SOU 1997:33

Att lära över gränser : en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen

Att lära

över gränser

En studie av OECD:s förvalmingspolitiska samarbete

David Lerdell Kemi" Sablin-Andemson

% RAPPORT TILL FÖRVALTNINGSPOLITISKA KOMMISSIONEN

RAPPORT TILL

(än & Statens offentliga utredningar ww 199733

Elf! Finansdepartementet

Att lära över gränser

En studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete

Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen Stockholm 1997

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag av Regeringskansliets förvalmingsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90

Svara på remiss. Hur och Varför. Statsrådsberedningen, 1993. — En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss.

Broschyren kan beställas hos: Regeringskansliets förvaltningsavdelning Distributionscentralen 103 33 Stockholm Fax: 08—405 10 10 Telefon: 08-405 10 25

Omslag: Susan Nilsson, Jupiter Reklam AB ISBN 91—38-20534-7 Tryck: Gotab, Stockholm 1997 ISSN O375-250X

Att lära över gränser

David Lerdell och Kerstin Sahlin-Andersson

David Lerdell är doktorand i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam som forskare vid SCORE (Stockholm Center for Organizational Research, upprättat i samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan).

Kerstin Sahlin-Andersson är docent i företagsekonomi, föreståndare för SCORE och ledamot av Förvaltningspolitiska kommissionen.

Förord

Förvaltningspolitiska kommissionen har i uppgift att analysera om nuvarande former för organisation och styrning av statlig förvalt- ning och verksamhet är ändamålsenliga och lämna synpunkter på hur det långsiktiga arbetet med strukturförändringar i förvaltningen bör bedrivas. (Dir: 1995293)

Som ett led i arbetet har kommissionen lämnat ut uppdrag att utar— beta underlag för ställningstaganden i ett antal delfrågor.

Uppdragen redovisas i rapporter som i vissa fall publiceras separat innan kommissionens betänkande lämnas i månadsskiftet mars/april. Avsikten härmed är att ge tillfälle till debatt som kan tjäna till led- ning för kommissionens arbete.

I denna rapport görs en studie av PUMA, som är OECD:s förvalt- ningspolitiska samarbetskommitté. Författarna ansvarar själva för innehållet i rapporten.

Stockholm i februari 1997

Sten Wickbom

Referenser

Aucion, P., 1990, Administrative Reform in Public Manage- ment: Paradigrns, Principles, Paradoxes and Pendulums, Gover— nance, v 3, no 2, April, 5 115-137.

Brunsson, N., 1989, The Organization of Hypocrisy: : talk, de- cisions, and actions in organizations. Chichester: Chichester Wiley.

Brunsson, N., 1995, Ideas and Action, Justiäcation and Hypo- crisy as Altematives to Control. Research in the Sociology of Or- ganizations, v 13, s 211-235.

Brunsson, N. och Olsen, J. P., red, 1993, The Reforming Orga— nization. New York: Routledge

Cheung, A., 1996, Understanding Public Sector Reforrns: Their globalness, diversity, and changes in values and institutional rela- tionships. Paper presented at the Third International Conference of Administrative Sciences, Beijing, 8 - 11 October 1996.

Czarniawska, B. och Sevön, G., red, 1996, Translating Organi- zational Change. Berlin: De Gruyter.

DiMaggio, P. I . och Powell, W. W., red, 1991, The New Insti- tutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

Egeberg, M., 1978, Organisert politisk ulikhet. I: Olsen, J. P., red, Politisk organisering: organisasjonsteoretiske synspunkt på folkestyre og politisk ulikhet. Bergen: Universitetsforlaget.

F errrler, K., 1996, Mångfald eller likriktning: Effekter av en av- reglering. Stockholm: Nerenius & Santérus.

Finnemore, M. G., 1992, Science, the State, and International Society. Stanford University.

Finnemore, M. G., 1996, National Interests in International So- ciety. Cornell University Press.

Gore, A., 1995, Common Sense Government: Works better and costs less. New York: Random House.

