UPPGIFTER Organisationsndmmer Den skattskyldiges namn _______________________________________________ Räkenskapsåret omfattning: kalenderåret 198

Annat räkenskapsår namligen fr o m ____________ t o m ____________

Fastigheter som ingår i denna rorvärvskalla:

Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ____________

Il ))

u _________________ u ______________ _________________ summa ___________

****-**'!***-%*ii-Xni***-16%?kaf***—'p'"?%%?(Wé-Jéi-h-åHK—i-i-l—Når*-3645***-J-Jévx-å'*äl—i—i—Fifk-HHK—K-K— JUSTERINB AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA Redovisat resultat enligt räkenskaperna7 bilaga N 15 (Död?

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna Förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (9017

Inkomster, som bokforts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster Finns i räkenskaps— schemat redovisade vid: (kod) (998) (kod) _ (998) (kod) -_ iv98) kostnader, som bokfdrts i räkenskaperna, men För vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen" Icke avdragsgill representation + (5203 Svenska allmänna skatter (740) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redovisats vid: (kod) + i???) (kod) + (99?) (kod) + (99?)

I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: (908) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sådan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla: + 1909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamhet skall de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla, utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + 1910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 - (911) Byggnader enl bilaga N 12 (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 (913) Naturtillgångar enl utredning — (914) Särskilt investeringsavdrag _ t917) övriga yrkanden enl särskild bilaga — (921) FöRSkJUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Av årets kostnad förskjuts + (816) Föregående år försköts (817) därav förskjuts ytterligare ett är + (818) Kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret (819) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommun Församling tmynd.anteckn.) Belopp

(936)

DEKLARATIONSBILAGQ N 4

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av RöRELSE, räkenskaper iNTE avslutas med resultaträkning och balansräkning.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

vars

Den skattskyldiges namn __________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ___________________________ Rörelsens namnifirma) Räkenskapsårets omfattning? ______________________ _________________ kalenderåret 198 Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art Ange hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de

omsättningsmassigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna: Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla:

Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________

||

(| |:

***-***”!-***>X'*%—K>'PF*****i-*%i—******************I-*'i*4('****-X'******R*Xr****—***

SPECIFIKATION Nedan redovisas endast skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter i förvärvskällan om inte annat särskilt anges. kONTANTA RoRELSEINkonSTER

NATURAFoRHÅNER M M Värdet av produkter för privat bruk Rilförmån enligt RSVs anvisning övriga förmåner _______________ För ny— till_ eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m.

VäRDEFöRANDRING LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN Utgående varulager, enligt spec nedan

Utgående lagerreserv

Ingående varulager, föregående års utgående varde Ingående lagerreserv

TILLKOMMER: öVRIGA EALANSPOSTER

Utgående varufordringar

Nedskrivning av varufordringar har skett med (806) kr Ingående varuskulder Ingående driftskostnadsskulder Föregående års avsättning till resultatutjämningsfond

AVBÅR: öVRIGn BALANSPOSTER

Ingående varufordringar Utgående varuskulder Utgående driftskostnadsskulder Avsättning till resultatutjämningsfond

+

+

+ +

(301)

(310) (312) (313)

(650)

(80?) (BB?) 1803) (804)

(805)

(8073 (80?) (810)

1811) (812) (814) (815)

UTGIFTER FÖR VAROR, MATERIQL OCH FRÄMMANDE ARBETEN Varor, material, legoarbeten m m _ (401) Underentreprenader, främmande tjänster _ (402) UTGIFTER FöR ARBETSKRAFT M M

Löner _ 1501) Utgifter avseende kostförmåner till anställda — (502) Utgifter avseende bostadsförmåner till anställda _ (503) Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående _ (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505)

Schablonmässiga traktamenten till övriga _ 1506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga _ (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående _ 1510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga _ (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter _ (512) övriga kollektiva avgifter _ (513) Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet (514) övriga utgifter för arbetskraft _ (515) öVRIGA UTGIFTER Lokalnyror m m _ (601) Reparation av hyrda lokaler _ (602) Hyra for maskiner och inventarier (ej billeasing) _ (603) Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) _ (604) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier _ i605) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier _ (606) Diverse främmande tjänster — (607) Telefon, postbefordran _ (608) Personbilskostnader:

_ leasing _ (509) _ reparation/underhåll _ (610) _ drivmedel,5katt, försäkring m m _ 1611) övriga fordonskostnader:

_ leasing _ (612) _ reparation/underhåll _ (613) _ drivmedel,skatt, försäkring m m _ (614) Frakter, transporter _ (d15) Avdragsgill representation _ (sis) Reklam, annonser _ (61?) övriga försäljningsutgifter _ (619) Reparation och underhåll av markanläggning och byggnad _ (520) Andra övriga utgifter _ (622) AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 _ (701) Byggnader enl bilaga N 12 _ (702) harkanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 _ (703) Naturtillgångar enl utredning (704)

FINQNSIELLA INKOMSTER OCH UTGIFTER Utdelning på aktier o andelar + (705) Ränteintäkter o andra finansiella intäkter + (707) Ränteutgifter o andra finansiella utgifter — (708)

+ (709)

Statliga o kommunala bidrag

SÄRSKILDA SKATTEHÄSSIBA AVDRAB Särskilt investeringsavdrag _ (913) Forskningsavdrag _ (914) Exportkreditavdrag _ (915) Inbetalning till allmänt investeringskonto _ (715) Uttag från allmänt investeringskonto + (716) Avskrivning med medel som uttagits från allmänt inv.konto _ (717) Insättning upphovsmänna/uppfinnarkonto _ (718) Uttag upphovsmanna/uppfinnarkonto + (719) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (917) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926) Avgår, ej avdragsgill del ;1_QQQ _ (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel _ (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) _ (930) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan

Tillkommer: hin andel av forskningsavdrag + Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan =

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn (mynd.änteckn.) Belopp ____________________________ (936)___________ ___________ FöRMöGENHET Förvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång enligt deklarationsbilaga k 4: (937) Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938) Skattepliktigt förmögenhetsvärde (30% av summan ovan): (944)

DELÄGARE M FL I RöRELSEN I rörelsen finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del ( rörelsens inkomst före avsättning för egenavgifter och i rörelsens förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN

Fastigheter (omsättningstillgång) (950) Lageraktier (951) Pågående arbeten (952) övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans) (953) Summa (957)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINBAR Under året har anläggningstillgångär anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SÅLDA MASKINER OCH INVENTARIER h h Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (9n0)

övriga maskiner och inventarier (951)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY_, TILL—, ELLER ONRYGGNAD AV MARKANLÄGGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINBAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMHYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

DEKLARATIONSBILAGA N SA

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av RöRELSE, vars räkenskaper avslutas med resultaträkning och balansräkning. Finns i inkomstslaget rörelse flera förvärvskällor, som i bokföringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och övriga på blankett N 16.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges nämn __________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ________________________ Rörelsens namn(firma) ____________________________________________ Räkenskapsårets omfattning: Kalenderåret 198____ Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art ____________________________________________ Ange hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna: Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

Eranschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: , Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ____________

u n

n . lv

***-****-***åt*i—***************-*******i-**************************-*** JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA Redovisat resultat enligt räkenskaperna, bilaga N 14 (900)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna

förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Värdet av produkter för privat bruk + (902) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (904) övriga förmåner + (905) I räkenskaperna bokfört värde av förmåner enligt ovan _ (907) Inkomster, som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster finns i räkenskaps- schemat redovisade vid: (kod) _ (998) (kod) _ (998) (kod) _ (998) Kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. Icke avdragsgill representation + (620) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redov15äts vid: (kod) + (999) (kod) + (999) (kod) + (999)

1 räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: _ (908) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla: + (909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamnet skall de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla, utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 _ (911) Byggnader enl bilaga N 12 — (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 (913) Naturtillgångar enl utredning _ (914) I räkenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (915) Särskilt investeringsavdrag _ (91?) Forskningsavdrag _ (918) Exportkreditavdrag _ (919) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (921) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr : (926) Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ _ (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel _ (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) _ (930) Sjukpenning ( (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Tillkommer: Min andel av forskningsavdrag 4 (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

FöRMöGENHET Förvärvskallans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång enligt deklarationsbilaga K 4:

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: insättningar mellan bokslutstidpunkten _ 31.12 Uttag mellan bokslutstidpunkten 31.12

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

Insättningar mellan 31.12 _ bokslutstidpunkten uttag mellan 31.12 _ bokslutstidpunkten

Summa

Skattepliktigt förmögenhetsvärde (30% av summan ovan):

DELÄGARE H FL I RÖRELSEN

I rörelsen finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del i rörelsens inkomst före avsättning

I *0 .t—

|| WU .;x lll—l _,

för egenavgifter och i rörelsens förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt Kommunalt Förmögenhet

(945)

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN Fastigheter (omsättningstillgang)

Lageraktier

Pågående arbeten övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans)

Summa

DEKLARATIONSBILABA N 6A

Deklarationsbilaga för skattskyldig juridisk person. Redovisning av inkomst av RöRELSE. Finns i inkomstslaget rörelse flera för— värvskällor, som i bokföringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och övriga på blankett N 17.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Organisationsnummer/registreringsnummer till mvs Rörelsens namn(firma) ____________________________________________ Räkenskapsårets omfattning: Kalenderåret 19B____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m _____g ______ t o m ___________ Verksamhetens art ____________________________________________ Ange hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna:

Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning taxeringsvärde

" u

***************************************************************ii

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA Redovisat resultat enligt räkenskaperna, bilaga N 15 (900)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901)

Inkomster, som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster finns i räkenskaps- schemat redovisade vid: (kod) _ (998) (kod) _ (998)

(kod) _ (998) Kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för ' vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen.

Icke avdragsgill representation + (620) Donationer till allmännyttigt ändamål + (720) Svenska allmänna skatter (740) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redovisats vid: ' ' (kod) + (999) (kod) + (999) (kod) + (999)

I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: _ (908) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamnet skall

de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till

annan förvärvskälla: + (909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sådan förvärvskälla, utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar:

Inventarier m m enl bilaga N 13 _ (911) Byggnader enl bilaga N 12 _ (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 _ (913) Naturtillgångar enl utredning _ (914) Särskilt investeringsavdrag _ (917) Forskningsavdrag _ (915) Exportkreditavdrag _ (919) Avdrag för lämnad aktieutdelning enl bilaga _ (920) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (921) Nettointäkt statligt av förvärvskällan (932) Tillkommer: Forskningsavdrag enl ovan + (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN Fastigheter (omsättningstillgång) (950) Lageraktier (951) Pågående arbeten (952) övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans) (953)

Summa (957)

DEKLARATIONSBILAGA N 7

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av JORDBRUKSFASTIBHET, vars räkenskaper INTE avslutas med resultaträkning och balans- räkning.

ALLMANNA UPPGIFTER

Den skattskyldiges namn __________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ______________________________ Jordbrukets namn(firma) __________________________________________ Räkenskapsårets omfattning:

Kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ____________

|) ||

)) ()

******—*****"!-***—***!-****************45*$(—***-X")!-***-******")Féfvfkvsl'ifiéifi'H—Jtåii'ä

SPECIFIKATION Nedan redovisas endast skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter i förvärvskällan om inte annat särskilt anges.

