Upphävd författning

Säkerhetsskyddslag (1996:627)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-06-06
Ändring införd
SFS 1996:627 i lydelse enligt SFS 2018:1702
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Personalkontrollkungörelse (1969:446)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller vid verksamhet hos

 1. staten, kommunerna och landstingen,
 2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och
 3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Lag (1999:952).

2 §  För riksdagen och dess myndigheter gäller endast 11-29 §§.

3 § har upphävts genom lag (1999:952).

4 §  Staten, kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 1 § 2, om de ensamma eller tillsammans

 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
 2. har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse, eller
 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

[S2]Vid tillämpningen av 1-3 skall inflytande anses vara utövat av staten, om inflytandet utövas av en juridisk person över vilken staten bestämmer på det sätt som anges i punkterna. Det som här sägs om staten gäller också kommuner och landsting. Lag (1999:952).

Säkerhetsskydd

5 §  I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

[S2]Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.

6 §  Med säkerhetsskydd avses

 1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
 2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet, och
 3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet. Lag (2009:464).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts med en hänvisning till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:000) om straff för terroristbrott. Ändringen medför således att uttrycket ”terrorism”, ...

7 §  Säkerhetsskyddet skall förebygga

 1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),
 2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och
 3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).

[S2]Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

Säkerhetsskyddsavtal

8 §  När staten avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, skall staten träffa ett skriftligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet. Detsamma gäller för kommuner och landsting.

[S2]Om säkerhetsskyddslagen gäller för anbudsgivaren eller leverantören på grund av 1 §2 eller 3, kan anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i säkerhetsskyddsavtalet. Lag (1999:952).

Informationssäkerhet

9 §  Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av skydd vid automatisk informationsbehandling beaktas särskilt.

Tillträdesbegränsning

10 §  Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

[S2]Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader,andra anläggningar, områden och andra objekt finns i skyddslagen (2010:305). Lag (2010:309).

Säkerhetsprövning

11 §  Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism. Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning eller annat pågående deltagande i verksamheten. Prövningen skall klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.

[S2]Säkerhetsprövningen skall omfatta registerkontroll och särskild personutredning under de förutsättningar som anges i 13-19 §§. Lag (2006:347).

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.

Den ändring som har gjorts i första styckets första mening är endast av redaktionellt slag.

Ett förtydligande har gjorts i första styckets andra mening som klargör att säkerhetsprövning även får göras under en pågående anställning eller pågående deltagande på annat sätt. Någon ändring i sak jämfört med vad som gäller i dag är ...

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

Registerkontroll

12 §  Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas. Lag (2018:1702).

Prop. 1997/98:97: Ändringen är en följd av att polisregisterbegreppet inte längre används i den betydelse det tidigare har haft. Någon ändring i sak i förhållande till gällande rätt är inte avsedd. Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen kan med stöd av den nya lagstiftningen behandla personuppgifter automatiserat även i andra register än sådana som regleras i polisdatalagen, lagen om belastningsregister och lagen om misstankeregister. Registerkontrollen ...

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

13 §  Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

[S2]Med undantag för offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken och integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol ska registerkontroll inte göras när det gäller uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol. Registerkontroll ska inte heller göras när det gäller ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag. Lag (2009:1021).

Prop. 2008/09:201: I paragrafen anges att i fråga om integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:000) om Försvarsunderrättelsedomstol får registerkontroll göras vid säkerhetsprövning på motsvarande sätt som i fråga om offentligt ombud enligt rättegångsbalken.

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

14 §  Registerkontroll får göras även i andra fall, om det behövs för skyddet mot terrorism och det finns särskilda skäl. Föreskrifter om detta meddelas av regeringen, utom såvitt gäller riksdagen och dess myndigheter.

15 §  Registerkontroll får göras efter framställan från en annan stat, om

 1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,
 2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 § första stycket, och
 3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkontroll som motsvarar reglerna i denna lag.

[S2]Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en säkerhetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är medlem, får registerkontroll göras, om organisationen har gjort en framställan om kontroll. Lag (2006:347).

Prop. 1997/98:97: att framställan om registerkontroll i dessa fall inte behöver göras av statsledningen i den andra staten. Detta är inte avsett att utgöra någon saklig ändring. När en framställan har gjorts är det fortfarande enligt 22 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) Rikspolisstyrelsen som

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.4.

