SRVFS 2004:12

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2004:12

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandskydd vid

campinganläggningar

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder

enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

1

Allmänna råd

SRVFS

2004:12

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandskydd vid

campinganläggningar;

beslutade den 28 juni 2004.

Dessa allmänna råd och kommentarer riktar sig till den som äger eller driver

campinganläggningar och berör brandskyddet vid dessa anläggningar.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte

tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en författning

(lag, förordning eller myndighetsföreskrifter) och att ge generella

rekommendationer om deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Statens räddningsverk

ELISABETH SÖDERBERG

Margareta

Nisser-Larsson

(Enheten för bebyggelse och miljö)

Allmänna råd

SRVFS

2004:12

2

Allmänt

Definitioner

I dessa allmänna råd används nedanstående begrepp.

Campinganläggning

Område avsett för sådan bygglovspliktig

campingverksamhet som avser uppställning av tält,

husvagnar och husbilar för boende eller

övernattning.

Campingenhet

Husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält

eller liknande.

Servicebyggnad

Byggnad för drift av anläggningen såsom reception,

kiosk, butik, restaurang, hygienutrymmen eller

liknande.

Lagen om skydd mot olyckor och dess tillämpning på

campinganläggningar

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, skall ägare

eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

De åtgärder som vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska.

Åtgärder av teknisk karaktär kan till exempel vara utrustning för

brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara

utbildning och information.

Som framgår direkt av lagtexten omfattas alla typer av byggnader av kravet

på skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO och detta gäller till exempel för

olika typer av servicebyggnader inom en campingplats.

En plats som ordningsställts för camping och som kräver bygglov är ett

exempel på en sådan anläggning som omfattas av 2 kap. 2 § LSO.

Tillfällig camping i exempelvis skog eller på en äng omfattas inte av lagens

anläggningsbegrepp. Krav på brandskydd enligt lagen om skydd mot

olyckor kan därför inte riktas mot sådan camping.

Allmänna råd

SRVFS

2004:12

3

Brandskyddsåtgärder på campinganläggningar

Personskador som uppstår i samband med bränder på campinganläggningar

orsakas vanligen av brand i den egna campingenheten. Det är därför främst

den enskilde campinggästen som kan påverka risken för brand.

Detta kan exempelvis göras genom att se efter att campingenhetens spis och

värmeanläggning är säker och att det finns handbrandsläckare och brand-

varnare. Bestämmelser om gasinstallationer i husvagnar och husbilar finns i

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga

gaser i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

Vid återkommande besiktning av fordon görs kontroll av gasinstallationerna

av Svensk bilprovning AB, vilka också kan ge närmare upplysningar om

bestämmelserna.

Det är även viktigt att minska risken för brandspridning mellan enskilda

campingenheter och att det finns möjligheter att minska konsekvenserna av

en brand. Den som driver en campinganläggning kan vidta flera olika

åtgärder för att göra detta. Exempel på sådana åtgärder är att säkerställa

tillräckliga avstånd mellan campingenheter, information till

campinggästerna, utbildning av egen personal och tillgången till

släckutrustning

Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppnå och bibehålla ett tillräckligt bra brandskydd vid camping-

anläggningen är det viktigt att verksamhetsutövaren arbetar systematiskt och

har en aktiv egenkontroll av brandskyddet. I många fall finns också behov

av att dokumentera detta arbete.

Mer information om systematiskt brandskyddsarbete och dokumentation av

brandskyddet finns i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer

(SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Avstånd mellan tält och campingenheter

Avståndet mellan två campingenheter, eller mellan en campingenhet och ett

tält, bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre

meter. Kortare avstånd kan användas mellan högst fyra tält eller camping-

enheter om de berörda campinggästerna önskar det.

Det bör finnas en plan över campinganläggningen där en eventuell tomt- och

kvartersindelning framgår liksom körvägar, särskilda brandsektionerings-

åtgärder, var släckutrustning finns placerad m.m.

Allmänna råd

SRVFS

2004:12

4

Släckutrustning

På campinganläggningen bör det finnas lämplig släckutrustning som är

tillgänglig även för campinggästerna.

Exempel på lämplig släckutrustning är handbrandsläckare med pulver på

minst sex kg

1

.

Avståndet mellan släckutrustning och en campingenhet eller ett tält bör inte

överstiga 50 meter.

Släckutrustningen bör placeras väl synlig och företrädesvis i anslutning till

reception eller serviceanläggningar. Markering av släckutrustningen bör ske

enligt bestämmelserna i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:11)

om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att den finns

på plats och är funktionsduglig.

Utbildning av personal

All personal på campinganläggningen bör ha kunskap om brandskyddet på

anläggningen och kunna vidta de åtgärder som behövs vid brand.

Exempel på viktig kunskap är hantering av handbrandsläckare samt

ansvarsfördelning och rutiner vid brand.

Information till campinggäster

Campinggästerna bör på lämpligt sätt informeras om brandskyddet.

Informationen kan exempelvis röra campinganläggningens villkor för

användning av öppen eld och grillning, hur larmning sker vid en brand och

var släckutrustning finns.

Tillsyn

Som framgår av 5 kap. 1 § LSO utövar kommunen tillsyn över

efterlevnaden av lagens krav på brandskydd i byggnader och andra

anläggningar.

1 Minst 6 kg handbrandsläckare med ABC-pulver som klarar provbål enligt standardtyp

34A 183B.