KONTANTA INKOMSTER Försäljning av växtprodukter + (304) Försäljning av djur och djurprodukter + (305) Försäljning av skog och skogsprodukter + (308) Jordbruksarrende + (307) övriga inkomster + (308) NATURAFöRMÅNER m m Värdet av produkter för privat bruk enligt utredning + (310) Bostadsförmån enligt länsanvisn. + (311) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (312) Andra privata förmåner, t ex eldningsolja o telefon + (313) Värde av elektrisk ström enligt länsanvisn. + (314) För ny— till_ eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (850) VARDEFöRäNDRINE LAGER Utgående varulager, enligt spec nedan + (801) Utgående lagerreserv _ (802) Ingående varulager, föregående års utgående värde _ (803) Ingående lagerreserv + (804) TILLKOMMER: öVRIGA EALANSPOSTER Utgående varufordringar + (805) Nedskrivning av varufordringar har skett med (806) kr

Ingående varuskulder + (807) Ingående driftskostnadsskulder + (809) Föregående års avsättning till resultatutjamningsfond + (810) AVGÅR: öVRIGA BALANSPOSTER Ingående varufordringar _ (811) Utgående varuskulder _ (812) Utgående driftskostnadsskulder _ (814) Avsättning till resultatutjamningsfond _ (815)

UTGIFTER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE Utsäde, handelsgödsel o andra utgifter för Foder, skummjölk o andra utgifter för djur Djurinköp Främmande tjänster avseende växtodling och övriga utgifter för skogen (ej löner)

UTGIFTER FöR AREETSKRAFT M M Löner Kostförmåner till anställda (enligt länsanv

ARBETEN växtodling

skog

isning)

Utgifter avseende bostadsförmåner till anställda Fördyrade levnadskostnader under tjänsteres ägare och närstående

Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga

Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar och närstående Resekostnader och resekostnadsersättningar Lagstadgade arbetsgivaravgifter

övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig social verksamhet övriga utgifter för arbetskraft

öVRIGA UTGIFTER Jordbruksarrende, betesavgifter Lokalhyror m m Reparation av hyrda lokaler Hyra för maskiner och inventarier (ej bille Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventar Reparation och underhåll av maskiner och in Diverse främmande tjänster Telefon, postbefordran Personbilskostnader:

_ leasing _ reparation/underhåll _ drivmedel,skatt, försäkring m m övriga fordonskostnader:

_ leasing _ reparation/underhåll _ drivmedel,skätt, försäkring m m Frakter, transporter Avdragsgill representation Reparation och underhåll av markanläggning Andra övriga utgifter

AVSKRIVNINBAR Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12

or för

till ägare

(111 övriga

personal—

asing) drivmedel)

ier ventarier

och byggnad

_ (403) _ (404) _ (405) _ (Å06) _ (407)

_ (501) (502) (503)

_ (504)

_ (506)

_ (508)

_ (510) _'(511) _ (512) _ (513)

_ (514) _ (515)

_ (600) W (601) _ (602) _ (603) W (604) _ (605) _ (606) _ (607) _ (608)

_ (609) _ (610) _ (611)

* (612) _ (613) _ (614) _ (615) _ (616) _ (620) _ (622)

_ (701) _ (702)

Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 _ (703) Naturtillgångar enl utredning Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdr) enl bilaga

_ (704) _ (705)

FINANSIELLA INKOHSTER OCH UTGIFTER M M Utdelning på aktier b andelar + (706) Ränteinkomster o andra finan51ella inkomster + (707) Ränteutgifter o andra finansiella utgifter (708) Statliga o kommunala bidrag + (709) SARSkILDA SKATTEMASSIBA AVDRAG Inbetalning till skogskonto/skogsskadekonto — (713) Uttag från skogskonto/skogsskadekonto + (714) Särskilt investeringsavdrag (913) Inbetalning till allmänt investeringskonto _ (715) Uttag från allmänt investeringskonto + (716) Avskrivning med medel som uttagits från allmänt inv.konto _ (717) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (917) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr : (?26) Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ _ (927) Föregående års avsättning for egenavgifter (min andel) + (928) Paförda egenavgifter enligt slutskattsedel (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) _ (930) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp _____________________________ (936)___________ ___________ FöRHöGENHET Fdrvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång enligt deklarationsbilaga k 4: (937) Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938)

Skattepliktigt förmögenhetsvärde (30% av summan ovan): (944)

DELÄGARE M FL I JORDBRUKET I jordbruket finns nedan angivna delägare eller medhjälpande

make/maka, som har del i jordbukets inkomst före avsättning

till egenavgifter och i jordbrukets förmögenhet enligt följande:

Namn Person/org.nr Statligt kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION LAGER (inventerade värden efter inkuransavdrag) Lager av köpta varor och förnödenheter (954) Djurbestånd, varde enl RSVs anvisning (955) Annat producerat lager (955) Summa (957)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINGAR Under året har anläggningstillgångar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INköPTA MASKINER OCH INVENTARIER N N Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SÅLDA MASKINER OCH (NVENTARIER M N Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYBBNAD AV MARKANLAGGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

SOU 1983:76 Blankett N8A 29 DEKLARATIONSBILABA N BA

Deklarationsbilaga för fysisk p rson, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av JORDBRURSFASTIGHET, vars räkenskaper avslutas med resultaträkning och balansräkning. Finns i inkomstslaget jordbruk flera förvärvskällor, som i bok— föringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och övriga på blankett N 16. Jordbruksfastighet, som i bokföringen redovisas tillsammans med rörelse, utgör särskild förvärvskälla och skall då deklareras på blankett N 16.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn ____________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ___________________________ Jordbrukets namn(firma) __________________________________________ Räkenskapsårets omfattning: kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Branschkod (ifylles av myndigheten) _______________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde _____________ ||

(|

» n

Summa:

***nnnnensk**w******k****e**i***karwkkkx**änfe***+e**********%%** JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna, bilaga N 14 (900)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Värdet av produkter för privat bruk enligt utredning + (902) Bostadsförmån enligt RSVs anvisning + (903) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (904) Andra privata förmåner, t ex eldningolja o telefon + (905) Värdet av elektrisk ström enligt länsanvisning + (905) I räkenskaperna bokfört värde av förmåner enligt ovan _ (907) Inkomster, som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster finns i räkenskaps_ schemat redovisade vid: (kod) _ (QRS) (kod) _ (998) (kod) _ (998) kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. Icke avdragsgill representation + (620) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redovisats vid: (kod) + (999) (kod) + (999) (kod) + (???)

1 räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: _ (908) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sadan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla: + (909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamhet skall de redovisas på blankett N 16, som avlämnas för varje sådan förvärvskälla, utom den som redovisas i denna blankett.)

1 räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: inventarier m m enl bilaga N 13 _ (911) Byggnader enl bilaga N 12 _ (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 _ (913) Naturtillgångar enl utredning _ (914) Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdrag) enl bilaga— (915) I räkenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (915) Särskilt investeringsavdrag _ (917) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (921) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr : (926) Avgår, ej avdragsgill del

| _; CD 0 D ) *Q NJ &)

Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel _ (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) _ (930) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan = (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

FöRHöGENHET Förvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång enligt deklarationsbilaga k 4: (937) Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938) Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bokslutstidpunkten _ 31.12 + (939) Uttag mellan bokslutstidpunkten _ 31.12 _ (940).

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

insättningar mellan 31.12 _ bokslutstidpunkteo _ (941) Uttag mellan 31.12 _ bokslutstidpunkten + (942) Summa = (943) Skattepliktigt förmögenhetsvärde (30% av summan ovan): (944)

DELÄBARE H FL I JORDBRUKET I jordbruket finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del i jordbukets inkomst före avsättning

Namn Person/org.nr Statligt Kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION LAGER (inventerade värden efter inkuransavdrag) Lager av köpta varor och förnödenheter (954) Djurbestånd, värde enl RSVs anvisning (955) Annat producerat lager (95é)

Summa (95?)

DEKLARATIONSBILQGA N 9A

Deklarationsbilaga för skattskyldig juridisk person- Redovisning av inkomst av JDRDBRUKSFQSTIEHET- Finns i inkomstslaget jordbruk flera förvärvskällor, som i bokföringen redovisas tillsammans, deklareras en av dessa på denna blankett och övriga på blankett N 17. Jordbruksfastighet, som i bokföringen redovisas tillsammans med rörelse, utgör särskild förvärvskälla och skall då deklareras på blankett N 17.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Organisationsnummer/registreringsnummer till mvs _________________ Räkenskapsårets omfattning:

kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________

H "

*************************N**%*******************i****************

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna, bilaga N 15 (900)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskalla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901)

Inkomster, som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga. Dessa inkomster finns i räkenskaps— schemat redovisade vid: (kod) _ (998) (kod) _ (998) (kod) — (998) kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. Icke avdragsgill representation + (620) Donationer till allmännyttigt ändamål + (720) Svenska allmänna skatter (740) Andra kostnader som i räkenskapsschemats redovisats vid: (kod) + (999) (kod) + (999) (kod) + (999)

I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla: _ (905) (Om intäkterna är hänförliga till näringsverksamhet skall

de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sådan förvärvskälla utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla: + (909) (Om kostnaderna är hänförliga till näringsverksamhet skall de redovisas på blankett N 17, som avlämnas för varje sådan förvärvskälla, utom den som redovisas i denna blankett.)

I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 _ (911) Byggnader enl bilaga N 12 _ (912) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 _ (913) Naturtillgångar enl utredning _ (914) Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdrag) enl bilaga_ (915) Särskilt investeringsavdrag _ (917) Avdrag för lämnad aktieutdelning enl bilaga _ (920) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (921) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag ' + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

SPECIFIKATION LAGER (inventerade värden efter inkuransavdrag) Lager av köpta varor och förnödenheter (954) Djurbestånd, värde enl RSVs anvisning (955) Annat producerat lager (956)

Summa (5'57)

DEKLARATIONSBILABA N 10 DELÄGARE H FL

Denna blankett används av skattskyldig som är delägare i han— delsbolag eller som är medhjälpande make/maka i näringsverksamnet (rörelse, jordbruksfastighet och i vissa fall annan fastighet). En blankett lämnas för varje näringsverksamhet, som utgör sär— skild förvarvskälla. Blanketten avlämnas inte av den som lämnat fullständig redovisning av förvärvskällan i bilaga till sin självdeklaration.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Den skattskyldiges personnummer __________________________________

Jag är delägare eller medhjälpande make/maka i näringsverksamhet (rörelse/jordbruksfastighet/annan fastighet). Verksamhetens namn/beteckning ______________________________

Fullständig redovisning av intäkter och kostnader m m sker i deklaration som lämnas av: Namn _____________________________________________________________ Personnummer

**********************************%****i******************å******

UTDRAG UR KAPITALKONTOT AVSEENDE MIN QNDEL I EGET KAPITAL

Ingående kapital + (230) kontanta uttag inkl egna skatter _ (231) övriga privatuttag _ (232) kontanta insättningar + (233) övriga insättningar + (234) Min andel i bokfört resultat (235) Utgående kapital enligt balansräkningen : (236)

***!***********************ä****%*ä*******ää***å******************

FöRHöGENHET I ANNAN FASTIGHET, RöRELSE ELLER JORDBRUKSFASTIGHET (lfylls endast av den som är skattskyldig för förmögenhet)

Förvärvskällans totala förmögenhetsvarde vid räkenskapsårets utgång (937)

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938)

Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bdkslutstidpunkten _ 31.12 + (939) Uttag mellan bokslutstidpunkten _ 31.12

I *O & (3

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

Insättningar mellan 31.12 _ bokslutstidpunkten (9411 Uttag mellan 31.12 _ bokslutstidpunkten + (942) Summa : (943)

Skattepliktigt förmögenhetsvärde: (För inkomstslagen rörelse och jordbruksfastighet (944) upptas endast 30% av summan ovan) =======

INKOMST QV ANNAN FASTIGHET

Hela fastighetens inkomst, som jag är delägare ( uppgår till: (922)

Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr : (926)

Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ _ (927) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag ( (934)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor meo underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett_ I annat fall fördelas inkomsten enligt

följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp (936)

********KNX-*****************************w******Ofi-l»%*k'N-l(--)f*k4(-4f-l*—s'f*—)6>I'-+(- INKOHST AV RÖRELSE ELLER JORDBRUKSFASTIGHET

Nettointäkten av hela rörelsen eller jordbruks_ fastigheten före avsättning för egenavgifter uppgår till: (922)

Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats:

Antal mil: (924) x (925) kr : (926) Avgår, ej avdragsgill del ;1_QQQ _ (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel _ (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) _ (930) Sjukpenning + (931) = (932)

Nettointäkt statligt av förvärvskällan

Tillkommer: Min andel av forskningsavdrag + (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl_ lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt

följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp (936)

Deklarationsbilaga

N 11

AVSKRIVNING PÅ MARKANLÄGGNINGAR & TACKDIKNINGSANLÄGGNINGAR

Deklarationsbilaga nr: Person-/organisationsnummer: Fastighetsbeteckning/ar: __________ Verksamhetens beteckning (firma):

Anskaffningar skall på visst sätt specificeras i det allmänna räkenskapsschemat.

AVSKRIVNING PA MARKANLÄGGNINGAR

)

I

Avrjragwlö'rä värdeminskning"

* . '" Oavskrivet ;Avsklivnings- 410 rn hrcl Idre restvärde vid . underlag (beskattnings- under beskan- beskattnings- ”(= 3/4 av :Å'Ol (:- ko- 'ningsåtel (.: (0 m beskall— årels utgång ; Anskannings- lbeloppel ( ;lumn 6 » lore- .50/0 av ningsåret (= kolumn :) vérde_ ,kolumn 2). ;gåenue ars beloppet ( (: kolumn—1 minus kolumn Anskahningsår * [plan). kolumn 3), . + kolumn 5). 5) _ kr _ ; kr )kr ! kr Ik: k, 1 2 '3 4 5 is 7 j . 1 l ) | [ ) Summa

AVSKRIVNING PÅ TÄCKDIKNINGSANLÄGGNINGAR

m" l—Evdrag lör värdeminskning

to m året för: beskattningsåret

under beskatt- ningxåret (- IO % ninqsåm (= ko-

(o m beskatt-

Oavskrivu restvärdc vid

beskattningsårus utgång

(' kolumn 2 minus kolumn 5), kr

Summa Anskalf- Anskaffning» ((= kolumn Si löregående års av beloppet i Iumn 3 + 4), nmgiår värde, kr plan), kr __ kolumn 2), kr kr | 2 * la s

Deklarationsbilaga N 12

AVSKRIVNING PÅ BYGGNADER

Deklarationsbilaga nr: ______________ Person-/organisationsnummer: ___________ Fastighetsbeteckning/ar: _____________ Verksamhetens beteckning (firma):

En blankett ifylls för varje förvärvskälla. Avsnitt A ifylls alltid. Därvid uppmärksammas beträffande primäravdrag att sådant medges endast om reglerna för rörelse eller jordbruk tillämpas ("rörelsereglerna"). Se vidare upplysningarna. Avsnitt B får tillämpas endast i de fall rörelsereglerna inte tillämpas. Se vidare upplysningarna. Anskaffningar skall på visst sätt specificeras i det allmänna räkenskapsschemat.

