SOU 1991:98

Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans : statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer

1. Beräkning av det statliga utj ammngsbidraget till kommuner

I det följande görs en teknisk beskrivning av hur det föreslagna utjäm— ningsbidraget till kommuner skall beräknas.

Utjämningsbidraget består av tre delar: utjämning av skatteinkomster upp till en generell garantinivå tillägg eller avdrag för strukturella förhållanden — tillägg för befolkningsminskning

Den generella garantim'vån fastställs dels utifrån den totala ekonomiska ram som skall gälla för statsbidraget, dels utifrån den skatteka per kommun som gäller för bidragsåret och dels utifrån den enhetliga skattesats som skall tillämpas.

Utifrån den generella inkomstgaranti-nivån beräknas för varje kommun det tillskjutande skatteunderlag som kommunen är berättigad till. Detta beräknas som 95% av skillnaden mellan kommunens egen skattekraft, uttryckt i skattekronor per invånare, och det s.k. garantiskatteunderlaget, som är det antal skattekronor per kommun som motsvarar den generella inkomstgarantin.

Exempel: Kommun A har totalt 10 invånare och 100 skattekronor, d.v.s. en skattekraft på 10 skkr/inv. Medelskattekraften är 12 skkr/inv, varmed kommunens egen skattekraft motsvarar 83%. Den garanterade skattekraften år 150% av medelskattekraften, d.v.s. 18 skkr/inv. Kommunens tillskjutande skatteunderlag skall vara 95% av skillnaden mellan 18 och 10 skkr/inv (=8skkr) gånger antalet invånare (= 10), dvs. 95% av 80 skkr. Kommunens tillskjutande skatteunderlag blir 76 skattekronor. Läggs dessa till kommunens egna 100 skkr, innebär det att kommunen med tillskjutande skatteunderlag kommer upp i en skattekraft på totalt 176/ 10 = 17,6 skkr/inv, vilket motsvarar 147% av medelskatte- kraften.

Kommunens grundbelopp beräknas genom att det tillskjutande skatteunderlaget, här 76 skattekronor, mulipliceras med den enhetliga skattesatsen. Om denna är 10 kr, blir kommunens grundbelopp 76 * 10 = 760 kronor.

Kommunens strukturtillägg/avdrag, som skall läggas till eller dras ifrån grundbeloppet, beräknas utifrån kommunens strukturkostnadsindex, antalet invånare i kommunen samt den fastställda genomsnittskostnaden per invånare i riket, vilken tagits fram utifrån kommunernas räkenskaps- sammandrag.

Exempel: Kommunen har ett strukturkostnadsindex på 102, vilket innebär att kommunen p.g.a. sin struktur kan förväntas ha 2% högre kostnader än genomsnittskommunen. Kommunens strukturtillägg beräknas som 2% av genomsnittskostnaden per invånare, vilken i detta fall antas vara 10 000, dvs. 200 kr, gånger antalet invånare (= 10 i exemplet), vilket ger ett tillägg om 200 * 10 = 2 000 kr.

Kommunen kan få tillägg för bgolkningsminskning om befolkningen minskat med mer än 2% under den senaste femårsperioden. Tillägget beräknas som 40 % av medelskattekraften per invånare för den minskade befolkning som överstiger 2%.

Exempel: Om kommunen förlorat 12 personer, motsvarande 4% av befolkningen under en femårsperiod, utgår tillägg för 6 av dessa. Tillägget skall utgöra 40% av medelskattekraften per invånare, som här antas uppgå till 18 skkr, gånger antalet minskade invånare utöver 2%, dvs 6, gånger den enhetliga skattesatsen som här sätts till 10 kronor. Tillägget blir således (0,4 * 18) * 6 * 10 = 432 kronor.

2. Beräkningar av strukturkostnadsindex med hjälp av regressionsanalys

av ekonom lbm Nilsson

1. Inledning

Kommunalekonomiska kommittén har haft till uppgift att föreslå ett nytt bidragssystem. En del i detta arbete är att finna en metod för att fastställa sådana strukturella skillnader mellan komunerna som har betydelse för kostnaderna. I denna rapport redovisas ett arbete som har syftat till att skapa ett system för utjämning av strukturella skillnader byggt på objektiva förhållanden. En metod redovisas som bygger på tanken att sambanden mellan kommunala kostnader och olika strukturella faktorer kan fastställas med hjälp av statistiska metoder, då främst regressionsana- lys. Utifrån dessa samband skapas ett strukturkostnadsindex för varje kommun, som kan läggas till grund för strukturkompensationen.

I avsnitt 1 presenteras ett förslag till en möjlig definition av struktur. I avsnitt 2 görs en kortfattad genomgång av regressionsanalysens möjligheter och syftet med dess användning i detta sammanhang. I samma avsnitt redovisas den teknik som använts vid försöken att identifiera kommunala skillnader vad avser servicegrad och resursutnytt- jande.

En modell för testning med regressionsanalys kan formuleras på flera sätt. I avsnitt 3 presenteras den modellspecifikation som valts, samt de överväganden som legat bakom detta val.

De kostnadsdata som hämtats från kommunernas räkenskaper har bedömts behöva modifieras något inför beräkningarna. De förklarande variabler som bestämts ingå i modellen kan operationellt definieras olika. Bakgrunden till modifieringar och kriterier för val av faktorer presenteras i atht 4.

I det 5 :e avsnittet presenteras resultaten av beräkningarna. I det 6:e presenteras ett exempel på formulering av strukturkostnadsin- dex.

I det 7:e avsnittet görs några avslutande kommentarer till arbetet.

2. Struktur

En strukturkostnad kan sägas vara en kostnad som inte kan undvikas. Uppfattningen att strukturkostnader bör utjämnas har sin grund i att omfattningen av oundvikliga kostnader varierar mellan kommunerna.

Det är troligen omöjligt att finna faktorer som är helt oberoende av kommunens agerande, men målet bör rimligen vara att finna adekvata faktorer som kommunen i så liten grad som möjligt är i stånd att påverka.

Kommunens tjänster riktar sig i olika omfattning till olika ålders- grupper. Bam och gamla utgör grupper som i högre grad än andra innebär kostnader för kommunerna. Variationen i ålderssammansätt- ningen mellan kommunerna står i en positiv relation till de kostnader kommunerna har för sin verksamhet. Även om in- och utflyttning är möjlig är det befogat att betrakta skillnader i ålderssammansättning som en strukturfaktor. Ålderssammansättningen i kommunen bör alltså vara en av de faktorer som ingår vid konstruktionen av ett strukturkostnads- index.

En annan möjlig strukturfaktor är den sociala strukturen i kommunen. Eftersom många sociala problem huvudsakligen direkt eller indirekt är kommunala angelägenheter och kan leda till kostnader för kommunen kan det vara befogat att se dessa som strukturella.

Det är i vissa hänseenden en nackdel att ha den kommunala verksam- heten spridd över stora landytor. Att hela, eller stor del av befolkningen är utspridd utanför tätort innebär högre kostnader för kommunen jämfört med om samma befolkning är samlad i ett fåtal tätorter. Det totala antalet kvadratkilometer en kommun består av är knappast påverkbart, även om kommunindelningsreformer är tänkbara. Tätortsbildningen är i någon mån påverkbar, men kommunen måste ändå anses ha förhållandevis små möjligheter att styra invånarnas bosättning. Det är därför rimligt att betrakta gleshet som en strukturfaktor.

Kostnaderna för att bedriva kommunal verksamhet varierar också med var i landet den bedrivs. Ju svårare klimatet är desto högre bör kostna- derna vara. En klimatfaktor bör därför också finnas med som en strukturfaktor.

De fyra presenterade faktorerna kan betraktas som en minimiuppsätt- ning strukturfaktorer. Denna uppsättning kan uppfattas som otillräcklig. På teoretiska grunder kan t.ex. folkminskning förväntas bidra till höga kostnader per invånare. En hög kvinnlig förvärvsfrekvens kan också bidra till höga kostnader för bamtillsynen. Även andra faktorer är tänkbara. Operationaliseringar av de fyra variabler som nämnts, har dock gett resultat som antyder att inga ytterligare variabler ska ingå i modellen. Ytterligare faktorer kan emellertid ingå i ett omfördelnings- system om andra metoder används.

Om en kommun har en fördelaktig eller ofördelaktig struktur bestäms alltså av strukturfaktorema. Dessa bör utgöra grunden för ett index. För att ett faktiskt värde på detta index ska kunna bestämmas måste vikter skapas som sammanlänkar de ingående strukturfaktorema. I det följande avsnittet presenteras en metod för hur denna sammanlänkning kan genomföras.

Utöver att bestämma vilka strukturfaktorer som ska ingå, krävs en operationell definition av var och en, dvs. en bestämning av faktorn i mätbara egenskaper. Denna operationalisering redovisas i avsnitt 4 om data.

3. Regressionsanalys

Med hjälp av regressionsanalys är det möjligt att bestämma samband mellan en uppsättning variabler. I vårt fall är det av intresse att kunna finna sambandet mellan kostnader och de strukturfaktorer vi uppfattar som relevanta. Multipel regression gör det möjligt att med någon skattningsmetod bestämma sambanden mellan faktorerna och kostnaden. De värden på parametrar i modellen som framkommer vid skattningen kan bestämmas utgöra de vikter som behövs för att sammanväga de olika strukturfaktorerna till ett index. Detta index kommer att uttrycka den förväntade kostnaden för varje kommun. Denna förväntade kostnad kan tolkas som strukturkostnaden.

En regressionsmodell kan skattas med hjälp av ett flertal olika skattningsmetoder. Som ett led i föreliggande arbete har modellen bestämts med hjälp av s.k. "minsta kvadratskattning". Skattningsmetoden innebär att parametrarna bestäms så att summan av avvikelserna i kvadrat mellan de observerade kostnaderna och de modellbestämda kostnaderna blir så liten som möjligt. Utöver denna skattningsmetod har en variant av s.k. "frontskattning" använts. Skälen för metodens användning följer nedan.

Ett problem med en direkt applikation av regressionsanalysen enligt ovan är att skillnader i service och effektivitet knappast kan identifieras för att därefter utgå ur analysen. Den kostnadsvariabel som ingår, och som ska förklaras, kommer naturligtvis att variera med service- och effektivitetsskillnader som inte är specificerade i modellen. Ett sätt att möta problemet är att anta att det inte är så stort. Om skillnaderna är slumpmässigt fördelade skulle det innebära att de skattade parametervär- dena ändå blir ganska rättvisande.

Tyvärr är det fullt möjligt att de nämnda skillnaderna inte är slump- mässiga. En möjlighet att komma till rätta med detta problem vore då att introducera variabler som indikerar skillnaderna. Försök i den riktningen har gjorts vid flera tillfällen, men dessa har inte lett till några användbara resultat.

Med hjälp av en alternativ skattningsmetod, lineär programmering, är det möjligt att, med samma modell och data som grund, få till stånd beräkningar som indikerar de skillnader i service och effektivitet som är problemet. Denna metod, som inte närmare beskrivs här, har testats i syfte att skapa strukturkostnader.

Enligt teoretiska framställningar av fmntskattningsmetoder kan man förvänta sig en betydande känslighet för mätfel. Felaktigt uppmätta kostnader i en enskild kommun kan, beroende på om kommunen befinner sig nära en möjlig front eller ej, få betydande konsekvenser för beräk- ningens resultat. Detta förhållande, tillsammans med det faktum att kommunernas räkenskaper, som ligger till grund för beräkningarna, är behäftade med betydande mätfel, gör att ett strukturkostnadsindex som bygger på frontskattningar är osäkert.

Den service- och ineffektivitetsindikator som framkommer vid frontskattningar är alltså inte särskilt pålitlig. En alternativ möjlighet är

då att med hjälp av ett flertal känslighetstester söka klassificera kommu- nerna i ett fåtal service— och ineffektivitetsklasser. Denna klassificerade variabel kan därefter användas som en förklarande variabel vid vanlig regressionsanalys. Denna hybridmodell kan därefter skattas med exempelvis minsta-kvadrat metoden, och ett strukturkostnadsindex kan skapas genom att kostnader som beror på en högre resursförbrukning än som motiveras av strukturförhållanden inte tillåts ingå vid konstruktion av aktuellt index.

Den avgörande frågan vid valet av metod är om alternativa metoder ger upphov till stora resultatskillnader. Är skillnaderna små finns det starka skäl att slutligen använda det index som skapats med hjälp av en metod som är väl etablerad och därmed i mindre utsträckning riskerar ge upphov till kontroverser om hur tillförlitligt ett givet index är. Se vidare under avsnitt 6 Resultat.

4. Modell

En explicit modell för förklaring av kostnadssamband har formulerats. Den valda modellen är ett resultat av flera överväganden.

Det första övervägandet gäller huruvida skattningar ska genomföras per verksamhetsornråde eller för den kommunala verksamheten i sin helhet. Om skattningar genomfördes per verksamhetsområde skulle det återstå att väga samman dessa. Den kommunala redovisningen är inte enhetlig, vilket innebär att kostnader i olika kommuner kan föras till olika verksamhetsområden. Båda dessa förhållanden har lett till att hela den kommunala verksamheten förts samman till en helhet och skattats som en sådan.

Flera förklarande variabler uttrycks bäst som andelsvariabler. En viss andel av befolkningen med en viss egenskap är ett exempel på en sådan andelsvariabel. Detta förhållande gör det naturligt att som beroende variabel välja kostnaden per invånare i kommunen. Modellen har alltså specificerats för att förklara variationer i kostnader per individ.

En svår fråga är huruvida interceptet ska tillåtas anta värden utan begränsningar, eller om teoretiska överväganden av olika slag ska innebära restriktioner. Frågan kan inte definitivt avgöras, och inom ramen för detta arbete har interceptet skattats utan restriktioner.

Slutligen har en lineär modell valts. Detta innebär att man utgår ifrån att verkan på kostnadsvariabeln är absolut sett lika stora vid en given förändring av den förklarande variabeln. Effekterna är också additivt separerbara, vilket innebär att det antas att de förklarande variablerna endast har en direkt verkan på kostnaderna.

5. Data

5.1. Kommunernas kostnader

För att få en lämplig kostnadsvariabel har uppgifter om kommunernas räkenskaper för 1990 använts. Utifrån ett teoretiskt perspektiv är det naturligt att som kostnadsbegrepp använda bruttokostnad, eftersom denna bäst speglar resursåtgången. Vissa mätproblem gör det svårt att direkt använda detta begrepp vid beräkningarna. Inom vissa verksamhetsområ- den är valet av regiform mycket varierande mellan kommunerna. Om en kommun exempelvis har valt att inte bedriva verksamheten i egen regi, kommer inte heller kostnaderna för verksamheten att ingå i den kommunala redovisningen. Ett annat problem är att interna kostnader till stor del ingår i redovisade bruttokostnader. Om bruttokostnader används kommer därför kommuner med höga interna kostnader att redovisa en oriktigt hög bruttokostnad. Analyser visar att intemkostnadema i kommunerna varierar med mellan fem och trettiofem procent av bruttokostnadema.

Ett sätt att lösa ovan nämnda problem är att använda nettokostnader som beroende variabel vid beräkningarna. Kommunernas val av regiform för de tekniska områdena avspeglas sannolikt endast i liten omfattning i kostnadsskillnader då dessa oftast är i det närmaste fullständigt avgifts- finansierade. Används nettokostnader kommer därför effekterna av olika regiformer att i stort sett neutraliseras. Användning av nettokostnader innebär en lösning på problemet med intemkostnader. En intemkostnad motsvaras alltid av en avgiftsintäkt. När avgifterna räknas bort räknas därmed samtliga interna kostnader bort.

En viktig förutsättning för att nettokostnader ska vara en acceptabel approximation av resursåtgången, är att avgifterna inte varierar kraftigt mellan kommunerna. De kostnadsskillnader som nettokostnadema indikerar är under sådana omständigheter ett rimligt närmevärde till resursanvändningen.

Vissa studier har gjorts i syfte att klargöra avgiftemas betydelse för variationen i nettokostnader. Dessa studier har inte visat på någon systematisk variation i avgifterna som skulle påverka nettokostnadema på ett sätt som ger felaktiga samband mellan kostnaderna och de valda faktorerna. I det följande redovisas endast resultaten av nettokostnads- beräkningarna.

Det strukturkostnadsindex som slutligen ska skapas avses bygga på en situation som om äldrereformen vore genomförd. Kostnadsdata för 1990 har därför justerats så att de beräknade kostnaderna för reformen schablonmässigt inkluderats. Inför den ekonomiska regleringen av äldrereformen gjordes, med medverkan från kommuner och landsting, en beräkning av hur stora kostnader kommunerna kommer att ta över som ett resultat av reformen. Dessa kostnader har redovisats i 1991 års pris- och volymläge. För strukturkostnadema, som alltså avser 1990 års räkenskaper, har de övertagna kostnaderna för 1991 räknats om enligt följande: 1,5 % moms har lagts till kostnaderna, därefter har kostnaderna

räknats om till 1990 års prisläge genom att den procentuella skillnaden i nettoprisindex mellan juli 1990 och juli 1991 har fått utgöra diskonte- ringsfaktor. De äldreomsorgskostnader som därmed räknats fram har därefter lagts till totalkostnadema enligt räkenskaperna.

Vissa kommuner har uteslutits vid de slutliga skattningama av modellen. Totalt gäller detta elva kommuner, som redovisat orimligt låga kapitaltjänstkostnader.

5.2. Strukturfaktorer

Det är möjligt att räkna upp en mängd faktorer som har strukturkaraktär och som borde ingå i beräkningarna. En begränsning är att faktorn ska vara mätbar. Bland mätbara faktorer är det därefter rimligt att söka efter faktorer, variabler, som är stabila, vilket innebär sådana som inte kortsiktigt kraftigt varierar. Slutligen bör faktorer väljas som kommunen kan påverka så lite som möjligt.

Älderssammansättningen i kommunen har tidigare angetts vara en strukturvariabel. Det återstår att närmare ange hur denna variabel har skapats. Med hjälp av räkenskapsdata för 1989 har genomsnittskostnaden i riket för olika åldersgrupper tagits fram. Kostnaderna är bruttokostnader minus avgifter, där fördelningen på åldersgrupp har gjorts efter beräknat utnyttjande.

Ett speciellt problem är på vilket sätt hänsyn ska tas till äldrereformen. Efter reformen kommer naturligtvis kostnaderna för de äldre att awika från tidigare. Den totala kostnadsökningen 1990 för kommunerna, omräknad enligt ovan, uppgår till nästan 19,5 miljarder kronor. Här har antagits dels att hela kostnaden kan hänföras till personer som är 65 år eller äldre, dels att kostnaderna fördelar sig på samma sätt som det totala antalet vårddagar fördelar sig mellan yngre och äldre pensionärer enligt SCBs beräkningar.1 Man kan sedan med hjälp av folkmängdsdata för respektive åldersgrupp göra en schablonberäkning av hur mycket extra kostnader varje åldersgrupp innebär för kommunen.

De kostnadsvikter som tidigare har använts för 1989 har därför modifierats. Den genomsnittliga kostnadsökningen mellan 1989 och 1990 var ca 17 %. Kostnaderna för varje åldersgrupp har sålunda räknats upp. De övertagna kostnaderna för äldreomsorgen har antagits stå i relation till antalet vårddagar enligt SCBs beräkningar.

De verksamheter som inte är åldersberoende har fördelats lika per invånare. Kostnaden för åldersgruppen 19 till 64 år har använts som referenskostnad och vikterna för respektive åldersgrupp har bestämts som kvoten mellan kostnaden för åldersgruppen och referenskostnaden. Ett åldersindex har vidare skapats genom att andelstalet (promille) för åldersgruppen har multiplicerats med den enligt ovan skapade vikten, och dessa produkter har slutligen summerats. Referenskostnaden är 7 573 kr. Viktema för respektive åldersgrupper framgår av tabell 1.

Tabell 1 Vikt i förhållande till referenskostnad i olika åldersgrupper 1990, med schablon för övertagna äldrevårdskostnader.

åldersgrupp vikt 0 1,05 1 - 6 6,30 7 - 15 8,17 16 — 18 6,21 19 - 64 1,00 65 - 74 1,83 75 -79 3,12 80 84 6,32 85 - 89 9,58 90 - 1299

Inför beräkningarna har kommunens värde dividerats med riksgenom- snittet och kvoten har slutligen multiplicerats med 100.

Den tidigare nämnda socialfaktom måste ges en mätbar definition. Under arbetets gång har ett antal socialindex prövats. Vid skattningar av modellen har olika index gett upphov till stora resultatvariationer. Av detta arbete kommer endast resultaten som framkommer vid en av flera möjliga operationaliseringar av socialfaktom att redovisas. Detta innebär inte att en alternativ variabel skulle vara utesluten.

Den sociala variabel som valts är en sammansatt andelsvariabel. Den är summan av befolkningsandelen förtidspensionärer och befolknings- andelen barn till ensamstående föräldrar.

Den geografiska faktor som indikerar gleshet har operativt definierats som antalet kvadratkilometer dividerat med folkmängden. Denna kvot har därefter multiplicerats med andelen av befolkningen utanför tätort med minst 500 invånare.

Som indikator för en klimatfaktor har ett uppvärmningsindex använts. Detta index togs vid åttiotalets början fram i en utredning för att klargöra klimatets inverkan på energiförbrukningen i kommunalägda fastigheter.2

6. Resultat

Till en del har föreliggande arbete syftat till att utröna skillnader i strukturkostnader som ett resultat av olika beräkningsmetoder. För 1989 har sådana jämförelser gjorts. Resultat från renodlade genomsnittsskatt- ningar har jämförts med resultat från beräkningar där service- och effektivitetsskillnader avsetts bortrensade. Jämförelserna visar att de olika strukturkostnadsindex som blir resultatet skiljer sig påfallande lite från varandra. Däremot utgör den för riket genomsnittliga strukturkostnaden, vid frontberäkningen, endast ca 88 % av den som framkommer vid en renodlad genomsnittsberäkning. De små skillnader i relationen mellan kommunerna motiverar därför att genomsnittsskattningarna används. Den fortsatta framställningen, som gäller 1990, är en redovisning av resultat som bygger på renodlade genomsnittsberäkningar.

I tabell 2 presenteras de parametrar som resulterar vid modellskattning- arna.

Tabell 2 Parametrar och kostnadsandelar vid variabelvärden motsvarande det ovägda riksgenomsnittet, räkenskapsåret 1990.

redovisningstyp variabler intercept ålder social gles klimat parametrar -296 69,68 541 36,8 13053

I syfte att ge en uppfattning om till vilka andelar de olika faktorerna förklararar de totala kostnaderna, presenteras i tabell 3 resultaten för en tänkt kommun. I tabellen har det antagits att den tänkta kommunen antar värden för faktorerna som i samtliga fall motsvarar riksgenomsnittet. För att möjliggöra presentationen har, som en förenkling, verkan av inter- ceptet satts till noll.

Tabell 3 Kostnadsandelar vid variabelvärden motsvararande det ovägda riksgenomsnittet, räkenskapsår 1990.(procent).

ålder social gles klimat kostnadsandelar 29,9 13 ,8 0,3 56

Av tabell 3 framgår att klimatfaktorn bidrar med över hälften av kostnaderna i denna tänkta kommun. Gleshetsfaktorn bidrar med en försvinnande liten del.

Eftersom det egentliga intresset borde riktas mot variationen presen- teras i tabell 4 lägsta och högsta kostnadsbidrag i riket för varje faktor, återigen med antagandet att interceptet är noll.

Tabell 4 lägsta respektiv högsta kostnadsbidrag för varje strukturfaktor (kronor per invånare), räkenskapsåret 1990.

ålder social gles klimat lägsta 5963 1627 0 1 1748 högsta 8094 5459 4640 1 8927

Av tabell 4 framgår att klimatfaktom leder till den största variationen. Åldersfaktorn leder till den minsta variationen.

Modellen förklarar ca 76 % av den totala variationen i kostnader. Det måste betraktas som en hög förklaringsgrad som, om nettokostnader är en rimlig approximation av resursanvändningen i kommunerna, antyder att modellformuleringen är rimlig.

7. Användning av strukturkostnadsindex

De framräknade strukturkostnadema kan användas för konstruktion av ett strukturkostnadsindex. Tre frågor av betydelse vid denna konstruktion ska behandlas här. Först presenteras hur ett möjligt system för kompensa-

tion av olika strukturkostnader kan se ut. Därför berörs frågan om en modifiering av index är motiverad, då det index som skapats är mycket exakt uttryckt. Den tredje frågan gäller användningen av aktuellt index över tiden.

Den genomsnittliga strukturkostnaden i riket kan definieras som en folkmängdsvägd genomsnittlig kostnad, dvs. de kostnader som förutsägs av modellen. En sådan definition gör det möjligt att konstruera ett omfördelningssystem som innebär att kommuner med strukturkostnader utöver riksgenomsnittet får bidrag så att dessa kostnader efter transfere- ringen motsvarar rikets. Samtidigt får kommuner med lägre strukturkost- nader betala så att också deras kostnader efter den negativa transfere- ringen motsvarar rikets. Ett sådant omfördelningssystem skulle finan— sieras av kommunerna själva. Rent praktiskt kan ett strukturkostnads- index skapas genom att kommunens modellbestämda kostnad divideras med den, enligt ovan, bestämda genomsnittskostnaden för riket, denna kvot multipliceras med 100. En kommun med ett värde över 100 kan tolkas ha en ofördelaktig struktur vice versa.

Istället för de exakta värden på index som räknats fram kan det finnas anledning att gruppera dessa så att man i ett statsbidragssystem använder ett index som endast antar vissa av alla möjliga värden. Grupperingsinter- vall måste väljas och valet styrs av, i princip, två faktorer. Å ena sidan innebär större intervall en ökad marginal i kompensationen för osäkerhe- ten i underlag och skattningsmetodik. Vid stora intervall inträder, å andra sidan, ett nytt problem, tröskeleffektema blir stora. Tröskeleffekterna innebär ett speciellt problem om index ska förnyas årligen. Denna sista aspekt behandlas nedan.

Frågan om användning av index över tiden är problematisk. Det ideala skulle vara om nya värden för ingående förklarande variabler årligen aktualiseras. Eftersom flera ingående variabler bygger på data som samlas in relativt sällan, är dock en årlig aktualisering av nämnt slag inte möjlig. En annan möjlighet är att årligen räkna fram den i riket folkmängdsvågda genomsnittskostnaden och i övrigt använda det index som gäller för utgångsåret vid omfördelningen.

Befolkningsförändringar bör få genomslag i index varje år. En möjlig lösning är att för alla övriga faktorer låta de gamla värdena ligga kvar och för åldersfaktom använda aktuella uppgifter. Dessa vården bildar ett nytt index och en ny framräknad genomsnittskostnad kan utgöra referens för omfördelningens omfattning. En konsekvens av ett sådant förfarande är att omfördelningssumman inte nödvändigtvis blir noll, den kan komma att avvika negativt såväl som positivt.

Redovisning av strukturkostnadsindex för varje kommun görs i bilaga 2 tabell 3.

8. Avslutande kommentarer

Resultatet av det redovisade arbetet ska enligt förslaget användas i ett statsbidragssystem. Vissa frågor behöver dock efter hand utredas.

Den svåraste frågan är vilket kostnadsbegrepp som ska användas. Erfarenheten säger att det troligen inte är möjligt att finna en "korrekt" operationalisering av kostnader. Ett eventuellt fortsatt arbete bör ha som syfte att åtminstone formulera den minst dåliga operationaliseringen av kommunal resursanvändning.

Arbetet har syftat till att producera strukturjämförelser som i möjligaste mån är rensade från skillnader vad avser service och effektivitet. Den metod som här har testats men övergivits är förhållandevis oprövad utanför en trängre forskarkrets. Ett ytterligare utvecklingsarbete, där forskarkompetens är representerad, är väl motiverat.

De statistikuppgifter som använts är i något fall approximationer av den variabel som egentligen söks. Ett utjämningssystem som bygger på föreslagna faktorer måste försörjas med lämplig statistik. I ett fortsatt arbete bör frågorna om vidareutveckling av ingående variabler och statistikförsörjning ingå.

Inget hindrar att nu framtaget strukturkostnadsindex används i ett utjämningssystem, men det är ändå angeläget att fortsätta utvecklingsar- betet.

3 Förändringar av statsbidragen till landsting

I det följande görs en teknisk beskrivning av hur de föreslagna föränd- ringarna av statsbidragen till landstingen beräknats. Det föreslagna systemet för statsbidragen till landstingen avser även de landstingsfria kommunernas landstingsrelaterade verksamheter.

Skatteutjämningsbidragen

Underlaget för beräkning av tillägg för befolkningsminskning ändras i enlighet med det av kommittén föreslagna utjämningsbidraget för kommuner. Således skall ett landsting kunna få ett tillägg om dess befolkning minskat med mer än 2 % under den senaste femårsperioden. Tillägget beräknas med 40 % av medelskattekraften per invånare av den del av befolkningen som överstiger 2 %. I praktiken torde den föreslagna förändringen sakna betydelse för landstingen.

Beräkningen av skatteutjämningsbidrag till de landstingsfria kommuner- na förändras så till vida att en renodlad landstingskommunal åldersfaktor tillämpas i stället för en sammanvägd.

I dagens skatteutjämningssystem som gäller såväl landsting som kommuner beräknas två åldersfaktorer: en för åldersberoende verksam- heter i kommuner och en annan för åldersberoende verksamheter i landsting. Den landstingskommunala åldersfaktom avser endast hälso- och sjukvård. För de landstingsfria kommunerna beräknas i dag både en primär- och en landstingskommunal åldersfaktor. Dessa vägs sedan samman med vikterna 0,58 för den primärkommunala åldersfaktom och 0,42 för den landstingskommunala.

Med kommitténs förslag kommer de landstingsfria kommunerna att få del av två statsbidragssystem: ett i egenskap av primärkommun, ett annat i egenskap av landstingskommun. Skatteutjämningsbidragen för landsting- en skall beräknas efter oförändrade grunder. För landstingsfria kom- muner behövs därför inte längre någon sammanvägning av åldersfaktom, utan åldersfaktorn skall till fullo avse hälso- och sjukvårdsverksamheten såsom fallet är för landstingen. Detta får till följd att skatteutjämm'ngsbi- dragen ökar med 38 milj.kr. netto eftersom Malmös rena landstingskom- munala åldersfaktor blir högre och Gotlands något lägre än i dag.

För beräkning av skatteutjämningsbidragen behålls den högsta bidragsgrundande skattesatsen (taket) om högst 13,50 kr. gånger tillskottet av skatteunderlag som en grundförutsättning. Till följd av äldrereformen genomförs emellertid från och med år 1992 en skatteväx-

ling mellan kommuner och landsting som medför att landstingen skall sänka sin utdebitering och kommunerna få höja sin utdebitering lika mycket. Därför skall varje landstings tak minskas med den skatteväx- lingssats som gäller för respektive län. Andra skatteväxlingar, exempelvis efter överföring av omsorgema om psykiskt utvecklingsstörda till kommunerna, kommer också att minska taket på samma sätt. Detta har också beaktats för Hallands läns landsting vid kommitténs beräkningar avseende år 1991. Detta får till följd att det tak som skall tillämpas blir individuellt för varje län och kan komma att förändras om kommuner och landsting ytterligare skatteväxlar.

De landstingsfria kommunerna har i dag ett tak på 29,50 kr. i skatteutjämningssystemet. Detta tak avser både den primär- och den landstingskommunala verksamheten. Med förslaget till ett särskilt system för landsting ändras förutsättningarna för detta tak. För beräkningen av skatteutjämningsbidrag för landsting för de landstingsfria kommunerna tillämpas därför såsom tak skattesatsen 11,20 kr. gånger tillskottet av skatteunderlag. Eftersom de landstingfria kommunerna inte berörs av någon skatteväxling på grund av äldrereformen måste hänsyn tas till att den somatiska långtidssjukvården inte längre skall räknas såsom en primärkommunal uppgift. Därför har det nuvarande landstingstaket 13,50 kr. reducerats med 2,30 kr., som är ett sammanvägt genomsnitt av landstingens skatteväxlingssatser med anledning av äldrereformen.

En reduceringsregel beträffande taket för de landstingsfria kommunerna införs också. Detta för att kommunerna ifråga inte skall tillgodogöra sig statligt bidrag från två system med en sammanlagd högre skattesats än vad det dessa system medger för andra kommuner och landsting. Detta skulle annars ske om kommunen sänker sin utdebitering under 29,50 kr. som är summan av taken för kommun och landsting i såväl de nuvarande som de föreslagna systemen. Om utdebiteringen understiger det sammanlagda taket 29,50 kr. för en landstingsfri kommun skall vid beräkningen av skatteutjämningsbidrag för landsting taket minskas med 38 procent av skillnaden mellan 29,50 och kommunens utdebitering. Procentsatsen anger ett schablonmässigt förhållande mellan primär- respektive landstingskommunal verksamhet i de landstingsfria kommuner— na (11,20 dividerat med 29,50 = 38 %).

Dagmar-ersättningar

Den totala volymen i Dagmar-systemet minskas eftersom slopade skatteutjämningsavgifter och avräkningsskatt, till den del dessa överstiger värdet av de slopade 13 specialdestinerade bidragen, skall kvittas mot den allmänna sjukvårdsersättningen. Dessutom måste ökningen av skatte- utjämningsbidragen till följd av rena landstingskommunala åldersfaktorer i de landstingsfria kommunerna reducera den allmänna sjukvårdsersätt- ningen med motsvarande värde.

All reduktion av den allmänna sjukvårdsersättningen belastar varje sjukvårdshuvudman med ett lika stort belopp per invånare, så att den nuvarande fördelningsprofilen av ersättningen inte förändras.

Utgångslågen

Nedan visas det utgångsläge för landstingens ekonomiska läge på vilket beräkningarna av bidragen grundar sig. Syftet är att beräkningarna skall utgå från ett läge som avser år 1991 där dels äldrereformen och skattereformen är för handen, dels avräkningsskatten, skatteutjämnings- avgiftema och 13 specialdestinerade statsbidrag slopats. Därför visas här varje steg av beräkningarna på totalnivån fram till Utgångsläge III med vilket förändringarna i statsbidrag jämförs. De värden som visas utgår från faktiska och antagna utfall för år 1991 och anges i avrundade miljontals kronor.

Dagmar—ersättningar 15 194 Ovriga specialdestinerade bidrag 1 640 skatteutjämningsbidrag 8 491 Skatteutjämningsavgifter -3 174 ___—____——— Utgångsläge I 22 151 Reduktion Dagmar-ersättning pga. äldrereformen -3 102 Förändring skatteutjämningsbidrag pga. äldrereformen -1 913 ___—___,— Utgångsläge II 17 136 Justering för skattereformen 61 Slopad avräkningsskatt -4 334 ___—__________._—— Utgångsläge III 12 862 Justeringen för skattereformen innebär att värdet av vinster och förluster till följd av skattereformen kvittas mellan landstingen. Vid beräkningen uppstår en restpost om 61 milj.kr. så att kvittningen inte går jämnt ut.

Således skall 12 862 milj.kr. fördelas till landstingen och för de landstingsfria kommunernas landstingsmässiga verksamhet.

Till skatteutjämningsbidragen åtgår 6 612 milj.kr. då hänsyn tagits till effekter av skattereformen på skatteunderlagen —— effekter av äldrereformen på skatteunderlagen, minskade skattesatser pga. skatteväxling samt åldersfaktorer som inte längre avser somatisk långtidsvård -— renodlade landstingskommunala åldersfaktorer för de landstingsfria kommunerna, vilket ökar bidraget med 38 milj.kr. netto.

Resterande medel, 6 250 milj.kr., utgår via Dagmar-ersättningar. Därav utgör 5 829 milj.kr. allmän sjukvårdsersättning, 400 milj.kr. särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser samt 21 milj.kr. särskild ersättning för psykoterapeutisk verksamhet. Den allmänna sjukvårdsersättningen reduceras således med 5 841 milj.kr. utöver den reduktion om 3 102 milj.kr. som är en del av den ekonomiska regleringen med anledning av äldrereformen.

Förändringarna i statsbidrag som jämförts mot värdena i Utgångsläge III har mätts dels i kronor per skattekrona, dels i förhållande till kostnader egen konsumtion för respektive landstings verksamhet. Begreppet egen konsumtion eliminerar köp och försäljning av tjänster dels internt inom ett landsting, dels mellan landsting. För de landstingsfria kommunerna har kostnader som avser de landstingsmässiga verksamheterna beaktats.

4 Beräkning av skattereformens effekter för kommuner och landsting

4.1. Inledning

Reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen samt mervärdebe— skattningen 1991 innebar att skattesänkningar finansierades med basbreddningar och ändrade avdragsregler. Skatteomläggningama blev på detta sätt totallinansierade.

