SvKFS 2019:1

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd

1

Affärsverket svenska kraftnäts

författningssamling

Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

ISSN 1402-9049

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

och allmänna råd om säkerhetsskydd;

beslutade den 19 juni 2019.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) föreskriver följande

med stöd av 7 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) och

meddelar följande allmänna råd.

Föreskrifterna kompletterar av Säkerhetspolisen med stöd av 7 kap. 4

§ säkerhetsskyddsförordningen meddelade föreskrifter om säkerhets-

skydd och av Försvarsmakten med stöd av 7 kap. 5 § 1 p. säkerhets-

skyddsförordningen meddelade föreskrifter om signalskyddstjänsten.

Föreskrifterna gäller för enskilda verksamhetsutövare som be-

driver elförsörjningsverksamhet vilken omfattas av säkerhetsskydds-

lagen (2018:585).

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma innebörd som i

säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

2 § Svenska kraftnät ska underrättas om vem som är säkerhets-

skyddschef och även ersättare för denne. Om det har ansetts

uppenbart obehövligt att utse en säkerhetsskyddschef ska Svenska

kraftnät även underrättas härom.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om säkerhets-

skydd

1 § Verksamhetsutövaren ska på anmodan av Svenska kraftnät till-

ställa Svenska kraftnät den säkerhetsskyddsanalys som har genom-

förts enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen.

2 § Verksamhetsutövaren ska innan beslut fattas om att genom-

föra förändringar som väsentligt kan påverka den säkerhetskänsliga

verksamheten samråda med Svenska kraftnät.

SvKFS 2019:1

utkom från trycket

den 11 juli 2019

2

Allmänt råd

Exempel på situationer där sådant samråd bör ske är överlåtelse

av säkerhetskänslig verksamhet och omorganisationer av

väsentlig betydelse för säkerhetsskyddet.

3 § I de fall samråd sker med Säkerhetspolisen enligt 3 kap. 2 § säker-

hetsskyddsförordningen behöver samråd inte genomföras med Svenska

kraftnät. Inför samrådet med Säkerhetspolisen ska Svenska kraftnät

dock delges information om de förändringar som avses att genomföras.

4 § Kopia av en sådan anmälan som upprättats enligt 2 kap. 9 och

10 §§ första stycket säkerhetsskyddsförordningen ska ges in till

Svenska kraftnät.

3 kap. Behandling av säkerhetsskyddsklassificerade

uppgifter och handlingar

1 § Vid en verksamhets upphörande ska eventuella register över

säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter vid ett samråd överföras till

Svenska kraftnät.

2 § Vid anskaffning av kryptografisk utrustning enligt Försvarsmaktens

föreskrifter om signalskyddstjänsten ska Svenska kraftnät underrättas

härom. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om vilken utrustning

som anskaffats och var denna kommer att placeras.

4 kap. Personalsäkerhet

1 § Den av Säkerhetspolisen anvisade blanketten för registerkontroll

och särskild personutredning ska skickas till Svenska kraftnät. Verk-

samhetsutövaren ska även ge in de kompletterande blanketter avseende

registerkontroll som anvisas av Svenska kraftnät.

2 § Verksamhetsutövaren ska inkomma med underlag till Svenska

kraftnät för beslut om inplacering av befattning i säkerhetsklass.

Underlaget ska redovisas på av Svenska kraftnät anvisat sätt.

SvKFS 2019:1

3

Allmänt råd

Sådana befattningar som kan få sådan tillgång till säkerhets-

känslig verksamhet eller säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter att de ska inplaceras i säkerhetsklass kan bland annat

vara:

• Verksamhetens chef (VD eller motsvarande)

• Säkerhetsskyddschef

• Befattningar inom verksamhetsutövarens säkerhets-

skyddsarbete

• Befattningar som deltar vid ny- och ombyggnationer av

anläggningar eller utformning av IT-system

• Befattningar som hanterar IT-, tele-, drift- eller

kommunikationssystem

• Befattningar i lednings-, styrelsefunktion eller motsvarande

• Befattningar som deltar vid säkerhetsskyddade upphand-

lingar

• Befattningar som hanterar utredningar, utbildningar eller

övningar

• Funktioner inom verksamhetsutövarens krisorganisation

eller beredskapsplanläggning

• Deltagande i utbildning eller forskning vid universitet,

högskolor eller motsvarande

Till befattningar i säkerhetsklass hänförs också vikariat och ersättare

om denne kan få ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

eller tillträde till säkerhetskänslig verksamhet i samma omfattning

som den ordinarie innehavaren av befattningen.

3 § Vid avanmälan eller ändring av den kontrollerades förhållanden

enligt 6 kap. 15 § Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd

ska verksamhetsutövare ge in den av Säkerhetspolisen anvisade

blanketten till Svenska kraftnät.

SvKFS 2019:1

4

5 kap. Säkerhetsskyddad upphandling med

säkerhetsskyddsavtal

1 § Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal enligt

2 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen ska göras på av

Svenska kraftnät anvisad blankett.

2 § Kopia på anmälan enligt 2 kap. 7 § säkerhetsskyddsför-

ordningen ska ges in till Svenska kraftnät.

3 § Utlämning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till

utländska leverantörer, vilket även omfattar sådana fall där

uppgifter behandlas och lagras i utlandet, får endast ske efter

samråd med Svenska kraftnät.

6 kap. Undantag

1 § När särskilda skäl föreligger får Svenska kraftnät medge

undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

Lotta Medelius-Bredhe

Bertil

Persson

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den

1 augusti 2019.

2. Genom dessa föreskrifter och allmänna råd upphävs

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter (SvKFS 2013:1)

om säkerhetsskydd.

SvKFS 2019:1