SvKFS 2014:1

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om dammsäkerhet

1

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna

råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning

( 2014:214 ) om dammsäkerhet;

beslutade den 26 november 2014.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) föreskriver följande med

stöd av 9 och 10 §§ förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

Föreskrifterna gäller för den som är skyldig att underhålla en damm som

omfattas av bestämmelserna om vattenverksamhet i 11 kap.miljöbalken.

Definitioner

1 §

Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydel-

se som i 11 kap.miljöbalken. I denna författning avses med

Allmänna bestämmelser

2 §

Utredningen av vilka konsekvenser ett dammhaveri kan medföra (kon-

sekvensutredningen) ska för en dammanläggning inkludera samtliga dammar

som inte undantas i 3 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet.

3 §

I konsekvensutredningen ska beräkningsmetoder och bedömningssätt

som är lämpade för ändamålet användas. Valda metoder och gjorda antagan-

den ska redovisas samt motiveras. Konsekvensutredningen ska ha en sådan

omfattning att den för respektive damm ger underlag för

1. en samlad bedömning av konsekvensernas betydelse från samhällelig syn-

punkt, vilken ska uttryckas i enlighet med vad som följer av 5 § nedan, och

2. förslag på dammsäkerhetsklass, uttryckt i enlighet med vad som sägs i

11 kap. 25 § miljöbalken.

Magasin:

Den mängd vatten, eller blandningar av vatten

och annat material, som däms upp av en eller

flera dammar.

Dammanläggning:

Samlingsbegrepp för en eller flera dammar som

tillsammans dämmer upp ett magasin och/eller

skyddar lägre liggande områden från översväm-

ning. Begreppet innefattar även dammar som

reglerar vattenytor i anslutning till magasinet.

Dammhöjd:

Höjdskillnaden mellan dammens grundlägg-

ningsnivå och dess krön.

SvKFS 2014:1

Utkom från trycket

den 15 december 2014

SvKFS 2014:1

2

Det dammhaveri som för en damm kan medföra störst konsekvenser från

samhällelig synpunkt ska redovisas och ligga till grund för förslag om damm-

säkerhetsklass.

4 §

Konsekvensutredningen ska innefatta en beskrivning av

1. dammanläggningens geografiska läge och dammarnas utformning,

2. hur ett dammhaveri antas ske avseende dammhaveriets läge, utveckling

och största utflöde,

3. vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri avseende största

vattenutbredning och översvämningens förlopp,

4. vad som kan skadas av översvämningen avseende förluster, skador eller

störningar i enlighet med 11 kap 24 § miljöbalken.

Förenklad beskrivning av vad som ska anges enligt punkterna 2–4 får göras

där så är tillräckligt för att uppfylla kraven i 3 §.

Allmänt råd

Förenklad beskrivning är exempelvis tillräcklig när

• en konsekvensutredning för en damm ger erforderligt underlag för

bedömning av konsekvenser samt förslag på klassificering även för

andra dammar i samma dammanläggning,

• en översiktlig beskrivning klargör att ett dammhaveri endast medför

konsekvenser med liten betydelse från samhällelig synpunkt.

Bedömning av konsekvensernas betydelse från samhällelig

synpunkt

5 §

Konsekvensutredningen ska innefatta en samlad bedömning av konse-

kvensernas betydelse från samhällelig synpunkt. Bedömningen ska uttryckas

på följande skala:

Mycket stor betydelse

från samhällelig synpunkt:

Ett dammhaveri kan leda till en nationell kris

som drabbar många människor och stora delar av

samhället samt hotar grundläggande värden och

funktioner.

Stor betydelse från

samhällelig synpunkt:

Ett dammhaveri kan leda till stora regionala och

lokala konsekvenser eller störningar men have-

riet kan inte leda till en nationell kris. I detta fall

handlar det främst om förlust av människoliv

och/eller konsekvenser och störningar som är

omfattande, har en regional utsträckning samt tar

lång tid och blir dyrbara att åtgärda.