Haque, S., 1996, Legitimation Crisis: A challenge for public service in the next century. Paper presented at the Third Internatio- nal Conference of Administrative Sciences, Beijing, 8 - 11 October 1996.

Harrison, R. J. och Mungal], S., 1990, Harmonisation. ]: Groom, A. ] . R. & Taylor, P., 1990, Frameworks for International Cooperation, London: Pinter Publishers.

Hood, C., 1995, The ”New Public Management” in the 1980s: Variations on a theme, Accounting, Organizations and Society, v 20, no 2/3, 5 93-109.

Jacobsson, B, 1993, Europeisering av förvaltningen. Statsveten- skaplig tidskrift, årgång 96, nr 2, s 113-137.

Jacobsson, B., 1997, Europa och staten. Rapport till Förvalt- ningspolitiska kommissionen.

Jacobsson, B., Sahlin-Andersson, K., Jutterström, M., Ardesjö, K. och Pettersson, O., 1995, Att förvalta det internationella - svenskt medlemskap i mellanstatliga organisationer. Bilaga till Riksdagens revisorers rapport Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer. Rapport l995/96:RR12.

Laegreid, P. och Pedersen, 0. K., red., 1994, Forvaltrringspolitik i Norden. Jursit- og Okonomforbundets Forlag.

Levitt, B och March, J., 1988, Organizational learning. Annual Review of Sociology. vol 14, 5 319-40.

March, J. G. och Olsen, J. P., red, 1976, Ambiguity and choice in organizations. Bergen: Univ.forl.

Mead, G. H., 1934, Medvetandet, jaget och samhället: från so- cialbehavioristisk ståndpunkt. Uppsala: Argos.

Meyer, J. W., 1994, Rationalized Environrnents. 1: Scott, W. R. och Meyer, J. W., Institutional environments and organizations: structural complexity and individualism. London: Sage.

Meyer, J. W., 1996, Otherhood: The promulgation and trans- mission of ideas in the modern organizational environment. I: Czar- niawska, B. och Sevön, G., red, Translating Organizational Change. Berlin: Walter de Gruyter.

Meyer, J. W. och Rowan, B., 1977, Institutionalized Organiza- tions: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, vol 83, s 340-363.

Mörth, U., 1996, Vardagsintegration - la vie quotidienne - i Eu- ropa : Sverige i EUREKA och EUREKA i Sverige. Stockholm: SU Stockhohn studies in politics 54.

Nugent, N., 1994, The Government and Politics of the Europe- an Union. London: The Macmillan Press, Ltd.

Olsen, J. P. och Peters, B. G., 1996, Lessons From Experience: Experiental Learning in Administrative Reforms in Eight Democra- cies. Oslo: Scandinavian University Press.

Olson, O. och Sahlin—Andersson, K., 1997, Accounting Trans- formation in an Advanced Welfare State: The Case of Sweden. I:

Guthrie, J., Humphrey, C. och Olson, O., (red.), Financial Mana- gement in 10 OECD—countries. (under utgivning)

Petersson, O. och Söderlind, D., 1993, Förvaltningspolitik [2:a uppl.]. Stockholm: Publica.

Pollitt, C., 1993, Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural Change in the l990$?, Second edition. Oxford: Black- well.

Rombach, B. och Sahlin-Andersson, K., 1995, Från sannings- sökande till styrmedel: Moderna utvärderingar till styrmedel. Stock- holm: Nerenius & Santérus förlag.

RRV, 1996, Benchmarking - Att effektivisera genom jämförel- ser. Stockholm. RRV 1996:35.

RRV, 1996, Förvaltningspolitik i förändring. Stockholm: RRV l996z50.

Sahlin-Andersson, K., 1995, Kap. 2 - Myndighetsidentiteter. [manuskript]

Sahlin-Andersson, K., 1996, Imitating by Editing Success: The construction of organizational äelds. I: Czarniawska, B. och Sevön, G., red, Translating Organizational Change. Berlin: Walter de Gru- yter. Scott, W. R. 1995. Institutions and Organizations. London: Sage.