Avsnitt A: Värdeminskning av byggnad

Oban-ul Tillämpa: ollka nvskrlvnlngsprocenl ldr ollku bygg- nader på laslighetan. skall särskild bilaga lbmnu lör vurlo byggnad eller grupp av byggnader.

Air-krimino- Byggnlaem m och mvlndnlng Byggnadmlolulllnu ln prom Avdrag (ör vårdaminsknlng Omkrlvol .. . reohrlrde vid (0 m året (ore beskanmngsårel under beskunnlngsårel to m beskannlngsåret boskattnlngs— årets utgång _ årllgi avdrag prlmiruvdrng' (= kolumn 2 Anskall- Anskatlnmgs- (= kolumn 3 (= kolumn 4 minus mmm-n lv nmgsår värde årligt avdrag.' primäravdrag, årligt avdrag, prlmåravdrag, _ + kolumn 5). + kolumn 6). kolummmaYoB). kr kr kr kr kr kr kt - kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Avskrivning enligt kolumn 5 ovan: Avskrivning enligt kolumn 6 ovan: Tillkommer avskrivning enligt avsnitt B Summa avskrivning på byggnad

Avsnitt B

Värdeminskning av maskinell utrustning som ingår i byggnad, m m

,_ . Avdrag lör värdeminskning och utrangering O'V'Ö'N". . restvarda vud Avlkriv- r o m Ern föra ( o m boskau- beskartningsårus

ningslru (kol 5+ urgång (kol 2

Anukaifnlugl- kolS),kr minus kol 7l,kr värd., kr

nings- baskarmingslru, under baskart- proccm kr nlngsåret, kr

Avakt ivnings'öramll

TV-d urrangaringan AnskaHnings» oavskrivar resl- varde, kr varde, kr

______ ...,,i _l _ _

[___M __ i | Utrangerlng

! l kolumn 6 ingår oavskrivel rutvärdn for föliande | tillgångar tom utrangorns under beskattningsåret:

Anskaliningsår

l-- __ _

Deklarationsbilaga N 13 AVSKRIVNING PÅ INVENTARIER Deklarationsbilaga nr: Person—/0rganisationsnummer: ________ Verksamhetens beteckning (firma): ________

Minst ett av alternativen restvärdeavskrivning eller räkenskapsenlig avskrivning (alternativ 1) skall ifyllas. Anskaffningar skall på visst sätt specificeras i det allmänna räkenskapsschemat.

RESTVÄRDEAVSKRIVNING (Får användas av alla)

Inventariernas värde vid beskattningsårets ingång: Anskaffning av inventarier under året, som finns kvar i förvärvskällan vid årets slut: + Ersättning under året för avyttrade eller förlorade inventarier, som fanns vid årets början: Restbelopp: Årets avskrivning. 25 % av restbeloppet för år räknat: Inventariernas värde vid beskattningsårets utgång:

RÄKENSKAPSENLIG AVSKRIVNING (Får användas av den, vars_räkenskaper avslutas med resultat— och balansräkning)

Alternativ 1

Inventariernas nettovärde enligt balansräkningen vid beskattningsårets ingång: Anskaffning av inventarier under året, som finns kvar i förvärvskällan vid årets slut: + Ersättning under året för avyttrade eller förlorade inventarier som fanns vid årets början: - Restbelopp: Inventariernas nettovärde enligt balansräkningen* vid beskattningsårets utgång: Årets avskrivning: :

* Vid värdering av inventarierna i balansräkningen får värdet för 12 månader ej understiga 70 % av restbeloppet eller summabeloppet enligt alternativ 2 nedan, som i så fall skall ifyllas.

Alternativ 2

Inventarier, som vid utgången av beskattningsåret fortfarande tillhörde förvärvskällan, har anskaffats under;

beskattningsåret för ______ X 80 % = ______ året före beskattningsåret för ______ X 60 % = ______ andra året före beskattningsåret för ______ X 40 % = ______ tredje året före beskattningsåret för ______ X 20 % = ______ _________________________ X % : ___ _ _ _ _

Summabelopp: = ____________

Procentsatserna ovan är baserade på att räkenskapsåren omfattar 12 månader. I annat fall skall dessa ändras. Se upplysningarna.

DEKLARATIONSBILABA N 14 (Underöilaga till blankett N ZA, N sn eller N BA)

ALLMÄNT RÄKENSKAPSSCHEMA FÖR FYSISK PERSON H FL

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Personnummer: _______________________

BALANSRÄKNING ONSATYNINGSTILLGÅNGAR kORTFRiSTiGA SKULDER kassa (101) Leverantörsskulder (201) övriga likvida medel (102) Upplupna löner/sem.löner (203) Kundfordringar (103) övriga upplupna kostnader Förutbet. kostnader och och förutbetalda intäkter (ZOé) upplupna intakter (104) Garantiriskreserv (206) övriga kortfr.fordringar (105) Förskott/ a conton (207) Varulager/påg.arbeten (106) övriga kortfr. skulder (208) övriga omsättningstillg. (107) LÅNGFRISTIGA SKULDER (20?) SPARRKONTON Allmant investeringskonto (108) OBESKATTADE RESERVER Skogskonto/skogsskadekonto (109) Lagerreserv (212) Upphovsmanna/uppfinnarkonto (110) Ack. överavskrivningar (213) Allman investeringsreserv (214) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Resultatutjämningsfond (217) Långfristiga fordringar m m (113) Upphovsmannaintäkter (218) Immateriella tillgångar (114) Skogsintakter (219) Maskiner o inventarier (115) Andra obeskattade reserver Byggnader (115) _________________________ (222) Pag. ny—, till— o ombyggnad (117) _________________________ (223) Mark (118) Markanlaggningar (11?) EGET kAPITAL övriga anläggningstillgångaril20) Avsättning egenavgifter (224) Utgående kapital (225) Summa: XX Summa: XX

UTDRAG UR KAPITALKONTOT AVSEENDE MIN QNDEL I EGET KAPITAL Ingående kapital + (230) kontanta uttag inkl egna skatter — (231) övriga privatuttag - (232) kontanta insättningar + (233) övriga insättningar + (234) Min andel i bokfört resultat (235) Utgående kapital enligt balansräkningen : (236)

RESULTATRÄKNING iNlnkTER Rörelseintäkter: Försäljning + (301) öv"iga rörelseintäkter + (302) Jordbruksintäkter: Försäljning av växtprodukter + (303) Försäljning av djur och djurprodukter + (304) Försäljning av skog och skogsprodukter + (305) Jordbruksarrende + (306) övriga jordbruksintäkter + (307) Fastighetsförvaltning: Hyresintäkter + (308) övriga intäkter fastighetsförvaltning + (309) kOSlNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE nRBEiEN Rörelse: varor, material, legoarbeten m m (401) Underentreprenader, främmande tjänster w (402) Jordbruk: utsäde, handelsgodsel o andra kostnader för växtodling — (403) Foder, skummjölk o andra kostnader För djur (404) Djurinköp - (405) Främmande tjänster avseende växtodling och skog (405) övriga omkostnader För skogen (ej löner) _ (407) Fastighetsförvaltning: Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) (408) Reparationer och underhåll (40?) övriga fastighetskostnader _ (410) kOSTNADER FöR ARBETSKRQFT n n Löner —-(501) Kostnader avseende kostförmåner till anställda (502) kostnader avseende bostadsförmåner till anställda (503) Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor För ägare och närstående — (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga (506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare

och närstående (_ Resekostnader och resekostnadsersattningar till övriga (51 ) Lagstadgade arbetsgivaravgifter — (' övriga kollektiva avgifter _ ( Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal_ social verksamhet (514) övriga kostnader För arbetskraft » (515)

öVRIEn kOSTNADER Lokalkostnader hyrda lokaler:

Lokalhyror m m (601) Reparation av hyrda lokaler (602) övriga lokalkostnader (603) Jordbruksarrende, betesavgifter (604) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) (605) Energi, vatten, och oränsle (ej drivmedel) _ (606) Förörukningsmaterial o förörukningsinventarier (607) Kontorsmateriel, trycksaker w (608) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (60?) Diverse främmande tjänster » (610) Telefon, postbefordran (611) Personbilskostnader: leasing — (612) - reparation/underhåll — (613) — drivmedel,skatt, Försäkring m m — (614) övriga fordonskostnader: _ leasing (615) - reparation/underhåll (616) » drivmedel,skatt, försäkring m m (617) Frakter och transporter (518) Representation, avdragsgill (519) Representation, icke avdragsgill — (620) övriga speciella försäljningskostnader _ (621) Reklam, PR (522) kundförluster/återvunna kundfordringar (623) Försäkringspremier och övriga riskkostnader (624 Speciella förvaltningskostnader (625) Speciella kostnader för forskning och utveckling » (626) Diverse kostnader (627) Fastighetskostnader Energi, vatten, renhållning och bränsle _ (628) Reparation och underhåll _ (62?) övriga fastighetskostnader — (630) För ny— tillw eller ombyggnad av anläggningstillgang har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650) AVSKRIVNINBAR Maskiner och inventarier (701) Byggnader och övrig fast egendom — (702) Immateriella tillgångar (703) FINANSIELLA INTAkTER OCH kOSTNnDER M M Utdelning på aktier o andelar + (706) Ränteintäkter o andra finansiella intäkter + (707) Räntekostnader o andra finansiella kostnader (708) EXTRAORDINÄRA iNTökTER OCH kOSTNADER Vinst vid avyttring av maskiner, inventarier m m + (709) Vinst vid avyttring av fastigheter + (710) Vinst vid avyttring av värdepapper + (711) Statliga och kommunala bidrag + (712) övriga erhållna bidrag och gåvor + (714) Diverse extraordinära intäkter + (715) Förlust vid avyttring av maskiner, inventarier m m — (716) Förlust vid avyttring av fastigheter — (717) Förlust vid avyttring av värdepapper (718) övriga lämnade bidrag och gåvor (720) Diverse extraordinära kostnader - (721)

BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring lagerreserv (722) Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan (723) Avsättning till allmän investeringsreserv (725) Avsättning till annan fond: ______________ — (726) Ianspråktaget belopp från allmän investeringsreserv + (728) ianspråktaget belopp från annan fond: _______________ + (729) Avskrivning mot allmän investeringsreserv eller annan fond— (730) Återföring allmän investeringsreserv eller annan fond + (732) Avsättning resultatutjämningsfond — (733) Återföring resultatutjämningsfond + (734) Avsättning upphovsmannakonto - (735) Återföring upphovsmannakonto + (736) Avsättning Skogskonto (737) Aterföring skogskonto + (738) övriga bokslutsdispositioner (739) Redovisat resultat (900)

)!

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINBAR Under året har anläggningstillgångar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INköPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SÅLDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMEYGGNAD AV MARKANLAGGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINBAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OHBYEGNAD

AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

DEKLARATIONSBILAGA N 15

(Underbilaga till blankett N SA, N 60 eller N 90)

ALLMÄNT RÄKENSKAPSSCHEMA FÖR JURIDISK PERSON

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn ___________________________________________ Organisationsnummer __________________

BALANSRAKNINB OMSATTNINGSTILLGANGAR RORTFRISTIGA SKULDER Kassa (101) Leverantorsskulder (201) övriga lileda medel (102) Skatteskulder (202) Kundfordringar (103) Upplupna löner/sem.löner (203) Förutbet. kostnader och övriga upplupna kostnader upplupna intäkter (104) och förutbetalda intäkter (204) övriga kortfr.fordringar (105) Tantiem (205) Varulager/päg.arbeten (106) Garantiriskreserv (206) övriga omsättningstillg. (107) Förskott/a conton (207) övriga kortfr. skulder (208) SPARRKONTON Investeringsfond (111) LÅNGFRISTIGA SKULDER Andra fonder (112) Avsätt till pensioner (210) Andra längfr. skulder (211) ANLABGNINESTILLGÅNGAR Långfristiga fordringar m m (113) OBESKATTADE RESERVER Immateriella tillgångar (114) Lagerreserv (212) Maskiner o inventarier (115) Ack. överavskrivningar (213) Byggnader (116) Allmän investeringsfond (215) Pag. ny—, till— o ombyggnad (117) Särskild investeringsfond (216) Mark (118) Resultatutjamningsfond (217) Markanläggningar (119) InternVinstkonto (220)

övriga anläggningstillgångar(120)

Andra obeskattäde reserver

Summa:

..,—__._.__...___.___.___..__.__._._._______.__..___ (222)

———_—u——»»»—ww———w——_———— (223)

EEE? kAPiTAL Aktiekapital (226)

övrigt eget kapital (227)

Redovisat resultat (228) XX Summa: XX

RESULTATRÄKNING

INTAKTER Rörelseintäkter: Försäljning övriga rörelseintäkter Jordbruksintäkter: Försäljning av växtprodukter Försäljning av djur och djurprodukter Försäljning av skog och skogsprodukter Jordbruksarrende övriga jordbruksintäkter Fastighetsförvaltning: Hyresintäkter övriga intäkter fastighetsförvaltning

KOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRAMMAND Rörelse: Varor, material, legoarbeten m m Underentreprenader, främmande tjänster Jordbruk:

E AREETEN

+ +

+ + + + +

+ +

utsäde, handelsgödsel o andra kostnader för växtodling — Foder, skummjölk o andra kostnader för d Djurinköp Främmande tjänster avseende växtodling o övriga omkostnader för skogen (ej löner)

Fastighetsförvaltning:

Energi, vatten, renhållning och bränsle Reparationer och underhåll

övriga fastighetskostnader

KOSTNADER FöR ARBETSKRAFT M M Löner Kostnader avseende kostförmaner till anstäl Kostnader avseende bostadsförmåner till ans Traktamenten och faktiska kostnader för kos under tjänsteresor för ägare och närstående Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar och närstående Resekostnader och resekostnadsersättningar Lagstadgade arbetsgivaravgifter

övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig social verksamhet övriga kostnader för arbetskraft

jur

ch skog

(ej drivmed

lda tällda t och logi

till ägare

till övriga

personalm

El)

(301) (302)

(303) (304) (305) (306) (307)

(308) (309)

(401) (402)

(403) (404) (405) (406) (407)

(408) (409) (410)

1501) (502) (503) (504)

(506)

öVRIGA kOSTNADER Lokalkostnader hyrda lokaler:

Lokalhyror m m (601) Reparation av hyrda lokaler (602) övriga lokalkostnader (603) Jordbruksarrende, betesavgifter — (604) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) (605) Energi, vatten, och bränsle (ej drivmedel) (606) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier - (607) kontorsmateriel, trycksaker — (608) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (60?) Diverse Främmande tjänster - (610) Telefon, postbefordran (611) Personbilskostnader: leasing — (612) — reparation/underhåll (613) drivmedel,skatt, försäkring m m — (616) övriga fordonskostnader: _ leasing — (615) — reparation/underhåll - (616) drivmedel,skatt, försäkring m m (617) Frakter och transporter (618) Representation, avdragsgill (619) Representation, icke avdragsgill — (620) övriga speciella försäljningskostnader (621) Reklam, PR (622) kundförluster/återvunna kundfordringar (623) Försäkringspremier och övriga riskkostnader — (624) Speciella förvaltningskostnader - (625) Speciella kostnader för forskning och utveckling (626) Diverse kostnader — (627) Fastighetskostnader Energi, vatten, renhållning och bränsle (628) Reparation och underhåll — (629) övriga fastighetskostnader (630) För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgang har uttagits varor ochfeller nedlagts lönekostnader m m. + (650) AVSKRIVNINBAR Maskiner och inventarier (701) Byggnader och övrig fast egendom — (702) Immateriella tillgångar — (703)

FINANSIELLA INTÄKTER OCH kOSTNADER M M Utdelning på aktier o andelar + (706) Ränteintäkter o andra finansiella intäkter + (707) Räntekostnader o andra finansiella kostnader (708) EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER Vinst vid avyttring av maskiner, inventarier m m + (709) Vinst vid avyttring av fastigheter + (710) Vinst vid avyttring av värdepapper + (711) * Statliga och kommunala bidrag + (712) Erhållna koncerbidrag + (713) övriga erhållna bidrag och gåvor + (714) Diverse extraordinära intäkter + (715) Förlust vid avyttring av maskiner, inventarier m m — (716) Förlust Vid avyttring av fastigheter (717) Förlust vid avyttring av värdepapper — (718) Lämnade koncernbidrag (719) övriga lämnade bidrag och gåvor (720)

BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring lagerreserv (722) Skillnad mellan bokförd avskrivning.och avskrivning enligt plan (723) Avsättning till allmän investeringsfond — (724) Avsättning till annan fond: ______________ (726) Ianspråktaget belopp från allmän investeringsfond + (727) Ianspraktaget belopp från annan fond: _______________ + (729) Avskrivning mot allmän investeringsfond eller annan fond (730) Återföring allmän investeringsfond eller annan fond + (731) Avsättning resultatutjämningsfond (733) Aterföring resultatutjämningsfond + (734) övriga bokslutsdispositioner (739) Skatter (740) Redovisat resultat : (900)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINGAR Under året har anläggningstillgangar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (955)

övriga maskiner och inventarier (959)

SALDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINEAR AVSEENDE NY", TILL—, ELLER OMBYGGNAD AV HARKANLAGGNINB (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL-, ELLER OMRYBGNAD ' AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

DEKLARATIONSBILAGA N 16 (Underbilaga till blankett N ZA, N SA eller N 80)

SÄRSKILD FÖRVÄRVSKÄLLA

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ________________________ Förvärvskällans namn/beteckning (firma): _________________________ Räkenskapsårets omfattning:

Kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art ____________________________________________ Om verksamheten är hänförlig till inkomstslaget rörelse skall anges hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna: Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

fiT—år"»EEERETIIWIIEE—åVai/HEiäRåteETZZIZZ: _____________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________ N IO

" _________________ " ___________

***i********************************************%*********f****** SPECIFIKATION Bokförda intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner som är att hänföra till denna förvärvskälla och som ingår i det allmänna räkenskapsschemats resultaträkning.

INTÄKTER Rörelseintäkter: Försäljning + (301) övriga rörelseintäkter + (302) Jordbruksintäkter: Försäljning av växtprodukter + (303) Försäljning av djur och djurprodukter + (304) Försäljning av skog och skogsprodukter + (305) Jordbruksarrende + (306) övriga jordbruksintäkter + (307) Fastighetsförvaltning: Hyresintäkter + (308) övriga intäkter fastighetsförvaltning + (309) KOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRAMMANDE ARBETEN Rörelse: Varor, material, legoarbeten m m (401) Underentreprenader, främmande tjänster (402) Jordbruk: Utsäde, handelsgödsel o andra kostnader för växtodling — (403) Foder, skummjölk o andra kostnader för djur (404) Djurinköp (405) Främmande tjänster avseende växtodling och skog - (406) övriga omkostnader för skogen (ej löner) - (407)

Fastighetsförvaltning: Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) (408) Reparationer och underhåll (409) övriga fastighetskostnader (410)

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT M M

Löner (501) Kostnader avseende kostförmåner till anställda (502) Kostnader avseende bostadsförmåner till anställda (503) Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående » (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505)

Schablonmässiga traktamenten till övriga » 506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (506) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående — (510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga " (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter _ 512) övriga kollektiva avgifter * (513) Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet — (514) övriga kostnader för arbetskraft (515)

öVRIGA KOSTNADER Lokalkostnader hyrda lokaler:

Lokalhyror m m — (601) Reparation av hyrda lokaler — (602) övriga lokalkostnader " (603) Jordbruksarrende, betesavgifter (604) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) » (605) Energi, vatten, och bränsle (ej drivmedel) = (606) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier " (60?) Kontorsmateriel, trycksaker (608) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (609) Diverse främmande tjänster (610) Telefon, postbefordran * (611) Personbilskostnader: leasing _ (612) reparation/underhåll — (613) drivmedel,skatt, försäkring m m _ (614) övriga fordonskostnader: leasing (615) — reparation/underhåll (616) drivmedel,skatt, försäkring m m » (617) Frakter och transporter (618) Representation, avdragsgill (619) Representation, icke avdragsgill _ (670) övriga speciella försäljningskostnader (621) Reklam, PR (622) Kundförluster/återvunna kundfordringar (623) Försäkringspremier och övriga riskkostnader — (624) Speciella förvaltningskostnader .625) Speciella kostnader för forskning och utveckling _ (626) Diverse kostnader (627) Fastighetskostnader Energi, vatten, renhållning och bränsle _ (628) Reparation och underhåll (62?) övriga kostnader » (630)

För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650)

AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier Byggnader och övrig fast egendom Immateriella tillgångar

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER M M Utdelning på aktier o andelar Ränteintäkter o andra finansiella intäkter Räntekostnader o andra finansiella kostnader

EXTRAORDINARA INTÄKTER OCH KOSTNADER Vinst vid avyttring av maskiner, inventarier m m Statliga och kommunala bidrag övriga erhållna bidrag och gåvor Diverse extraordinära intäkter Förlust vid avyttring av maskiner, inventarier m m övriga lämnade bidrag och gåvor Diverse extraordinära kostnader

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring lagerreserv

Skillnad mellan bokförd avskrivning och

avskrivning enligt plan

Avsättning till allmän investeringsreserv

Avsättning till annan fond: ______________ Ianspråktqaget belopp från allmän investeringsreserv Ianspråktaget belopp från annan fond: _______________

+ +

| +.++ +

+ +

Avskrivning mot allmän investeringsreserv eller annan fond— Återföring allmän investeringsreserv eller annan fond Avsättning resultatutjämningsfond

Aterföring resultatutjämningsfond Avsättning upphovsmannakonto Aterföring upphovsmannakontb Avsättning Skogskonto Återföring skogskonto övriga bokslutsdispositioner

Förvärvskällans resultat

"+! + |+ |?

(701) (702) (703)

(706) (707) (708)

(709) (712) (714) (715) (716) (720) (721)

(722)

(723) (725) (726) (728) (729) (730) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (900)

INKOMST AV ANNAN FASTIGHET Förvärvskällans resultat enligt ovanstående specifikation

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + Värdet av produkter för privat bruk + Bostadsförmån enligt ortens pris + Bilförmån enligt RSVs anvisning + Andra privata förmåner, t ex el, eldningsolja o telefon + I räkenskaperna bokfört värde av förmåner enligt ovan — kostnader, som upptagits i ovanstående specifikation men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. + I denna förvärvskälla bokförda avskrivningar +

(900)

_(901)

(902) (903) (904) (905) (907)

(999)

(910)

I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar:

Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12 Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 " Naturtillgångar enl utredning

Särskilt investeringsavdrag _ — övriga yrkanden enl särskild bilaga

FöRSKdUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Av årets kostnad förskjuts +

Föregående år förskbts , . därav förskjuts ytterligare ett år +

Kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret

Fastighetens inkomst :

Härav belöper på min andel Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926) Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ Sjukpenning + Nettointäkt statligt av förvärvskällan :

Avgår: Procentavdrag + Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan :

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner.

(911) (912) (913) (914)

(917) (921)

(816)

(817) (818)

(927) (931) (932)

Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

lämnas enligt

INKOMST AV RÖRELSE ELLER JORDBRUKSFASTIBHET Förvärvskällans resultat enligt ovanstående specifikation (900)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvSkälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Värdet av produkter för privat bruk enligt utredning + (902) Bostadsförmån enligt RSVs anvisning (endast jordbruk) + (903) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (904) Andra privata förmåner, t ex el, eldningsolja o telefon + (905) I räkenskaperna bokfört värde av förmåner enligt ovan (907) kostnader, som upptagits i ovanstående specifikation men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. + (999) I denna förvärvskälla bokförda avskrivningar + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 (911) Byggnader enl bilaga N 12 (912) harkanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 — (913) Naturtillgångar enl utredning (914) Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdrag) enl bilaga— (915) I räkenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (916) Särskilt investeringsavdrag . .- (917) Forskningsavdrag, (endast i inkomstslaget rörelse) (918) Exportkreditavdrag, (endast i inkomstslaget rörelse) (919) övriga yrkanden enl särskild bilaga (921) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926) Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ' : . —-, »? (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) - (930) Sjukpenning -+ (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932)

Tillkommer: Hin andel av forskningsavdrag (endast rörelse)+ (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan = (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

___-..—.__..._.____.___._..__.__._.____ ___—___...___.. ___—__..____

FÖRHÖGENHET I DENNA FÖRVÄRVSKÄLLA

Förvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång. (Vid rörelse och jordbruk enl K4 och för annan fastighet taxeringsvärde + värdet av övriga tillgångar _ skulder):

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel:

Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bokslutstidpunkten — 31.12 Uttag mellan bokslutstidpunkten * 31.12

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret: Insättningar mellan 31.12 bokslutstidpunkten Uttag mellan 31.12 — bokslutstidpunkten Summa Skattepliktigt förmögenhetsvarde:

(För inkomstslagen rörelse och jordbruksfastighet upptas endast 30% av summan ovan)

DELÄGARE M FL I FÖRVÄRVSKALLAN

|

— (941) + (942)

(943)

( förvärvskällan finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del i rörelsens inkomst före avsättning för egenavgifter och i rörelsens förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt kommunalt Förmögenhet (945) _______

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN

Rörelse: Fastigheter (omsättningstillgång) Lageraktier Pågående arbeten övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans)

Jordbruk: Lager av köpta varor och förnödenheter Djurbestånd, värde enl RSVs anvisning Annat producerat lager

Summa

(950) (951) (952) (953)

(957)

DEKLARATIONSBILABA N 17 (Underbilaga till blankett N SA, N öA eller N 9A)

SÄRSKILD FÖRVÄRVSKÄLLA

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Organisationsnummer/registreringsnummer till mvs _________________ Förvärvskällans namn/beteckning (firma): _________________________ Räkenskapsårets omfattning:

kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art _____________________________________________ Om verksamheten är hänförlig till inkomstslaget rörelse skall anges hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna: Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

Eranschkod (ifylles av myndigheten) ______________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________

u u

n "

Summa:

*****************************************************************

SPECIFIKATION Bokförda intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner som är att hänföra till denna förvärvskälla och som ingår i det allmänna räkenskapsschemats resultaträkning.

