Upphävd författning

Kungörelse (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden;

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1935-11-22
Ändring införd
SFS 1935:568
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna stadganden

1 §  På begäran av tysk myndighet skall, på sätt i denna kungörelse stadgas, handräckning här i riket meddelas för utredning i tyskt beskattningsärende och delgivning av handling i sådant ärende, så ock för uttagande av tysk offentlig avgift.

2 §  1 mom. Med tysk offentlig avgift avses i denna kungörelse:

 1. utskyld eller offentlig avgift till tyska staten eller tysk delstat,
 2. utskyld eller offentlig avgift till tysk provins, tyskt provinsförbund, tysk kommun eller tyskt kommunförbund, därest utskylden eller avgiften utgår direkt å inkomst (netto- eller bruttoinkomst) eller å förmögenhet,
 3. annan offentlig avgift, som i form av tilläggsskatt eller bidrag utgöres till tysk offentligrättslig juridisk person efter samma grunder som under a) eller b) angivna utskylder eller avgifter, ävensom skatt å värdestegring,
 4. avgift för indrivning av samt ränta å utskyld eller avgift, varom ovan förmäles, samt
 5. vite och ersättning för kostnad i tyskt beskattningsärende.

[S2]Till tysk offentlig avgift räknas i denna kungörelse icke tull samt ej heller annan avgift å tillverkning eller förbrukning än omsättnings- eller lyxskatt.

[S3]2 mom. Med tyskt beskattningsärende förstås i denna kungörelse ärende angående taxering till eller debitering av tysk offentlig avgift, så ock ärende hos tysk förvaltningsmyndighet rörande verkställighet av beslut om påförande av sådan avgift.

Utredning i tyskt beskattningsärende

3 §  1 mom. För införskaffande av deklaration eller annan uppgift till ledning vid egen eller annans beskattning eller av annan utredning i Sverige i tyskt beskattningsärende skall, under de i 2 mom. närmare angivna betingelser, länsstyrelse efter framställning av Landesfinanzamt i Tyskland meddela handräckning, därest den avgiftspliktige är tysk medborgare eller tysk juridisk person. Är fråga om avgift, som redan förfallit till betalning, skall, försåvitt den avgiftspliktige var tysk medborgare, när avgiften förföll till betalning, handräckning meddelas utan avseende därå, att han sedermera förlorat sitt tyska medborgarskap. För infordrande av upplysning om förhållanden, vilka äro för svensk myndighet kända, skall handräckning meddelas, även om den avgiftspliktige icke är eller varit tysk medborgare eller tysk juridisk person.

[S2]Såsom tysk medborgare anses ej den, som, utom i Tyskland, äger medborgarskap i Sverige eller annan stat.

[S3]2 mom. Handräckning må meddelas allenast under förutsättning,

 1. att motsvarande åtgärd kan på begäran av tysk myndighet vidtagas i Tyskland i dylikt tyskt beskattningsärende,
 2. att motsvarande åtgärd kan på begäran av svensk myndighet vidtagas här i riket i likartat svenskt beskattningsärende,
 3. att åtgärden ej kränker bankhemlighet eller annan affärs-, drifts- eller yrkeshemlighet, samt
 4. att åtgärden kan vidtagas utan kränkande av svensk myndighets tystnadsplikt eller annat likartat allmänt intresse.

[S4]3 mom. För vinnande av utredning, huruvida de ovan i denna paragraf angivna förutsättningar för handräckning äro för handen, må länsstyrelsen, där så finnes erforderligt, höra den avgiftspliktige eller på annat sätt införskaffa upplysningar.

[S5]Bevis, att i 2 mom. under a) angiven förutsättning föreligger, erfordras dock ej, därest framställningen om handräckning avser erhållande av

 1. uppgift från svenskt aktiebolag angående utdelning från bolaget,
 2. uppgift från svensk försäkringsanstalt angående utbetald livräntas belopp,
 3. uppgift från svensk arbetsgivare rörande hos honom anställd persons avlöningsförmåner eller från arbetsgivaren åtnjuten pension, eller
 4. upplysning angående förhållande, som är för svensk myndighet känt.

4 §  1 mom. Vid meddelande av handräckning enligt 3 § skall, i den mån ej nedan annorledes stadgas, förfaras såsom i motsvarande svenskt beskattningsärende med iakttagande av följande särskilda föreskrifter.

[S2]Anmaning att avgiva deklaration eller annan uppgift eller att eljest förete utredning skall meddelas av länsstyrelsen.

[S3]Det skall tillkomma länsstyrelsen att för infordrande av uppgift eller annan utredning meddela vitesföreläggande eller anlita annat tvångsmedel, i den mån sådant förfarande må i dylikt fall användas enligt svensk och tysk lagstiftning. Krono- eller stadsbetjänt, som verkställer delgivning av vitesföreläggande, må därför av den försumlige undfå gottgörelse i enlighet med de föreskrifter, som för motsvarande fall kunna vara meddelade i svensk författning.

