Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1927-05-20
Ändring införd
SFS 1927:184
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning

Ändring, SFS 1932:569

  Omfattning
  upph. 7 § 3 mom; ändr. 2, 5, 7, 8, 11, 20, 26, 37-39, 42, 43, 52 §§; nya 21 § 7 mom, 7 kap (58 §)

Ändring, SFS 1936:519

  Omfattning
  ändr. 50 §

Ändring, SFS 1937:813

  Omfattning
  ändr. 2, 8, 27 §§

Ändring, SFS 1943:839

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1952:578

  Omfattning
  upph. övergångsbest. till 1927:184 och 1932:569; ändr. 2 §, 7 § 1 mom, 8, 11, 20 §§, 21 § 7 mom, 27, 28 §§, 37 § 3 mom, 39 § 1 mom, 42, 43, 46, 47, 52, 58 §§, rubr. till 7 kap

Ändring, SFS 1957:519

  Omfattning
  ändr. 46 §

Ändring, SFS 1958:117

  Omfattning
  upph. 52 § 2 mom; nuvarande 52 § 3 mom betecknas 52 § 2 mom; ändr. 2, 3 §§, 4 § 1, 2, 4 mom, 7 § 1 mom, 10 §, 19 § 1 mom, 20 §, 21 § 3, 5, 6 mom, 27, 33 §§, 37 § 1, 2 mom, 39 § 1 mom, 41-48, 50, 51 §§, 52 § 1 mom, nya 52 § 2 mom, 53 §, 54 § 1, 2 mom, 58 §

Ändring, SFS 1960:627

  Omfattning
  ändr. 7 § 1 mom

Ändring, SFS 1965:908

  Omfattning
  upph. i vissa delar

Ändring, SFS 1968:537

  Omfattning
  upph. 6 kap

Ändring, SFS 1988:594

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1965: 908) om säkerheten på fartyg,
  förordningen (1914:491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å fartyg,
  förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning,
  förordningen (1932:570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordningen),
  kungörelsen (1937:815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m. fl.,
  kungörelsen (1952:818) angående bostäder m. m. å fartyg för ombord anställda samt
  kungörelsen (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg.
  En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av de bestämmelser, som upphävs genom denna förordning och som gäller vid dennas ikraftträdande, skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna. Den myndighet som meddelat föreskriften har bemyndigande att ändra eller upphäva den.
  Omfattning
  upph.