Måttlig betydelse från

samhällelig synpunkt:

Ett dammhaveri kan leda till betydande lokala

konsekvenser eller störningar. Det handlar

främst om skador på lokal infrastruktur, skador

på egendom eller miljöskador, eller tillfälliga

störningar. Risken för förlust av människoliv är

försumbar.

SvKFS 2014:1

3

Dokumentation av konsekvensutredning och förslag på

dammsäkerhetsklass

6 §

Dokumentation av konsekvensutredningen tillsammans med förslag på

klassificering ska ske på blankett ”Konsekvensutredning och dammsäkerhets-

klassificering”. Blanketten finns intagen som bilaga till dessa föreskrifter. Till

blanketten ska bifogas dokumentation eller hänvisas till befintlig dokumenta-

tion som tillsynsmyndigheten har tillgång till och som innefattar information

i enlighet med 3-4 §§ ovan.

7 §

Dammar för vilka ett dammhaveri enligt 5 § endast bedöms medföra

konsekvenser med liten betydelse från samhällelig synpunkt ska föreslås vara

utan dammsäkerhetsklass. En sådan damm ska benämnas ”U” (damm utan

dammsäkerhetsklass) med innebörden att konsekvensutredning har utförts

men att dammen inte tillhör dammsäkerhetsklass A, B eller C enligt 11 kap.

24-25 §§miljöbalken.

8 §

Blanketten ska undertecknas av den som inom verksamheten är ansva-

rig för dammsäkerheten enligt miljöbalken och är behörig att företräda den

underhållsskyldige. På begäran av tillsynsmyndigheten ska den som under-

tecknat blanketten styrka sin behörighet att företräda den underhållsskyldige.

Tidpunkt för inlämnande av konsekvensutredning

Nya dammanläggningar

9 §

I samband med prövning av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för

uppförande av ny dammanläggning ska konsekvensutredning och förslag på

dammsäkerhetsklass lämnas till tillsynsmyndigheten.

Befintliga dammanläggningar

10 §

Då tillsynsmyndigheten begär det ska den tillställas konsekvensutred-

ning tillsammans med förslag på klassificering.

11 §

För nedan angivna dammanläggningar ska utan särskild begäran där-

om till tillsynsmyndigheten ges in konsekvensutredning tillsammans med

förslag på klassificering

dammanläggningar med minst en damm där befintliga uppgifter om konse-

kvenser av dammhaveri, som den underhållsskyldige har delgett tillsynsmyn-

digheten genom rapportering om dammsäkerhet eller annan redovisning,

indikerar att ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med mycket stor be-

tydelse från samhällelig synpunkt,

dammanläggningar med minst en damm där befintliga uppgifter om konse-

kvenser av dammhaveri, som den underhållsskyldige har delgett tillsynsmyn-

digheten genom rapportering om dammsäkerhet eller annan redovisning,

Liten betydelse från

samhällelig synpunkt:

Ett dammhaveri kan inte leda till betydande kon-

sekvenser eller störningar.

SvKFS 2014:1

4

indikerar att ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med stor betydelse

från samhällelig synpunkt,

dammanläggningar med minst en damm där befintliga uppgifter om konse-

kvenser av dammhaveri, som den underhållsskyldige har delgett tillsynsmyn-

digheten genom rapportering om dammsäkerhet eller annan redovisning,

indikerar

att ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med måttlig betydelse

från samhällelig synpunkt,

andra dammanläggningar än de ovan angivna med minst en damm med en

dammhöjd om minst fem meter där ett dammhaveri skulle kunna innebära att

det vid haveritidpunkten strömmar ut mer än 100 000 kubikmeter vatten, eller

blandningar och vatten och annat material.

12 §

I samband med helhetsbedömning av dammens säkerhet enligt 7 § för-

ordningen (2014:214) om dammsäkerhet ska konsekvensutredningen ses

över, och vid behov aktualiseras och tillsammans med förslag på klassifice-

ring lämnas till tillsynsmyndigheten.

