Upphävd författning

Förordning (1995:128) om civilt försvar

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-01-26
Ändring införd
SFS 1995:128 i lydelse enligt SFS 2002:507
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Kommunala beredskapskungörelsen (1964:722)
Kungörelse (1944:636) angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission
Kungörelse (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp
Förordning (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning
Förordning (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap
Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapitlens uppgifter till kontraktsprostarna
Civilförsvarskungörelse (1960:377)
Kungörelse (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning
Skyddsrumsförordning (1979:90)
Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.
Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning
Kungörelse (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning
Kungörelse (1973:863) om kristidsnämnder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • SRVFS 1995:4: Statens räddningsverks föreskrifter om fortsatt giltighet för vissa föreskrifter

1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1994:1720) om civilt försvar.

[S2]2 kap. Beredskapsförberedelser m.m.

Planläggning

1 §  Varje kommun och landsting skall ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Dessa skall innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna skall också framgå krigsorganisa- tionen, den personal som skall tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommunen eller landstinget skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd beredskap. Förordning (1999:980).

[K1]2 §  Planeringen skall avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbart intagande av högsta beredskap.

Utbildning

[K1]3 §  Varje kommun och landsting skall se till att de förtroende- valda och den personal som skall ingå i krigsorganisationen får den utbildning som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Förordning (1999:980).

Underrättelser

[K1]4 §  Varje kommun skall hålla länsstyrelsen underrättad om de beredskapsförberedelser som vidtagits och om de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

Ersättningsskyldighet för staten

[K1]5 §  Ersättningen enligt 2 kap. 6 § första stycket lagen (1994:1720) om civilt försvar skall betalas årligen med ett grundbelopp om 100 000 kronor och ett rörligt tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet består av 8, 15, 17, 21 eller 24 kronor per kommuninvånare beroende på kommunens utsatthet och risker i krig. Till grund för beräkningen ligger det antal invånare som kommunen hade vid närmast föregående årsskifte. Ersättningen skall omräknas i enlighet med förändringen av Statistiska centralbyråns konsumentprisindex från augusti 1995.

[S2]Ersättningen bestäms och betalas ut av Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2002:507).

[K1]6 §  Ersättningen enligt 2 kap. 6 § andra stycket lagen (1994:1720) om civilt försvar bestäms och betalas ut av Socialstyrelsen.

3 kap. Verksamhet under höjd beredskap

[K3]1 §  När 3 kap. 4 § lagen (1994:1720) om civilt försvar tillämpas skall kommunen särskilt

 1. lämna sådant biträde åt statliga myndigheter som behövs för att trygga befolkningens och produktionens försörjning med nödvändiga varor,
 2. övervaka föreskriven inventering av förråd av sådana varor samt lämna allmänheten behövlig hjälp vid inventeringen,
 3. se till att varor som skall lämnas till staten, kommunen, eller landstinget noggrant vårdas och i föreskriven omfattning kommer staten, kommunen eller landstinget till del,
 4. medverka vid planläggning och verkställighet av undanförsel,
 5. dela ut ransoneringsbevis och andra av myndigheter utfärdade inköpstillstånd samt övervaka att föreskrifter i konsumtionsreglerande syfte efterlevs, samt
 6. sprida upplysning om de krav som kristiden ställer och om medel att undvika eller lindra rådande svårigheter.

[K3]2 §  Omfattningen av hjälpen enligt 3 kap. 5 § lagen (1994:1720) om civilt försvar bestäms av länsstyrelsen i det län där den kommun eller det landsting som skall lämna hjälpen ligger. Kommuner eller landsting som har fått hjälp med personal, skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

[K3]3 §  Varje kommun skall under höjd beredskap hålla länsstyrelsen underrättad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen.

4 kap. Hemskydd

[K4]1 §  Hemskyddets omfattning, dess organisation och ledningsförhållanden bestäms av kommunen med beaktande av de egna förutsättningarna och totalförsvarets krav.

5 kap. Verkskydd

[K5]1 §  Beslut om att inrätta verkskydd enligt 5 kap. 2 § lagen (1994:1720) om civilt försvar fattas av länsstyrelsen.

[S2]Statens räddningsverk skall genomföra utbildning av verkskyddspersonalen. Räddningsverket får dock efter överenskommelse med en kommun besluta att denna skall genomföra utbildningen.