INTAkTER Rörelseintäkter: Försäljning + (301) övriga rörelseintäkter + (302) Jordbruksintäkter: Försäljning av växtprodukter + (303) Försäljning av djur och djurprodukter + (304) Försäljning av skog och skogsprodukter + (305) Jordbruksarrende + (306) övriga jordbruksintäkter + (307) Fastighetsförvaltning: Hyresintäkter + (308) övriga intäkter fastighetsförvaltning + (309)

ROSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE AREETEN Rörelse: Varor, material, legoarbeten m m » (401) Underentreprenader, främmande tjänster (402) Jordbruk: Utsäde, handelsgödsel o andra kostnader för växtodling (403) Foder, skummjölk o andra kostnader för djur (404) Djurinköp (405) Främmande tjänster avseende växtodling och skog — (406) övriga omkostnader för skogen (ej löner) & (407) Fastighetsförvaltning: Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) — (408) Reparationer och underhåll (409) övriga fastighetskostnader » (410) kOSTNADER FöR ARBETSkRAFT M M Löner (501) kostnader avseende kostförmåner till anställda (502) kostnader avseende bostadsförmåner till anställda _ (503) Traktamenten och faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor för ägare och närstående — (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga (506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare

och'närstående (510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter » (512) övriga kollektiva avgifter # (513) Utbildning, sjuk— och hälsoVård samt övrig personal— social verksamhet 4— (514) övriga kostnader för arbetskraft (515)

bVRIBA kOSTNADER Lokalkostnader hyrda lokaler:

Lokalhyror m m (601) Reparation av hyrda lokaler i— (602) övriga lokalkostnader (603) Jordbruksarrende, betesavgifter — (604) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) (605) Energi, vatten, och bränsle (ej drivmedel) (606) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier (607) kontorsmateriel, trycksaker _ (608) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (609) Diverse främmande tjänster _ (610) Telefon, postbefordran — (611) Personbilskostnader: * leasing — (612) reparation/underhåll (613) " drivmedel,skatt, försäkring m m (614) övriga fordonskostnader: " leasing (615) reparation/underhåll (616) _ drivmede1,skatt, försäkring m m (617) Frakter och transporter (618) Representation, avdragsgill (619) Representation, icke avdragsgill (620) övriga speciella försäljningskostnader (621) Reklam, PR _ (622)

kundförluster/återvunna kundfordringar Försäkringspremier och övriga riskkostnader

Speciella förvaltningsk

ostnader

Speciella kostnader för forskning och utveckling Diverse kostnader Fastighetskostnader

Energi, vatten, renhållning och bränsle Reparation och under övriga fastighetskos

För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m.

AVSkRiVNINEAR Maskiner och inventarie Byggnader och övrig fas Immateriella tillgångar

håll tnader

r t egendom

FINANSIELLA INTÄKTER OCH kOSTNADER M M Utdelning på aktier o a ndelar Ränteintäkter o andra finansiella intäkter finansiella kostnader

Räntekostnader o andra

EXTRAORDINARA INTAkTER Vinst vid avyttring av Statliga och kommunala Erhållna koncerbidrag övriga erhållna bidrag Diverse extraordinära i

OCH kOSTNADER

maskiner, bidrag

och gåvor ntäkter

inventarier 111 m

Förlust vid avyttring av maskiner, inventarier m m Lämnade koncernbidrag övriga lämnade bidrag 0 Diverse extraordinära k

BOkSLUTSDISPOSITIONER Förändring lagerreserv

ch gåvor ostnader

Skillnad mellan bokförd avskrivning och

avskrivning enligt plan Avsättning till allmän

Ianspråktaget belopp från annan fond: _______________ Avskrivning mot allmän investeringsfond eller annan fond Aterföring allmän investeringsfond eller annan fond Avsättning resultatutjämningsfond

Återföring resultatutjämningsfond

investeringsfond Avsättning till annan fond: ______________ Ianspråktaget belopp från allmän investeringsfond

övriga bokslutsdispositioner

Förvärvskällans resulta t

( + +-+4>+ + +

+ I+ |+-+)

((

(623) (624) (625) (626) (627)

(628) (629) (630)

(650)

(701) (702) (703)

(706) (707) (708)

(709) (712) (713) (714) (715) (716) (719) (720) (721)

(722)

(723) (724) (726) (727) (729) (730) (731) (733) (734) (739) (900)

INKOMST AV ANNAN FASTIGHET

Förvärvskallans resultat enligt ovanstående specifikation (900) Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) kostnader, som upptagits i ovanstående specifikation men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen. + (999) I denna förvärvskälla bokförda avskrivningar + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 m (911) Byggnader enl bilaga N 12 — (912) Markanlaggningar/täckdikningsanläggningar enl bil N 11 — (913) Naturtillgångar enl utredning (914) Särskilt investeringsavdrag (917) övriga yrkanden enl särskild bilaga (921) FöRSkJUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Av årets kostnad förskjuts + (816) Föregående år försköts (817) därav förskjuts ytterligare ett år + (818) kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret (819) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige ( en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

INKOMST AV RÖRELSE ELLER JORDBRUKSFASTIGHET Förvärvskallans resultat enligt ovanstående specifikation (980)

Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) kostnader, som upptagits i ovanstående specifikation men för vilka avdrag ej medges vid inkömsttaxeringen. + (999) I denna förvärvskälla bokförda avskrivningar + (910) I denna förvärvskälla vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar: Inventarier m m enl bilaga N 13 — (911) Byggnader enl bilaga N 12 (912) Markanlaggningar/täckdikningsanlaggningar enl bil N 11 (913) Naturtillgångar enl utredning _ (914) Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdrag) enl bilaga— (915) I rakenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (916) Särskilt investeringsavdrag (917) Forskningsavdrag, (endast 1 inkomstslaget rörelse) (918) Exportkreditavdrag, (endast i inkomstslaget rörelse) - (919) Avdrag för lämnad aktieutdelning enl bilaga _ (920) övriga yrkanden enl särskild bilaga (921) Nettointäkt statligt av förvärvskallan (932)

Tillkommer: Forskningsavdrag enl ovan (endast rörelse) + (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan :

/_/Verksamheten har bedriVits ) flera kommuner, Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon fdrvarvskalla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn imynd.anteckn.) Belopp

(936)

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN

Rörelse:

Fastigheter (omsättningstillgang) (950) Lageraktier (951) Pågående arbeten (952) övriga lagertillgangar (inventerat varde efter inkurans) (953) Jordbruk:

Lager av köpta varor och förnödenheter 1954) Djurbestand, varde enl RSVs anVisning (955) annat producerat lager (955)

Summa (957)

KOMMISSIONEN HAR ÖVERVÄBT ALTERNATIVA DEKLARATIONSELANKETTER FÖR DEM SOM QVSLUTAR MED ÅRSBOKSLUT. DESSA BLANKETTER INNEHÅLLER SPECIFIKATION AV INTÄKTER OCH KOSTNADER M M ENDAST PÅ FÖRVÄRVS— KÄLLENIVÅ. ENLIGT DETTA ALTERNATIV ERSÄTTS OVANSTÅENDE A—BLANKET— TER MED NEDANSTÅENDE B—BLANKETTER VARVID DESSUTOM BLANKETTERNA N 14, N15, N 16 OCH N 17 BORTFALLER.

|!- |1""|( lr '

HM .-'.- 1 IF - ldr (e- 'å'-" .).) i») ,'(-

' _' i . ,

(' -'

ir? ( , , " .nu-anno. , i

,1-

.) (",.

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av ANNAN FASTIGHET, för den vars räkenskaper avslutas med resultaträkning och balans— räkning. (Den som vill redovisa inkomsten kontantmässigt skall dock använda blankett N 1)

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Personnummer ________________________________________ Den skattskyldiges namn ________________________________________ Räkenskapsåret omfattning:

kalenderåret 198

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________ _________________ Summa. ——_'_——__—_

************************”!***!—********************************Q***

BALANSRÄKNINB (Omfattar räkenskaperna även inkomstslaget rörelse eller jordbruk redovisas balansräkningen pa blankett NSB eller NBB)

OHSATTNINGSTILLEÅNGAR kORTFRISTIGA SKULDER kassa (101) Leverantörsskulder (201) övriga likvida medel (102) Upplupna löner/sem.löner (203) Hyresfordringar (103) övriga upplupna kostnader Förutbet. kostnader och och förutbetalda intäkter (204) upplupna intäkter (104) övriga kortfr. skulder (208) övriga kortfr.fordringar (105) Varulager (106) LÅNGFRISTIBA SKULDER (209) övriga omsättningstillg. (107)

OBESkATTADE RESERVER ANLAGGNINBSTILLGÅNGAR Lagerreserv (212) Långfristiga fordringar mm (113) Ackumulerade överavskrivn (213) Maskiner o inventarier (115) Andra Obeskattade reserver Byggnader (116) ______________________ (222) P39. ny—, till— o ombyggnad (117) ______________________ (223) Mark (118) Harkanläggningar (119) EGET kAPITAL övriga anläggningstillgångar(120) Utgående kapital (225) Summa: XX Summa: XX

UTDRAG UR KAPITALKONTOT AVSEENDE MIN ANDEL I EGET KAPITAL

Ingående kapital + (230) kontanta uttag inkl egna skatter (231) övriga privatuttag (232) kontanta insättningar + (233) övriga insättningar + (234) Min andel i bokfört resultat (235) Utgående kapital enligt balansräkningen = (236)

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster samt naturaförmåner m m, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte

är skattepliktiga — (902) Icke avdragsgill representation + (904) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för

vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar — (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla — (910) SUMMA INkOMST AV FASTIGHET, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) Särskilt investeringsavdrag — (913) övriga yrkanden enl särskild bilaga » (917) FöRSkJUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Av årets kostnad förskjuts + (816) Föregående år försköts (817) därav förskjuts ytterligare ett år + (818) kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret — (819) Fastighetens inkomst : (922) Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926) Avgår, ej avdragsgill del :lJlQQ (927) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

FöRHöBENHET Nettoförmögenheten i hela förvärvskällan vid räkenskapsårets utgång: (Taxeringsvärde + värdet av övriga tillgångar — skulder) (937)

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938)

Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bokslutstidpunkten — 31.12 + (939)

Uttag mellan bokslutstidpunkten — 31.12 — (940) Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret: insättningar mellan 31.12 — bokslutstidpunkten (941) Uttag mellan 31.12 — bokslutstidpunkten + (942) Skattepliktigt förmögenhetsvärde: = (944)

ANDRA DELÄEARE I FASTIGHETEN

I fastigheten finns nedan angivna delägare, som har del i fastighetens inkomst och förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt Kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOMST AV FASTIGHET

INTÄKTER EXKLUSIVE NATURAFöRMANER Hyresinkomster + (302) övriga inkomster + (303) NATURAFöRMÅNER M M Värdet av produkter för privat bruk + (310) Bostadsförmån enligt ortens pris + (311) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (312) Andra privata förmåner, t ex el, eldningsolja 0 telefon + (313) kOSTNADER FöR ARBETSkRAFT M M

Löner (501) Kostnader avseende kostförmåner till anställda (502) kostnader avseende bostadsförmåner till anställda - (503) Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505)

Schablonmässiga traktamenten till övriga — (506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående — (510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga — (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (512) övriga kollektiva avgifter — (513) Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet — (514) övriga kostnader för arbetskraft _ (515)

REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Totalkostnad för reparationer och underhåll under året (620) öVRIGA kOSTNADER Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) (604) Personbilskostnader: leasing — (609) reparation/underhåll (610) drivmedel,skatt, försäkring m m — (611) Hyresförluster/återvunna hyresfordringar (618) Bokföring, porto, telefon, försäkring o revision — (621) Andra övriga kostnader — (622) För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650) AVSkRIVNINGAR/NEDSkRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 — (701) Byggnader enl bilaga N 12 (702) Harkanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 — (703) Naturtillgångar enl utredning (704) Förändring lagerreserv (712) RANTEkOSTNADER FöR FASTIGHET — (708)

SUMMA INKOMST AV FASTIGHET ENLIGT OVAN : (911)

DEKLARATIONSBILAEA N 38

Deklarationsbilaga för aktiebolag, ekonomisk förening och annan juridisk person, som inte är skattskyldig för förmögenhet. Redovisning av inkomst av ANNAN FASTIGHET.

(Rätt föreligger även för juridisk person att redovisa inkomsten i förvärvskällan kontantmässigt om Så skett tidigare beskattnings— år.I sådant fall används blankett N 1.)