Paragrafens andra stycke har ändrats så beslut om registerkontroll som begärs av en mellanfolklig organisation inte längre måste fattas av re-

geringen. Därmed kommer beslutanderätten för dessa fall att omfattas ...

16 §  Registerkontroll får underlåtas, om det står klart att någon kontroll inte behövs, därför att den som säkerhetsprövningen avser tidigare har kontrollerats på motsvarande sätt.

Säkerhetsklasser

17 §  En anställning eller ett annat sådant deltagande i verksamhet som avses i 13 § första stycket skall placeras i säkerhetsklass, om den anställde eller den som annars deltar i verksamheten

 1. i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 1),
 2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter som avses i 1 (säkerhetsklass 2), eller
 3. i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är av betydelse för rikets säkerhet, om ett röjande av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa (säkerhetsklass 3).

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

Särskild personutredning

18 §  En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2. Detta gäller också när en framställan om registerkontroll har gjorts av en annan stat eller en mellanfolklig organisation enligt 15 §. Personutredningen skall omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt skall undersökningen ha den omfattning som behövs.

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.
 • HFD 2012:33:Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.

Samtycke

19 §  Den som säkerhetsprövningen gäller skall ha gett sitt samtycke innan registerkontroll och särskild personutredning får göras. Ett samtycke skall anses gälla också förnyade kontroller och utredningar så länge som den kontrollerade skall inneha samma anställning.

Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass

20 §  Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll såvitt avser riksdagens förvaltningsområde. För anställda vid riksdagen bestämmer riksdagsförvaltningen efter samråd med krigsdelegationens sekreterare om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll.

[S2]I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Denna beslutanderätt får dock tilldelas sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana enskilda som anges i 1 § 3 och 8 § endast om det finns särskilda skäl. Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om registerkontroll enligt 15 §. Lag (2006:347).

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.4.

En mening har lagts till i paragrafens andra stycke i syfte att klargöra att regeringen har möjlighet att överlåta beslut om registerkontroll till en annan myndighet även avseende sådana fall som avses i 15 §, dvs. då en framställning om registerkontroll har gjorts av en annan stat eller av en mellanfolklig organisation.

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

Utlämnande av uppgifter

21 §  Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

 1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och
 2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen. Lag (2010:365).

Prop. 1997/98:97: Ändringen är en följd av att polisregisterbegreppet inte längre används i den betydelse det tidigare har haft. Någon ändring i sak i förhållande till gällande rätt är inte avsedd.

22 §  Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen. Lag (2010:365).

Prop. 2002/03:38: Ändringen i första stycket, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uppgifter om dom och misstanke om brott som avses i 2 § lagen (2003:000) om straff för terroristbrott fogats till uppräkningen av sådana uppgifter som får lämnas ut vid registerkontroll. Även uppgift om försök och ...

Prop. 2004/05:45: Ändringarna som har gjorts i första stycket tredje strecksatsen är en följd av det nya 6 kap. brottsbalken. Innebörden i tidigare 1 och 2 §§ motsvaras i huvudsak av de nya 1, 2 och 4–6 §§, dvs. av brotten våldtäkt, sexuellt tvång, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Se också avsnitt 17. ...

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.1.

Paragrafen behandlar vilka uppgifter som får lämnas ut vid registerkontroll till skydd mot terrorism. Bestämmelsen har ändrats så att samtliga uppgifter i belastningsregistret och misstankeregistret om den kontrollerade får lämnas ut. Den tidigare begränsningen till vissa särskilt angivna brott har alltså tagits bort. Möjligheten att lämna ut uppgifter kommer ...

Prop. 2009/10:85: Ändringen är av samma slag som ändringen i 21 §.

23 §  Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

[S2]Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar i varje enskilt fall om utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf. Lag (2007:984).

Prop. 2005/06:137: Ändringen har behandlats i avsnitt 5.3.

Enligt paragrafen får även andra uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§ lämnas ut om det finns synnerliga skäl. Ändringen innebär att beslutanderätten i dessa fall förs över från regeringen till Registernämnden.

24 §  En uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om den kan antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunkt.

25 §  Innan en uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning, ska den som uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) än 35 kap. 3 §.

[S2]Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess, ska den som uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans eller hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Lag (2009:464).