[K5]2 §  Föreläggande enligt 5 kap. 5 § lagen (1994:1720) om civilt försvar får meddelas av länsstyrelsen.

[K5]3 §  Ersättningen för utbildningskostnader enligt 5 kap. 6 § lagen (1994:1720) om civilt försvar skall betalas enligt en taxa som fastställs av Statens räddningsverk efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[S2]Taxan skall bestämmas så att ersättningen täcker kostnaderna för Räddningsverkets eller kommunens medverkan i utbildningen. Vid utbildning av verkskyddsledare skall taxan dock endast omfatta kostnader för kost och logi. Förordning (1998:425).

[K5]4 §  Statens räddningsverk får meddela ytterligare föreskrifter om verkskyddens organisation, utrustning, beredskap, mobilisering och verksamhet under höjd beredskap.

6 kap. Skyddsrum och skyddade utrymmen

Anordnande av skyddsrum och skyddade utrymmen

[K6]1 §  Om kommunen och länsstyrelsen inte kan nå enighet om inom vilka områden det skall finnas skyddsrum och skyddade utrymmen, skall kommunen överlämna frågan till Statens räddningsverk. Räddningsverket skall besluta i frågan efter hörande av Krisberedskapsmyndigheten.

[S2]Räddningsverket får besluta om ett skyddat utrymme skall anordnas redan innan regeringen beslutat om höjd beredskap. Förordning (2002:507).

Utformning

[K6]2 §  Antalet platser i skyddsrummen skall beräknas med hänsyn till befolkningsutvecklingen inom de områden där skyddsrummen skall byggas.

[K6]3 §  När skyddsrummens storlek bestäms skall beräknas en nettogolvarea av 0,75 kvadratmeter för varje person som skall beredas plats i skyddsrummet.

[K6]4 §  Statens räddningsverk får meddela ytterligare föreskrifter eller i särskilda fall besluta om hur skyddsrum och skyddade utrymmen skall utformas, utrustas och underhållas samt om hur de får användas.

 • SRVFS 1998:6: Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum

Anmälningsskyldighet för byggnadsåtgärder

[K6]5 §  Kommunen får meddela föreskrifter om undantag från underrättelseskyldigheten enligt 6 kap. 8 § lagen (1994:1720) om civilt försvar i fråga om byggnader och andra anläggningar som på grund av storlek eller utförande eller av annan liknande anledning uppenbarligen inte är lämpliga att inrymma skyddsrum.

[K6]6 §  Underrättelse enligt 6 kap. 8 § lagen (1994:1720) om civilt försvar skall vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgifter som kommunen behöver för att kunna bedöma behovet och lämpligheten av att bygga skyddsrum i byggnaden eller anläggningen.

[S2]Kommunen skall för underrättelsen tillhandahålla blanketter som fastställs av Statens räddningsverk.

[K6]7 §  Ett besked från kommunen enligt 6 kap. 8 § lagen (1994:1720) om civilt försvar skall även innehålla en preliminär uppgift om den beräknade ersättningen till den som föreläggs att bygga skyddsrummet.

[S2]Kommunen skall informera länsstyrelsen om besked som lämnas med stöd av 6 kap. 8 § lagen om civilt försvar. Detsamma gäller om kommunen ändrar ett tidigare lämnat besked. Förordning (1995:1551).

Besiktning m.m.

[K6]8 §  När ett skyddsrum eller skyddat utrymme är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas skall besiktning äga rum.

[K6]9 §  Besiktningen av ett skyddsrum som har byggts enligt 6 kap. 11 § lagen (1994: 1720) om civilt försvar skall utföras av kommunen. I andra fall skall besiktningen av skyddsrum och skyddade utrymmen utföras av länsstyrelsen.

[S2]Om skyddsrummet eller det skyddade utrymmet är särskilt komplicerat eller har varit särskilt kostnadskrävande, skall besiktningen utföras av Statens räddningsverk.

[S3]Under höjd beredskap skall besiktning av skyddade utrymmen dock alltid utföras av kommunen.

[K6]10 §  Den som har utfört besiktningen skall utfärda ett bevis när skyddsrummet eller det skyddade utrymmet uppfyller föreskrivna krav. Beviset skall innehålla vad som har framkommit vid besiktningen och skall överlämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen. Om besiktningen inte har utförts av kommunen, skall denna tillställas en kopia av beviset.

