SvKFS 2012:1

Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling

1

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

ISSN 1402-9049

Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts

föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om

utrustning för förbrukningsfrånkoppling;

Beslutade den 28 september 2012.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av

16 § och 16 a § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

dels att 7 § och de allmänna råden efter 2 § ska upphävas,

dels att rubriken och ingressen till verkets föreskrifter och allmänna råd

(SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling ska ha följande

lydelse,

dels att 1–6 §§, 9 § ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas 13 nya paragrafer, 2 a–2 k §§, 3 a §, 4 a § och en ny

rubrik närmast före 2 g § samt allmänna råd närmast efter 2 f § av följande ly-

delse,

dels att bilagorna 1–2 ska ha numreringen 2–3 med följande lydelse och att

det ska tillkomma en ny bilaga 1 med följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna författning träder ikraft.

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

råd om utrustning och förberedelse för samt

genomförande av förbrukningsfrånkoppling

1

;

Följande ska gälla för innehavare av elektriska anläggningar för överföring av

el och innehavare av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller

värmepump med en eleffekt lika med eller högre än 5 MW.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni

1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och

beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37,

Celex 31998L0034, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT

L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SvKFS 2012:1

Utkom från trycket

den 21 november 2012

SvKFS 2012:1

2

Definitioner

1 §

I denna författning avses med

Manuell från- och tillkoppling av förbrukning

Förberedelse

2 §

Elnätsföretag ska vara förberett för och ha nödvändig utrustning för att

kunna genomföra manuell från- och tillkoppling av förbrukning på order av

Svenska Kraftnät.

Elnät

En nätkoncessionsinnehavares sammankopplade elek-

triska anläggningar för överföring av el som innehas med

nätkoncession för linje eller med nätkoncession för områ-

de.

Elområde

Fördefinierat område för uppdelning av handel på el-

marknaden.

Elnätsföretag

Innehavare av nätkoncession för linje eller nätkoncession

för område.

Särskilt anvisat

elnätsföretag

Av Svenska Kraftnät utsett elnätsföretag som innehar

nätkoncession på regionnätsnivå eller motsvarande och

som upprätthåller dygnet runt bemannade driftcentraler

för övervakning och styrning av sina nät.

Stamnät

Svenska Kraftnäts elnät med en nominell spänning om

220 kV eller högre.

Stamnätstation

Ställverk, transformatorstation och dylikt, som i sin hel-

het ingår i stamnätet samt transformatorstation med trans-

formator ansluten till stamnätet.

Regionnät

Elnät direkt anslutet till stamnätet med undantag för elnät

som enbart är avsett för elproduktion.

Samhällsviktig

elanvändare

Elanvändare som har inordnats i prioritetsklasser enligt

förordning (2011:931) om planering för prioritering av

samhällsviktiga elanvändare.

Frånkoppling

Begränsning eller avbrytande av överföring av el till elan-

vändare.

Tillkoppling

Återanslutning av elanvändare när en frånkoppling tillåts

upphöra.

Manuell

förbrukningsfrån-

koppling (MFK)

Manuell frånkoppling beordrad av Svenska Kraftnät.

Automatisk

förbruknings-

frånkoppling

(AFK)

Automatisk frånkoppling vid underfrekvens genom fast

installerad utrustning.

SvKFS 2012:1

3

Elnätsföretag ska ha tekniska och operativa förutsättningar för att kunna

genomföra från- och tillkopplingar inom eget nät. Frånkopplingar ska kunna

ske i en omfattning som lägst uppgår till 50 procent av vid varje tidpunkt för-

utsedd överförd effekt till elanvändare.

2 a §

Särskilt anvisade elnätsföretag ska förbereda operativa ordervägar för

att verkställa från- och tillkopplingar inom eget och anslutna elnät. Dessa or-

dervägar ska redovisas till Svenska Kraftnät.

2 b §

Elnätsföretag ska planera ordningen för att genomföra frånkopplingar

i samråd med berörda kommuner och länsstyrelser. Samhällsviktiga elanvän-

dares belägenhet i elnäten och deras inbördes prioritering ska klarläggas i

samrådet. Elnätsföretagen ska använda underlaget från länsstyrelserna för

den tekniska detaljplaneringen av hur från- och tillkopplingar ska genom-

föras.

I förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga

elanvändare finns regler om hur respektive länsstyrelse ska samordna plane-

ringen inom sitt geografiska område och sammanställa underlag som delges

berörda elnätsföretag och Svenska Kraftnät. Här finns också regler om vilka

elanläggningar som ska undantas från underlaget för prioritering.

