STFS 2008:1

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Adolf Hedinsvägen 58

981 33 Kiruna

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

STFS 2008:1

Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i

samiska

Utkom från trycket

den 15 februari 2008

beslutade den 24 januari 2008

Sametinget föreskriver med stöd av 15 § Förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid

vissa studier i samiska följande.

Studiemålen

1 § Målen med studierna enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i

samiska är följande:

Mål 1: Samisktalande

Den som talar samiska skall (nå upp till kunskapsmålen för grundskolans femte år):

kunna läsa med flyt både högt och tyst,

kunna producera texter med olika syften,

kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och för stavning och

kunna använda ordlista samt andra typer av hjälpmedel.

Mål 2: Nybörjare

Den som är nybörjare i samiska skall (också nå upp till sina kunskapsmål för

grundskolans femte år):

kunna delta i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,

kunna muntligt berätta något om sig själv och andra,

kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i texter av olika slag och

kunna skriva om vardagsnära förhållanden samt för att meddela något.

För att uppnå mål 1 eller 2 beräknas högst 30 dagars eller 240 timmars studier.

Mål 3: Samisktalande, fortsättning

Den som talar samiska skall (nå upp till kunskapsmålen för grundskolans nionde år):

kunna läsa och förstå skönlitteratur samt saklitteratur och tidningstext,

kunna skriva olika sorters texter och tillämpa skriftspråkets normer,

kunna förstå grundläggande mönster i språket och jämföra med andra språk,

kunna använda hjälpmedel vid textläsning och skrivning.

STFS 2008:1

2

Mål 4: Nybörjare, fortsättning

Den som är nybörjare i samiska skall (också nå upp till sina kunskapsmål för

grundskolans nionde år):

kunna delta aktivt i samtal kring vardagliga ämnen,

kunna läsa enklare skönlitterära och andra texter och beskrivningar,

kunna skriva olika sorters texter och tillämpa skriftspråkets normer,

kunna förstå grundläggande mönster i språket och jämföra med andra språk,

kunna använda hjälpmedel vid textläsning och skrivning.

För att uppnå mål 3 eller 4 beräknas ytterligare 30 dagars eller 240 timmars studier.

Ansökan

2 § Bidrag beviljas efter ansökan.

Den som själv, hennes/hans föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska

som språk i hemmet eller är upptagen i röstlängden till Sametinget kan ansöka om bidrag.

I ansökan skall lämnas uppgifter om namn, adress, födelseår, utbildningsbakgrund,

språklig bakgrund, kunskaper i samiska, utbildningsanordnare, kurstid och –plats.

3 § Ansökan lämnas till Sametinget senast en månad före utbildningsstart. För

sommarkurser (juni, juli och augusti) skall ansökan vara Sametinget tillhanda senast 1 maj.

4 § Den som har sökt bidrag skall underrättas om beslutet i ärendet. I ett beslut om att

bevilja bidrag skall information lämnas om innehållet i 10 och 12 §§ i förordningen

(2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska.

Bidragets storlek

5 § Bidrag lämnas

1. per dag med ett belopp som utgör 1,63 procent av prisbasbeloppet, eller

2. per timme med ett belopp som utgör en åttondel av beloppet under 1.

6 § Bidrag för kostnader för kost och logi lämnas per dygn med ett belopp som utgör den

faktiska kostnaden eller högst 1 procent av prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen

där utbildningen äger rum är längre än 50 km från den studerandes ordinarie bostad. Till

en och samma studerande får bidrag för kost och logi lämnas för högst 14 dygn per år.

7 § Ersättning lämnas med lägst 0,5 procent av prisbasbeloppet för den faktiska kostnaden

eller högst 2 procent av prisbasbeloppet per år för resa till och från den plats där

utbildningen äger rum.

8 § Med prisbasbelopp avses i denna förordning det prisbasbelopp som fastställs enligt 1

kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Utbetalning

9 § För beviljande och utbetalning av bidrag skall styrkta uppgifter om de genomförda

studierna vara Sametinget tillhanda senast två veckor efter att kursen avslutats.

STFS 2008:1

3

Rekvisitionen skall lämnas på heder och samvete och vara undertecknad av den

studerande. För mat-, logi- och resekostnader skall kvitton bifogas.

Den studerande skall lämna uppgift om hon/han har under studietiden fått hel sjuk- eller

aktivitetsersättning.

Utbildningsanordnaren skall lämna uppgift om den studerande under samma tid fått

studiemedel, rekryteringsbidrag eller aktivitetsstöd.

Denna författning träder i kraft den 25 januari 2008.

LARS ANDERS BAER

Ulla Barruk Sunna