[K6]10 a §  Ett föreläggande enligt 6 kap. 15 § lagen (1994:1720) om civilt försvar skall även innehålla en preliminär uppgift om den ersättning av staten som avses i 6 kap. 22 § andra stycket samma lag.

[S2]Kommunen skall informera länsstyrelsen om förelägganden som kommunen meddelat med stöd av 6 kap. 15 § lagen om civilt försvar. Förordning (1995:1551).

[K6]11 §  När åtgärder enligt 6 kap. 15 § lagen (1994:1720) om civilt försvar har slutförts och innan ersättningen beslutas skall skyddsrummet besiktigas av kommunen. Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, skall kommunen utfärda ett bevis om detta. Beviset skall lämnas till ägaren av anläggningen eller byggnaden.

Skyldighet att bereda plats

[K6]12 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om skyldigheten att bereda plats åt civilbefolkningen i skyddsrum eller skyddat utrymme enligt 6 kap. 17 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Skyltning

[K6]13 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om skyltning enligt 6 kap. 18 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Avveckling av skyddsrum

[K6]14 §  Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen efter hörande av Statens räddningsverk besluta att ett redan inrättat utrymme inte längre skall vara skyddsrum. Berörda fastighetsägare och kommunen skall underrättas om beslutet.

Ersättning för att bygga och underhålla skyddsrum och skyddade utrymmen

[K6]15 §  Ansökan om ersättning för kostnader enligt 6 kap. 20 § lagen (1994:1720) om civilt försvar samt för kostnader för att underhålla skyddsrummet och dess utrustning görs hos länsstyrelsen. Bevis enligt 6 kap. 10 § denna förordning skall bifogas ansökan.

[S2]Ersättningen, som består av grundbelopp och tilläggsbelopp, betalas ut av Statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut.

[K6]16 §  Grundbeloppet betalas ut enligt den tabell som framgår av bilaga 1 till denna förordning.

[K6]17 §  För öppningar i skyddsrummets begränsningsväggar, försvårad grundläggning, förstärkning för byggnadsras och förstärkning av befintliga begränsningsväggar betalas tilläggsbeloppet ut enligt den tabell som framgår av bilaga 2 till denna förordning.

[K6]18 §  Summan av de belopp som har beräknats enligt 16 och 17 §§ skall multipliceras med en tidskoefficient. Statens räddningsverk bestämmer koefficienten med ledning av utvecklingen av produktionskostnaderna för skyddsrum.

[S2]Den tidskoefficient skall användas som gäller när skyddsrummet besiktigas enligt 8 §.

[K6]19 §  Om ersättningen enligt 15--18 §§ blir oskäligt låg, får Statens räddningsverk besluta om högre ersättning.

[K6]20 §  Ansökan om ersättning enligt 6 kap. 22 § lagen (1994:1720) om civilt försvar görs hos länsstyrelsen. Ersättning för underhåll av skyddsrum som byggts enligt 6 kap. 11 § första stycket samma lag ingår dock i ersättningen enligt 6 kap. 15 § denna förordning. Bevis enligt 6 kap.10 eller 11 § denna förordning skall bifogas ansökan.

[S2]Ersättningen betalas ut av Statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut.

[S3]Ansökan om ersättning för ett skyddat utrymme som anordnats enligt 6 kap. 1 § andra stycket denna förordning görs hos Räddningsverket. Sådan ersättning beslutas och betalas ut av Räddningsverket.

[K6]21 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter för att bestämma ersättningarna enligt 15--20 §§.

Ersättning till kommunen för vissa kostnader

[K6]22 §  Ansökan om ersättning och förskott enligt 6 kap. 23 § lagen (1994:1720) om civilt försvar görs hos länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas bevis enligt 6 kap. 10 § denna förordning när sådant har utfärdats.

[S2]Ersättningen bestäms och betalas ut av Statens räddningsverk.

[K6]23 §  Vid beräkning av ersättningen enligt 6 kap. 23 § lagen (1994: 1720) om civilt försvar får sådana kostnader för arbete medräknas som har utförts av personal som kommunen särskilt har anställt eller avdelat för arbetet. Ersättningen får också omfatta kostnader för förvärv av mark eller intrång på mark som ägs av kommunen.