Skatteomläggningama innebar också förändringar för kommunerna. Reformeringen av inkomstbeskattningen medför ökade skatteunderlag medan reformeringen av mervärdebeskattningen medför att kommunerna har rätt att lyfta av sin ingående mervärdeskatt.

4.2. Avräkningsskatten

För att Skatteomläggningama skall vara neutrala mellan staten och kommunerna har riksdagen beslutat att de tillskott i skattemedel som kommunerna erhåller skall återföras till staten via en särskild avräknings- skatt. Avräkningsskatten som beräknas på kommunernas totala skatte— underlag, dvs. eget skatteunderlag plus tillskott i skatteutjämningssystem- et, har fastställts fram till och med kalenderåret 1995. Avräkningsskatten har därefter räknats om med anledning av det förändrade huvudmanna- skapet för äldreomsorgen och utgår nu med följande procentsatser.

1992 1993 1994 1995

Kommuner 1,25 1,77 1,62 1,52 Landstingsfria 1,99 2,83 2,61 2,44 Landsting 0,74 1,06 0,99 0,92

I den kalkyl som låg bakom fastställandet av avräkningsskatten ingick följande poster:

Inkomstbeskattning

— Mervärdeskatt

— Höjt kommunalt bostadstillägg Höjt bostadsbidrag Uteblivet bidrag för kompensation för slopad garantibeskattning

4.3. Inkomstbeskattningen

Effekten av den reformerade inkomstbeskattningen är positiv för de flesta kommuner. Effekten kan delas upp i följande delar.

Basbreddningar under inkomst av tjänst

Basbreddningarna innebär dels att tidigare icke beskattade förmåner måste tas upp till beskattning dels att lågt beskattade förmåner får skärpt beskattning. Basbreddningarna innebär att kommunernas totala skatteun- derlag ökar. De viktigaste basbreddningama under tjänst är beskattning av måltidssubventioner, traktamenten, reseersättningar, förmån av fri bil och höjda pensionstillskott.

Enskild näringsverksamhet

Förutom basbreddningar på inkomstsidan ökar skatteunderlagen på grund av minskade möjligheter att kvitta underskott mot inkomster.

Slopad kapitalboskattning

Förändringen påverkar skatteunderlaget negativt på grund av slopad kommunal beskattning av ränteintäkter, realisationsvinster och schablon- intäkter på småhus. Slopad avdragsrätt för utgiftsräntor under kapital och fastighet och slopat extra avdrag från kapital påverkar skatteunderlaget positivt. Den samlade effekten på kommunernas skatteunderlag är positivt. Detta beror på att inkomst av kapital netto uppvisar ett negativt saldo.

Förändrade grundavdrag och edra avdrag för pensionärer

Grundavdraget ökar från 10 000 kr. per år 1989 till maximalt 18 500 kr. år 1991. Det extra avdraget för pensionärer förändras dels på grund av att pensionstillskottet höjs, dels på grund av en snabbare avtrappning. Slutligen införs en garantiregel som innebär att pensionären är berättigad till grundavdrag om detta är större än det extra avdrag som pensionären erhåller. Denna förändring har en negativ påverkan på kommunernas skatteunderlag. De höjda avdragen minskar kommunernas skatteunderlag.

4.4. Ökningen av de kommunala skatteunderlagen

Skatteomläggningama beräknas öka de kommunala skatteunderlagen med 24 miljarder kr.

För att beräkna effekterna av Skatteomläggningama för enskilda kommuner har de beräkningar som låg till grund för riksdagsbeslutet våren 1990 använts. Hänsyn har även tagits till beslut som fattats efter riksdagsbeslutet våren 1990. Dels tas kopplingen till kapitalinkomster och förmögenhet bort vid beräkningen av pensionärernas särskilda grundav-

drag från och med inkomståret 1993, dels har reglerna för änkepension ändrats. Sammantaget innebär detta en minskning av de kommunala skatteunderlagen med 6 miljarder kr. jämfört med den nivå som lagts till grund för riksdagens beslut om avräkningsskattens storlek.

4.5. SCB:s inkomsstatistik

För att kunna skatta inkomstskattereformens fördelningseffekter mellan kommunerna har beräkningar gjorts på statistiska centralbyråns (SCB) totalräknade inkomststatistik (IOF). Detta datamaterial innehåller bl.a. uppgifter från deklarationsblankettens första sida samt vissa ytterligare uppgifter från sidan 2 (inkomst av tjänst).

Beräkningarna har gjorts för inkomståren 1987-1989 och effekterna har skattats i respektive inkomstårs priser. Detta innebär att 1991 års skatteregler har applicerats på samtliga inkomstår och i respektive inkomstårs prisnivå. Grund- och extra avdraget i 1991 års regelsystem uttrycks i termer av basbelopp och har således deflaterats med respektive inkomstårs basbelopp.

Metod

Inkomststatistiken omfattar deklarations- och kontrolluppgifter för drygt 6 miljoner personer. För varje person som ingår har ett nytt skatteunder- lag beräknats enligt 1991 års regelsystem. Därefter har både det nya och gamla skatteunderlaget summerats för varje kommun. Skillnaden mellan dessa två skatteunderlag utgör kommunens vinst/ förlust på grund av den ändrade inkomstbeskattningen.

Inkomst av tjänst De regeländringar under inkomst av tjänst som kunnat beräknats i IOF är höjt pensionstillskott, höjt schablonavdrag samt förmånsvärde av fri brl.

IOF:s begränsade variabelinnehåll innebär att hänsyn inte kunnat tas till övriga basbreddningar som traktamentsbeskattning, måltidssubventioner m.m. i individberäkningarna.

Enskild näringsverksamhet

Det begränsade variabelinnehållet i IOF har medfört att inga effektberäk- ningar kunnat göras under enskild näringsverksamhet.

Slopad kapitalbeskattning

Beräkningen av den slopade kapitalbeskattningen har till viss del kunnat göras. På IOF finns följande delposter specifiserade:

—- Inkomst av kapital Inkomst av realisationsvinst Inkomst av annan fastighet

Underskott av Villafastighet Övriga underskott

Delpostema "inkomst av kapital","inkomst av realisationsvinst" och "underskott av Villafastighet" blir riktigt beräknade eftersom de helt slopas i den kommunala beskattningen.

"Inkomst av annan fastighet" innehåller dels inkomst av schablontaxe- rade fastigheter (villafastigheter) vars skatteunderlag tas bort från det kommunala skatteunderlaget, dels inkomst av hyresfastigheter vilka skatteunderlag kommer att ingå i det nya inkomstslaget "näringsverksam- het". För att göra en riktig beräkning måste inkomst av schablontaxerad fastighet urskiljas. Detta har inte varit möjligt att göra i IOF. Hela delposten har tagits bort från det nya skatteunderlaget.

Inkomst av hyresfastighet som enligt riksrevisionsverkets (RRV) urvalsundersökning uppgår till cirka 1700 milj.kr har efter beräkningen återförts och fördelats kommunvis på samma sätt som övriga basbredd- ningar.

Den största felkällan i kapitalberäkningen ligger i delposten "övriga underskott". Denna delpost innehåller underskott av jordbruksfastighet, underskott av rörelse, underskott av kapital och underskott av hyresfas- tighet.

Underskottet av kapital är det största underskottet och är inte avdrags- gillt i den kommunala taxeringen. Övriga underskott kan till viss del fortfarande vara avdragsgilla i inkomstslaget näringsverksamhet.

I ICF-beräkningarna har samtliga delposter i övriga underskott tagits bort och således påverkat kommunernas skatteunderlag positivt. Detta innebär att kommunernas basbreddningar överskattas.

Enligt RRst urvalsundersökning uppgick dessa underskott till följande belopp (milj.kr.):

1987 1988 Underskott av jordbruksfastighet 2 243 2 825 Underskott av rörelse 1 600 1 943 Underskott av hyresfastighet 1 363 2 193 Summa underskott 5 206 6 961 Ej utnyttjat underskott 600 1 700 Utnyttjat underskott 4 606 5 261 Basbreddning enligt finansdep. 2 400 2 400 Underskott som skall återföras 2 206 2 861

Summa underskott som är felaktigt behandlade i beräkningen är för år 1987 drygt 5 206 milj.kr. Av detta underskott har dock enbart 4 606 milj.kr kunnat utnyttjas i taxeringen. Enligt finansdepartementets beräkningar skulle den begränsade avdragsrätten ge en basbreddning på 2 400 milj.kr. Skillnaden uppgår till 2 206 milj.kr.(4 606 - 2 400).Detta belopp har i IGF-beräkningen blivit en basbreddning och skall således återföras som en negativ basbreddning.

Beräkningarna på IOF innebär att kommunernas basbreddning har blivit mellan 2-3 miljarder kr. för stora. Denna överskattning har efter beräkningen i IOF återförts och fördelats kommunvis som en negativ basbreddning.

Resultat av IOF

För varje år och kommun har totalskattningar gjorts för olika delar i skatteunderlagen. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet är stabila över de tre åren medan den slopade kapitalbeskattningen uppvisar större skillnader. Vid analys av materialet kan detta förklaras av stora skillnader mellan kommuner och inkomstår vad gäller inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet.

Syftet med beräkningarna är att visa den långsiktiga effekten av Skatteomläggningama för kommunerna. De tre år som beräkningarna avser ligger alla på toppen av en högkonjunktur. För att få den långsik- tiga effekten av reformen borde beräkningen ha gjorts över en hel konjunkturcykel. Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet varierar mycket mellan kommuner när man jämför olika år. Detta innebär att resultatet för kommunerna är beroende av vilket år som beräkningen görs på. För exempelvis Torsby kommun uppgick inkomsten av tillfällig förvärvsverksamhet 1987 och 1988 till 6 respektive 11 milj. kr. medan den inkomståret 1989 uppgick till 211 milj. kr.

För att visa den långsiktiga effekten av skattereformen har därför de mest extrema förändringarna korrigerats. För att kunna korrigera materialet har medelvärden beräknats för samtliga personer i kommunen som redovisar nettoinkomst av kapital. Detta medelvärde har även tagits fram på riksnivå och uppgick till -40 kr. per person. Medelvärdet har därefter tillåtits öka/minska med högst 40 kr. mellan åren. I de fall förändringen har varit större har vi korrigerat medelkapitalinkomsten med det belopp som överstiger den maximalt tillåtna förändringen mellan åren.

Korrigeringar har gjorts för fem kommuner men enbart för inkomståret 1989. Korrigeringama har gjorts på så sätt att inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet har dragits ned. Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 1987-1989 samt korrigerat 1989 milj.kr:

1987 1988 1989 1989K Danderyd 25 O 449 624 578 Aneby 3 7 27 22 Höganäs 30 50 116 112 Torsby 6 11 211 55

Totalt har således 210 milj. kr. korrigerats på det gamla skatteunderlaget.

Det begränsade variabelinnehållet i IOF har medfört att kommunberäk- ningar endast kunnat göras för en del av basbreddningama. Skillnaden mellan de beräknade totala basbreddningama och de breddningar som beräknats utifrån IOF:s underlag har efter ICF-beräkningen fördelats schblonmässigt mellan kommunerna.

För varje kommun har ett andelstal beräknats (kommunens skatteunder— lag i relation till skatteunderlaget på riksnivå enligt 1991 års regelsystem) för alla tre åren. Andelarna är för de flesta kommuner mycket stabila över de tre beräkningsåren. För varje kommun har därefter ett medel- värde beräknats av dessa andelstal. Detta medelvärde har använts för att kommunvis fördela övriga basbreddningar.

4.6. Mervärdebeskattningen m.m. Mervärdebeskattningen

De ytterligare medel kommuner och landsting erhåller genom att lyfta av den ingående mervärdeskatten har beräknats till cirka 10 miljarder kr. varav 7 miljarder kr. avser kommunerna.

Kommunförbundet har gjort beräkningar för kommunerna utifrån kommunernas bokslut för 1987, 1989 och 1990. Resultaten är stabila på riksnivå men varierar mycket mellan kommunerna.

Variationerna kan bland annat förklaras av att kommuner har bolagise- rat olika mycket. Kommittén har ansett att någon neutralisering av mervärdeskatten inte skall göras. Således har effekten för den enskilda kommunen beräknats som en andel av kommunens totala skatteunderlag. Samma metod har använts för att fördela effekten på olika landsting.

Kommunalt bostadstillägg

I underlaget för riksdagsbeslutet har merkostnaderna för kommunalt bostadstillägg (KBT) på grund av skattereformema beräknats till 1 200 milj.kr. Denna merkostnad har fördelats kommunvis utifrån antalet personer som erhållit KBT i maj 1991 samt hyresnivån i varje enskild kommun.

Bostadsbidrag

Merkostnadema för bostadsbidraget har beräknats till 800 milj.kr. Denna merkostnad har fördelats mellan kommunerna utifrån kommunens andel av de totala kostnaderna för bostadsbidrag under maj 1991.

Bidrag för slopad garantibeskattning

Indragningen av detta bidrag ingick i beräkningen av avräkningsskattens nivå. Således har bidraget tagits bort när effekterna av skattereformema beräknats.

4.7. Resultat

För att få fram avräkningsskattens nivå har de samlade effekterna av breddat skatteunderlag, avlyft av mervärdeskatt, ökade kostnader för KBT och bostadsbidrag samt uteblivna bidrag för slopad garantibeskatt- ning summerats och ställts i relation till det nya totala skatteunderlaget (dvs. eget skatteunderlag plus det tillskott som vissa kommuner och landsting erhåller). Den fiktiva avräkningsskatten har även tagits fram för varje enskild kommun och landsting.

Beräkningarna visar att avräkningsskatten är neutral för de flesta av kommunerna (+/— 0,1 kr). För den kommun som förlorar mest på en enhetlig avräkningsskatt är skatten 46 öre för hög. För den kommun som vinner mest är avräkningsskatten 1,35 kr. för låg.

Tio kommuner har en avräkningsskatt som är upp till 50 öre för hög medan 42 kommuner har en avräkningsskatt som är upp till 50 öre för låg. 13 kommuner har en avräkningsskatt som är mer än 50 öre för låg.

Medelstora och stora kommuner skulle vinna på en individuell avräkningsskatt medan förortskommuner vinner på en enhetlig avräk- ningsskatt.

För landstingen (exkl.]andstingsfria kommuner) är avräkningsskatten som mest 12 öre för hög respektive 32 öre för låg.

Tabell 1: Statsbidrag till kommuner 1) för verksamhetsåret 2) 1991 i relevanta åldersgrupper (kr/inv.).

Län Kommun

nonn0Oåäååååååäåååååååäåååååååå

Totalt belopp i intäkt.

Riket Högst Lägst

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar

Barnom- sorg (per inv. 1-6 år)

12 821

20 838 30064 9660

21 912 25 899 24 073 20 596 23 471 29 474 26 047 25 449 17 960 22 393 24 778 28 418 26 032 29 527 30 064 26 805 23 352 23 867 25 904 25 336 24 651 20 120 26 387 23 490 21 525 17 630 17 834 11 883 21 296 16 890 16 586

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

19 341

21 410 40 128 17 692

23 606 17 692 19 291 20 952 20 722 21 249 18 248 20 107 20 286 19 758 19 208 22 208 19 910 20 016 21 654 20 769 23 215 20 721 19 179 21 411 20 882 19 801 19 660 21 083 19 412 20 949 19 424 22 227 21 668 24 157 23 223

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80— - år)

3 963

11 040 27 228 S 235

10 903 5 235 10 516 13 891 11 423 17 329 6 568 8 495 9 940 10 630 8 090 12 549 12 482 9 812 8 650 9 613 9 896 11 619 11 314 11 639 17 799 8 733 10 213 11 726 13 478 10 285 14 372 8 890 12 198 10 230 12 361

l) Exkl. bidrag till landstingsfria kommuners landstingsverksamhet 2) Bidragen, som delvis bygger på prognoser och beräkningar, avser verksamhetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under samma år. Avser endast de bidrag kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet enligt bilaga 3 3) Bidragen till äldreomsorg och färdtjänst 4) Inkl. extra skatteutjämningsbidrag

Övr. special Totalt spec. dest. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

11 562

1 356 1 953 847

1 638 1 189 1 490 1 389 1 294 1 482 1 073 1 273 1 119 1 291 1 658 1 304 1 258 1 085 1 606

847 1 293 1 448 1 260 1 471 1 450 1 231 1 101 1 122 1 511 1 330 1 579 1 118 1 257 1 293 1 275

(per inv.)

47 687

5 592 7 697 4 423

6 772 5 168 6 287 5 973 5 908 6 500 4 996 5 831 5 097 5 388 6 530 6 269 6 165 4 423 5 584 4 425 5 885 6 060 6 006 6 705 6 280 5 830 5 681 5 876 6 213 5 416 6 105 4 760 5 764 5 493 6 059

Skatteutj. Allm. skatte Särsk. skatte Skatteutj. Totala bi- netto drag netto (per inv.) (per inv.)

bidrag utj (per inv.)

10 572 1 240 8962 0

OOOOOOOO

99 G

OOOOOOOOOOOOOOOO

702

2 865

2 388 2 628

.avgifter (per inv.)

4 916

-577 -413 -1 028

-590 -1 028 -670 -613 -648 -712 -890 -725 -533 -606 -639 -630 —705 -729 -736 -697 —605 -671 -753 -611 -665 -594 -647 —602 -601 -542 -591 —494 -5 88 —5 43 -506

uti.avgifter (per inv.)

612

-72 0 -3 743

-15

-3 743 -159 —45 -105 -289 -2 012 -341

—35 -58 -66 -263 -363 -397 -233 -35 -161 —488 -39 -148 -21 -103

0 0

5656

591 8 510 -4 771

—605 —4 771 -829 -658 -753 -1 000 -2 902 -1 065 463 -641 -697 -697 -968 -1 092 -1 133 —931 -640 -832 -1 241 -65 1 -813 -615 -750 -632 -631 160 —609 2 371 —601 1 844 2 121

52 731

6 184 16 208 397

6 167

397 5 458 5 315 5 154 5 499 2 094 4 766 5 560 4 747 5 833 5 573 5 198 3 331 4 452 3 494 5 245 5 228 4 765 6 054 5 467 5 215 4 931 5 245 5 582 5 575 5 497 7 132 5 163 7 338 8 181

Län Kommun

onanQQommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUUUUUUU

Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

21 033 17 964 20 023 17 366 19 024 16 053 17 268 17 783 19 906 17 014 23 884 20 949 21 246 26 713 18 774 22 743 12 427

9 660 14 893 12 218 15 992 14 200 17 325 14 931 18 263 23 433 16 317 15 664 14 284 16 891 20 739 15 283 27 862 18 701 16 154 17 253 19 347 23 025

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

21 743 22 006 21 796 19 699 22 639 20 115 20 640 21 495 21 322 20 128 20 458 20 160 21 632 21 715 20 012 21 196 23 771 22 928 19 990 21 624 22 018 21 182 21 458 21 580 21 433 21 130 21 745 20 993 20 480 20 966 21 681 21 099 21 903 20 094 23 046 20 796 22 442 21 081

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80- - år)

10 970 8 950 8 951

10 858 10 729 8 387 9 820 9 328 14 239 9 775

14 422 7 801 8 588 13 534

13 127 8 646 11 259 8 707 9 730 8 882 11 172 10 685

10 927

12 024

12 150

11 728 8 610 9 195

11 195 10 412 11 751 8 681 8 893 9 560 8 605 7 281 8 795 12 494

Övr. special dest. bidrag 4) (per inv.)

1 403 1 266 1 404 1 205 1 569 1 188 1 189 1 207 1 314 1 303 1 203 1 372 1 232 1 375 1 304 1 404 1 492 1 161 1 208 1 114 1 318 1 242 1 196 1 295 1 287 1 207 1 148 1 243 1 219 1 276 1 247 1 263 1 145 1 279 1 223 1 146 1 158 1 250

Totalt spec. dest. bidrag

(per inv.)

5 558 5 547 5 541 5 160 5 605 5 177 5 490 5 375 5 746 5 352 5 559 5 562 5 624 6 112 6 060 5 542 5 721 5 154 5 166 5 167 6 238 5 309 5 558 5 673 5 440 5 652 5 442 4 948 5 573 5 416 5 680 5 579 6 400 5 388 5 382 5 265 5 395 5 794

Skatteutj. Allm. skatte Sarsk skatte bidrag uti.avgifter '

(per inv.)

483

1 617 1 296 267 0 504 2 628 3 274 1 050 3 762

2 040 1 677

810 2 436

996 4 102 3 506 2 476 3 458 4 035 2 276

518

389 1 556 2 900 1 621 2 213 1 803

124 2 223 3 319 1 501 2 535 4 076 3 050

312

(per inv.)

-558 -528 -524 -570 -598 -567 -483 -466 -537 -458 —591 -496 -515 -558 -481 -559 -460 -449

-1

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOM

Skatteutj. Totala bi- netto drag netto (per inv.) (per inv.)

—75

1 089 771 -303 -623 —63

2 146 2 808 513 3 304 —609 1 544 1 162 252 1 954 437 3 642 3 058 1 973 3 017 3 588 1 766

-575

-167 1 040 2 427 1 097 1 706 1 294

447 1 722 2 814

991 2 046 3 615 2 555

—251

5 484 6 636 6 313 4 857 4 982 5 114 7 636 8 183 6 258 8 656 4 950 7 106 6 786 6 364 8 014 5 978 9 363 8 212 7 140 8 184 9 826 7 076 5 525 5 098 5 273 6 692 7 870 6 045 7 279 6 710 5 232 7 301 9 214 6 378 7 429 8 880 7 950 5 543

Län Kommun

ZZZZZZthhhr—r—rr—rt—rl—wwwww—mm:=========o

Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Sinu-ishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv

Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

21 237 11 199 24 450 15 482 17 873 21 015 16 574 12 508 15 922 19 164 15 879 17 236 17 946 15 809 19 743 18 675 20 157 17 431 16 354 13 336 16 542 13 447 13 456 19 895 18 158 14 197 13 251 15 624 15 828 14 409 11 702 16 595 17 219 25 017 21 365 23 015 19 880 13 695

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

19 655 23 172 23 201 22 109 22 006 20 802 20 966 20 637 22 229 21 198 20 802 20 454 22 022 21 384 20 838 20 866 25 092 20 307 20 766 20 113 19 698 20 960 20 997 20 306 20 718 22 712 20 327 20 120 20 713 20 960 19 423 20 544 21 538 21 768 20 279 20 591 19 398 19 895

Äldre & handi- (per inv. 80- - år)

11 603 7 398 8 660 9 566 9 584

11 216

10 052 9 490 8 782

11 243 7 856 10 398 10 233

12 388 11 034 12 576 13 050

13 252

12 101 11 006 9 163 8 761 8 720 9 272 8 889

10 979 9 127 7 667 8 251 8 932 9 222 9 044 9 398 8 724 7 550 9 874 9 919 6 239

Övr. special Totalt spec. kappomsong 3) dest. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

1 246 1 032 1 244 1 154 1 160 1 202 1 180 1 072 1 228 1 375 1 039 1 148 1 315 1 472 1 263 1 253 1 429 1 274 1 242 1 163 1 140 1 295 1 400 1 278 1 188 1 271 1 030 1 062 1 497 1 206 1 138 1 263 1 312 1 360 1 339 1 321 1 271 1 087

(per inv.)

5 667 4 792 5 717 5 093 5 608 5 375 5 141 5 137 5 038 5 531 5 047 5 146 5 444 5 693 5 343 5 552 5 835 5 424 5 253 5 130 4 943 5 019 5 120 5 345 5 417 5 447 4 477 4 843 5 834 5 017 4 863 5 546 5 738 6 046 5 632 S 228 5 399 4 738

Skatteutj. Allm. skatte Särsk. skatte Skatteutj. Totala bi- bidrag uti.avgifter uti.avgifter netto drag netto (per inv.) (per inv.) (per inv.) (per inv.) (per inv.)

1 678 -509 0 1 169 6 836 3 982 -413 0 3 569 8 361 1 535 —533 0 1 002 6 719 2 357 -500 0 1 857 6 950 4 830 -451 0 4 379 9 987 713 -543 0 170 5 545 1 436 -510 0 926 6 067 2 757 -459 0 2 297 7 435 1 184 -524 0 660 5 699 1 292 —535 0 757 6 287 4 546 -418 0 4 128 9 174 2 229 -493 0 1 735 6 881 2 198 —509 0 1 689 7 133 4 670 -461 0 4 208 9 901 1 522 -539 0 983 6 325 2 538 -509 0 2 029 7 581 433 -569 0 -136 5 700 2 688 -500 0 2188 7 612 2 353 —497 0 1 856 7 109 1 002 -522 0 481 5 611 1 469 -519 0 951 5 894 1 386 -515 0 871 5 890 1 483 -513 0 970 6 090 1 047 -537 0 511 5 856 2 057 -508 0 1 549 6 966 713 -549 0 164 5 611 1 799 -501 0 1 298 5 775 2 982 —446 0 2 536 7 379 1681 -512 0 1 170 7 003 1 002 -526 0 476 5 493 2 447 -470 0 1 977 6 840 1916 -512 0 1405 6 951 1 491 -522 0 970 6 707 0 -594 -20 -615 5 432 1 482 —517 0 965 6 597 0 -581 —4 -586 4 642 496 -575 0 -79 5 320 2 902 —452 0 2 450 7 188

Län Kommun

>=:»uwooooooooooooooozzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staä'anstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö

Ale Alingsås Bengtsfors

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

15 113 25 912 19 059 24 680 26 016 22 632 15 234 21 173 27 078 16 912 21 424 19 630 24 007 19 952 15 647 22 144 16 253 17 530 16 293 17 471 21 447 17 760 16 428 15 497 11 606 18 567 13 647 17 639 15 665 17 740 13 532 10 056 12 577 15 972 15 592 21 360 14 617 14 307

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

19 797 19 814 22 299 19 145 20 774 22 809 19 457 19 748 19 350 19 789 18 596 21 140 18 893 19 734 19 972 20 463 21 422 19 156 20 389 19 543 22 591 20 791 20 249 19 990 19 655 20 027 20 981 19 798 20 249 21 372 20 744 21 065 21 211 20 312 19 793 20 914 20 522 23 202

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80- - år)

7 017 11 109 8 383 10 983 9 244 12 327 6 479 7 343 8 994 8 995 9 584 8 499 12 507 7 246 8 607 11 366 8 550 15 839 8 947 12 290 12 304 12 569 12 512 9 815 10 519 14 768 7 564 13 554 8 099 14 341 8 740 9 970 13 288 13 807 14 299 13 590 8 649 8 541

Övr. special Totalt spec. dest. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

1 041 1 422 1 411 1 444 1 151 1 766 1 053 1 200 1 444 1 207 1 454 1 156 1 376 1 166 1 194 1 217 1 073 1 205 1 221 1 173 1 705 1 395 1 288 1 257 1 583 1 235 1 176 1 181 1 028 1 439 1 098 1 042 1 201 1 334 1 304 1 378 1 259 1 079

(per inv.)

5 153 6 542 5 246 5 977 5 810 5 667 4 767 5 613 6 443 5 412 6 455 5 084 6 034 4 848 5 174 5 469 5 106 5 404 5 433 5 303 5 539 5 908 5 273 5 177 5 330 5 241 5 269 5 382 4 855 5 804 4 648 4 620 5 345 5 105 5 671 6 157 5 186 4 996

Skatteutj. Allm. skatte Särsk. skatte bidrag utj.avgifter (per inv.)

2 735 1 098 843 0

0 308 2 433 2 666

2 592 1 730 233

1 002 2 460

615 1724

3 362 1 586

2 471 2 783

3 258 2 618

2 371 3 569 1 939

834 3 012

800 1 239 3 056

(per inv.)

479 -539 -548 435 405 -593 457 479 400 482 -527 -548 4522 -531 488 -552 -516 —589 450 -515 435 -586 -571 506 468 420 453 4504 503 -574 477 441 495 -549 497 -548 -526 497

uti .avgifter (per inv.)

OOOOOOOOOO

Skatteutj. Totala bi- netto drag netto (per inv.) (per inv.)

2 257 560 294

-708 -640 -285 1 976 2 187 -628 2 110 1 203 -315 -678 470 1 972 62

1 208 -602 2 912 1 071 -635 -596 -571 1 965 2 316 —674 2 805 -638 2 115 —574 1 894 3 128

1 443 285 2 515 253 713

2 559

7 409 7 101 5 540 5 269 5 170 5 382 6 743 7 801 5 815 7 522 7 659 4 769 5 356 5 318 7 146 5 531 6 314 4 802 8 345 6 375 4 903 5 312 4 702 7 142 7 645 4 567 8 074 4 744 6 970 5 230 6 542 7 748 6 788 5 390 8 187 6 409 5 899 7 555

Län Kommun

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwmwwww'u-uwie-ewtv—uve

Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Habo

Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

20 822 12 789 12 325 11 180 20 678 15 599 18 509 11 669 14 712 18 327 21 104 12 232 12 697 18 903 20 689 16 706 15 969 14 665 16 734 15 864 14 902 13 136 14 305 19 802 18 760 12 326 17 294 18 966 14 964 16 392 14 604 14 581 16 137 15 876 16 035 18 399 13 971 16 010

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

21 796 23 148 21 071 20 959 19 714 21 342 21 450 20 750 21 178 21 351 22 442 20 880 20 356 20 371 22 902 26 695 20 444 20 738 22 335 20 428 19 747 19 013 20 557 20 490 22 328 19 988 20 707 21 689 19 758 19 944 20 794 21 986 20 962 23 552 22 580 20 597 21 290 23 029

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80- - år)

9 867 7 429 10 859 8 582 14 687 9 340 8 461 8 416 10 482 13 500 12 200 10 995 11 105 11 001 11 580 7 826 9 017 8 762 9 173 7 286 9 970 9 637 6 787 12 906 10 420 8 120 10 764 11 711 7 829 7 781 8 579 11 581 9 927 12 261 9 771 13 742 10 761 10 378

Övr. special Totalt spec. dest. bidrag 4) dast. bidrag

(per inv.)

1 257 1 245 1 180 1 031 1 478 1 438 1 239

972 1 166 1 145 1 199 1 207 1 196 1 348 1 331 1 191 1 199 1 117 1 090 1 220 1 331 1 254 1 147 1 351 1 412 1 286 1 320 1 305 1 378 1 343 1 030 1 125 1 261 1 300 1 232 1 756 1 448 1 263

(per inv.)

5 351 5 267 5 273 4 705 6 295 5 898 5 600 4 580 5 316 5 762 5 429 5 092 5 297 5 502 5 573 6 031 5 054 5 426 5 348 5 455 6 215 5 075 4 937 5 517 5 602 5 893 5 456 5 501 5 219 5 095 5 013 5 309 4 976 5 376 5 007 6 506 5 359 4 953

Skatteutj. Allm. skatte Särsk. skatte Skatteutj. Totala bi- bidrag utj.avgifter (per inv.)

0

4 505 3 039 2 159 0 2 272 2 294 2 982 2 871 1 412 0

1 689 2 656 481 1 986 3 420 1 736 2 883 3 945 2 066 2 468 2 189 2 432 1 008 775

3 447 1 543 0 1 672 1 733 3 224 2 815 2 734 3 644 2 839 3 686 2 580 2 091

(per inv.)

-571 .443 -463 -480 -578 -496 -490 -458 -466 -529 -593 -508 —462 -555 -514 _447 -507 -457 -455 -509 -484 4489 -501 -533 -533 —462 -526 -569 -499 -503 -444 -454 -502 -460 -516 —489 -517 -530

uti .avgifter (per inv.)

oooooÅ-oooo

lb o

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

netto drag netto (per inv.) (per inv.)

-571 4 063 2 576 1 678

-579 1 776 1 804 2 524 2 405

883

-613 1 182 2 193

-75 1 472 2 973 1 229 2 416 3 490 1 557 1 985 1 700 1 932

475

242 2 985 1 017

-569 1 173 1 230 2 780 2 351 2 232 3 183 2 323 3 197 2 063 1 562

4 780 9 330 7 850 6 383 5 716 7 674 7 405 7 104 7 721 6 646 4 816 6 273 7 490 5 428 7 044 9 005 6 284 7 842 8 838 7 012 8 199 6 775 6 869 5 992 5 844 8 878 6 473 4 932 6 393 6 325 7 793 7 660 7 208 8 559 7 330 9 703 7 422 6 514

Län Kommun

€2€2€åccccccccccc—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—1wmwmmmwmmm

Hammarö Karlstad

Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne

Säffle Torsby Årjäng Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg

Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

23 824 22 355 13 205 13 172 14 958 15 239 14 394 16 009 15 937 10 695 19 276 23 192 20 029 21 611 22 871 22 664 16 391 18 216 17 384 22 188 25 215 17 222 21 908 22 002 10 612 20 690 16 778 21 670 16 156 21 716 22 747 22 674 13 997 20 384 17 914 15 245 18 914 16 084

Gnmdskola (per inv. 7 - 15 år)

20 428 22 034 21 170 20 893 25 490 22 839 21 293 21 251 23 498 23 271 21 075 23 091 21 594 24 027 21 836 20 350 24 801 21 334 22 381 20 397 21 457 22 396 21 286 26 235 22 437 20 603 21 773 24 418 21 511 23 338 21 839 21 097 21 231 21 552 20 692 22 808 22 275 20 798

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80— - år)

12 798 11 713 13 965 10 342 12 707 9 801 9 966 9 560 11 909 8 348 8 376 11 687 11 208 9 889 13 634 13 414 11 583 10 942 12 172 12 119 12 595 10 809 10 568 9 296 8 737 9 966 10 274 7 907 10 454 8 953 11 380 14 313 11 853 11 426 11 555 12 831 9 372 7 453

Övr. special Totalt spec. dest. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

1 365 1 342 1 493 1 373 1 481 1 320 1 178 1 373 1 318 1 273 1 123 1 444 1 367 1 558 1 310 1 262 1 284 1 255 1 224 1 261 1 418 1 384 1 119 1 363 1 134 1 246 1 441 1 296 1 302 1 242 1 444 1 351 1 317 1 256 1 275 1 311 1 329 1 299

(per inv.)

6 520 5 447 5 707 4 927 5 362 5 655 4 853 5 117 5 289 4 909 5 448 6 201 5 811 5 590 5 381 5 880 5 591 5 499 5 321 5 923 5 996 5 438 4 960 6 002 5 041 5 536 5 285 6 187 5 378 6 057 6 277 5 512 5 047 5 457 5 551 5 989 5 588 5 158

Skatteutj. Allm. skatte Sarsk skatte Skatteutj. Totala bi- bidrag uti.avgifter

(per inv.)

1 065 144 2 949 2 044 2 783 3 032 3 259 2 608 1 673 3 787 3 065 2 291 2 030 2 503 248

1 577 2 063 2 820 3 857 2 853 1 051 1 024 1 217 879 2 652 1 435 612 2 946 2 059 3 571 1 793 0 2 113 894 743

3 540 2 863 3 324

(per inv.)

-5 80 -5 87 —491 -532 -521 -504 —478 -51 1 -587 -450

utj .avgifter (per inv.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

C.: xl

OOOOOO

netto drag netto (per inv.) (per inv.)

485 -443 2 459 1 513 2 263 2 527 2 781 2 097 1 086 3 337 2 565 1 768 1 515 1 958 -355 1 054 1 534 2 302 3 359 2 336 480 484 641 321 2 191 913 63

2 438 1 560 3 081 1 252 -644 1 581 328 169

3 046 2 352 2 823

7 005 5 004 8 166 6 439 7 625 8 183 7 634 7 214 6 376 8 246 8 013 7 969 7 326 7 548 5 025 6 934 7 126 7 800 8 680 8 259 6 476 5 922 5 601 6 323 7 232 6 449 5 348 8 625 6 938 9 138 7 529 4 868 6 628 5 785 5 719 9 035 7 941 7 981

Län Kommun

NNNNNNNN-4uc-444-cvcxxxxxxxxxx£åååéåéåå

ääää

Ludvika Malung Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Solletteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

20 458 22 283 26 725 14 303 12 894 15 247 13 375

9 939 15 559 17 243 22 974 15 719 21 292 17 474 15 914 18 743 15 670 25 773 18 161 19 356 17 894 15 180 25 784 17 889 16 861 13 846 18 883 19 537 25 432 18 106 14 574 15 090 18 009 24 787 14 868 18 435 21 997 14 855

Gnmdskola (per inv. 7 - 15 år)

22 474 23 154 21 381 22 726 22 397 20 296 19 871 22 185 25 673 21 000 21 074 23 523 19 632 21 386 22 201 22 179 21 213 21 684 20 982 20 757 23 256 22 059 21 263 21 833 23 764 21 134 24 929 26 407 24 776 23 517 24 253 25 213 25 075 20 296 30 762 27 453 23 719 24 358

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80- - år)

9 701 9 156 11 785 9 247 7 892 10 727 10 211 9 376 12 465 13 074 13 247 11 658 14 747 12 572 9 629 9 640 15 742 10 727 12 970 10 818 10 114 11 040 13 765 9 775 9 886 10 771 10 595 12 092 12 105 10 069 8 310 10 643 10 909 12 708 12 194 8 812 15 346 15 646

Övr. special Totalt spec. dest. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

1 251 1 159 1 209 1 388 1 090 1 239 1 230 1 090 1 164 1 197 1 265 1 288 1 284 1 274 1 335 1 113 1 227 1 312 1 294 1 579 1 268 1 337 1 315 1 416 1 152 1 378 1 060 1 341 1 380 1 285 1 077 1 336 1 243 1 318 1 438 1 621 1 432 1 633

(per inv.)