Sevön, G, 1996, Organizational Imitation in Identity Transfor- mation. I: Czarniawska, B. och Sevön, G., red, Translating Organi- zational Change. Berlin: De Gruyter.

Sjöstedt, G., 1973, OECD-samarbetet: Funktioner och effekter. Stockholm: SU, Statsvetenskapliga inst., Stockholm Political Studi- es 3.

Wallace, W., 1990, The Transformation of Western Europe. London: RIIA / Pinter.

Westney, D. E., 1987, Imitation and innovation. The transfer of organizational patterns to Meiji Japan. Cambridge, MA: Harvard University Press.

'M Hin-It'll”! M" .E- ohållbar-':. ärinte-Hihi inr-mun univ.. ... .' i'elmtmlimmmmmg .it-EJ imaginär-ria? ”t'”! ("I _tn'lili-hnf. r'm Gnome-Inn

:.r- -”"'-L .. !. W". i.". '.-,..rr..||'-.-'.r.1|I-:||HW qun | Wai-W MMMMWHM in”! . '] .rhlln'l

'till-Han. madam-i'm minimum! knull-|D in r.:nu'i'luiau brunn-nm.. . "HW

mm:-m Hm'l-MMM H.M.-.! W' 'MHHWHEUM Ihmllnulmplm "E|.'.|'£'|' ll'.'l.l.. rl...|-.|.( |'|-.'.iL'.. WHMÄIIHIFEH .'l|.ll.||]

: '.!-I.,.rdrg, m..-|||- mimi-Mmm ru'q 'MSNI

WJWMä mr.—mir: .-"' F'L ||." ".. '|'l_|:|l."l' _| '|'-hl [mm!

Mammmmn LWM- ' Jinja dm & niin-gall 15.5! 1'[' .ållu'i lsmnmmm "In.. mi |:-|.. :- ||: .: märgbhrxuu. rika-E Waara-mr lll-|||

|.--:|| -'-'.'...l.:--..--."- multi ";—hall www.mrmn lelm'å " "Ill-"_l . ful. IJHUM—PLJE-ll-IMJIJI-Iu- .ilir'|.._l.'1.' "M atm-| h mm s..-mmm Ha!-hf.? _liuiuå dawilniirllngmw mujhnHMhmun :'..'u . '-.. ||H'. 'Whin-Dm mull-W" 'MMwm WWW $$$de UR 'erdJ'mFE 11:15; .|,'.'.' Lublin.-..; Fl '--. ir.l.'l'l|1l|;||-|.'...._'" lig-9 '.' :raMrlmWh new ME MI Manni—i'm" '|J'. "". || " '; uul ." F "Sl | _.Iåltllqllåll'l mm..-l MWWW'RBSWWM- H-L'! Sid.-an :wirmI-l _im.wmmnw- amumw'amn sam...-'.. ur.-':' i- - mln-.'. re:tr'l "1121me 'E'L._|_.' l|"1'|1_ .'| '.:'| '.". :.1 BFL- .l- ill-Niin! ull.-M J'|"'i"l'.-. .'J- uu": . i'.F'FL:F-'1'-'I ' | '-'|' l'r-|"i'..'.'"-' . l...-Ii” '.'.H f.|.|._."r"'l.r|rr|.-.- ""- få.1'.|=- "F.;-»|" '|'- :m "-'.l'. "| .%lnmmn Umm-u ' ," l'"||_:|. 11. 1'-"'.|'1_._|_r-. ' " '_ .'|:'u'__ .'|'l'_ . .nu—:| rru' "5l'li:.|.n|'|:.l".._-_' in"-.'. |'-—| .-_'.'|:|r -.._-. rl | |

Appendix A: PUMA:s publikationer

Governance and Public Management

General Trends and Developments

Putting Citizens First: Portuguese Experience in Public Mana- gement Reform (1996)

Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries (1995)

Public Management: OECD Country Proiiles (1993) Serving the Economy Better (1991)

Surveys of Public Management

Public Management Developments: Update 1995 Public Management Developments: Update 1994 Public Management Developments: Survey 1993 Public Management Developments: Update 1992 Public Management Developments: Update 1991 Public Management Developments: Survey 1990