[K6]24 §  Ersättning som avses i 6 kap. 23 § lagen (1994:1720) om civilt försvar får betalas ut i den takt som arbetet fortskrider. En tiondel av ersättningen skall dock innehållas till dess att arbetena har färdigställts och godkänts. Ersättning för grundläggande utredningar får betalas ut i takt med nedlagda kostnader.

[K6]25 §  Kommunen har rätt till ersättning av staten för kostnader som uppkommer för kommunen på grund av besiktning enligt 6 kap.8-11 §§ denna förordning eller på grund av andra kontroller enligt 6 kap. 3 § lagen (1994:1720) om civilt försvar. Ansökan görs hos länsstyrelsen. Ersättningen betalas ut av Statens räddningsverk enligt länsstyrelsens beslut.

[S2]Räddningsverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om hur ersättningarna skall bestämmas. Förordning (1998:425).

7 kap. Särskilda skyldigheter för ägare och andra innehavare av egendom m. m.

[K7]1 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om åtgärder enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (1994:1720) om civilt försvar.

[S2]Länsstyrelsen får meddela förelägganden om åtgärder enligt 7 kap. 1 § andra stycket samma lag.

[K7]2 §  Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om varning och mörkläggning under höjd beredskap. I fråga om föreskrifter beträffande särskilda trafikregler som skall iakttas vid mörkläggning skall Räddningsverket samråda med övriga berörda myndigheter och kommuner.

8 kap. Utrymning och inkvartering m. m.

Utrymning

[K8]1 §  Statens räddningsverk får efter hörande av Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter för hur utrymning skall planläggas.

[S2]Krisberedskapsmyndigheten får i samråd med Försvarsmakten fastställa de områden som skall planläggas för utrymning. Förordning (2002:507).

[K8]2 §  Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 8 kap. 1 § lagen (1994:1720) om civilt försvar inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut och föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet. Förordning (2000:905).

Utflyttningsförbud

[K8]3 §  Länsstyrelsen får meddela förbud mot utflyttning enligt 8 kap. 3 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Inflyttningsförbud

[K8]4 §  Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 8 kap. 4 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och landsting

[K8]5 §  Kommuner eller landsting som enligt 8 kap. 12 § lagen (1994:1720) om civilt försvar har fått hjälp med personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

9 kap. har upphävts genom förordning (1996:635).

10 kap. Överklagande av beslut

[K10]1 §  Länsstyrelsens beslut enligt 6 kap. 14 § får överklagas hos Statens räddningsverk.

[K10]2 §  Beslut av länsstyrelsen i ett ärende som överklagats dit enligt 11 kap. 1 § lagen (1994:1720) om civilt försvar får överklagas hos Statens räddningsverk.

Bilaga 1

Skyddsrum i byggnad med bärande väggar av betong, för varje skyddsrum 72 000 kr
Tillkommer för varje skyddsrumsplats 1 700 kr
Med skyddsrum i byggnad med bärande väggar av betong förstås att den del av byggnaden, där skyddsrummet är beläget, skulle ha utförts med bärande väggar av platsgjuten betong eller prefabricerade betongelement, även om skyddsrum inte hade anordnats. Hit hänförs också skyddsrum i källare med bärande ytterväggar av platsgjuten betong eller prefabricerade betongelement.
Skyddsrum i byggnad med annan stomme, för varje skyddsrum83 000 kr
Tillkommer för varje skyddsrumsplats2 200 kr
Skyddsrum i samband med ombyggnad, för varje skyddsrum122 000 kr
Tillkommer för varje skyddsrumsplats4 600 kr

