SRVFS 2006:3

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2006:3

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandskydd i gästhamnar

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder

enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

1

Allmänna råd

SRVFS

2006:3

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandskydd i gästhamnar;

beslutade den 7 april 2006.

Följande allmänna råd och kommentarer ansluter till de regler som gäller för

brandskyddet i byggnader och andra anläggningar enligt lagen (2003:778)

om skydd mot olyckor och behandlar brandskyddet i gästhamnar.

De allmänna råden och kommentarerna riktar sig i första hand till dem som

äger eller driver gästhamnar.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

tillämpningen av sådana regler.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Statens räddningsverk

ELISABETH SÖDERBERG

Björn

Albinson

(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)

Allmänna råd

SRVFS

2006:3

2

Allmänt

Definitioner

Med gästhamn avses i dessa allmänna råd en brygga, kaj eller annan hamn-

anläggning som används för att erbjuda tillfällig förtöjning av båtar där

personer övernattar. Som gästhamn räknas dock inte sådan förtöjningsplats

som avgiftsfritt används med stöd av allemansrätten eller annan sedvanerätt.

Lagen om skydd mot olyckor och dess tillämpning på gästhamnar

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

De åtgärder som vidtas kan vara såväl tekniska som organisatoriska.

Åtgärder av teknisk karaktär kan till exempel vara att hålla utrustning för

brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara

utbildning och information.

Lagen om skydd mot olyckor och dessa allmänna råd gäller för brandskyddet i

gästhamnar och de bryggor, kajer eller andra anläggningar och byggnader som

finns i hamnen. Lagens krav på skäligt brandskydd och dessa allmänna råd

är inte tillämpliga på brandskyddet i fritidsbåtar eller på hanteringen av

fritidsbåtar eller utrustning i dessa.

Brandskyddsåtgärder i gästhamnar

Syftet med de brandskyddsåtgärder som redovisas här är att begränsa risken för

brandspridning mellan båtar i gästhamnar samt att begränsa konsekvenserna

om brand uppstår. Den största risken för brandspridning mellan båtar finns

nattetid när det kan dröja innan en brand upptäcks och bekämpas.

Bränder i gästhamnar uppstår framför allt i båtarna och människor skadas

vanligen av brand i den egna båten. Det är därför främst den enskilde

båtägaren som kan minska risken för brand och skador orsakade av brand

genom att ha ett gott brandskydd i båten. För information om brandskyddet i

fritidsbåtar hänvisas till Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet, försäkringsbolag,

båtlivsorganisationer och lokala båtklubbar.

Den som driver en gästhamn kan vidta flera olika brandskyddsåtgärder för

att åstadkomma ett gott skydd mot brand i hamnen. Dessa allmänna råd och

kommentarer behandlar de viktigaste åtgärderna för detta arbete.

Allmänna råd

SRVFS

2006:3

3

Systematiskt brandskyddsarbete

För att uppnå och bibehålla ett tillräckligt bra brandskydd i gästhamnen är

det viktigt att verksamhetsutövaren arbetar systematiskt och har en aktiv

egenkontroll av brandskyddet. Information och allmänna råd om systematiskt

brandskyddsarbete och dokumentation av brandskyddet finns i Statens

räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) om

systematiskt brandskyddsarbete.

Som en del av det systematiska brandskyddsarbetet för gästhamnen bör det

finnas en plan över anläggningen där det framgår vilket antal båtar hamnen

är dimensionerad för och placering av dessa.

Det systematiska brandskyddsarbetet bör även behandla möjligheter att

flytta båtar i händelse av brand, var släckutrustning finns, kontroll av

släckutrustningen, körvägar för utryckningsfordon och rutiner om brand

uppstår.

Båtarnas placering i gästhamnen

I en gästhamn bör båtarna placeras så att brandspridning försvåras och så

att det är möjligt att snabbt förflytta dem i händelse av brand. Båtarna bör

också placeras så att de kan nås med hamnens släckredskap. Av dessa skäl

bör inte fler än tre båtar i en rad förtöjas långsides utanpå varandra.

Då båtar förtöjs med för eller akter mot brygga eller kaj bör det, för att

hindra brandspridning, göras avskiljningar mellan båtarna var fyrtionde

meter. En sådan avskiljning bör utgöras av ett fritt utrymme på 4 meter.

Långsidesförtöjning gör det svårt att begränsa antalet båtar eftersom det i

princip är möjligt att fortsätta förtöja nya båtar utanpå varandra så länge det

finns en fri vattenyta i hamnen. En brand kan sprida sig mellan båtarna och

det kan vara mycket svårt att flytta på dem tillräckligt snabbt. Det kan vara

svårt att komma åt med släckredskap från brygga eller kaj. Långsidesförtöj-

ning i många led gör det svårt för båtarnas besättningar att förflytta sig bort

från en brand.