Strategic Management and Policy-Making

Building Policy Coherence: Tools and Tensions (1996) Globalisation: What Challenges and Opportunities for Govem- ments? (1996)

Aspects of Managing the Centre of Government (1990)

Ethics in the Public Service Ethics in the Public Service: Current Issues and Practice (1996)

Information Technology and Information Policy Issues

Information Technology in Government: Management Challeng- es (1993)

Management Issues in Applying Information Technology in Public Administration: The Greek Experience Compared with those of Canada, Ireland and Sweden (1989)

Performance and Management of Resources

Performance Management

Performance Auditing and the Modemisation of Government (1996)

Performance Management in Government: Contemporary Illust- rations (1996)

Responsive Government: Service Quality Initiatives (1996)

Performance Measurement in Government: Issues and Illustra- tions (1994)

Performance Management in Government: Performance Measu- rement and Results-Oriented Management ( 1994)

Public Management and Private Enterprise: Administrative Responsiveness and the Needs of Small F irms (1990)

Administrative Responsiveness and Employment Services (1988)

Administrative Responsiveness and the Taxpayer (1988) A Survey of Initiatives for Improving Relationships Between the Citizen and the Administration (1987)

Administration as Service, the Public as Client (1987)

Budgeting and Financial Management

Managing Structural Deticit Reduction (1996) Budgeting for Results. Perspectives on Public Expenditure Ma- nagement (1995)

Forecasting and Controlling Transfer Programme Costs. Defi— nition and Methods (1995)

Accounting for What?: The Value of Accrual Accounting to the Public Sector (1993)

Measuring Performance and Allocating Resources (1989)

Market- Type Mechanisms

New Ways of Managing Infrastructure Provision (1994) Managing with Market-Type Mechanisms (1993) Market Emulation in Hospitals (1993) Internal Markets (1993) Complex Contracting Out for Information Technology (1992) Vouchers: Social Housing and Nursing Homes (1992) Property Rights Modiiications in Fisheries (1992)

United States Experience with Contracting Out; User Charges for Prescription Drugs in Italy; Market-type Mechanisms and He- alth Services in the UK (1992)

Issues and Strategy; Managerial Aspects (1992) Financing Public Expenditures through User Charges (1990)

Human Resources Management

Integrating People Management into Public Service Reform (1996)

Pay Reform in the Public Service: Initial Impact on Pay Disper- sion in Australia, Sweden and the United Kingdom (1996)

Trends in Public Sector Pay in OECD Countries (1995) Senior Civil Service Pay: A Study of Eleven OECD countries 1980-1991 (1994)

Statistical Sources on Public Sector Employment (1994)

Public Service Pay Determination and Pay Systems in OECD Countries (1994)

Trends in Public Sector Pay: A Study on Nine OECD Countries 1985-1990 (1994)

Performance Appraisal: Practice, Problems and Issues (1993) Internal Management Consultancy in Government (1993)

Value and Vision. Management Development in a Climate of Civil Service Change (1993)

Pay Flexibility in the Public Sector (1993) Private Pay for Public Work: Performance Related Pay Sche- mes for Public Sector Managers (1993)

Performance Pay and Related Compensation Practices in Au- stralian State Public Sector Organisations, and A Summary of the Experience with Pay for Performance in the United States (1991)

Flexible Personnel Management in the Public Service (1990)

Regulatory Management and Reform

Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation (Adopted on 9 March 1995) including The OECD Reference Checklist for Regulatory Decision- making and Background Note (1995)

Regulatory Management and Information Systems (1995) Regulatory Cooperation for an Interdependent World (1994) The Design and Use of Regulatory Checklists in OECD Co- untries (1993)

Improving Regulatory Compliance: Strategies and Practical Applications in OECD Countries (1993)

Controlling Regulatory Costs: The Use of Regulatory Budgeting (1992)

Regulatory Management and Reform: Current Concems in OECD Countries (1992)

Kronologisk förteckning

. Den nya gymnasieskolan steg för steg. U. 32. Följdlagstiftning till miljöbalken. M. . Inkomstskattelag. del I-III. Fi. 33. Att lära över gränser. En studie av OECD:s . Fastighetsdataregister. Ju. förvaltningspolitiska samarbete. Fi. . Förbättrad miljöinformation. M. . Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för

arbetshandikappade. A.