5 309 5 289 6 138 5 384 4 675 5 285 5 299 4 522 5 500 5 312 5 426 5 099 5 602 5 276 5 403 5 274 5 494 5 571 5 255 5 748 5 301 5 325 5 721 5 536 5 052 5 216 5 635 6 314 6 123 6 258 5 014 5 522 5 762 5 692 6 141 6 145 6 503 6 521

Skatteutj. Allm. skatte Särsk. skatte Skatteutj. Totala bi- bidrag uti.avgifter

(per inv.)

1 681 3 252 3 095 4 681 3 584 2 031 3 415 3 695 6 920 3 461

0 1 118 2 806 4 719 4 536 3 661 3 820 1 258 2 408 2 707 4 268 5 034 1 013 2 505 4 207 2 629 6 966 6 448 6 567 6 659 6 326 7 476 6 391 1 808 6 621 8 531 6 079 6 230

(per inv.)

-568 -520 -518 -465 -489 -539 -487 —481 —463 -510 -597 -575 -520 -466 —448 -481 -484 -558 -539 -545 -502 -507 -597 -532 -502 -543 -416

-465 -459 -472 -462 -465 -571 -454 -469 -511 —485

uti .avgifter (per inv.)

OOOOOOOOOO

| Ul

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

netto drag netto (per inv.) (per inv.)

1 113 2 733 2 577 4 217 3 095 1 492 2 927 3 214 6 457 2 952

-602

543 2 286 4 253 4 088 3 181 3 336

700 1 869 2 162 3 767 4 528

417 1 973 3 704 2 086 6 550 5 986 6 102 6 200 5 854 7 014 5 926 1 237 6 167 8 063 5 568 5 745

6 422 8 022 8 715 9 601 7 770 6 777 8 226 7 736 11 956 8 263 4 824 5 642 7 888 9 529 9 491 8 455 8 830 6 271 7 124 7 910 9 067 9 852 6 138 7 509 8 756 7 302 12 185 12 300 12 224 12 458 10 868 12 536 11 688 6 929 12 307 14 208 12 071 12 266

Län Kommun

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleheå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Adeplos Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Bamom- sorg (per inv. 1-6 år)

13 730 15 481 13 612 19 644 18 205 13 315 22 616 17 426 17 780 15 853 26 357 20 329 19 696 25 296 18 156 22 875 21 573 23 068 16 533 26 319 14 581 18 629 17 523 18 394 19 088

Grundskola (per inv. 7 - 15 år)

21 998 22 989 23 621 22 389 26 486 24 648 21 740 24 986 23 012 22 428 31 591 27 841 23 669 22 529 26 763 29 949 25 386 26 258 29 343 25 295 40 128 22 377 23 945 29 202 32 901

Äldre & handi- kappomsorg 3) (per inv. 80— - år)

11 698 18 705 13 524 19 330 11 509 14 621 15 804 14 752 10 180 13 440 13 905 10 546 13 777 16 848 27 228 14 760 15 637 14 897 24 945 17 436 14 979 14 913 15 809 17 470 11 744

Övr. special Totalt spec. (lät. bidrag 4) dest. bidrag

(per inv.)

1 354 1 411 1 422 1 450 1 541 1 551 1 395 1 605 1 641 1 384 1 683 1 481 1 547 1 310 1 653 1 564 1 573 1 475 1 625 1 451 1 953 1 504 1 406 1 430 1 431

(per inv.)

5 805 5 867 6 108 6 211 6 296 5 892 6 138 6 524 6 098 5 898 6 988 6 251 5 951 6 423 6 542 7 423 6 296 6 727 6 613 6 475 7 697 6 195 5 992 6 244 7 352

Skatteutj. Allm. skatte Sänk. skatte Skatteutj. Totala bi- bidrag uti.avgifter ' (per inv.)

5 396 5 526 5 384 3 077 8 451 7 070 1 793 8 090 6 111 5 088 8 895 6 662 6 015 4 842 4 477 6 303 6 383 4 584 4 039 2 038 8 962 4 095 5 583 7 529 8 437

(per inv.)

-458 493 -450 -540 -452 -473 -571 -459 -463 -493 -478 -503 -511 -546 -578 -457 -516 -538 -599 -599 -452 -533 -501 -468 -449

netto drag netto (per inv.) (per inv.)

4 938 5 034 4 934 2 536 8 000 6 597 1 222 7 632 5 648 4 595 8 417 6 158 5 504 4 296 3 900 5 845 5 867 4 047 3 441 1 439 8 510 3 562 5 082 7 061 7 988

10 743 10 900 11 042

8 748 14 295 12 489

7 360 14 156 11 745 10 493 15 405 12 410 11 454 10 719 10 442 13 269 12 162 10 774 10 053

7 914 16 208

9 756 11 074 13 305 15 340

Tabell 2 A: Utgångslägen per kommun 1) i 1991 års bidragsnivå efter beslutade reformer och kommitténs förslag till kvittningar m.m. (milj. kr.)

Län Kommun

o00000ååååååååååååååååååååååååå

Summa

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar

Speedat. Skatteutj.

bidrag 2) 47 687,0

462,2 145,8 115,2 371,4 431,9 366,5 192,9 368,0 228,4 116,8 80,8 193,5 312,0 227,4 3 753,6 139,1 479,4 204,9 339,7 134,3 223,3 126,0 37,9 124,6 181,1 185,8 91,7 94,2 949,6 50,4 131,4

netto 3) 5 043,5

41,3 -134,6 -15,2 40,9 -55,1 -56,4 -112,1 -67,2 20,7 -13,9 -8,6 -21,5 49,0 -56,2 -761,3 —29,2 —52,2 -28,1 -7o,2 -13,0 -28,9 -13,3 -5,0 -13,4 -18,4 5,5 -9,1 46,9 -99,0 16,9 46,0

Justering for äldrereformen: Tillkom- Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kosm.utj. 5) 52 730,5 4 978,8 0,0 420,9 7,8 -51,2 11,2 8,2 -26,6 100,0 1,0 -12,1 330,5 5,1 -55,3 376,8 8,6 -51,9 310,1 0,3 -38,9 80,9 11,0 -10,3 300,8 9,1 -34,4 249,1 24,7 45,7 102,9 3,8 1,4 72,2 2,5 —10,4 172,0 2,9 -14,7 263,0 3,2 -18,7 171,3 12,9 12,7 2 992,4 379,0 543,1 109,8 7,9 24,7 427,2 15,3 -17,2 176,8 2,0 -37,2 269,5 4,5 -34,1 121,3 1,6 -16,1 194,4 0,4 -31,7 112,7 2,9 -9,0 32,9 0,7 -1,9 111,2 2,3 -7,6 162,7 2,1 -24,8 191,2 8,8 2,0 82,6 0,7 -24,0 141,2 32,7 -3,5 850,6 38,8 8,8 67,3 9,3 4,0 177,5 15,2 6,5

]) Exkl. bidrag till landstingsfria kommuners Iandstingsverksamhet.

2) Bidragen avser verksamhetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under samma år. Avser endast de bidrag kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet (se bil 3) 3) Minustecken betyder att kommunen betalar mer i avgift än vad den (är i bidrag.

4) Avser såväl tillkommande statsbidrag för äldreomsorg som ökat skatteutjämningsbidrag till följd av ändrad åldersfaktor och justerad skattesats. . 5) Minustecken betyder att kommunen skall betala till utjämningen, plustecken att kommunen gottgörs. Värdena avser år 1992 i 1991 års prisnivå. 6) Minustecken betyder att kommunen tär en lägre andel av sektorsbidraget till skolväsendet 1991/92 än vad den faktiskt fick av det beräknade totala bidraget för år 1991. Plustecken innebär

det motsatta.

Justering för skol-

reformen 6)

15,0

Utgångs— Iäge II

57 709,3

374,7 -9,0 88,9 277,1 334,2 268,6 80,0 273,9 318,8 107,7 64,0

160,2 247,9 198,0 3 929,5

143,1 422,3 139,5 236,9 105,4 160,6 106,1 31,9 105,4 137,6 201,5 59,8

170,9 900,1 80,8 198,8

Kvittningar: Netto- Nettokostn. kostn. bostads-

KBT 7) bidrag 7)

4 902,18 -2 392,1 -23,7 -31,5 -5,9 -2,8 -3,7 4,7 -20,2 46,8 —24,5 -24,7 43,8 48,6 40,7 4,0 48,4 -20,1 -21,4 40,7 -8,0 -5,8 -2,3 4,0 40,1 41,5 -14,8 43,6 -25,0 -9,5 -357,0 486,6 44,2 -9,9 -37,8 -31,3 -8,0 42,8 41,5 -8,6 -5,8 -8,9 40,4 43,9 -5,5 -5,6 -2,0 4,4 -5,8 4,2 -7,1 41,9 47,2 -9,4 -2,4 -3,3 40,8 -5,3 -71,1 -54,7 —7,3 -2,4 41,5 4,1

Utgångs- läge III

50 414,4

319,6 -17,7 80,6 230,1 285,1 236,3 63,4 235,4 286,7 93,8 57,7 138,5 219,4 163,5 3 385,9 119,0 353,1 118,7 216,8 90,8 136,2 95,0 28,4 93,4 121,6 174,9 54,0 154,8 774,2 71,1 181,1

Justering for skattere- formen 8)

-84,5

-25,1 8,1 -8,1 -26,1 -27,5 49,5 8,0 7,9 0,1 4,4 -8,0 -9,1 44,4 11,3 335,2 4,2 -5,8 44,5 43,4 40,4 43,7 -9,7 -3,1 -8,0 -21,0 4,6 49,5 0,0 12,3 -0,4 4,8

Kvittning: Avräknings- skatt

-7 742,0

49,0 -37,3 48,0 -56,1 49,3 -58,4 46,5 44,2 -37,6 49,1 41,8 -28,3 -51,8 -52,0 473,2 -30,8 -70,5 43,4 42,6 48,1 44,5 49,0 4,4 48,7 -26,6 -27,9 43,8 -18,7 436,5 —8,8 49,5

Utgångs- Iäge IV

42 587,8

235,5 46,9 54,4 147,9 188,2 158,4 24,9 179,1 249,2 68,4 37,9 101,1 153,2 122,8 3 047,9 92,5 276,8 70,8 140,8 62,2 88,0 66,3 19,0 66,6 74,0 145,4 20,8 136,1 650,0 61,9 159,9

7) Enligt kommitténs förslag skall KBT och bostadsbidrag förstatligas. Kommunens kostnad kvittas genom en minskad bidragsram. Beloppen avser kommunens egna statsbidragsberättigade nettokostnader. För KBT antas dessa motsvara kommunens statsbidrag gånger tre ettersom bidraget utgär 75% av de statsbidragsberättigade kostnaderna. För bostadsbidrag har netto- nettokostnadema antagits vara lika stora som statsbidraget ettersom detta utgår med 50 % av de statsbidragsberättigade kostnaderna. 8) Belopp som kommunen "vinner" resp. 'forlorar' till följd av skattereformen. Minus betyder att kommunens avräkningsskatt är lägre än beräknad inkomstökning och att motsvarande belopp kvittas bolt. Plus betyder att kommunens avräkningsskatt är högre än beräknad inkomstökning och att kommunen kompenseras med motsvarande belopp.

Län Kommun

Qomm-nur'rlur-n'n-n'nurmmmmmmmmmmmmmUUUUUUU

Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo

Speedest. Skattalti .

bidrag 2)

497,2 95,4 179,7 336,1 73,8 135,4 53,9 30,2 133,5 54,7 670,2 144,9 234,6 732,9 79,0 41,1 50,3 22,1 65,7 30,7 43,9 95,5 161,2 54,8 603,1 173,9 64,7 88,2 68,6 151,5 177,6 110,3 56,7

netto 3)

4,7 18,7 25,0 49,8 -8,2 4,7 21,1 15,8 11,9 33,8 -73,4 40,2 48,5 30,3 25,5 3,2 32,0 13,1 25,1 17,9 25,3 31,8 4,0 -5,6 48,5 32,0 28,9 19,6 21,0 36,2 44,0 34,0 24,9

Justering for äldrereformen: Tillkom- Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.ut,i. 5) 490,6 38,0 -5,2 114,1 14,4 7,3 204,8 31,2 -11,9 316,3 16,2 -1,4 65,6 3,5 -6,4 133,8 8,2 6,3 75,0 9,4 -4,1 45,9 7,9 1,0 145,4 7,7 -1,7 88,5 15,0 6,2 596,8 24,1 -0,8 185,1 19,8 -0,7 283,0 29,6 -23,9 763,2 53,1 9,1 104,5 1,7 3,8 44,4 6,7 -2,6 82,3 10,0 -2,2 35,1 6,5 0,4 90,8 9,0 4,1 48,7 7,7 -1,2 69,2 6,2 -2,8 127,3 16,8 -12,4 160,2 -0,5 1,9 49,2 1,4 -2,3 584,6 32,1 46,1 205,9 25,0 -9,1 93,6 15,4 2,8 107,8 22,9 -8,4 89,6 6,9 3,1 187,7 27,2 -5,9 163,7 2,3 4,7 144,3 19,2 -0,7 81,6 11,1 1,4

Justering för skol- reformer 6)

4,3 0,4 -3,8 0,2 0,1 4,5 0,4 0,2 0,1 0,2 -2,3 41,9 -0,6 41,9 0,4 0,3 0,3 4,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,5 4 ,0 0,0 0,4 0,6 0,2 0,8 0,6 0,2

Kvittningar:

Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads-

läge !! KBT 7) 15ng 7)

522,0 —49,6 -27,3 136,2 -13,0 -4,8 220,3 -24,7 —9,4 331,3 -32,6 -15,8

62,6 -6,4 -3,8 146,7 -12,3 -7,4

80,7 -6,3 -2,9 54,9 —4,6 -1,7 151,6 -10,5 -7,1 109,8 -6,7 -2,8 617,8 -72,3 -38,1 203,3 -19,6 -7,0 288,1 -30,4 -12,0 824,4 -69,0 42,0 110,4 -5,5 -4,6

48,1 -4,0 -1,5 90,4 -4,9 -2,6 41 ,8 -3,0 -1,1 103,8 —7,1 -3,1

55,3 -4,2 -1,6 72,6 -4,2 -1,9 132,2 -10,8 -4,6 162,0 -12,1 -6,4

48,5 -2,1 -2,1 663,3 -63,1 -34,4 220,8 -20,4 -7,0 111,8 -7,6 —3,4 121,8 -13,8 -3,8 100,2 -5,7 -2,9 209,2 -18,4 -6,2 171,5 -15,9 -6,3 163,5 -7,9 -4,5

94,3 4,3 -2,1

Utgångs-

Iäge Ill

445,1 118,5 186,1 282,9 52,3 126,9 71,5 48,5 134,1 100,3 507,4 176,7 245,7 713,5 100,3 42,6 82,8 37,7 93,5 49,5 66,5 116,9 143,5 44,4 565,8 193,4 100,7 104,2 91,7 184,6 149,3 151,1 87,9

Justering for skattere- formen 8)

-2,5 0,1 1,3 -2,0 4,1 -0,7 -0,2 0,3 -0,8 0,2 11,8 0,2 0,8 3,4 4,5 41,4 0,2 0,1 -0,2 0,0 41,2 4,1 -2,2 0,2 0,7 0,0 41,2 0,4 4,0 -0,6 -2,1 4,1 41,5

Kvittning: A .] .

-73,5 -14,9 -27,7 -53,6 -11,5 -21,8 -8,6 -5,2 -19,3 —9,7 -100,5 -22,2 -35,6 -101,9 -10,8 -6,6 -8,4 —4,0 -11,3 -5,3 -6,5 -16,3 -23,2 -7,8 -90,7 -26,5 -10,7 -16,0 -10,7 -24,5 -25,4 -17,4 -8,6

Utgångs- läge IV

369,1 103,5 159,7 227,3 34,7 104,5 62,7 43,6 113,9 90,4 418,8 154,7 210,8 615,0 89,0 35,6 74,2 33,8 82,0 44,2 59,8 100,4 118,0 36,8 475,8 166,9 89,8 88,6 80,0 159,5 121,8 132,5 78,8

Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishamn Tomelilla

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

147,1 59,5 75,8 56,9 398,9 89,6 54,4 61,1 86,2 40,3 299,9 66,9 67,9 105,1 150,6 39,7 81,5 215,6 323,6 167,8 326,3 87,4 156,8 83,5 63,9 65,7 244,9 83,1 380,2 73,8 40,7 89,2 60,0

netto 3)

27,0 22,6 52,1 27,0 47,3 18,5 40,5 10,7 31,4 31,4 9,5 12,0 30,4 13,8 20,6 32,5 27,5 66,9 239,2 30,9 119,3 -2,0 63,2 29,5 6,0 12,6 42,5 15,7 36,3 21,1 1,2 25,9 31,4

Justering for äldrereformen: Tillkom- Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.ut,i. 5) 174,1 20,9 5,3 82,1 13,6 4,9 127,9 32,2 -12,6 83,9 20,4 2,6 381,6 -3,3 0,5 108,1 14,2 0,6 94,9 24,4 2,6 71,8 11,7 -1,8 117,6 24,8 23,4 71,7 18,1 -1,2 309,4 30,4 -10,2 78,9 8,4 0,2 98,3 10,8 -6,6 118,8 24,3 2,1 171,2 15,7 10,5 72,1 17,1 -1,5 109,0 18,0 —7,3 282,5 43,1 —0,1 562,8 50,7 0,0 198,7 21,8 -6,6 445,5 46,9 11,5 85,4 2,4 1,8 220,0 24,5 9,8 113,0 10,5 -0,3 69,9 0,3 2,7 78,3 12,2 1,8 287,4 42,0 -33,9 98,8 14,8 -2,5 416,5 45,6 23,4 94,9 15,3 10,4 41,9 1,1 11,1 115,1 29,5 -15,1 91,4 19,8 2,0

Justering for skol— refonner 6)

0,2 0,2 0,5 0,6 4,1 0,1 0,7 -0,3 0,6 4,1 -0,6 0,1 41,1 0,1 4,7 4,3 4,3 0,4 4,3 0,5 0,0 41,5 0,5 0,2 0,0 0,4 0,0 4,1 0,8 1,3 0,3 -0,3 0,0

Kvittningar:

Netto- Nettokostn Utgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 200,1 -11,0 -5,7 100,8 -5,4 -3,5 148,0 -9,0 -3,7 107,5 -5,5 -2,3 377,7 -29,0 -19,9 123,0 -7,5 -3,2 122,6 -8,7 -4,0 81,4 -6,6 -1,9 166,4 —13,5 -3,7 88,5 -6,1 -1,6 329,1 -34,9 -16,6 87,6 -8,1 -3,2 102,4 -7,8 —4,0 145,4 -l4,4 -3,8 196,7 -21,7 -6,8 87,4 -6,4 -2,1 118,5 —11,8 -3,2 325,9 -30,7 -9,9 613,2 -37,7 -18,7 213,3 -22,1 -6,9 503,9 -39,3 -16,5 89,1 -8,3 -3,0 254,7 -20,9 -7,8 123,3 -11,7 -4,3 72,9 -6,3 —2,9 92,6 -8,8 -3,7 295,6 -33,0 -11,6 111,0 -10,0 -5,2 486,3 —45,5 -17,1 121,8 -9,2 -3,5 54,4 -4,4 -2,5 129,3 -15,6 -5,3 113,3 -11,0 -3,6

Utgångs— Iäge III

183,4 91,9 135,4 99,7 328,7 112,3 109,9 72,9 149,2 80,8 277,7 76,3 90,6 127,1 168,2 78,9 103,4 285,3 556,7 184,3 448,1 77,7 226,0 107,3 63,8 80,1 251,0 95,8 423,7 109,0 47,5 108,4 98,7

Justering for skatten.L formel 8)

4,2 0,1 0,0 41,2 -3,4 -0,2 0,5 4,7 4,1 0,0 4,3 4,5 4,3 0,9 0,2 0,1 4,3 0,2 1,4 41,4 1,2 —0,8 0,4 0,1 -0,2 0,3 0,0 0,6 -0,1 4,2 4,1 1,1 0,8

-22,9

-9,9 44,3 40,2 -55,3 43,8 40,5

-9,4 45,3

-7,5 46,1 40,9 41,2 47,9 -23,3

-7,6 43,9 -35,6 -55,6 -27,6 -53,7 42,5 -26,5 43,9

—9,9 41,6 41,5 43,8 40,0 42,1

4,1 47,7 41,0

Utgångs- läge IV

159,3 82,2 121,1 89,3 270,0 98,3 99,9 62,7 133,8 73,3 231,3 65,0 79,1 108,4 145,1 71,4 89,2 249,9 502,5 156,3 395,7 64,4 200,0 93,5 53,6 68,8 209,5 82,6 363,6 96,7 41,3 91,8 88,4

Län Kommun

ooozzzzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZFFFF

Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg Härryda Kungälv

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

75,8 169,3 46,7 83,3 81,6 88,0 153,5 566,5 121,6 62,5 64,8 147,7 188,0 102,1 502,0 1 319,8 74,8 73,5 112,6 68,8 110,6 179,15 166,9 120,0 191,9 434,0 56,2 287,1 120,6 255,6 2 391,9 156,2 174,8

netto 3)

15,2 16,1 19,0 21,1 13,8 -8,9 26,3

43,5 4,8 32,3 28,4 12,6 10,5 42,1 45,3 46,4 31,0 28,6 41,0 26,8 20,6 41,1 —18,8 11,6 73,1

5,0 13,3

-32,0 64,6 51,6 -274,4

45,8 48,9

Justering for äldrereformen: Tillkom— Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.uti. 5) 91,0 0,5 2,4 185,4 22,8 -l4,2 65,7 7,7 5,2 104,3 8,0 8,1 95,3 1,4 7,2 79,1 3,7 -4,6 179,8 18,6 1,2 503,0 47,5 24,9 119,9 13,3 0,1 94,8 19,8 0,9 93,1 11,0 3,3 160,3 -8,9 6,0 198,5 36,1 -10,8 90,0 2,0 4,8 446,8 30,7 -23,0 1 253,4 121,6 0,0 105,8 19,1 -1,7 102,1 11,5 -2,5 101,7 2,6 -l7,8 95,6 9,9 41,2 131 ,2 -8,4 -0,8 168,5 21,8 -10,8 148,2 2,8 —43,6 131,7 34,3 -l3,2 265,0 32,8 -15,6 439,0 37,6 0,9 69,5 13,9 10,5 255,1 -O,2 -22,7 185,2 19,6 5,4 307,2 16,1 11,4 2 117,5 163,0 0,0 140,4 2,8 44,2 155,9 3,7 -4,0

Justering för skol- reformen 6)

0,3 1,0 0,5 0,1 —0,8 0,7 0,6 4,5 -0,2 0,5 0,6 0,9 4,4 4,9 -2,5 3,9 0,0 0,5 4,2 -0,2 0,7 0,1 -0,9 4,5 -0,6 4,1 0,4 4,3 0,2 4,0 0,3 0,6 -0,6

Kvittningar: Netto- Nettokostn. kostn. bostads- KBT 7) bidrag 7) -7,2 —4,9 -18,2 —9,1 -5,8 -3,2 -8,6 -3,5 -6,8 -4,2 -7,2 -5,7 -17,2 -6,6 —83,4 -32,1 -13,2 -5,6 -8,3 -3,3 -6,0 -3,8 -9,8 -5,3 -29,4 -14,2 -4,6 -2,2 42,2 -26,0 -206,3 -77,5 -9,5 —4,4 -7,8 -4,2 -4,1 -4,0 4,5 -3,0 -6,5 -4,2 —18,9 -8,1 -6,0 -4,3 47,7 -5,9 -22,1 -10,0 -52,1 -22,1 -5,7 -2,1 -15,3 -11,3 -14,6 -S,9 -27,9 -14,1 -315,3 -146,7 -7,0 -4,7 41,0 -7,1

Utgångs- Iiige III

82,1 167,8 70,1 108,1 92,2 66,0 176,5 458,3 114,3 104,4 98,3 141,3 179,9 79,5 393,7 1 095,1 109,3 99,5 77,2 95,6 112,0 152,5 96,2 128,8 249,6 402,2 86,6 204,3 190,0 291,6 1 818,7 117,9 136,9

Justering for skatten» formen 8)

0,0 1,5 0,1

41,9 41,7 4,5 -0,2 12,4 -0,2

0,1 41,4 4,9

3,1 -8,1 19,8 29,9

0,3 0,0 -8,9 -0,6 4,7 4,0 47,5

0,1

4,0 0,8 -0,5 40,2 41,5 4,6 1342 -22,2 44,6

Kvittning: Avräknings- skatt

-10,6 -28,2 -8,3 42,9 41,6 42,4 -22,9 -88,9 49,5 41,8 41,0 48,0 -30,8 45,9 -72,6 -201,5 43,5 41,4 45,4 41,0 43,8 -28,5 -25,6 -21,4 32,3 -66,1 -9,7 46,6 49,3 40,1 -384,0 -23,3 -27,7

Utgångs- Iäge IV

71,5 141,0 62,0 94,3 79,8 52,1 153,4 381,9 94,6 92,8 86,8 121,5 152,2 55,4 340,9 923,5 96,0 88,2 52,9 83,9 96,5 123,1 53,1 107,4 216,3 336,9 76,3 117,5 170,1 249,9 1 568,9 72,5 94,6

Län Kommun

WWW'v'v'U'U'u*U*V'U'U'UW'U'U'U'U'UWWOOOOOOOOOOOO

Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

78,0 58,8 271,3 73,5 164,3 47,1 105,3 49,5 55,0 73,3 239,9 61,2 146,9 171 ,4 59,6 541,7 28,6 39,8 45,1 205,4 75,4 182,6 48,1 59,3 71,3 274,7 114,9 52,4 200,9 74,0 36,1 160,3 33,5

netto 3)

29,6 25,5 -34,9 39,1 49,5 20,5 40,4 20,2 37,3 19,8 13,4 27,1 6,0 23,6 30,5 -57,8 22,0 19,5 16,1 -18,9 22,7 58,8 26,5 26,8 10,9 -31,0 26,7 21,7 -2,7 19,5 17,8 39,0 14,9

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.uti. 5) 107,6 18,1 4,8 84,3 10,2 1,6 236,4 6,2 -23,1 112,6 11,8 -3,8 l44,9 3,2 -17,5 67,6 18,4 4,0 94,9 1,5 -l3,7 69,7 12,6 -1,6 92,3 23,5 -0,6 93,1 1,4 0,3 253,2 17,9 29,0 88,3 1,3 -0,7 152,9 40,6 -3,3 194,9 17,0 -8,4 90,1 22,6 -3,0 483,9 58,7 -l,0 50,6 11,5 3,9 59,3 6,0 6,1 61,2 9,4 6,4 186,5 2,4 -44,4 98,2 4,5 4,8 241,4 32,4 -19,9 74,6 17,4 -3,0 86,2 13,2 —2,3 82,3 3,4 6,2 243,7 12,2 -S,3 141,6 21,9 7,5 74,1 5,7 5,1 198,2 10,6 12,5 93,6 15,7 -0,4 53,8 7,8 2,0 199,3 37,1 -8,9 48,4 7,0 1,8

Justering för skol- reformen 6)

-0,1 0,2 4,4 0,5 4,3 0,3 0,0 0,5 0,1 1,0 41,8 0,0 41,7 0,1 0,9 -2,0 0,1 0,2 0,2 4,3 0,1 0,6 4,4 41,6 0,3 4,2 0,7 0,1 .0,4 0,1 0,4 -0,6 41,1

Kvittningar: Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads- Iäge II KBT 7) bidrag 7)

130,5 41,3 4,1 96,3 -5,1 -3,3 218,1 -25,4 43,4 121,1 -7,0 4,4 130,2 40,4 —8,3 90,4 45,4 -2,7 82,6 -5,4 -5,2 81,2 -7,5 -3,2 115,4 45,3 -3,6 95,7 -5,8 -3,3 299,3 42,7 43,4 88,9 -5,4 -2,8 138,3 -9,9 -6,5 203,7 47,5 -9,9 110,6 -8,8 -2,5 539,6 -73,6 -21,6 66,1 -3,2 4,8 71,5 4,7 -2,4 77,1 -5,0 -2,2 143,2 -9,2 -7,4 107,6 -5,8 -3,6 254,4 48,7 —8,6 88,7 -6,3 —3,2 96,5 -5,6 -2,7 92,2 -5,4 28 249,4 -29,1 43,6 171,7 42,0 4,8 85,0 4,3 -2,2 220,9 49,6 40,4 109,0 40,0 —3,6 64,0 -2,8 4,5 226,9 49,2 40,0

57,2 '2,5 '118

Justering Utgångs- för skatten,— läge III formen 8)

115,0 41,1 87,9 41,3 179,3 45,8 109,8 41,8 111,5 46,9 81,2 0,2 71,9 44,1 70,6 0,3 105,5 0,4 86,6 41,9 253,3 41,3 80,6 41,6 122,0 42,5 176,3 41,7 99,2 41,4 444,4 1,8 61,1 41,3 65,5 -0,5 70,0 —O,6 126,6 -29,8 98,2 4,3 227,1 4,0 79,1 0,0 88,2 41,8 84,0 4,4 206,7 -7,6 154,9 41,8 78,5 08 190,9 -2,0 95,4 -0,1 59,7 41,4 197,7 0,4 52,9 41,3

Kvittning: Avräknings- skatt

43,8 -9,6 -46,9 42,2 -27,3 -9,3 45,6 -9,2 41,1 41,3 -39,5 -9,7 49,5 -27,4 41,5 -83,4 -5,3 -6,5 -8,1 -28,4 40,8 -28,4 -9,5 —9,8 40,4 43,0 49,6 -8,3 -29,9 42,0 —5,4 -27,6 -5,5

Utgångs- Iäge IV

101,1 78,0 116,7 96,7 67,4 72,2 42,3 61,7 94,8 74,5 213,5 70,4 90,0 148,2 87,3 362,8 55,5 58,4 61,2 68,4 86,1 197,8 69,7 77,6 72,2 156,0 134,6 69,4 158,9 83,4 53,9 170,5 47,1

Län

eaqmmmmwmmmmmwwmmwwwwwwwwwwwwwwww

Kommun

Gullspång Götene Habo Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle

Askersund Degerfors Hallsberg

Spec.dest. Skattwti.

bidrag 2)

34,0 72,7 57,4 46,0 39,7 195,6 137,9 42,6 101,4 259,5 58,0 66,8 52,4 89,7 [33,4 51,3 67,4 77,0 54,7 80,5 87,3 414,6 68,2 128,1 25,9 30,0 65,4 92,0 79,7 49,8 64,7 72,9 96,3

netto 3)

22,2 20,8 18,3 15,4 15,5 16,8

5,9 21,6 18,9 —26,8 13,0 16,1 29,0 39,7 59,8 30,4 31,3 37,8 21,0 25,4

6,5 -33,7 29,4 39,3 10,9 13,4 37,5 37,7 16,4 33,9 30,5 20,8 25,1

Justering for äldrereformen: Tillkom- Mellan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostnad. 5) 56,2 9,3 2,7 93,5 8,4 3,6 75,8 -1,6 2,4 61,4 7,6 -2,8 55,2 10,8 0,8 212,5 16,2 -7,3 143,9 11,0 3,1 64,2 0,7 -1,0 120,3 13,6 0,1 232,7 8,5 -7,5 71,1 6,9 0,4 83,0 12,8 8,3 81,4 13,5 0,7 129,4 18,9 11,8 193,2 43,0 -12,2 81,7 17,3 11,0 98,7 28,5 4,3 114,9 6,9 1,7 75,7 9,6 —3,3 105,9 24,3 -3,7 93,8 —4,4 -2,7 380,9 21 ,1 9,4 97,6 1,6 0,6 167,5 27,5 1,7 36,8 9,4 5,0 43,4 5,4 -0,4 102,9 24,3 -6,0 129,6 29,1 -7,7 96,1 24,0 -5,2 83,7 21,7 -3,8 95,2 17,9 9,0 93,7 6,4 7,3 121,4 10,9 5,9

Justering for skol- reformen 6)

0,6 0,4 0,3 0,4 0,2

-0,4 41,4 0,5 0,6 4,4 -0,7 -0,2 0,5 0,9 1,8 1,7 1,1 1,4 0,9 1,3 1,2 4,4 0,9 1,4 0,5 0,1 1,2 0,9 1,4 0,9 41,4 0,5 41,1

Kvittningar'

Netto- Nettokostn. Justering Kvittning: Utgångs- kostn. bostads- Utgångs- för skatten,— Avräknings- Utgångs- läge II KBT 7) bidrag 7) läge III formen 8) skatt läge IV 68,8 -3,8 —1,8 63,2 -0,4 -6,0 56,9 106,0 -7,2 -3,4 95,4 -1,0 -11,5 82,9 76,9 -2,9 -2,9 71,1 -0,9 * —7,6 62,6 66,6 -5,9 -2,9 57,8 -0,1 —7,8 49,9 67,0 —4,3 —2,2 60,5 —0,3 -7,3 53,0 221,0 -19,3 -9,3 192,3 -1,2 -29,5 161,6 157,6 -12,8 -6,3 138,4 -l,3 -l9,9 117,2 64,4 -3,6 -3,4 57,4 -0,1 -6,2 51,1 134,6 -12,2 -4,4 ll8,0 -0,8 -16,1 101,1 232,2 -25,3 -11,3 195,7 -7,5 -38,5 149,7 77,7 -6,0 -3,4 68,4 -0,1 -9,3 59,0 103,8 -7,8 —3,7 92,3 -0,4 -11,2 80,8 96,0 -7,2 -3,7 85,1 0,2 -9,1 76,2 161,0 -9,2 -4,7 l47,2 -0,7 -14,8 131,6 225,7 -21,6 -7,4 196,7 -0,1 —25,0 171,6 111,7 -6,8 -3,2 101,7 0,0 -9,0 92,6 132,5 -12,2 -3,1 117,3 0,2 -13,2 104,2 124,9 -7,3 -3,4 114,2 -1,4 —11,0 101,8 82,9 -7,0 -2,8 73,1 -0,7 »9,4 63,0 127,8 -11,4 -3,1 113,2 -0,9 -15,2 97,2 88,0 -5,6 -2,9 79,5 -4,5 -11,6 63,4 415,9 -48,0 -23,2 344,6 -2,2 -63,9 278,5 100,7 -5,8 -3,4 91,5 -1,6 -10,4 79,5 198,0 -17,6 -8,4 172,0 -1,0 -23,8 147,2 51,7 -4,4 -1,3 46,0 0,0 -4,8 41,3 48,6 —3,3 -1,4 43,8 -0,3 -4,9 38,5 122,5 -7,8 -3,4 111,31 -0,5 -12,8 98,0 151,9 -12,4 -4,2 l35,3 -1,0 -l6,9 117,4 116,3 -10,9 -3,8 101,6 -0,4 -15,0 86,2 102,5 -6,6 -3,0 92,9 -0,3 -9,6 83,0 121,7 -8,4 -3,2 110,1 -0,1 -11,4 98,7 108,0 -7,6 -2,8 97,5 —1,0 -10,6 86,0 138,1 -11,6 -4,3 122,2 -0,5 -14,5 107,2

Län Kommun

å倀£$£ååååéééccccccccccc—i—iq—a—z—i—i—i

Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Orsa

Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

52,5 183,4 107,4

43,4 135,4

34,4 61,4 721,7

79,0 68,5 100,5

67,9 46,5 139,1

40,7 116,2

32,2 71,2 652,5 125,0 253,3 294,8

61,5 93,1 74,2 155,7

61,8 124,8

39,5 52,4 69,8 62,2 35,8

netto 3)

