STFS 2018:1

Föreskrifter om partistöd

Sametingets

författningssamling

Sametinget

Box 90

981 22 GIRON/KIRUNA

Tfn 0980-780 30

Fax 0980-780 31

ISSN 1654-0549

Föreskrifter om partistöd

STFS 2018:1

Utkom från trycket

beslutade den 23-25 maj 2018

den 13 juni 2018

Sametinget föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2009:1395) med instruktion för

Sametinget följande.

Allmänt och definitioner

1 § Till politiskt parti som erhållit mandat i val till Sametinget utgår partistöd (grundstöd

och mandatstöd) ur Sametingets förvaltningsanslag enligt dessa föreskrifter.

Enligt vad som närmare föreskrivs i denna föreskrift kan därutöver utgå valarbetsstöd till

de partier som kandiderar i val till Sametinget.

2 § Med sametingsparti avses grupp, parti eller liknande sammanslutning som

registrerats enligt 3 kap 9 § sametingslagen (1992:1433).

3 § Med inkomstbelopp menas det belopp som framräknats enligt 58 kap 27 §

socialförsäkringsbalken (2010:110) för det kalenderår som partistödet ska utbetalas.

Grundstöd

4 § Grundstödet utgör ett halvt inkomstbasbelopp per kalenderår och parti.

Under ett valår utgör grundstödet en fjärdedels inkomstbasbelopp för sametingsparti som

innehar mandat i Sametinget före sametingsvalet och med en fjärdedels inkomstbasbelopp

för sametingsparti som innehar mandat i Sametinget efter sametingsvalet.

5 § Grundstödet utbetalas till sametingsparti.

6 § Grundstödet utbetalas en gång per år efter rekvisition på särskild blankett.

Under ett valår utbetalas grundstödet två ger per år efter rekvisition på särskild blankett.

STFS 2018:1

2

Mandatstöd

7 § Till varje parti utgår mandatstöd för det antal mandat partiet erhållit enligt

länsstyrelsens beslut om mandatfördelning.

Mandatstödet utgör en fjärdedels inkomstbasbelopp per ledamot och kalenderår.

Under ett valår utgör mandatstödet en åttondedels inkomstbasbelopp per ledamot för

sametingsparti som innehar mandat i Sametinget före sametingsvalet och med en

åttondedels inkomstbasbelopp per ledamot för sametingsparti som innehar mandat i

Sametinget efter sametingsvalet.

8 § Mandatstödet utbetalas till sametingsparti.

9 § Mandatstödet utbetalas en gång per år efter rekvisition på särskild blankett.

Under ett valår utbetalas mandatstödet två gånger per år efter rekvisition på särskild

blankett.

Valarbetsstöd

10 § För ett valår kan Sametingets valnämnd av nämndens budgeterade medel besluta om

valarbetsstöd. Valnämnden beslutar om stödets storlek. Formerna för sådan utbetalning

ska bestämmas enligt vad som gäller för utbetalning av grund- och mandatstöd.

Redovisning av partistöd

11 § Varje parti som tilldelats partistöd enligt denna föreskrift beslutar själv om

partistödets användning. Ett sametingsparti är inte skyldigt att till Sametinget redovisa

partistödets användning om inte Sametinget särskilt beslutar om detta.

----------------

- Denna författning har beslutats av Sametinget, 2018-05-23--25, § 32, och träder i

kraft den 1 juli 2018 då Sametingets förordning om partistöd till partier som är

representerade i Sametinget (antagen 1998-10-21, § 40.2) upphör att gälla.