SRVFS 1998:6

Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

Statens räddningsverks föreskrifter om ut-

förande, utrustning och användning av skydds-

rum;

beslutade den 24 april 1998.

SRVFS

1998:6

Utkom frän trycket

den 25 juni 1998

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av

6 kap. 4 § förordningen (1995:128) om civilt försvar1.

Allmänna krav

1 § Dessa föreskrifter gäller nyproduktion av skyddsrum.

2 § Skyddsrummets utförande och utrustning skall

möjliggöra att det antal personer som skyddsrummet skall

byggas för kan vistas där utan avbrott i minst tre dygn.

3 § Skyddsrummet skall vara utfört och utrustat för en livs-

längd av minst 50 år.

Skyddsrummets tålighet

4 § Skyddsrummet skall, utan märkbar risk för de skydds-

sökande att omkomma eller allvarligt skadas, kunna tåla

1. verkan av en tryckvåg motsvarande den som åstadkoms

av en 250 kilograms minbomb med 50 viktprocent trotyl

som briserar i det fria 5,0 meter från skyddsrummets

utsida vid fri tryckavlastning samt

2. ett långvarigt övertryck på 50 kilopascal och ett

långvarigt undertryck på 8 kilopascal.

1 'Förordningen ändrad 1995:1551 och 1996:635

SRVFS

1998:6

2

5 § Skyddsrummet skall, utan märkbar risk för de skydds-

sökande att omkomma eller allvarligt skadas, även kunna

tåla verkan av splitter från en brisad enligt 4 § punkt 1.

6 § Skyddsrummet skall vara utfört så att joniserande strål-

ning från radioaktivt nedfall i medeltal i skyddsrummet är

högst 2,5 procent av strålningen utanför skyddsrummet.

7 § Skyddsrummet skall vara tillräckligt tätt för att ge skydd

mot kemiska och biologiska stridsmedel samt brandgaser.

8 § Ett övertryck på minst 60 pascal skall fortlöpande kunna

upprätthållas och avläsas i skyddsrummet.

9 § Skyddsrummets stomme skall vara av obrännbart mate-

rial som medger att skyddsrummets lufttemperatur stiger

med högst 15°C efter två timmars brand utanför

skyddsrummet.

Skyddsrummets storlek

10 § Skyddsrummets bruttoarea får vara högst så stor att

den tillsammans med den area utanför skyddsrummet som

ligger närmare skyddsrummet än 5,0 meter blir 440

kvadratmeter.

11 § Rumshöjden i skyddsrummet skall vara minst 2,1

meter och högst 3,8 meter.

Skyddsrummets in- och utgångar

12 § Varje dörr till skyddsrummet skall ha en karmdagbredd

av minst 0,9 meter och en karmdaghöjd av minst 1,9 meter.

Varje öppning för utrymning skall ha en karmdagbredd av

minst 0,8 meter och en karmdaghöjd av minst 0,8 meter.

13 § Minst en dörr skall mynna ut i det fria eller i ett ut-

rymme som inte är skyddsrum.

14 § Skyddsrummet skall på ett betryggande sätt kunna ut-

rymmas till det fria på minst två av varandra oberoende

ställen.

SRVFS

1998:6

3

Luft, vatten och belysning i skyddsrummet

15 § I skyddsrummet skall det finnas installation för tapp-

vatten och avlopp samt utrustning så att vatten-, hygien-

och toalettbehov kan tillgodoses.

16 § I skyddsrummet skall det finnas en elinstallation för

belysning som ger minst 50 lux.

17 § Luftintag till skyddsrummet skall vara placerat så att

luft kan tillföras skyddsrummet på för omständigheterna

säkrast möjliga sätt och utan förutsägbara luftföroreningar.

18 § Skyddsrummets utrustning för lufttillförsel skall kunna

drivas med elektricitet. Den skall också kunna drivas

manuellt eller med hjälp av aggregat för reservkraft.

19 § Den luft som tillförs skyddsrummet skall kunna renas

från damm och grövre partiklar samt kemiska och

biologiska stridsmedel.

20 § Skyddsrummet skall vara utrustat med en luftsluss som

rymmer minst tre personer och med öppningsmått mot-

svarande de som skyddsrummets dörrar skall ha enligt 12 §.

Luftslussen enligt första stycket skall mynna ut i det fria

eller i ett utrymme som inte är skyddsrum samt vara

utformad så att luften i luftslussen kan bytas ut minst 50

gånger per timme.

21 § Frånluft skall kunna föras ut ur skyddsrummet via

toalettutrymmena och luftslussen.

22 § Skyddsrummet skall vara utfört och utrustat så att

1. lufttemperaturen i skyddsrummet blir högst 29°C då

luften utanför skyddsrummet håller en temperatur av

17°C och en relativ fuktighet om 70 procent samt

2. syrgashalten blir minst 17 volymprocent och

koldioxidhalten högst 2 volymprocent i skyddsrummet

då lufttrycket utanför skyddsrummet är 100 kilopascal.

SRVFS

1998:6

4

23 § Skyddsrummet skall vara utrustat så att

lufttemperaturen i skyddsrummet kan vara minst 5°C när

det är tomt på människor.

24 § Endast rörledningar för vatten med en högsta

temperatur av 100°C och luft med ett högsta tryck på 900

kilopascal får finnas i skyddsrummet.

Övrigt om utförande och utrustning

25 § I skyddsrummets stomme skall det finnas

genomföringar för antenn- och telefonledningar.

26 § Skyddsrummet skall vara försett med utrustning som

möjliggör iordningställande av skyddsrummet för sitt ända-

mål, släckning av brand i skyddsrummet samt utrymning.

27 § Installationer i skyddsrummet skall vara fastsatta så att

de inte slits loss eller faller sönder på grund av verkan från

en tryckvåg enligt 4 §.

28 § Skyddsrummet skall vara utrustat med eluttag för

behov vid stadigvarande vistelse.

29 § Elektriska installationer skall via en gruppcentral i

skyddsrummet vara anslutna direkt till byggnadens

huvudcentral.

30 § Installationer och utrustning i skyddsrummet skall vara

lätt åtkomliga.

31 § Lös utrustning som tillhör skyddsrummet skall i

fredstid förvaras i ett avgränsat utrymme som är låst, torrt,

ventilerat och uppvärmt till minst 5°C.

Utrymmet enligt första stycket får endast användas för

skyddsrummets utrustning.

32 § Skyddsrummet skall vara försett med en planritning

över skyddsrummet med uppgifter om skyddsrummets lösa

utrustning samt hur skyddsrummet skall ställas i ordning för

sitt ändamål.

SRVFS

1998:6

5

33 § Skyddsrummet skall vara försett med av Statens rädd-

ningsverk fastställda skyltar så att det utifrån framgår att det

är ett skyddsrum.

Skyddsrummet skall också vara skyltat så att det framgår

var installationer och utrustning finns samt hur

skyddsrummet skall användas.

Skyddsrummets användning i fredstid

34 § Skyddsrummet far i fredstid endast användas på ett

sådant sätt att det kan ställas i ordning för sitt ändamål inom

två dygn.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998, då Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1992:1) om utförande

och utrustning av skyddsrum upphör att gälla.

De äldre föreskrifterna far tillämpas i fråga om skyddsrum

för vilka bygganmälan gjorts före den 1 oktober 1998.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Björn Ekengren

(Tekniska avdelningen)