/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1933-03-13
Ändring införd
SFS 1933:78 i lydelse enligt SFS 1991:250
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Vid utbjudande eller försäljning av dryck, som jämlikt 1 § förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, sådant detta författningsrum lyder enligt förordning den 11 juni 1926 (nr 208), är att anse såsom vin men icke är framställd av saft av färska druvor, skall för drycken användas beteckning, varav tydligt framgår att den är framställd av annat än sådan druvsaft, såsom "fruktvin" eller dylikt, och må icke såsom beteckning för drycken användas ordet vin eller motsvarande ord å främmande språk annat än i ordsammanställning av det slag som ovan avses.

2 §  Den som bryter mot vad i 1 § föreskrivits döms till böter.

[S2]Har någon under tid, då han är ställd under åtal för förseelse mot denna förordning, fortsatt samma förseelse, skall han för varje gång åtal därför väcks fällas till särskilt ansvar. Lag (1991:250).

3 §  Förseelse mot denna förordning åtalas av allmän åklagare vid allmän domstol. Lag (1991:250).

Ändringar

Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin

Lag (1991:250) om ändring i förordningen (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01