SOU 1994:38

Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993

Referenser

Artaeus, Iréne, Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft fallet Västerås. Studia Historica Upsaliensia 170. Uppsala 1992.

Askham, Janet, Fertility and Deprivation. A Study of Differential Fertility Amongst Working-Class Families in Aberdeen. Cambridge Papers in Sociology. Cambridge University Press 1975.

Blom, Ida, Barnebegrensning - synd eller sunn fomuft. Universitetsforlaget, Bergen 1980. Bock, Gisela, Women's Right and Women's Welfare. Maternity and Visions of Gender in Social Policies and Social Movements. European University Insitute, Florens 1986. Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910. Arkiv avhandlingsserie 25. Carlsson, Sten, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Kvinnor i det svenska ståndssamhället. Studia Historica Upsaliensia 90. Uppsala 1977. Carlsson, Sten, Svensk historia 11. Tiden efter 1 718. Svenska bokförlaget, Stockholm 1961. Cederström-Friman, Helena, rn fl, Barn i stan från sekelskifte till sjuttio- tal. Stockholms stadsmuseum. Stockholm 1979, s. 46-66.

Drangel, Louise, "Folkpartiet och jämställdhetsfrågan". I Liberal ideologi och politik 1934-1984. Stockholm 1984. Emanuelsson, Agneta, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strate- gier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1951—1939. SHSTF Forskning och utveckling 1990. Emigrationsutredningen. VIl. Utvandrarnes egna uppgifter, Stockholm 1 908. Eriksson, Ingrid & Rogers, John, Rural Labor and Population Change. Social and Demographic Developments in East-Central Sweden during the Nineteenth Century . Studia Historica Upsaliensia 100. Uppsala 1978 Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1 860- 1906. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 82. Umeå: Umeå Universitet 1987. Göransson, Anita, Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830-1877. Arkiv avhandlingsserie 28, Lund 1 988. Göransson, Anita, ”Från hushåll och släkt till marknad och stat", i Furuhagen, Birgitta m fl, red, Äventyret Sverige. En ekonomisk och social historia. Utbildningsradion och Bra Böcker 1993. Hatje, Ann-Katrin, Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om famil- jepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940—talen. Stockholm 1 974. Hesselgren, Kerstin. Svenskt biografiskt lexikon.

Hofsten, Erland & Lundström, Hans, Swedish Population History. Main Trends from 1750 to 1970. Urval. Skriftserie utgiven av Statistiska centralbyrån, nr 8. Stockholm 1976. Hoem, Jan M, Att gifta sig utifall att...Änkepensionen och giftermålen i december 1989. Stockholm University. Section of Demography 1990. Hoem, Jan M, Remarkable Fertility Developments in Sweden. An Inter— pretation. Stockholm University, Section of Demography 1990. Högberg, Ulf, Maternal Mortality in Sweden 1750-1950. Umeå 1986. Jalmert, Lars, Den svenske mannen. Tidens förlag, Stockholm 1984. Jonsson, Inger, ”Kvinnor och män i Hälsinglands linhantering under 1800-talet." Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 16, 1988. Kolbe, Wiebke, "Mödrarna och välfärdsstaten. Svensk och västtysk moderskapspolitik under 1950-talet: en jämförelse”. Historisk tidskrift 1 992 : 4. Kono, Shigemi, "Relationship Between Women's Economic Activity and Fertility and Child Care in Low-Fertility Countries”. International Conference on Population and Development 1994: Expert Group Meeting on Population and Women Kyle, Gunhild, Gästarbeterska i manssamhället. Studier om industriarbetande kvinnors villkor i Sverige. LiberFörlag 1979. Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, "Malthus and Neo—Malthusianism in Sweden". Statistisk tidskrift l980:6. Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, More Children of Better Quality? Aspects of Swedish Population Policy in the 19305. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 1 15. Uppsala 1980. Kälvemark (Ohlander), Ann-Sofie, Reaktionen mot utvandringen. Emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901-1904. Studia Historica Upsaliensia 41. Uppsala 1972. Kälvemark (Ohlander), Ann—Sofie, "Swedish Emigration Policy in an International Perspective, 1840—1925" I I From Sweden to America. A History of the Migration. Uppsala 1976. Eds. H. Runblom & H. Norman. Kälvemark, (Ohlander), Ann-Sofie, ”Utvandring och självständighet. Några synpunkter på den kvinnliga emigrationen från Sverige". Historisk tidskrift 198322. Leiulfsrud, Håkon, Det familjära klassamhället. En teoretisk och empi- risk studie av blandklassfamilj er. Arkiv avhandlingsserie 38. Lund 1991. Lithell, Ulla-Britt, Breast—feeding and Reproduction. Studies in Marital Fertility and Infant Mortality in l9th Century Finland and Sweden. Studia Historica Upsaliensia 120. Uppsala 1981. Ljungqvist, Åsa, "Agan och lagen, 1966-1983", och "Ris och rotting. En studie i straffmentalitet". Opublicerade uppsatser, Historiska institutio— nen, Uppsala universitet 1989, 1990. Lockridge, Kenneth A, The Fertility Transition in Sweden: A Preliminary Look at Smaller Geographic Units. Umeå 1984. Losman, Beata, ”Kvinnoliv på landet", i Kyle, Gunhild, red, Handboki