13 §

Om bestående förändringar, med avgörande betydelse för de samhälle-

liga konsekvenserna av dammhaveri, sker i dammanläggningens omgivning

ska konsekvensutredningen ses över och vid behov aktualiseras och tillsam-

mans med förslag på klassificering lämnas till tillsynsmyndigheten.

14 §

I samband med prövning av ansökan om tillståndspliktig reparation,

ombyggnad eller annan åtgärd som har avgörande betydelse för de samhälle-

liga konsekvenserna av dammhaveri, ska konsekvensutredningen aktualise-

ras och tillsammans med förslag på klassificering lämnas till tillsynsmyndig-

heten.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Övergångsbestämmelser

För sådana dammanläggningar som anges i 11 § ovan och som var tagna i

drift före föreskrifternas ikraftträdande gäller nedan angivna tidpunkter för

när inlämnande av konsekvensutredning tillsammans med förslag på klassifi-

cering senast ska ha skett till tillsynsmyndigheten

den 1 juli 2015 för dammanläggningar med minst en damm där befintliga

uppgifter om konsekvenser av dammhaveri, som den underhållsskyldige har

delgett tillsynsmyndigheten genom rapportering om dammsäkerhet eller

annan redovisning, indikerar att ett dammhaveri kan leda till konsekvenser

med mycket stor betydelse från samhällelig synpunkt,

den 31 december 2015 för dammanläggningar med minst en damm där

befintliga uppgifter om konsekvenser av dammhaveri, som den underhålls-

skyldige har delgett tillsynsmyndigheten genom rapportering om dammsäker-

het eller annan redovisning, indikerar att ett dammhaveri kan leda till konse-

kvenser med stor betydelse från samhällelig synpunkt,

31 december 2016 för dammanläggningar med minst en damm där befint-

liga uppgifter om konsekvenser av dammhaveri, som den underhållsskyldige

har delgett tillsynsmyndigheten genom rapportering om dammsäkerhet eller

SvKFS 2014:1

5

annan redovisning, indikerar

att ett dammhaveri kan leda till konsekvenser

med måttlig betydelse från samhällelig synpunkt,

1 juli 2017 för andra dammanläggningar än de ovan angivna med minst en

damm med en dammhöjd om minst fem meter där ett dammhaveri skulle

kunna innebära att det vid haveritidpunkten strömmar ut mer än 100 000

kubikmeter vatten, eller blandningar och vatten och annat material.

Tillsynsmyndigheten får efter ansökan medge att konsekvensutredningen

tillsammans med förslag på klassificering ges in vid en senare tidpunkt än vad

som anges ovan. Sådant medgivande kan dock endast medges till senast 1 juli

2017.

Allmänt råd

Skäl för tillsynsmyndighetens godkännande av begäran om anstånd

med ingivandet kan exempelvis vara att framtagande av underlag för

beredskapsplanering för dammhaveri pågår för dammanläggningen,

men att resultaten från flodvågsberäkningarna inte kommer vara klara

i tid för att konsekvensutredningen ska kunna färdigställas, eller att den

underhållsskyldige har ett större antal dammar i ett eller flera län, och

det därigenom bedöms vara lämpligt att sprida inlämnandet av konse-

kvensutredningarna över tiden.

Mikael Odenberg

Bertil Persson

SvKFS 2014:1

6

S

v

K6000, v3.0, 2013-12-19

KONSEKVENSUTREDNING OCH

DAMMSÄKERHETSKLASSIFICERING

1/2

Bilaga till SvKFS 2014:1

A. Företag/Underhållsskyldig

NAMN (FIRMA)

ORGANISATIONSNUMMER

POSTADRESS POSTNUMMER

POSTORT

E-POST TELEFONNUMMER

Kontaktperson och kontaktuppgifter

NAMN BEFATTNING

POSTADRESS POSTNUMMER

POSTORT

E-POST TELEFONNUMMER

B. Anläggningen och dess lokalisering

ANLÄGGNINGENS NAMN

FASTIGHETSBETECKNING

MAGASINETS NAMN

VERKSAMHETENS ÄNDAMÅL1 )

EV. ANM.