[S4]Erfordras upplysning, huruvida ifrågasatt tvångsmedel kan i visst fall anlitas i Tyskland, bör förfrågan därom göras hos vederbörande Landesfinanzamt.

[S5]Akt hos svensk myndighet må icke utan Kungl. Maj:ts medgivande översändas till Tyskland.

[S6]2 mom. Har tysk myndighet gjort framställning att handräckning skall ske i viss form, skall denna form iakttagas, såframt ej hinder därför möter enligt i Sverige gällande bestämmelser.

5 §  Bör handräckning ombesörjas av annan länsstyrelse än den, som mottagit framställning därom, skall framställningen med därvid fogade handlingar översändas till förstnämnda myndighet. Meddelande därom bör utan dröjsmål ske hos vederbörande Landesfinanzamt.

[S2]När handräckningsärendet slutförts, skall länsstyrelsen ofördröjligen meddela vederbörande Landesfinanzamt utgången samt återställa mottagna handlingar. Möter hinder för handräckningen, skall nämnda tyska myndighet underrättas om hindrets beskaffenhet samt om de i ärendet framkomna omständigheter, som kunna vara av betydelse för sakens vidare behandling.

Delgivning av handling i tyskt beskattningsärende

6 §  1 mom. Inkommer från Landesfinanzamt i Tyskland till länsstyrelse framställning om handräckning för delgivning här i riket av handling i tyskt beskattningsärende och innefattar framställningen begäran, att handlingen skall delgivas i form, som för liknande delgivning är föreskriven i svensk lag, skall delgivningen verkställas av två stämningsmän eller eljest sålunda, att bevis, som därom utfärdas, enligt svensk lag äger vitsord.

[S2]2 mom. Har begäran om delgivning i särskild form, som avses i 1 mom., icke gjorts i framställningen, bör delgivningshandlingen överlämnas eller i rekommenderat brev översändas till den, som av handlingen skall erhålla del. Kan ej så förfaras, verkställes delgivningen på sätt i 1 mom. sägs.

7 §  Bevis om delgivning, som verkställs jämlikt bestämmelserna i 6 § 1 mom., skall förses med intyg av länsstyrelsen, att beviset enligt svensk lag äger vitsord. Har delgivning skett på sätt i 6 § 2 mom. omförmäles, utfärdar länsstyrelsen intyg utvisande tiden och sättet för delgivningen.

[S2]Bevis och intyg, som nu nämnts, skola, där delgivningshandlingen översänts i två exemplar, tecknas å det ena av dessa.

8 §  I fråga om handräckning för delgivning av handling skall i tillämpliga delar gälla vad i 5 § stadgas.

Uttagande av tysk offentlig avgift

9 §  Beslut om handräckning för uttagande i Sverige av tysk offentlig avgift meddelas av Kungl. Maj:t. Har sådant beslut meddelats, skall, med iakttagande av vad nedan i denna kungörelse särskilt föreskrives, avgiften uttagas i den ordning, som är stadgad för uttagande av oguldna årliga utskylder till svenska staten, under motsvarande tillämpning av de beträffande sådana utskylder meddelade föreskrifter.

[S2]Länsstyrelse, åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja sådan handräckning, skall, i den mån ej i denna kungörelse annorledes stadgas, i avseende å handräckningens verkställande hava samma befogenheter och skyldigheter som beträffande årliga utskylder till svenska staten.

[S3]Det skall ock tillkomma nämnda länsstyrelse att i fall, som avses i lagen den 15 juni 1935 angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift, mottaga stämning samt själv eller genom ombud tala och svara inför domstol eller annan myndighet här i riket.

10 §  Sedan länsstyrelse erhållit uppdrag enligt 9 §, skall länsstyrelsen utan dröjsmål ålägga i stad med magistrat denna samt eljest utmätningsmannen att uttaga den avgift, varom fråga är.

[S2]Magistraten eller utmätningsmannen skall ofördröjligen i rekommenderat brev anmana den avgiftspliktige att inom angiven tid, minst åtta, högst tjugu dagar efter anmaningens utfärdande, till magistraten eller utmätningsmannen inbetala avgiften i svenskt mynt med belopp, uträknat efter kurs, som fastställs av Kungl. Maj:t.

[S3]Inbetalas icke avgiften inom sålunda föreskriven tid, skall indrivning äga rum.

11 §  1 mom. Införsel i den avgiftspliktige tillkommande avlöning, pension eller livränta må, under iakttagande av vad i lagen den 15 juni 1935 om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter är stadgat, meddelas för uttagande av avgift, varom i 2 § 1 mom. första tycket a)--d) sägs.

[S2]2 mom. Utan uttryckligt bemyndigande av Kungl. Maj:t må icke för uttagande av tysk offentlig avgift åtgärd vidtagas för den avgiftspliktiges försättande i konkurs i Sverige eller för anhängiggörande vid svensk allmän domstol av rättegång, som föranledes av handräckningen.