18,4 42,1 19,2 11,9 56,7 21,7 24,2 57,7 7,0 8,9 5,4 29,5 7,7 1,6 16,0 33,7 16,4 14,2 -76,3 39,2 15,2 9,0 31,3 39,2 40,6 32,6 31,9 52,4 31,0 34,7 19,7 34,4 25,4

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mdlan-

Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.utj. 5) 70,9 16,4 -0,1 171,3 12,6 -14,5 126,6 7,6 7,6 55,4 6,0 7,3 192,0 27,0 -9,6 56,1 12,7 5,1 35,6 8,3 -0,3 779,4 59,6 -16,4 86,1 8,7 0,8 77,4 13,0 -11,2 105,9 1,5 0,1 97,4 15,7 -3,7 54,2 3,7 4,1 140,7 13,0 -4,8 56,8 9,2 0,4 149,9 18,8 -4,5 48,6 7,0 2,2 85,4 1,8 0,8 576,3 24,5 -28,0 164,2 22,7 -7,5 268,6 8,4 -3,7 303,8 13,2 7,5 92,7 9,0 0,5 132,4 20,3 5,3 114,8 25,3 -8,8 188,4 35,2 10,1 93,7 14,0 4,1 177,2 17,1 -20,1 70,5 13,9 -1,3 87,1 25,1 -9,1 89,6 7,3 -l,2 96,6 9,7 -8,0 61,2 18,9 6,5

Justering for skol- reformen 6)

0,3 4,0 41,5 0,3 41,5 0,2 0,2 1,3 41,4 —0,6 41,3 0,4 0,2 41,3 0,8 0,7 0,5 0,7 41,2 0,2 4,3 41,6 41,3 41,3 0,7 41,8 0,3 -0,3 0,1 0,3 0,3 41,3 41,1

Utgångs- läge II

87,5 168,4 141,2

68,9 209,0

74,1 93,8 823,9

95,2 78,5 107,1 109,8

57,0 148,6

67,2 164,9

58,3 88,7 572,7 179,6 271,9 323,9 101,9 157,6 132,1 232,8 112,0 173,9

83,3 103,5

95,9 98,0 86,5

Kvittningar: Netto- Nettokostn kostn. bostads- KBT 7) bidrag 7) -7,3 -2,3 -21,0 -6,5 -12,4 -4,5 -4,8 -2,3 46,6 -5,8 -5,1 4,7 4,4 -3,1 -92,5 -35,3 -10,1 —4,3 -10,5 -2,8 -9,4 4,2 -7,4 4,1 -5,0 -2,3 -16,7 —7,5 -4,3 -l,9 -13,1 -6,3 -3,7 -1,4 -S,4 -2,5 -68,5 32,7 -18,2 4,8 -30,4 -12,6 -28,5 -14,2 —4,9 —2,8 -12,0 —5,2 -7,9 -4,6 -25,3 -9,0 -7,4 -2,8 -11,0 -6,6 -5,0 -2,2 -7,5 -2,8 -8,9 -3,9 -6,3 -4,0 —6,2 -1,9

Justering Utgångs- för skattere— läge III formen 8)

77,8 0,3 140,9 4,1 124,3 41,4 61,8 41,2 186,7 4,3 67,3 0,1 84,3 -0,3 696,1 1,7 80,9 41,3 65,2 4,2 93,6 4,4 98,3 41,5 49,7 41,3 124,4 41,8 61,0 -0,4 145,5 4,1 53,2 41,3 80,8 4,3 471,5 -25,0 156,6 4,4 228,9 -2,9 281,2 -2,5 94,2 4,0 140,4 0,0 119,5 41,2 198,5 1,1 101,8 41,6 156,4 4,4 76,1 41,3 93,2 0,0 83,1 41,8 87,7 —0,5 78,4 0,1

Avräknings- skatt

-9,4 -30,1 45,6

-7,1 -23,4 4,7 -9,7 407,0 42,2 42,7 43,9 41,4

-7,0 -21,7 45,2 48,5 -5,1 -9,8 403,4 -22,8 -39,6 45,7

-9,8 45,8 44,2 -28,0 41,5 49,4

-7,5 41,3 41,9 40,9

-8,0

Utgångs- Iäge IV

68,8 109,8 108,4

54,5 161,9

60,7 74,3 590,11

68,4 51,4 78,2 86,4 42,3 102,0

54,4 125,8

47,8 69,6 343,0 132,5 186,4 233,0

83,5 124,5 105,1 171,6

89,7 135,5

68,3 81,9 70,4 76,3 70,5

Län Kommun

W X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z

AC AC AC AC AC AC AC

Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Solleheå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

45,5 148,6 478,0

62,0 213,0 111,3

61,4 34,0 74,2 222,9 155,2 156,4 130,2 132,9 534,4 102,7

63,3 309,1

48,4 54,4 77,0 88,3 35,7 89,2 57,0 328,6

18,4 23,1 92,2 27,0 47,1 31,4 47,8

netto 3)

53,4 82,6 -53,1 6,6 86,9 89,7 46,5 20,5 45,1 28,0 55,2 58,8 92,6 113,0 38,9 36,6 46,4 123,6 56,3 51,6 76,8 87,5 41,7 113,3 58,6 71,4 18,4 30,3 79,0 23,8 40,0 26,9 38,7

Justering for äldrereformen

Utgångs-

läge I

98,9 231,2 424,9

68,6 299,9 201,0 107,9

54,6 119,3 250,9 210,4 215,2 222,8 246,0 573,3 139,3 109,8 432,7 104,7 105,9 153,8 175,8

77,4 202,4 115,6 400,0

36,8 53,4 171,2

50,8 87,1 58,3 86,5

Tillkom- mande

Mellan- komm

bidrag 4) kostn.uti . 5)

14,8 30,0 25,2 10,6 26,1 35,0 19,8 10,7 11,9 29,2 32,1 29,2 63,6 58,4 29,6 15,5 28,7 63,3 22,4 20,9 27,1 24,2 19,2 40,9 18,7 22,4

7,7 11,1 16,2

4,2 11,7

6,0 11,3

2,8 4,0 29,8

3,0 —7,3 42,5

-2,9

2,0 -2,4 43,4 -9,3 41,3 18,8 -5,6 4,8 4,6

0,4 -22,3

-2,5 4,9 1,8 _3,5 4,0 4,7 0,8 -3,0 2,3 2,9 -2,0 1,2 9,4 2,9 8,9

Justering för skol- reformen 6)

0,4 1,0 -4,8 0,6 0,8 0,2 0,4 0,2 0,5 41,1 -0,7 0,2 0,2 0,5 -2,1 41,5 0,7 4,1 0,2 0,4 0,5 1,0 0,4 41,3 0,0 4,9 0,0 0,2 0,4 41,2 0,2 0,4 0,1

Kvittningar: Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 117,0 —6,6 -2,5 258,3 -17,3 -8,0 475,1 -58,0 -26,0 82,8 -9,4 -2,4 319,6 -21,7 -10,5 223,8 -21,0 -6,0 125,2 -8,9 -3,4 67,4 -5,4 -1,9 129,3 -8,5 -3,4 273,7 -26,5 -9,6 232,4 -22,6 -9,0 244,3 -17,2 -5,6 305,4 -23,1 -4,5 299,3 -14,7 -5,8 599,0 -57,7 -22,1 152,7 -12,6 -3,9 139,5 -9,5 -2,6 472,5 -27,9 —11,1 124,9 —6,9 -2,2 132,1 -7,6 -2,4 183,2 -10,9 -2,9 197,5 -9,4 -3,8 93,0 -6,3 -1,6 241,3 -12,3 -4,2 135,0 —5,9 -3,0 417,5 -34,1 -18,1 46,8 -2,7 -0,7 67,6 -2,6 -0,9 185,9 -10,4 -2,8 56,0 -2,7 -0,8 108,4 -5,0 -2,1 67,6 —4,0 -1,2 106,8 —5,3 -2,2

Utgångs- läge III

107,9 233,0 391,2

71,0 287,3 196,8 112,9

60,1 117,4 237,5 200,9 221,5 277,8 278,7 519,3 136,3 127,4 433,6 115,8 122,1 169,4 184,3

85,1 224,8 126,1 365,3

43,5 64,1 172,6

52,5 101,3

62,4 99,3

Justering for skattere- formen 8)

41,4

0,1 4,3 41,7 4,3

0,5 41,2

0,1 0,1 4,4

1,7 -3,5 41,7 4,4 -8,4 4,9 41,6 4,3 41,1 41,1 41,5 4,5 41,3 41,6 -0,8 -2,7 41,2 41,4 4,9 41,7 41,5 -0,6 41,5

Kvittning: Avräknings- skatt

-9,7 -27,4 44,9 41,1 -35,6 -21,6 41,2

6,3 43,1 -35,8 -28,3 -26,5 -26,4 -27,8 -85,0 47,3 43,3 -57,0

-9,8 40,0 44,6 45,9

-8,4 49,8 41,2 -53,2

_3,5 4,9 46,2

-4,6 -8,5 -5,8 -8,0

Utgångs- läge IV

97,8 205,8 314,9

59,3 250,4 175,6 101,5

53,9 104,4 200,4 174,3 191,5 250,8 249,4 425,8 117,1 113,5 372,4 105,9 112,0 154,2 166,9

76,5 204,4 114,1 309,4

39,9 58,7 154,5

47,3 92,3 56,0 90,8

Justering for äldrereformen:

Tillkom- Mellan- Justering

Län Kommun Spec.dest. Skatteutj. Utgångs- mande kom. för skol- bidrag 2) netto 3) läge I bidrag 4) kostn.utj. 5) reformen 6)

AC Skelleheå 464,1 189,5 653,6 34,5 35,7 3,3 AC Sorsele 22,5 28,6 51,0 9,5 -1,4 0,1 AC Storuman 46,2 51,8 98,0 10,9 -0,5 0,2 AC Umeå 552,5 110,0 662,4 -27,9 -13,2 0,1 AC Vilhelmina 55,7 65,1 120,8 13,9 -3,4 0,6 AC Vindeln 40,4 37,5 77,9 13,6 8,9 0,2 AC Vännäs 49,1 38,3 87,4 7,4 2,8 0,2 AC Åsele 28,9 34,8 63,8 12,2 0,1 0,5 BD Arjeplog 23,8 23,5 47,3 8,2 -2,2 0,3 BD Arvidsjaur 48,1 44,5 92,6 15,3 5,4 0,2 BD Boden 189,2 126,6 315,8 27,3 27,4 -0,4 BD Gällivare 147,6 88,0 235,6 8,4 6,5 0,3 BD Haparanda 76,8 60,5 137,2 13,6 -1,0 0,3 BD Jokkmokk 42,9 40,0 82,9 10,3 3,1 0,5 BD Kalix 129,8 78,1 207,8 21,5 8,8 -1,1 BD Kiruna 174,3 90,7 265,0 1,1 0,9 -1,3 BD Luleå 439,7 97,7 537,4 -l3,3 23,2 —1,8 BD Pajala 65,1 71,9 137,0 20,8 2,2 0,1 BD Piteå 244,8 140,7 385,5 26,1 4,6 0,8 BD Älvsbyn 56,3 47,8 104,1 11,2 0,1 0,2 BD Överkalix 29,5 33 ,4 62,9 10,5 5 ,3 0,1 BD Övertorneå 45,0 48,9 93,8 14,5 0,0 0,2

Utgångs- läge II

727,2

59,3 108,5 621,5 131,9 100,7

97,7 76,6 53,6 113,5 370,0 250,8 150,1

96,7 237,1 265,8 545,5 160,2 417,0 115,7

78,7 108,6

Kvittningar: Netto- Nettokostn. kostn. bostads- KBT 7) bidrag 7) -50,5 -14,5 -2,9 -0,8 -5,3 -1,8 -35,8 -29,9 -6,0 -2,7 4,2 4,4 -5,3 -2,5 -4,6 41,9 -2,6 -0,7 -6,4 -1,7 44,3 -8,8 -14,3 -5,6 -8,0 -3,7 -5,0 -1,8 -12,6 -4,2 42,2 6,3 —29,7 -21,4 -7,4 -2,1 —24,6 -9,3 -7,1 -2,3 -4,8 -0,9 —5,4 -1,6

Utgångs- läge III

662,2 55,7 101,4 555,8 123,2 95,1 89,9 71,1 50,3 105,4 347,0 230,9 138,4 90,0 220,3 247,3 494,4 150,7 383,1 106,3 73,0 101,6

Justering for skattere- formen 8)

-8,2 -0,3 4,0 4 1,6 -0,9 41,7 41,9 41,2 41,6 41,5 -3,7 -3,5 -0,4 41,9 -2,5 6,4 -8,9 4,0 4,8 -0,8 41,3 6,6

—72,4 4,6 -9,2 -80,0 40,4 -7,4 -8,7 -5,7 -4,6 -9,5 -32,5 -25,0 41,1 -8,1 -20,8 -28,5 64,6 40,9 40,4 40,3 -5,8 -7,6

Utgångs- läge IV

581,6 50,7 91,2 464,1 111,9 87,0 80,3 65,2 45,1 95,3 310,9 202,5 127,0 81,0 196,9 212,4 420,9 138,8 337,8 95,2 66,9 93,5

Tabell 2 B: Utgångslägen per kommun 1) i 1991 års bidragsnivå efter beslutade reformer och kommitténs förslag till kvittningar m.m. (kr/inv.)

Län Kommun

000058ååååååååååååååååååååååå

Riket Högst Lägst

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala

Spec.dost. Skatteutj.

bidrag 2)

5 592 7 697 4 423

6 772 5 168 6 287 5 973 5 908 6 500 4 996 5 831 5 097 5 388 6 530 6 269 6 165 4 423 5 584 4 425 5 885 6 060 6 006 6 705 6 280 5 830 5 681 5 876 6 213 5 416 6 105 4 760 5 764

netto 3)

591 8 510 -4 771

—605 -4 771 -829 -658 -753 -1 000 -2 902 -1 065 463 -641 -697 -697 —968 -1 092 —1 133 -931 -640 -832 -1 241 —651 -813 -615 -750 -632 —631 160 —609 2 371 -601

1) Exkl. bidrag till landstingsfria kommuners landstingsverksamhet. 2) Bidragen avser verksamhetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under samma år. Avser endast de bidrag kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet (se bil 3) 3) Minustecken betyder att kommunen betalar mer i avgift än vad den får i bidrag.

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mellan- Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.uti. 5) 6 184 584 0 16 208 2 950 1 493 397 493 -1 599 6 167 114 —751 397 291 -942 5 458 56 -658 5 315 82 -889 5 154 117 -710 5 499 5 -689 2 094 285 -266 4 766 143 -545 5 560 551 1 021 4 747 174 66 5 833 206 -837 5 573 95 -477 5 198 63 -369 3 331 250 247 4 452 564 808 3 494 251 785 5 245 188 -212 5 228 59 -1 101 4 765 80 -602 6 054 81 -806 5 467 11 -893 5 215 133 -417 4 931 105 -278 5 245 107 -359 5 582 70 —852 5 575 255 59 5 497 45 -1 599 7 132 1 649 -179 5 163 236 54

4) Avser såväl tillkommande statsbidrag för äldreomsorg som ökat skatteutjämningsbidrag till följd av ändrad åldersfaktor och justerad skattesats. ' 5) Minustecken betyder att kommunen skall betala till utjämningen, plustecken att kommunen gottgörs. Värdena avser år 1992 i 1991 års prisnivå. 6) Minustecken betyder att kommunen får en lägre andel av sektorsbidraget till skolväsendet 1991/92 än vad den faktiskt fick av det beräknade totala bidraget för år 1991 . Plustecken innebär det motsatta.

Justering för skol- reformen 6)

176 -116

SOU 1991:98 Kvittningar: Netto- Nettokostn. Justering Kvittning: Utgångs- kosta. bostads- Utgångs— för skattere- Avräknings- Utgångs- läge II KBT 7) bidrag 7) läge III forma 8) skatt läge IV 6 768 -575 -281 5 912 -10 -908 4 994 18 951 -162 -100 17 834 499 -796 16 423 -319 -1 110 -473 -629 —1 296 -1 367 -1 663 5 490 -347 -461 4 682 -367 -865 3 450 -319 -210 -100 -629 288 -1 322 -1 663 4 853 -200 -254 4 399 —444 -984 2 970 4 457 -325 —431 3 700 —419 -903 2 378 4 572 -335 -337 3 900 -376 -948 2 575 4 763 -244 -329 4 190 -346 -1 035 2 809 2 072 -276 -155 1 641 206 -1 203 644 4 340 -291 -319 3 730 125 -1 017 2 838 7 115 -478 -239 6 398 2 -838 5 561 4 968 -371 —269 4 328 -295 -879 3 154 5 175 -182 -326 4 667 -650 -955 3 062 5 190 -329 -373 4 488 -295 -917 3 276 4 898 -293 -270 4 335 -284 —1 024 3 027 3 850 -486 -185 3 179 219 -1 011 2 387 5 846 -531 -278 5 037 499 -1 001 4 534 4 553 -451 -314 3 788 135 -979 2 943 5 184 -464 -384 4 335 -71 -866 3 398 4 126 -236 -379 3 511 430 -987 2 095 4 190 -203 -153 3 834 -237 -1 106 2 490 5 263 -288 -445 4 530 -521 -904 3 105 4 516 -292 -392 3 832 -385 -972 2 475 4 908 -254 -260 4 394 -447 -879 3 068 4 778 -298 -216 4 264 -466 -954 2 843 4 969 -274 -291 4 404 -378 -883 3 142 4 720 -243 -305 4 172 -719 —913 2 540 5 876 —502 -274 5 100 —46 -814 4 239 3 981 —162 -223 3 597 -1 296 -919 1 382 8 633 —548 -267 7 818 2 -943 6 877 5 463 —432 -332 4 699 74 -828 3 945

7) Enligt kommitténs förslag skall KBT och bostadsbidrag förstatligas. Kommunens kostnad kvittas genom en minskad bidragsram. Beloppen avser kommunens egna statsbidragsberättigade nettokostnader. För KBT antas dessa motsvara kommunens statsbidrag gånger tre eftersom bidraget utgär 75 % av de statsbidragsberättigade kostnaderna. För bostadsbidrag har netto— nettokostnadema antagits vara lika stora som statsbidraget eftersom detta utgår med 50 % av de statsbidragsberättigade kostnaderna. 8) Belopp som konununen "vinner" resp. "förlorar" till följd av skattereformen. Minus betyder att kommunens avräkningsskatt är lägre än beräknad inkomstökning och att motsvarande belopp kvittas bort. Plus betyder att kommunens avräkningsskatt är högre än beräknad inkomstökning och att konununen kompenseras med motsvarande belopp.

Län Kommun

'n-n-n-nnr-n-n-n'n'n*nmmmmmmmmmmmmmUUUUUUUnn

Älvkarleby Östhammar Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo

Spec.dest. bidrag 2)

5 493 6 059 5 558 5 547 5 541 5 160 5 605 5 177 5 490 5 375 5 746 5 352 5 559 5 562 5 624 6 112 6 060 5 542 5 721 5 154 5 166 5 167 6 238 5 309 5 558 5 673 5 440 5 652 5 442 4 948 5 573 5 416 5 680

Skatteuti . netto 3)

1 844 2 121

1 089 771 -303 623 63

2 146 2 808 513

3 304 —609 1 544 1 162 252

1 954 437 3 642 3 058 1 973 3 017 3 588 1 766

-575 -167 1 040 2 427 1 097 1 706 1 294

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mellan- Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.utj. 5) 7 338 1 008 431 8 181 700 301 5 484 425 -59 6 636 834 425 6 313 963 -368 4 857 249 -22 4 982 268 -484 5 114 312 240 7 636 956 -421 8 183 1 402 169 6 258 332 -73 8 656 1 464 602 4 950 200 -7 7 106 758 -28 6 786 709 -573 6 364 443 76 8 014 128 291 5 978 898 -355 9 363 1 137 —253 8 212 1 520 83 7 140 706 326 8 184 1 294 -199 9 826 878 —405 7 076 935 -688 5 525 -16 66 5 098 140 -241 5 273 290 415 6 692 813 -296 7 870 1 295 234 6 045 1 283 -472 7 279 560 255 6 710 971 -210 5 232 73 152

Justering för skol- reforma 6)

28 -16 -15

-116

Kvittningar: Neneh hhäunustn Utgångs- kostn bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 8 805 -795 -258 9 165 -531 -283 5 835 -555 -305 7 922 -754 -276 6 791 -763 -291 5 087 -501 -242 4 755 —488 -291 5 608 —471 -284 8 215 -637 -297 9 782 -828 -310 6 523 -450 -304 10 744 -659 -272 5 124 -600 -316 7 802 -752 -268 6 908 -729 -289 6 875 -576 -350 8 468 -425 -350 6 477 -538 -198 10 284 -558 -301 9 772 -709 -259 8 160 —557 -247 9 296 -699 -267 10 316 —595 -265 7 348 -599 -255 5 588 -419 -220 5 026 -213 —218 5 983 -570 -310 7 177 -662 -229 9 401 —639 -290 6 831 -771 -214 8 140 -460 -233 7 479 -658 -222 5 484 -509 -202

Utgångs- läge Ill

7 752 8 351 4 976 6 891 5 738 4 344 3 976 4 853 7 281 8 644 5 769 9 813 4 209 6 782 5 890 5 949 7 692 5 741 9 424 8 803 7 356 8 330 9 456 6 494 4 949 4 595 5 103 6 287 8 472 5 845 7 447 6 599 4 773

-960

—822 -869 -854 -824 -874 -832 -877 -924 -831 -950 —833 -852 —855 -850 -826 -892 -952 -929 -890 -887 -927 -907 -801 -808 -818 -861

-897 -872 -875 -812

Utgångs- läge IV

6 751 7 369 4 126 6 016 4 923 3 489 2 636 3 996 6 383 7 769 4 902 8 848 3 474 5 937 5 053 5 128 6 826 4 793 8 444 7 903 6 448 7 439 8 494 5 581 4 071 3 809 4 292 5 424 7 556 4 968 6 497 5 703 3 894

Län Kommun

["I-'FFFl"l"WNKWWHIEEIEEEIEEIEQQQQQQQQ

Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp

Spec.dest. bidrag 2)

5 579 6 400 5 388 5 382 5 265 5 395 5 794 5 667 4 792 5 717 5 093 5 608 5 375 5 141 5 137 5 038 5 531 5 047 5 146 5 444 5 693 5 343 5 552 5 835 5 424 5 253 5 130 4 943 5 019 5 120 5 345 5 417 5 447

Skatteutj . netto 3)

1 722 2 814 991 2 046 3 615 2 555 -251 1 169 3 569 1 002 1 857 4 379 170 926 2 297 660 757 4 128 1 735 1 689 4 208 983 2 029 -136 2 188 1 856 481 951 871 970 511 1 549 164

Justering för äldrereforma: Tillkom- Mellan- Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.utj. 5) 7 301 970 -33 9 214 1 258 154 6 378 767 193 7 429 1 231 439 8 880 2 237 -872 7 950 1 937 247 5 543 —49 7 6 836 898 36 8 361 2 146 233 6 719 1 099 -167 6 950 1 468 1 384 9 987 2 518 -168 5 545 545 -182 6 067 645 18 7 435 814 -496 5 699 1 164 100 6 287 575 387 9 174 2 170 -187 6 881 1 134 -459 7 133 1 089 -3 9 901 892 0 6 325 694 -210 7 581 798 195 5 700 157 121 7 612 846 338 7 109 659 -20 5 611 23 219 5 894 917 133 5 890 861 -694 6 090 914 -156 5 856 641 329 6 966 1 120 761 5 611 152 1 493

Justering för skol- reformen 6)

Kvittningar: Netto- Nettokostn Utgångs- kostar. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 8 270 -401 -226 10 647 —485 -232 7 330 404 -209 9 118 —492 -314 10 278 -624 -254 10 192 -519 -221 5 485 —422 -289 7 777 -475 -202 10 805 -764 -353 7 621 -622 -177 9 835 -798 -220 12 317 -850 -220 5 898 -625 -297 6 734 -624 -245 7 745 -589 -306 6 970 —691 -183 7 224 -797 -250 1 1 1 19 —8 14 -270 7 476 -744 -204 8 229 -775 -251 10 788 -663 -330 6 792 -703 -220 8 574 -668 -281 5 944 —557 -202 8 812 -723 —268 7 760 -736 -273 5 851 —502 -232 6 972 -663 -276 6 058 -677 -237 6 840 —619 -321 6 837 -639 -241 8 938 -676 -259 7 292 -596 —331

Utgångs- läge Ill

7 642 9 930 6 717 8 312 9 400 9 451 4 774 7 100 9 688 6 821 8 818 11 247 4 976 5 865 6 849 6 097 6 177 10 035 6 528 7 203 9 794 5 869 7 625 5 185 7 821 6 751 5 117 6 033 5 144 5 900 5 957 8 004 6 364

Avräknings- skatt

-882 -969 -839 -892 -99 1 -967

-872 -928 -8 84 -907 - 1 041 -826 -834 -849 -856 -855 -963 -878 -898 -979 —879 -913 —833 -915 -876 -796 -871 -85 1 -848 -843 -892 -8 14

Utgångs- läge IV

6 704 8 905 5 835 7 431 8 410 8 467 3 922 6 216 8 800 5 868 7 906 10 201 4 144 4 994 5 980 5 198 5 329 9 081 5 629 6 310 8 841 4 976 6 733 4 299 6 921 5 884 4 302 5 182 4 293 5 086 5 112 7 101 5 536

Län Kommun

oz222223!ZZZZZZZZZZZZZZZZZZFl—rt—rh

Simrishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg

Speedo-tt. bidrag 2)

4 477 4 843 5 834 5 017 4 863 5 546 5 738 6 046 5 632 5 228 5 399 4 738 5 153 6 542 5 246 5 977 5 810 5 667 4 767 5 613 6 443 5 412 6 455 5 084 6 034 4 848 5 174 5 469 5 106 5 404 5 433 5 303 5 539

Skatteutj . netto 3)

1 298 2 536 1 170 476

1 977 1 405 970 -615 965 —586 —79

2 450 2 257 560 294 -708 —640 -285 1 976 2 187 -628 2 110 1 203 -315 -678 470

1 972 62 1 208 —602 2 912 1 071 -635

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mellan- Ulgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kosm.uti. 5) 5 775 1 482 -757 7 379 1 596 165 7 003 41 185 5 493 676 -420 6 840 804 538 6 951 531 538 6 707 99 509 5 432 255 —314 6 597 681 44 4 642 438 230 5 320 592 7 7 188 1 499 69 7 409 875 263 7 101 -393 264 5 540 1 007 -302 5 269 115 -283 5 170 355 —266 5 382 522 0 6 743 1 216 -107 7 801 876 -192 5 815 147 -1 017 7 522 777 -14 7 659 —493 -44 4 769 616 -307 5 356 103 -1 576 5 318 1 387 -532 7 146 886 -420 5 531 474 11 6 314 1 267 953 4 802 -4 —428 8 345 884 242 6 375 333 236 4 903 377 0

Kvittningar: Netto- Nettokostn Utgångs- kosta. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 6 488 -784 »267 9 144 -890 -287 7 249 -552 -374 5 779 -539 -270 8 234 -601 -329 8 010 -576 -236 7 262 -480 -295 5 418 —495 -391 7 343 -630 —240 5 296 -770 —296 5 908 -584 -249 8 792 -626 -249 8 596 -475 -302 6 931 -433 -237 6 235 -820 -395 5 046 -267 428 5 230 -373 -301 5 920 -886 -333 7 849 4506 -280 8 520 -597 -323 4 878 -235 -229 8 270 -511 -239 7 164 -378 -246 5 082 -536 -228 3 851 -217 -157 6 152 -714 -237 7 595 -595 -269 6 003 -656 —278 8 574 -517 488 4 347 -289 -212 9 482 -657 -267 6 924 -579 -293 5 281 -730 -340

Utgångs- läge Ill

5 436 7 967 6 323 4 970 7 304 7 199 6 487 4 532 6 473 4 230 5 075 7 917 7 820 6 261 5 019 4 650 4 556 4 702 6 963 7 600 4 415 7 521 6 540 4 317 3 477 5 201 6 731 5 068 7 869 3 846 8 558 6 051 4 211

för skattere- forma 8)

54 61

43 13 -60 -53 -101

115

Utgångs- läge IV

4 604 7 139 5 508 4 178 6 456 6 281 5 615 3 579 5 626 3 524 4 199 7 035 6 910 5 381 4 246 3 243 3 945 3 965 6 117 6 734 3 026 6 605 5 631 3 484 1 918 4 339 5 833 4 246 6 936 2 211 7 665 5 185 3 633

Län Kommun

www-n'n'::'n*u-u-u-u-e-w-em'a—eremoooooooooooooO

Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga

Spec.dast. bidrag 2)

5 908 5 273 5 177 5 330 5 241 5 269 5 382 4 855 5 804 4 648 4 620 5 345 5 105 5 671 6 157 5 186 4 996 5 351 5 267 5 273 4 705 6 295 5 898 5 600 4 580 5 316 5 762 5 429 5 092 5 297 5 502 5 573 6 031

Skatteutj . netto 3)

-596 -571 1 965 2 316 674 2 805 638 2 115 -574 1 894 3 128 1 443 285 2 515 253 713 2 559 -571 4 063 2 576 1 678 -579 1 776 1 804 2 524 2 405 883 —613 1 182 2 193 -75

1 472 2 973

Justering för äldrereforma: Tillkom- Mellan- Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostn.utj. 5) 5 312 107 -537 4 702 1 1 1 -122 7 142 1 200 318 7 645 927 145 4 567 121 -447 8 074 847 -274 4 744 104 -574 6 970 1 895 416 5 230 81 -757 6 542 1 181 -151 7 748 1 977 -52 6 788 101 19 5 390 380 618 8 187 120 -69 6 409 -445 -137 5 899 516 -254 7 555 1 896 -253 4 780 580 -10 9 330 2 115 722 7 850 789 805 6 383 985 664 5 716 74 -1 362 7 674 351 379 7 405 993 -610 7 104 1 658 -286 7 721 1 182 -203 6 646 277 497 4 816 241 -104 6 273 972 334 7 490 574 516 5 428 291 343 7 044 1 185 -30 9 005 1 302 327

Justering för skol-

reformen 6)

Utgångs-

läge II

4 906 4 674 8 656 8 731 4 213 8 684 4 265 9 317 4 551 7 624 9 685 6 983 6 371 8 238 5 799 6 164 9 276 5 330 12 194 9 472 8 049 4 388 8 414 7 806 8 438 8 651 7 447 4 928 7 608 8 594 6 052 8 206 10 707

Kvittningar: Netto- Nettokostn kostn. bostads- KBT 7) bidrag 7) -266 -178 -332 -213 -752 -272 -466 -300 -491 -258 -499 -313 -341 -272 -662 -279 -300 -286 -702 -296 -531 -300 -425 -242 -696 -285 -501 -263 —414 -271 -5 29 -298 -740 -210 -727 -213 -599 -330 —491 -314 -517 -233 -281 -226 -455 -280 -574 -264 -600 -306 -498 -245 -435 -223 -575 -269 -533 -211 -434 -226 —537 -285 -751 -271 -475 -247

Utgångs- läge Ill

4 461 4 128 7 632 7 966 3 464 7 872 3 653 8 376 3 965 6 626 8 853 6 316 5 390 7 474 5 113 5 336 8 325 4 390 11 265 8 667 7 300 3 881 7 679 6 968 7 532 7 908 6 788 4 084 6 865 7 935 5 229 7 185 9 985

Justering för skattere- forma 8)

Kvittning: Avräknings- skatt

-880 -835 -918 -869 -905 -877 -893 -960 —859 -867 -932 -821 -842 -896 -817 -830 —969 -824 -977 -864 -849 -871 -843 -871 -901 -881 -842 -851 -867 -837 -820 —901 -897

Utgångs- läge IV

2 741 2 854 6 706 7 067 2 254 6 935 2 206 7 440 2 330 5 791 7 959 5 431 4 543 6 526 3 774 4 484 7 322 3 584 10 239 7 732 6 390 2 097 6 731 6 067 6 636 6 956 5 834 3 083 5 962 7 013 4 354 6 276 9 021

Län Kommun

»awwwwmwwwwwwwwwmwwwwwwwwwwwwwwwww

Falköping Grästorp Gullspång Götene Habo Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors

Askersund

Spec.dest. bidrag 2)

5 054 5 426 5 348 5 455 6 215 5 075 4 937 5 517 5 602 5 893 5 456 5 501 5 219 5 095 5 013 5 309 4 976 5 376 5 007 6 506 5 359 4 953 6 520 5 447 5 707 4 927 5 362 5 655 4 853 5 117 5 289 4 909 5 448

netto 3)

1 229 2 416 3 490 1 557 1 985 1 700 1 932

475

242 2 985 1 017

-569 1 173 1 230 2 780 2 351 2 232 3 183 2 323 3 197 2 063 1 562

485 -443 2 459 1 513 2 263 2 527 2 781 2 097 1 086 3 337 2 565

Justering för äldrereforma:

Tillkom- Utgångs- mande läge I bidrag 4) 6 284 1 170 7 842 1 141 8 838 1 464 7 012 632 8 199 —174 6 775 835 6 869 1 346 5 992 456 5 844 448 8 878 91 6 473 731 4 932 179 6 393 619 6 325 973 7 793 1 288 7 660 1 122 7 208 1 604 8 559 1 816 7 330 2 113 9 703 585 7 422 941 6 514 1 495 7 005 -328 5 004 277 8 166 130 6 439 1 059 7 625 1 953 8 183 1 028 7 634 1 805 7 214 1 618 6 376 1 590 8 246 2 138 8 013 1 509

Mdlan komm. kostn.uti. 5)

-280 298 421 273 263

-305 101 -206 125 440 4 -160 37 629 64 701 457

1 150 316 147 -325 -229 498 124 49 64 1 035

-445 -427 -347 -3 72

756

Justering lör skol- reforma 6)

—20 -17 92 31 32 41 21 -11 -16 71

176 80 1 19 90 78 92 58 79 52 104 28 92 49 94 89

Kvittningar: Netto- Nettokostn. Ulgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 7 154 -605 -316 9 264 -398 —294 10 815 -594 —281 7 947 -538 -253 8 321 -312 -316 7 346 -649 -315 8 338 -535 -277 6 232 -545 -263 6 401 -521 -258 8 900 —496 473 7 241 —655 -238 4 922 -535 -239 6 989 -538 -304 7 915 -596 -279 9 192 -688 -352 9 536 -544 -277 8 421 -804 -276 11 701 -712 -337 9 840 -906 -229 10 554 -618 -288 8 128 -684 -276 7 858 -703 -l93 6 571 -419 -216 S 463 -631 —305 8 424 484 -283 7 614 -678 —321 10 717 -907 —263 9 165 -627 —272 9 086 -580 —254 8 453 4590 -232 7 714 -722 -249 10 101 -647 -297 10 248 -706 -272

Utgångs- läge III

6 232 8 572 9 941 7 156 7 692 6 383 7 525 5 424 5 623 7 931 6 349 4 148 6 147 7 040 8 152 8 715 7 340 10 652 8 705 9 648 7 168 6 963 5 936 4 527 7 657 6 615 9 547 8 266 8 251 7 531 6 742 9 156 9 269

Justering Kvittning: för skattere- Avräknings- forma 8) skatt 14 -871 -53 -887 -58 -940 -77 -864 -99 -821 -16 -856 -34 -905 -33 -833 -51 -810 -11 -860 -44 -868 -160 -815 -9 -836 -28 -852 22 -874 -40 -879 -5 -933

-4 -945 15 -983 -115 -933 -70 -919 -54 -933 -334 -868 -29 -839 —133 -868 —37 -916 0 -985 -61 -931 -36 -947 —54 -942 -29 —995 -27 -947 -6 -958

Utgångs— läge IV

5 375 7 631 8 942 6 215 6 772 5 511 6 586 4 557 4 761 7 060 5 437 3 173 5 303 6 160 7 301 7 795 6 402 9 704 7 737 8 600 6 179 5 975 4 734 3 659 6 656 5 662 8 562 7 274 7 268 6 536 5 718 8 183 8 306

Län Kommun

ååéééååéååéåccccccccccc—r—i—i—i—i—i—ie—a—a

Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstaharrunar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Orsa Rättvik Smedjebacken

Spec.dest. bidrag 2)

6 201 5 811 5 590 5 381 5 880 5 591 5 499 5 321 5 923 5 996 5 438 4 960 6 002 5 041 5 536 5 285 6 187 5 378 6 057 6 277 5 512 5 047 5 457 5 551 5 989 5 588 5 158 5 309 5 289 6 138 5 384 4 675 5 285

Skatteutj . netto 3)

1 768 1 515 1 958 -355 1 054 1 534 2 302 3 359 2 336 480 484 641 321 2 191 913 63