svensk kvinnohistoria. Carlssons förlag, Stockholm 1987. Low, Bobbi S rn fl, Family Patterns in Nineteenth Century Sweden: Variations in Time and Space. Umeå 1991. Lundgren, Britta, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket. Carlssons förlag, Stockholm 1990. Löfgren, Orvar, "Kvinnofolksgöra - om arbetsdelning i bondesamhället". Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1982. Löfgren, Pernilla, "Adoptionslagen 1917". Opublicerad uppsats, Histo- riska institutionen, Uppsala universitet 1992.

Matovic, Margareta, Stockholmsäktenskap. Familj ebildningoch partnerval i Stockholm 1850-1890. Stockholm 1984. Moberg, Eva, "Kvinnans villkorliga frigivning". I Hederberg, Hans, red., Unga liberaler. Nio inlägg i idédebatten. Bonniers, Stockholm 1961. Moberg, Kerstin, Från tjänstehjon till hembiträde. En kvinnlig låglöne- grupp i den fackliga kampen 1903—1946. Studia Historica Upsaliensia 101. Uppsala 1978.

Mosk, Carl, Patriarchy and Fertility: Japan and Sweden. New York 1983. Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor. Problem och resurs för allmänna valmansförbundet perioden 190—1936/ 37. Studia Historica Upsaliensia 167. Uppsala 1992. Nyberg, Anita, Tekniken - kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980- talet. Linköping Studies in Arts and Science No. 45. Linköping 1989. Näsman, Elisabet, "Föräldraskap och arbetsliv" i Agell, Anders m fl, Modernt familjeliv och familjeseparationer. En antologi från ett forskarseminarium. Socialvetenskapliga forskningsrådet Stockholm 1 993. Ohlander, Ann-Sofie, "Den historiska konflikten mellan produktion och reproduktion", i Agell, Anders m fl, red, Modernt familjeliv och familjeseparationer. En antologi från ett forskarseminarium. Socialvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm 1993. Ohlander, Ann-Sofie, "Det osynliga barnet? Kampen om den socialde- mokratiska familjepolitiken". I Misgeld, Klaus m fl, red, Socialdemokra- tins samhälle 1889-1989. Tidens förlag, Stockholm 1989. Ohlander, Ann-Sofie, Detbortträngdabarnet. Uppsatser om psykoanalys och historia, Opuscula Historica Upsaliensia 10, Uppsala 1993. Ohlander, Ann-Sofie, "Karolina Widerström och de första kvinnliga läkarna i Sverige." I Karolina Widerströms fotspår. 100 år med kvinnliga läkare i Sverige. Sveriges Kvinnliga Läkares Förening 1988. Olsson, Lars, Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet. Tidens förlag 1980. Qvist, Gunnar, "Ett perspektiv på den s k kvinno-emancipationen i Sverige", Historisk tidskrift 1978. Rainwater, Lee, And the Poor Get Children. Sex, Contraception and Family Planning in the Working Class. Quadrangle Paperbacks, Chicago 1960.

Sandin, Bengt, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850. Arkiv avhandlingsserie 22. Lund 1986. Sjöberg, Marja Taussi, Dufvans fångar. Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige. Författarförlaget 1986.

Sogner, Sölvi m fl , Fra stua full till tobarnskull. Om nedgangen ibarnetall i norske familier i de siste 200 år, med saerlig vekt på perioden 1890—1930. Universitetsforlaget , Oslo 1984.