I praktiken är det ofta svårt att skapa tillräckliga skyddsavstånd mellan varje

båt även om båtarna förtöjer direkt mot brygga eller kaj. Därför kan andra

åtgärder behöva vidtas för att undvika brandspridning. Exempel på detta kan

vara att begränsa antalet båtar som förtöjs i direkt kontakt med varandra

genom att göra mindre bryggor med cirka 10 båtplatser. På stora bryggor

kan man skapa avskiljningar mellan båtarna. Ett sätt att skapa fasta skydds-

avstånd och samtidigt omöjliggöra långsidesförtöjning är att använda sig av

så kallade Y-bommar.

Allmänna råd

SRVFS

2006:3

4

För anläggningar avsedda för bränslepåfyllning gäller även lagen

(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Genom denna lag ställs

krav på exempelvis en säker placering av anläggningen i förhållande till

omgivningen.

Släckutrustning och annan utrustning

Släckutrustning bör finnas tillgänglig om det finns risk för brandspridning

mellan båtarna i hamnen. Släckutrustningen bör vara sådan att båtarnas

besättningar kan hantera den själva.

Det bör finnas fast släckutrustning i de hamnar som vid samma tillfälle

används av fler än 80 gästande båtar i en sammanhängande del av hamnen.

Släckutrustningen bör placeras väl synlig vid kajen och vid varje brygga

samt i anslutning till en reception eller serviceanläggning. Den bör om

möjligt placeras tillsammans med annan utrustning för livräddning eller

sjukvård. Fast släckutrustning bör placeras så att den kan användas för alla

båtar i gästhamnen. Handbrandsläckare bör placeras så att alla båtar har

högst 50 meter till närmaste släckare.

Brandposter för fast släckutrustning bör ha ett flöde på minst 50 l/min vid

ett tryck om 0,6 Mpa. Handbrandsläckare bör vara av pulvertyp om minst

sex kg

1

.

Släckutrustning bör markeras enligt bestämmelserna i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1997:11) om varselmärkning och varselsignalering på

arbetsplatser. Släckutrustningen bör ses över regelbundet för att kontrollera att

den finns på plats och är funktionsduglig.

Brandvakt och rutiner vid brand

Brandvakt bör finnas tillgänglig under den normala nattvilan om inte tillräckligt

gott brandskydd kan upprätthållas genom båtarnas placering. Det bör finnas

rutiner för dessa tillfällen.

Exempel på situationer, då brandskyddet inte kan upprätthållas genom

båtarnas placering, kan vara överbeläggning på grund av hårt väder,

särskilda evenemang på orten, tillfällig säsongsbetonad överbeläggning,

större regattor etc.

Det bör finnas rutiner som beskriver hur hamnens personal ska agera i

händelse av brand för att varna båtarnas besättningar, larma räddnings-

tjänsten, flytta båtar, bekämpa branden och i övrigt vidta de åtgärder som

behövs för att begränsa skadorna till följd av branden.

1 Minst 6 kg handbrandsläckare med ABC-pulver som klarar provbål enligt standardtyp

34A 183B

Allmänna råd

SRVFS

2006:3

5

Utbildning av personal

All personal i gästhamnen bör utbildas för att få kunskap om brandskyddet i

hamnen och för att kunna vidta de åtgärder som behövs vid brand.

Utbildningen bör upprepas inför varje säsong.

Efter genomförd utbildning bör personalen veta

− hur brandskyddet är ordnat och bedrivs inom hamnen,

− hur ansvar och befogenheter fördelas för olika arbetsuppgifter,

− hur bränder i båtar och gästhamnen kan förebyggas,

− hur konsekvenserna av en brand kan minskas,

− hur man hanterar handbrandsläckare och andra släckredskap, och

− vad de ska göra om det uppstår en brand.

Information till gäster

Hamnens gäster bör på lämpligt sätt informeras om hamnens brandskydd,

var det finns släckredskap och vilka regler som gäller för hantering av till

exempel grillar, bränsle, värmare och landströmsanslutning.

Andra åtgärder som kan bidra till att upprätthålla ett bra brandskydd kan

vara att ha färdiga rutiner för att anvisa båtar till lediga platser i närliggande

hamnar.

Samråd vid större evenemang

Vid större evenemang i anslutning till gästhamnen är det önskvärt att de

som driver gästhamnen samråder om säkerhetsfrågor med andra berörda

verksamhetsutövare och den kommunala räddningstjänsten. Det kan vara

frågor om hur räddningstjänsten kan komma fram med fordon i hamn-

området eller om det behövs några tillfälliga säkerhetsåtgärder i

gästhamnen.

Tillsyn

Som framgår av 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, utövar

kommunen tillsyn över efterlevnaden av lagens krav bland annat på brand-

skydd i byggnader och andra anläggningar.