2 438 1 560 3 081 1 252 -644 1 581 328 169

3 046 2 352 2 823 1 113 2 733 2 577 4 217 3 095 1 492

Justering för äldrereformen: Tillkom- Mellan- Utgångs- mande komm. läge I bidrag 4) kostnad. 5) 7 969 543 623 7 326 659 354 7 548 1 746 —11 5 025 370 —426 6 934 416 414 7 126 773 934 7 800 1 098 -389 8 680 1 962 796 8 259 800 —33 6 476 495 -136 5 922 599 55 5 601 938 -814 6 323 87 8 7 232 1 166 -272 6 449 438 —130 5 348 493 —183 8 625 1 404 58 6 938 869 -209 9 138 1 316 410 7 529 160 68 4 868 207 -236 6 628 917 -304 5 785 180 -80 5 719 248 141 9 035 874 48 7 941 1 217 318 7 981 1 759 -609 6 422 1 198 344 8 022 1 197 349 8 715 841 —987 9 601 1 894 -172 7 770 2 241 -814 6 777 551 -93

Justering för skol- reforma 6)

Kvitmingar: Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 9 177 —649 -241 8 335 -699 -262 9 320 -781 -249 4 940 —616 -190 7 736 -680 —247 8 870 -614 -297 8 489 —672 -234 11 467 -791 —262 9 042 -613 -301 6 846 -768 —294 6 551 —692 -295 5 684 -757 —203 6 398 -559 —251 8 154 -548 —306 6 779 -597 —273 5 648 —635 -285 10 210 -657 -284 7 632 -608 -292 10 961 -694 —265 7 821 -479 -218 4 837 -578 —276 7 250 -734 -193 5 858 -655 -272 6 098 -537 -267 9 931 -473 -276 9 455 -719 —3 13 9 183 -550 —322 7 938 -861 -308 9 592 -638 -236 8 554 -539 -324 11 343 -682 -295 9 226 -667 -251 7 258 -672 —297

Utgångs- läge III

8 288 7 374 8 291 4 133 6 809 7 958 7 583 10 414 8 128 5 784 5 564 4 724 5 589 7 300 5 909 4 728 9 269 6 732 10 002 7 123 3 982 6 323 4 930 5 294 9 182 8 422 8 311 6 768 8 719 7 690 10 366 8 308 6 289

Justering Kvittning: för skattere- Avräknings- forma 8) skatt -81 -900 -31 -876 32 -996 -31 -883 -21 4152 -32 -910 -54 -952 9 -1 029 -31 -935 14 -889 48 -842 -85 -919 -84 —832 -38 —846 -41 -831 -31 -823 -67 -939 -53 -856 -64 -956 415 ' -866 -211 -873 -55 -919 62 4353 47 -860 -94 -953 -1 -949 46 -988 37 -954 -55 -985 -68 -956 -37 -1 026 2 -1 008 -60 -900

Utgångs- läge IV

7 306 6 467 7 327 3 220 5 937 7 017 6 577 9 393 7 162 4 909 4 704 3 720 4 673 6 415 5 038 3 874 8 263 5 824 8 981 6 142 2 898 5 348 4 015 4 387 8 135 7 472 7 307 5 852 7 679 6 667 9 303 7 302 5 329

NNNNNNNNueveve-e-e-c-cxxxxxxxxxx222

åääåå

Kommun

Säter Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling

Spec.dest. &atteuti .

bidrag 2)

5 299 4 522 5 500 5 312 5 426 5 099 5 602 5 276 5 403 5 274 5 494 5 571 5 255 5 748 5 301 5 325 S 721 5 536 5 052 5 216 5 635 6 314 6 123 6 258 5 014 5 522 5 762 5 692 6 141 6 145 6 503 6 521 5 805

netto 3)

2 927 3 214 6 457 2 952

—602

543 2 286 4 253 4 088 3 181 3 336

700 1 869 2 162 3 767 4 528

417 1 973 3 704 2 086 6 550 5 986 6 102 6 200 5 854 7 014 5 926 1 237 6 167 8 063 5 568 5 745 4 938

Justering för äldrereformen

Tillkom-

Utgångs- mande läge I bidrag 4) 8 226 826 7 736 2 390 11 956 1 794 8 263 1 073 4 824 286 5 642 868 7 888 688 9 529 1 657 9 491 1 743 8 455 1 651 8 830 884 6 271 731 7 124 1 085 7 910 1 075 9 067 2 589 9 852 2 338 6 138 317 7 509 838 8 756 2 288 7 302 1 068 12 185 2 607 12 300 2 426 12 224 2 155 12 458 1 715 10 868 2 702 12 536 2 533 11 688 1 893 6 929 388 12 307 2 567 14 208 2 945 12 071 1 139 12 266 1 023 10 743 1 444

Mellan- komm. kostn.ut,i. S)

-682 825 342 —141 338 250 -191 -590 —258 310

-176 -159 -316

764

772 782 -138 281 1 162

Justering för skol- reformen 6)

Kvittningar: Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 8 347 -538 —342 10 934 —782 -238 14 140 -803 —298 9 232 -618 -284 5 394 -659 -295 6 809 -774 -197 8 405 -572 -277 10 607 -997 —282 11 010 -786 —298 10 439 -834 -292 9 576 -627 -253 6 839 -663 -240 7 869 -764 -305 8 982 -632 -206 12 428 -939 -182 11 987 -589 -234 6 413 -617 -237 8 230 -677 -208 11 128 -755 -210 7 975 -470 -187 14 533 -806 -254 15 337 -880 -280 14 563 -870 -228 13 993 -663 —270 13 065 -882 -231 14 942 -764 —258 13 654 -599 -306 7 232 -591 -314 15 653 -887 -220 17 999 -703 -241 13 102 -735 -199 13 531 -648 -197 13 368 -614 -257

Utgångs- läge Ill

7 467 9 913 13 039 8 330 4 441 5 838 7 557 9 328 9 925 9 313 8 696 5 936 6 800 8 144 11 308 11 165 5 559 7 345 10 164 7 318 13 473 14 177 13 465 13 059 11 953 13 920 12 749 6 327 14 546 17 054 12 169 12 685 12 497

Justering Kvittning: för skattere- Avräknings- forma 8) skatt -46 -925 10 -1 010 -51 -1 170 4 -979 -15 -851 -54 -909 -34 -938 22 -1 026 -14 -985 17 -970 4 -967 -34 -895 58 -958 -129 -974 -29 -1 073 -58 -1 115 -90 -910 -100 -932 -49 -1 058 -72 -961 -7 -1 138 -12 -1 157 -42 -1 161 -106 -1 129 -38 -1 174 -40 -1 225 -84 -1 130 -47 -921 -51 -1 167 -107 -1 313 -133 -1 144 —160 —-1 113 -66 -1 049

Utgångs- läge IV

6 496 8 913 11 818 7 355 3 575 4 875 6 585 8 323 8 927 8 360 7 733 5 007 5 901 7 041 10 206 9 992 4 559 6 313 9 056 6 285 12 327 13 008 12 262 11 824 10 741 12 655 11 535 5 359 13 328 15 634 10 891 11 412 11 382

AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Kommun

Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Merlo: Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda J okkrnokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Spec.dest. Skatteutj.

bidrag 2)

5 867 6 108 6 211 6 296 5 892 6 138 6 524 6 098 5 898 6 988 6 251 5 951 6 423 6 542 7 423 6 296 6 727 6 613 6 475 7 697 6 195 5 992 6 244 7 352

netto 3)

5 034 4 934 2 536 8 000 6 597 1 222 7 632 5 648 4 595 8 417 6 158 5 504 4 296 3 900 5 845 5 867 4 047 3 441 1 439 8 510 3 562 5 082 7 061 7 988

Justering för äldrereformen:

Tillkom-

Utgångs- mande läge I bidrag 4) 10 900 1 128 11 042 1 443 8 748 462 14 295 2 659 12 489 1 386 7 360 -310 14 156 1 625 11 745 2 052 10 493 886 15 405 2 950 12 410 2 145 11 454 1 896 10 719 925 10 442 374 13 269 1 317 12 162 1 513 10 774 1 117 10 053 43 7 914 —195 16 208 2 461 9 756 659 11 074 1 196 13 305 2 214 15 340 2 375

Mellan- komm. kostn.utj. 5)

542 1 139 478 -380 -69 -146 -396 1 346 341 34 -588 667 931 290 -100 450 458 34 342 266 117 12

1 112

Justering för skol- reforma 6)

67 11

37 28

76 33 20 114

Kvittningar: Netto- Nettokostn. Utgångs- kostn. bostads- läge II KBT 7) bidrag 7) 12 638 -749 -223 13 636 -679 -278 9 732 -675 -195 16 612 -803 -215 13 833 -676 -233 6 905 -398 -332 15 460 —701 -314 15 177 -628 -216 11 740 —639 -303 18 503 -1 110 -215 14 048 -679 -l84 14 042 -796 -206 12 560 -484 —299 11 1 18 -635 —247 14 513 -772 -358 14 196 -733 -264 12 290 -655 -217 10 083 -461 —240 8 033 -438 —3 15 18 951 -874 -243 10 553 -622 -236 12 307 -754 -242 16 656 —1 012 -199 17 748 -879 -255

Utgångs- läge III

11 666 12 678

8 862 15 594 12 925

6 175 14 445 14 332 10 798 17 178 13 185 13 040 11 778 10 236 13 383 13 200 11 419

9 382 7 280 17 834

9 695 11 312 15 446 16 614

Justering för skattere— formen 8)

-105 —64 -110 -95 -133 -129 -103 -99 -106 -47 -149 -65 -124 -153 437 -128 -131 -243 -131 -119 -122 -81 —59 .91

Kvittning: Avräknings— skatt

-1 092 -1 026

-969 -1 285 —1 167

-889 -1 222 —1 118 -1 045 -1 367 -1 205 -1 176 -1 102 -1 107 -1 070 —1 184 -1 080 -1 082

-951 -1 291 -1 023 -1 097 -1 219 -1 248

Utgångs- läge IV

10 469 11 588 7 783 14 213 11 625

5 157 13 119 13 116 9 648 15 764 11 831 11 799 10 552

8 976 12 276 11 888 10 208

8 057

6 199 16 423

8 549 10 135 14 167 15 275

Tabell 3: Folkmängd, utdebitering och skattdrraft per kommrm, samt tillskjutande skattermderiag, gnmdbelopp, stnrkturtillägg/avdrag, tillägg för befolkningsminskning och totalt bidrag per kommun

aligt kommitténs förslag till nytt utjämningsbidrag.

E

W==00O000ååååååååååäåååååååååååååå

Kommun

Riket Högst Lägst

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands—Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Eskilstuna Flen Katrineholm

Folkmängd 1 jan. 1990

8 527 036 672 187 2 991

68 255 28 218 18 326 62 178 73 107 56 386 38 615 63 114 44 811 21 681 12 372 30 861 50 606 51 427 672 187 31 426 81 460 33 815 56 553 20 036 35 553 21 618 6 669 21 210 29 147 34 303 15 021 19 794 164 754 9 174 21 692 89 460 17 197 32 435

Utdeb.91 äldreref.

18,38 21,05 13,20

17,70 13,45 16,55 17,30 17,75 17,35 15,52 16,15 17,05 17,30 17,05 17,30 16,15 14,60 16,00 16,60 17,25 16,70 13,20 17,80 17,80 15,90 16,70 17,30 15,80 18,70 18,00 19,70 18,05 20,20 20,20 19,60 19,50 18,40

Eget skatteunderlag '89 med

'91 års regler 1) skkr.

6 395 711 018 615 585 128 1 703 594

53 960 440 34 107 288 16 492 816 51 341 619 63 401 726 53 389 079 42 494 123 58 700 535 31 071 386 17 432 868 10 800 558 25 874 260 47 376 664 47 525 900 615 585 128 28 147 758 64 505 929 30 510 057 57 212 603 16 562 341 31 593 177 17 371 656 5 820 561 17 130 051 24 333 863 24 309 096 12 621 880 12 678 044 124 794 892 6 626 446 14 429 012 64 962 485 11 801 438 22 225 637

% av med. skattekraft

100 161 70

105 161 120 110 116 126 147 124

92 107 116 112 125 123 122 119 106 120 135 110 118 107 116 108 111

94 112

85 101

96

89

97 91 91

Tillskjutande skattander- lag 2), skkr.

2 317 720 227

90440949 0

15 756 577 0

2 325 968 12 277 505 11 551 498 4 645 311 0

6 205 592 14 481 711 4 727 162 1 887 431 5 721 604 4 681 771 5 346 129 75 208 829 4 116 551 18 704 238 4 218 106 1 176 943 3 938 953 4 895 669 4 723 454 1 018 701 4 552 368 5 502 019 10 588 175 2 758 205 7 391 412 43 215 375 2 712 747 7 591 623 26 125 634 5 674 217 10 733 287

1) Inom ramen för kommmitténs utvärdering av skattereformens effekter har nya skatteunderlag beräknats för år 1989 där 1991 års regler tillämpats (se avsnitt Beräkning av skattereformens effekter i denna bilaga) Dessa skatteunderlag har varit utgångspunkt för beräkningen av resp. kommuns utjämningsbidrag enligt kommitténs förslag. 2) Tillskjutande skatteunderlag utgör 95 % av skillnaden mellan kommunens egen skattekraR och den skattekraft kommunen skulle ha vid den tillämpade garantinivån 137,8 % av den beräknade medel- slram-lrmhen 750 skkr/inv.

Grund- belopp 3),

milj. kr.

42 414,3 1 655,1 0,0

288,3 0,0 42,6 224,7 211,4 85,0 0,0 113,6 265,0 86,5 34,5 104,7 85,7 97,8 1 376,3 75,3 342,3 77,2 21,5 72,1 89,6 86,4 18,6 83,3 100,7 193,8 50,5 135,3 790,8 49,6 138,9 478,1 103,8 196,4

3) Grundbeloppet beräknas som tillskjutande skatteunderlag gånger den enhetliga skattesatsen 18,30 kr. 4) Kommunens strukturtillägg/avdrag beräknas följande sätt: Strukturindex - 100/100 " genomsnitts- kostnaden per inv. = 23 000 kr. " antal inv. i konununen. Max- och mingräns för tillämpat index

Struktur- index

100 150 86

102 94 92

100 98 96 96 98 100 98 98 98 96 98 100 96

102 98 94

100 98 96 94 96 94 98 94 104 98

104 102

104

102 102

är 128 resp. 92. 5) Beräknas som 40 % av beräknad medelskattekraft per inv. för den del av befolkningsminskningen som

Strukturtill- lägg/avdras milj.kr. 4)

214,0 218,6 -397,3

31,4 -38,9 33,7

0,0 -33,6 -51,9 -35,5 —29,0

0,0 40,0

-5,7 44,2 46,6 -23,7

0,0 -28,9

37,5 -15,6 -78,0

0,0 46,4 49,9

-9,2 49,5 40,2 45,8 -20,7

18,2 -75,8

8,4 10,0 82,3

7,9 14,9

Tillägg be folkn.minskn.

$), milj.kr.

46,8 4,7 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt bidrag, milj. kr.

42 806,0 1 376,25 0,0

319,7 0,0 8,8 224,7 177,8

33,1 0,0 84,5 265,0 76,5 28,8 90,5 39,1 74,2 1 376,3 46,4 379,8 61,6 0,0 72,1 73,2 66,6 9,4 63,8 60,5 178,0 29,7 153,5 715,1 58,1 148,9 560,4 111,7 211,3

Totalt bidrag, krlinv.

5 020 15 081 0

4 685 0 483 3 613 2 432 588 0

1 339 5 914 3 530 2 332 2 933 773 1 442 2 048 1 477 4 662 1 823 0 3 598 2 060 3 078 1 415 3 008 2 074 5 189 1 980 7 754 4 340 6 334 6 865 6 264 6 498 6 516

Län Kommun

mmmQC)QQQQQmmeri-nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmcdbö

Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda

Folkmängd 1 jan. 1990

65 135 13 159 26 154 9 823 5 610 23 239 10 219 120 562 26 055 41 710 119 921 13 034 7 423 8 790 4 280 12 716 5 947 7 038 17 993 28 997 9 659 110 860 30 766 11 889 17 827 12 308 27 975 31 278 19 767 8 853 27 297 11 056 14 403 10 551 68 849 15 813 11 349 10 685

Utdeb.91 äldreref.

18,40 19,20 18,40 19,30 18,35 19,50 19,60 17,85 18,10 19,10 19,65 18,80 18,35 19,35 17,35 18,10 18,35 18,25 19,00 18,00 17,50 18,20 18,85 18,00 19,00 18,00 18,60 18,50 18,75 18,75 18,25 19,25 19,25 19,75 19,00 16,75 18,20 19,00

Eget skatteunderlag '89 med

'91 års regler 1) skkr.

48 634 104 10 515 058 19 455 233 6 243 694 3 498 411 16 313 885 6 017 274 91 860 352 17 014 952 28 212 397 87 112 551 8 469 507 5 307 426 5 308 715 2 439 087 8 462 423 3 363 834 4 005 486 11 850 478 20 720 753 7 139 180 79 720 721 20 409 459 7 016 899 11 923 179 7 960 589 18 236 121 22 964 778 12 815 987 5 883 627 18 119 768 7 032 470 8 480 129 6 691 709 50 594 833 10 512 906 5 979 659 7 313 026

% av med. skattekraft

100 107 99 85 83 94 79 102 87 90 97 87 95 81 76 89 75 76 88 95 99 96 88 79 89 86 87 98 86 89 89 85 78 85 98 89 70 91

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

17 753 091 2931403 7197 914 3 713 608 2184 919 7 319 980 4317 535

31 111 447 9 418 971 14152 905 34 992 461 4751938 2246 524 3 587 544 1 885 361 4 446 427 2643 664 3 105 338 6 409 214 8 787185 2701 867

33 117 782

10 819 879 5 007 650 6 177154 4 522557

10144 092 8 895 057 7 233 855 3 103 237 9 588 905 4174 942 6 086 055 4 002 811 19 537142 5 539 385 5 462 805 3 544133

SOU 1991:98Grund- belopp 3), Stniktur- milj. kr. index 324,9 96 53,6 98 131,7 102 68,0 104 40,0 102 134,0 96 79,0 100 569,3 94 172,4 100 259,0 98 640,4 98 87,0 96 41,1 98 65,7 96 34,5 104 81,4 98 48,4 100 56,8 100 117,3 100 160,8 98 49,4 94 606,1 96 198,0 98 91,6 102 113,0 100 82,8 98 185,6 98 162,8 96 132,4 98 56,8 98 175,55 96 76,4 98 111,4 100 73,3 102 357,5 94 101,4 98 100,0 96 64,9 98

Strukturtill- lägg/avdrag milj .kr. 4)

-59,9 -6,1 12,0

9,0 2,6 -21,4 0,0 -166,4 0,0 _19,2 _55,2 42,0 _3,4 -8,1 3,9 -5,8 0,0 0,0 0,0 —13,3 -13,3 -102,0 -14,2 5,5 0,0 -5,7 42,9 -28,8 -9,1 4,1 -25,1 -5,1 0,0 4,9 95,0 _7,3 -10,4 4,9

Tillägg be- folkn.minskn. 5), milj.kr.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Totalt bidrag, milj. kr.

265,0 47,6 143,8 77,0 42,6 113,7 79,0 403,0 172,4 239,8 585,2 75,0 37,7 57,6 38,5 75,5 48,6 56,8 117,3 147,5 36,1 504,1 183,9 97,1 113,0 77,1 172,8 134,0 123,3 52,7 150,4 71,6 111,4 78,1 262,5 94,1 89,5 60,3

Totalt bidrag, kr/inv.

4 068 3 617 5 496 7 838 7 587 4 893 7 732 3 342 6 616 5 749 4 880 5 752 5 078 6 549 8 993 5 939 8 174 8 074 6 519 5 086 3 739 4 547 5 976 8 168 6 341 6 264 6 176 4 284 6 237 5 955 5 508 6 478 7 733 7 403 3 813 5 951 7 889 5 643

Län Kommun

ZZ=ZZZZZZr—r—Fr'r'r'r'r'r-r—r—rr—mxwww—mm========

Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge landskrona

Folkmängd ] jan. 1990

16 920 7 182 55 801 13 008 13 222 20 855 27 232 7 862 15 846 39 602 56 840 31 410 58 768 14 986 28 902 15 894 12 465 13 281 48 794 16 232 71 123 13 624 7 463 19 933 12 387 12 989 33 750 9 602 15 011 14 215 14 558 27 261 108 359 22 528 13 192 12 568 22 571 35 836

Utdeb.91 äldreref.

18,70 19,30 18,70 19,20 18,20 18,60 18,55 19,20 18,45 18,95 19,52 18,70 18,35 18,20 18,20 18,45 16,65 17,80 17,30 18,20 18,30 18,55 18,30 17,80 17,80 18,30 17,05 16,95 18,80 18,45 18,80 18,45 18,55 17,45 17,45 18,45 18,10 18,95

Eget skattermderlag '89 med

'91 års regler 1) skkr.

10 880 493 4 118 338 39 215 701 8 685 096 8 014 031 13 959 106 19 171 653 4 225 099 10 067 170 26 237 150 33 918 893 22 521 544 39 948 064 11 209 138 19 371 355 10 435 365 8 652 779 8 692 468 32 480 750 10 873 697 49 540 574 8 835 272 5 295 645 12 627 657 6 943 337 8 864 029 23 210 838 5 822 974 10 021 500 9 915 590 11 328 372 18 321 399 81 265 547 16 797 078 7 810 640 7 944 567 16 401 201 25 323 107

% av med. skattekraft

86 76 94 89 81 89 94 72 85 88 80 96 91 100 89 88 93 87 89 89 93 86 95 84 75 91 92 81 89 93 104 90 100 99 79 84 97 94

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

6 277 131 3 139 521 17 535 598 4 521 600 5 369 235 7 216 191 8 525 792 3 705 783 5 995 237 13 959 564 23 587 744 9 445 738 19 753 123 4 065 942 9 975 832 5 692 582 4 019 134 4 782 653 17 053 688 5 608 046 22 771 506 4 983 777 2 296 991 7 575 762 5 566 515 4 332 958 11 088 533 3 896 293 5 218 744 4 537 774 3 532 420 9 362 007 29 194 491 6 162 823 5 532 999 4 793 070 6 581 127 11 130 103

SOU 1991:98Grund- belopp 3), Struktur- milj. kr. index 114,9 102 57,5 102 320,9 96 82,7 96 98,3 92 132,1 98 156,0 98 67,8 100 109,7 100 255,5 98 431,7 96 172,9 96 361,5 96 74,4 96 182,6 96 104,2 94 73,6 94 87,5 90 312,1 94 102,6 94 416,7 94 91,2 98 42,0 96 138,6 96 101,9 94 79,3 94 202,9 94 71,3 94 95,5 96 83,0 94 64,6 96 171,31 94 534,31 96 112,13 94 101,3 92 87,7 94 120,4 90 203,7 98

Strukturtill- lägg/avdrag milj.kr. 4)

7,8 3,3 -51,3 -12,0 -24,3 -9,6 -12,5 0,0 0,0 -18,2 -52,3 -28,9 -54,1 -13,8 -26,6 -21,9 -17,2 -24,4 -67,3 -22,4 -98,1 -6,3 -6,9 -18,3 -17,1 -17,9 46,6 -13,3 —13,8 -19,6 -13,4 -37,6 -99,7 -31,1 -24,3 -17,3 41,5 -16,5

Tillägg be- folkn.minskn.

5), milj.kr.

0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt bidrag,

122,7 62,2 269,6 70,8 73,9 122,5 143,6 67,8 109,7 237,2 379,4 144,0 307,4 60,6 157,3 82,2 56,3 63,1 244,7 80,2 318,6 84,9 35,2 120,3 84,8 61,4 156,3 58,1 81,7 63,4 51,2 133,7 434,6 81,7 77,0 70,4 78,9 187,2

Totalt bidrag, kr*/inv.

7 249 8 664 4 831 5 441 5 591 5 872 5 272 8 626 6 924 5 991 6 674 4 583 5 231 4 045 5 443 5 174 4 521 4 750 5 016 4 943 4 479 6 234 4 712 6 035 6 844 4 725 4 632 6 046 5 442 4 462 3 520 4 905 4 010 3 626 5 835 5 599 3 496 5 224

Län Kommun

Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda

vem—uven:vuooooooooooooooozzzzzzzzzzzzzzzzz

Folkmängd 1 jan. 1990

17 085 86 412 232 908 15 695 13 093 17 483 12 707 17 132 35 333 27 664 24 761 37 081 79 362 11 001 53 124 22 198 48 193 431 840 26 433 33 153 15 071 11 032 51 767 13 947 30 533 9 699 18 139 10 656 11 912 13 712 46 988 10 790 23 853 33 043 11 920 101 231 5 422 7 554

Utdeb.91 åldrar-ef.

16,95 18,20 18,60 16,70 18,45 17,20 18,70 18,45 18,45 16,95 18,70 19,05 18,05 18,55 19,35 19,05 20,05 18,73 18,50 18,75 19,95 20,25 16,95 19,25 18,35 18,25 19,25 19,70 19,25 18,25 20,00 18,05 20,00 20,15 20,35 19,10 . 20,65 20,05

Eget skattermderlag '89 med '91 års regler 1) skkr.

14 565 158 66 369 732 173 691 408 9 271 306 8 362 381 14 098 638 8 093 386 12 252 786 25 130 813 23 418 387 16 815 463 23 308 160 56 966 719 7 274 249 42 652 783 12 973 061 31 993 699 351 135 816 21 278 236 25 300 747 10 054 423 6 733 148 42 858 598 8 501 345 24 940 578 6 157 364 14 249 846 6 575 768 6 704 172 9 183 184 33 460 237 7 313 162 17 821 412 22 695 640 7 613 717 73 985 987 3 125 103 4 576 602

% av med. skattekraft

114 102 99 79 85 108 85 95 95 113 91 84 96 88 107 78 89 108 107 102 89 81 110 81 109 85 105 82 75 89 95 90 100 92 85 97 77 81

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

2 938 715 21 795 948 63 683 502

6 603 040 4 911 639

3 772 701

4 788 175 5 181 615 10 818 891

4 915 577

8 337 919 14 266 754 23 806 472

3 891 248 11 641 854

9 471 612 16 926 269 90 440 949

5 740 010

8 516 933 5 246 380

4 435 733 10 113 904

5 618 158 6 286 541

3 673 867

4 273 173

4 216 052 5 327 323 4 739 667 14 349 882

3 647 102 6 490 712 10 883 774

4 471 112 29 111 149

2 354 966 3 069 433

Grund- belopp 3), Struktur- milj. kr. index 53,8 86 398,9 92 1 165,4 98 120,8 92 89,9 94 69,0 90 87,6 94 94,8 92 198,0 92 90,0 86 152,6 92 261,1 92 435,7 96 71,2 100 213,0 88 173,3 94 309,8 92 1 655,1 96 105,0 90 155,9 90 96,0 98 81,2 100 185,1 92 1028 94 115,0 92 67,2 98 78,2 90 77,2 96 97,5 96 86,7 90 262,6 98 66,7 92 118,8 94 199,2 96 81,8 100 532,7 98 43,1 102 56,2 104

Stnrkturtill- lägg/avdras milj.kr. 4)

.31,4 -159,0 -107,1 -28,9 -18,1 -32,2 -17,5 -31,5 -65,0 -50,9 -45,6 -68,2 -73,0 0,0 -97,7 -30,6 -88,7 -397,3 48,6 -61,0 -6,9 0,0 _95,3 -19,2 -56,2 4,5 -33,4 -9,8 -11,0 -25,2 -21,6 -19,9 32,9 -30,4 0,0 46,6 2,5 6,9

Tillägg be- folkn.minskn.

S), milj.kr.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt bidrag, milj. kr.

22,3 239,9 1 058,3 92,0 71,8 36,9 70,1 63,3 133,0 39,1 107,0 192,9 362,6 71,2 115,3 142,7 221,1 1 257,8 56,4 94,9 89,1 81,2 89,8 83,6 58,9 62,8 44,8 67,4 86,5 61,5 241,0 46,9 85,9 168,8 81,8 486,2 45,6 63,1

Totalt bidrag, kr*/inv.

1 308 2 776 4 544 5 859 5 485 2 109 5 516 3 695 3 763 1 412 4 322 5 201 4 570 6 473 2 170 6 428 4 587 2 913 2 134 2 861 5 910 7 358 1 735 5 992 1 928 6 472 2 471 6 320 7 264 4 486 5 129 4 346 3 600 5 108 6 864 4 803 8 408 8 356

Län Kommun

(”Väl/IV!in(0MMMWWWWWWWNWWWWWWWWWWWW'UW'U'W'UWWW'U

Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Habo Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil

Folkmängd 1 jan. 1990

9 583 32 627 12 791 32 597 10 506 11 158 12 381 50 602 22 571

9 889 36 507 13 281

5 980 31 722

6 172

6 358 13 333

9 240

9 060

8 040 35 457 24 617

7 235 18 585 47 181 11 120 13 115 10 444 16 887 26 803

9 544 13 470 11 839 10 199 16 260 13 389 76 120 11 949

Utdeb.91 äldreref.

18,75 19,25 20,55 19,15 19,85 19,25 18,60 19,75 18,25 18,85 20,50 20,55 18,70 18,70 19,20 20,50 18,85 17,20 19,20 19,35 19,10 19,60 18,20 19,45 18,15 17,45 18,95 19,35 18,70 19,95 19,55 19,55 20,45 20,45 20,35 20,15 19,80 20,05

Eget skatteunderlag '89 med

'91 års regler 1) skkr.

5 870 106 25 979 317 8 545 168 20 841 480 6 193 003 6 732 100 8 254 792 39 362 079 14 594 355 6 039 790 26 625 104 8 842 400 3 430 369 20 480 993 3 675 532 3 766 229 8 653 581 5 943 437 5 679 238 5 301 519 24 188 317 17 067 866 4 540 096 12 604 353 35 162 600 7 186 711 8 618 665 / 6 016 560 9 921 609 17 455 087 5 720 096 9 122 553 7 860 525 7 012 935 11 290 034 10 626 750 58 272 919 7 904 339

% av med. skattekraft

82 106 89 85 79 80 89 104 86 81 97 89 76 86 79 79 87 86 84 88 91 92 84 90 99 86 88 77 78 87 80 90 89 92 93 106 102 88

Tillskjutande skatteunder— lag 2), skkr.

3 832 862 7 355 818 4 441 461 12 207 300 4 432 395 4 560 447 4 314 742 12 291 690 8 297 629 3 972 121 10 552 056 4 640 218 2 612 859 11 690 609 2 568 476 2 664 947 4 870 653 3 426 410 3 500 658 2 857 962 11 836 016 7 956 744 2 790 892 6 274 313 12 922 143 4 091 254 4 689 771 4 539 138 7 155 667 9 735 297 3 937 078 4 559 649 4 157 111 3 352 021 5 240 019 3 051 131 19 382 294 4 223 496

SOU 1991:98Grund— belopp 3), Struktur- milj. kr. index 70,1 102 134,6 92 81,3 98 223,4 98 81,1 104 83,5 98 79,0 98 224,9 96 151,8 98 72,7 96 193,1 96 84,9 98 47,8 96 213,9 98 47,0 96 48,8 102 89,1 94 62,7 94 64,1 96 52,3 96 216,6 94 145,6 94 51,1 98 114,8 98 236,5 96 74,9 98 85,8 96 83,1 100 130,9 96 178,2 104 72,0 106 83,4 110 76,1 102 61,3 102 95,9 108 55,8 100 354,7 100 77,3 98

Stnrkturtill- lägg/avdrag milj.kr. 4)

4,4 -60,0 -5,9 -15,0 9,7 -5,1 -5,7 -46,6 -10,4 -9,1 -33,6 -6,1 -5,5 -14,6 -5,7 2,9 —18,4 -12,8 -8,3 -7,4 48,9 -34,0 -3,3 -8,5 43,4 -5,1 -12,1 0,0 —15,5 24,7 13,2 31,0 5,4 4,7 29,9 0,0 0,0 -5,5

Tillägg be- folkmminskn. S), milj.kr.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0

Totalt

brdrag, milj. kr.

74,5 74,6 75,4 208,4 90,8 78,3 73,3 178,4 141,5 63,6 159,5 78,8 42,3 199,3 41,3 51,7 70,7 50,0 55,7 44,9 167,7 111,6 47,7 106,3 193,1 69,8 73,8 83,1 115,4 202,8 85,2 115,6 81,5 66,1 126,5 55,8 354,7 71,8

Totalt bidrag, kr/inv.

7 779 2 286 5 894 6 393 8 641 7 019 5 917 3 525 6 268 6 431 4 369 5 934 7 076 6 284 6 696 8 130 5 305 5 406 6 151 5 585 4 729 4 535 6 599 5 718 4 092 6 273 5 624 7 953 6 834 7 567 8 929 8 578 6 886 6 486 7 779 4 170 4 660 6 008

Län Kommun

€€ååéååååccccccccccc—l—l—1—1—1—1—1—1—1—1—1mmmmwwm

Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle

Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Folkmängd 1 jan. 1990

26 006 4 823 5 298

13 485 17 970 15 073

10 147 11 879 11 764 16 573 9 390 34 087 18 257 7 770

24 617 6 464 10 369 120 353

14 536

13 812

16 742 13 468 8 405

26 318 6 581 21 607 5 318

11 337

118 386

24 776 46 424 53 110

10 263 16 668 14 382

29 334

11 676 20 332

Utdeb.91 äldreref.

20,85 20,55 19,80 19,85 19,95 20,55 19,30 19,20 19,60 19,20 19,70 19,70 18,70 19,70 19,20 19,70 19,00 19,70 19,95 20,90 19,90 20,15 19,80 20,25 20,00 20,40 19,90 19,40 18,70 19,75 20,10 18,95 19,25 19,50 19,10 20,25 19,25 19,75

Eget skatteunderlag '89 med '91 års regler 1) skkr.

18 186 771 3 230 826 3 539 763 8 125 884

11 803 092 9 559 888 5 867 302 7 761 474 8 255 515 11 267 020 6 629 725

27 276 087 12 620 406 5 406 027

16 913 155 4 173 023 7 076 197 88 261 040

10 327 347

10 490 372

12 418 100 8 105 928 5 855 517

19 023 743 4 467 091

14 167 987 3 449 701 8 294 371

94 546 622

17 361 779 34 547 049 39 889 582 6 664 946

11 201 494 9 260 816 21 476 045 7 690 093

13 661 360

% av med. skattekraft

93 89 89 80 88 85 77 87 94 91 94 107 92 93 92 86 91 98 95 101 99 80 93 96 90 87 86 98 106 93 99 100 87 90 86 98 88 90

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

8 257 631 1 666 377 1 839 285 5 521 213 6 431 647 5 718 153 4 389 312 4 290 485 3 708 230 5 569 214 2 921 720 7 557 448 5 937 003 2 493 570 8 103 720 2 382 573 3 458 843 34 325 575 4 461 792 3 596 029 4 641 629 5 523 478 2 690 055 7 768 859 2 218 090 7 756 136 1 944 481 3 252 050 26 422 900 7 833 648 12 763 625 14 253 144 3 745 451 5 724 744 5 323 784 8 400 556 4 158 974 6 985 520

SOU 1991:98Grund- belopp 3), Struktur- milj. kr. index 151,1 102 30,5 104 33,7 106 101,0 104 117,7 100 104,6 116 80,3 104 78,5 102 67,9 102 101,9 100 53,5 108 138,3 98 108,6 100 45,6 102 148,3 104 43,6 112 63,3 104 628,2 100 81,7 98 65,8 108 84,9 102 101,1 104 49,2 104 142,2 102 40,6 108 141,9 106 35,6 106 59,5 104 483,5 100 143,4 112 233,6 108 260,8 106 68,5 106 104,8 110 97,4 104 153,7 110 76,1 114 127,8 110

Strukturtill- lägg/avdrag milj .kr. 4)

12,0 4,4 7,3 12,4 0,0 55,5 9,3 5,5 5,4 0,0 17,3

-15,7 0,0 3,6 22,6 17,8 9,5 0,0

-6,7 25,4 7,7 12,4 7,7 12,1 12,1 29,8 7,3 10,4 0,0 68,4 85,4 73,3 14,2 38,3 13,2 67,5 37,6 46,8

Tillägg be- l'olkn.minskn. 5), milj.kr.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,6 2,7 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0

Totalt bidrag, milj. kr.

163,1 34,9 41 ,0 113,4 118,1 160,1 89,7 84,0 73,4 101,9 73,4 125,3 108,6 50,4 170,9 62,7 72,8 628,2 75,0 92,0 92,6 113,5 57,0 154,3 52,7 171,8 42,9 69,9 483,5 212,0 319,0 334,1 82,7 143,1 110,7 223,6 113,7 174,6

Totalt bidrag, kr/inv.