. Länsstyrelsernas roll i traftk- och fordonsfrågor. K. . Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsområden. Fi. . Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. S.

9. Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvaltningens struktur. Fi. 10. Ansvaret för valutapolitiken. Fi. 11. Skatter, miljö och sysselsättning. Fi. 12. IT-problem inför 2000—skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av ['|'-kommissionen den 18 december. IT—kommissionens rapport 1/97. K. 13. Regionpolitik för hela Sverige. N. 14. IT i kulturens tjänst. Ku. 15. Det svåra samspelet. Resultatstymingens framväxt och problematik. Fi. 16. Att utveckla industriforskningsinstimten. N. 17. Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. Fi. 18. Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Fi. 19. Bättre information om konsumentpriser. ln. 20. Konkurrenslagen 1993-1996. N. 21 . Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år. U. 22. Aktiebolagets kapital. Ju. 23. Digital demokr©ti. Ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996 anordnat av Folkomröstningsutredningen, IT- kommissionen och Kommunikationsforsknings- beredningen. II"-kommissionens rapport 2/97. K. 24. Välfärd i verkligheten Pengar räcker inte. S. 25. Svensk mat på EU-fat. Jo. 26. EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- försörjningen. Jo. 27. Kontroll Reavinst Värdepapper. Fi. 28. [ demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos. Fi.

29. Bampomografifragan.

Innehavskriminalisering m.m. Ju.

30. Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. Fi.

31. Kristallkulan tretton röster om framtiden.

Ch UIJÄWN—

x]

oo

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Fastighetsdataregister. [3] Aktiebolagets kapital. [22] Bampomografifrägan. Innehavskriminalisering m.m. [29]

Socialdepartementet

Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa. [8] Välfärd i verkligheten - Pengar räcker inte. [24]

Kommunikationsdepartementet

Länsstyrelsemas roll i trafik- och fordonsfrågor. [6] IT-problem inför 2000-skiftet. Referat och slutsatser från en hearing anordnad av IT-kommissionen den 18 december. II"-kommissionens rapport 1/97 . [12] Digital demokrati. Ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996 anordnat av Folkomröstningsutredningen, IT- kommissionen och Kommunikationsforsknings- beredningen. IT-kommissionens rapport 2/97. [23] Kristallkulan — tretton röster om framtiden. lT-kommissionens rapport 3/97. [31]

Finansdepartementet

lnkomstskattelag, del l-Ill. [2] Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsområden. [7] Flexibel förvaltning. Förändring och verksam- hetsanpassning av statsförvaltningens struktur. [9] Ansvaret för valutapolitiken. [10] Skatter, miljö och sysselsättning. [11] Det svåra samspelet. Resultatstyrnin gens framväxt och problematik. [15] Skatter, tjänster och sysselsättning. + Bilagor. [17] Granskning av granskning. Den statliga revisionen i Sverige och Danmark. [18] Kontroll Reavinst Värdepapper. [27] l demokratins tjänst. Statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos. [28] Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning. [30] Att lära över gränser. En studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete. [33]

Utbildningsdepartementet

Den nya gymnasieskolan — steg för steg. [1] Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och

unga 6-16 år. [21]

Jordbruksdepartementet

Svensk mat på EU-fat. [25] EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedels- försörjningen. [26]

Arbetsmarknadsdepartementet

Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade. [5]

Kulturdepartementet IT i kulturens tjänst. [141

Närings- och handelsdepartementet Regionpolitik för hela Sverige. [13]

Att utveckla industriforskningsinstituten. [16] Konkurrenslagen 1993-1996. [20]

Inrikesdepartementet Bättre information om konsumentpriser. [19] Miljödepartementet

Förbättrad miljöinformation. [4] Följdlagstiftning till miljöbalken. [32]