SRVFS 1995:1

Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

Statens räddningsverks föreskrifter om

besiktning av samlingstält;

SRVFS

1995:1

Utkom från trycket

den 21 juli 1995

beslutade den 21 juni 1995.

Statens räddningsverk föreskriver efter samråd med Boverket

och Rikspolisstyrelsen följande med stöd av 8 § förordningen

(1993:1633) om besiktning av samlingstält.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller de tekniska krav som skall

tillämpas vid besiktning av sådana tält som avses i 2 kap.

12 § ordningslagen (1993:1617).

Tekniska krav

Tält

2 § Tältduken skall bestå av brandtekniskt godtagbart

material.

3 § Tältet skall ha en betryggande utrymningssäkerhet med

hänsyn till den verksamhet som förekommer i tältet samt till

det högsta antal personer som får vistas i tältet.

4 § Bärande delar av tältet skall uppfylla kraven i nedan-

stående avsnitt i Boverkets föreskrifter (BFS 1995:18):

2:11

Krav i brottgränstillstånd

2:2

Förutsättningar

2:3

Dimensionering genom beräkning eller provning

(vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden skall

lastkombinationerna 1 - 4 enligt avsnitt 2:321 användas)

SRVFS

1995:1

2

2:4

Material

3:1

Egentyngd av byggnadsdelar

3:4

Nyttig last

(l

äktare med enbart sittplatser skall dimensioneras för

trängsellast enligt avsnitt 3:41, övriga läktare skall dimen-

sioneras för tung last)

3:5

Snölast

(endast om samlingstältet skall användas under vinterför-

hållanden)

3:6

Vindlast

5 -10

(

berörda delar av avsnitten)

Anordningar m.m.

5 § Uppvärmningsanordningar och övriga apparater skall ha

en betryggande säkerhet mot uppkomst och spridning av

brand.

6 § Uppvärmningsanordningar och övriga apparater skall

placeras så att betryggande utrymningssäkerhet erhålls.

7 § Elektriska anläggningar skall uppfylla kraven i Elsäker-

hetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:7) om utförande

och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar.

Inredning

8 § Inredningen skall ha en betryggande säkerhet mot brands

uppkomst och spridning.

9 § Inredningen skall placeras så att betryggande utrym-

ningssäkerhet erhålls.

10 § Bärande delar av inredningen skall uppfylla de i 4 §

nämnda avsnitten i Boverkets föreskrifter (BFS 1995:18).

Denna författning träder i kraft den 1 september 1995.

Tältdukar som godkänts enligt tidigare praxis och för vilka

svenskt provningsintyg utfärdats skall anses uppfylla kraven i

2 §, inom tiden för intygets giltighet.

SRVFS

1995:1

3

Elektriska anläggningar som uppfyller kraven i Elsäker-

hetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1994:4) om utförande

och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar får an-

vändas i samlingstält fram till utgången av april 1995. I

sådana fall får kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter

(ELSÄK-FS 1994:7) om utförande och skötsel av elektriska

starkströmsanläggningar inte tillämpas.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Stefan Svensson

(Räddningstjänstavdelningen)