Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1347 i lydelse enligt SFS 2018:1033
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska.

2 §  Syftet med bidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

[S2]Med samer avses personer som anges i 1 kap. 2 § sametingslagen (1992:1433).

3 §  Statsbidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel anvisade för ändamålet. Om anvisade medel inte räcker för bidrag till alla sökande, ska vid bedömningen av vem som ska få bidrag hänsyn tas till den sökandes behov av utbildning.

[S2]Statsbidrag lämnas endast till personer som är bosatta i Sverige.

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning administreras av Sametinget.

Utbildning som statsbidrag får lämnas för

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning får användas för bidrag som lämnas till enskilda som i Sverige deltar i

  1. kurs vid en sådan folkhögskola eller i en sådan studiecirkel som avses i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen,
  2. kommunal vuxenutbildning, eller
  3. kurs vid Samernas utbildningscentrum. Förordning (2015:857).

Utbildningens omfattning

6 §  Statsbidrag får lämnas för en utbildning som omfattar högst 14 dagar eller 112 timmar.

[S2]Till en och samma studerande får statsbidrag lämnas för studier som omfattar högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

Statsbidragets storlek

7 §  Statsbidrag enligt 6 § ska lämnas med ett belopp per dag eller per timme som är lika för alla studerande. Ett bidrag som lämnas per timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Ersättning för resor, kost och logi

8 §  Vid studier som omfattas av denna förordning får bidrag även lämnas för skäliga kostnader för resor, kost och logi för den enskilde i anslutning till utbildningen.

Allmänna bestämmelser

Ansökan

9 §  Statsbidrag beviljas efter ansökan hos Sametinget.

Samordning med andra förmåner

10 §  Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget avser, får

  1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
  2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

[S2]Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för, får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 8 §. Förordning (2017:832).

Utbetalning

11 §  Sametinget ska betala ut statsbidraget i efterskott efter rekvisition från den studerande. Rekvisitionen ska vara undertecknad av den studerande. Uppgifterna i rekvisitionen ska lämnas på heder och samvete. Om den studerande är omyndig eller om förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för honom eller henne, ska förmyndaren eller, om det ingår i uppdraget, förvaltaren ha skrivit sitt samtycke på ansökan.

[S2]Statsbidrag får betalas ut bara om den enskilde har styrkt att han eller hon har bedrivit de studier som bidraget avser. Sametinget får begära att den studerande lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om bidraget får betalas ut. Den studerande ska i rekvisitionen lämna dessa uppgifter.

Återkrav

12 §  Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska Sametinget kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller om någon på något annat sätt har fått statsbidrag felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl, får Sametinget helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget.

[S2]Statsbidrag får inte krävas tillbaka när mottagaren har avlidit.

Ränta

13 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från den dag då statsbidraget har tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Sametinget helt eller delvis avstå från att ta ut ränta.

Överklagande

14 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1033).

Rätt att meddela föreskrifter

15 §  Sametinget får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

[S2]Sametinget får även meddela föreskrifter om statsbidragets storlek.

  • STFS 2017:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska beslutade den 4 oktober 2017
  • STFS 2008:1: Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2012:103) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2015:857) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:832) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. För personer som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller 10 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1033) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01