ALLMÄNNA UPPGIFTER Organisationsnummer Den skattskyldiges namn ________________________________________ Räkenskapsåret omfattning: kalenderåret 198_

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________

Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla:

Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________ _________________ Summa: ___-_—-____

***åéi-i-if—K-****l—******************f*********i******l******ii*****i*

BALANSRÄKNING (Omfattar räkenskaperna även inkomstslaget rörelse eller jordbruk redovisas balansräkningen på blankett N68 eller N9B)

OMSATTNINGSTILLGANGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kassa (101) Leverantörsskulder (201) ovriga likvida medel (102) Skatteskulder (202) Hyresfordringar (103) Upplupna löner/sem.löner (203) Förutbet. kostnader och övriga upplupna kostnader upplupna intäkter (104) och förutbetalda intäkter (204) övriga kortfr.fordringar (105) Tantiem (205) Varulager (106) övriga kortfr. skulder (208) övriga omsättningstillg. (107) LANGFRISTIGA SKULDER ANLÄGGNINGSTILLGANBAR Avsatt till pensioner (210) Långfristiga fordringar m m (113) Andra långfr. skulder (211) Maskiner o inventarier (115) Byggnader (116) OBESKATTADE RESERVER Påg. ny—, till— o ombyggnad (117) Lagerreserv (212) Mark (113) Ack. överavskrivningar (213) Markanläggningar (119) Andra obeskattade reserver övriga anläggningstillgångart120) _________________________ (222) _________________________ (223) EGET kAPITAL Aktiekapital (226) övrigt eget kapital (227) Redovisat resultat (228)

Summa: XX

ll

xi) xu

Summa:

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna+ (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga (902) Svenska allmänna skatter + (903) Icke avdragsgill representation + (904) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906 ) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar — (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla (inklusive kostnader som belöper på fastighet/fastighetsdel som skall schablontaxeras) + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla (910) SUMMA INkOHST AV FASTIGHET, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) Särskilt investeringsavdrag (913) övriga yrkanden enl särskild bilaga — (917) FöRSKJUTNA REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Av årets kostnad förskjuts + (816) Föregående år försköts (817) därav förskjuts ytterligare ett år + (818) Kvarvarande belopp från andra året före beskattningsåret — (819) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt

följande: Kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp (936)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOHST AV FASTIGHET

INTAkTER Hyresinkomster övriga inkomster

KOSTNADER FöR ARBETSKRAFT M M Löner kostnader avseende kostförmåner till anställda kostnader avseende bostadsförmåner till anställda Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga Lagstadgade arbetsgivaravgifter

övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet övriga kostnader för arbetskraft

REPARATIONS— OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER Totalkostnad för reparationer och underhåll under året

öVRIEA kOSTNADER Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) Personbilskostnader:

— leasing — reparation/underhåll drivmedel,skatt, försäkring m m Hyresförluster/återvunna hyresfordringar Bokföring, porto, telefon, försäkring o revision Andra övriga kostnader

För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m.

AVSKRIVNINGAR/NEDSKRIVNINBAR Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12 harkanlaggningar/tackdikningsanläggningar enl bilaga N 11 Naturtillgångar enl utredning Förändring lagerreserv

RANTEKOSTNADER FöR FASTIGHET

SUMMA INKOMST AV FASTIGHET ENLIGT OVAN

+ (302) + (303)

— (501) (502) (503)

(504) (5067

— (503)

(510) — (511) (512) (513)

(514) — (515)

(620)

(604)

(609) (610) — (611)

(618) _ (621) (622)

news-ati '1313 4:11,ng )

DEKLARATIONSBILAGA N SB

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag och oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av RöRELSE, vars räkenska_ per avslutas med resultaträkning och balansräkning.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn ___________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ________________________

Rörelsens namn(firma) _____________

Räkenskapsårets omfattning: kalenderåret 198

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art Ange hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna:

Vara/tjänst

Procentuell andel i försäljningen

Branschkod (ifylles av myndigheten) ______________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _____________

"

taxeringsvärde ___________ »

_-__ ___—_______ u

*****************å*****************************************%*****

BALANSRAKNINB OMSATTNINGSTILLBÅNGAR kassa (101) övriga likvida medel (102) kundfordringar (103) Förutbet. kostnader och upplupna intäkter (104) övriga kortfr.fordringar (105) Varulager/påg.arbeten (106) övriga omsättningstillg. (107) SPARRKONTON Allmänt investeringskonto (108) Skogskonto/skogsskadekonto (109) Upphovsmanna/uppfinnarkonto (110)

ANLAGGNINGSTILLBÅNGAR Långfristiga fordringar m m (113) Immateriella tillgångar (114) Maskiner o inventarier (115) Byggnader (116) Påg. ny—, till— o ombyggnad (117) Mark (118) harkanläggningar (119)

övriga anläggningstillgångar(120)

Summa: XX

kORTFRISTIGA SkULDER Leverantörsskulder- (201) Upplupna löner/sem.löner (203) övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (204) Garantiriskreserv (206) Förskott/ a conton (207) övriga kortfr. skulder (208) LÅNGFRISTIGA SKULDER (209) DBESKATTADE RESERVER Lagerreserv (212) Ack. överavskrivningar (213) Allmän investeringsreserv (214) Resultatutjämningsfond (217) Upphovsmannaintäkter (218) Skogsintäkter (219) Andra obeskattade reserver _________________________ (222)

_________________________ (223) EGET KAPITAL

Avsättning egenavgifter (224) Utgående kapital (225)

Summa: XX

UTDRAG UR KAPITALKONTOT AVSEENDE MIN ANDEL I EGET KAPITAL Ingående kapital + (230) Kontanta uttag inkl egna skatter _ (231) övriga privatuttag (232) Kontanta insättningar + (233) övriga insättningar + (234) Min andel i bokfört resultat (235) Utgående kapital enligt balansräkningen : (236)

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster samt naturaförmåner m m, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna + (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte

är skattepliktiga _ (902) Icke avdragsgill representation + (904) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för

vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till

annan förvärvskälla + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till annan förvärvskälla - (910) SUMMA INkOMST AV RÖRELSE, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) I räkenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (912) Särskilt investeringsavdrag — (913) Forskningsavdrag » (914) Exportkreditavdrag _ (915) övriga yrkanden enl särskild bilaga _ (917) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923) kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926)

Avgår, ej avdragsgill del :1_QQQ — (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) - (930) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan

Tillkommer: Min andel av forskningsavdrag + Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan =

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

FöRMöGENHET Förvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsårets utgång enligt deklarationsbilaga k 4: (937)

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: (938)

Vid brutet räkenskapsår som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bokslutstidpunkten — 31.12 + (939) Uttag mellan bokslutstidpunkten 31.12 (940)

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

Insättningar mellan 31.12 bokslutstidpunkten " (941) Uttag mellan 31.12 bokslutstidpunkten + (942) Summa : (943) Skattepliktigt förmögenhetsvärde (302 av summan ovan): (944)

DELAGARE M FL I RöRELSEN

I rörelsen finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del i rörelsens inkomst före avsättning

Namn Person/org.nr Statligt kommunalt Förmögenhet (945)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOMST AV RÖRELSE

INTÄKTER EXkLUSIVE NATURAFöRMÅNER + (301) NATURAFöRMANER M M Värdet av produkter för privat bruk + (310) Bilförmån enligt RSVs anvisning + (312) övriga förmåner ______________ + (313)

kOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE ARBETEN Varor, material, legoarbeten m m (401) Underentreprenader, främmande tjänster — (402)

KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT M M

Löner (501) kostnader avseende kostförmåner till anställda (502) Kostnader avseende bostadsförmåner till anställda - (503) Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående (504) Tjänsteresor, antal dagar: (505)

Schablönmässiga traktamenten till övriga (506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående (510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga » (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (512) övriga kollektiva avgifter (513) Utbildning, sjuk— och hälsovärd samt övrig personal— social verksamhet (514) övriga kostnader för arbetskraft (515) öVRIBA KOSTNADER Lokalhyror m m (601) Reparation av hyrda lokaler — (602) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) — (603) Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) (604) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier _ (605) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (606) Diverse främmande tjänster (607) Telefon, postbefordran w (608) Personbilskostnader:

leasing (609) reparation/underhåll — (610)

drivmedel,skatt, försäkring m m _ (611) övriga fordonskostnader:

_ leasing » (612) — reparation/underhåll » (613)

drivmedel,skatt, försäkring m m (614) Frakter, transporter (615) Avdragsgill representation (616) Reklam, annonser (617) Kundförluster/återvunna kundfordringar (618) övriga försäljningskostnader — (619) Reparation och underhåll av markanläggning och byggnad » (620) Andra övriga kostnader _ (622) För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650) AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 — (701) Byggnader enl bilaga N 12 — (702) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 (703) Naturtillgångar enl utredning — (704) FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER M M Utdelning på aktier o andelar + (706) Ränteintäkter o andra finansiella intäkter + (707) Räntekostnader o andra finansiella kostnader (708) Statliga o kommunala bidrag + (709)

BOKSLUTSDISPOSITIONER M M

Förändring lagerreserv

Avsättning till allmän investeringsreserv Ianspråktagen del av allmän investeringsreserv Avskrivning mot allmän investeringsreserv Avsättning till upphovsmanna/uppfinnarkonto Aterföring från upphovsmanna/uppfinnarkonto Återföring av allmän investeringsreserv eller annan fond

Förändring resultatutjämningsfond Förändring av annan fond: ________________ övriga bokslutsdispositioner Förändring avsättning till egenavgifter

SUMMA INKOMST AV RÖRELSE ENLIGT OVAN

SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN Fastigheter (omsättningstillgång) Lageraktier Pågående arbeten övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans)

Summa

(712) (715) (716) — (717) (718) (719) (723) (724) (725) (726) (727) +

+ +

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINBAR

Under året har anläggningstillgångar anskaffats eller

avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt

övriga maskiner och inventarier

SÅLDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt

övriga maskiner och inventarier

ANSKAFFNINBAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYESNAD AV MARKANLAGBNINS (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL-, ELLER OMBYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål)

(958)

(959)

(960)

(961)

(962)

(963)

DEKLARATIONSBILAGA N 68

Deklarationsbilaga för skattskyldig juridisk person. Redovisning av inkomst av RöRELSE.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Organisationsnummer/registreringsnummer till mvs __________________ Rörelsens namntfirma) ____________________________________________ Räkenskapsårets omfattning:

Kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m ___________ Verksamhetens art _____________________________________________ Ange hur stor andel av rörelsens försäljning som utgörs av de omsättningsmässigt tre största produktgrupperna eller tjänsterna: Vara/tjänst Procentuell andel i försäljningen

Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________

" _________________ " __________

*****************************l*********************************k*

BALANSRÄKNING

OMSATTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kassa (101) Leverantörsskulder (201) övriga likvida medel (102) Skatteskulder (202) Kundfordringar (103) Upplupna löner/sem.löner (203) Förutbet. kostnader och övriga upplupna kostnader upplupna intäkter (104) och förutbetalda intäkter (204) övriga kortfr.fordringar (105) Tantiem (205) Varulager/påg.arbeten (106) Garantiriskreserv (206) övriga omsättningstillg. (107) Förskott/a conton (207) — övriga kortfr. skulder (208) SPARRKONTON investeringsfond (111) LANSFRISTIGA SKULDER Andra fonder (112) Avsatt till pensioner (210)

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga fordringar m m (113) OBESKATTADE RESERVER

Immateriella tillgångar (114) Lagerreserv (212) Maskiner o inventarier (115) Ack. överavskrivningar (213) Byggnader (116) Allmän investeringsfond (215) Påg. ny—, till— o ombyggnad (117) Särskild investeringsfond (216) Mark (118) Resultatutjämningsfond (217) Markanläggningar (119) Internvinstkonto (220) övriga anläggningstillgångar(120) Andra Obeskattade reserver ————————————————————————— (222) ——————————————————————————— (223) EGET KAPITAL Aktiekapital (226) övrigt eget kapital (227) Redovisat resultat (228)

Summa: kx Summa: XX

JUSTERING AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna+ (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte

är skattepliktiga » (902) Svenska allmänna skatter + (903) Icke avdragsgill representation + (904) Donationer till allmännyttigt ändamål + (905) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för

vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar m (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla (inklusive kostnader som belöper på fastighet/fastighetsdel som skall schablontaxeras) + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla » (910) SUMMA INKOMST AV RöRELSE, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) Särskilt investeringsavdrag (913) Forskningsavdrag (914) Exportkreditavdrag (915) Avdrag för lämnade aktieutdelning enl bilaga (916) övriga yrkanden enl särskild bilaga (917)

Tillkommer: Forskningsavdrag enl ovan + (933) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp (936)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOHST AV RÖRELSE

INTÄKTER Rörelseintäkter + (301) KOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE AREETEN Varor, material, legoarbeten m m (401) Underentreprenader, främmande tjänster (402) KOSTNADER FöR ARBETSKRAFT M M

Löner (501) Kostnader avseende kostförmåner till anställda — (502) Kostnader avseende bostadsförmåner till anställda (503)

Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga (506) Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga (508) Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare

och närstående (510) Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga (511) Lagstadgade arbetsgivaravgifter (512) övriga kollektiva avgifter — (513) Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet (514) övriga kostnader för arbetskraft (515) öVRIGA KOSTNADER Lokalhyror m m (601) Reparation av hyrda lokaler (602) Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) — (603) Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) — (604) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier (605) Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (606) Diverse främmande tjänster _ (607) Telefon, postbefordran (608) Personbilskostnader:

leasing (609) reparation/underhåll (610) drivmedel,skatt, försäkring m m — (611) övriga fordonskostnader:

leasing (612) — reparation/underhåll (613) drivmedel,skatt, försäkring m m — (614) Frakter, transporter (615) Avdragsgill representation (616) Reklam, annonser — (617) Kundförluster/återvunna kundfordringar (618) övriga försäljningskostnader (619) Reparation och underhåll av markanläggning och byggnad — (620) Andra övriga kostnader — (622) För ny— till- eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m. + (650) AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 — (701) Byggnader enl bilaga N 12 — (702) Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 (703) Naturtillgångar enl utredning — (704)

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER M M Utdelning på aktier o andelar + (706) Ränteintäkter o andra finansiella intäkter + (707) Räntekostnader o andra finansiella kostnader (708) Statliga o kommunala bidrag + (709) Erhållna koncernbidrag + (710) Lämnade koncernbidrag — (711)

BOKSLUTSDISPOSITIONER M M Förändring lagerreserv (712) Avsättning investeringsfond (720) Ianspråktagen del av investeringsfond eller annan fond + (721) Avskrivning mot investeringsfond eller annan fond — (722) Aterföring av investeringsfond eller annan fond + (723) Förändring resultatutjämningsfond (724) Förändring av annan fond: ________________ (725) övriga bokslutsdispositioner (726) SUMMA INKOMST AV RöRELSE ENLIGT OVAN : (911) SPECIFIKATION LAGER/PÅGÅENDE ARBETEN Fastigheter (omsättningstillgång) (950) Lageraktier (951) Pågående arbeten (952) övriga lagertillgångar (inventerat värde efter inkurans) (953) Summa (957)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FöRSALJNINGAR Under året har anläggningstillgångar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SALDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINEAR AVSEENDE NY—, TILL-, ELLER OMBYGBNAD AV MARKANLÄGGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

DEKLJARATIIJNSBILJAGA IV BB

Deklarationsbilaga för fysisk person, delägare i handelsbolag samt oskift dödsbo. Redovisning av inkomst av JORDBRUKSFASTIBHET, vars räkenskaper avslutas med resultaträkning och balansräkning.

ALLMÄNNA UPPGIFTER Den skattskyldiges namn __________________________________________ Personnummer/registreringsnummer till mvs ________________________ Jordbrukets namn(firma) __________________________________________ Räkenskapsårets omfattning:

Kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t D m ___________ Branschkod (ifylles av myndigheten) _____________________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde ___________ I! (I

" _________________ " ________

****************************************************************å

BALANSRÄKNING OMSÄTTNINGSTILLGANGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kassa (101) Leverantörsskulder (201) övriga likvida medel (102) Upplupna löner/sem.löner (203) Kundfordringar (103) övriga upplupna kostnader Förutbet. kostnader och och förutbetalda intäkter (204) upplupna intäkter (104) Garantiriskreserv (206) övriga kortfr.fordringar (105) Förskott/ a conton (207) Varulager/påg.arbeten (106) övriga kortfr. skulder (208) övriga omsättningstillg. (107) LÅNGFRISTIGA SKULDER (209) SPÄRRKONTON Allmänt investeringskonto (108) OBESKATTADE RESERVER Skogskonto/skogsskadekonto (109) Lagerreserv (212) Upphovsmanna/uppfinnarkonto (110) Ack. överavskrivningar (213) Allmän investeringsreserv (214) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Resultatutjämningsfond (217) Långfristiga fordringar m m (113) Upphovsmannaintäkter (218) Immateriella tillgångar (114) Skogsintäkter (219) Maskiner o inventarier (115) Andra obeskattade reserver Byggnader (116) _________________________ (222) Pag. ny—, till— o ombyggnad (117) _________________________ (223) Mark (118) Markanläggningar (119) EGET KAPITAL övriga anläggningstillgångar(120) Avsättning egenavgifter (224) Utgående kapital (225)

Summa: XX Summa: XX

UTDRAG UR KAPITALKONTOT AVSEENDE MIN ANDEL I EGET KAPITAL Ingående kapital + (230) Kontanta uttag inkl egna skatter _ (231) övriga privatuttag (232) Kontanta insättningar + (233) övriga insättningar + (234) Min andel i bokfört resultat (235) Utgående kapital enligt balansräkningen : (236)

JUSTERINB AV REDOVISAT RESULTAT ENLIGT RAKENSKAPERNA

_Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster samt naturaförmåner m m, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte

bokförts i räkenskaperna + (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga » (902) Icke avdragsgill representation + (904) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar , (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla _ (910) SUMMA INKOMST AV JORDHRUK, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) I räkenskaperna gjord avsättning för egenavgifter + (912) Särskilt investeringsavdrag (913) övriga yrkanden enl särskild bilaga » (917) Nettointäkt före avsättning för egenavgifter : (922) Härav belöper på min andel (923)

Kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats: Antal mil: (924) x (925) kr = (926) Avgår, ej avdragsgill del ;1_ggg — (927) Föregående års avsättning för egenavgifter (min andel) + (928) Påförda egenavgifter enligt slutskattsedel (929) Årets avsättning för egenavgifter (min andel) (930) Sjukpenning + (931) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avgår: Procentavdrag + (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner. Om den skattskyldige i en och samma kommun har flera förvärvskäl— lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommunens namn (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

FöRMöGENHET Förvärvskällans totala förmögenhetsvärde vid räkenskapsärets utgång enligt deklarationsbilaga K 4:

Av förmögenhetsvärdet enligt ovan belöper på min andel: Vid brutet räkenskapsär som utgår före kalenderåret: Insättningar mellan bokslutstidpunkten 31.12 Uttag mellan bokslutstidpunkten 31.12

Vid brutet räkenskapsår som utgår efter kalenderåret men före den 1 mars taxeringsåret:

Insättningar mellan 31.12 bokslutstidpunkten

Uttag mellan 31.12 bokslutstidpunkten

Summa

Skattepliktigt förmögenhetsvärde (30% av summan ovan):

DELÄGARE M FL I JORDBRUKET I jordbruket finns nedan angivna delägare eller medhjälpande make/maka, som har del ( jordbukets inkomst före avsättning till egenavgifter och i jordbrukets förmögenhet enligt följande: Namn Person/org.nr Statligt Kommunalt Förmögenhet

(945)

(941) (942)

(943) (944)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOMST AV JORDBRUK

INTÄKTER EXKLUSIVE NATURAFöRMÅNER Försäljning av växtprodukter Försäljning av djur och djurprodukter Försäljning av skog och skogsprodukter Jordbruksarrende övriga intäkter

NATURAFöRMÅNER M M Värdet av produkter för privat bruk enligt utredning Bostadsförmån enligt länsanvisn.

Bilförmån enligt RSVs anvisning Andra privata förmåner, t ex eldningsolja o telefon Värde av elektrisk ström enligt länsanvisn.

KOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE ARBETEN Utsäde, handelsgödsel o andra kostnader för växtodling Foder, skummjölk o andra kostnader för djur

Djurinköp Främmande tjänster avseende växtodling och skog

övriga omkostnader för skogen (ej löner)

+-++-++

+ +-++-+

(304) (305) (306) (307) (308)

(310) (311) (312) (313) (314)

(403) (404) (405) (406) (407)

KOSTNADER FöR ARBETSKRAFT M M Löner Kostförmåner till anställda (enligt länsanvisning) Kostnader avseende bostadsförmåner till anställda Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga Antal personer som reser pa räkning: (509) Resekostnader och resekostnadsersättningar till ägare och närstående Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga Lagstadgade arbetsgivaravgifter övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal— social verksamhet övriga kostnader för arbetskraft

öVRIGA KOSTNADER Jordbruksarrende, betesavgifter Lokalhyror m m Reparation av hyrda lokaler Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Diverse främmande tjänster Telefon, postbefordran Personbilskostnader: leasing — reparation/underhåll — drivmedel,skatt, försäkring m m övriga fordonskostnader: leasing reparation/underhåll drivmedel,skatt, försäkring m m Frakter, transporter Avdragsgill representation Kundförluster/ätervunna kundfordringar Reparation och underhåll av markanläggning och byggnad Andra övriga kostnader

För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgang har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m.

AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12 Markanläggningar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 Naturtillgångar enl utredning Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdr) enl bilaga

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER M M Utdelning pa.aktier o andelar Ränteintäkter o andra finansiella intäkter RäntekoStnader o andra finansiella kostnader Statliga o kommunala bidrag

+ ) + +

(501) (502) (503)

(504)

(506)

(508)

(510) (511) (512) (513)

(514) (515)

(600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608)

(609) (610) (611)

(612) (613) (614) (615) (616) (618) (620) (622)

(650)

(701) (702) (703) (704) (705)

(706) (707) (708) (709)

BOKSLUTSDISPOSITIONER M M Förändring lagerreserv (712) Avsättning till skogskonto/skogsskadekonto (713) Återföring från skogskonto/skogsskadekonto + (714) Avsättning till allmän investeringsreserv (715) Ianspråktagen del av allmän investeringsreserv + (716) Avskrivning mot allmän investeringsreserv (717) Aterföring av allmän investeringsreserv eller annan fond + (723) Förändring resultatutjämningsfond (724) Förändring av annan fond: ________________ (725) övriga bokslutsdispositioner (726) Förändring avsättning till egenavgifter (727) SUMMA INKOMST AV JORDBRUK ENLIGT OVAN : (911)

SPECIFIKATION LAGER (inventerade värden efter inkuransavdrag) Lager av köpta varor och förnödenheter (954) Djurbestand, värde enl RSVs anvisning (955) Annat producerat lager (956) Summa (957)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FÖRSÄLJNINGAR Under året har anläggningstillgangar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M N Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SÅLDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYGENAD AV MARKANLAGGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

M. (fs.-r agendan,-_),

DEKLARATIONSBILABA N 98

Deklarationsbilaga för skattskyldig juridisk person. Redovisning av inkomst av JORDBRUKSFASTIGHET.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Den skattskyldiges namn _______________________________ Organisationsnummer/registreringsnummer till mvs ______ Räkenskapsärets omfattning:

Kalenderåret 198____

Annat räkenskapsår nämligen fr o m ____________ t o m Branschkod (ifylles av myndigheten) ___________________ Fastigheter som ingår i denna förvärvskälla: Fastighetsbeteckning _________________ taxeringsvärde

" u

h "

*****%*********I*******%****i*********************%*#*

BALANSRÄKNINB

OMSATTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDE Kassa (101) Leverantörsskulder övriga likvida medel (102) Skatteskulder Kundfordringar (103) Upplupna löner/sem. Förutbet. kostnader och övriga upplupna kos upplupna intäkter (104) och förutbetalda in övriga kortfr.fordringar (105) Tantiem Varulager/påg.arbeten (106) Garantiriskreserv övriga omsättningstillg. (107) Förskott/a conton övriga kortfr. skul SPARRKONTON Investeringsfond (111) LÅNGFRISTIGA SKULDE Andra fonder (112) Avsatt till pension

Andra långfr. skuld ANLÄGGNINGSTILLGANGAR Långfristiga fordringar m m (113) OEESKATTADE RESERVE Immateriella tillgångar (114) Lagerreserv Maskiner o inventarier (115) Ack. överavskrivnin Byggnader (116) Allmän investerings Pag. ny—, till— o ombyggnad (117) Särskild investerin Mark (118) Resultatutjämningsf Markanläggningar (119) Internvinstkonto övriga anläggningstillgångar(120) Andra obeskattade r

EGET KAPITAL Aktiekapital

övrigt eget kapital Redovisat resultat

Summa: XX Summa:

***å-kiFä-iG-X'å-l'

R (201) (202) löner (203) tnader takter (204) (205) (206) (207) der (208) R er (210) er (211) R (212) gar (213) fond (215) gsfond (216) ond (217) (220) eserver —w——_- (222) —————— (223) (226) (227) (228) XX

JUSTERING AV REDOVISAT.RESULTAT ENLIGT RÄKENSKAPERNA

Redovisat resultat enligt räkenskaperna (900) Skattepliktiga inkomster, vilka är att hänföra till denna förvärvskälla, men som inte bokförts i räkenskaperna+ (901) Inkomster som bokförts i räkenskaperna men som inte är skattepliktiga (902) Svenska allmänna skatter + (903) Icke avdragsgill representation + (904) Donationer till allmännyttigt ändamål + (905) Andra kostnader, som bokförts i räkenskaperna, men för vilka avdrag ej medges vid inkomsttaxeringen + (906) I räkenskaperna bokförda kostnader för avskrivning + (907) Vid inkomsttaxeringen yrkade avskrivningar _ (908) I räkenskaperna bokförda kostnader som hänför sig till annan förvärvskälla (inklusive kostnader som belöper pa fastighet/fastighetsdel som skall schablontaxeras) + (909) I räkenskaperna bokförda intäkter som hänför sig till

annan förvärvskälla (910) SUMMA INKOMST Av JORDBRUK, SOM SPECIFICERAS NEDAN : (911) Särskilt investeringsavdrag " (913) Avdrag för lämnade aktieutdelning enl bilaga (916) övriga yrkanden enl särskild bilaga - (917) Nettointäkt statligt av förvärvskällan : (932) Avger: Procentavdrag » (934) Nettointäkt kommunalt av förvärvskällan : (935)

