SOU 1997:166

Ohälsoförsäkringen - Trygghet och aktivitet

Till statsrådet Maj-Inger Klingvall

Vid sammanträde den 16 januari år 1997 beslutade regeringen om direktiv (dir 1997:9) som gav en särskild utredare i uppdrag att utforma förslag till ett nytt system för ekonomisk ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Det nya systemet skall ersätta dagens system med förtidspension och sjukbidrag. Utredningen (S 1997:03) om ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga har antagit namnet Förtidspensionsutredningen. Direktiven till utredningen har i sin helhet bifogats betänkandet (bilaga 1). Den 9 oktober år 1997 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir 1997:123), vilka kom utredningen tillhanda den 27 oktober 1997 (bilaga 2). Dessa direktiv gav förutsättningen att förslagen skulle hålla sig inom en utgiftsram som jämfört med dagens regler innebär kostnadsminskningar motsvarande 200 miljoner kronor brutto år 1999 och 317 miljoner kronor brutto år 2000. Utgiftsminskningarna skall därefter ligga på en nivå som leder till en successiv utgiftsminskning.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 januari år 1997 förordade statsrådet Maj-Inger Klingvall generaldirektören Anna Hedborg att från den dagen vara särskild utredare i utredningen. Den 5 februari 1997 förordnades som

SAKKUNNIGA att ingå i utredningen departements-

rådet Stefan Ackerby, departementssekreteraren Karin Frank, departementssekreteraren Jonas Iversen, hovrättsassessorn Marianne Jenryd, kanslirådet Stefan Oscarson och docenten Joakim Palme. Till att som

EXPERTER ingå i utredningen förordnades samma dag förbundsordföran-

den Olof Bergvall, programmeraren Andrzej Dudziuk, avdelningsdirektören Ann Johansson-Sandén, byrådirektören Hans Karlsson, utredaren Dan Ljungberg, utredaren Karin Lund, avdelningsdirektören Ingemar Svensson och nationalekonomen Anna Karin Åberg.

Som sekreterare i utredningen har sedan den 12 februari 1997 tjänstgjort försäkringskonsulten Bengt-Olle Andersson, sedan den 1 mars 1997 hovrättsassessorn Tomas Forenius och sedan den 12 maj 1997 hovrättsassessorn Ove Nilsson. Sedan den 4 augusti 1997 har avdelningsdirektören Mikael Müller tjänstgjort som huvudsekreterare i

utredningen. Dan Ljungberg och fil dr Irene Wennemo har i viss utsträckning arbetat som sekreterare i utredningen.

Utredningen har haft att utföra ett omfattande arbete under kort tid. Av detta skäl har utredningen tvingats att avstå från att lägga konkreta lagförslag inom vissa områden. Lagutformningen på dessa punkter måste således anstå till beredningsarbetet. Med hänsyn till tidsplanen för reformeringen av ålderspensionssystemet tycker utredningen att det ändå är viktigt att betänkandet lämnas vid den tidpunkt som regeringen angett i sina direktiv.

Utredningen föreslår att huvudförslagen i betänkandet skall träda ikraft år 2001. Att förberedelsetiden inför förändringen blir tillräcklig är väsentligt för att det på ett bra sätt skall gå att genomföra de föreslagna reformerna. Förberedelsetid krävs av administrativa skäl, bl.a. för att ge tid att utveckla tekniska stödsystem, men också för att utredningens förslag i vissa delar kräver ett nytt sätt att tänka inom socialförsäkringsadministrationen.

På grund av den korta utredningstiden har det inte varit möjligt att genomföra så omfattande beräkningar av förslagens ekonomiska effekter som utredningen hade önskat. Under arbetets gång har beräkningsmodeller utvecklats. Dessa har emellertid inte hunnit användas fullt ut. Utredningen kommer att fortsätta sitt beräkningsarbete och har för avsikt att vid behov återkomma med kompletteringar i dessa delar under det fortsatta beredningsarbetet.

Förtidspensionsutredningen överlämnar härmed betänkandet SOU 1997:166 Ohälsoförsäkringen – trygghet och aktivitet. Utredningens arbete fortsätter för att, i enlighet med direktiven, senast den 1 april 1998 lämna en särskild redovisning i de delar förslagen avser ungdomar. Utredningen har också för avsikt att under den närmaste tiden återkomma med förslag till övergångsbestämmelser.

Sakkunniga Karin Frank och Stefan Oscarson har lämnat ett särskilt yttrande.

Stockholm i november 1997

Anna Hedborg

/

-IKAEL -¼LLER "ENGT /LLE !NDERSSON 4OMAS &ORENIUS $AN ,JUNGBERG /VE .ILSSON