6 271 7 243 7 742 8 413 6 574 10 622 8 836 7 070 6 237 6 150 7 813 3 675 5 951 6 483 6 944 9 704 7 024 5 219 5 157 6 658 5 534 8 425 6 777 5 862 8 008 7 949 8 071 6 169 4 084 8 558 6 871 6 291 8 059 8 585 7 694 7 622 9 738 8 587

Län

NNNNNNNN-cem-eeveexxxxxxxxxxåéééå€

>> >>>-> OOåOOOO

Kommun

Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Solleheå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg ' Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors

Folkmängd 1 jan. 1990

7 345 11 213 13 216 11 742

7 913 8 273 27 976 88 081 12 165 38 024 21 095 11 371

6 452 13 506 40 015 29 538 27 204 24 571 24 965 93 404 18 553 12 536 59 255

8 594

8 612 12 579 14 115

7 119 16 148

9 889 57 733

2 991 3 757 14 186

4 142 8 107 5 349

7 833

Utdeb.91 äldreref.

20,00 19,25 20,10 18,75 19,10 19,75 18,50 18,65 20,00 19,25 20,00 19,00 19,50 19,00 19,75 18,80 20,80 20,60 20,85 20,05 20,10 20,55 19,05 20,35 20,05 20,55 20,00 20,55 20,55 20,05 19,15 20,15 20,65 20,10 20,40 19,65 20,40 20,15

Eget skatteunderlag '89 med '91 års regler ]) skkr.

4 448 717 7 006 371 9 415 063 7 541 322 4 776 360 5 021 421 18 533 472 68 519 483 9 195 732 25 950 441 12 896 638 6 730 427 4 013 915 8 457 340 29 358 234 20 905 316 19 703 126 15 941 411 16 342 286 73 805 050 13 384 838 8 264 625 41 990 163 4 610 740 5 172 761 7 564 084 8 456 503 4 318 317 9 611 153 5 980 229 42 744 506 1 703 594 2 249 351 9 497 043 2 666 226 4 789 622 3 442 515 4 568 292

% av med. skattekraft

81 83 95 86 80 81 88 104 101 91 82 79 83 83 98 94 97 86 87 105 96 88 94 72 80 80 80 81 79 81 99 76 80 89 86 79 86 78

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

2 985 710 4 353 893 4 032 365 4 365 111 3 232 162 3 352 835 9 862 590 21 392 462 3 208 763 12 682 514 8 461 188 4 771 178 2 521 942 5 226 949 11 400 057 9 143 054 7 993 401 8 981 708 8 987 742 21 597 783 5 501 433 4 457 594 18 291 312 4 058 169 3 541 924 5 165 329 5 825 716 2 887 682 6 724 983 4 028 704 16 080 250 1 318 422 1 552 082 4 906 918 1 534 079 3 410 051 1 981 746 3 351 276

SOU 1991:98Grund- belopp 3), Struktur- milj. kr. index 54,6 114 79,7 110 73,8 108 79,9 108 59,1 112 61,4 126 180,5 110 391,5 104 58,7 114 232,1 110 154,8 116 87,3 112 46,2 110 95,7 110 208,6 104 167,3 112 146,3 108 164,4 114 164,5 116 395,2 106 100,7 108 81,6 116 334,7 110 74,3 128 64,8 122 94,5 122 106,6 120 52,8 118 123,1 126 73,7 120 294,3 110 24,1 122 28,4 128 89,8 122 28,1 126 62,4 114 36,3 122 61,3 118

Strukturtill— lägg/avdrag milj.kr. 4)

23,7 25,8 24,3 21,6 21,8 49,5 64,3 81,0 39,2 87,5 77,6 31,4 14,8 31,1 36,8 81,5 50,1 79,1 91,9 128,9 34,1 46,1 136,3 55,3 43,6 63,6 64,9 29,5 96,6 45,5 132,8 15,1 24,2 71,8 24,8 26,1 27,1 32,4

Tillägg be folkn.minskn.

5), milj.kr.

0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,9 0,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,1 0,4 0,0 1,1 1,9 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0

Totalt bidrag,

78,3 105,5 98,1 101,5 82,1 110,8 244,8 472,5 98,2 319,5 232,5 119,0 61,0 126,7 245,4 251,5 196,3 246,4 256,7 524,1 134,8 130,0 471,0 129,6 109,5 158,6 171,5 83,4 221,5 119,2 427,1 40,0 52,8 161,6 52,9 88,5 63,5 93,8

Totalt

bidrag, kr/inv.

10 659 9 406 7 424 8 643 10 381 13 397 8 751 5 365 8 075 8 404

11 020 10 466 9 455 9 382 6 134 8 513 7 217 10 028

10 282 5 612 7 266 10 371 7 949

15 081 12 709 12 608 12 153

11 722 13 716 12 055 7 397 13 359

14 060 11 390 12 784

10 918

11 873 11 969

AC AC AC AC AC AC AC AC BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Kommun

Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Folkmängd 1 jan. 1990

74 720 3 570 7 847

90 004 8 532 6 632 8 325 4 139 3 815 8 080

29 461 22 562 10 343 6 815

19 289

26 361 67 903 8 453 39 516 9 398 4 724 6 118

Utdeb.91 äldreref.

20,15 20,65 20,15 20,35 20,65 19,65 20,15 20,65 20,70 19,00 20,05 20,75 19,20 20,30 20,05 21,05 20,20 20,50 20,45 19,65 21,00 19,95

Eget skatteunderlag '89 med '91 års regler 1) skkr.

52 590 168 2 074 953 4 866 729 67 483 533 5 126 598 3 874 649 5 337 018 2 503 827 2 497 819 5 368 208 21 453 076

17 396 745 6 259 771 4 636 331 13 671 248

20 982 671 53 927 085 4 889 440

28 421 938 6 236 242 2 899 826 3 553 456

% av med. skattekraft

94 77 83 100 80 78 85 81 87 89 97 103 81 91 94 106 106 77 96 88 82 77

Tillskjutande skatteunder- lag 2), skkr.

23 406 255 1 534 146 3 081 507

24 264 789 3 507 227 2 830 985 3 104 077 1 685 412 1 372 987 2 833 883 8 547 077 5 626 525 4 208 918 2 287 074 5 952 015 5 950 101 15 442 638 3 654 957

11 799 574 3 303 384 1 883 619 2 631 427

SOU 1991:98Grund- belopp 3), Stnrktur- milj. kr. index 428,3 112 28,1 150 56,4 126 444,0 106 64,2 130 51,8 122 56,8 116 30,8 132 25,1 142 51,9 126 156,4 118 103,0 130 77,0 122 41 ,9 134 108,9 116 108,9 128 282,6 114 66,9 136 215,9 114 60,5 120 34,5 132 48,2 128

Strukturtill- lägg/avdrag milj .kr. 4)

206,2 23,0 46,9 124,2 54,9 33,6 30,6 26,7 24,6 48,3 122,0 145,3 52,3 43,9 71,0

169,8 218,6 54,4 127,2 43,2 30,4 39,4

Tillägg be— folkuaninskn.

5), milj.kr.

0,0 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,1 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,1

Totalt bidrag, milj. kr.

634,6 51,9 105,0 568,3 119,1 85,4 87,4 59,0 49,9 100,3 278,4 252,9 129,4 85,7 179,9 280,8 501,2 122,0 343,2 103,7 65,5 87,7

Totalt bidrag, kr/inv.

8 493 14 552 13 379

6 314 13 963 12 872 10 503 14 244 13 071

. 12417

9 449 11 210 12 507 12 581

9 327 10 654

7 382 14 429

8 684 11 032 13 857 14 334

Tabell 4: Totalt bidrag per kommun efter beslutade reformer, kommitténs föreslagna kvittningar m.m. och med ett nytt utjämningsbidrag 1 milj .kr., samt total effekt av det föreslagna bidraget i förhållande till utgångsläge IVi kr/skkr. samti % av totala kostnader. Dessutom skillnaden åren 1992-1997 av mellankommunal kostnadsutjämning till följd av äldrereformen, i milj.kr.

Län

UUUUUUU00ommååååååååååååååååååååååååå

1) Hämtat från tabell 2 A

Kommun

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker

Utgångs- läge 1 1)

420,9 11,2 100,0 330,5 376,8 310,1 80,9 300,8 249,1 102,9 72,2 172,0 263,0 171,3 2 992,4 109,8 427,2 176,8 269,5 121,3 194,4 112,7 32,9 111,2 162,7 191,2 82,6 141,2 850,6 67,3 177,5 490,6 114,1 204,8 316,3 65,6 133,8 75,0

Utgångs- läge 11 1)

374,7 -9,0 88,9 277,1 334,2 268,6 80,0 273,9 318,8 107,7 64,0 160,2 247,9 198,0 3 929,5

143,1 422,3 139,5 236,9 105,4 160,6 106,1 31,9 105,4 137,6 201,5 59,8 170,9 900,1 80,8 198,8 522,0 136,2 220,3 331,3 62,6 146,7 80,7

Utgångs- läge 111 1)

319,6 -17,7 80,6 230,1 285,1 236,3 63,4 235,4 286,7 93,8 57,7 138,5 219,4 163,5 3 385,9 119,0 353,1 118,7 216,8 90,8 136,2 95,0 28,4 93,4 121,6 174,9 54,0 154,8 774,2 71,1 181,1 445,1 118,5 186,1 282,9 52,3 126,9 71,5

Utgångs- läge IV 1)

235,5 -46,9 54,4 147,9 188,2 158,4 24,9 179,1 249,2 68,4 37,9 101,1 153,2 122,8 3 047,9 92,5 276,8 70,8 140,8 62,2 88,0 66,3 19,0 66,6 74,0 145,4 20,8 136,1 650,0 61 ,9 159,9 369,1 103,5 159,7 227,3 34,7 104,5 62,7

Totalt nytt Förändr.

bidrag 2)

319,7 0,0 8,8 224,7 177,8

33,1 0,0 84,5 265,0 76,5 28,8 90,5 39,1 74,2 1 376,3 46,4 379,8 61,6 0,0 72,1 73,2 66,6 9,4 63,8 60,5 178,0 29,7 153,5 715,1 58,1 148,9 560,4 111,7 211,3 265,0

47,6 143,8

77,0

2) Totalt nytt bidrag enligt det av kommittén föreslagna systemet. Hämtat från tabell 3. 3) Nytt bidrag .I.utgångsläge IV, relaterat till det totala skatteunderlaget 4) Nytt bidrag ./ . utgångsläge IV, relaterat till kommunens totala kostnader inkl. äldreomsorg 5) Skillnaden mellan 1992 och 1997 års värden i den mellankommunala kostnadsutjämningen inom ramen för äldrereformen. Plustecken anger att utgångsläge IV skulle öka med motsv. belopp om värdena för år 1997 använts, och tvärt om.

% 1-11

-11 -180 -11 -16 —11 -13 -1 -9 28 5 -11 -7 .5 16 31 30 -1 -21 -12 -13 -17

Förändr.

% IV-

% 11-1v nytt bidr.

36 -100 -84 52

Total effekt Total effekt

kr/skkr. 3) % av kostn. 4)

1,21 0,00 -2,42 1,21 0,14 -2,16 -0,58 -1,46 0,35 0,37 0,71 -0,34 -2,19 0,92 -2,42 -1,43 1,24 -0,26 _2,41 0,48 -0,40 0,01 -1,39 -0,13 0,45 0,93 0,58 0,86 0,39 0,41 0,50 2,10 0,47 1,57 0,57 0,96 1,47 1,44

4,6 0,0 -11,0 5,2 -0,6 -8,1 -2,7 —6,1 1,3 1,5 3,0 -1,3 -8,4 -3,0 -7,7 4,7 5,1 -1,2 -10,7 1,9 -1,4 0,0 -6,6 -0,6 -2,1 3,7 3,0 3,4 1,3 -1,4 -2,0 7,0 1,9 6,2 2,0 3,8 6,0 6,0

Diff. 97-92 mel]. komm.kostn.

utj., milj.kr. 5)

8,4 7,0 2,2 7,8 11,4 6,3 9,6 11,1 -29,2 3,7 2,1 4,9 8,4 2,8 -210,7 -15,6 17,4 3,2 8,4 2,1 3,8 3,3 1,2 3,5 3,5 1,4 0,4 3,4 7,2 -2,7 -3,5 11,0 -5,0 4,1 6,8 1,0 -3,6 1,3

Län Kommun

mmmmmmmmooonQQmmmmmmmmmm—nmmmmmmmmmmmmm

Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås

Utgångs- läge 1 1)

45,9 145,4 88,5 596,8 185,1 283,0 763,2 104,5 44,4 82,3 35,1 90,8 48,7 69,2 127,3 160,2 49,2 584,6 205,9 93,6 107,8 89,6 187,7 163,7 144,3 81,6 174,1 82,1 127,9 83,9 381,6 108,1 94,9 71 ,8 117,6 71,7 309,4 78,9

Utgångs läge 11 1)

54,9 151,6 109,8 617,8 203,3 288,1 824,4 110,4

48,1 90,4 41,8 103,8

55,3 72,6 132,2 162,0

48,5 663,3 220,8 111,8 121,8 100,2 209,2 171,5 163,5

94,3 200,1 100,8 148,0 107,5 377,7 123,0 122,6

81,4 166,4

88,5 329,1

87,6

Utgångs- läge 111 1)

48,5 134,1 100,3 507,4 176,7 245,7 713,5 100,3

42,6 82,8 37,7 93,5 49,5 66,5 116,9 143,5

44,4 565,8 193,4 100,7 104,2

91,7 184,6 149,3 151,1

87,9 183,4

91 ,9 135,4

99,7 328,7 112,3 109,9

72,9 149,2

80,8 277,7

76,3

Utgångs- läge IV 1)

43,6 113,9 90,4 418,8 154,7 210,8 615,0 89,0 35,6 74,2 33,8 82,0 44,2 59,8 100,4 118,0 36,8 475,8 166,9 89,8 88,6 80,0 159,5 121,8 132,5 78,8 159,3 82,2 121,1 89,3 270,0 98,3 99,9 62,7 133,8 73,3 231,3 65,0

Totalt nytt bidrag 2)

42,6 113,7 79,0 403,0 172,4 239,8 585,2 75,0 37,7 57,6 38,5 75,5 48,6 56,8 117,3 147,5 36,1 504,1 183,9 97,1 113,0 77,1 172,8 134,0 123,3 52,7 150,4 71,6 111,4 78,1 262,5 94,1 89,5 60,3 122,7 62,2 269,6 70,8

Förändr. % I-II

Total effekt Total effekt

nytt bidr. kr/skkr. 3) % av kostn. 4)

SOU 1 99 1 : 98 Förändr. Förändr. % IV- % II-IV -21 —2 -25 0 -18 -13 -32 -4 -24 1 1 -27 14 -25 -5 - 19 1 6 -26 6 - l 8 -22 -19 14 -21 -8 -20 10 —1 8 -5 —24 17 -27 25 -24 -2 -28 6 -24 10 -20 8 -27 28 -20 -4 -24 8 -29 10 —1 9 -7 -16 -33 -20 -6 -19 -13 —1 8 -8 -17 -13 -29 -3 -20 —4 —1 9 -10 -23 —4 -20 —8 -l 7 - 15 -30 17 -26 9

-0,18 0,01 -1,10 0,13 0,67 0,69 0,24 -1,06 0,28 -1,87 1,08 0,50 0,73 0,42 0,92 1,00 0,07 0,25 0,54 0,60 1,35 0,23 0,47 0,38 0,46 -2,91 0,32 0,94 -0,67 -1,05 0,11 0,26 0,90 0,22 0,65 -1,52 0,68 0,44

0,7 0,0 4,5 0,5 2,8 2,8 0,7 —4,6 1,2 -7,5 4,9 —2,2 3,1 -1,8 3,8 4,4 0,3 0,9 1,9 2,5 5,6 0,8 1,9 1,6 -1,7 -10,6 -1,4 -3,2 -2,6 4,1 0,4 -1,0 -3,7 0,8 -2,4 -5,5 2,6 1,9

Diff. 97-92 mell. komm.kostn. inj., milj.kr. 5)

0,4 2,0 -5,1 8,4 2,1 3,4 1,9 -2,9 0,6 0,9 0,1 -3,1 0,6 1,0 2,7 1,1 0,7 -32,0 4,7 0,6 3,1 -1,4 4,3 -1,3 1,4 0,7 -3,2 4,0 1,6 -1,5 3,6 0,8 -1,1 1,3 -21,0 1,3 6,0 0,9

Län Kommun

zzzzzzzzzzzzzr—t—t—t—r—r—r—r—r—t—r—r—r—wwwwx—zmmmmz

Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv

Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo

Utgångs- läge I 1)

98,3 118,8 171,2

72,1 109,0

282,5 ,

562,8 198,7 445,5 85,4 220,0 113,0 69,9 78,3 287,4 98,8 416,5 94,9 41,9 115,1 91,4 91,0 185,4 65,7 104,3 95,3 79,1 179,8 503,0 119,9 94,8 93,1 160,3 198,5 90,0 446,8 1 253,4 105,8

Utgångs- läge 11 1)

102,4 145,4 196,7

87,4 118,5 325,9 613,2 213,3 503,9

89,1 254,7 123,3

72,9 92,6 295,6 111,0 486,3 121,8

54,4 129,3 113,3

94,2 195,1

79,1 120,2 103,2

78,9 200,2 573,9 133,1 116,0 108,0 156,4 223,4

86,2 451,9 1 378,9 123,2

Utgångs- läge 111 1)

90,6 127,1 168,2

78,9 103,4 285,3 556,7 184,3 448,1

77,7 226,0 107,3

63,8 80,1 251,0

95,8 423,7 109,0

47,5 108,4

98,7 82,1 167,8

70,1 108,1

92,2 66,0 176,5 458,3 114,3 104,4

98,3 141,3 179,9

79,5 393,7 1 095,1 109,3

Utgångs- läge IV 1)

79,1 108,4 145,1

71,4 89,2 249,9 502,5 156,3 395,7

64,4 200,0

93,5 53,6 68,8 209,5

82,6 363,6

96,7 41,3 91,8 88,4 71,5 141,0

62,0 94,3 79,8 52,1 153,4 381,9

94,6 92,8 86,8 121,5 152,2

55 ,4 340,9 923,5

96,0

Totalt nytt bidrag 2)

73,9 122,5 143,6

67,8 109,7 237,2 379,4 144,0 307,4

60,6 157,3

82,2 56,3 63,1 244,7

80,2 318,6

84,9 35,2 120,3

84,8 61,4 156,3

58,1 81,7 63,4 51,2 133,7 434,6

81 ,7

77,0 70,4 78,9 187,2

22,3 239,9 1 058,3

92,0

F örändr'. % I-II

Förändr. Diff. 97-92 mell. Förändr. % IV- Total effekt Total effekt komm.kostn. % II-IV nytt bidr. kr/skkr. 3) % av kostn. 4) uti" milj.kr. 5) -23 -7 -0,38 -1,8 1,3 -25 13 0,66 2,5 0,6 -26 -1 -0,06 -0,2 -7,6 -18 -5 -0,45 -1,8 1,1 -25 23 1,28 5,3 2,0 -23 -5 -0,31 -1,2 4,7 -18 -25 -2,14 -8,0 0,0 —27 -8 -0,39 -1,6 1,5 -21 -22 -1,48 -5,0 -8,7 -28 -6 -0,25 -1,0 —1,3 -21 -21 -1,46 —5,5 —8,4 -24 -12 -0,70 -2,9 0,7 -26 5 0,22 0,9 -0,7 -26 -8 -0,43 -1,9 0,8 -29 17 0,71 2,9 11,6 -26 -3 -0,14 -0,6 4,1 -25 —12 -0,62 -2,3 -7,5 -21 -12 —0,85 4,3 -6,9 -24 -15 —0,81 -3,3 -9,6 -29 31 1,41 5,8 6,0 —22 -4 -0,29 -1,3 1,5 -24 -14 -0,77 -3,0 -0,3 -28 11 0,45 2,0 7,4 -22 -6 -0,41 -1,9 -3,1 —22 -13 -0,83 -3,5 -4,8 -23 -21 -1,13 -5,1 —4,3 -34 -2 -0,06 -0,2 2,5 -23 -13 -0,71 -2,4 6,0 -33 14 0,48 1,5 8,6 -29 -14 -0,56 -2,2 5,9 -20 —17 -1,19 —4,7 2,9 -20 -19 -1,29 -5,4 -0,2 -22 -35 -1,85 -7,7 -2,1 -32 23 0,96 2,9 11,5 -36 -60 -1,89 -7,8 2,2 -25 -30 -1,15 -3,8 20,0 -33 15 0,57 2,1 0,0 _22 4 4,25 -1,1 4,4

Län Kommun

m—u-u-u—u—u-u-u-u-uooooooooooooooozzzzzzzzzzzzz

Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varbe1g Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö

Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark

Utgångs- läge 1 1)

102,1 101,7 95,6 131,2 168,5 148,2 131,7 265,0 439,0 69,5 255,1 185,2 307,2 2 117,5 140,4 155,9 107,6 84,3 236,4 112,6 144,9 67,6 94,9 69,7 92,3 93,1 253,2 88,3 152,9 194,9 90,1 483,9 50,6 59,3 61,2 186,5 98,2 241,4

Utgångs- läge 11 1)

111,6 85,3 105,1 122,7 179,5 106,5 .152,3 281,6 476,4 94,3 230,9 210,5 333,7 2 280,7 129,7 155,0 130,5 96,3 218,1 121,1 130,2 90,4 82,6 81,2 115,4 95,7 299,3 88,9 138,3 203,7 110,6 539,6 66,1 71,5 77,1 143,2 107,6 254,4

Utgångs- läge 111 1)

99,5 77,2 95,6 112,0 152,5 96,2 128,8 249,6 402,2 86,6 204,3 190,0 291,6 1 818,7 117,9 136,9 115,0 87,9 179,3 109,8 111,5 81,2 71 ,9 70,6 105,5 86,6 253,3 80,6 122,0 176,3 99,2 444,4 61,1 65,5 70,0 126,6 98,2 227,1

Utgångs— läge W 1)

88,2 52,9 83,9 96,5 123,1 53,1 107,4 216,3 336,9 76,3 117,5 170,1 249,9 1 568,9 72,5 94,6 101,1 78,0 116,7 96,7 67,4 72,2 42,3 61,7 94,8 74,5 213,5 70,4 90,0 148,2 87,3 362,8 55,5 58,4 61,2 68,4 86,1 197,8

Totalt nytt bidrag 2)

71,8 36,9 70,1 63,3 133,0 39,1 107,0 192,9 362,6 71 ,2 115,3 142,7 221,1 1 257,8 56,4 94,9 89,1 81 ,2 89,8 83,6 58,9 62,8 44,8 67,4 86,5 61,5 241,0 46,9 85,9 168,8 81,8 486,2 45,6 63,1 74,5 74,6 75,4 208,4

Förändr. % I-II

Förändr. Förändr. % IV- % Il-IV nytt bidr.

-19

-16

Total effekt

-l,23 -0,90 -l,07 -1,90 0,27 -0,49 -0,02 —0,62 0,32 -0,46 -0,04 -1,22 -0,59 -0,70 -0,59 0,01 -0,78 0,29 -0,51 -0,93 -0,27 -0,96 0,14 0,52 -0,69 -0,93 0,58 -2,15 -0,17 0,61 -0,45 1,20 -1,81 0,62 1,37 0,19 -0,82 0,32

Total effekt kr/skkr. 3) % av kostn. 4)

-5,5 -4,2 —4,6 -8,6 1,0 -2,4 -0,1 -2,4 1,2 -1,9 -0,2 -5,4 -2,4 -2,4 -2,7 0,0 -2,5 1,2 —1,9 -3,9 -1,1 -3,0 0,5 2,1 -2,7 —4,2 1,7 -8,8 -0,7 2,2 -l ,7 4,1 —6,9 2,5 6,0 0,8 —3,5 1,3

Diff. 97—92 mell.

komm.kostn. uti., milj .kr. 5)

3,6 1,8 3,4 2,8 9,5 3,0 8,5 6,4 13,6 -8,0 4,1 —1,6 —4,3 0,0 4,0 6,3 1,3 2,5 10,8 4,1 5,6 0,4 2,8 4,2 6,1 3,0 -13,8 2,4 3,4 6,5 3,7 23,5 -2,0 -4,3 —4,2 3,4 -2,5 7,2

Län Kommun

P P P P P P P P R R R R R R R R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S S S S

Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Habo

Hjo Karlsborg Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne

Utgångs- läge I 1)

74,6 86,2 82,3 243,7 141,6 74,1 198,2 93,6 53,8 199,3 48,4 56,2 93,5 75,8 61 ,4 55,2 212,5 143,9 64,2 120,3 232,7 71,1 83,0 81 ,4 129,4 193,2 81,7 98,7 114,9 75,7 105,9 93,8 380,9 97,6 167,5 36,8 43 ,4 102,9

Utgångs- läge 11 1)

88,7 96,5 92,2 249,4 171,7 85,0 220,9 109,0 64,0 226,9 57,2 68,8 106,0 76,9 66,6 67,0 221,0 157,6 64,4 134,6 232,2 77,7 103,8 96,0 161,0 225,7 111,7 132,5 124,9 82,9 127,8 88,0 415,9 100,7 198,0 51,7 48,6 122,5

Utgångs- läge Ill 1)

79,1 88,2 84,0 206,7 154,9 78,5 190,9 95,4 59,7 197,7 52,9 63,2 95,4 71,1 57,8 60,5 192,3 138,4 57,4 118,0 195,7 68,4 92,3 85,1 147,2 196,7 101,7 117,3 114,2 73,1 113,2 79,5 344,6 91,5 172,0 46,0 43,8 111,3

Utgångs- läge W 1)

69,7 77,6 72,2 156,0 134,6 69,4 158,9 83,4 53,9 170,5 47,1 56,9 82,9 62,6 49,9 53,0 161,6 117,2 51,1 101,1 149,7 59,0 80,8 76,2 131,6 171,6 92,6 104,2 101,8 63,0 97,2 63,4 278,5 79,5 147,2 41 ,3 38,5 98,0

Totalt nytt bidrag 2)

90,8 78,3 73,3 178,4 141,5 63,6 159,5 78,8 42,3 199,3 41,3 51,7 70,7 50,0 55,7 44,9 167,7 111,6 47,7 106,3 193,1 69,8 73,8 83,1 115,4 202,8 85,2 115,6 81,5 66,1 126,5 55,8 354,7 71,8 163,1 34,9 41,0 113,4

Förändr. % I-II

19 12 12

21 15 11 16 19 14 18 22 13

21 10

25 18 24 17 37 34

10 21

18 41 12 19

SOU 199 1 :9 8 Förändr. Förändr. % IV- % II-IV nytt bidr. -21 30 -20 1 -22 1 -37 14 —22 5 -18 -8 -28 0 -24 -5 -16 -22 -25 17 -18 -12 -17 -9 -22 -15 -19 —20 -25 12 -21 -15 -27 4 -26 -5 -21 -7 -25 5 -36 29 -24 18 -22 —9 -21 9 -18 -12 -24 18 -17 -8 -21 1 1 -19 -20 -24 5 -24 30 -28 -12 -33 27 -21 -10 -26 1 1 -20 -15 -21 6 -20 16

Total effekt Total effekt

kr*/skkr. 3) % av kostn. 4)

1,98 0,06 0,08 0,43 0,30

0,58 0,02 0,34 -1,93 0,90 0,93 0,80 0,90 -1,35 0,63 0,99 0,17 0,22 0,46 0,28 0,90 0,96 0,53 0,65 0,95 1,15 0,77 0,83 -1,69 0,30 1,77 0,55 0,98 0,64 0,60 —1,30 0,46 1,13

8,6 0,2 0,3 1,6 1,1 -2,5 0,1 -1,1 -7,9 3,6 —3,8 -3,3 -3,9 0,3 2,8 -3,6 0,6 0,9 -1,9 1,0 3,5 3,5 -1,9 2,8 -3,8 4,5 -3,0 2,8 45,2 1,2 6,5 -2,1 3,3 -2,6 2,1 4,5 1,8 4,5

Diff. 97—92 mell. komm.kostu.

uti., milj.kr.5)

2,8 2,9 -3,7 9,1 -2,1 —3,3 -5,2 3,4 -1,3 3,6 -1,2 —1,9 -2,5 —1,8 0,9 0,2 3,5 0,6 0,5 2,0 3,9 0,6 -6,8 0,6 —9,8 5,2 -9,0 -1,2 0,2 1,5 3,0 1,2 0,4 0,6 2,2 —3,9 0,8 2,5

Län Kommun

€€€ååååå€22£€C'.CCCCCCCCCCHH—i—l—l—l—i—i—l—l—lwmm

Säffle Torsby Årjäng Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Orsa

Rättvik Smedjebacken Säter

Utgångs- läge I 1)

129,6 96,1 83 ,7 95 ,2 93,7 121,4 70,9 171,3 126,6 55,4 192,0 56,1 85,6 779,4 86,1 77,4 105,9 97,4 54,2 140,7 56,8 149,9 48,6 85,4 576,3 164,2 268,6 303,8 92,7 132,4 114,8 188,4 93,7 177,2 70,5 87,1 89,6 96,6

Utgångs- läge II 1)

151,9 116,3 102,5 121,7 108,0 138,1 87,5 168,4 141,2 68,9 209,0 74,1 93,8 823,9 95,2 78,5 107,1 109,8 57,0 148,6 67,2 164,9 58,3 88,7 572,7 179,6 271,9 323,9 101,9 157,6 132,1 232,8 112,0 173,9 83,3 103,5 95,9 98,0

Utgångs— läge 111 1)

135,3 101,6 92,9 110,1 97,5 122,2 77,8 140,9 124,3 61,8 186,7 67,3 84,3 696,1 80,9 65,2 93,6 98,3 49,7 124,4 61,0 145,5 53,2 80,8 471,5 156,6 228,9 281,2 94,2 140,4 119,5 198,5 101,8 156,4 76,1 93,2 83,1 87,7

Utgångs- läge W 1)

117,4 86,2 83,0 98,7 86,0 107,2 68,8 109,8 108,4 54,5 161,9 60,7 74,3 590,8 68,4 51,4 78,2 86,4 42,3 102,0 54,4 125,8 47,8 69,6 343,0 132,5 186,4 233,0 83,5 124,5 105,1 171,6 89,7 135,5 68,3 81,9 70,4 76,3

Totalt nytt bidrag 2)

118,1 160,1 89,7 84,0 73,4 101,9 73,4 125,3 108,6 50,4 170,9 62,7 72,8 628,2 75,0 92,0 92,6 113,5 57,0 154,3 52,7 171,8 42,9 69,9 483,5 212,0 319,0 334,1 82,7 143,1 110,7 223,6 113,7 174,6 78,3 105,5 98,1 101,5

Förändr. % I-II

SOU 1 99 1 : 9 8 Förändr. Förändr. % IV- % II-lV nytt bidr. -23 1 -26 86 -19 8 -19 -15 -20 -15 -22 -5 -21 7 -35 14 -23 0 -21 -8 -23 6 -1 8 3 -21 -2 -28 6 -28 10 -35 79 -27 18 -21 31 -26 35 -3 1 51 -19 -3 -24 36 -18 -10 -21 0 -40 41 -26 60 -31 71 -28 43 —1 8 -1 -21 15 -20 5 -26 30 -20 27 -22 29 -18 15 -21 29 -27 39 -22 33

Total effekt Total effekt

krlskkr. 3) % av kostn. 4)

0,04 4,84 0,65 -1,22 -1,05 0,31 0,48 0,45 0,01 0,52 0,36 0,31 0,14 0,30 0,45 2,88 0,84 1,99 1,71 1,95 0,25 2,09 0,90 0,03 1,16 3,16 2,80 1,87 0,08 1,10 0,38 1,74 2,03 1,89 1,34 2,08 2,06 2,12

0,1 17,2 2,8 -4,6 -3,7 -1,0 1,7 1,4 0,1 -2,0 1,2 1,0 0,5 1,1 1,7 10,3 3,3 9,1 7,1 7,1 -0,8 7,9 -3,5 0,1 3,7 12,2 10,6 7,3 0,3 3,9 1,5 5,8 6,8 7,0 5,1 8,2 8,5 9,0

Diff. 97-92 mell. komm.kostn.

utj.,mili.kr. 5)

3,3 3,0 2,1

-6,9 -5,8 -3,5 2,1 4,4 -5,1 -6,1 4,1 -3,6 1,6 17,7 2,4 3,6 2,6 3,8 1,7 5,9 1,6 5,5 0,8 1,5 21,4 5,1 7,5 1,7 1,6 -1,7 3,6 -3,1 -1,7 4,2 2,0 3,4 2,6 2,5

Län

W W

NNNNNNNNFCK'CFC'C'Q'CXNXNXXNNXN

% AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

Kommun

Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Domtea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleheå Sorsele Storuman Umeå

Utgångs— läge 1 1)

61 ,2 98,9 231,2 424,9 68,6 299,9 201,0 107,9 54,6 119,3 250,9 210,4 215,2 222,8 246,0 573,3 139,11 109,8 432,7 104,7 105,9 153,8 175,8 77,4 202,4 115,6 400,0 36,8 53,4 171,2 50,8 87,1 58,3 86,5 653,6 51,0 98,0 662,4

Utgångs- läge 11 1)

86,5 117,0 258,3 475,1

82,8 319,6 223,8 125,2

67,4 129,3 273,7 232,4 244,3 305,4 299,3 599,0 152,7 139,5 472,5 124,9 132,1 183,2 197,5

93,0 241,3 135,0 417,5

46,8 67,6 185,9

56,0 108,4

67,6 106,8 727,2

59,3 108,5 621,5

Utgångs- läge Ill 1)

78,4 107,9 233,0 391,2

71,0 287,3 196,8 112,9

60,1 117,4 237,5 200,9 221,5 277,8 278,7 519,3 136,3 127,4 433,6 115,8 122,1 169,4 184,3

85,1 224,8 126,1 365,3

43,5 64,1 172,6

52,5 101,3

62,4 99,3 662,2

55,7 101,4 555,8

Utgångs- läge IV 1)

70,5 97,8 205,11 314,9 59,3 250,4 175,6 101,5 53,9 104,4 200,4 174,3 191,5 250,8 249,4 425,8 117,1 113,5 372,4 105,9 112,0 154,2 166,9 76,5 204,4 114,1 309,4 39,9 58,7 154,5 47,3 92,3 56,0 90,8 581,6 50,7 91,2 464,1

Totalt nytt bidrag 2)

82,1 110,8 244,8 472,5

98,2 319,5 232,5 1190

61 ,0 126,7 245,4 251,5 196,3 246,4 256,7 524,1 134,8 130,0 471,0 129,6 109,5 158,6 171,5

83,4 221,5 119,2 427,1

40,0 52,8 161,6

52,9 88,5 63,5 93,8 634,6

51,9 105,0 568,3

Förändr. % 1-11

41 18 12 12 21

11 16 23

10 14 37 22

10 27

19 25 19 12 20 19 17

27 27

10 24 16 23 11 16 11

Förändr. Förändr. % IV- % II-IV nytt bidr. -18 16 -16 13 -20 19 -34 50 -28 66 -22 28 -22 32 -19 17 -20 13 -19 21 -27 23 -25 44 -22 3 -18 -2 -17 3 -29 23 -23 15 -19 15 -21 26 -15 22 -15 -2 -16 3 -15 3 -18 9 —15 8 -16 5 -26 38 -15 0 —13 -10 -17 5 -16 12 -15 -4 -17 13 —15 3 -20 9 -14 2 —16 15 -25 22

Total effekt Total effekt

kr*/skkr. 3) % av kostar. 4)

1,45 1,56 1,38 1,75 3,14 1,79 2,66 1,52 1,08 1,63 1,11 2,57 0,17 0,18 0,29 1,03 0,94 1,29 1,64 2,73 0,30 0,34 0,32 0,97 1,05 0,51 2,00 0,03 -1,56 0,49 1,35 0,46 1,38 0,38 0,70 0,33 1,73 1,13

5,2 5,5 5,1 5,8 10,5 6,9 9,2 6,0 4,1 6,6 4,2 8,4 0,6 0,6 0,9 3,5 3,6 4,5 5,9 9,1 -1,0 1,1 1,1 3,4 3,4 1,7 7,6 0,1 4,4 1,5 4,4 -1,6 4,6 1,3 2,0 1,0 6,0 4,1

Diff. 97-92 mell. komm.kosm.

utj., milj.kr. 5)

-3,9 0,9 5,0 -18,2 -1,1 5,8 4,0 2,3 0,7 2,2 5,3 5,2 3,0 -14,4 4,2 9,0 1,8 1,6 7,3 1,1 -3,6 0,3 1,5 1,0 2,2 0,4 5,0 -1,9 —2,4 1,3 0,8 -8,7 -2,4 -8,1 -29,0 0,4 0,7 5,2

AC AC AC AC BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Kommun

Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Adeplos Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertomeä

Utgångs- Iäge I 1)

120,8 77,9 87,4 63,8 47,3 92,6 315,11 235,6 137,2 82,9 207,8 265,0 537,4 137,0 385,5 104,1 62,9 93,8

Utgångs- läge II 1)

131,9 100,7

97,7 76,6 53,6 113,5 370,0 250,8 150,1

96,7 237,1 265,8 545,5 160,2 417,0 115,7

78,7 108,6

Utgångs- läge 111 1)

123,2 95,1 89,9 71,1 50,3 105,4 347,0 230,9 138,4 90,0 220,3 247,3 494,4 150,7 383,1 106,3 73,0 101,6

Totalt nytt bidrag 2)

119,1 85 ,4 87,4 59,0 49,9 100,3 278,4 252,9 129,4 85,7 179,9 280,8 501,2 122,0 343,2 103,7 65,5 87,7

Förändr. % 1-11

29 12 20 13 23 17

17 14

N

SOU 1991:98Förändr. Förändr. % IV- % II-IV nytt bidr. -15 6 -14 -2 -18 9 -15 —10 -16 10 -16 5 -16 -10 -19 25 -15 2 -16 6 -17 -9 -20 32 -23 19 -13 -12 -19 2 -18 9 -15 -2 -14 -6

Total effekt Total effekt

kr/skkr. 3) % av kostn. 4)

0,83 -0,24 0,84 -1,50 1,22 0,61 -1,08 2,19 0,23 0,68 -0,87 2,54 1,16 -1,97 0,13 0,88 -0,31 -0,93

2,3 0,9 2,7 4,3 4,3 2,0 -3,6 6,8 0,7 2,1 -2,9 8,0 3,9 -5,6 0,5 3,1 -1,0 -3,0

Diff. 97-92 mell. komm.kosm. uti., milj.kr. 5)

0,8 -8,2 -2,2

0,4 0,1 -5,2 -27,0 -6,3

0,2 -3,0 -8,5 -0,6 -22,6 -2,1 -4,2

0,0 -5,2

0,1

Tabell 5: Sammanlagd utdebitering (kommun och landsting) per kommun för är 1991 och sammanlagd effekt av de nya bidragssystemet for kommun och landsting i kr/skkr. För Stockholms län anges också det inomregionala skatteutjämningsbidraget i milj.kr, samt den sammantagna effekter (inkl bidrags- systemet) ikr/skkr om det upphör.

