Kungörelse (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1933-12-21
Ändring införd
SFS 1933:668 i lydelse enligt SFS 1996:1245
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, med stöd av 5 § andra stycket och 6 § andra stycket lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, efter hörande av vederbörande landsting och hushållningssällskap funnit gott förordna som följer:
 1. Stängsel, varom i sagda lag förmäles, skall i nedan angivna delar av riket freda, förutom mot större hemdjur (hästar och nötkreatur), jämväl mot följande slag av mindre hemdjur, nämligen i Fårö socken av Gotlands län och i Tjörns härad av Göteborgs och Bohus län mot får samt i Västernorrlands län ävensom i de inom skyddsskogsgränsen belägna delarna av Jämtlands län mot får och getter.
 2. Stängsel, som i sagda lag avses, skall om våren vara i fredgillt stånd i Skåne län den 15 april, i Stockholms, Jönköpings, Blekinge och Hallands län den 1 maj, i Västerbottens och Norrbottens län med undantag av länens lappmarker den 1 juni samt i nämnda lappmarker den 15 juni. Förordning (1996:1245).
 3. Där föreskrift, som enligt denna kungörelse gäller för visst område, avser, att stängsel inom området skall om våren hållas fredgillt tidigare dag än den, som i 6 § första stycket lagen om ägofred eller denna kungörelse i sådant avseende stadgats för angränsande område, skall föreskriften äga tillämpning jämväl i fråga om stängsel, som skall hållas i gränsen mellan områdena. I annat fall skall beträffande sådant stängsel vad härutinnan är stadgat för det senare området gälla. Kungörelse (1946:178).

Ändringar

Kungörelse (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.

Ändring, SFS 1935:558

  Omfattning
  ändr. 1 p

Ändring, SFS 1946:178

  Omfattning
  ändr. 1 p

Förordning (1996:1245) om ändring i kungörelsen (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 2 p
  Ikraftträder
  1997-01-01