Bilaga 2

Öppningar i skyddsrummets begränsningsväggar

Öppning minst 0,48 m2 men mindre än 1,7 m2, för varje öppning 4 400 kr
Öppning minst 1,7 m2 men mindre än 4,0 m2, för varje öppning 15 400 kr
Öppning större än eller lika med 4,0 m2, för varje öppning 30 800 kr
Dock får ersättningen för öppningar för varje skyddsrum uppgå till högst summan av 40 000 kr och 90 kr för varje skyddsrumsplats.
Försvårad grundläggning av skyddsrummet
Inget tillägg till grundbeloppet skall betalas om skyddsrummets grundkonstruktion vilar direkt på berg, sprängbotten eller fyllning av sprängsten. Om grundläggningsdjupet är större än 1,0 meter under den marknivå som omger byggnaden och skyddsrummets grundkonstruktion vilar på grus, fast lagrad grov- och mellansand eller på fyllning därav skall inte heller något tillägg betalas.
Vid annan grundkonstruktion i samband med ny- eller tillbyggnad, för varje skyddsrumsplats200 kr
Vid annan grundkonstruktion i samband med ombyggnad, för varje skyddsrumsplats600 kr
Vid grundläggning med pålar eller plintar och ett grundläggningsdjup om minst 1,5 meter, för varje skyddsrumsplats ytterligare100 kr
Vid helt tillkommande pålning på grund av skyddsrummet, för varje skyddsrumsplats ytterligare470 kr
Det sistnämnda beloppet betalas utöver det tilläggsbelopp som avser grundläggning med pålar eller plintar och ett grundläggningsdjup om minst 1,5 meter.
Förstärkning för byggnadsras mot skyddsrummet
Inget tillägg till ersättningen skall betalas om det finns högst fyra våningar ovanför skyddsrummet.
För varje våning utöver fyra ovanför skyddsrummet, eller då detta av andra skäl har utförts för att tåla ett byggnadsras som ger motsvarande belastning, för varje skyddsrumsplats 60 kr
Ersättningen per plats får uppgå till högst 360 kr. För varje våning utöver fyra ovanför skyddsrummet, om byggnadens stomme ovanför skyddsrummet inte kan betecknas som rasdämpande enligt Statens räddningsverks föreskrifter om skyddsrummens utförande, för varje skyddsrumsplats ytterligare 40 kr
Denna ytterligare ersättning per plats får uppgå till högst 240 kr.
Förstärkning av befintliga begränsningsväggar
Vid förstärkning av befintliga begränsningsväggar då skyddsrum anordnas i samband med ombyggnad, för varje m2 förstärkt vägg 1 170 kr
Beloppet avser invändig area på den förstärkta begränsningsväggen, där arean räknas mellan respektive väggdels upplagslinjer.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:128) om civilt försvar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Genom förordningen upphävs
   • kungörelsen (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnandet av inköpskort, m. m.,
   • förordningen (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning,
   • kungörelsen (1944:636) angående överflyttande på civilförsvarsstyrelsen av de uppgifter, som åvila luftskyddsinspektionen och statens utrymningskommission,
   • förordningen (1944:749) med vissa föreskrifter angående trafik med motorfordon och släpfordon vid utrymning,
   • civilförsvarskungörelsen (1960:377),
   • kungörelsen (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap,
   • kommunala beredskapskungörelsen (1964:722),
   • kungörelsen (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp,
   • kungörelsen (1969:361) om civilförsvar vid verksanläggning,
   • kungörelsen (1969:362) om civilförsvar vid militäranläggning,
   • kungörelsen (1973:863) om kristidsnämnder,
   • förordningen (1977:419) om statsbidrag till landstingskommun enligt 16 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap,
   • skyddsrumsförordningen (1979:90),
   • förordningen (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapitlens uppgifter till kontraktsprostarna.
  3. Föreskrifter som före den 1 juli 1995 har meddelats av Civilförsvarsstyrelsen eller av Statens räddningsverk med stöd av bemyndigande i någon av de upphävda författningarna skall upphöra att gälla vid utgången av år 1995 om inte Räddningsverket efter den 1 juli 1995 har föreskrivit att de skall fortsätta att gälla.
  4. Om det i en förordning eller annan författning hänvisas till någon av de upphävda förordningarna eller till en föreskrift i dessa som har ersatts med en föreskrift i den nya förordningen, skall hänvisningen i stället avse den nya förordningen eller den nya föreskriften.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1551) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996, då Civilförsvarsstyrelsens produktionsbestämmelser (CFS 1981:1) för skyddsrum upphör att gälla.
  Omfattning
  ändr. 6 kap 7 §, rubr. närmast före 6 kap 8 §; ny 6 kap 10 a §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:635) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

  Omfattning
  upph. 9 kap
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:425) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 25 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:980) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

Omfattning
ändr. 2 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:905) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:507) om ändring i förordningen (1995:128) om civilt försvar

Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 1 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2006:637

Omfattning
upph.