Län Kommun

UUUUUUUO0OOOOQQåååååååååååäååååååååååå

1)Minus innebär en bidragsförlust i förhållande till nuvarande system. 2) Förutsatt att Stockholms läns landsting sänker sin utdebitering med 0,31 kr/skkr.

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands—Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker

Sammanlagd Total effekt Inomreg.sk.utj. ikr/skkr. 1) bidragimilikr.

utdeb. år 1991

30,40 26,15 29,25 30,00 30,45 30,05 28,22 28,85 29,75 30,00 29,75 30,00 28,85 27,30 28,70 29,30 29,95 29,40 25,90 30,50 30,50 28,60 29,40 30,00 28,50 30,00 29,30 31,00 29,35 31,50 31,50 30,70 30,60 29,50 29,50 30,30 29,50 30,40

1,22 0,01 -2,41 1,22 0,13 -2,15 0,57 -1,45 0,36 0,38 0,70 0,33 -2,18 0,91 -2,41 —1,42 1,25 0,25 -2,40 0,49 0,39 0,02 -1,38 0,12 0,44 0,99 0,64 0,92 0,45 0,35 0,44 2,04 0,41 1,51 0,51 0,90 1,41 1,38

vilket motsvarar landstingets utgifter för systemet ifråga

129,6 0,0 0,0 45,6 13,8 0,0 0,0 0,0 47,1 16,3 3,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 121,7 0,0 0,0 21,3 6,3 7,8 0,0

10,7 12,4

Sammanlagd effekt om inomreg.bidr. slopas, ikr/skkr. 2)

-1,01 0,32 -2, 10 0,59 0,05 -1,84 0,26 —1 , 14 0,75 0,29 0,70 -0,61 -1,87 -0,60 -2,10 -1,11 0,39 0,06 0,09 0,57 0,29 0,15 —1,07 0,47 0,69

Län Kommun

===:===:omQQQQQQuim—n*nvnmvn-n'n-n'nmmmmmmmmmmmmm

Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås

Sammanlagd utdeb. år 1991

30,00 31,15 31,25 29,50 29,75 30,75 31,30 30,45 30,00 31,00 29,00 29,75 30,00 29,75 30,50 29,50 29,00 29,70 30,35 29,50 30,50 29,50 30,10 30,00 30,00 30,00 29,50 30,50 30,50 31,00 30,25 28,00 30,00 30,80 30,50 31,10 30,50 31,00

Total effekt ikr/skkr. 1)

0,19 0,02 —1,11 0,14 0,66 0,68 0,25 -1,07 0,27 -1,88 1,07 0,51 0,72 0,34 1,00 1,08 0,01 0,33 0,62 0,68 1,43 0,15 0,55 0,46 0,53 -2,98 0,39 -1,01 0,74 -1,12 0,18 0,33 0,80 0,12 0,55 —1,42 0,78 0,54

Län Kommun

zzzzzzzzzzzzzm—m—enweerwrrwmwnx—mmmmnm

Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishanm Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Bjuv

Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo

Sammanlagd utdeb. år 1991

30,00 30,40 30,35 31,00 30,25 30,75 31,75 31,25 30,90 30,75 30,75 31,00 27,85 29,00 28,50 29,40 29,50 29,75 29,50 29,00 29,00 29,50 28,25 28,15 30,00 29,00 29,35 29,00 29,10 28,00 28,00 29,00 28,65 29,50 27,50 28,75 30,05 27,25

Total effekt ikr/skkr. 1)

—0,28 0,76 0,04 0,35 1,38 0,21 -2,59 0,52 -l,6l 0,38 -1,59 0,83 0,25 0,40 0,74 0,11 0,59 0,82 -0,78 1,44 0,26 0,74 0,48 -0,38 0,80 -1,13 0,06 0,71 0,48 0,56 -1,19 -1,29 —1,85 0,96 -1,89 -1,15 1,07 0,25

Län Kommun

»uvuvuvuvu»u»uameooooooooooooooozzzzzzzzzzzzz

Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark

Sammanlagd utdeb. år 1991

29,00 27,75 29,25 29,00 29,00 27,50 29,25 29,25 28,25 28,75 29,55 29,25 30,25 30,30 30,25 30,50 31,70 32,00 28,70 31,00 30,10 30,00 31,00 31,45 31,00 30,00 31,75 29,80 31,15 31,30 31,50 30,25 31,80 31,20 29,90 30,40 31,70 30,30

Total effekt i kr/skkr. 1)

. -1,23 0,90 -1,07 -1,90 0,27 0,49 0,02 0,70

0,24 0,54 0,12 -1,30 -0,67 -1,11 0,41

0,19 0,60

0,47 0,33 0,75 0,09 0,78

0,32 0,70 0,51 0,75

0,76 -1,97 0,19

0,59 0,47

1,18 -1,83

0,60 1,35 0,17 -O,84

0,30

Län Kommun Sammanlagd Total effekt utdeb. år 1991 i kr/skkr. 1)

P Mellerud 31,00 1,96 P Svenljunga 30,40 0,04 P Tranemo 29 ,75 0,06 P Trollhättan 30,90 0,41 P Ulricehamn 29,40 0,28 P Vårgårda 30,00 —0,60 P Vänersborg 31,65 0,00 P Åmål 31 ,70 -0,36 R Essunga 30,10 -1,92 R Falköping 30, 10 0,91 R Grästorp 30,60 -0,92 R Gullspång 31,90 -0,79 R Götene 30,25 -0,89 R Habo 28,60 -1,34 R Hjo 30,60 0,64 R Karlsborg 30,75 -0,98 R Lidköping 30,50 0,18 R Mariestad 31 ,00 -0,21 R Mullsjö 29 ,60 —0,45 R Skara 30,85 0,29 R Skövde 29,55 0,91 R Tibro 28,85 0,97 R Tidaholm 30,35 -0,52 R Töreboda 30,75 0,66 R Vara 30, 10 -0,94 S Arvika 31,40 1,22 S Eda 31,00 —0,70 S Filipstad 31,00 0,90 S Forshaga 31,90 -1,62 S Grums 31,90 0,37 5 Hagfors 31,80 1,84 S Hammarö 31,60 -0,48 S Karlstad 31,25 1,05 S Kil 31 ,50 -0,57 S Kristinehamn 32,30 0,67 S Munkfors 32,00 -1,23 S Storfors 31,25 0,53 S Sunne 31,30 1,20

Län Kommun

222€2222222€acccccccccccaaaaaeeaaaawmm

Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla

Laxå Lindesberg Ljusnarsberg Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg

Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Orsa Rättvik Smedjebacken Säter

Sammanlagd utdeb. år 1991

nm nm ww um mm mm ny MM mm mm mm mm MM nm ww nm wu nm ww um %% mm mm ww ”& mm mm mm mm nu mm mm mm mm mm ww mö mm

Total effekt ikr/skkr. 1)

an w1 en mm am 0” en 00 om 00 om du 0w du du 2m om nu kw LW 0m im mm 05 0% an 2% 13 0m km om um 2w 1» km 2M Lu 2m

Län Kommun

W W

NNNNNNNN'4&%%'C-C'CNXXXXXNNXX

>>> nooåäåååååå

Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleheå Sorsele

Storuman Umeå

Sammanlagd utdeb. år 1991

30,75 31,40 30,25 30,40 31,75 31,00 31,75 30,75 31,25 30,75 31,50 30,55 31,75 31,55 31,80 31,00 31,05 31,50 30,00 31,55 31,25 31,75 31,20 31,75 31,75 31,25 30,35 31,00 31,50 30,95 31,25 30,50 31,25 31,00 31,00 31,50 31,00 31,20

Total effekt i kr/skkr. 1)

1,51 1,62 1,36 1,73 3,12 1,77 2,64 1,50 1,06 1,61 1,09 2,55 0,12 0,23 0,24 0,98 0,89 1,24 1,59 2,87 0,16 0,48 0,46 1,11 1,19 0,65 2,14 0,07 -1,52 0,53 1,39 0,42 1,42 0,42 0,74 0,37 1,77 1,17

Län Kommun

AC AC AC AC BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD

Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Adeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Sammanlagd utdeb. år 1991

31,50 30,50 31,00 31,50 31,05 29,35 30,40 31,10 29,55 30,65 30,40 31,40 30,55 30,85 30,80 30,00 31,35 30,30

Total effekt ikr/skkr. 1)

0,87 0,20 0,88 —1,46 1,22 0,61 -1,08 2,19 0,23 0,68 0,87 2,54 1,16 -1,97 0,13 0,88 0,31 0,93

Tabell 6: Ekonomiska effekter per kommun av att lägga in bidragen till enskilda vägar 1) i det generella systemet samt bidragens faktiska fördelning år 1991 ( tusental kr.)

Län Kommun

Uon0000ååååååååäääååååååååååäååå

Summa

Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands—Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Enköping Håbo Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Eskilstuna

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag

2) 22 638

34 9

0 153 189

... OOOOOHOQOOONO

3)

63 052

..- OOOOOOOOOOOWOOOO

275 26

1) Avser drift och byggande av enskilda vägar 2) Bidrag A avser enskilda vägar ägda av kommuner 3) Bidrag B avser enskilda vägar ägda av enskilda men som sköts av kommuner 4) Bidrag C avser enskilda vägar som ägs och sköts av enskilda väghållare

4) 469 182

329

1 824 8 970 310 13

0 231 7 051 770 64

1 028 57

3 603 499

436 21 1 040 2 786 1 828 1 150 2 544 847 2 541 5 384 346 2 260 3 044

(A+B+C) 554 872

363 10 824 9 123 502 102 0 441 7 067 770 72

1 121 64

4 010 499 74 481 164 1 040 2 786 1 828 1 160 2 586 872 2 577 5 384 346 2 535 3 070

Effekt per kommun

558 860 4 539

1 219 4 135 4 862 3 750

4 197 2 980 1 442 823 2 052 3 365 3 420 44 702 2 090 5 417 2 249

1 332 2 364 1 438

1 411 1 938 2 281 999

1 316 10 956 610

1 443 5 949

Differens

4 176 -10 395 -4 988

4 360

3 648

3 756 -4 087 672 751 931 3 301 3 420 44 702 2 090 1 407 1 750

851 2 200 398 -2 342 —417 778 -305 127

-1 261 5 572 264

-1 092 2 879

Län Kommun

oQQQuim-1111mma—1mmmmmmmmmmmmmmmmmuddccb

Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Vingåker Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Jönköping Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag Effdrt per

2)

...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONO

5 321

OOOOOOOOOO

3)

0 62 39

0 17 31

000

177

uge—o€:

12

128 180

407 66 1 574 91

11 154

O

000

4)

1 740 2 484 4 688 41

2 160 856 909 2 254 1 916 3 399 1 552 2 284 4 908 2 039 457 1 897 1 182 772

1 391 1 165 1 800 2 103 901 4 732 2 915 265

1 628 1 420 3 953 6 061 2 529 611

4 878 1 507

(A+B+C)

1 740 2 558 4 727 41

2 177 887 909 2 254 1 916 3 576 1 596 2 383 4 908 2 040 457

1 929 1 190 784 1 391 1 165 1 928 2 283 901 10 460 2 981 1 839 1 719 1 427 3 964 6 215 2 529 611 4 878 1 507

komun

1 144 2 157 4 332 875 1 739 653 373 1 545 680 8 018 1 733 2 774 7 975 867 494 585 285 846 395 468 1 197 1 928 642 7 372 2 046 791 1 186 819 1 860 2 080 1 315 589 1 815 735

Differens

-596 -401 —395 834 438 -234 -536 -709 -1 236 4 442 137 391 3 067 -1 173 37 -1 344 -905 62 -996 -697 -731 »355 -259 -3 088 -935 -1 048 -533 4508 -2 104 -4 135 -1 214 -22 -3 063 -772

Län Kommun

r'r'["I—'br'("'t—'r'FFFNNNWNH============QQQQ

Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Gotland Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Bromölla Båstad Hässleholm Klippan Kristianstad Osby Perstorp Simrishamn Tomelilla Åstorp Ängelholm Örkelljunga

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag Effekt per

2)

OOOOOO

21 93 45 43

60 128

120

OKG! Om

N >— MOONOOOOOOOOOOO

N 000

3)

2 692

00000

29 365 57

40 772

2 205

915 60 136

6 930 1 310

1 176

327

OOOOOOOOOOOO

4)

0

2 037 4 941 2 919 1 641 2 095 1 861 631 2 702 1 424 348

1 091 2 328 318 2 860 3 434 76

6044 3438

564 1 151 2 687 2 405 2 202 1 411 693 1 252 1 460 871 1 190 977

(A+B+C)

2 692 2 037 4 941 2 919 1 641 2 095 1 911 1 089 2 804 1 507 1 126 3 356 2 456 1 240 3 040 3 635 7 066 1 310 6 044 1 176 3 438

327

564 1 151 2 687 2 405 2 202 1 411

705 1 261 1 460

896 1 190 1 005

kommun

958 702 4 579 1 052 755 71 l 1 125 478 3 711 865 879 1 387 1 811 523 1 054 2 634 3 780 2 089 3 908 997 1 922 1 057 829 883 3 245 1 079 4 730 906 496 1 326 824 864 2 244 639

Differens

—1 734 -1 335 -362 -1 867 -886 -1 384 -786 —611 907 -642 -247 -1 969 -645 -717 -1 986 -1 001 -3 286 779 -2 136 -179 -1 516 730 265 -268 558 -1 326 2 528 -505

65 -636

1 054 -366

Län Kommun

ooooOooZ22ZZZZZZZZZZZEZEZZZZZZZZZF

Östra Göinge Bjuv Burlöv Eslöv Helsingborg Höganäs Hörby Höör Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Trelleborg Vellinge Ystad Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Göteborg Härryda Kungälv Lysekil Munkedal Mölndal Orust

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag

2) 3)

00000000

43 x]

OOOOOOOGOO

156

21 314

55

29

00

4)

827 230 37 1 470 1 537 540 1 200 590

380 70 844 85

1 500 550 160

1 230 200 620 284 740 2 419 3 150 2 584 3 275 3 417 2 750 437 2 243 1 575 386 1 861 248 2 586

(A+B+C)

827 230 40

1 470 1 550 540

1 200 590 440 380 70 860 90

1 500 550 160

1 230 200 620 440 740 2 435 3 195 2 607 3 275 3 417 2 771 4 855 2 243 1 630 386

1 890 248 2 591

Effekt per kommun

998 945 968

1 813 7 206 1 498 877 836 1 501 2 383 1 136 5 747 15 489 1 044 871

1 163 845 1 139 2 350 1 840 1 647 2 466 5 278 732 3 533 1 476 3 205 28 718 1 758 2 205 1 002 734

3 443 928

Differens

171 715 928 343 5 656 958

246 1 061 2 003 1 066 4 887 15 399 —456 321

1 003 -385 939

1 730 1 400 907 31

2 083 -1 875 258 -1 941 434 23 863 -485 575 616

-1 156 3 195 -1 663

Län Kommun

FUWW”WWF-VWR?"U'U'UW'U'U'UWW'UWW'Uw'UW'UOOOOOOOO

Partille Sotenäs Stenungsund Strömstad Tanum Tjörn Uddevalla Öckerö Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Färgelanda Herrljunga Lerum Lilla Edet Mark Mellerud Svenljunga Tranemo Trollhättan Ulricehamn Vårgårda Vänersborg Åmål Essunga Falköping Grästorp Gullspång Götene Habo

Hjo Karlsborg

Bidrag A Bidrag 1: Bidrag c Totalt bidrag

2)

no 0000

& &WOOOOOUI

OOOOOOOO

3)

160 15

11 30

13 17

OOOUIQUKOO

4) (A+B+C)

49 182 744 973 1 742 478 2 447 7 642 1 217 871 973 4 515 620 1 152 767 1 206 700 3 103 902 2 900 2 367 1 191 2 904 911 1 585 849 1 013 2 007 827 2 120 1 113 737 820 752

Effekt per kommun

2 031 645 1 206 709 792 912 3 125 718 1 586 2 197 793 6 732 361 502 637 2 170 851 2 168 699 742 823 3 365 1 501 658 2 428 883 398 2 110 410 423 887 614 603 535

Differens

1 982 463 462 -264 -950 434 678

—6 924 369

1 326 -180

2 217 -259 -650 -l30 964 151 -935 -203

-2 158 -1 544 2 174 -1 403

-253

34 -615 103 -417 -1 697 -226

-123 -217 -217

Län Kommun

"'i'-]ride!—IHF]?!U!wwwwwmwmwl/JVJWVJWVIWWWWWWWWW

Lidköping Mariestad Mullsjö Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda Vara Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne SäHle Torsby Åliäng Askersund Degerfors Hallsberg Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lindesberg Ljusnarsberg

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag

2)

(I! OOOOOOOD—OOOOOOOOO

är— 0450 WOOOOOOOOO

478

90

3)

0

169 103 22 266 13

3 710

924 294

2 552

... & OOOOOOOOOO

4)

2 394 2 119 461

1 350 1 435 773 709

1 187 2 409 576

1 902 1 999 33

1 325 2 632 107 393 183 2 448 182

1 001 3 592 3 561 4 623 3 972 2 100 887 319 2 150 590 791

1 122 3 754 660

(A+B+C)

2 394 2 288

564 1 372 1 701

773

709 1 200 2 409 4 287 1 902 1 999

957 1 619 2 632

107 2 995 1 423 2 448

182 1 001 3 592 3 561 4 623 3 972 2 100

900 1 400 2 150

600

800 1 600 3 800

750

Effekt per kommun

2 358 1 637 481 1 236 3 138 740 872 695 1 123 1 782 635 896 787 678 1 081 890 5 062 795 1 729 321 352 897 1 195 1 002 675 790 782 1 102 624 2 267 1 214 517 1 637 430

Län Kommun

xxxxxxååäååååååååååååcccccccccccaa

Nora

Örebro Arboga Fagersta Hallstahammar Heby Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung Mora

Orsa

Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig

Bidrag A Bidrag B Bidrag c Totalt bidrag

2)

...

.— GOO—NOOOO

122

...

... C&OOOOOOOHO

20

117 212 19 230 11

3)

0

0 66 179 49 13 20 30 3 1 29

57 29 1 347 43

783 57 21

497

212 70 11

915 88

4)

941

5 431 1 334 721 348 2 676 580 2 061 666 2 149 2 100 682

1 443 2 168 339 2 726 1 439 3 478 686 1 569 2 460 1 720 850

1 592 898

1 212 801

3 773 3 318 2 608 53

4 868 5 624 2 333

(A+B+C)

950 5 450 1 400

900

400 2 700

600 2 100

700 2 300 2 100

700 1 500 2 197 1 686 2 769 1 448 3 478 1 469 1 640 2 481 2 237

850 1 596

936 1 212

825 3 985 3 505 2 831

987 5 186 5 635 2 333

Effect per kommun

690 8 004 967 919 1 113 896 559 1 750 438 1 437 354 754 7 873 1 648 3 087 3 532 683 1 108 956 1 951 776 1 352 488 746 879 781 526 550 1 860 5 858 809 2 529 1 403 756

Differens

-260 2 554 -433 19 713 -1 804 —41 —350 —262 -863 -1 746 54

6 373 -549 1 401 763 -765 -2 370 -513 31 1

-1 705 -885 -362 -850 -57 -431 -299 -3 435 -1 645 3 027 -l78 -2 657 -4 232 -1 577

Län Kommun

NNNNNNNNååååå-(QNXXX

>> ooääåååååååååå

UU oå

wwwwwwwwwwwww UUUUUUUUUUUUU

Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Berg Bräcke Härjedalen Krokom Ragunda Strömsund Åre Östersund Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellelteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Adeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Bidrag A Bidrag B Bidrag C Totalt bidrag

2)

80000000

7 85

69 24 805

Ch #0

92 b).- ooo—woaauoooooooooqoooo

») NIO

100

38

3)

1 377

10 18

4)

1 848 5 102 2 911 2 113 1 350 2 790 4 067 4 001

342 1 895 7 324 2 829 2 010 1 475 3 172 1 834 3 116 3 046 2 114 1 015

669 1 314

119 1 100

169 1 867

770 2 882 2 543 2 228 2 419 892 1 119 1834 2 075 1 617 1 686 421 906 280 966 471 1 246 1 473 589 780 553

(A+B+C)

1 848 5 115 2 911 2 149 2 650 3 009 4 158 5 300 1 100 1 903 12 974 3 531 2 095 2 630 3 241 1 858 3 921 3 046 2 178 1 015 752 2 404 1 238 1 107 1 370 1 872 6 812 1 284 2 995 2 588 2 409 2 419 892 1 125 1 840

2 081 1 661 2 303 452 906 1 610 1 163 1 848 1 469 1 579 599 798 591

Effekt per kommun

429 898 2 661 1 964 1 809 1 634 1 660 6 212 1 234 834 3 941 572 573 837 939 473 1 074 ess 3 339 199 250 943 275 539 356 521 4 969 237 522 5 985 567 441 554 275 254 537 1 959 1 500 688 453 1 283 1 753 4 516 562 2 628 625 314 407

Differens

-1 419 —4 217 -250 -185 -841 -1 375 -2 498 912 134

-1 069 -9 033 —2 959 —1 522 -1 793 -2 302 -1 385 -2 847 -2 388 1 661 -816 -502 -1 461 —963 -568 -1 014 -1 351 —1 843 -1 047 -2 473 3 397 -1 842 -1 978 -338 -850 -1 586 -1 544 298 —803 236 -453 -327 590 2 668 -907 1 049 26 —484 -184

Tabell 7: Statsbidrag till landsting 1) för verksamhetsåret 2) 1991 i kr/inv.

Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Kristianstad Malmöhus Halland Bohus Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Malmö Göteborg

1) Inkl. bidrag till landstingsfria kommuners landstingsverksamhet

Hälso- och sjukvård 3)

15 194

1 782 1 866 1 734

1 795 1 737 1 810 1 756 1 744 1 750 1 752 1 817 1 750 1 740 1 734 1 737 1 750 1 740 1 809 1 758 1 761 1 806 1 819 1 819 1 810 1 808 1 812 1 739 1 864 1 866

Dito netto 4)

13 773

1 615 1 772 1 308

1 468 1 595 1 702 1 663 1 656 1 585 1 678 1 753 1 601 1 488 1 617 1 672 1 696 1 687 1 741 1 661 1 677 1 748 1 721 1 772 1 692 1 724 1 727 1 595 1 308 1 601

Omsorgs- verksam- het 5)

939

110 159 69

78 110 116 115 149 118 127

99 150

85 109 112 111 143 116 124 140 112 159 145 110 132 113 152

69 87

Kultur

337

40 162 0

13 49 54 40 48 97 30 64 43 19 40 32 31 49 66 51 45 54 42 69 85 103 71 162

Övr. spe- cialdest. bidrag 6)

363

192 316 69

275 160 171 170 198 217 158 164 193 128 150 144 143 192 201 176 186 181 215 232 255 266 212 316

69 88

Totala Skatte spec.dest. utj. bidrag bidrag 16 833 8 491 1 974 996 2 074 4 448 1 869 0 2 071 0 1 896 0 1 982 411 1 926 657 1 942 994 1 967 1 281 1 910 2 320 1 981 2 058 1 944 1 587 1 869 75 1 884 618 1 881 0 1 893 712 1 933 1 396 2 009 2 068 1 934 1 275 1 947 240 1 987 1 976 2 034 1 824 2 050 2 458 2 066 4 448 2 074 3 157 2 023 3 750 2 055 3 940 1 934 260 1 954 0

2) Bidragen avser verksamhetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under samma år. Avser endast de bidrag som kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet 3) Dagmar-ersättningar brutto 4) Dagmar—ersättningar minus föregående års ersättningar till privata vårdgivare 5) Bidrag till vissa omsorger om psykiskt utvecklingsstörda rn. fl., särskola samt särvux 6) Inkl. extra skatteutjämningsbidrag

Skatt:.L Skatte- utj. uti. Totala avgifter netto bidrag

3 174 5 317 22 151 -372 624 2 598

0 4 089 6 155 496 —496 1 490

-496 -496 1 575 —402 -402 1 494 -393 18 2 000 -386 270 2 196 —381 614 2 556 -371 910 2 877 -360 1 960 3 870 -367 1 691 3 672 -366 1 220 3 164 -397 -322 1 547 -378 240 2 124 -391 -391 1 490 -382 330 2 223 -364 1 032 2 965 —379 1 689 3 698 —392 883 2 816 -401 -161 1 786 -379 1 597 3 585 -385 1 439 3 473 -392 2 067 4 117 -359 4 089 6 155 -375 2 782 4 855 -390 3 359 5 383

0 3 940 5 995 0 260 2 193 0 0 1 954

Tabell 8 A: Utgångslägen per landsting 1) i 1991 års bidragsnivå efter beslutade reformer och kommitténs förslag till kvittningar m.m. (milj. kr.)

Justering

Speedest. Skatteutj. Utgångs- för äldre— Utgångs-

bidrag 2) netto 3) läge I reformert 4) läge 11

Summa 16 833,5 5 317,1 22 150,5 -5 015,0 17 135,5 Stockholm 3 374,2 —807,6 2 566,6 -599,8 1 966,9 Uppsala 502,0 -106,4 395,6 -94,1 301,5 Södermanland 502,1 4,6 506,6 -111,8 394,9 Östergötland 769,3 107,9 877,1 -189,3 687,9 Jönköping 595,5 188,2 783,6 -180,6 603,1 Kronoberg 347,3 160,8 508,1 -131,6 376,5 Kalmar 457,6 469,5 927,1 -257,4 669,7 Blekinge 297,1 253,5 550,6 -122,8 427,8 Kristianstad 557,2 349,8 907,0 -226,7 680,2 Malmöhus 1 006,3 —173,5 832,8 -182,7 650,1 Halland 472,8 60,3 533,1 -1 13,8 419,3 Bohus 571 ,6 -118,9 452,8 -95,1 357,6 Älvsborg 828,1 144,6 972,7 -232,4 740,3 Skaraborg 530,6 283,4 814,0 -207,3 606,8 Värmland 567,4 476,9 1 044,3 -281,4 762,9 Örebro 525,0 239,7 764,7 -194,1 570,5 Västmanland 499,5 —41,3 458,2 -75,1 383,1 Dalarna 569,7 457,9 1 027,6 -242,3 785,3 Gävleborg 586,2 414,9 1 001,1 -223,0 778,1 Västernorrland 534,1 538,4 1 072,5 -274,9 797,6 Jämtland 278,4 551,2 829,6 -19l,0 638,6 Västerbotten 518,7 695,8 1 214,4 -201,2 1 013,2 Norrbotten 531,8 883,0 1 414,8 —269,2 1 145,7 Gotland 116,8 223,9 340,8 -60,3 280,5 Malmö 450,3 60,5 510,8 -92,9 417,9 Göteborg 843,9 0,0 843,9 -164,2 679,7

1) Inkl. bidrag till landstingsfria kommuners landstingsverksamhet. 2) Bidragen avser verksamlnetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under

Kvittning: Avräknings- skatt

-4 334,0

-907,6 -121,3 -118,2 -187,2 -145,5

-83,7 -120,7

-75,9 -138,1 -246,1 -1 16,0 -138,6 -203,8 -129,6 -146,3 -135,0 -l21,4 —147,8 -148,6 -144,0

-81,6 —146,6 -166,9

-31,7 -1 14,0 -2l7,9

samma år. Avser endast de bidrag kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet (se bil. 3). 3) Minustecken betyder att landstinget betalar mer i avgilt än vad den får i bidrag. 4) Reduktion av allmän sjukvårdsersättning samt förändring av skatteutjämningsbidrag. 5) Belopp som landstinget "vinner" resp. "förlorar" till följd av skattereformen. Minus betyder att landstingets avräkningsskatt är lägre än beräknad inkomst- ökning och att motsv. belopp kvittas bort. Plus betyder att landstingets avräkningsskatt är högre än beräknad inkomstökning och att landstinget kompenseras med motsv. belopp. 6) För jämförelses skull visas ett utgångsläge från vilket kommitténs förslag till neutralisering av skattereformen kan jämföras vid sidan av förslaget till bidragssystem. Detta utgångsläge har schablonmässigt måst ökas med restposten 60,5 milj.kr. i kolumnen för justering för skattereformen.

Justering Utgångs- för skatte Utgångs- Iäge II B 6) reformen S) läge III

12 862,0 60,5 12 862,0 1064,2 137,6 1 196,8 181,1 5,4 173,9 278,0 1,4 z7s,1 503,o -3,7 496,9 459,7 -3,4 454,1 294,1 o:; 292,1 551,5 -3,9 545,0 53,6 4,9 347,1 544,7 -2,5 539,5 405,9 7,6 411,6 304,8 4,7 308,0 220,1 45,5 173,6 539,0 -0,8 535,7 479,4 -2,3 474,9 619,6 -z,1 614,6 437,5 -5,7 4293 2629 3,7 265,4 640,4 4,2 634,3 632,4 -3,4 626,0 656,7 1,0 654,6 559,6 -1,2 555,8 870,7 3,6 370,2 983,4 9,5 938,4 250,0 -7,7 241,1 305,3 41,2 262,7 464,0 29,9 491,7

Tabdl 8 B: Utgångslägen per landsting 1) i 1991 års bidragsnivå efter beslutade reformer och kommitténs förslag till kvitmingar m.m. (kr/inv.)

Riket Högst Lägst

Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Kristianstad Malmöhus Halland Bohus Älvsborg Skaraborg Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Malmö Göteborg

Spec.dest. bidrag 2)

1 974 2 074 1 869

2 071 1 896 1 982 1 926 1 942 1 967 1 910 1 981 1 944 1 869 1 884 1 881 1 893 1 933 2 009 1 934 1 947 1 987 2 034 2 050 2 066 2 074 2 023 2 055 1 934 1 954

Skatteutj . netto 3)

624 4 089 496

—496 -402 18 270 614 910

1 960 1 691 1 220 -322 240 -391 330

1 032 1 689 883 —161 1 597 1 439 2 067 4 089 2 782 3 359 3 940 260 0

Utgångs-

Iäge I

2 598 6 155 1 490

1 575 1 494 2 000 2 196 2 556 2 877 3 870 3 672 3 164 1 547 2 124 1 490 2 223 2 965 3 698 2 816 1 786 3 585 3 473 4 117 6 155 4 855 5 383 5 995 2 193 1 954

Justering för äldre- reformar 4)

-588 -293 -1 417

468 -355 441 474 -589 -745 —1 074 -819 -791 -339 453 -313 -531 -755 -997 -715 -293 4345 -774 -1 055 -1 417 4304 -1 024 -1 061 -399 -380

1) Inkl. bidrag till landstingsfria kommuners landstingsverksamhet. 2) Bidragen avser verksamhetsåret 1991 och således inte vad som utbetalats under samma år. Avser endast de bidrag kommittén föreslår skall ingå i det nya statsbidragssystemet (se bil. 3).

Utgångs- läge II

2 010 4 934 1 139

1 207 1 139 1 558 1 722 1 967 2 132 2 795 2 853 2 373 1 207 1 671 1 177 1 692 2 210 2 702 2 101 1 493 2 739 2 700 3 062 4 738 4 051 4 359 4 934 1 794 1 574

3) Minustecken betyder att landstinget betalar mer i avgift än vad den får i bidrag. 4) Reduktion av allmän sjukvårdsersättning samt förändring av skatteutjämningsbidrag. 5) Belopp som landstinget "vinner" resp. "förlorar" till följd av skattereformen. Minus betyder att landstingets avräkningsskatt är lägre än beräknad inkomst— ökning och att motsv. belopp kvittas bort. Plus betyder att landstingets avräkningsskatt är högre än beräknad inkomstökning och att landstinget kompenseras med motsv. belopp.

Justering Kvittning: för skatte Avräknings- Utgångs- reforrneu 5) skatt läge Ill 7 -508 1 508 84 456 4 242 -177 -635 571 84 -557 734 -24 458 657 6 -466 1 098

—9 469 1 244 —11 -475 1 481 -4 -474 1 654 -16 -504 2 275 -33 -506 2 314 -9 482 1 883 14 -457 764 19 462 1 227 -150 -456 571 -2 466 1 224 -8 —472 1 730 -7 -518 2 177 -21 -497 1 583 15 -473 1 035 -11 -516 2 213 -12 -516 2 172 4 -553 2 513

—9 -605 4 124 14 -586 3 479 36 -635 3 760 -135 -557 4 242 -177 490 1 128

69 -505 1 139

Tabell 9: Utfall per landsting 1) av dels förslaget till neutralisering av effekterna av skattereformen 2), dels detta och det föreslagna bidragssystemet i milj .kr. samt förändring i kr/skkr. rasp. procent av totala kostnader egen konsumtion 3).

Skatte— Föränd— Föränd-

Dagmar— uti. Totalt Utgångs- ring i Utgångs- ring i ersättning bidrag utfall läge 11 B milj.kr. läge III mi1i.kr.