2 c §

Fördelningen av en beordrad frånkoppling ska vid varje tillfälle avgö-

ras av förutsättningarna för att genomföra frånkopplingen inom det tidskrav

som Svenska Kraftnät ställer. I planeringen ska förberedelser göras så att en

omfördelning efterhand kan ske från de elanvändare och nät på högre nätnivå

som har frånkopplats för att klara tidskraven till lägre nätnivåer så att överfö-

ringen till högre prioriterade samhällsviktiga elanvändare kan återupptas.

2 d §

Omfattningen av sådana fördröjda frånkopplingar som regleras i 6 §

förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elan-

vändare får inte inkräkta på förmågan att verkställa Svenska Kraftnäts order

om frånkoppling inom 15 minuter. Elnätsföretag, till vars nät sådana elanvän-

dare som avses i ovan nämnd bestämmelse är anslutna, ska som en del av för-

beredelserna, klarlägga förutsättningarna för att genomföra fördröjda

frånkopplingar. Ett medgivande av sådana fördröjda frånkopplingar innebär

att elnätsföretaget måste frånkoppla motsvarande effekt hos andra elanvända-

re för att verkställa Svenska Kraftnäts beordring.

2 e §

Förberedelser av frånkopplingar ska ske så att den förbrukning som

ska kunna frånkopplas genom MFK till högst en femtedel omfattar förbruk-

ning som ska kunna frånkopplas genom AFK enligt 3 §.

2 f §

Förberedelser ska göras för att tillkoppling och omfördelning av en

frånkoppling (rotering) mellan olika elanvändare kan ske med största möjliga

hänsyn till prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare.

Allmänt råd

Frånkoppling bör planeras så att stora elpannor och värmepumpar i

värmesystem där alternativ värmeproduktion finns frånkopplas först.

SvKFS 2012:1

4

Genomförande

2 g §

Särskilt anvisade elnätsföretag ska verkställa Svenska Kraftnäts order

om frånkoppling. Order från Svenska Kraftnät till dessa företag ges i form av

begärd frånkopplad effekt (MW). Frånkopplingen ska genomföras inom de

elnätsmässiga eller geografiska områden i landet som anges av Svenska

Kraftnät.

De särskilt anvisade elnätsföretagen ska verkställa beordrad frånkoppling

inom eget nät eller genom att helt eller delvis lämna Svenska Kraftnäts order

vidare till andra innehavare av nätkoncession för anslutna nät i enlighet med

15 b § första stycket förordningen (1994:1806) om systemansvar för el.

Order om frånkoppling ska kunna verkställas dygnet runt alla dagar. Om

inte annat anges av Svenska Kraftnät ska begärd frånkoppling verkställas

inom 15 minuter.

2 h §

Inom den tids- och elnätsmässiga ramen för Svenska Kraftnäts beord-

ring eller förvarning ska frånkopplingar genomföras på den nätnivå som med-

ger största möjliga hänsyn till prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare

och baseras på den prioriteringsordning som fastlagts i planeringen enligt

2 b §.

2 i §

Tillkoppling får ske först efter att Svenska Kraftnät lämnat sitt medgi-

vande och högst i den omfattning som Svenska Kraftnät anger. Turordningen

vid tillkoppling ska så långt det är möjligt baseras på den prioriteringsordning

mellan olika elanvändare som fastlagts i planeringen.

2 j §

Om frånkopplingen enligt meddelande från Svenska Kraftnät eller på

andra grunder bedöms bli långvarig får frånkopplingen omfördelas mellan

olika elanvändare genom rotering baserat på rådande nät- och prioriterings-

mässiga förutsättningar. En sådan omfördelning får inte innebära att den av

Svenska Kraftnät beordrade frånkopplade effekten underskrids.

2 k §

När frånkoppling har beordrats ska vidtagna åtgärder dokumenteras

av berörda elnätsföretag. Dokumentationen ska rapporteras till Svenska

Kraftnät i samma struktur som de ordervägar som avses i 2 a § ovan. De sär-

skilt anvisade elnätsföretagen ska därvid sammanställa dokumentation för

från- och tillkopplingar inom eget nät samt för de som verkställts enligt order

som har lämnats vidare till andra nät. Dokumentationen ska innehålla de upp-

gifter som anges i bilaga 1.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling AFK

3 §

Elnät som är direkt anslutna till stamnätstation belägen inom elområde

SE3 och SE4 ska ha utrustning installerad som möjliggör AFK.

Utrustning för AFK ska vara installerad i sådan omfattning att frånkoppling

kan ske av totalt sett lägst 30 procent av vid varje tillfälle aktuell elöverföring

exklusive elöverföring till sådana elektriska anläggningar som anges i 4 §. Ut-

rustning får inte vara så inställd att tillkoppling sker automatiskt. Tillkoppling

får ske först efter att Svenska Kraftnät givit sitt medgivande och högst i den

omfattning som Svenska Kraftnät anger. Turordningen vid tillkoppling ska så

SvKFS 2012:1

5

långt det är möjligt baseras på den prioritetsordning mellan olika elanvändare

som fastlagts i planeringen.

