Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1864:11 s.101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1864-02-16
Ändring införd
SFS 1864:11 s. 101
Ikraft
1865-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt 14 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken skall 16 § 6 punkten förordningen (1864:11 s. 101) alltjämt äga tillämpning i dess lydelse vid brottsbalkens ikraftträdande.

16 §  6 punkten förordningen den 16 febr. 1864 är av följande lydelse:

[S2]Ingen må självvilligt taga åter det han vidkännes, evad det är från honom stulet, eller han det tappat haver; utan lite befallningshavanden eller domaren därom till: dock må han det återtaga

[S3]av den, som är lösker man eller misstänkt att vilja rymma, eller där stulet gods å färsk gärning finnes.

[S4]I punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1942:378) om ändring i vissa delar av strafflagen föreskrivs följande.

[S5]I stället för vad 16 § punkt 6 förordningen den 16 februari 1864 om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall innehåller om rätt att återtaga stulet gods å färsk gärning skall gälla, att varje besittningsförhållande som någon utan rätt rubbat må å färsk gärning återställas av en vars besittning rubbats eller som är i hans ställe. Lag (1942:378).

Ändringar

Kungl. Maj:ts förordning (1864:11 s.101) om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall

    Ikraftträder
    1865-01-01

Ändring, SFS 1964:163

    Omfattning
    upph.