SRVFS 2007:1

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder

Statens räddningsverks

författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk

ISSN 0283-6165

SRVFS

2007:1

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandvarnare i bostäder

Räddningstjänst och förebyggande åtgärder

enligt lagen om skydd mot olyckor

Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande

lagstiftningsområden:

• Allvarliga kemikalieolyckor

• Brandfarliga och explosiva varor

• Civilt försvar

• Ordning och säkerhet

• Räddningstjänst och förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor

• Teknisk kontroll

• Transport av farligt gods

Beställningsadress

Norstedts Juridik AB

Kundservice

106 47 Stockholm

Telefon

E-post

ISSN

08-690 91 90

kundservice@nj.se

0283-6165

Fax Internet

08-690 91 91

www.fritzes.se

1

Allmänna råd

SRVFS

2007:1

Statens räddningsverks allmänna råd och

kommentarer om brandvarnare i bostäder;

beslutade den 14 februari 2007.

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning

hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller

annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller

begränsa skador till följd av brand.

Boverket har med stöd av förordningen (1994:1215) om tekniska egenskaps-

krav på byggnadsverk m.m., meddelat föreskrifter (BFS 1993:57) om krav på

anordningar för tidig varning vid brand inom byggnader som används för

visst ändamål, exempelvis vårdanläggningar och bostäder. Föreskrifterna

gäller för byggnader som nyuppförs och för tillbyggnader.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:2) om

brandvarnare i bostäder upphör härmed att gälla.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i en lag, i en förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras

tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Statens räddningsverk

ELISABETH SÖDERBERG

Björn

Albinson

(Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet)

Allmänna råd

SRVFS

2007:1

2

Bakgrund

Tiden från brandstart till en fullt utvecklad rumsbrand är ofta mycket kort.

Till följd av den rök- och värmeutveckling som sker vid brand i byggnads-

material och inredningsdetaljer, uppstår en kritisk situation för människor

som vistas i byggnaden redan efter några minuter från brandstart.

Den som tidigt uppmärksammas på en brand har väsentligt ökade möjligheter

att kunna sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Om en brand

upptäcks tidigt ökar även möjligheterna att kunna släcka branden och begränsa

skador på egendom och miljö.

Ägares och nyttjanderättshavares skyldigheter

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar

skall, enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, i skälig

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Varje byggnad som är avsedd att användas som stadigvarande eller tillfälligt

bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande

brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig varning vid brand.

Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är

fritidshus, övernattningsrum eller liknande utrymmen.

Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare kan lämpligen

klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna

(i regel fastighetsägare och hyresgäst). Om inte annat avtalas bör ägaren

ansvara för installationen av brandvarnare och nyttjanderättshavaren ansvara

för skötseln.

Tidig varning vid brand, olika typer av brandvarnare

Med brandvarnare avses en anordning som fortlöpande kan registrera

kännetecken på rök från en begynnande brand och avge en larmsignal.

Brandvarnare bör vara utförda enligt standard SS-EN 14604.

Andra alternativ som ger tidig varning är automatiskt brandlarm som är

kopplat till utrymningslarm eller anordning som ger larm vid höga halter av

kolmonoxid (CO).

För personer med hörselskada eller dövhet finns särskilda brandvarnare där

larmsignalen kopplas vidare till en ljus- eller vibrationsanordning, eller har

sådan frekvens att personen med hörselskada kan uppfatta ljudet direkt.

Allmänna råd

SRVFS

2007:1

3

Strömförsörjning till brandvarnare kan ske via anslutning till elnätet eller

genom batteri. Nätanslutna brandvarnare bör installeras i bostäder där

hyresgästerna kan ha svårt att själva byta batterier eller kontrollera att

brandvarnaren fungerar.

Montering och skötsel

I varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på

varje våningsplan. Brandvarnaren bör placeras enligt tillverkarens anvisningar

och på ett sådant sätt att en brand kan upptäckas tidigt. Brandvarnaren bör

placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.

Brandvarnaren bör kontrolleras regelbundet samt när bostaden inte använts

under en längre tid. Det bör finnas rutiner för regelbundet byte att batterier

enligt tillverkarnas anvisningar.

Brandvarnarna eller andra anordningar placeras enligt tillverkarens anvisningar

och anpassas till byggnadens eller bostadens planlösning. Avståndet mellan

brandvarnare i ett bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter.

En brandvarnare täcker normalt ca 60 m

2

.

Tillsyn och kontroll

Enligt 5 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utövar kommunen

tillsyn över efterlevnaden av lagens krav på brandskydd i byggnader och andra

anläggningar. Tillsynen kan även omfatta bostadsutrymmen.