Utrustningen ska vara utformad på sätt som innebär att frånkoppling sker i

fem ungefär lika stora steg när frekvensen understiger följande värden:

– Steg 1: 48,8 Hz i 0,15 sekunder

– Steg 2: 48,6 Hz i 0,15 sekunder

– Steg 3: 48,4 Hz i 0,15 sekunder

– Steg 4: 48,2 Hz i 0,15 sekunder och vid 48,6 Hz i 15 sekunder

– Steg 5: 48,0 Hz i 0,15 sekunder och vid 48,4 Hz i 20 sekunder

De närmare tekniska kraven på hur utrustning för AFK ska vara utformad

anges i bilaga 2.

3 a §

Utrustningar för AFK ska dokumenteras av innehavare av sådan an-

läggning. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om utrustningarnas äga-

re, lokalisering och nätanslutning, aktuella inställningar samt inträffade

aktiveringar. Dokumentationen ska redovisas för Svenska Kraftnät på begä-

ran.

Frånkoppling av elpanne- och värmepumpsanläggningar

4 §

Elektrisk anläggning bestående av elpanna eller värmepump med en el-

effekt om minst 5 MW och som är ansluten till ett elnät som direkt eller via

andra elnät är anslutet till en stamnätstation belägen inom elområde SE3 eller

SE4 ska ha utrustning installerad som medför AFK. Utrustningen får inte vara

så inställd att tillkoppling sker automatiskt. Tillkoppling får ske först efter att

Svenska Kraftnät givit sitt medgivande och högst i den omfattning som

Svenska Kraftnät anger.

För elpannor och värmepumpar ska AFK-utrustningen vara inställd så att

frånkoppling sker i fyra steg beroende på effektstorlek när frekvensen under-

stiger följande värden:

De närmare tekniska kraven på hur sådan utrustning för AFK ska vara utfor-

mad anges i bilaga 3.

4 a §

Utrustningar för AFK i elpanne- och värmepumpsanläggningar som

har en effektstorlek lika med eller större än 25 MW ska dokumenteras av

innehavare av sådan anläggning. Dokumentationen ska innehålla uppgifter

om utrustningarnas ägare, lokalisering och nätanslutning, aktuella inställ-

ningar samt inträffade aktiveringar. Dokumentationen ska redovisas för

Svenska Kraftnät på begäran.

Provning

5 §

Utrustning för AFK ska driftprovas före idrifttagning. Utrustning som

tagits i drift ska driftprovas vart fjärde år. Provningen ska dokumenteras.

Lika med eller större än

35 MW

49,4 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än

25 MW, mindre än 35 MW

49,3 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än

15 MW, mindre än 25 MW

49,2 Hz i 0,15 sekunder

Lika med eller större än

5 MW, mindre än 15 MW

49,1 Hz i 0,15 sekunder

SvKFS 2012:1

6

Avställning

6 §

Med undantag för tagande ur drift vid nödvändiga anläggnings- eller

underhållsåtgärder ska installerad utrustning för AFK alltid vara i drift.

Undantag

7 §

Har upphävts genom (SvKFS 2012:1).

8 §

Kraven i bilaga 2 och 3 gäller inte utrustning för AFK som var i drift år

2000 och uppfyller i 3 och 4 §§ angivna funktioner.

9 §

Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kravet i 2 e §

om uppfyllandet av kravet skulle kräva åtgärder som inte kan göras till skälig

kostnad.

Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kraven i 3 § om

annan än innehavaren av elnätet enligt avtal med denne tillser att frånkoppling

kan ske i den omfattning och på det sätt som anges i 3 §.

Svenska Kraftnät kan efter ansökan medge undantag från kraven i 4 § om

elpannor och värmepumpar utgör de enda värmeproduktionsenheterna i det

aktuella värmesystemet.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 20022.

1. Utrustning för AFK som tagits i drift före den 1 januari 2001 ska driftpro-

vas vartannat år. Utrustning som tagits i drift efter den 1 januari 2001 ska

driftprovas vart fjärde år.