LÄN

KOMMUN

VATTENDRAG ENLIGT SMHI

KOORDINAT ER (SW EREF 99)

N:

E:

DAMMHÖJD (m)

VOLYM2 ) (miljoner m3)

MEDELVATTENFÖRING (m3/s) AVBÖRDNINGSKAPACITET3 ) (m3/s)

C. Anläggningens dammar och förslag på dammsäkerhetsklass

DAMM DAMMT YP4 ) LÄNGD

(m)

DAMMHÖJD

(m)

VOLYM5)

(miljoner m3)

FÖRSLAG PÅ

DAMMSÄKERHETS KLASS

(A, B, C, U, EJ UTREDD6 ))

1 )

A V S ER VE R K S AM H ET EN S H U VU D S A KL I G A ÄN D A M ÅL : K R A F T PR O D U KT I O N , V AT T EN R EG L ER I N G , G R U V V E R K S A M H ET , I N VA L L N I N G , S L U S S / K A N AL , V AT T EN F Ö R -

S Ö R J N I N G , Ö V R I G .

2 )

A V S ER VO L YM S O M K AN F R I S L ÄP P A S VI D D A M M H A V ER I M ED M AG A SI N SV AT T EN YT AN VI D D ÄM N I N G SG R ÄN S . O M U P PG I F T E N A V S E R A N N AN M ER L ÄM P L I G N IV Å

A N G E D E N N A .

3 )

A V S ER AV B Ö R D N I N G S K A P AC I T ET M E D M A G A SI N S V AT T EN YT AN V I D D Ä M N I N G SG R Ä N S. O M U P PG I F T EN AV S ER AN N AN M E R L Ä M PL I G N I V Å AN G E D EN N A.

4 )

A V S ER H U VU D SA K L I G D A M M T YP: F YL L N I N G SD A M M , B ET O N G D A M M , F YL L N I N G S- O C H BET O N G D A M M , M U R V ER K SD A M M , T R ÄD A M M , S PO N T D A M M , Ö VR I G .

5 )

A V S ER VO L YM S O M K AN F R I S L ÄP P A S VI D D A M M H A V ER I M ED M AG A SI N SV AT T EN YT AN VI D N I V Å EN L I G T 3 ) . AN G E VO L YM > E L L E R < 0 , 1 M I L J O N E R M 3 .

6 )

A V S ER BET EC K N I N G EN L I G T 7 § , F Ö R D A M M F Ö R V I L K E N KO N S E K V EN S U T R E D N I N G EJ U T F Ö R T S A N G E S EJ U T R E D D .

SvKFS 2014:1

7

2/2

D. Konsekvenser av dammhaveri

DAMM

KONSEKVENSERNAS

BET YDELSE FRÅN

SAMHÄLLELIG SYNPUNKT

(MYCKET STOR, STOR,

MÅTTLIG, LITEN7 ))

FARA BEDÖMS FÖRELIGGA FÖR FÖRLUST, FÖRSTÖRELSE

ELLER STÖRNINGAR8 ) (ANGE "X" FÖR JA)

1. M

Ä

N

N

IS

K

O

LI

V

2

. KU

LT

UR

MI

LJ

Ö

3

. EL

RS

ÖRJ

NIN

G

4

. I

NFR

AS

TR

UK

TU

R

5

. ÖV

RI

G

SA

MHÄL

LS

-

V

IK

T

IG VE

RK

SAM

HE

T

6

. M

ILJ

Ö

7

. EK

ON

OM

I

E. Förteckning över underlag och övriga anmärkningar

F. Underskrift

ORT OCH DATUM

NAMNFÖRT YDLIGANDE

UNDERSKRIFT BEFATTNING

7)

BETECKNING ENLIGT 5 §

8)

KONSEKVENSERNA INDELAS ENLIGT 11 KAP. 24 §, PUNKTERNA 1-7, MILJÖBALKEN.

Elanders Sverige AB, 2014