Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts Nyttjandeförordning (1932:570);

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1932-12-09
Ändring införd
SFS 1932:570
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Ändring, SFS 1937:814

  Omfattning
  ändr. 18, 19 §§

Ändring, SFS 1937:994

  Omfattning
  ändr. 31 §

Ändring, SFS 1938:455

  Omfattning
  ändr. 31 §

Ändring, SFS 1943:841

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1952:580

  Omfattning
  upph. 28-30 §§; ändr. 4 § 1 mom, 5, 10, 14-16, 19, 20, 27, 31 §§, 32 § 1 mom

Ändring, SFS 1965:908

  Omfattning
  upph. i vissa delar

Ändring, SFS 1988:594

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1965: 908) om säkerheten på fartyg,
  förordningen (1914:491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å fartyg,
  förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning,
  förordningen (1932:570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg (nyttjandeförordningen),
  kungörelsen (1937:815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning av fartyg ankomma på befälhavaren m. fl.,
  kungörelsen (1952:818) angående bostäder m. m. å fartyg för ombord anställda samt
  kungörelsen (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg.
  En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av de bestämmelser, som upphävs genom denna förordning och som gäller vid dennas ikraftträdande, skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna. Den myndighet som meddelat föreskriften har bemyndigande att ändra eller upphäva den.
  Omfattning
  upph.