Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1633 i lydelse enligt SFS 2022:1152
Ikraft
1994-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning gäller för sådana samlingstält som avses i 2 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617).

2 §  Besiktning enligt denna förordning utförs av ett besiktningsorgan som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av ett besiktningsorgan i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav.

[S2]Besiktningsorganet ska kontrollera att tältet med tillhörande inredning och andra anordningar har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Förordning (2022:1152).

3 §  Om besiktningsorganet finner att tältet är så utfört som anges i 2 § andra stycket, ska organet utfärda bevis om detta (godkännandebevis). Förordning (2010:376).

4 §  Giltighetstiden för ett godkännande får inte understiga tre år och inte överstiga sju år. Om inte särskilda skäl föranleder något annat skall godkännandet gälla för en tid av fem år räknat från sista dagen i den månad då besiktningen skedde.

[S2]Den tid som godkännandet gäller och det högsta antal personer som samtidigt får vistas i tältet skall anges i godkännandebeviset.

5 §  Om ett samlingstält inte har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter, får tältet godkännas för användning under viss kortare tid, om det kan användas utan fara för brand eller andra olycksfall.

6 §  Samlingstältet skall besiktigas på nytt före utgången av giltighetstiden för godkännandet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

[S2]Bestämmelserna i 2--5 §§ gäller också i fråga om besiktning enligt första stycket.

7 §  Om Polismyndigheten enligt 2 kap. 12 § fjärde stycket ordningslagen (1993:1617) förbjuder användning av ett tält, ska godkännandebeviset lämnas in till myndigheten.

[S2]Ett beslut om användningsförbud gäller genast. Förordning (2014:1145).

8 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om besiktning av samlingstält efter samråd med Polismyndigheten och Boverket. Förordning (2014:1145).

Ändringar

Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält

    Ikraftträder
    1994-04-01

Förordning (1995:194) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1995-04-01

Förordning (2008:1024) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:376) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2, 3, 7 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:808) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2014:1145) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2022:1152) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-25