[S3]Erfordras bevakning av tysk offentlig avgift i konkurs eller anmälan av sådan avgift vid ackordsförhandling utan konkurs eller annan likartad åtgärd, skall magistraten eller utmätningsmannen därom draga försorg.

12 §  Har avgiftspliktig avlidit, må vid avgiftens indrivning ej uttagas mera än som motsvarar tillgångarna i dödsboet. Är boet skiftat, kan av bodelägare ej uttagas mera än som motsvarar hans lott i boet.

13 §  1 mom. Beslut i utsökningsmål, som meddelas av annan än utmätningsman, så ock utslag i rättegång, som föranledes av handräckningen, skola, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, i god tid före utgången av tiden för fullföljande av talan mot beslutet eller utslaget av länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.

[S2]2 mom. Göres hos myndighet, som med indrivningsärende tager befattning, invändning att, efter det den tyska myndigheten meddelat det beslut, varpå handräckningen grundas, sådan omständighet inträffat att förutsättningarna för handräckningens meddelande helt eller delvis bortfallit (betalning, upphävande av den tyska myndighetens beslut eller dylikt), och visas sannolika skäl för invändningen, skall meddelande härom insändas till finansdepartementet, därest invändningen gjorts hos länsstyrelsen, samt i annat fall till sistnämnda myndighet, som därefter om förhållandet underrättar departementet.

14 §  Avgiftspliktig, vilken underlåtit att inom den jämlikt 10 § andra stycket föreskrivna tiden erlägga tysk offentlig avgift, varom i 2 § 1 mom.första stycket a)--d) förmäles, skall för indrivningen erlägga avgift, beräknad, beträffande avgift till tyska staten eller tysk delstat efter sex för hundra, men eljest efter tre för hundra av den tyska offentliga avgiftens belopp. Beträffande denna indrivningsavgift skola för övrigt gällande föreskrifter om avgift för indrivning av årliga utskylder till svenska staten äga motsvarande tillämpning.

15 §  1 mom. Då medel på grund av handräckningen influtit, åligger det magistraten eller utmätningsmannen att så snart ske kan och senast å sjätte dagen insätta beloppet å tyska riksbankens giroräkning i Sveriges riksbank med anhållan att det översändes till förstnämnda bank för vederbörlig tysk myndighets räkning, samt att ofördröjligen om insättningen göra anmälan till länsstyrelsen med bifogande av bestyrkt avskrift av kvitto å insatta beloppet ävensom övriga handlingar i ärendet.

[S2]Kan avgiften helt eller delvis ej uttagas här i riket, skall magistraten eller utmätningsmannen skyndsamt meddela länsstyrelsen underrättelse härom och tillika översända handlingarna i ärendet ävensom anmäla det bristande beloppet till avförande ur magistratens eller utmätningsmannens räkenskaper.

[S3]2 mom. Efter mottagande av de i 1 mom. omförmälda handlingar skall länsstyrelsen ofördröjligen till finansdepartementet översända meddelande om utgången av handräckningsärendet och återställa mottagna handlingar ävensom uppgiva hinder, som må hava mött för handräckningen.

[S4]Särskilda bestämmelser

16 § har upphävts genom förordning (1991:63).

17 §  Vederbörande svenska myndighet är berättigad att av tysk myndighet erhålla ersättning för följande av handräckning enligt denna kungörelse föranledda kostnader:

 1. ersättningsbelopp till sakkunniga eller till dem som meddelat infordrade upplysningar,
 2. kostnader, som föranledas därav att i enlighet med framställd begäran handräckning på sätt i 4 § 2 mom. sägs meddelats i särskild form,
 3. kostnader, som föranledas därav att i enlighet med framställd begäran person, som i 11 kap. 38 § rättegångsbalken angives, anlitats för delgivning av handling i form, som avses i 6 § 1 mom. denna kungörelse, samt
 4. kostnader i anledning av rättegång vid svensk allmän domstol.

[S2]Kostnad som i detta mom. avses skall, därest så erfordras, av länsstyrelsen förskotteras från för ändamålet anvisat anslag.

[S3]Vid insättning av medel i riksbanken jämlikt 15 § 1 mom. må avdrag ske för kostnad, som nu sagts. Kostnad, för vilken icke avdrag sålunda gjorts, skall för ersättnings utbekommande från tysk myndighet anmälas, i ärende angående uttagande av tysk offentlig avgift hos finansdepartementet och eljest skola, i den mån de förskotterats från nyssnämnda anslag, gottskrivas detta.

18 § har upphävts genom förordning (1980:1010).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men äger ej tillämpning såvitt avser tyskt skatteanspråk som hänför sig till tiden före den 1 januari 1935.

Förordning (1980:1010) om ändring i kungörelsen (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden

  Omfattning
  upph. 18 §

Förordning (1991:63) om ändring i kungörelsen (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden

  Omfattning
  upph. 16 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1992:1193

  Omfattning
  upph.