Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1921-04-22
Ändring införd
SFS 1921:159 i lydelse enligt SFS 1994:1438
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Föräldrabalkens bestämmelser om överförmyndarens tillsyn över förmyndares förvaltning, om förmyndares skyldighet att i vissa fall inhämta överförmyndarens samtycke, samt om förmyndares redovisningsskyldighet i förhållande till överförmyndaren gäller inte förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Beträffande sådant förmynderskap skall dock gälla vad som föreskrivs om förmyndares skyldighet att, när förmyndaren lämnar förmynderskapet, överlämna den omyndiges egendom och lämna slutredovisning, samt om talan därom. Lag (1994:1438).

Ändringar

Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Ändring, SFS 1924:337

  Omfattning
  ändr.

Lag (1994:1438) om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1995-07-01