Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-30
Ändring införd
SFS 1930:106 i lydelse enligt SFS 2005:109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet. Lag (2005:109).

Ändringar

Lag (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2006-01-01