2. Utrustning för AFK vilken är i drift vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter

och som inte driftprovats under 2000 eller senare ska provas inom tolv måna-

der från ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 20123

2

SvKFS 2001:1

3

SvKFS 2012:1

SvKFS 2012:1

7

B

il

aga

1

M

a

n

u

ell fö

rb

r

u

k

n

in

g

sfr

å

n

k

o

p

p

li

n

g

/fö

r

b

r

u

k

n

in

g

stillk

o

p

p

lin

g

N

ät

inneh

avare

:

___

____

_____

____

N

am

n

:

_____

____

____

___

N

ät

:

___

____

_____

____

T

el

:

_____

____

____

___

El

om

råde

(SE1

, SE2

, SE3

, SE4

):

___

____

_____

____

e-

post

adres

s:

_____

____

____

___

Från

kopp

li

n

g

T

illk

o

p

p

lin

g

Be

ordra

nde

d

r

iftcen

tral

B

e

or

d

r

ad

e

ff

ek

t

MW

F

r

ånko

ppl

a

d

ef

fe

kt

MW

Ti

d

punk

t f

ö

r

fr

ånk

o

ppl

in

g

Ob

je

k

t

Öv

r

ig

t

K

larbes

k

ed f

r

ån

d

r

iftcen

tral

Kl

a

rb

e

sk

ed

f

ö

r

MW

T

illk

o

p

p

la

d

e

ffe

k

t

MW

T

id

punk

t för

tillko

ppling

Ob

je

k

t

Öv

r

ig

t

S

k

ic

k

as ti

ll: F

ö

re

ta

g

so

m

o

rd

er

h

ar m

o

tta

g

its frå

n

SvKFS 2012:1

8

Bilaga 2

Tekniska krav på utformning av utrustning för AFK enligt 3 §

Funktionskrav

Utrustning för AFK skall vid frekvensfall till området 48-49 Hz frånkoppla

elförbrukning i fem steg. Konstruktionen skall vara så att utebliven funktion

föredras framför sådan funktion som medför oönskad frånkoppling. Mätning

av frekvensen skall göras på stationens högsta spänningsnivå. AFK-utrust-

ningen skall även kunna aktiveras genom utifrån kommande signal.

Om automatiken kräver yttre matning skall denna vara batterisäkrad. Bort-

fall av elförsörjningen för AFK-utrustning får inte leda till att AFK-funktio-

nen utlöses. Utrustningen skall kunna funktionsprovas. Frekvensrelä skall

vara dokumenterat okänsligt för spänningsförändringar som uppträder i sam-

band med större störningar. Utrustning för AFK skall uppfylla gällande pro-

duktstandard för reläer (IEC 60255).

Tekniska data

Följande tekniska data skall gälla för utformning av AFK-utrustning:

Frekvensområde

45–55 Hz

Mätnoggrannhet

max +/–0,03 Hz

Inställningsområde

45–50 Hz i steg om 0,1 Hz

Funktionstid

0,15 s (inkl mättid och brytartid)

Återgångsförhållande

> 99,9 % av funktionsvärdet

Återgångstid

Tillslag < 0,07 s

Mätspänningsområde

60–120 % av märkspänning

Underspänningsblockering

< 60 % av märkspänning

Tidsfördröjning

0–20 s

Frånsignalingång

1 st

Tillsignalingång

1 st

Brytförmåga utgångar

Anpassad till aktuella brytare

SvKFS 2012:1

9

Bilaga 3

Tekniska krav på utformning av utrustning för AFK enligt 4 §

Funktionskrav

Utrustning för AFK skall vid frekvensfall till området 49,0-49,5 Hz frånkopp-

la elförbrukning i fem steg. Konstruktionen skall vara så att utebliven funk-

tion föredras framför sådan funktion som medför oönskad frånkoppling. Mät-

ning av frekvensen skall göras på stationens högsta spänningsnivå. AFK-ut-

rustningen skall även kunna aktiveras genom utifrån kommande signal.

Om automatiken kräver yttre matning skall denna vara batterisäkrad. Bort-

fall av elförsörjningen för AFK-utrustning får inte leda till att AFK-funktio-

nen utlöses. Utrustningen skall kunna funktionsprovas. Frekvensrelä skall

vara dokumenterat okänsligt för spänningsförändringar som uppträder i sam-

band med större störningar. Utrustning för AFK skall uppfylla gällande pro-

duktstandard för reläer (IEC 60255).

Tekniska data

Följande tekniska data skall gälla för utformning av AFK-utrustning:

Frekvensområde

45–55 Hz

Mätnoggrannhet

max +/–0,05 Hz

Inställningsområde

49,0–49,5 Hz i steg om 0,01 Hz

Funktionstid

0,15 s (inkl mättid och brytartid)

Återgångsförhållande

> 99,9 % av funktionsvärdet

Återgångstid

Tillslag < 0,07 s

Mätspänningsområde

60–120 % av märkspänning

Underspänningsblockering

< 60 % av märkspänning

Tidsfördröjning

0–1 s

Frånsignalingång

1 st

Tillsignalingång

1 st

Brytförmåga utgångar

Anpassad till aktuella brytare

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012