Summa 6 2505 6 611,7 12 862,0 12 862,0 0,0 12 862,0 0,0 Stockh. 4) 1 216,7 0,0 1 216,7 1 064,2 152,5 1 196,8 19,9 Uppsala 186,1 0,0 186,1 181,1 5,0 173,9 12,2 Söderman]. 193,3 73,0 266,3 278,0 -11,7 278,1 —11,9 Östergötland 281,3 214,0 495,3 503,0 -7,7 496,9 -1,6 Jönköping 212,7 260,0 472,7 459,7 13,0 454,1 18,6 Kronoberg 122,9 159,5 282,4 294,1 -11,7 292,1 -9,7 Kalmar 168,0 396,7 564,7 551,5 13,2 545,0 19,7 Blekinge 113,7 216,9 330,6 353,6 -23,0 347,1 -16,5 Kristianstad 202,4 343,5 545,8 544,7 1,1 539,6 6,2 Malmöhus 377,9 32,8 410,7 405,9 4,8 411,6 -0,9 Halland 175,9 116,9 292,8 304,8 —l2,0 308,0 —15,3 Bohus 213,8 0,0 213,8 220,1 —6,3 173,6 40,2 Älvsborg 307,3 221,4 528,7 539,0 -10,4 535,7 -7,0 Skaraborg 190,3 286,9 477,2 479,4 -2,2 474,9 2,3 Värmland 212,5 419,6 632,1 619,6 12,5 614,6 17,5 Örebro 190,5 247,1 437,5 437,6 -0,l 429,9 7,6 Västmanl. 182,3 47,9 230,2 262,9 -32,7 265,4 -35,2 Dalarna 217,7 430,6 648,3 640,4 7,8 634,3 14,0 Gävleborg 219,8 402,1 622,0 632,4 -10,4 626,0 —4,1 Västemorrl. 197,1 446,0 643,1 656,7 —13,5 654,6 —11,4 Jämtland 102,3 471,6 573,9 559,6 14,3 555,8 18,1 Västerbotten 190,7 688,2 878,9 870,7 8,2 870,2 8,7 Norrbotten 198,9 790,1 989,0 983,4 5,6 988,4 0,7 Gotland 39,4 179,2 218,7 250,0 -31,3 241 ,1 -22,5 Malmö 188,7 167,7 356,5 305,3 51,1 262,7 93,8 Göteborg 348,1 0,0 348,1 464,0 -115,9 491,7 —l43,5

1) Inkl. landstingsfria kommuners landstingsverksamhet 2) Visas i förändringskolumn eller utgångsläge 11 B 3) Visas i förändringskolumn efter utgångsläge 111. 4) Stockholms läns landsting bidrar med 450 milj.kr. till ett inomregionalt skatteutjämningssystem för länet. Sloppas detta blir effekten +0,31 kr/skkr. för landstinget. Sammanlagt med kommitténs förslag till nytt system blir effekten +0,32 kr/skkr.

Föränd- Föränd- ring i % ring i av kostn. kr/skkr.

0,0 0,01 0,1 0,01 0,3 0,06 -0,3 —0,06 0,0 -0,01 0,4 0,08 -0,4 -0,07 0,5 0,10 -0,7 -0,13 0,2 0,03 0,0 0,00 -0,5 -0,08 0,9 0,18 -0,1 -0,02 0,1 0,01 0,4 0,07 0,2 0,04 -1,0 -0,18 0,3 0,06 -0,1 -0,02 -0,3 -0,05 0,7 0,14 0,2 0,04 0,0 0,00 -2,8 -0,45 2,5 0,50

-2,4 0,41

Tabell 10. Effekten av skattereformen redovisad per kommun. Län Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan utdeb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o berak. omrakn. utdeb. omrakn. utdeb. effekt l) i utdeb. 1) i utdeb. 1) AB Upplands—Väsby 39 3050 39 301 1 27 3023 AB Vallentuna 49 2860 49 2811 37 2823 AB Österåker 75 2850 75 2775 63 2787 AB Värmdö 42 3000 42 2958 30 2970 AB Järfälla 33 3005 33 2972 21 2984 AB Ekerö 44 2925 44 2881 32 2893 AB Huddinge 39 3045 39 3006 27 3018 AB Botkyrka 42 3040 42 2998 29 301 1 AB Salem 67 2975 67 2908 54 2921 AB Haninge 45 3000 45 2955 33 2967 AB Tyresö 42 2940 42 2898 30 2910 AB Upplands—Bro 57 3050 57 2993 45 3005 AB Täby 18 2590 18 2572 6 2584 AB Danderyd —7 2615 —7 2622 —19 2634 AB Sollentuna 27 2885 27 2858 15 2870 AB Stockholm —46 2870 —46 2916 —58 2928 AB Södertälje 8 2995 8 2987 —4 2999 AB Nacka -—11 2885 -11 2896 —23 2908 AB Sundbyberg —13 2930 —13 2943 —25 2955 AB Solna —19 2730 -19 2749 —31 2761 AB Lidingö -9 2822 —9 2831 —21 2843 AB Vaxholm 47 2940 47 2893 35 2905 AB Norrtälje 1 2975 1 2974 —1 1 2986 AB Sigtuna 32 3000 32 2968 20 2980 AB Nynäshamn 33 3000 33 2967 21 2979 C Håbo 135 2930 135 2795 139 2791 C Älvkarleby 6 3150 7 3143 11 3139 C Tierp 2 3100 3 3097 7 3093 C Uppsala —9 2935 —9 2944 —4 2939 C Enköping 5 3000 6 2994 10 2990 C Östhammar 9 3150 11 3139 16 3134 D Vingåker 2 3040 3 3037 3 3037 D Nyköping 3 2950 3 2947 3 2947 D Oxelösund 51 3030 51 2979 51 2979 D Flen 0 3060 0 3060 0 3060 D Katrineholm —5 2950 —5 2955 —5 2955 D Eskilstuna 2 3070 2 3068 3 3067 D Strängnäs 2 2950 2 2948 2 2948

1) Plustecken anger "vinst" för kommunen, dvs avräkningsskatten är lägre än beräknad effekt.

Lan Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o berak. områkn. utdeb. områkn. utdeb. effekt l) i utdeb. 1) l utdeb. 1) E Ödeshög 2 3000 3 2997 4 2996 E Ydre 0 2900 0 2900 0 2900 E Kinda 5 3125 7 3118 7 3118 E Boxholm -3 3000 -3 3003 —3 3003 E Åtvidaberg 3 2975 4 2971 4 2971 E Finspång 5 3115 5 3110 6 3109 E Valdemarsvik 5 3100 6 3094 7 3093 E Linköping —11 2950 —11 2961 —10 ' 2960 E Norrköping —3 3130 —3 3133 —3 3133 E Söderköping 3 3045 4 3041 5 3040 E Motala —1 3075 —1 3076 —1 3076 E Vadstena 10 3000 1 1 2989 11 2989 E Mjölby 0 2975 0 2975 0 2975 F Aneby 5 2975 7 2968 8 2967 F Gnosjö 1 2900 1 2899 2 2898 F Gislaved 9 2950 9 2941 10 2940 F Vaggeryd 10 2950 12 2938 13 2937 F Jönköping —1 2970 —1 2971 0 2970 F Nässjö 2 3035 2 3033 3 3032 F Värnamo 8 3000 8 2992 10 2990 F Sävsjö 4 2950 5 2945 6 2944 F Vetlanda 5 3010 6 3004 7 3003 F Eksjö 3 3050 3 3047 4 3046 F Tranås 0 3050 0 3050 1 3049 G Uppvidinge 4 3100 5 3095 7 3093 G Lessebo 6 3000 8 2992 9 2991 G Tingsryd 1 3050 2 3048 4 3046 G Alvesta 6 3000 8 2992 10 2990 G Älmhult 1 2800 1 2799 3 2797 G Markaryd -2 3050 -2 3052 0 3050 G Växjö 2 3025 2 3023 4 3021 G Ljungby 4 2950 4 2946 6 2944 H Högsbo 3 3110 4 3106 8 3102 H Torsås 1 3100 1 3099 4 3096 H Mörbylånga 1 3000 1 2999 4 2996 H Hultsfred 1 3050 2 3048 5 3045 H Mönsterås 4 3100 4 3096 8 3092 H Emmaboda 9 3080 10 3070 13 3067 H Kalmar —1 3050 -—1 3051 3 3047 H Nybro 6 3040 6 3034 9 3031 H Oskarshamn —2 3035 -2 3037 1 3034 H Västervik —1 3075 —1 3076 2 3073 H Vimmerby 2 3025 2 3023 5 3020 H Borgholm —3 3000 —3 3003 0 3000

Lan Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o beråk. områkn. utdeb. områkn. utdeb. effekt 1) l utdeb. 1) i utdeb. 1) 1 Gotland —4 3175 —4 3179 16 3159 K Olofsström 7 3075 7 3068 1 1 3064 K Karlskrona -1 3090 —1 3091 2 3088 K Ronneby 0 3075 0 3075 3 3072 K Karlshamn 2 3125 3 3122 6 3119 K Sölvesborg 0 3100 0 3100 3 3097 L Östra Göinge 7 3000 8 2992 9 2991 L Örkelljunga —2 2815 —2 2817 —1 2816 L Tommelilla -5 2900 —5 2905 -—4 2904 L Bromölla 0 2785 0 2785 1 2784 L Osby 3 2975 3 2972 4 297 1 L Perstorp 0 2950 0 2950 1 2949 L Klippan —4 2940 —4 2944 —3 2943 L Åstorp —3 2950 —3 2953 —2 2952 L Båstad —1 2900 —1 2901 0 2900 L Kristianstad 0 2950 0 2950 0 2950 L Simrishamn —4 2900 —4 2904 —3 2903 L Ängelholm —5 2825 -—5 2830 —4 2829 L Hässleholm 1 2850 1 2849 2 2848 M Svalöv 5 2925 6 2919 6 2919 M Staffanstorp 54 2775 54 2721 53 2722 M Burlöv 10 2935 10 2925 9 2926 M Vellinge 63 2750 63 2687 62 2688 M Bjuv 4 2900 4 2896 3 2897 M Kävlinge 6 2865 6 2859 5 28 60 M Lomma 47 2750 47 2703 46 2704 M Svedala 7 2900 8 2892 7 2893 M Skurup —1 2900 —1 2901 —2 2902 M Sjöbo —1 2725 —1 2726 —2 2727 M Hörby 0 2800 0 2800 —1 2801 M Höör 4 2900 4 2896 4 2896 M Malmö —17 3005 —17 3022 0 3005 M Lund —25 2875 —25 2900 -26 2901 M Landskrona —11 2950 —11 2961 —12 2962 M Helsingborg —15 2910 —15 2925 —16 2926 M Höganäs I 2800 1 27 99 0 2800 M Eslöv 0 2900 0 2900 —1 2901 M Ystad 2 2925 2 2923 1 2924 M Trelleborg 4 2900 4 2896 3 2897 N Hylte 9 2875 1 1 2864 8 2867 N Halmstad -1 2825 —1 2826 —3 2828 N Laholm 4 2925 5 2920 2 2923 N Falkenberg 5 2925 6 2919 3 2922 N Varberg 4 3025 5 3020 2 3023 N Kungsbacka 85 2955 85 2870 82 2873

Län Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o beräk. områkn. utdeb. områkn. utdeb. effekt 1) ! utdeb. 1) i utdeb. l) 0 Härryda 92 3025 92 2933 123 2902 0 Partille 59 3010 59 2951 . 90 2920 0 Öckerö 4 2980 4 2976 36 2944 0 Stenungsund 87 3100 87 3013 119 2981 0 Tjörn 6 3000 7 2993 39 2961 0 Orust 7 3100 10 3090 41 3059 0 Sotenäs 1 3000 1 2999 33 2967 0 Munkedal 4 3200 5 3195 37 3 163 0 Tanum —1 3100 —1 3101 30 3070 0 Göteborg —36 3030 —36 3066 —47 3077 0 Mölndal 30 2870 30 2840 62 2808 0 Kungälv 51 3050 51 2999 82 2968 0 Lysekil 2 3170 3 3167 35 3 135 0 Uddevalla 0 3175 0 3175 32 3143 0 Strömstad —3 3145 —3 3148 29 3116 P Dals—Ed 6 3180 9 3171 11 3169 P Färgelanda 6 3120 8 3112 11 3109 P Ale 11 3115 11 3104 13 3102 P Lerum 97 3040 97 2943 99 2941 P Vårgårda 9 3000 11 2989 13 2987 P Tranemo 12 2975 12 2963 14 2961 P Bengtsfors 5 3150 7 3143 9 3141 P Mellerud 0 3100 1 3099 3 3097 P Lilla Edet 10 3170 11 3159 14 3156 P Mark 3 3030 4 3026 6 3024 P Svenljunga 8 3040 11 3029 13 3027 P Herrljunga 7 2990 7 2983 9 2981 P Vänersborg 5 3165 5 3160 8 3 157 P Trollhättan 15 3090 15 3075 17 307 3 P Alingsås 1 3130 1 3129 3 3127 P Borås -9 3025 -9 3034 —7 3032 P Ulricehamn 4 2940 4 2936 6 2934

Lan Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o berak. omrakn. utdeb. områkn. utdeb. effekt 1) [ utdeb. 1) i utdeb. 1) R Grästorp 7 3060 9 3051 1 1 3049 R Essunga . 8 3010 12 2998 14 2996 R Mullsjö —4 2960 —4 2964 —1 2961 R Habo 6 2860 6 2854 9 2851 R Karlsborg 4 3075 5 3070 8 3067 R Gullsng 6 3190 9 3181 12 3178 R Vara 5 3010 7 3003 9 3001 R Götene 8 3025 10 3015 12 3013 R Tibro —1 2885 —1 2886 2 2883 R Töreboda —3 3075 —3 3078 —1 3076 R Mariestad 5 3100 6 3094 8 3092 R Lidköping 3 3050 4 3046 6 3044 R Skara 5 3085 6 3079 8 3077 R Skövde 17 2955 17 2938 20 2935 R Hjo 1 3060 1 3059 4 3056 R Tidaholm 3 3035 4 3031 6 3029 R Falköping —1 3010 —1 3011 1 3009 S Kil 11 3150 14 3136 17 3133 S Eda 0 3100 0 3100 4 3096 S Torsby 4 3200 5 3195 8 3192 S Storfors 5 3125 6 3119 9 3116 S Hammarö 15 3160 15 3145 19 3141 S Munkfors 1 3200 1 3199 4 3196 S Forshaga 9 3190 12 3178 15 3175 S Grums 6 3190 7 3183 11 3179 S Årjäng 4 3075 5 3070 8 3067 S Sunne 5 3130 6 3124 9 3121 S Karlstad 1 3125 1 3124 4 3121 S Kristinehamn 3 3230 4 3226 7 3223 S Filipstad —1 3100 —1 3101 2 3098 S Hagfors 6 3180 8 3172 11 3169 S Arvika 0 3140 0 3140 3 3137 S Säffle 6 3140 8 3132 11 3129 T Laxå 4 3185 5 3180 8 3177 T Hallsberg 4 3135 4 3131 7 3128 T Degerfors 9 3175 11 3164 13 3162 T Hällefors ' —1 3185 —1 3186 2 3183 T Ljusnarsberg 2 3185 3 3182 5 3180 T Örebro —2 3185 —2 3187 1 3184 T Kumla 2 3085 2 3083 5 3080 T Askersund 3 3135 3 3132 6 3129 T Karlskoga 5 3185 5 3180 8 3177 T Nora 3 3115 4 3111 7 3108 T Lindesberg 7 3135 9 3126 11 3124

Lan Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o berak. omräkn. utdeb. områkn. utdeb.

effekt 1) i utdeb. 1) | utdeb. 1) U Sldnnskatteberg 6 3075 8 3067 9 3066 U Surahammar 10 3025 11 3014 12 3013 U Heby 3 3100 4 3096 5 3095 U Kungsör 2 3065 3 3062 3 3062 U Hallstahammar 7 3075 7 3068 8 3067 U Norberg 6 3085 8 3077 9 3076 U Västerås 21 2955 21 2934 21 2934 U Sala 5 3 125 6 31 19 6 31 19 U Fagersta 9 3175 10 3165 11 3164 U Köping 2 3110 2 3108 3 3107 U Arboga 0 3080 1 3079 1 3079 W Vansbro 3 3075 4 3071 6 3069 W Malung 7 3090 9 3081 11 3079 W Gagnef 1 1 3090 14 3076 15 3075 W Leksand 4 3075 6 3069 7 3068 W Rättvik 3 3090 5 3085 6 3084 W Orsa 6 3165 9 3156 10 3155 W Älvdalen 6 3140 10 3130 11 3129 W Smedjebacken 6 3175 7 3168 9 3166 W Mora 7 3140 10 3130 11 3129 W Falun 5 3060 5 3055 6 3054 W Borlänge 6 3175 7 3168 8 3167 W Säter 4 3040 6 3034 7 3033 W Hedemora 1 3115 2 3113 3 3112 W Avesta 7 3140 9 3131 10 3130 W Ludvika —3 3190 —3 3193 —2 3192 X Ockelbo 0 3125 0 3125 1 3124 X Hofors 8 3175 8 3167 9 3166 X Ovanåker 0 3075 1 3074 1 3074 X Nordanstig 4 3075 6 3069 6 3069 X Ljusdal 0 3175 0 3175 1 3174 X Gävle 1 3040 1 3039 2 3038 X Sandviken 5 3150 6 3144 7 3143 X Söderhamn —5 3055 -S 3060 —4 3059 X Bollnäs 0 3025 1 3024 1 3024 X Hudiksvall 4 3100 5 3095 6 3094 Y Ånge 6 3150 8 3142 10 3140 Y Timrå 9 3105 1 1 3094 13 3092 Y Härnösand 13 3175 16 3159 17 3158 Y Sundsvall 8 3100 8 3092 10 3090 Y Kramfors 4 3155 6 3149 8 3147 Y Sollefteå 6 3180 9 3171 11 3169 Y Örnsköldsvik 6 3000 7 2993 9 2991

Lan Kommun Skillnad Total Kommuner Kommuner inkl.

mellan ut.deb landsting avr.skatt 1991 Skillnad Ny Skillnad Ny

o beråk. områkn. utdeb. omrakn. utdeb.

effekt 1) lutdeb. 1) iutdeb. l) Z Ragunda 6 3175 10 3165 12 3163 2 Bräcke 3 3125 4 3121 7 3118 Z Krokom 10 3120 16 3104 19 3101 Z Strömsund 5 3175 9 3166 11 3164 Z Åre 8 3125 14 3111 16 3109 Z Berg 3 3155 5 3150 7 3148 Z Härjedalen 5 3175 9 3166 11 3164 Z Östersund 3 3035 4 3031 6 3029 AC Nordmaling 7 3050 11 3039 11 3039 AC Bjurholm 7 3100 12 3088 13 3087 AC Vindeln 10 3050 17 3033 18 3032 AC Robertsfors 6 3100 10 3090 10 3090 AC Norsjö 9 3125 14 3111 15 3110 AC Mala 13 3125 21 3104 22 3103 AC Storuman 11 3100 19 3081 19 3081 AC Sorsele 9 3150 18 3132 19 3131 AC Dorotea 10 3150 20 3130 20 3130 AC Vännäs 9 3100 13 3087 14 3086 AC Vilhelmina 8 3150 15 3135 15 3135 AC Åsele 5 3150 11 3139 11 3139 AC Umeå 10 3120 12 3108 13 3107 AC Lycksele 1 1 3095 17 3078 17 3078 AC Skellefteå 10 3100 13 3087 13 3087 BD Arvidsjaur 4 2935 4 2931 4 2931 BD Arjeplog 12 3105 20 3085 20 3085 BD Jokkmokk 9 3065 14 3051 14 3051 BD Överkalix 4 3135 7 3128 7 3128 BD Kalix 10 3040 14 3026 14 3026 BD Övertorneå 6 3030 12 3018 12 3018 BD Pajala 8 3085 17 3068 17 3068 BD Gällivare 10 31 10 14 3096 14 3096 BD Älvsbyn 5 3000 7 2993 7 2993 BD Luleå 9 3055 10 3045 10 3045 BD Piteå 9 3080 1 1 3069 1 1 3069 BD Boden 9 3040 12 3028 12 3028 BD Haparanda 0 2955 0 2955 0 2955 BD Kiruna 18 3140 23 3117 23 3117

Tabell 11. Effekten av skattereformen redovisad för landsting och landstingsfria kommuner.

Län Skillnad mellan Utdebitering

avräkningsskatt 1991 med och beräknad hänsyn effekt tagen till skatt 1) omräknad avräk.

i utdebb. 1) skatt

AB Stockholms —12 -12_ 1450 1462 C Uppsala 4 4 1350 1346 D Södermanlands O 0 1350 1350 E Östergötlands 1 1 1350 1349 F Jönköpings 1 1 1350 1349 G Kronobergs 2 2 1400 1398 H Kalmar 3 3 1450 1447 K Blekinge 3 4 1450 1446 L Kristianstads 1 1 1350 1349 M Malmöhus —1 —1 1300 1301 N Hallands —3 —3 1225 1228 0 Göteborg 0 Boh —32 32 1400 1368 P Älvsborgs 2 2 1400 1398 R Skaraborgs 2 2 1410 1408 S Värmlands 3 3 1450 1447 T Örebro 2 3 1435 1432 U Västmanlands 1 1 1375 1374 W Kopparbergs ] 1 1390 1389 X Gävleborgs 1 1 1375 1374 Y Västernorrlands l 2 1400 1398 Z Jämtlands 1 2 1375 1373 AC Västerbottens ] 1 1350 1349 BD Norrbottens 0 0 1355 1355 Landstingsfria kommuner I Gotland 13 20 1460 1440 M Malmö 16 17 1382 1365 0 Göteborg —11 —11 1394 1405

1) Plustecken anger vinst, dvs avräkningsskatten är lägre

än beräknad effekt.

Kronologisk förteckning

Flykting- och immigrationspolitiken. A. Finansiell tillsyn. Fi. Statens roll vid främjande av export. UD. Miljölagstifmingen i framtiden. M. Miljölagstiftningen i framtiden. Bilagedel. Sekretariatets kartläggning och analys. M. Utvärdering av SBU. Statens Beredning för Ut- värdering av medicinsk metodik. S.

7. Sponslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten. Fi.

8. Beskattning av kraftföretag. Fi

9. Lokala sjukförsäkringsregister. S. 10. Affärstidema. C. 11. Affärstidema. Bilagedel. C. 12.Ungd0m och makt. C. 13.Spelreglema på arbetsmarknaden. A. 14. Den regionala bil- och körkortsadminisu'ationen. K.

15.1nformationens roll som handlingsunderlag - styrning och ekonomi. 5. 16. Gemensamma regler — lagstiftning, klassifikationer och infonnationsteknologi. S. 17.Forskning och utveckling — epidemiologi, kvalitets- säkring och Spris utvecklingsprojekt S. 18. Infonnationssn'uktur för hälso- och sjukvården - en utvecklingsprocess. S. 19. Storstadens trafiksystem. Överenskommelser om trafik och miljö i Stockholms- Göteborgs- och Malmöregionema. K.

20. Kapitalkostnader inom försvaret. Nya former för finansiell styrning. Fö. 21.Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings— och massmedicomrädena, m.m. Ju. 22.Översyn av lagstiftningen om träfiberrävara. I. 23. Ett nytt BFR - Byggforskningen på 90-talet. Bo. 24. Visst går det än! Del 1, 2 och 3. C.

25. Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöken med en friare nämndorganisation. C. 26. Kommunala entreprenader. Vad är möjligt? En analys av rättsläget och det statliga regelverkets roll. C. 27. Kapitalavkzrstningen i bytesbalansen. Tre expertrapportcr. Fi. 28. Konkurrensen i Sverige - en kartläggning av konkur- rensförhäilandena i61 branscher. Del 1 och 2. C.

29.Pcriodiska hälsoundersökningar i vissa statliga. kommunala och landstingskommunala anställningar. C. 30.5ärskolan -en primärkommunal skola. U. 31.Statcns arkivdcpäer. En utvecklingsplan till är 2000. U. 32. Naturvårdsverkcts uppgifter och organisation. M.

EAP—PN!"

.a)

33. Branden på Sally Albatross. Den 912 januari 1990. Fö. 34. HIV-smittade - ersättning för ideell skada. Ju. 35. Några frågor i ansluming till en arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen. S.

36. Ny kunskap och förnyelse. C.

37. Räkna med miljön! Förslag till natur- och miljöräkenskaper. Fi. 38.Räkna med miljön! Förslag till natur- och miljöräkenskaper. Bilagedel. Fi. 39. Säkrare förare. K. 40. Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och rege- ringskansli. C. 41. Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och rege- ringskansli. Bilagedel. C. 42. Abonerade foster. m.m. S. 43. Den framtida länsbostadsnämnden. Bo. 44. Examination som kvalitetskontroll i högskolan. U. 45. Päföljdsfrägor. Frigivning frän anstalt, m.m. Ju. 46. Handikapp, Välfärd, Rättvisa. S. 47. På väg - exempel på förändringsarbeten inom verksamheter för psykiskt störda. S. 48.Bistånd genom internationella organisationer. UD. 49. Bistånd genom internationella organisationer. Annex ]. Det multilaterala biståndets organisationer. UD. 50. Bistånd genom internationella organisationer. Annex 2. Sverige och u-länderna i FN - en återblick. UD. 5 !. Bistånd genom internationella organisationer. Annex 3. Särstudicr. UD. 52. Alkoholbeskatmingen. Fi. 53.Forskning och teknik för flyget. Fö.

54. Skola - skolbarnsomsorg - en helhet. U.

55. Sveriges nationalrapport till FNs konferens om miljö och utveckling - UNCED 1992. M. 56. Kompetensutveckling en utmaning. A. 57. Arbetslöshetsförsäkringen finansierings- systemet. A. 58. Ett nytt turisträd. I. 59. Konkurrens för ökad välfärd. Del 1. Konkurrens för ökad välfärd. De12. Konkurrens för ökad välfärd. Bilagor. C. 60. Olika men ändå lika. Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige. C. 61. Statens bostadskrcditnärnnd - organisation och dimensionering. Bo. 62. Vissa särskilda fragor beträffande integritets- skyddet på ADB—omrädet. Ju.

Kronologisk förteckning

63. Tillsynen över hälso- och sjukvården. S. 64. Att förvalta kulturmiljöer. U. 65. Ett samordnat vuxenstudiestöd. U. 66. Hemslöjd i samverkan. I. 67. Samhall i går, idag, i morgon. A. 68. Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöksverk- samheten med avsteg från statlig reglering m.m. C. 69. Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöksverk- samheten med avsteg från statlig reglering m.m. Särskild bilaga. C. 70. Ombudsman för barn och ungdom. S. 71. Teaterns kosmadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern. U. 72. En kreativ studiemiljö - högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. U. 73. Vänersjöfarten. K. 74. Krediter för utveckling. UD. 75. Organiserad rasism. A. 76. Mil jön och förpackningarna. M. 77. Miljön och förpackningarna. Livscykelanalyser för förpackningsmaterial - beräkning av miljöbelastning. Bilaga. M. 78. Krav på förändring synpunkter från psykiskt störda och anhöriga. S. 79. Det framtida trafrksäkerhetsarbetet. K. 80. Kommunalt partistöd. C. 81. Fastighetsleasing. Ju. 82. Drivkrafter för produktivitet och välstånd. I. 83. FoU för industriell utveckling. Svensk kollektiv- forskning 1991. I. 84. Smuggling och tullbedrägeri. Fi. 85. Historiska arrenden — förslag till friköpslag. Ju. 86. Ny hyreslag. Bo. 87. Yrkesofnceramas pensionsålder och åldersstruktur. Fö. 88. Stöd och samordning kring psykiskt störda ett kunskapsunderlag. S. 89. Försäkringsrörelse i förändring 1. Fi. 90. Konkurrensneutral energibeskattning. Fi. 91 . Forskning och utveckling för totalförsvaret. Kartläggning och probleminventering. Fö. 92. Rätt till bostad om psykiskt stördas boende. S. 93. El frän biobränslen. Det indusuiella utvecklings- arbetet. N. 94. ELSU 91. Förslag till omfattning, organisation och finansiering av det svenska elsäkerhetsarbetet. N. 95. Översyn av lagstiftningen på kämenergiomrädet M. 96. Lantmäteriutbildningar i Luleå och Lund. Bo.

97. En väg till delaktighet och inflytande - tolk för döva, dövblinda. vuxendöva. hörselskada- de och talskadade. S. 98. Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans — statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer. Fi.

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, m.m. [21]

HIV-smittade - ersättning för ideell skada. [34] Påföljdsfrågor. Frigivning från anstalt, m.m. [45] Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området. [62]

Fastighetsleasing. [81] Historiska arrenden förslag till friköpslag. [85]

Utrikesdepartementet

Statens roll vid främjande av export. [3] Bistånd genom internationella organisationer. [48] Bistånd genom internationella organisationer. Annex 1. Det multilaterala biståndets organisationer. [49] Bistånd genom internationella organisationer. Annex 2. Sverige och u—ländema i FN - en återblick. [50] Bistånd genom internationella organisationer. Annex 3. Särstudier. [51] Krediter för utveckling. [74]

Försvarsdepartementet

Kapitalkostnader inom försvaret. Nya former för finansiell styrning. [20] Branden på Sally Albatross. Den 9—12 januari 1990. [33] Forskning och teknik för flyget. [53] Yrkesofficetamas pensionsålder och åldersstruktur. [87] Forskning och utveckling för totalförsvaret. Kartläggning och probleminventering. [91]

Socialdepartementet

Utvärdering av SBU. Statens Beredning för Ut—värde- ring av medicinsk metodik. [6] Lokala sj ukförsäkringsregister [9] lnfonnationens roll som handlingsunderlag - styrning och ekonomi. [15]. Gemensamma regler - lagstiftning, klassifikationer och inforrnationstcknologi. [16]. Forskning och utveckling - epidemiologi, kvalitetssä- kring och Spris utvecklingsprojekt. [17]. Informationsstruktur för hälso- och sjukvården - en utvecklingsproccss. [18]. Några frågor i ansluming till en arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen. [35] Abortcrade foster. m.m. [42] Handikapp, Välfärd, Rättvisa. [46]

På väg - exempel på förändringsarbeten inom verksamheter för psykiskt störda. [47] Tillsynen över hälso- och sjukvården. [63] Ombudsman för barn och ungdom. [70] Krav på förändring — synpunkter från psykiskt störda och anhöriga. [78] Stöd och samordning kring psykiskt störda ett kunskapsunderlag. [88] Rätt till bostad om psykiskt stördas boende. [92] En väg till delaktighet och inflytande — tolk för döva, dövblinda. vuxendöva, hörselskadade och talskadade. [97]

Kommunikationsdepartementet

Den regionala bil- och körkortsadminisuationen. [14] Storstadens trafiksystem. Överenskommelser om trafik och miljö i Stockholms— Göteborgs- och Malmö- regionema. [19] Säkrare förare [39]

Vänersjöfarten [73]

Det framtida trafrksäkerhetsarbetet. [79]

Finansdepartementet

Finansiell tillsyn. [2] Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten. [7] Beskattning av kraftföretag. [8] Kapitalavkastningen i bytesbalansen. Tre expertrapporter. [27] Räkna med miljön! Förslag till natur- och miljö- räkenskaper. [37] Räkna med miljön! Förslag till natur- och miljö- räkenskaper. Bilagedel. [38] Alkoholbeskattningen. [52] Smuggling och tullbedrägeri. [84] Försäkringsrörelse i förändring 1. [89] Konkurrensneutral energibeskattning. [90] Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer. [98]

Utbildningsdepartementet

Särskolan -en primärkommunal skola. [30] Statens arkivdepåer. En utvecklingsplan till år 2000. [31] Examination som kvalitetskontroll i högskolan. [44] Skola - skolbarnsomsorg - en helhet. [54] Att förvalta kulturmiljöer. [64] Ett samordnat vuxenstudiestöd. [65]

___—___-

Systematisk förteckning

Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan. Dramaten och Riksteatern. [71] En kreativ studiemiljö - högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. [72]

Arbetsmarknadsdepartementet Flykting- och immigrationspolitiken. [1]

Spelreglerna på arbetsmarknaden. [13] Kompetensutveckling en utmaning. [56] Arbetslöshetsförsäkringen finansieringssystemet. [57] Samhall i går. i dag. imorgon. [67] Organiserad rasism. [75]

Bostadsdepartemntet

Ett nytt BFR - Byggforskningen på 90-talet. [23] Den framtida länsbostadsnämnden. [43] Statens bostadskreditnämnd - organisation och dimensionering. [61]

Ny hyreslag. [86]

Lantmäteriutbildningari Luleå och Lund. [96]

Industridepartementet

Översyn av lagstiftningen om träfiberråvara. [22] Ett nytt turistråd. [58] Hemslöjd i samverkan [66] Drivkrafter för produktivitet och välstånd. [82] FoU för indusuiell utveckling. Svensk kollektiv- forskning 1991. [83]

Näringsdepartementet

El från biobränslen. Det industriella utvecklingsarbetet. [93] ELSU 91. Förslag till omfattning, organisation och finansiering av det svenska elsäkerhetsarbetet. [94]

Civildepartementet

Affarstidema. [10] Affärstidema. Bilagedel. [11] Ungdom och makt.[12] Visst går det an! Del 1, 2 och 3. [24] Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöken med en friare nämndorganisation. [25] Kommunala entreprenader. Vad är möjligt? En analys av rättsläget och det statliga regelverkets roll. [26]

Konkurrensen i Sverige - en kartläggning av konkur- rensförhållandena i 61 branscher. Del 1 och 2. [28] Periodiska hälsoundersökningar i vissa statliga, kom- munala och landstingskommunala anställningar. [29] Ny kunskap och förnyelse. [36] Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och rege- ringskansli. [40] Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och rege- ringskansli. Bilagedel. [41] Konkurrens för ökad välfärd. Del 1. Konkurrens för ökad välfärd. Del 2. Konkurrens för ökad välfärd. Bilagor._[59] Olika men ändå lika. Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige. [60] Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöksverk- samheten med avsteg från statlig reglering m.m. [68] Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöksverk- samheten med avsteg från statlig reglering m.m. Särskild bilaga. [69]

Kommunalt partistöd. [80]

Miljödepartementet

Miljölagstiftningen i framtiden. [4] Miljölagstiftningen i framtiden. Bilagedel. Sekretariatets kartläggning och analys. [5] Naturvårdsverkets uppgifter och organisation. [32] Sveriges nationalrapport till FNs konferens om miljö och utveckling - UNCED 1992. [55] Miljön och förpackningarna. [76] Miljön och förpackningarna. Livscykelanalyser

för förpackningsmaterial - beräkning av miljöbelastning. Bilaga. [77]

Översyn av lagstiftningen på kämenergiområdet.[95]

'th—W .. .

"ilan- mma; tumma

Miami! ' Whinfmnu

n magma...»

Egnahemmnotrsarww

|. ft.!"m3tmium1 it.—www

C'rtrlln_|ebm_avunonttarmre'

,1'.'l gwen-ruta.... - - ”angenäm

» Mäkinen

'.' ' »MW

. maritima-to

_ = . nam-mm '- drämma Mmm ,, gui—Elmsta..- trim a.m. Mmm...... """ monterats

m Madita ut

HAM MM! tri.

marina?

' » _ utelämnad. [n'-'.'" ll':||'. "ihm

. ...-.'..2'. "' Mum "i

"IF' L t.."grtindoettro di densamme?

|..'il1, .' -"r'- in:-'" tam.-...... .u' ÖmhvtthL-T - - Kl'J' | F' r . -

— & 'trad't-zh'wr'. '. .lnmg-

:lt. kt'lutlty ' f .l ". rum rut mm En :1' dhcaMhaMlmmM—anmtm -ttr.t l.: tv'n #)me

w_i'eåbl att...” .m1m' AB?-WW WMF-Hmmm Hamm.-hihi: 'ttlnmwm "Mm?- 'en. man nilltlnl'n MTV. |' WMWLIMW

5111!"wa [film.m WIIÄL'E'IHMISI- MJ ' ". ,—;,—.- -. Mammut-tama Hamann titta.. ”38%me .1-, ..... ...t'tn'tr'mnmm trumma—WWE

—'-..| [lll f'.-r"'E|l1'.li"5.I-"lilv' '. '|'

fw ||"..'||u||'|'. .'llkii' HL'L' dit..? Mammut-mtb 138.351»:ng t......mmm'nwwwrmm

n:ttm :d 'Lwn lll |_i'rfu.'.lt..:.' 1- LME-mmmnl ”"-'”"? WW tm utnämning] wa arm—tf) "'.—Mmm,...- u mtrl: tml Id |||l summa” WWPH'QMW'!

%”wa

men. 5.1]!th L 'Ö' UM -l al ..lwl nu nu"! lämna mal-219141. Famn... ”lmrwm-W- .... 'p'" '

'"”l' " ”' ' '?"FW' " menstruerat—tält!

...-[i.u Lä. '. näää. . . , [se .Mnrrnrommuta * I-.' " ". '. ' _ . [UH .." ...),] . .1 ,, 't|n,],nö'l.tt' um na...-_. .'. ' , 'Wtrtrum

rmu tin. '» l'uullL'tulnM lamm—_ upl'll 1.1 .. .. .. rl'ltrl. lir! %mQMNaqabfl'VU Flt] r..:v Mmlm ! Lllillll till: rtilt.inn.rtditt!:itlrrrltm'rtt nm.-rutinerna || law ritt: rrm'bmrlj "'". [ mami-&& !!!va "' ”» dnm Mimmmqvtns garam. fritt! MEWW gui-tina Mulanmrr'mojl While :irb det! il'l'll'lldmll vii

tu. ....'..'|||..t'|... .'1.]|t|t""w" ["i