26 §  En uppgift som lämnas ut vid registerkontroll får inte åtföljas av något annat yttrande än en förtydligande kommentar till uppgiften.

Prövningen av de utlämnade uppgifterna

27 §  Den som bestämmer om registerkontroll avgör självständigt om den person som prövas skall få anlitas. Prövningen skall grundas på den kunskap som finns om den som prövas, de uppgifter som har kommit fram vid registerkontrollen och vid särskild personutredning, arten av den verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i övrigt.

 • AD 2017 nr 48:En driftstyrningsingenjör hos Försvarets materielverk, vars anställning är säkerhetsklassad, har deltidsarbete som pilot för ett utländskt flygbolag. Fråga om detta är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Nu fråga om interimistisk prövning.

28 §  Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning, ska de handlingar som kommit från Säkerhetspolisen snarast återställas dit, om Säkerhetspolisen inte har beslutat något annat. Lag (2014:592).

Krav på svenskt medborgarskap

29 §  En säkerhetsklassad anställning vid staten, en kommun eller ett landsting får innehas endast av den som är svensk medborgare.

[S2]Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte sådant deltagande i verksamhet som enligt 13 § första stycket vid sidan om anställning skall föranleda registerkontroll.

[S3]Regeringen får i enskilda fall medge undantag från kravet på svenskt medborgarskap.

Intern utbildning och kontroll

30 §  Myndigheter och andra som lagen gäller för skall se till

 1. att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd, och
 2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.

Tillsyn

31 §  Den som regeringen bestämmer skall kontrollera säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för samt hos anbudsgivare och leverantörer som har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

[S2]Därutöver skall staten, kommuner och landsting se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt hos anbudsgivare och leverantörer med vilka de har träffat ett säkerhetsskyddsavtal. Lag (1999:952).

Undantag från lagens tillämpning

32 §  Regeringen får i fråga om regeringskansliet förordna om undantag från andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller registerkontroll.

Särskilda bestämmelser som rör statsministerns tjänstebostäder

32 a §  I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för tillträdesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass. Lag (2014:515).

Prop. 2013/14:203: ministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för tillträdesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.

I paragrafen, som är ny, tydliggörs att det finns särskilda bestämmelser om ansvar för tillträdesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att ...

Föreskrifter om verkställighet

33 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar de närmare föreskrifter som behövs för lagens tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Säkerhetsskyddslag (1996:627)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, då personalkontrollkungörelsen (1969:446) skall upphöra att gälla.
  2. Ett beslut om placering i skyddsklass enligt personalkontrollkungörelsen (1969:446) skall gälla till dess ett motsvarande beslut om säkerhetsklass enligt den nya lagen har fattats, dock längst till utgången av år 1997. Skyddsklass 1 A, 1 B och 2 enligt kungörelsen skall därvid anses motsvara säkerhetsklasserna 1, 2 respektive 3 enligt lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:232, Prop. 1995/96:129, Bet. 1995/96:JuU19
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft såvitt avser 15 § den 1 juli 1998 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Vid tillämpningen av 21 och 22 §§ i deras nya lydelse skall med belastningsregistret även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 12, 15, 21, 22 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:78) om ikraftträdande av lagen (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Omfattning
ikrafttr. av 1998:625 i övrigt
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 4, 8, 31 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:434) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:156) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 6, 22 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:403) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:205, Prop. 2003/04:77, Bet. 2003/04:JuU25
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:91) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:164, Prop. 2004/05:45, Bet. 2004/05:JuU16
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2006:347) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:243, Prop. 2005/06:137, Bet. 2005/06:JuU27
Omfattning
ändr. 11, 15, 20, 22, 23 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:984) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:11, Prop. 2006/07:133, Bet. 2007/08:JuU3
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2009:464) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 6, 25 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:1021) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:3, Prop. 2008/09:201, Bet. 2009/10:FöU3
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2009-12-01

Lag (2010:309) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:235, Prop. 2009/10:87, Bet. 2009/10:FöU7
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:365) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85, Bet. 2009/10:JuU19
Omfattning
ändr. 12, 21, 22 §§
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:288, Prop. 2013/14:203, Bet. 2013/14:JuU34
Omfattning
ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2014:592) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2018:585

Omfattning
upph.

(2018:1702) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som hämtas från Säkerhetspolisen och som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).
Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2019-01-01