/_/Verksamheten har bedrivits i flera kommuner/församlingar. Om den skattskyldige 1 en och samma kommun har flera förvärvskäl" lor med underskott i någon förvärvskälla skall utredning lämnas på särskild blankett. I annat fall fördelas inkomsten enligt följande: Kommun Församling (mynd.anteckn.) Belopp

(936)

SPECIFIKATION AV SUMMA INKOMST AV JORDBRUK

INTÄKTER Försäljning av växtprodukter + (304) Försäljning av djur och djurprodukter + (305) Försäljning av skog och skogsprodukter + (306) Jordbruksarrende + (307) övriga intäkter + (308) kOSTNADER FöR VAROR, MATERIAL OCH FRÄMMANDE ARBETEN Utsäde, handelsgödsel o andra kostnader för växtodling " (403) Foder, skummjölk o andra kostnader för djur (404) Djurinköp (405) Främmande tjänster avseende växtodling och skog (406) övriga omkostnader för skogen (ej löner) (407)

KOSTNADER FöR ARBETSKRAFT M M Löner Kostförmåner till anställda (enligt länsanvisning) Kostnader avseende bostadsförmåner till anställda Fördyrade levnadskostnader under tjänsteresor för ägare och närstående Tjänsteresor, antal dagar: (505) Schablonmässiga traktamenten till övriga Ersättningarna avser antal dagar: (507) Faktiska kostnader för kost och logi under tjänsteresor till övriga Antal personer som reser på räkning: (509) Resekostnader och resekostnädsersättningar till ägare och närstående ' Resekostnader och resekostnadsersättningar till övriga Lagstadgade arbetsgivaravgifter

övriga kollektiva avgifter Utbildning, sjuk— och hälsovård samt övrig personal- social verksamhet övriga kostnader för arbetskraft

öVRIGA KOSTNADER Jordbruksarrende, betesavgifter Lokalhyror m m Reparation av hyrda lokaler Hyra för maskiner och inventarier (ej billeasing) Energi, vatten, renhållning och bränsle (ej drivmedel) Förbrukningsmaterial o förbrukningsinventarier Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Diverse främmande tjänster Telefon, postbefordran Personbilskostnader: leasing reparation/underhåll drivmedel,skatt, försäkring m m övriga fordonskostnader: leasing reparation/underhåll — drivmedel,skatt, försäkring m m Frakter, transporter Avdragsgill representation Kundförluster/återvunna kundfordringar Reparation och underhåll av markanläggning och byggnad Andra övriga kostnader

För ny— till— eller ombyggnad av anläggningstillgång har uttagits varor och/eller nedlagts lönekostnader m m.

AVSKRIVNINGAR Inventarier m m enl bilaga N 13 Byggnader enl bilaga N 12 Markanläggnihgar/täckdikningsanläggningar enl bilaga N 11 Naturtillgångar enl utredning Avdrag p g a avyttring av skog (skogsavdr) enl bilaga

FINANSIELLA INTAKTER OCH KOSTNADER M M Utdelning på aktier o andelar Ränteintäkter o andra finansiella intäkter Räntekostnader o andra finansiella kostnader Statliga o kommunala bidrag Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag

( +-+1 + +

(501) (502) (503)

(504)

(506)

(508)

(510) (511) (512) (513)

(514) (515)

(600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608)

(609) (610) (611)

(612) (613) (614) (615) (616) (618) (620) (622)

(650)

(701) (702) (703) (704) (705)

(706) (707) (708) (709) (710) (711)

BOKSLUTSDISPOSITIONER M M Förändring lagerreserv (712) Avsättning investeringsfond — (720) Ianspråktagen del av investeringsfond eller annan fond + (721) Avskrivning mot investeringsfond eller annan fond (722) Aterföring av allmän investeringsfond eller annan fond + (723) Förändring resultatutjämningsfond (724) Förändring av annan fond: ________________ (725) övriga bokslutsdispositioner (726)

SUMMA INKOMST AV JORDSRUKSFASTIGHET ENLIGT OVAN (911)

1) ))

SPECIFIKATION LAGER (inventerade värden efter inkuransavdrag) Lager av köpta varor och förnödenheter (954) Djurbestånd, värde enl RSVs anvisning (955) Annat producerat lager (956) Summa (957)

SPECIFIKATION AV VISSA ANSKAFFNINGAR/ FöRSALJNINGAR Under året har anläggningstillgångar anskaffats eller avyttrats enligt följande:

INKöPTA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill,hyresrätt eller patenträtt (958)

övriga maskiner och inventarier (959)

SÅLDA MASKINER OCH INVENTARIER M M Personbilar och immateriella rättigheter såsom goodwill, hyresrätt eller patenträtt (960)

övriga maskiner och inventarier (961)

ANSKAFFNINGAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYBBNAD AV MARKANLABGNING (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (962)

ANSKAFFNINBAR AVSEENDE NY—, TILL—, ELLER OMBYGGNAD AV BYGGNAD (ej fastighet som används för mervärdeskattefri uthyrning eller för bostadsändamål) (963)

Kronologisk förteckning

PPHPWFPNH

Fristående skolor för inte längre skolpliktiga elever. U. Nytt militärt ansvarssystem. Ju. Skatteregler om traktamenten m. m. Fi. Om hälften vore kvinnor. A. Koncession för försäkringsrörelse. Fi. Radon ( bostäder. Jo. Ersättning för miljöskador. Ju. Stämpelskatt. Fi. Lagstiftningen på kårnenorgiområdei. l. Användning av växtnäring. Jo. Bekämpning av växtskadegörara och ogräs. Jo. Former för upphandling av försvarsmateriel. Fö. Att möta ubåtshotei. Fö. Barn kostar. S. Kommunalforskning ( Sverige. C. Sysselsättningsstrukturen i internationella företag. I. Näringspolitiska effekter av internationella investeringar. |. Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. A Den stora omställningen. I. Bättre miljöskydd ll. Jo. . Vilt och jakt. Jo. . Utbildning för arbetslivet. A.

Lag om skanaansvar. Fi. Ny konkurslag. Ju. Internationella faderskapsfrågor. Ju. Bestrålning av livsmedel. Jo.

. Bilar och renare luft. Jo.

Bilar och renare luft. Bilaga. Jo. Invandringspolitiken. A. . Utbyggd havandeskapspenning m. m. S. . Familieplanering och abort. S. . Företagshälaovård för alla. A. . Kompetens inom hälso— och sjukvården m.m. 3.

Information som styrmedel. |. . Patentprocessen och sanktionssystemet inom patentråtten.

Ju. Effektivare företagsrevision. Ju. . Fastighetsbildning 1. Aweckllng av samfällda vägar och

diken. Ju. Fasiighetsbildning 2. Ersättningsfrågor. Ju. . Politisk styrning-administrativ självständighet. C.

Konsumentpolitiska styrmedel-utvärdering och förslag. Fi.

. Kontroll av rådgivare. Ju. . Barn genom insemination. Ju.

Områden för turism och rekreation. Jo. Kapitalplaooringar på aktiemarknaden. Fi. Turism och friluftsliv 2. Om förutsättningar och hinder. Jo. Bulvanlag. Ju. Skatteregler. Om reservering för framtida utgifter. Fi. Egenföretagares sjukpenning m. m. S. Vattenkraft. I. Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gåldenärsbrott. Ju. Ensamföräldrarna och deras barn. S. Företagshemligheter. Ju. Kulturarbetare och uppfinnare, skatter och avgifter. Fi. Skall matmomsen slopas? Fi. Församlingen ( framtiden. C. Naiurresursers nyttjande och hävd. Jo. Olika ursprung — gemenskap i Sverige. Utbildning för språklig och kulturell mångfald. U. Kunskap för gemenskap. Läromedel för språklig och kultu- rell mångfald. U.

59.

61. 62.

65.

67.

70. 71 . 72. 73. 74. 75.

76.

Kreativ finansiering. Fi. Återvinning ( konkurs. Ju. Handlingsoffemllghet utanför myndighets områden. C. För gammal för arbete? A. Utslagning i grundskolan. U. Ledighet för anhörigvård. S. Översyn av upphovsrättslagstiftningen. Delbetänkande 2. Ju. Svenska kyrkans fond. Fi. Rennäringens ekonomi. Jo. Kommunerna och civilförsvaret. Fö. Livsmedelsforskning I. Jo. Värna om yttrandefriheten. Ju. Bättre struktur i jord- och skogsbruk. Jo. Kommunalt kunnande — ett stöd för svensk expan. C. Ny förvaltningslag. Ju. Framtida statlig statistik. C. Företagens uopgiftslämnande för beskattningsändamäl. Del 1. Betänkande. Ju. Företagens uppgiftslämnando för beskannlngsändamål. Del 2. Deklarationsbilagor. Ju.

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Nytt militärt ansvarssystem. [2] Ersättning för miljöskador. [7] Ny konkurslag. [24] Internationella faderskapsfrågor. [25] Patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten. [35] Kommissionen mot ekonomisk brottslighet. 1. Effektivare före- tagsrevision. [36] 2. Kontroll av rådgivare. [41] 3. Bulvanlag. [46] 4. Återvinning i konkurs. [60] 5. Företagens uppgiftslämnan- de för beskattningsändamål. Del 1. Betänkande . [75] 6. Företa— gens uppgiftslämnande för beskattningsändamål. Del 2. Dekla- rationsbilagor. [76] Fastighetsbildningsutredningen. 1. Fastighetsbildning 1. Av- veckling av samfällda vägar och diken. [37]

2. Fastighetsbildning 2. Ersättningsfrågor. [38] Barn genom insemination. [42] Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gälde— närsbrott. [50] Företagshemligheter. [52] Översyn av upphovsrättslagstiftningen. Delbetänkande 2. [65] Värna om yttrandefriheten. [70] Ny förvaltningslag. [73]

Försvarsdepartementet

Former för upphandling av försvarsmateriel. [12] Att möta ubåtshotet. [13] Kommunerna och civilförsvaret. [68]

Socialdepartementet

Barn kostar. [14] Utbyggd havandeskapspenning m. m. [30] Familjeplanering och abort. [31] Kompetens inom hälso- och sjukvården m.m. [33] Egenföretagares sjukpenning m.m. [48] Ensamföräldrerna och deras barn. [51] Ledighet för enhörigvärd. [64]

Finansdepartementet

Skatteregler om traktamenten m. m. [3]

Koncession för försäkringsrörelse. [5] Stämpelskatt. [81 Lag om skatteansvar. [23] Konsumentpolitiska styrmedel-utvärdering och förslag. [40] Kapitalplaceringsr på aktiemarknaden. [44] Skatteregler. Om reservering för framtida utgifter. [47] Kulturarbetare och uppfinnare, skatter och avgifter. [53] Skall matmomsen slopas? [54] Kreativ finansiering. [59] Svenska kyrkans fond. [66]

Utbildningsdepartementat

Fristående skolor för inte längre skolpliktiga elever. [1] Språk- och kulturarvsutradningen. 1. Olika ursprung gemen— skap i Sverige. Utbildning för språklig och kulturell mångfald. [57] 2. Kunskap för gemenskap. Läromedel för språklig och kulturell mångfald. [58] Utslagning i grundskolan. [63]

Jordbruksdepartementet

Radon i bostäder. [6] Utredningen om användningen av kemiska medel i jord och skogsbruket m. m. 1 . Användning av växtnäring. [10] 2. Bekämp- ning av växtskadegörare och ogräs. [11] Bättre miljöskydd II. [20] Vilt och jakt. [21] Bestrålning av livsmedel. [26] Bilavgaskommittén. 1. Bilar och renare luft. [27] 2. Bilar och renare luft. Bilaga. [28] Områden för turism och rekreation. [43] Turism och friluftsliv 2. Om förutsättningar och hinder. [45] Naturresursers nyttjande och hävd. [56] Rennäringens ekonomi. [67] Livsmedelsforskning I. [69] Bättre struktur i iord- och skogsbruk. [71]

Arbetsmarknadsdepartementet

Om hälften vore kvinnor. [4] Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. [18] Utbildning för arbetslivet. [22] Invanderingspolitiken. [29] Företegshälsovård för alla. [32] För gammal för arbete? [62]

lndustridepartementet

Lagstiftningen på kärnenergiområdet. [9] Direktinvasteringskommittén. 1. Sysselsättningsstrukturen i internationella företag. [16] 2. Näringspolitiska effekter av inter- nationella investeringar. [17] Den stora omställningen. [19] Information som styrmedel. [34] Vattenkraft. [49]

Civildepartamentet

Kommunalforskning i Sverige. [15] Politisk styrning—administrativ självständighet. [39] Församlingen i framtiden. [55] Handlingsoffentlighet utanför myndighets områden. [61] Kommunalt kunnande ett stöd för svensk export. [72] Framtida statlig statistik. [74]