Sommestad, Lena, Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess. Arkiv förlag, Lund 1992. Statistiska Centralbyrån: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolk- ning. 1720—1967. Stockholm 1969. Statistiska Centralbyrån: Om kvinnor och män i Sverige och EG. Fakta om jämställdheten 1992,

Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 1993.

Sundkvist, Maria, Sämre lottade. De vanartade barnens historiai Norrkö- ping 1903 - 1925. Hjelms förlag 1993. Sundström, Marianne, ”Föräldraledighetens utnyttjande och effekter vid Televerket" i Agell, Anders m fl, Modernt familjeliv och familj eseparationer. En antologi från ett forskarseminarium. Socialvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm 1993.

Svensk författningssamling .

Sveriges nationalatlas. Befolkningen. Temavärd: SCB. Temaredaktörer: Öberg, Sture och Springfeldt, Peter. Sveriges Nationalatlas Förlag 1991. Wahlström, Lydia, Den svenska kvinnorörelsen. Historisk översikt. Nor- stedts, Stockholm 1933. Weiner, Gena, "De 'olydiga' mödrarna. Konflikter om spädbamsvård på en Mjölkdroppe." Historisk tidskrift 1992z4. Wieselgren, Greta, Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till ämbete. Gleerups, Lund 1969. Wikander, Ulla, Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880—1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik. Lund 1 988.

"Vilka pappor kom hem? En rapport om uttaget av föräldrapenningen 1989 och 1990 för barn födda 1989." Riksförsäkringsverket informerar: Statistisk rapport 15 — R 199313.

Winberg, Christer, Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrö- relsens genombrott. Institutet för lokalhistorisk forskning, skriftserie nr 2. De sju häradernas kulturhistoriska förening. Göteborg 1989. Åberg, Ingrid, Revivalism, Philanthropy and Emancipation. Women's Liberation and Organization in the Early Nineteenth Century. Scand. Journal of History. Åström, Lissie, Fäder och söner bland svenska män i tre generationer. Carlssons förlag 1990.

Kronologisk förteckning

]. Ändrad ansvarstördelning för den statliga 35. Vår andes stämma — och andras. statistiken. Fi. Kulturpolitik och intemationalisering. Ku. 2. Kommunerna, Landstingen och Europa 36. Miljö och fysisk planering. M. + Bilagedel. C. 37. Sexualupplysning och reproduktiv hålsa under 3. Måns föreställningar om kvinnor och Chefskap. S. 1900-talet i Sverige. UD. 4. Vapenlagen och EG. Ju. 38. Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993. UD. 5. Kriminalvård och psykiatri. Ju. 6. Sverige och Europa. En samhällsekonomisk

konsekvensanalys. Fi. EU, EES och miljön. M.

Historiskt vägval — Följderna för Sverige i utrikes- och såkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska unionen. UD.

9. Förnyelse och kontinuitet — om konst och kultur i liamu'den. Ku. 10. Anslutning till EU — Förslag till övergripande lagstiftning. UD. ] l . Om kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969 + Bilagedel. 58. 12. Suverånitet och demokrati + bilagedel med expenuppsatser. UD. 13. JIK-metoden, m.m. Fi. 14. Konsumentpolitik i en ny tid. C. 15. På våg. K.

16. Skoterköming på jordbruks- och skogsmark. Kartläggning och åtgärdsförslag. M. 17. Ars- och koncemredovisning enligt EG—direktiv. Del I och 11. Ju.

18. Kvalitet i kommunal verksamhet — nationell uppföljning och utvärdering. C. 19. Rena rolleri biståndet styming och arbetsfördelning i en effektiv biståndstörvalming. UD. 20. Refonnerat pensionssystem. S. 21 . Refonnemt pensionssystem. Bilaga A. Kostnader och individeifekter. S. 22. Reformerta! pensionssystem. Bilaga B. Kvinnors ATP och avtalspensioner. S. 23. Förvalta bostäder. Ju. 24. Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden. S. 25. Svensk alkoholpolitik -— bakgrund och nulåge. S.

26. Att förebygga alkoholproblem. S.

27. Vård av alkoholmissbrukare. S. 28. Kvinnor och alkohol. S. 29. Barn För-åldrar — Alkohol. S. 30. Vallagen. Ju. 3]. Vissa mervärdeskanefrågor III Kultur m.m. Fi. 32. Mycket Under Samma Tak. C. 33. Vandelns betydelse i medborgarskapsårenden, m.m. Ku. 34. Tekniskt utrymme för ytterligare TV-såndningar. Ku.

