Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1806 i lydelse enligt SFS 2020:1267
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-05-01

Det övergripande systemansvaret

Tillsyn

2 §  Svenska kraftnät ska utöva tillsyn över att ellagen (1997:857) och föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning till lagen följs när det gäller frågor om driftsäkerheten hos det nationella elsystemet. Förordning (2018:1568).

2 a §  Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU. Som nationell tillsynsmyndighet fullgör Energimarknadsinspektionen uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el. Förordning (2020:1267).

Rapportering om produktionsanläggningar

3 §  Den som har åtagit sig balansansvar enligt 8 kap. 4 § ellagen (1997:857) skall till Svenska kraftnät ge in uppgifter om

 1. de produktionsanläggningar inom landet med vilka balansansvaret skall fullgöras samt deras art, kapacitet, reglerförmåga och geografiska belägenhet, samt
 2. det nät till vilket varje anläggning är ansluten.

[S2]Balansansvariga skall till Svenska kraftnät anmäla förändringar av de uppgifter som nämns i första stycket. Förordning (1997:864).

Rapportering om planerad produktion och förbrukning

4 §  En balansansvarig skall till Svenska kraftnät ge in följande uppgifter om den totala produktionskapacitet, egen eller annans, inom landet med vilken balansansvaret skall fullgöras.

 1. Produktionsplan med angivande av genomsnittlig effekt under varje timme, redovisad per produktionsaggregat. Om den totala effekten vid produktionen under en timme kommer att öka eller minska med mer än

[S2]100 MW skall det anges inom vilken eller vilka perioder om fem minuter detta skall ske och vid vilket eller vilka produktionsaggregat regleringen skall ske.

 1. Uppgift om den produktionskapacitet som inte avses bli utnyttjad, redovisad per produktionsaggregat. Därvid skall genomsnittlig effekt och aktuell reglerförmåga under varje timme redovisas för varje aggregat. De produktionsaggregat som har en effekt som understiger 10 MW får dock redovisas samlat.

5 §  En balansansvarig skall dessutom till Svenska kraftnät ge in uppgifter om

 1. planerad elleverans från utlandet med angivande av genomsnittlig effekt under varje timme och den utlandsförbindelse genom vilken leveransen skall ske, och
 2. planerad elleverans från annan balansansvarig inom landet med angivande av dels avtalspart, dels genomsnittlig effekt under varje timme.

6 §  Den som är balansansvarig skall till Svenska kraftnät ge in följande uppgifter om den totala förbrukning av el som ingår i det egna balansansvaret.

 1. Förbrukningsprognos med angivande av genomsnittlig effekt under varje timme. Prognosen skall vara fördelad på de geografiska områden som Svenska kraftnät för varje enskilt fall bestämmer.
 2. Uppgift om hur stor del av förbrukningen som är avkopplingsbar.

7 §  En balansansvarig skall dessutom till Svenska kraftnät ge in uppgifter om

 1. planerad elleverans till utlandet med angivande av genomsnittlig effekt under varje timme och den utlandsförbindelse genom vilken leveransen skall ske, och
 2. planerad elleverans till annan balansansvarig inom landet med angivande av dels avtalspart, dels genomsnittlig effekt under varje timme.

8 §  Uppgifter som avses i 4 - 7 §§ skall ges in dagligen till Svenska kraftnät senast kl 16.00 och skall avse nästföljande dygn (00.00-24.00).

[S2]Planerad ändring av ingivna uppgifter som avses i första stycket skall omgående anmälas till Svenska kraftnät.

Rapportering under pågående drift

9 §  En balansansvarig skall hålla Svenska kraftnät kontinuerligt underrättat om effekten vid varje produktionsaggregat med en kapacitet över 100 MW, med vilket den balansansvarige fullgör sitt balansansvar.

[S2]Svenska kraftnät får i enskilda fall bestämma att även aggregat med lägre kapacitet skall omfattas av bestämmelsen i första stycket.

10 §  Ägaren av en utlandsförbindelse skall hålla Svenska kraftnät kontinuerligt underrättat om effekten vid överföringen till eller från utlandet.

11 § har upphävts genom förordning (1995:1175).
12 § har upphävts genom genom förordning (1995:1175).
13 § har upphävts genom förordning (1995:1175).

Övrig rapportering

14 §  Om en innehavare av nätkoncession för linje eller nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857) inte har balansansvar för förbrukningen vid de anläggningar som är anslutna till hans ledningsnät, skall han hålla Svenska kraftnät underrättat om vem som har detta balansansvar. Förordning (1997:864).

Undantag från rapporteringsskyldigheten

15 §  Svenska kraftnät får i enskilda fall medge undantag från föreskrifterna i 3 - 14 §§.

Rapporteringsskyldighet för Svenska kraftnät

15 a §  Om Svenska kraftnät för att kunna utöva systemansvaret vidtar betydande åtgärder för att minska andelen el från förnybara energikällor, ska Svenska kraftnät rapportera dessa åtgärder till Energimarknadsinspektionen. I rapporten ska det även anges vilka avhjälpande åtgärder som Svenska kraftnät avser att vidta för att förhindra att andelen el från förnybara energikällor minskas mer än vad som är lämpligt. Lag (2010:854).

Begränsning eller avbrytande av överföring av el

15 b §  En order från Svenska kraftnät att begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857) får lämnas till en innehavare av nätkoncession direkt eller indirekt genom en annan nätkoncessionshavare.

[S2]När en order lämnas enligt första stycket ska Svenska kraftnät informera Försvarsmakten och de myndigheter som enligt regeringens beslut ska ha en tjänsteman i beredskap. Förordning (2011:933).

15 c §  Det underlag som överlämnas enligt 7 § förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare till lokala och regionala nätkoncessionshavare samt till Svenska kraftnät ska, i den utsträckning systemansvaret medger det, läggas till grund för beslut om begränsning eller avbrytande av överföring av el enligt 8 kap. 2 § ellagen (1997:857) och om tillkoppling när begränsningen eller avbrottet har upphört. Roterande frånkoppling får användas vid långvarig begränsning eller avbrytande av överföring av el.

[S2]Svenska kraftnät ska inte göra någon skillnad på gränsöverskridande och nationella elleveranser när myndigheten fattar beslut om begränsning eller avbrytande av överföring av el enligt 8 kap. 2 § ellagen. Förordning (2011:933).

15 d §  Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om hur en begränsning eller ett avbrytande av överföring av el enligt 8 kap. 2 § andra stycket ellagen (1997:857) ska förberedas och genomföras. Förordning (2018:1568).

Villkor eller metoder som utarbetas av nätföretag

16 §  Energimarknadsinspektionen fördelar röstvärden enligt artikel 5.8 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1568).

 • SvKFS 2001:1: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning för förbruknings1, frånkoppling1. Beslutade den 11 december 2001. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) föreskriver med stöd av 16 § förordningen (1994:1806) om systemansvar att följande skall gälla för innehavare av elektriska anläggningar för överföring av el och innehavare av elektriska anläggningar bestående av elpanna eller värmepump med en eleffekt lika med eller högre än 5 MW. Definitioner 1 § I denna författning avses med Elnät
 • SvKFS 2005:2: Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar1

16 a §  Sådana villkor eller metoder som avses i artikel 6.4 d, g och i i förordning (EU) 2017/1485 kräver inte ett sådant enskilt godkännande av Energimarknadsinspektionen som avses i artikeln. Förordning (2018:1568).

 • SvKFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd (SvKFS 2001:1) om utrustning för förbrukningsfrånkoppling

Anslutning av anläggningar till elnätet

16 b §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådana generellt tillämpliga krav för anslutning av anläggningar till elnätet som avses i

 1. artikel 7.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer, i den ursprungliga lydelsen,
 2. artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare, i den ursprungliga lydelsen, och
 3. artikel 5.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1568).

 • EIFS 2019:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare
 • EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer
 • EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

16 c §  Energimarknadsinspektionen får bestämma om en sådan kraftproduktionsmodul som avses i artikel 2.5 i förordning (EU) 2016/631, i den ursprungliga lydelsen, ska anses vara en befintlig eller en ny kraftproduktionsmodul vid tillämpningen av den förordningen, om

 1. anläggningens ägare har ingått ett slutligt och bindande avtal om inköp av huvudapparaten för elproduktion efter den 16 maj 2018, och
 2. anläggningen inte omfattas av föreskrifter som meddelats med stöd av 16 b § 1.Förordning (2018:1568).

Ytterligare krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det nationella elsystemet

16 d §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om kontroll, provning, besiktning eller andra krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det nationella elsystemet när det gäller

 1. elektriska anläggningar,
 2. anordningar avsedda att anslutas till en elektrisk anläggning, med undantag för utrustning för automatisk förbrukningsfrånkoppling,
 3. elektrisk materiel, och
 4. elektriska installationer. Förordning (2018:1568).

 • EIFS 2019:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för anslutning av förbrukare
 • EIFS 2018:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer
 • EIFS 2019:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare
 • EIFS 2019:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

16 e §  Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om kontroll, provning, besiktning eller andra krav för att säkerställa driftsäkerheten hos det nationella elsystemet när det gäller utrustning för automatisk förbrukningsfrånkoppling. Förordning (2018:1568).

Datautbyte

16 f §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådant datautbyte som avses i artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2018:1568).

 • EIFS 2019:7: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el

  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1175) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för elektrisk ström

  Omfattning
  upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:864) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för elektrisk ström

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1, 3, 14, 16 §§, rubr. närmast före 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1150) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Förordning (1998:1150).
Omfattning
ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2006:72) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2009:291) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 16 §; ny 16 a §
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2010:854) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
ny 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:933) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
nya 15 b, 15 c §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2018:1568) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; nuvarande 16 a § betecknas 15 d §; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; nya 2 a, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16, d, 16, e, 16 f §§, rubr. närmast före 16, 16 b, 16 d, 16 f §§
Ikraftträder
2018-11-01

Förordning (2020:1267) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2021-02-01