9'.Nl

lli-Qr— i'tigJEiU-Iit'u 5,2'571'1330 motst? ' - m...-...m- .. - ' ' ' emm-rig

': : .l ' "...a... ':'-_:1 .. ??

: 'in' . . nv' ': ..-'. ' _r-n- _” .'r _. g.. f_n: .: ...-, _ '. |. 1' . . i'm ' in ».. .. lj " .. -'u"'- '- .'.'" *.l ' .:.- ' 7 . a'" t'._- -—.'- . '"l 'i -I .. 'r —.. "

JWEI "_".."h-J. |.” "Tgnrl—n "

.:.11. ;;.” .' —..T

. JJU .”.)— . "_ '.' . .' -.|_l ...?-"..... -. ma,—udi S' 71 | | I :c! 'Åf'b'ula;W-D " "w.;fllf

L.A.r—"LT'II 's'vålll _

." 45.-Jul vi ». vi'.' HB;— 'Fl-

. .:.m 1 . -l||,”JCr|t n ' '|""|

' - ' n:...ui...L.....

' . '... _ . . ' ' . - . ..'.1' ." |. Juuu J,!OJIIUWaq ' r '. . | "" ' ' " ' ' ..); inhämh '_ | ...| | . ,

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Om kriget kommit... Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969 + Bilagedel. [11]

J ustitiedepartementet

Vapenlagen och EG [4] Kriminalvård och psykiatri. [5] Års- och koncenrredovisning enligt EG—direktiv. Del I och [I. Ju. [17] Förvalta bostäder. [23] Vallagen. [30]

Utrikesdepa rtementet

Historiskt vägval — Följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska unionen. [8] Anslutning till EU — Förslag till övergripande lagstiftning. [10] Suveränitet och demokrati + bilagedel med expertuppsatser. [12] Rena roller i biståndet - styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning. [19] Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige. [37] Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993. [38]

Socialdepa rtementet

Mäns föreställningar om kvinnor och chefsskap. [3] Refonnerat pensionssystem. [20] Refonnerat pensionssystern. Bilaga A. Kostnader och individeffekter. [21] Reformerat pensionssystem. Bilaga B. Kvinnors ATP och avtalspensioner. [22] Svensk alkoholpolitik - en strategi för framtiden. [24] Svensk alkoholpolitik bakgrund och nuläge. [25] Att förebygga alkoholproblem. [26] Vård av alkoholmissbrukare. [27] Kvinnor och alkohol. [28]

Barn Föräldrar — Alkohol. [29]

Kommunikationsdepartementet På väg. [15]

Finansdepartementet

Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken. [1] Sverige och Europa. En samhällsekonomisk konsekvensanalys. [6] JIK-metoden, m.m. [13] Vissa mervärdeskattefragor 111 — Kultur mm. [31]

Kulturdepartementet

Förnyelse och kontinuitet — om konst och kultur

i framtiden. [9] Vandelns betydelse i medborgarskapsärenden, m.m. [33] Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar. [34] Vår andes stämma — och andras. Kulturpolitik och intemationalisering. [35]

Civildepartementet

Kommunerna, Landstingen och Europa. + Bilagedel. [2]

Konsumentpolitik i en ny tid. [14] Kvalitet i kommunal verksamhet nationell uppföljning och utvärdering. [18] Mycket Under Samma Tak. [32]

Miljö- och naturresursdepartementet EU, EES och miljön. [7]

Skoterköming på jordbnrks- och skogsmark. Kartläggning och åtgärdsförslag. [16] Miljö och fysisk planering. [36]

Ann-Sofie Ohlander är född 1941. Docent i historia vid Upp- sala universitet. Har bl & publi— cerat Reaktionen mot utvand- ringen. Emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901 - 1904 (1972): More Children of Better Quality?Aspects on Swe- dish Population Policy in the 19303 (1980); Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige (1986) och Det bortträngda barnet. Uppsatser om psykoanalys och historia (1 993). Ordförande i Kvinnohis- toriska seminariet, Uppsala universitet; projektledare vid Institutet för framtidsstudier.

POSTADRESS: 106 47 STOCKHOLM FAX 08-10 50 21, TELEFON 690 90 90

ISBN 91-38-13603-1 ISSN 0375-250X